nyilát kozni a témáról- Nincs az

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nyilát kozni a témáról- Nincs az"

Átírás

1 , ' D c hát ez már lor égen csont! - sóh ajt bele érte t len kedve a tclefoúba az a n6gy6- gyász. egyébiránt II Szülészeti és Nógy6gyászati Szak mai Kollégium tagja. aki ami utasítja cl II k érdez ősköd ése met. hogy nem szereine nyilát kozni a témáról- Nincs az újség frők nu k jobb dolguk. min t hogy ezzel foglalkozzanak?" ~ tesz.i még fel a költ ő i kérd ést. A hozzádllésa saj étségosnak. ugyanakkor jellem zónek t ekinth ető: ha cgy amúgy megoldatlan pre btérnér agyo nhallgatunk azzal. hogy állítólag már mindenk i unja. akkor nyugodtan úgy tehet ünk. miruha a probléma nem is létezne. És pontosa n ez II helyzet a k ö zkele t ű nevén abortusztableuaként emlegeren készítmény hazai elérberetlenségével..bár a közelg ö vá laszlások apropójlin vettük újra napirendre a témál mert azt az üzenetet szerenüle volna közvetíteni a pánok felé. hogya terhességmegszakílás feltételein ek szigorításáva l nem érdemes kam pányoln i. an látjuk. hogy ez a kérdés eg yik politikai ern számára sem kampány téma - foga lmaz a többek közölt a reprodukciós jogok védel mezésére is vállalkozó Parent Jogvédó Egye sület jogsegé lyszolgá latának munkat érsa, Spronz Júlia. - Nálunk nem kell attóltartani. hogy a nm:. majd líz-százezré vel k imen nek az utcára tiltakozni. ahog yan törlént ez nem régibe n Spanyo lors zágban. amikor az abortusz megszigoritására vonatkozó javaslatot nyújlou be a kormány. Ma gyerországon nincs hagyománya ennak. hogy az emberek tömegesen a z utcára vonuljanakajogaikat követelve. Ugyan a magyar nt5knek nyi lvánvaló igényük. hogy sz ükség eseren gyógyszeres abort uszt végeztetbessenek. de úgy szoktá k ellntézni, hogy felkutatjá k a lehetőségeket. szepen kimennek magánúton mondjuk Ausztriába, ki ű zetik. és utá na beszélni sem akarnak róla. Ez természetesen csak eg y szlik rétegre je llemz ő, nyilvánvalóan nem széles körben alka lmazon megoldás, 120 I NOK L A PJ A l::vszakok 20U H.VASZ

2 EGÉSZSÉG h isz j ele n tős kiadással j ű r. ""'hí r vaj;y eg y éve szerem érik stratég iai pert ind itani " ag y ar ról. holdy valaki nem j ut hozzá a toblett ához. vugy arról. hog y mega lázóan bá ntak vele a terhesség Itlcgsz;lkít:ís procedúréj űnuk valamely ik l é pc sőfok á n. de ne m ta lá ltu nk o ly;1ii érin tett női, :lki ebben partner lenne, Ez egy resz rő l a civil kunlzsj h iá nyát jelzi, dc umiau is V;Hl, hog y a közbeszéd kriminalizá lja OlZ ubortuszi. tehát aki ezen éresen. anna k szégycllnic kell magát. és b űntuduttu l kell é lnie é lele hátralév{) részében: ' A haza i tublennhiány annál érthetetleucbb. rncrt a készítmény nem szam üu 1J;l újdo nságna k Mugynrorszngon: mint az Abortusz.in fo honlapon is olvasható. a 90 -es évek elejénaz Egészségügyi Világszervezet ( W HO) vizs grilmúhoz csatla koz ó Szegedi Szülészcti és Nőgyógyászati Klinikán már alk alma z ták. A magyar Szu t észcrl és Nőgy ó gyas...at i Szak mai Kollégiulll 2005-ben sz ülctcu á llásfog la lása támog:ttj:l a hasz nálatát. szigoní an kórházi körülményc k között. a terhesség nyo lcad ik het éig. A sza kmai kollégium szerím ez a t erhesség mcgszak ű á s egyik alrcmnrfv éja. amely a m űt ét i beuvmkozassul szemben kevésbé tcrheli meg a n6i szervczerct. A 80-as éve kben kifcjlcszlett e1j.