Nagy Gyula Életrajzi adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Gyula Életrajzi adatok"

Átírás

1 Nagy Gyula Életrajzi adatok Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött ( ). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban ( ) Teológiai tanulmányok a pécsi Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karán Sopronban ( ) Lelkésszé szentelés (D. Kapi Béla püspök) Filozófiai és teológiai tanulmányok a berlini Tudományegyetemen (Collegium Hungaricum) Filozófiai doktorrá avatás Berlinben. Előadó a halle-wittenbergi Luther Márton Egyetem Teológiai Karán; ugyanitt a Magyar és Délkelet-európai Egyházismereti Kutatóállomás vezetője Segédlelkész Sopronban és Győrött, vallástanár-helyettes Sopronban Teológiai doktorrá avatás a soproni Hittudományi Karon. Vallástanár Pécsett ( ) Házasságkötés Schmidtbauer Margittal. Gyermekeik: Gábor, Gyula, Éva Margit A győri Evangélikus Szeretetotthon és Diakonissza Anyaház igazgatólelkésze Az országos egyházi közgyűlés megválasztja az újonnan megalakuló Evangélikus Teológiai Akadémia rendszeres teológiai tanszékére rendkívüli, majd tanszékvezető tanárrá A rendszeres teológiai tanszék professzora az Evangélikus Teológiai Akadémián (1971 és 1980 között nemzetközi egyházi szolgálatban Genfben) A felsőfokú teológiai képzés és a nemzetközi ösztöndíjügyek titkára Genfben, a Lutheránus Világszövetség Tanulmányi Osztályán Az Európai Egyházak Konferenciája nagygyűlésén megválasztják az európai egyházszervezet első tanulmányi igazgatójának (Genf) Hazatérés Budapestre, a Teológiai Akadémiára. Ősztől a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese Az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei egyhangú szavazással püspökké választják. Püspöki beiktatása szeptember 25-én. Ugyanakkor a budavári evangélikus

2 gyülekezet lelkésze. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke Az Egyházak Világtanácsa világgyűlése a kanadai Vancouverben a Központi Bizottság tagjává választja januártól dr. Káldy Zoltán püspök-elnök súlyos betegsége alatt az országos egyház püspökelnök-helyettese Júniustól a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke. Júliusban a dániai Viborgban megválasztják a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottsága tagjává. A Magyar Országgyűlés szeptemberben tagjává választja; az Országgyűlés Külügyi Bizottságának tagja. Bibliográfia Hazai és külföldi tudományos publikációk és cikkek teljességre törekvő jegyzéke Nagy Gyula: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest bibliográfiájának ( ) felhasználásával, kiegészítésével és javításával. Tanulmányok Keresztyének Pompejiben A SATOR-négyszögről. Keresztyén Igazság (7) 1940/8, Világkép világnézet keresztyén hit. Keresztyén Igazság. Győr, A lélek halhatatlanságának problémája a görög gondolkodásban. (20) 1944/1, 2-7.; 1944/2, / Különlenyomatban is: Celldömölk, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az emberről szóló keresztyén tanítás alapvonalai. (Kuhlmann teológiai antropológiája.) Lelkipásztor, Heemin piszis hit. Lelkipásztor, Kauchesis. Lelkipásztor, A megigazulásról szóló evangélikus keresztyén tanítás. A megigazulástan bibliai alapjai. (Teológiai doktori disszertáció.) Kéziratban. Sopron, o. Simul iustus et peccator. Megigazulás és megújulás. Evangélikus Theologia 1947/3, Az Una Sancta útján. Az amsterdami világgyűlés elé. Evangélikus Theologia 1948/1, Új élet jelei a világ egyházaiban. Lelkipásztor, Az amsterdami világgyűlés tárgyalási anyaga. Lelkipásztor (23) 1948/7-8, Vallástanításunk új tanterve. Lelkipásztor, Az amszterdami világkonferencia. Lelkipásztor (23) 1948/11, / In 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Budapest, A Biblia tanítása az egyházról. Az egyház a világban. A magyarországi házak bizonyságtétele az amszterdami világzsinat alkalmából. Budapest, A legújabb evangélikus dogmatika égető teológiai kérdéseinkről. Lelkipásztor (24) 1949/7-8, Az evangélikus egyház missziói feladata. Lelkipásztor, Hiszek egy Anyaszentegyházat! Az ökumenikus kérdés az egyházról szóló lutheri-reformátori tanítás megvilágításában. Lelkipásztor (25) 1950/7-8, Az új Mária-dogma ( Assumptio Mariae ). Lelkipásztor (25) 1950/12, Törvény és evangélium. Három teológiai előadás. (Sokszorosítva. Győr, 1951.) 17 o.

3 Krisztus a történelemben (Oscar Cullmann új könyve). Lelkipásztor (26) 1951/5, Mai evangélikus etikusok állásfoglalása a születésszabályozás kérdésében. Lelkipásztor (26) 1951/5, A munka értelme (Gustav Wingren új könyve). Lelkipásztor, Újjászületés és megszentelés. Ízelítő a legújabb evangélikus etikából. Lelkipásztor (27) 1952/1, Pneuma, psyché, sarx, sóma. Újtestamentumi fogalmak bibliai fordításának problematikája. Lelkipásztor (29) 1954/1, A teremtéshittől a test feltámadásáig. A legutóbbi évtizedek rendszeres teológiai munkájának főbb antropológiai vitakérdései. Lelkipásztor (29) 1954/4, A Szentlélek és az egyház. Lelkipásztor, / in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az egyház tudománya (Karner Károly könyve). Lelkipásztor, Az Anyaszentegyház egysége. Az ökumenikus mozgalom dogmatikai alapproblémája. Lelkipásztor (30) 1955/3, Luther tanítása a hit és új élet összefüggéséről. A Jakab-levél elleni polémia teológiai háttere. Lelkipásztor (30) 1955/6, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A hit ismerete. Lelkipásztor (30) 1955/7, / In uő: Az egyház kincse A szükség-keresztség. Lelkipásztor, A Szentlélek közössége. A Szentlélek munkája az egyházban. Lelkipásztor (30) 1955/12, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A lutheri hivatás-etika aktuális kérdései. Lelkipásztor (31) 1956/1, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az egyház léte. Lelkipásztor (31) 1956/2, / Megjelent még Az egyház titka címmel in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Spiritus Creator Luther tanítása a Szentlélekről és az új életről. (Regin Prenter könyve). Lelkipásztor (31) 1956/5, Hogyan látjuk a keresztyén egység kérdését? Lelkipásztor (31) 1956/7, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az Ágostai Hitvallás. (Új fordítás a latin és német eredetiből, tudományos jegyzetekkel.) In Konkordia Könyv. Az Evangélikus Egyház hitvallási iratai: I-II. kötet. Budapest, ( o.) I Krisztus megszabadít és egyesít. Lelkipásztor, Az atomkorszak háborúja és a mai keresztyén etika. Theologiai Szemle, Egyház és nemzetközi kérdések. Lelkipásztor, Keresztyén felelősségünk a világért. Theologiai Szemle, l. Az emberiség egysége. Lelkipásztor (34) 1959/1, A világi erkölcs. Lelkipásztor (34) 1959/6, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Kálvin. Születése 450. évfordulójára. I: Lelkipásztor (34) 1959/10, ; II: Lelkipásztor (34) 1959/11,