írás két h atőauyugot kombimil: az e l ső szelokuven blokko jjn a terhesség fcnmandsnho z nél külözhete tlen proge szteron. aza z a snrg.ucsrhormon hatá s:íl így a terhess ég ugy.uulgy mcgszukud. mimha spomán veté lés következne be. A másod ik hatóanyagot. a proszragtandiru két nappal ké ső bb kel l beven ni: lunúsá m megnyíli k a m éhszdj. és a m éh tart alm a eros vérzés k íséretében kiürül. A gyógyszerrel előid ézen abortusz nagy elő nye. hwdy a terhesség korai sza kdban is kivuejczhel ő. ne m kerül a rnéhbe se m milye n eszköz. és a nö úgy érezheti.:tz ő kezében van az irányít:k Ugya nakkor akár hctek ig is elhúzódó vérzé sse l járhat. m íg a \'á kuulllos m ű t ét i elj.írás gyo rs. j el e nt ős f;ijdalom és vérzés nél kiil elvégezhct ő. ám orvosi köz re m űködé s I igé nyel. és ICnnáll hat :l le r tőzés. illet ve a komplikációk veszélye. A dö mést. ame nnyibc n c1 lenj a\':tl1at nincs, a n ő j og:t meghozni - Ill.ír ha erre leh et ő sé gel kíll:ílnak ncki. SENKI H I NY ILATKOZI K A két kész ítmén y secrep el a W HO al apve t ő gyógysze reket felsoroló listáján. és a Gynu ity Hcalth Projccts nevü egészség ügyi ezervezet honlapja 57 országot nevel. Illeg. ahol a tablc uákal regiszlrá hák, A listán 2005-ös dátum mal M:tgyarors"L:Íg is mcgtuhilhruö, noha az eljárás jó másfél éve ide haza hivatalosan nem é rhe r ő cl. Mi nt e rrő l szeprember 12-én a Népszabads:íg hírl adot t. ekkor l1iggeszlcl1e fcl huszmilauttaz a budape sti mngnnkliniku. ahol aztmcgckizócn kél éven át alkalmazták az országba eg yed i impo rtengedéllyel behoz ort gyógyszereket. Tudakozéd ú soru ra. hogy vajo n mi a klinika alhispontja a jclcnlegi hely zet r ől. c-mailbcu kapom mcguz.í ll.hf(}<~i :t lásu ka l. amely \ list.iu :WO.i iis d,ílllllllllai \ 1ag-\ al'ol'széíg- is IlI cglaléílllél((). L. L L noha az ('Ij;í(';ís jlí III;ísr(~1 {-Il' illt haza hil alalosall 111'111 (;1'1 11' 1i; (,1 ta valyel őtt szcp tcmbcrbcn. a tém a körül kialak ult vita kapcsán szütcrcn...szercrnénk jelezni, hogy a Rózsakert Medical Center nem szereine részt venn i abban a vitában. <I mely arról sz6 1. legyen-c a jö vőbe n Mngyarorsxégon gyógyszeres terhességmegszak ítás. vagy scm. Scm mosr. scm a k ésőbb iek ben a kérdésben oem kivanun k nyilatkczni" - írj:ík. Nagyj:íból cz a haza i helyzet: szakma i r észrd l se nki ne m a ka r nyiknkozni. Mint a Patent Egycsülct munkatá rsa r:ímulal. h:t magyar újságíró a témába n nú'dyóg yászt :tk:tr megszólaha tni. el őb b -u tó bb d r. C hristia n Fial án:íl. a ICrhességmcgszak ítássa l és cs a l:idtcrvezéssc l fol~ l alkoz6 béc si Gynmed A mbu latu rium sn k lll:li veze t őjé né l köi ki. a kii magyar kollégáé ihoz haso n ló :tgg:í lyok nem a kadályoz na k a vé1emé nynyilvánítás ban...allszlrhíban j;ínam eg yete m re. lit.ina Th aifüldiill és o lyan afrikai országokban do lgozi 'Ull. a ho l az abortusz illcgális voll. és nap mint nap láttarn. hog y n ők emiatt ha lnak meg - említi d r. C hristian Fiala. - Úgy éreztem, et. borzasztó. és tennem kell valamir. rnc rt attól. hog y szö rnyü lköd ün k. maj d elmegyünk sör őzni. senun i nem fog változ ni. K é sőbb Fran c iaorszngba n do lgoztum. a hol a gyógyszeres abortusz teljesen uo rnulti s elj ér ésnak s ctrn űou. Utánu visszaj önern Ausz t rut bn. és a kórházban megké rdezlelll :t főn ö k öme t. mi ért nem használjuk mi is azi a gyógyszert. am i Fra nciao r szág ban ;íll'1h\nos. Jó. mondra. próbillj uk ki. Kipróbáltuk. sikeres vo ll. így 1999-ben bevezertük egy Bécs mclt cu í állami kórházban. ahová uz egész országból jöuck a 1I6k. mcrt ez volt az egyetlen olyan osztrák klin ika. amely has7.ná ha. AZI hiuern. fé l éve n bel ül nundenhol beveze tik. de eltelt egy év. öt év. és még nundig egyedü l volt un k. Akkor a zt moodtam. ez nem nonnalis dolog, és 2003-b'lII megnyitoll uk ezi a kfinikrlt. A tublcua azót a. legalábbis elvben. több helyen elér hető. sok osztni k k érház ban m égscm alkalmazz ák. :lzi áll ű v u, a műt é t g yor sabb és bizton s.lgosubb. Va lójába n a legt öb b orvos cseleke d ni akar. maga elvégezni a numk ár. Ak i abortuszt végcz. ott rillhal a nő k híb" k özöu. és ez psxichológ i:li sze mpo ntból nagyon ki v;ílls:ígos helyzet. szé rnos érzel mi elon nyel jár. A tabletta fctirúsa megfoszíja a nőg yó gyászt et t ő l az aktív szc rept őt. sc kau ezért ne m szere tik. Ter mésze tcsen a gyógysze r kíméletesebb a nő szempomj úból. de ne m ő dönti CI. hogyan s7.<ikíls:ik meg;\ terhességél. hanem :tt. Of\ 'OS:' A MAGYAR NŐ K BÉCSBE M E NEK A bécsi kli nik án 017. utóbbi éve kbe n min d több magyar n6 kér segítségei. jele nleg heten te 5-10 Magy:tro rszágról érkez6 p:íc ie nsük va n. A legtöbb kiilföldi beteg magya r. rnellcll[ik Lcn gyelo rszágbó l. Szlováki.íbó l. NémelOrsz:ígból. az ar ab.íllal11okból és O lasz TA V ASZ N OK L A PJ A EVS Z AKOK I l :.!l

3 EGÉSZSÉG országból fordul nak még nők ;. Gyrned orvosaih oz. A magyar p ácie nsek kezdetben fő k ént a gyógysze res mcgolt1:ís miau jöttek. ma már viszont a m űsze res beavatkozást is mind többen kérik. Bármelyik formát választj ák. az :ír ugyanannyi. a 10. terhességi hétig 490. ut ána 530 euro. Ám. ahogyan :IZ egyik beteg férje mo ndja. ~ilagyarorsz.;igo n is kifizetnének százeze r forintot az ubortusa ért. csak közben még l c kcze l őcn is bánunk velük a kérházban. A bécsi or vos tapusxtulntai szcrinr kezdetben a magyar n ők félénke n viselkedt ek. ki csit bizonytalanok volta k. ma mar " iszom j6\'.1i maga biztosabbak és t;ijékezcunbbak. Úgy tekintik. jogu k van Ausztriába utazn i egy olyan ulnpvctd egészség ügyi cllál<ís:íén. amelyhez otthon nem jutnak hozz á. vagy csak meg:ll:izó konzultációk után. H:I :1 mag ya r n őg y ó g yá s zo k vonnked nak is kifejteni a véleményüket az abortuszrablenn hazai hozzaférhc tcncnség éröt. az éri ntell rlók kevésbé szű kszavú a k...pró bálta lll Magyaro rsz ágon Illeg oldá:-t keresni. dc a jelen legi jogi sznbdlyozás nem e ngedi. a gyóg yszeres abort uszt betiltot t ák. pedi g ez a leghum ánu sabb módja a terhesség Illegszak iulsanak. Egyból idej öttem. mcn nem akarta m kitenni magam a magy:lr cgészség Ügy e llenséges és l e k e zel ő mug utur t ű s á uak" - állűj u a Gynmcd egyik magyar p áciense...