4 Krisztus-hitünk és a mai Jézus-élete-kutatás. Lelkipásztor, és Emberségünk megújulása A Melanchthon-jubileum és a mai keresztyénség. Lelkipásztor, (35) 1960/7-8, A kegyelmi predestináció. Az akaratszabadság problémája a teológiában. Lelkipásztor (36) 1961/9, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Evangélikus lelkészképzés Magyarországon (Válasz a The Lutheran cikkére). Lelkipásztor, (36) 1961/4, Jézus feltámadása a mai teológiában és igehirdetésben. Lelkipásztor, (36) 1961, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Luther, a teológiai professzor. Előadás doktorrá avatásának és professzori működése megkezdésének 450. évfordulójára. Lelkipásztor (37) 1962, Luther teológiája (Paul Althasis könyve). Lelkipásztor, Élet és Béke. A II. Keresztyén Béke Világkonferencia teológiai elemzése. Lelkipásztor, A Robinson-vita. Új kopernikusi fordulat a teológiában? Lelkipásztor (39) 1964/11, és 1964/12, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Egyházkritika a legújabb teológiában Barth, Bonhoeffer és Tillich valláskritikája. Theologiai Szemle, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Vaticanum II. (Teológiai kiértékelés). Lelkipásztor, A szociáletika fő irányai a mai teológiában. Lelkipásztor (40) 1965/7-8, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A reformáció és mai etikai kérdéseink. Lelkipásztor (40) 1965/9, A Hallei Magyar Könyvtár kéziratai. Theologiai Szemle, Az egyház és a modern gazdasági-társadalmi fejlődés. Lelkipásztor, Munka és szabadidő a mai keresztyén etikában. Lelkipásztor, A teológia mai horizontja. (Dékáni székfoglaló.) Lelkipásztor, A forradalom a mai keresztyén gondolkodásban. Theologiai Szemle, 1967/1-2, 2-7. / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, Kiengesztelődés és nemzetközi igazságosság. Theologiai Szemle, A köztulajdon etikája. Theologiai Szemle, Egyház és forradalom. Theologiai Szemle, Luther szociáletikai felfogása a mai teológiai kritikában. Lelkipásztor, Egyház a mai világban Teológiai szociáletika. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály kiadása. 400 o. Az ember elidegenedése, ennek okai és legyőzése, küzdelemben a békés világért. (Előadás a III. Keresztyén Béke Világkonferencián, Prága, 1968.) Theologiai Szemle, A genfi dialógus. (Az Egyházak Világtanácsa keresztyén-marxista dialógusa.) Theologiai Szemle, és Az elidegenedés kérdése keresztyén szemmel. (Referátum a III. Keresztyén Béke Világkonferencián.) Lelkipásztor,

5 Irányzatok a jelenkori szociáletikai gondolkodásban. Lelkipásztor (43) Az egyház és a faji világprobléma. (Az Egyházak Világtanácsa londoni világkonferenciája a faji kérdésben.) Theologiai Szemle, 1969/11-12, Barth Károly, az Ige teológusa. Lelkipásztor (44) 1969/4, Poór József: A mai magyar protestáns teológiáról. (Dr. Nagy Gyula teológiai szociáletikája kritikai recenziója, más művekkel együtt.) Világosság, A világfejlődés céljai és az egyház. Theologiai Szemle, Az egyház új életstílusa a mai világban. Lelkipásztor, (45) 1970, Megjelent még in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Felelős részvétel a mai társadalomban. (Magyar hozzászólás az LVSZ V. Világkonferenciája témáihoz.) Lelkipásztor, (45) 1970/6, Moltmann reménység-teológiája. Mi a keresztyén reménység szerepe a világ emberibbé formálásában? Lelkipásztor 1970/8, A strukturális diakónia szerepe a keresztyénség etikai szolgálatában. Tézisek a mai teológiai etika egyik fontos területéről. Lelkipásztor (45) 1970/10, Az egyház a társadalomban - Evian (A LVSZ V. Világkonferenciájáról.) Lelkipásztor, A diakónia mint részvétel a struktúraváltozásban. Theologiai Szemle, Diakóniai keresztyénség - Az egyházak jövője Európában. (Előadás az Európai Egyházak Nagygyűlésén, Nyborg - Dánia, Theologiai Szemle, Keresztyén humánum - nemkeresztyén társadalom. Lelkipásztor, (46) 1971/4, Az ökumenikus mozgalom és a -felekezeti világszervezetek. A világkeresztyénség belső egységének és együttműködésének mai problémái. Theologiai Szemle, A Confessio Augustana az ökumenikus párbeszédben. Theologiai Szemle, A tudományos-technikai fejlődés mai távlatai. A keresztyén etika új föladatok előtt. Diakónia, Párbeszéd a dialógusról TV kerekasztal-beszélgetés. Világosság, Mit jelent evangélikus keresztyénként élni a mai világban? (Előadás Finnországban.) Lelkipásztor (56) 1981, 9, Megjelent még in: uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A diakónia mint az egyház küldetése és életformája Európában. Lelkipásztor, (56) 1981/3, Lelkészképzésünk mai távlatai. (Dékáni székfoglaló.) Lelkipásztor, Kardból ekét Nemzetközi egyházi szervezetek szolgálata a békéért. Diakónia, Hol tart ma a keresztyén-marxista párbeszéd? Diakónia, A reménység programja (Püspöki székfoglaló). Lelkipásztor, Párbeszédünk és együttműködésünk fejlesztésének ökumenikus és nemzetközi távlatai. In Marxizmus-keresztyénség-protestantizmus. Budapest, Kossuth Kiadó A keresztyén-marxista dialógusról. Hol tart ma a keresztyén-marxista párbeszéd? Diakonia 1982/1, 3-7. Megjelent még in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Isten kormányzása a világban. Luther reformátori tanításának aktualitása. Diakonia (5) 1983/2, 611.

6 Szolgálat Istennek szolgálat az embernek. (Püspöki jelentés, 1982.) Lelkipásztor, Dr. Káldy Zoltán 25 éves szolgálati jubileumára. Lelkipásztor, Krisztusban reménység a világért. Magyar-szlovák tanulmányi irat a LVSZ VII. Nagygyűlésére. Budapest, lap. (A tanulmányi dokumentum szerkesztője és egyes fejezeteinek szerzője.) Ugyanez a kötet német és angol kiadásban: In Christus Hoffnung für die Welt. Budapest, Ev. Sajtóosztály. 126 lap. In Christ Hope for the World. Budapest, Ev. Sajtóosztály, pp Aktív reménység A budapesti evangélikus világgyűlés mérlege. Diakónia, A budapesti világgyűlés magyar szemmel. Lelkipásztor (60) 1985/4, A nemzet és nemzetköziség gondolata a protestáns teológiában. Lelkipásztor (61) 1986/1, / Theologiai Szemle 1986/1, 5-8. / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Nemzet és nemzetköziség a protestáns teológiában. In Szülőföld és nagyvilág. Budapest, Lelkészi becsület. Lelkipásztor (61) 1986/ / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Dr. Káldy Zoltán Diakonia, Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest o. [Cikkek, előadások, igehirdetések gyüjteménye] Az egyház és az emberi jogok. Theologiai Szemle (Új folyam 32) 1989/1, Hogyan jutottunk Amszterdamig? In 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Budapest, Az amszterdami világkonferencia aug. 22 szept. 4. In 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Budapest, / Lelkipásztor (23) november, Pályám emlékezete. Egyház a kereszt alatt. Elindulásom Krisztus szolgálatában: Lelkipásztor (68) 1993/2, Pályám emlékezete. Szolgálat a viharban. Az 1956-os forradalom a szabadságért a megelőző és a következő évek: Lelkipásztor (68) 1993/5, Pályám emlékezete. A föld végső határáig... Szolgálat a világ egyházaiban: előzmények a genfi évek, Lelkipásztor (68) 1993/8, Nagy Gyula: Pályám emlékezete. Sötétségből világosságra... Az átmenet évei és a megújulás kezdetei: Lelkipásztor (68) 1993/11, A másfélezer éves Filioque-vita ökumenuikus megoldása felé? Nemzetközi ökumenikus teológiai tanácskozás Bécsben. Lelkipásztor (73) 1998/7-8, A teremtés teológiája I-II. Lelkipásztor (74) 1999/7-8, ; Lelkipásztor (74) 1999/9, Az egyház mai tanítása. Evangélikus dogmatika I. Alapkérdések. Keresztyén tanítás Istenről, a világról és az emberről. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya: Budapest, o. A történelem teológiája. [I.] Világtörténelem és üdvösségtörténet. Lelkipásztor (75) 2000/2, Új magyar evangélikus dogmatika az évezredfordulón. Lelkipásztor (76) 2001/5, o. A bűn rontása Isten teremtett világában (hamartiológia). Lelkipásztor (77) 2002/6, Mai teológiai viták a bűnesetről és az eredendő bűnről. Lelkipásztor (78) 2003/4,

7 Istenem miért? A teodiceai kérdés mai teológiánkban és igehirdetésünkben. Lelkipásztor (78) 2003/10, Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. Evangélikus dogmatika II/1. A bűn lényege, eredete és következményei. (Hamartiológia.) Luther Kiadó: Budapest, o. Jelentések Dékáni jelentés az Evangélikus Teológiai Akadémia tanévéről. Budapest, Kéziratban, 22 o. Semper reformari. Dékáni jelentés az 1966/67. tanévről. Lelkipásztor, Az egyház és a gazdasági-társadalmi struktúrák. Dékáni tanévnyitó, szeptember. Budapest, Kéziratban, 8 o. Az élet szolgálatában. Dékáni jelentés az 1981/82, tanévről. Budapest, Lelkipásztor, Béke Istennel béke a világban. Püspöki jelentés, Lelkipásztor, Püspöki jelentés az Északi Egyházkerület Presbitériuma ülésén Lelkipásztor, Püspöki jelentés az Északi Egyházkerület közgyűlésén Lelkipásztor, Az egyház a mai Kínában Útinapló. Diakonia, Az Ige szolgálata. Megemlékezés az Országos Presbitérium előtt a halott püspök-elnökről. Lelkipásztor, Hit szeretet szolgalat. Püspöki jelentés, 1986, az Északi Egyházkerület Presbitériuma ülésén. Lelkipásztor, Elküldve a mai világba. Püspöki jelentés az Országos Presbitérium előtt, Lelkipásztor, Teológiai akadémiai előadások (Akadémiai jegyzetek) Evangélikus Dogmatika (I. rész) (Az Evangélikus Teológiai Akadémia sokszorosított előadási) Budapest, o. Filozófiatörténet, 1. rész: Az ókori filozófia története. Ev. Teol. Akadémia. Előadási jegyzet o. Teológiai etika (I. rész). Ev. Teol. Akadémia. Előadási jegyzet o. Dogmatika. (A keresztyén tanítás rendszere.) Ev. Teol. Akadémia, Budapest, o. Teológiai enciklopédia. Ev. Teol. Akadémia. Budapest, o. Filozófiatörténet: Az ókortól a felvilágosodásig. Ev. Teol. Akadémia. Budapest, o. A személyes keresztyén élet etikája. Ev. Teol. Akadémia. Budapest, o. Népszerűsítő írások Isten útjai emberek gondolatai. Keresztyén Igazság évf Evangélikus dogmatika dióhéjban. (20 cikk az evangélikus tanítás lényegéről.) Új Harangszó. Győr, évi 20. számtól az évi 24. számig; passim. Keresztyén tanítás. Vallástanítási tankönyv. Evangélikus Egyházegyetem kiadása. Győr, o. Amszterdam visszhangja. Lelkipásztor (24) 1949/1,

8 Két zsinat. Lelkipásztor, Vallástanításunk új helyzete. Lelkipásztor, Egyházunk és a vallástanítás. Lelkipásztor Ősök öröksége. Az Ötvárosi Hitvallás 450 éves jubileuma. Új Harangszó, sz. 1. o. Érdekes hittanórák. Lelkipásztor, Ifjúsági munka újszövetségi bibliaismeret. Lelkipásztor, Pál apostol Európa apostola. Cikksorozat 1900 éves jubileuma alkalmából. Új Harangszó, számtól 30. számig, passim. Az egyház élete. Vallástanítási tankönyv a gimnázium III-IV. osztályai számára. Evangélikus Egyházegyetem kiadása. Budapest, o. Hétköznapi keresztyénség. Evangélikus Élet. Budapest, sz. 3. Született Szűz Máriától. Lelkipásztor (29) 1954/12, Augustinus és a reformáció. Evangélikus Élet, sz. 3. Isten megismerése és a világ megismerése. Evangélikus Élet, /4. o. és 35/3. o. Mindenható. Evangélikus Élet, /3. o. Az egyház alapjai. Cikksorozat a Szentírásról és hitvallásokról. Evangélikus Élet, sz. (4 cikk). A keresztyének egysége. Evangélikus Élet, /1. o. Keresztyén tökéletesség. Evangélikus Élet, /1. o. A bűnbocsánat mint keresztyén hitünk középpontja. Evangélikus Naptár, Budapest Krisztus megszabadít és egyesít. (A LVSZ minneapolisi világkonferenciája témái.) Evangélikus Élet, sz. (8 cikk). A minneapolisi világkonferencia tételei. Evangélikus Élet, sz. (5 cikk). Lelkészeink szólnak. Nyilatkozat az országos választások alkalmából. Lelkipásztor, Újévi előkészület. Lelkipásztor, Kálvin evangélikus szemmel. Evangélikus Naptár Budapest Isten és az idő. Evangélikus Élet, /2. o. A népek világa keresztyén szemmel. Evangélikus Élet, /2. o. A genfi reformátor. Evangélikus Élet, /4. o. Miért szent a Szentírás? Evangélikus Élet, /3. o. Az első parancsolat. Evangélikus Élet, /3. o. Közös gazdálkodás és keresztyén erkölcs. Evangélikus Élet, /4. o. Melanchthon, a tudós reformátor. Evangélikus Naptár Budapest Kálvin Institutio-ja (Tanítás a keresztyén vallásra.) Evangélikus Naptár Budapest Egyház a világban Az I. Péter-levél üzenete. Evangélikus Naptár Budapest Egyházunk útja az átalakuló világban. Evangélikus Élet, /2. o. A leszerelés és a keresztyén lelkiismeret. Evangélikus Élet, /3. o. és 16/3. o. A közeli és a világméretű szeretet. Evangélikus Élet, /3. o.

9 Élet és béke. Prága Evangélikus Élet, /1. o. A Zsoltárok Könyve (Pálfy Miklós zsoltármagyarázata). Evangélikus Élet, /3. o. A faji kérdés. Evangélikus Élet, Cikksorozat (4 cikk), sz. Időszerű etikai kérdések (Cikksorozat). Evangélikus Élet, szám, pasim (5 cikk). Háború Vietnamban. Evangélikus Élet, /2. o. Egyház és társadalom. Evangélikus Élet, /3. o. és 36/2. o. A keresztyénségnek állást kell foglalnia. Evangélikus Élet, /2. o. A Hallei Magyar Könyvtár kéziratai. Evangélikus Élet, /2. o. Az anyagi javak etikája (Cikksorozat). Evangélikus Élet, sz., pasim (4 cikk). Alkotmány és keresztyén élet. Evangélikus Élet, /3. o. Az igéből élünk Luther tanítása az igéről. Evangélikus Naptár Budapest Társadalmi igazságosság és forradalom. Evangélikus Élet, /2. o. Bibliai ábécé. Evangélikus Élet, /3. és 30/3. o. A gép jóbarát. Evangélikus Élet, /3. o. Nemzeti érzés és nemzetközi felelősség. Evangélikus Élet, /3. o. A népek haladása Az új pápai szociálenciklikáról. Evangélikus Élet, /2. o. Egyedül az Írás? (Reformáció ünnepére) Evangélikus Élet, /2. o. Északi találkozások. Uppsalai és koppenhágai útinapló. Evangélikus Élet, /5. o. Kezünk munkája. Evangélikus Élet, /2. o. Szolgálat a mai egyházban és világban. Evangélikus Élet, /1. o. Keresztyének és marxisták dialógusa Genfben. Evangélikus Élet, /3. o. Gazdasági igazságosság és ökumenikus felelősség. Evangélikus Élet, /1. o. Gazdasági és társadalmi világfejlődés. Evangélikus Élet, /3. o. A gyermekáldás és az egyház. (A,Humanae Vitae enciklikáról.) Evangélikus Élet, /2. o. Dániai útinapló. Evangélikus Élet, /4. o. Kincs cserépedényben. Evangélikus Élet, /1. o. A kétezer éves titok (Az inkarnáció). Evangélikus Élet, /5. o. Az ember: Isten képmása. Evangélikus Naptár Teológus Otthonunk Evangélikus Naptár Budapest A Szentírás ma. Evangélikus Élet, /1. o. Mit jelent ma keresztyénnek lenni? Evangélikus Élet, /1. o. Az egyházak és a faji kérdés. Evangélikus Élet, /3. o. Egyház a mai világátalakulásban. Evangélikus Élet, /2. o. Strasbourg Evangélikus Élet, /2. o. Jugoszláviai evangélikus testvéreink között. Evangélikus Élet, /1. o. A béke új neve felszabadítás. A badeni konferencia, Evangélikus Élet, /1. o. A kiengesztelődés szolgálata Európában. Evangélikus Élet, /3. o.

10 Porto Alegre (Interjú). Evangélikus Élet, /3. o. Hogyan dolgoztunk Evianban a világkonferencián? Evangélikus Élet, /3. o. Szerelem házasság család. Egy cikksorozat bevezető és záró cikke. Evangélikus Élet, /o. és 30/1. o. Valdensek között. (Útinapló.) Evangélikus Élet, /3. o. Krisztus feltámadása mai hittel. Evangélikus Élet (XXXVI/15) április 11. Keresztyénség és humanitás. Evangélikus Élet, /1. o. Isten szolgálata az emberek szolgálata. (Nyborg VI ) Evangélikus Élet, /1. o. (Cikksorozat külföldi utazásokról Genfből között.) Afrikai útinapló. Evangélikus Élet, 1972., passim. Nincs béke az olajfák alatt. (Közel-keleti útinapló) Evangélikus Élet, 1974., passim. Dél- és kelet-ázsiai útinapló (India-Thaiföld-Szingapur-Japán.) Evangélikus Élet, 1975., passim. Ausztráliai útinapló. Evangélikus Élet, 1975., passim. Európa egyházai a béke és bizalom építői kontinensünkön. Az Európai Egyházak madridi konferenciája I. Evangélikus Élet (XLV/28) július 13. Egyházak a nemzetközi életben. Evangélikus Naptár Budapest Beszámolók nemzetközi egyházi konferenciákról. Evangélikus Élet, , passim. Amiből nem engedhetünk Luther hitvallása, a Schmalkaldeni Cikkek. Evangélikus Naptár Budapest Krisztusban reménység a világért. (A LVSZ-nagygyűlés fő témája.) Evangélikus Naptár Budapest A LVSZ-nagygyűlés Teológiai tanulmányi hozzájárulásunk. Evangélikus Naptár Budapest Adóslevél a kereszten. Kol 2,14. Evangélikus Naptár Budapest Szolgálat Krisztus nevében (Előszó). Evangélikus Naptár Budapest Áttört vasfüggöny. Emlékezés a húsz évvel ezelőtti budapesti evangélikus világgyűlésre. Evangélikus Élet (LXIX/33) augusztus és 4. o. Budapest, 1984 Válasz egy hozzászólásra. Evangélikus Élet (LXIX/39) szeptember o. Igehirdetés Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, ; ; 139.; ; ; ; Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, passim.

11 Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, pasim (4 kisebb cikk). Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, pasim (7 cikk). Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, szám (5 kisebb cikk). Örömhír. (Igehirdetések az egyházi esztendő minden vasárnapjára. Három igehirdetés: ; 8387.; ) Evangélikus Sajtóosztály. Budapest, Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, /2. o.; 7/1. o.; 7/2. o. Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, /2. o.; 47/2. o.; 51/5. o.... hanem hogy Ő szolgáljon Igehirdetés dr. Káldy Zoltán ravatalánál. Lelkipásztor, Publikációk idegen nyelven Der Doppelaspekt der Seele in Platons Jugend- und Reifezeitdialogen. (Filozófiai doktori disszertáció a berlini egyetemen.) Weida/Thüringen. Aderhold Verlag o. Die Kirche und das Problem der Einheit in der Menschenwelt. In: Communi Viatorum. Zeitschrift der CFK Periodical of the CPC. Prag Prague No The Just Revolution. In: Frontier. London. Vol Winter Handschriftenschätze der Hallenser Ungarischen Bibliothek. In: Zeichen der Zeit. Theologische Zeitschrift in der DDR. Berlin, Christlicher Dienst für unsere Gesellschaft. In: Kolloquium. Berlin, Die Frage der Revolution im heutigen theologischen Denken. In Ungarischer Kirchlicher Pressedienst. Budapest, Nr (Angol nyelven is.) The Self-Alienation of Man, Its Reasons and Possibilities of Overcoming It During the Struggle for a Peaceful World. In Seak Peace and Pursue It! 3rd Christian World Conference. Prague, pp Der Auftrag der Kirche in der heutigen Welt. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Kirken på vej. In: Nyt fra Diakonissestiftelsen. Kobenhavn, No Kirken på vej. Kirken' nye livsstil i den moderne verden. In Kirkens på vejen eher på balkonen. Kiadta: J. Aagaard.) Aarhus (dán nyelven) The Problem of Revolution in Christian Thinking Today. In: Metanoia. An Independent Journal of Radical Lutheranism. Cambridge, Mass. Vol. 1, No. 1. March Der Dienst der Kirchen für den Frieden in Europa. In Neue Zeit. Tageszeitung, Berlin Mai. 3. o. The Church and the Aims of World Development. In Inernational Review of Mission. World Council of Churches. Geneva, Ostober Christen für eine humanere Welt. LWB-Pressedienst. 1969/ Verantwortliche Teilnahme an der heutigen Gesellschaft. Responsible Participation in Today's Society. In Unsere Sendung in der Welt Our Commitment in the World Ev. Sajtóosztály. Budapest, (Német és angol nyelvű kötet.) Christlicher Humanismus und soziale Diakonie in einer nichtchristlichen Gesellschaft. In Humane Gesellschaft. Beiträge zu ihrer sozialen Gestaltung. (Hrsg: T. Rendtorff und A. Rich.) Hamburg und Zürich, Europäische Sicherheit und die Kirchen. (Szerkesztő és kiadó: Dr. Gyula Nagy.) Konferenz

12 Europäischer Kirchen, Genf S. Angol és francia kiadásban is.) Der neue Lebensstil Die Kirche in einer säkularisierten Welt. In: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz. Basel. Jg No. 3. und No und Man an Responsible Co-worker with God in a Dynamic World. In The Gospel and Human Destiny. (ed. V. Vajta) Minneapolis, Augsburg Publishing House Diakonisches Christentum Die Zukunft der Kirchen in Europa. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft The Social Responsibility of the Church and Christians. In: World Council of Churches Faith and Order Dep. Geneva, 1971/21. (mimeographed). 7 o. Der Mensch als verantwortlicher Mitarbeiter Gottes in einer dynamischen Welt. In Das Evangelium und die Bestimmung des Menschen. (Hrsg. V. Vajta.) Göttingen, Vandenhoeck Die Zukunft der Kirchen in Europa. Plenarvortrag an der Vollversammlung. In: Nyborg VI. Was geschah? Bericht der VI. Vollversammlung der KEK. KEK. Genf, (Ugyanez angol és francia kiadásban is.) Die Bedeutung des Evangeliums für die gesellschaftliche Verantwortung der Christen. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Stipendien und Austausch im Lutherischen Weltbund Beirut (Kiadta: Dr. Gyula Nagy.) Lutherischer Weltbund, Genf, In Aufgaben für die Zukunft / Education for Service. New Strategies for Scholarship and Exchange in the Lutheran World Federation Beirut (Kiadta: Gyula Nagy.) Lutheran World Federation, Geneva, In Tasks for the Future New Scholarship and Exchange Programme-Beirut In: Lutheran World. / Neues Stipendienund Austauschprogramm des Lutherischen Weltbundes. Beirut, In Lutherische Rundschau. LWB-Genf, 1974/ Vielselige diakonische Aufgaben in der modernen Gesellschaft. In Der Mitarbeiter. Berlin, Heft Theologie der Erziehung. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Stipendien in fünf Kontinenten. In Lutherische Monatshefte. Hannover, Heft Impressions of the Romanfan Orthodox Church (An Interview). In: Romanian Orthodox Church News. A Quarterly Bulletin. Bucarest, No Grenholm: Christian Social Ethics in a Revolutionary Age. Book recension. In: Lutheran World Lutherische Rundschau. LWF-LWB, Geneva, 1975/ Neuansätze ethischen Denkens in der protestantischen Theologie der sozialistischen Länder. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Fünf Wochen in Ost-Asien. In Der Standpunkt. Monatsschrift der Evangelischen Kirche in der DDR. Berlin, Heft Theological Education in a World-wide Perspective. In: The South East Asia Journal of Theology Manila Philippiner. Vol. 16 (1975). No Theological Education Today in a World-wide Perspective. In Lutheran World. LWF, Geneva. 1975/ Pendidikan Theologin Pada Masa Sekarang. Daíam peninjauan mass depan yang luas. In Konsultasi Pendidikan Theologin I. di Sumatera Utara. Pematang-Siantar. Nommensen University (batak nyelven) Die Ambivalenz der Zweireichelehre in der Lutherischen Kirche in Ungarn im 20. Jahrhundert. In Die Ambivalenz der Zweireichelehre in den lutherischen Kirchen des 20. Jahrhunderts. (Hrsg.: U.

13 Duchrow.) Gütersloh, Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Kirchen. (Hrsg.: Dr. Gyula Nagy.) Konferenz Europäischer Kirchen, Genf, o. / The Conference an Security and Cooperation in Europe and the Churches. (Editor: Gyula Nagy.) Conference of European Churches, Geneva, o. / La Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe et les Eglises. (Editeur: Gyula Nagy.) Conférence des Eglises Européennes, Genéve, o. Europäische Theologie herausgefordert durch die Weltökumene. (Hrsg.: Dr. Gyula Nagy.) Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), Genf, o. / European Theology Challenged by the World-wide Church. (Editor: Gyula Nagy.) Conference of European Churches (CEC), Geneva, o. / La théologie européenne mise an question par la communauté oecuménique mondiale. (Editeur: Gyula Nagy.) Conférence des Eglises Européennes (CEE), Genéve, o. Theologisches Denken und kirchliche Praxis in Ungarn. In Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche. WienMainz, Europäische Theologie herausgefordert durch die Weltökumene. In Die Zeichen der Zeit (30) 1976/11, Nové podněty etického myšlenú v protestantské teologii socialistických zemi. In: Cirkev ve světě (Studie a texty. 1.) Kalich, Praha, (cseh nyelven) Europa nach Helsinki und die Entwicklungsregionen. (Hrg.: Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Europe after Helsinki and the Developing Regions. (Editor: Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / L'Europe d'aprés Helsinki et les régions en vie de développement. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Genéve, o. Die konziliare Gemeinschaft. (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK und O. Lembeck Verlag, Frankfurt/Main o. / Churches in Conciliar Fellowship? (Edited by Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / Vers une Communauté conciliaire des Eglises? (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Genéve, o. Sicherheit, Abrüstung und Ökonomie. (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Security, Disarmament and Economics. (Ed. by Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / Sécurité, désarmement et économie. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Geneve, o. In der Kraft des Heiligen Geistes frei für die Welt (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Alive to the World in the Power of the Holy Spirit. (Ed. by Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / Le Saint-Esprit Puissance de Liberté. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Geneve, o. Bericht des Studiendirektors über die Jahre In Einheit im Geist Vielfalt in der Kirchen. Bericht der VIII. Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen in Kreta. Konferenz Europäischer Kirchen, Genf, Theologie der Diakonie Ausbildung zur Verkündigung und zum Dienst der Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft. In Erneuerung der Theologischen Ausbildung. Lutherischer Weltbund. Genf, Koinonia en Hagio Pneumati Diakonia Ston Kosmo. A görög ortodox egyház sajtószolgálata kiadása, Athinai, (Megjelent egyházi folyóiratokban és napilapokban.) 8 o. Gemeinschaft in Heiligen Geist, Dienst in der Welt. In: Ökumenische Rundschau. Frankfurt/M Heft Vertrauen Entspannung Abrüstung. (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Confidence Dezente Disarmament. (Ed. by Gyula Nagy.) CEC. Genevá, o. / Confiance détente désarmement. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE.-Geneve, o.

14 Drei zentrale Fragen der ökumenischen Bewegung. In Glauben und Dienen. Festschrift für Bischof Albert Klein. (Hrg.: H. Philippi.) München Confessio Augustana : 450 anni di una confessione di fede ecumenica. (Transl. Bruno Forte.) In ASPRENAS. Rivista di Scienze Teologiche. Napoli, No Das Weltproblem Wettrüsten und die Kirchen in Europa. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Theologisches Lexikon (Buch-Rezension). In Theologische Literaturzeitung. Leipzig, 1980/ Ökumene in Europa Erfahrungen und Hoffnungen. In: Der Standpunkt. Berlin, Heft Ökumenische Orientierung (Buchrezension). In Theologische Literaturzeitung. Leipzig, 1981/Heft Verkündigung durch den Dienst am Einzelnen und an der Gesellschaft Diakonie als Sendung und Lebensform in Europa. In Verkündigung heute. Bericht der Konferenz der lutherischen Kirchen in Europa. Tallinn Hrg.: Lutherischer Weltbund, Genf, Das zerrissene Europa versöhnen Einheit der Christen und Friede zwischen Völkern. In Lutherische Monatshefte. Hannover, Heft Zu Gottes Mitarbeitern berufen. Theologische Vorbereitungen auf die LWB Vollversammlung in Budapest, In: Informationsdienst für die lutherischen Minderheitskirchen in Europa (IDL). Budapest, Nr Die Kirche im heutigen China Ein Reisetagebuch. In Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch für lutherische Theologie und Kirche, Folge 35. Stuttgart, (Auch als Sonderdruck) Diakonie aus dem Wirken des Heiligen Geistes La diaconie de la puissance du Saint-Esprit (két nyelven). In Informationsdienst Information Service Service d'informations. Internat. Verband für Innere Mission und Diakonie. Stuttgart, Heft II Szerkesztés Európai egyházi dokumentációs folyóirat felelős szerkesztője és kiadója ( ). Az Európai Egyházak Konferenciája Genf. Angol, francia és német nyelven közzétett teológiai dokumentációs folyóiratának első szerkesztője és kiadója Genfben, szeptember június között. Documentation Service of the Conference of European Churches. Vol. I-V. No / Service de Documentation Conference des Eglises Européennes No / Dokumentationsdienst der Konferenz Europäischer Kirchen. Jahrgang I-V. Nr Irodalom Dr. Tóth Károly: Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban. [Könyvismertetés.] Theologiai Szemle, Veöreös Imre: Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban. [Könyvismertetés] Lelkipásztor, Szigeti Jenő: Az egyház kincse Dr. Nagy Gyula püspök igehirdetéseinek és tanulmányainak gyűjteménye. Theologiai Szemle (Új folyam 32) 1989/1, Hafenscher Károly: Evangélikus dogmatikai kézikönyv magyarul. (Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. I. kötet. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, p.) Theologiai Szemle (Új folyam, 44) 2001/2, 124. Kőháti Dorottya: Nem valami régi dolog Interjú dr. Nagy Gyula ny. püspökkel. Evangélikus

15 Élet (LXVI/4) január 21. Szebik Imre: Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. Lelkipásztor (76) 2001/2, 71. Magassy Sándor: Dogmatika mint tény és reménység. Gondolatok D. Dr. Nagy Gyula Az egyház mai tanítása Evangélikus dogmatika I. című könyvével kapcsolatban. Keresztyén Igazság Új folyam 52. szám, tél, Reuss András: Evangélikus dogmatika a 20. század végén (Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. I. Budapest, 2000.) Credo Evangélikus Műhely (6) 2001/3-4, Szebik Imre: Hitismeret felsőfokon. Nagy Gyula nyugalmazott püspök Dogmatikájának II. része. Lelkipásztor (79) 2004/10, o.

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok Ifj. Prőhle Károly Életrajzi adatok 1911 február 22-én született Prőhle Károly teológiai tanár és Thiering Róza gyermekeként. 1921-1929: a soproni evangélikus lyceum tanulója. 1929-1933: a Pécsi Magyar

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Curriculum vitae KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus

Curriculum vitae KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus H-1092 Budapest Ráday u. 28. IV. em. 1. Tel.: +36-1-4763220 Mail: gykaszo@gmx.de Curriculum vitae 1976. 03.05. született

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás Tartalomjegyzék Bevezetés Lelkigondozás A) A LELKIGONDOZÁS KIINDULÓPONTJA: A LÉTBIZONYTALANSÁG LEGYŐZÉSE 1) Példák a lelkigondozásra 1.1) Lelkigondozói találkozások 1.1.1) Beszélgetés az utcán 1.1.2) Beszélgetés

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

Magyar Iskolák Németországban

Magyar Iskolák Németországban Magyar Iskolák Németországban Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 2008. 03. 08. BUOD Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége Bund Ungarischen Organisationen in Deutschland Illés-Molnár Márta marta_illes@hotmail.com

Részletesebben

Megjelent: Lelkipásztor (75) 2000/3, 96-101.; KÉK Kultúra és Közösség (III. folyam, V-VI. évf.) 2001/4-2002/1, 13-21.

Megjelent: Lelkipásztor (75) 2000/3, 96-101.; KÉK Kultúra és Közösség (III. folyam, V-VI. évf.) 2001/4-2002/1, 13-21. Tanulmányozzuk a római katolikus evangélikus közös nyilatkozatot a megigazulásról! Dr. Reuss András Megjelent: Lelkipásztor (75) 2000/3, 96-101.; KÉK Kultúra és Közösség (III. folyam, V-VI. évf.) 2001/4-2002/1,

Részletesebben

ÖKUMENIZMUS SZENT PÁL-ÉV DOROTHEA SATTLER PÁL ÖKUMENIKUS HATÁSTÖRTÉNETE

ÖKUMENIZMUS SZENT PÁL-ÉV DOROTHEA SATTLER PÁL ÖKUMENIKUS HATÁSTÖRTÉNETE ÖKUMENIZMUS SZENT PÁL-ÉV DOROTHEA SATTLER PÁL ÖKUMENIKUS HATÁSTÖRTÉNETE F o r r á s : www.dbk-paulusjahr.de a Német Püspöki Kar Titkársága (Kaiserstr. 161, D 53113 Bonn) által a 2008/2008-es Szent Pál-év

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

AZ ÖKUMENIKUS KÉRDÉS EGYHÁZJOGI VONATKOZÁSAI. BOLERATZKY LÓRÁND egyetemi magántanár

AZ ÖKUMENIKUS KÉRDÉS EGYHÁZJOGI VONATKOZÁSAI. BOLERATZKY LÓRÁND egyetemi magántanár Iustum Aequum Salutare III. 2007/1. 65 73. AZ ÖKUMENIKUS KÉRDÉS EGYHÁZJOGI VONATKOZÁSAI BOLERATZKY LÓRÁND egyetemi magántanár Bibó István egy kevéssé ismert tanulmányában, az Uchroniában 1 arról írt, hogy

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Reuss András. A református és evangélikus teológia különbségei Rendszeres teológiai alapvetés 1. Megjelent: THÉMA (6) 2005/1-2, 13-20.

Reuss András. A református és evangélikus teológia különbségei Rendszeres teológiai alapvetés 1. Megjelent: THÉMA (6) 2005/1-2, 13-20. Reuss András A református és evangélikus teológia különbségei Rendszeres teológiai alapvetés 1 Megjelent: THÉMA (6) 2005/1-2, 13-20. Mint minden emberi kapcsolatban, így a felekezetek egymással viszonyában

Részletesebben

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház GYAKORLATI TEOLÓGIA I. A) Homiletika B) Liturgika

Részletesebben

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A MISSZIÓI IRODA AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI CIGANISZTIKA CIGÁNYMISSZIÓ I., II. ÉS III. Előadó: DANI ESZTER, LANDAUER ATTILA,

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

SÁNDOR FAZAKAS (PhD, dr. habil) March 2011

SÁNDOR FAZAKAS (PhD, dr. habil) March 2011 PUBLICATION LIST SÁNDOR FAZAKAS (PhD, dr. habil) March 2011 A). Books: MONOGRAPHS: 1. Fazakas, S. (2004): Emlékezés és megbékélés [Remembrance and Reconciliation]. Budapest. Kálvin Publisher. 198pp. 2.

Részletesebben

\evt-keu.doc 2009. 2. 4. 2009. 2. 4. 3

\evt-keu.doc 2009. 2. 4. 2009. 2. 4. 3 Dr. Reuss András Átéltük Adalékok az ökumenikus mozgalom és a magyarországi egyházak kapcsolatának történetéhez Megjelent: Credo (4) 1998/3-4, 35-42. A közelmúlttal kapcsolatos beszélgetésekben és kutatásokban

Részletesebben

Publikationen von Dr. Mónika Solymár

Publikationen von Dr. Mónika Solymár Publikationen von Dr. Mónika Solymár Monographie: Wer ist Jesus Christus? Eine theologisch-didaktische Analyse der Schulbuchreihe Kursbuch Religion. (Arbeiten zur Religionspädagogik, Band 39.), Göttingen:

Részletesebben

DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN ÁRAK. 2009. december 7. IL DIVO London, Egyesült Királyság Lekérésre

DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN ÁRAK. 2009. december 7. IL DIVO London, Egyesült Királyság Lekérésre IL DIVO KONCERTEK A legnépszerűbb opera kvartett, az Il Divo, 2004-ben jött létre Simon Cowell irányításával. Az opera virtuóz vegyítése a romantikus és népszerű pop dalokkal nagy vihart kavart a világban,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat.

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat. A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI Sz a b ó X a v ér Salamon zsoltárai B e v e z e t é s - f o r d ít á s - je g y z e t e k A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

A vezető missziója a kortárs környezetben

A vezető missziója a kortárs környezetben A vezető missziója a kortárs környezetben Misszionáló felfogás társadalmunk megváltoztatása érdekében Central imareggeli Budapest, 2014. november 8. Történelmi fordulópont a keresztyén egyház talajt-vesztettnek

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig

Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig A pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelése Doktori értekezés tézisei Szabó András Témavezető:

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

2014 4. szám. Istentiszteleti terv (2014 szeptember - december)

2014 4. szám. Istentiszteleti terv (2014 szeptember - december) Istentiszteleti terv (2014 szeptember - december) Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van, mindig vasárnap délután 3 órakor - Istentisztelet után: szeretetvendégség - SZEPTEMBER 28.

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24) 4. Értelmes tervezettség:

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek Állapot: 2011-09-21 407 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (30 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1. Vladár Gábor: Miért

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar KREHT ETRRW61 Egyházszociológia Elıadó: Dr. Medgyessy László A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek (rövid ismertetés és elemzés) Készítette:

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013.

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. Önálló könyvek: 1 Dogmatikai prolegomena Budapest 1991. (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest,

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

1. Charles Darwin életmûve

1. Charles Darwin életmûve A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26.) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10.) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24.) 4. Értelmes tervezettség: egy tudományos alternatíva (nov. 7.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást!

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A 2015/2016. TANÉV TANKÖNYVEI A BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A tartós jelzés elsősorban

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet publikációs listája

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet publikációs listája Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet publikációs listája Szociális Munka Tanszék év Könyvek Cím Kiadó Év Somorjai Ildikó, Török A játék lendületbe hoz. Közösségi játékok időseknek Emőke ICSSZEM

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Kedves Szülők! 1. évfolyam

Kedves Szülők! 1. évfolyam Határidő: április 30. Oktatási azonosítója... 1. évfolyam KÓD Név Ár Kérem AP-010121 Az én ábécém 1. 950 Ft AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 950 Ft AP-010124 Betűzgető 1. 800 Ft AP-010127 Az én ábécém munkáltató

Részletesebben

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás A refrmáció a 16. században a katlikus egyház megújítására indult mzgalm A szó jelentése: helyreállítás Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnymtatás feltalálása A tudmányk és művészetek 15.

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der 53-13 1 Ady Endre : [német nyelvű cikkgyűjtemény az Innsbrucker Zeitungsarchiv anyagából].-[14] p.: ill.; 30 cm.- a költőről és műveiről német nyelvű lapokban, 1977 és 1988 között megjelent cikkek.- német

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2015: 24. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2015. március Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A végzettség szintje, a képzés ideje és típusa, és a kredites követelmények

A végzettség szintje, a képzés ideje és típusa, és a kredites követelmények A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDUL 2010. SZEPTEMBERÉTŐL A Kárpát-medence protestáns felsőoktatásában egyedülálló a Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

A reformáció eredeti céljai és a katolikus megújulás a II. Vatikáni Zsinat után 1

A reformáció eredeti céljai és a katolikus megújulás a II. Vatikáni Zsinat után 1 A reformáció eredeti céljai és a katolikus megújulás a II. Vatikáni Zsinat után 1 Dr. Reuss András Megjelent: Ökumené (57.) 2004/4, 22-29. Lelkipásztor (80) 2005/1, 6-9. Elöljáróban A feladat meghatározása

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján)

Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján) Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján) 1. Bölcskei Gusztáv, Lenkey István (szerk.) Teológiai szak- és idegen szavak szótára: Függelékben az egyházi szakirodalomban használt

Részletesebben