úgy gondolom. ha Eur ópa legtöbb orsz:íg{jba n lcgdlis ez a rnödszcr. akkor nálun k is azzá kellene tenni. Ha löbb a ltern atíva létezik. Illeg kell adn i a Ic h ctőségcr. ho' JYa szá munkra szimpnnkus. e mberibb mcgold éssal élhcssük" - fogalmaz cgy másik...mi afféle őrző k u rya - Iu n kciér vél Inhunk. hog y ugatunk. a mik or az t látjuk. hogy baj van - mo ndj:l Spron z Júlia. - Márpedig megbi uísunk szcr irn most veszély fenyege n :1 magya r nó k ön rendelkezési jogának a sért hetetlenségét. A tablenn hiányát mi csak egy folya mat részé nek látj uk. amelynek több e leme va n. Idetartozik az alap. törvény szóh a s z n ű hu u. a mely szerijli a 11l'1gzntot a fogantat.ístól kczdve vé h l a IÍll'sada lollllúlnl Oll llj IÓhhsl;ge II III lcuzi, a sza ki nai kollí'gill lll lílnlogal a, a I I Ő k pcdig iaélll b., lik a ti. al Óo. a \ SZI'l'eS tcrhcss égmcgszakft ást. ak kor IIliÍ'l't n incs I',í lliégsclll lehetőség illilon? delern illeti : cz cgyelóre szimbolikus. dc bármikor dtvá lrhat é gyakortutiba. A csa l ád seg í tő szolgd lut nlknlmazottuin ak képzése eléggé preko ncepciózus. az utcákon pla k átokon ki sbabcik kiabál nak :IZ éteruk ért. :IZ esem ény utá ni rnbleun vény né lkü li hozzá férhc t ős ég ét megto rpedózták. most legutoljára ped ig a mű v i medd ővé tétel fehétele it is mcgsztgc rűonák." CSAK 2 SZÁZA LI~ K ELLENZI A Parent Egyesiilet mcgbústsab ö! a Mcdi.in-Omnibusx 20 [3 szeprembereben o rsz ágos reprczcntatfv le lmérést k é s zűen ar ról. hogyan véle ked ik az abo rtuszr ól :J magyar k özvé lemé ny. Az ada tok sze-in t mindösszc a lakosság el ha nyagolha tó kise bb s ége (2 szá zalé ka) képviseli azi az.illáspontot. hogy az abortusz semmilyen körutm ényck közön scm elfogadha t ó. A magyar t ársadalom 76 százaléka támogatja a gyögyszercs terhe sségmegszakítást. és ez utóbb iak kéthar mada a társ:lda lombil.tosít:b i t:ímogalást is indokoltnak tartarul. Még :l rendszeresen templombaj áró. vallásos emberek nagyobb része is elfogadhatónak tartja ez a mőd s z c r t. A lcginkébb érintett. 18 és 29 év közön i ko rosztály tagjai 5R sz<ízalékba n :I t:lblell a tb-t.ímoga tássa l egy bekö tött. 24 százalé kban ané lküli engedélyez ését belyeslik. mig a közöul koroszuttyban j t ilietve 26 száza lék ért egyel a készítmény tb- r mcnszrrozou. illetve sajá t zsebbő l fi zetend ő alkulmazá sával. Ezek unin j oggat merül fel a kérdés: ha :1társadalom túln yomó többsége nem ellenzi. a szakmai kollégium türnogarja.u nók ped ig igénylik a gy ógyszeres rcrhcss égmcgszuk rutsr. akkor mi ért n incs r;í mégsem l e he tő s ég itth o n? Az EMM I Eg észs ég üg y ért Felelő s ÁlIarnlltkiírság:itól arra a kérd ésre. kine k a jogköre eld önteni. hivata losa n al kalmazható-e Magyarországon a gyógyszeres abo rtusz. vagy scm. a köve t kező válasz crkezeu:..a terhességmcgszakjnls szab:ílya it a magzati éle t védel méról szölö évi LXXIX. tö rvé ny határozza meg. A kezelése k. bcuvu rkoz ű sok médj árn. rncnct crc a Szakmai Kollégi um Saulé szen és N~ yó<,,!yászat i Tagoznia álta l készítcll orvosi 57...ikrnai protokoll és dlhisfoglubts irányadó:' Arra pedig. akkor miért is nem ctértct ű il k észűmény. az a hivat alos vá lasz. hogy..a forgulombahozaml i engedélyezésscl kapcsotaros cfjénis rend jelenleg nincs ebben a fázisban". Vagyis e g yel ő re ll1:1mdnak az egyélli llílélési taktik.ík. ] p" I NOK LAPJA ~I/ SZ A K O K TilI/ASZ

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben