Nagy Gyula Életrajzi adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Gyula Életrajzi adatok"

Átírás

1 Nagy Gyula Életrajzi adatok Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött ( ). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban ( ) Teológiai tanulmányok a pécsi Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karán Sopronban ( ) Lelkésszé szentelés (D. Kapi Béla püspök) Filozófiai és teológiai tanulmányok a berlini Tudományegyetemen (Collegium Hungaricum) Filozófiai doktorrá avatás Berlinben. Előadó a halle-wittenbergi Luther Márton Egyetem Teológiai Karán; ugyanitt a Magyar és Délkelet-európai Egyházismereti Kutatóállomás vezetője Segédlelkész Sopronban és Győrött, vallástanár-helyettes Sopronban Teológiai doktorrá avatás a soproni Hittudományi Karon. Vallástanár Pécsett ( ) Házasságkötés Schmidtbauer Margittal. Gyermekeik: Gábor, Gyula, Éva Margit A győri Evangélikus Szeretetotthon és Diakonissza Anyaház igazgatólelkésze Az országos egyházi közgyűlés megválasztja az újonnan megalakuló Evangélikus Teológiai Akadémia rendszeres teológiai tanszékére rendkívüli, majd tanszékvezető tanárrá A rendszeres teológiai tanszék professzora az Evangélikus Teológiai Akadémián (1971 és 1980 között nemzetközi egyházi szolgálatban Genfben) A felsőfokú teológiai képzés és a nemzetközi ösztöndíjügyek titkára Genfben, a Lutheránus Világszövetség Tanulmányi Osztályán Az Európai Egyházak Konferenciája nagygyűlésén megválasztják az európai egyházszervezet első tanulmányi igazgatójának (Genf) Hazatérés Budapestre, a Teológiai Akadémiára. Ősztől a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese Az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei egyhangú szavazással püspökké választják. Püspöki beiktatása szeptember 25-én. Ugyanakkor a budavári evangélikus

2 gyülekezet lelkésze. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke Az Egyházak Világtanácsa világgyűlése a kanadai Vancouverben a Központi Bizottság tagjává választja januártól dr. Káldy Zoltán püspök-elnök súlyos betegsége alatt az országos egyház püspökelnök-helyettese Júniustól a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke. Júliusban a dániai Viborgban megválasztják a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottsága tagjává. A Magyar Országgyűlés szeptemberben tagjává választja; az Országgyűlés Külügyi Bizottságának tagja. Bibliográfia Hazai és külföldi tudományos publikációk és cikkek teljességre törekvő jegyzéke Nagy Gyula: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest bibliográfiájának ( ) felhasználásával, kiegészítésével és javításával. Tanulmányok Keresztyének Pompejiben A SATOR-négyszögről. Keresztyén Igazság (7) 1940/8, Világkép világnézet keresztyén hit. Keresztyén Igazság. Győr, A lélek halhatatlanságának problémája a görög gondolkodásban. (20) 1944/1, 2-7.; 1944/2, / Különlenyomatban is: Celldömölk, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az emberről szóló keresztyén tanítás alapvonalai. (Kuhlmann teológiai antropológiája.) Lelkipásztor, Heemin piszis hit. Lelkipásztor, Kauchesis. Lelkipásztor, A megigazulásról szóló evangélikus keresztyén tanítás. A megigazulástan bibliai alapjai. (Teológiai doktori disszertáció.) Kéziratban. Sopron, o. Simul iustus et peccator. Megigazulás és megújulás. Evangélikus Theologia 1947/3, Az Una Sancta útján. Az amsterdami világgyűlés elé. Evangélikus Theologia 1948/1, Új élet jelei a világ egyházaiban. Lelkipásztor, Az amsterdami világgyűlés tárgyalási anyaga. Lelkipásztor (23) 1948/7-8, Vallástanításunk új tanterve. Lelkipásztor, Az amszterdami világkonferencia. Lelkipásztor (23) 1948/11, / In 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Budapest, A Biblia tanítása az egyházról. Az egyház a világban. A magyarországi házak bizonyságtétele az amszterdami világzsinat alkalmából. Budapest, A legújabb evangélikus dogmatika égető teológiai kérdéseinkről. Lelkipásztor (24) 1949/7-8, Az evangélikus egyház missziói feladata. Lelkipásztor, Hiszek egy Anyaszentegyházat! Az ökumenikus kérdés az egyházról szóló lutheri-reformátori tanítás megvilágításában. Lelkipásztor (25) 1950/7-8, Az új Mária-dogma ( Assumptio Mariae ). Lelkipásztor (25) 1950/12, Törvény és evangélium. Három teológiai előadás. (Sokszorosítva. Győr, 1951.) 17 o.

3 Krisztus a történelemben (Oscar Cullmann új könyve). Lelkipásztor (26) 1951/5, Mai evangélikus etikusok állásfoglalása a születésszabályozás kérdésében. Lelkipásztor (26) 1951/5, A munka értelme (Gustav Wingren új könyve). Lelkipásztor, Újjászületés és megszentelés. Ízelítő a legújabb evangélikus etikából. Lelkipásztor (27) 1952/1, Pneuma, psyché, sarx, sóma. Újtestamentumi fogalmak bibliai fordításának problematikája. Lelkipásztor (29) 1954/1, A teremtéshittől a test feltámadásáig. A legutóbbi évtizedek rendszeres teológiai munkájának főbb antropológiai vitakérdései. Lelkipásztor (29) 1954/4, A Szentlélek és az egyház. Lelkipásztor, / in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az egyház tudománya (Karner Károly könyve). Lelkipásztor, Az Anyaszentegyház egysége. Az ökumenikus mozgalom dogmatikai alapproblémája. Lelkipásztor (30) 1955/3, Luther tanítása a hit és új élet összefüggéséről. A Jakab-levél elleni polémia teológiai háttere. Lelkipásztor (30) 1955/6, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A hit ismerete. Lelkipásztor (30) 1955/7, / In uő: Az egyház kincse A szükség-keresztség. Lelkipásztor, A Szentlélek közössége. A Szentlélek munkája az egyházban. Lelkipásztor (30) 1955/12, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A lutheri hivatás-etika aktuális kérdései. Lelkipásztor (31) 1956/1, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az egyház léte. Lelkipásztor (31) 1956/2, / Megjelent még Az egyház titka címmel in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Spiritus Creator Luther tanítása a Szentlélekről és az új életről. (Regin Prenter könyve). Lelkipásztor (31) 1956/5, Hogyan látjuk a keresztyén egység kérdését? Lelkipásztor (31) 1956/7, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az Ágostai Hitvallás. (Új fordítás a latin és német eredetiből, tudományos jegyzetekkel.) In Konkordia Könyv. Az Evangélikus Egyház hitvallási iratai: I-II. kötet. Budapest, ( o.) I Krisztus megszabadít és egyesít. Lelkipásztor, Az atomkorszak háborúja és a mai keresztyén etika. Theologiai Szemle, Egyház és nemzetközi kérdések. Lelkipásztor, Keresztyén felelősségünk a világért. Theologiai Szemle, l. Az emberiség egysége. Lelkipásztor (34) 1959/1, A világi erkölcs. Lelkipásztor (34) 1959/6, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Kálvin. Születése 450. évfordulójára. I: Lelkipásztor (34) 1959/10, ; II: Lelkipásztor (34) 1959/11,

4 Krisztus-hitünk és a mai Jézus-élete-kutatás. Lelkipásztor, és Emberségünk megújulása A Melanchthon-jubileum és a mai keresztyénség. Lelkipásztor, (35) 1960/7-8, A kegyelmi predestináció. Az akaratszabadság problémája a teológiában. Lelkipásztor (36) 1961/9, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Evangélikus lelkészképzés Magyarországon (Válasz a The Lutheran cikkére). Lelkipásztor, (36) 1961/4, Jézus feltámadása a mai teológiában és igehirdetésben. Lelkipásztor, (36) 1961, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Luther, a teológiai professzor. Előadás doktorrá avatásának és professzori működése megkezdésének 450. évfordulójára. Lelkipásztor (37) 1962, Luther teológiája (Paul Althasis könyve). Lelkipásztor, Élet és Béke. A II. Keresztyén Béke Világkonferencia teológiai elemzése. Lelkipásztor, A Robinson-vita. Új kopernikusi fordulat a teológiában? Lelkipásztor (39) 1964/11, és 1964/12, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Egyházkritika a legújabb teológiában Barth, Bonhoeffer és Tillich valláskritikája. Theologiai Szemle, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Vaticanum II. (Teológiai kiértékelés). Lelkipásztor, A szociáletika fő irányai a mai teológiában. Lelkipásztor (40) 1965/7-8, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A reformáció és mai etikai kérdéseink. Lelkipásztor (40) 1965/9, A Hallei Magyar Könyvtár kéziratai. Theologiai Szemle, Az egyház és a modern gazdasági-társadalmi fejlődés. Lelkipásztor, Munka és szabadidő a mai keresztyén etikában. Lelkipásztor, A teológia mai horizontja. (Dékáni székfoglaló.) Lelkipásztor, A forradalom a mai keresztyén gondolkodásban. Theologiai Szemle, 1967/1-2, 2-7. / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, Kiengesztelődés és nemzetközi igazságosság. Theologiai Szemle, A köztulajdon etikája. Theologiai Szemle, Egyház és forradalom. Theologiai Szemle, Luther szociáletikai felfogása a mai teológiai kritikában. Lelkipásztor, Egyház a mai világban Teológiai szociáletika. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály kiadása. 400 o. Az ember elidegenedése, ennek okai és legyőzése, küzdelemben a békés világért. (Előadás a III. Keresztyén Béke Világkonferencián, Prága, 1968.) Theologiai Szemle, A genfi dialógus. (Az Egyházak Világtanácsa keresztyén-marxista dialógusa.) Theologiai Szemle, és Az elidegenedés kérdése keresztyén szemmel. (Referátum a III. Keresztyén Béke Világkonferencián.) Lelkipásztor,

5 Irányzatok a jelenkori szociáletikai gondolkodásban. Lelkipásztor (43) Az egyház és a faji világprobléma. (Az Egyházak Világtanácsa londoni világkonferenciája a faji kérdésben.) Theologiai Szemle, 1969/11-12, Barth Károly, az Ige teológusa. Lelkipásztor (44) 1969/4, Poór József: A mai magyar protestáns teológiáról. (Dr. Nagy Gyula teológiai szociáletikája kritikai recenziója, más művekkel együtt.) Világosság, A világfejlődés céljai és az egyház. Theologiai Szemle, Az egyház új életstílusa a mai világban. Lelkipásztor, (45) 1970, Megjelent még in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Felelős részvétel a mai társadalomban. (Magyar hozzászólás az LVSZ V. Világkonferenciája témáihoz.) Lelkipásztor, (45) 1970/6, Moltmann reménység-teológiája. Mi a keresztyén reménység szerepe a világ emberibbé formálásában? Lelkipásztor 1970/8, A strukturális diakónia szerepe a keresztyénség etikai szolgálatában. Tézisek a mai teológiai etika egyik fontos területéről. Lelkipásztor (45) 1970/10, Az egyház a társadalomban - Evian (A LVSZ V. Világkonferenciájáról.) Lelkipásztor, A diakónia mint részvétel a struktúraváltozásban. Theologiai Szemle, Diakóniai keresztyénség - Az egyházak jövője Európában. (Előadás az Európai Egyházak Nagygyűlésén, Nyborg - Dánia, Theologiai Szemle, Keresztyén humánum - nemkeresztyén társadalom. Lelkipásztor, (46) 1971/4, Az ökumenikus mozgalom és a -felekezeti világszervezetek. A világkeresztyénség belső egységének és együttműködésének mai problémái. Theologiai Szemle, A Confessio Augustana az ökumenikus párbeszédben. Theologiai Szemle, A tudományos-technikai fejlődés mai távlatai. A keresztyén etika új föladatok előtt. Diakónia, Párbeszéd a dialógusról TV kerekasztal-beszélgetés. Világosság, Mit jelent evangélikus keresztyénként élni a mai világban? (Előadás Finnországban.) Lelkipásztor (56) 1981, 9, Megjelent még in: uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A diakónia mint az egyház küldetése és életformája Európában. Lelkipásztor, (56) 1981/3, Lelkészképzésünk mai távlatai. (Dékáni székfoglaló.) Lelkipásztor, Kardból ekét Nemzetközi egyházi szervezetek szolgálata a békéért. Diakónia, Hol tart ma a keresztyén-marxista párbeszéd? Diakónia, A reménység programja (Püspöki székfoglaló). Lelkipásztor, Párbeszédünk és együttműködésünk fejlesztésének ökumenikus és nemzetközi távlatai. In Marxizmus-keresztyénség-protestantizmus. Budapest, Kossuth Kiadó A keresztyén-marxista dialógusról. Hol tart ma a keresztyén-marxista párbeszéd? Diakonia 1982/1, 3-7. Megjelent még in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Isten kormányzása a világban. Luther reformátori tanításának aktualitása. Diakonia (5) 1983/2, 611.

6 Szolgálat Istennek szolgálat az embernek. (Püspöki jelentés, 1982.) Lelkipásztor, Dr. Káldy Zoltán 25 éves szolgálati jubileumára. Lelkipásztor, Krisztusban reménység a világért. Magyar-szlovák tanulmányi irat a LVSZ VII. Nagygyűlésére. Budapest, lap. (A tanulmányi dokumentum szerkesztője és egyes fejezeteinek szerzője.) Ugyanez a kötet német és angol kiadásban: In Christus Hoffnung für die Welt. Budapest, Ev. Sajtóosztály. 126 lap. In Christ Hope for the World. Budapest, Ev. Sajtóosztály, pp Aktív reménység A budapesti evangélikus világgyűlés mérlege. Diakónia, A budapesti világgyűlés magyar szemmel. Lelkipásztor (60) 1985/4, A nemzet és nemzetköziség gondolata a protestáns teológiában. Lelkipásztor (61) 1986/1, / Theologiai Szemle 1986/1, 5-8. / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Nemzet és nemzetköziség a protestáns teológiában. In Szülőföld és nagyvilág. Budapest, Lelkészi becsület. Lelkipásztor (61) 1986/ / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Dr. Káldy Zoltán Diakonia, Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest o. [Cikkek, előadások, igehirdetések gyüjteménye] Az egyház és az emberi jogok. Theologiai Szemle (Új folyam 32) 1989/1, Hogyan jutottunk Amszterdamig? In 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Budapest, Az amszterdami világkonferencia aug. 22 szept. 4. In 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Budapest, / Lelkipásztor (23) november, Pályám emlékezete. Egyház a kereszt alatt. Elindulásom Krisztus szolgálatában: Lelkipásztor (68) 1993/2, Pályám emlékezete. Szolgálat a viharban. Az 1956-os forradalom a szabadságért a megelőző és a következő évek: Lelkipásztor (68) 1993/5, Pályám emlékezete. A föld végső határáig... Szolgálat a világ egyházaiban: előzmények a genfi évek, Lelkipásztor (68) 1993/8, Nagy Gyula: Pályám emlékezete. Sötétségből világosságra... Az átmenet évei és a megújulás kezdetei: Lelkipásztor (68) 1993/11, A másfélezer éves Filioque-vita ökumenuikus megoldása felé? Nemzetközi ökumenikus teológiai tanácskozás Bécsben. Lelkipásztor (73) 1998/7-8, A teremtés teológiája I-II. Lelkipásztor (74) 1999/7-8, ; Lelkipásztor (74) 1999/9, Az egyház mai tanítása. Evangélikus dogmatika I. Alapkérdések. Keresztyén tanítás Istenről, a világról és az emberről. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya: Budapest, o. A történelem teológiája. [I.] Világtörténelem és üdvösségtörténet. Lelkipásztor (75) 2000/2, Új magyar evangélikus dogmatika az évezredfordulón. Lelkipásztor (76) 2001/5, o. A bűn rontása Isten teremtett világában (hamartiológia). Lelkipásztor (77) 2002/6, Mai teológiai viták a bűnesetről és az eredendő bűnről. Lelkipásztor (78) 2003/4,

7 Istenem miért? A teodiceai kérdés mai teológiánkban és igehirdetésünkben. Lelkipásztor (78) 2003/10, Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. Evangélikus dogmatika II/1. A bűn lényege, eredete és következményei. (Hamartiológia.) Luther Kiadó: Budapest, o. Jelentések Dékáni jelentés az Evangélikus Teológiai Akadémia tanévéről. Budapest, Kéziratban, 22 o. Semper reformari. Dékáni jelentés az 1966/67. tanévről. Lelkipásztor, Az egyház és a gazdasági-társadalmi struktúrák. Dékáni tanévnyitó, szeptember. Budapest, Kéziratban, 8 o. Az élet szolgálatában. Dékáni jelentés az 1981/82, tanévről. Budapest, Lelkipásztor, Béke Istennel béke a világban. Püspöki jelentés, Lelkipásztor, Püspöki jelentés az Északi Egyházkerület Presbitériuma ülésén Lelkipásztor, Püspöki jelentés az Északi Egyházkerület közgyűlésén Lelkipásztor, Az egyház a mai Kínában Útinapló. Diakonia, Az Ige szolgálata. Megemlékezés az Országos Presbitérium előtt a halott püspök-elnökről. Lelkipásztor, Hit szeretet szolgalat. Püspöki jelentés, 1986, az Északi Egyházkerület Presbitériuma ülésén. Lelkipásztor, Elküldve a mai világba. Püspöki jelentés az Országos Presbitérium előtt, Lelkipásztor, Teológiai akadémiai előadások (Akadémiai jegyzetek) Evangélikus Dogmatika (I. rész) (Az Evangélikus Teológiai Akadémia sokszorosított előadási) Budapest, o. Filozófiatörténet, 1. rész: Az ókori filozófia története. Ev. Teol. Akadémia. Előadási jegyzet o. Teológiai etika (I. rész). Ev. Teol. Akadémia. Előadási jegyzet o. Dogmatika. (A keresztyén tanítás rendszere.) Ev. Teol. Akadémia, Budapest, o. Teológiai enciklopédia. Ev. Teol. Akadémia. Budapest, o. Filozófiatörténet: Az ókortól a felvilágosodásig. Ev. Teol. Akadémia. Budapest, o. A személyes keresztyén élet etikája. Ev. Teol. Akadémia. Budapest, o. Népszerűsítő írások Isten útjai emberek gondolatai. Keresztyén Igazság évf Evangélikus dogmatika dióhéjban. (20 cikk az evangélikus tanítás lényegéről.) Új Harangszó. Győr, évi 20. számtól az évi 24. számig; passim. Keresztyén tanítás. Vallástanítási tankönyv. Evangélikus Egyházegyetem kiadása. Győr, o. Amszterdam visszhangja. Lelkipásztor (24) 1949/1,

8 Két zsinat. Lelkipásztor, Vallástanításunk új helyzete. Lelkipásztor, Egyházunk és a vallástanítás. Lelkipásztor Ősök öröksége. Az Ötvárosi Hitvallás 450 éves jubileuma. Új Harangszó, sz. 1. o. Érdekes hittanórák. Lelkipásztor, Ifjúsági munka újszövetségi bibliaismeret. Lelkipásztor, Pál apostol Európa apostola. Cikksorozat 1900 éves jubileuma alkalmából. Új Harangszó, számtól 30. számig, passim. Az egyház élete. Vallástanítási tankönyv a gimnázium III-IV. osztályai számára. Evangélikus Egyházegyetem kiadása. Budapest, o. Hétköznapi keresztyénség. Evangélikus Élet. Budapest, sz. 3. Született Szűz Máriától. Lelkipásztor (29) 1954/12, Augustinus és a reformáció. Evangélikus Élet, sz. 3. Isten megismerése és a világ megismerése. Evangélikus Élet, /4. o. és 35/3. o. Mindenható. Evangélikus Élet, /3. o. Az egyház alapjai. Cikksorozat a Szentírásról és hitvallásokról. Evangélikus Élet, sz. (4 cikk). A keresztyének egysége. Evangélikus Élet, /1. o. Keresztyén tökéletesség. Evangélikus Élet, /1. o. A bűnbocsánat mint keresztyén hitünk középpontja. Evangélikus Naptár, Budapest Krisztus megszabadít és egyesít. (A LVSZ minneapolisi világkonferenciája témái.) Evangélikus Élet, sz. (8 cikk). A minneapolisi világkonferencia tételei. Evangélikus Élet, sz. (5 cikk). Lelkészeink szólnak. Nyilatkozat az országos választások alkalmából. Lelkipásztor, Újévi előkészület. Lelkipásztor, Kálvin evangélikus szemmel. Evangélikus Naptár Budapest Isten és az idő. Evangélikus Élet, /2. o. A népek világa keresztyén szemmel. Evangélikus Élet, /2. o. A genfi reformátor. Evangélikus Élet, /4. o. Miért szent a Szentírás? Evangélikus Élet, /3. o. Az első parancsolat. Evangélikus Élet, /3. o. Közös gazdálkodás és keresztyén erkölcs. Evangélikus Élet, /4. o. Melanchthon, a tudós reformátor. Evangélikus Naptár Budapest Kálvin Institutio-ja (Tanítás a keresztyén vallásra.) Evangélikus Naptár Budapest Egyház a világban Az I. Péter-levél üzenete. Evangélikus Naptár Budapest Egyházunk útja az átalakuló világban. Evangélikus Élet, /2. o. A leszerelés és a keresztyén lelkiismeret. Evangélikus Élet, /3. o. és 16/3. o. A közeli és a világméretű szeretet. Evangélikus Élet, /3. o.

9 Élet és béke. Prága Evangélikus Élet, /1. o. A Zsoltárok Könyve (Pálfy Miklós zsoltármagyarázata). Evangélikus Élet, /3. o. A faji kérdés. Evangélikus Élet, Cikksorozat (4 cikk), sz. Időszerű etikai kérdések (Cikksorozat). Evangélikus Élet, szám, pasim (5 cikk). Háború Vietnamban. Evangélikus Élet, /2. o. Egyház és társadalom. Evangélikus Élet, /3. o. és 36/2. o. A keresztyénségnek állást kell foglalnia. Evangélikus Élet, /2. o. A Hallei Magyar Könyvtár kéziratai. Evangélikus Élet, /2. o. Az anyagi javak etikája (Cikksorozat). Evangélikus Élet, sz., pasim (4 cikk). Alkotmány és keresztyén élet. Evangélikus Élet, /3. o. Az igéből élünk Luther tanítása az igéről. Evangélikus Naptár Budapest Társadalmi igazságosság és forradalom. Evangélikus Élet, /2. o. Bibliai ábécé. Evangélikus Élet, /3. és 30/3. o. A gép jóbarát. Evangélikus Élet, /3. o. Nemzeti érzés és nemzetközi felelősség. Evangélikus Élet, /3. o. A népek haladása Az új pápai szociálenciklikáról. Evangélikus Élet, /2. o. Egyedül az Írás? (Reformáció ünnepére) Evangélikus Élet, /2. o. Északi találkozások. Uppsalai és koppenhágai útinapló. Evangélikus Élet, /5. o. Kezünk munkája. Evangélikus Élet, /2. o. Szolgálat a mai egyházban és világban. Evangélikus Élet, /1. o. Keresztyének és marxisták dialógusa Genfben. Evangélikus Élet, /3. o. Gazdasági igazságosság és ökumenikus felelősség. Evangélikus Élet, /1. o. Gazdasági és társadalmi világfejlődés. Evangélikus Élet, /3. o. A gyermekáldás és az egyház. (A,Humanae Vitae enciklikáról.) Evangélikus Élet, /2. o. Dániai útinapló. Evangélikus Élet, /4. o. Kincs cserépedényben. Evangélikus Élet, /1. o. A kétezer éves titok (Az inkarnáció). Evangélikus Élet, /5. o. Az ember: Isten képmása. Evangélikus Naptár Teológus Otthonunk Evangélikus Naptár Budapest A Szentírás ma. Evangélikus Élet, /1. o. Mit jelent ma keresztyénnek lenni? Evangélikus Élet, /1. o. Az egyházak és a faji kérdés. Evangélikus Élet, /3. o. Egyház a mai világátalakulásban. Evangélikus Élet, /2. o. Strasbourg Evangélikus Élet, /2. o. Jugoszláviai evangélikus testvéreink között. Evangélikus Élet, /1. o. A béke új neve felszabadítás. A badeni konferencia, Evangélikus Élet, /1. o. A kiengesztelődés szolgálata Európában. Evangélikus Élet, /3. o.

10 Porto Alegre (Interjú). Evangélikus Élet, /3. o. Hogyan dolgoztunk Evianban a világkonferencián? Evangélikus Élet, /3. o. Szerelem házasság család. Egy cikksorozat bevezető és záró cikke. Evangélikus Élet, /o. és 30/1. o. Valdensek között. (Útinapló.) Evangélikus Élet, /3. o. Krisztus feltámadása mai hittel. Evangélikus Élet (XXXVI/15) április 11. Keresztyénség és humanitás. Evangélikus Élet, /1. o. Isten szolgálata az emberek szolgálata. (Nyborg VI ) Evangélikus Élet, /1. o. (Cikksorozat külföldi utazásokról Genfből között.) Afrikai útinapló. Evangélikus Élet, 1972., passim. Nincs béke az olajfák alatt. (Közel-keleti útinapló) Evangélikus Élet, 1974., passim. Dél- és kelet-ázsiai útinapló (India-Thaiföld-Szingapur-Japán.) Evangélikus Élet, 1975., passim. Ausztráliai útinapló. Evangélikus Élet, 1975., passim. Európa egyházai a béke és bizalom építői kontinensünkön. Az Európai Egyházak madridi konferenciája I. Evangélikus Élet (XLV/28) július 13. Egyházak a nemzetközi életben. Evangélikus Naptár Budapest Beszámolók nemzetközi egyházi konferenciákról. Evangélikus Élet, , passim. Amiből nem engedhetünk Luther hitvallása, a Schmalkaldeni Cikkek. Evangélikus Naptár Budapest Krisztusban reménység a világért. (A LVSZ-nagygyűlés fő témája.) Evangélikus Naptár Budapest A LVSZ-nagygyűlés Teológiai tanulmányi hozzájárulásunk. Evangélikus Naptár Budapest Adóslevél a kereszten. Kol 2,14. Evangélikus Naptár Budapest Szolgálat Krisztus nevében (Előszó). Evangélikus Naptár Budapest Áttört vasfüggöny. Emlékezés a húsz évvel ezelőtti budapesti evangélikus világgyűlésre. Evangélikus Élet (LXIX/33) augusztus és 4. o. Budapest, 1984 Válasz egy hozzászólásra. Evangélikus Élet (LXIX/39) szeptember o. Igehirdetés Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, ; ; 139.; ; ; ; Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, passim.

11 Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, pasim (4 kisebb cikk). Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, pasim (7 cikk). Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, szám (5 kisebb cikk). Örömhír. (Igehirdetések az egyházi esztendő minden vasárnapjára. Három igehirdetés: ; 8387.; ) Evangélikus Sajtóosztály. Budapest, Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, /2. o.; 7/1. o.; 7/2. o. Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, /2. o.; 47/2. o.; 51/5. o.... hanem hogy Ő szolgáljon Igehirdetés dr. Káldy Zoltán ravatalánál. Lelkipásztor, Publikációk idegen nyelven Der Doppelaspekt der Seele in Platons Jugend- und Reifezeitdialogen. (Filozófiai doktori disszertáció a berlini egyetemen.) Weida/Thüringen. Aderhold Verlag o. Die Kirche und das Problem der Einheit in der Menschenwelt. In: Communi Viatorum. Zeitschrift der CFK Periodical of the CPC. Prag Prague No The Just Revolution. In: Frontier. London. Vol Winter Handschriftenschätze der Hallenser Ungarischen Bibliothek. In: Zeichen der Zeit. Theologische Zeitschrift in der DDR. Berlin, Christlicher Dienst für unsere Gesellschaft. In: Kolloquium. Berlin, Die Frage der Revolution im heutigen theologischen Denken. In Ungarischer Kirchlicher Pressedienst. Budapest, Nr (Angol nyelven is.) The Self-Alienation of Man, Its Reasons and Possibilities of Overcoming It During the Struggle for a Peaceful World. In Seak Peace and Pursue It! 3rd Christian World Conference. Prague, pp Der Auftrag der Kirche in der heutigen Welt. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Kirken på vej. In: Nyt fra Diakonissestiftelsen. Kobenhavn, No Kirken på vej. Kirken' nye livsstil i den moderne verden. In Kirkens på vejen eher på balkonen. Kiadta: J. Aagaard.) Aarhus (dán nyelven) The Problem of Revolution in Christian Thinking Today. In: Metanoia. An Independent Journal of Radical Lutheranism. Cambridge, Mass. Vol. 1, No. 1. March Der Dienst der Kirchen für den Frieden in Europa. In Neue Zeit. Tageszeitung, Berlin Mai. 3. o. The Church and the Aims of World Development. In Inernational Review of Mission. World Council of Churches. Geneva, Ostober Christen für eine humanere Welt. LWB-Pressedienst. 1969/ Verantwortliche Teilnahme an der heutigen Gesellschaft. Responsible Participation in Today's Society. In Unsere Sendung in der Welt Our Commitment in the World Ev. Sajtóosztály. Budapest, (Német és angol nyelvű kötet.) Christlicher Humanismus und soziale Diakonie in einer nichtchristlichen Gesellschaft. In Humane Gesellschaft. Beiträge zu ihrer sozialen Gestaltung. (Hrsg: T. Rendtorff und A. Rich.) Hamburg und Zürich, Europäische Sicherheit und die Kirchen. (Szerkesztő és kiadó: Dr. Gyula Nagy.) Konferenz

12 Europäischer Kirchen, Genf S. Angol és francia kiadásban is.) Der neue Lebensstil Die Kirche in einer säkularisierten Welt. In: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz. Basel. Jg No. 3. und No und Man an Responsible Co-worker with God in a Dynamic World. In The Gospel and Human Destiny. (ed. V. Vajta) Minneapolis, Augsburg Publishing House Diakonisches Christentum Die Zukunft der Kirchen in Europa. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft The Social Responsibility of the Church and Christians. In: World Council of Churches Faith and Order Dep. Geneva, 1971/21. (mimeographed). 7 o. Der Mensch als verantwortlicher Mitarbeiter Gottes in einer dynamischen Welt. In Das Evangelium und die Bestimmung des Menschen. (Hrsg. V. Vajta.) Göttingen, Vandenhoeck Die Zukunft der Kirchen in Europa. Plenarvortrag an der Vollversammlung. In: Nyborg VI. Was geschah? Bericht der VI. Vollversammlung der KEK. KEK. Genf, (Ugyanez angol és francia kiadásban is.) Die Bedeutung des Evangeliums für die gesellschaftliche Verantwortung der Christen. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Stipendien und Austausch im Lutherischen Weltbund Beirut (Kiadta: Dr. Gyula Nagy.) Lutherischer Weltbund, Genf, In Aufgaben für die Zukunft / Education for Service. New Strategies for Scholarship and Exchange in the Lutheran World Federation Beirut (Kiadta: Gyula Nagy.) Lutheran World Federation, Geneva, In Tasks for the Future New Scholarship and Exchange Programme-Beirut In: Lutheran World. / Neues Stipendienund Austauschprogramm des Lutherischen Weltbundes. Beirut, In Lutherische Rundschau. LWB-Genf, 1974/ Vielselige diakonische Aufgaben in der modernen Gesellschaft. In Der Mitarbeiter. Berlin, Heft Theologie der Erziehung. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Stipendien in fünf Kontinenten. In Lutherische Monatshefte. Hannover, Heft Impressions of the Romanfan Orthodox Church (An Interview). In: Romanian Orthodox Church News. A Quarterly Bulletin. Bucarest, No Grenholm: Christian Social Ethics in a Revolutionary Age. Book recension. In: Lutheran World Lutherische Rundschau. LWF-LWB, Geneva, 1975/ Neuansätze ethischen Denkens in der protestantischen Theologie der sozialistischen Länder. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Fünf Wochen in Ost-Asien. In Der Standpunkt. Monatsschrift der Evangelischen Kirche in der DDR. Berlin, Heft Theological Education in a World-wide Perspective. In: The South East Asia Journal of Theology Manila Philippiner. Vol. 16 (1975). No Theological Education Today in a World-wide Perspective. In Lutheran World. LWF, Geneva. 1975/ Pendidikan Theologin Pada Masa Sekarang. Daíam peninjauan mass depan yang luas. In Konsultasi Pendidikan Theologin I. di Sumatera Utara. Pematang-Siantar. Nommensen University (batak nyelven) Die Ambivalenz der Zweireichelehre in der Lutherischen Kirche in Ungarn im 20. Jahrhundert. In Die Ambivalenz der Zweireichelehre in den lutherischen Kirchen des 20. Jahrhunderts. (Hrsg.: U.

13 Duchrow.) Gütersloh, Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Kirchen. (Hrsg.: Dr. Gyula Nagy.) Konferenz Europäischer Kirchen, Genf, o. / The Conference an Security and Cooperation in Europe and the Churches. (Editor: Gyula Nagy.) Conference of European Churches, Geneva, o. / La Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe et les Eglises. (Editeur: Gyula Nagy.) Conférence des Eglises Européennes, Genéve, o. Europäische Theologie herausgefordert durch die Weltökumene. (Hrsg.: Dr. Gyula Nagy.) Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), Genf, o. / European Theology Challenged by the World-wide Church. (Editor: Gyula Nagy.) Conference of European Churches (CEC), Geneva, o. / La théologie européenne mise an question par la communauté oecuménique mondiale. (Editeur: Gyula Nagy.) Conférence des Eglises Européennes (CEE), Genéve, o. Theologisches Denken und kirchliche Praxis in Ungarn. In Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche. WienMainz, Europäische Theologie herausgefordert durch die Weltökumene. In Die Zeichen der Zeit (30) 1976/11, Nové podněty etického myšlenú v protestantské teologii socialistických zemi. In: Cirkev ve světě (Studie a texty. 1.) Kalich, Praha, (cseh nyelven) Europa nach Helsinki und die Entwicklungsregionen. (Hrg.: Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Europe after Helsinki and the Developing Regions. (Editor: Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / L'Europe d'aprés Helsinki et les régions en vie de développement. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Genéve, o. Die konziliare Gemeinschaft. (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK und O. Lembeck Verlag, Frankfurt/Main o. / Churches in Conciliar Fellowship? (Edited by Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / Vers une Communauté conciliaire des Eglises? (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Genéve, o. Sicherheit, Abrüstung und Ökonomie. (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Security, Disarmament and Economics. (Ed. by Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / Sécurité, désarmement et économie. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Geneve, o. In der Kraft des Heiligen Geistes frei für die Welt (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Alive to the World in the Power of the Holy Spirit. (Ed. by Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / Le Saint-Esprit Puissance de Liberté. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Geneve, o. Bericht des Studiendirektors über die Jahre In Einheit im Geist Vielfalt in der Kirchen. Bericht der VIII. Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen in Kreta. Konferenz Europäischer Kirchen, Genf, Theologie der Diakonie Ausbildung zur Verkündigung und zum Dienst der Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft. In Erneuerung der Theologischen Ausbildung. Lutherischer Weltbund. Genf, Koinonia en Hagio Pneumati Diakonia Ston Kosmo. A görög ortodox egyház sajtószolgálata kiadása, Athinai, (Megjelent egyházi folyóiratokban és napilapokban.) 8 o. Gemeinschaft in Heiligen Geist, Dienst in der Welt. In: Ökumenische Rundschau. Frankfurt/M Heft Vertrauen Entspannung Abrüstung. (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Confidence Dezente Disarmament. (Ed. by Gyula Nagy.) CEC. Genevá, o. / Confiance détente désarmement. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE.-Geneve, o.

14 Drei zentrale Fragen der ökumenischen Bewegung. In Glauben und Dienen. Festschrift für Bischof Albert Klein. (Hrg.: H. Philippi.) München Confessio Augustana : 450 anni di una confessione di fede ecumenica. (Transl. Bruno Forte.) In ASPRENAS. Rivista di Scienze Teologiche. Napoli, No Das Weltproblem Wettrüsten und die Kirchen in Europa. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Theologisches Lexikon (Buch-Rezension). In Theologische Literaturzeitung. Leipzig, 1980/ Ökumene in Europa Erfahrungen und Hoffnungen. In: Der Standpunkt. Berlin, Heft Ökumenische Orientierung (Buchrezension). In Theologische Literaturzeitung. Leipzig, 1981/Heft Verkündigung durch den Dienst am Einzelnen und an der Gesellschaft Diakonie als Sendung und Lebensform in Europa. In Verkündigung heute. Bericht der Konferenz der lutherischen Kirchen in Europa. Tallinn Hrg.: Lutherischer Weltbund, Genf, Das zerrissene Europa versöhnen Einheit der Christen und Friede zwischen Völkern. In Lutherische Monatshefte. Hannover, Heft Zu Gottes Mitarbeitern berufen. Theologische Vorbereitungen auf die LWB Vollversammlung in Budapest, In: Informationsdienst für die lutherischen Minderheitskirchen in Europa (IDL). Budapest, Nr Die Kirche im heutigen China Ein Reisetagebuch. In Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch für lutherische Theologie und Kirche, Folge 35. Stuttgart, (Auch als Sonderdruck) Diakonie aus dem Wirken des Heiligen Geistes La diaconie de la puissance du Saint-Esprit (két nyelven). In Informationsdienst Information Service Service d'informations. Internat. Verband für Innere Mission und Diakonie. Stuttgart, Heft II Szerkesztés Európai egyházi dokumentációs folyóirat felelős szerkesztője és kiadója ( ). Az Európai Egyházak Konferenciája Genf. Angol, francia és német nyelven közzétett teológiai dokumentációs folyóiratának első szerkesztője és kiadója Genfben, szeptember június között. Documentation Service of the Conference of European Churches. Vol. I-V. No / Service de Documentation Conference des Eglises Européennes No / Dokumentationsdienst der Konferenz Europäischer Kirchen. Jahrgang I-V. Nr Irodalom Dr. Tóth Károly: Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban. [Könyvismertetés.] Theologiai Szemle, Veöreös Imre: Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban. [Könyvismertetés] Lelkipásztor, Szigeti Jenő: Az egyház kincse Dr. Nagy Gyula püspök igehirdetéseinek és tanulmányainak gyűjteménye. Theologiai Szemle (Új folyam 32) 1989/1, Hafenscher Károly: Evangélikus dogmatikai kézikönyv magyarul. (Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. I. kötet. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, p.) Theologiai Szemle (Új folyam, 44) 2001/2, 124. Kőháti Dorottya: Nem valami régi dolog Interjú dr. Nagy Gyula ny. püspökkel. Evangélikus

15 Élet (LXVI/4) január 21. Szebik Imre: Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. Lelkipásztor (76) 2001/2, 71. Magassy Sándor: Dogmatika mint tény és reménység. Gondolatok D. Dr. Nagy Gyula Az egyház mai tanítása Evangélikus dogmatika I. című könyvével kapcsolatban. Keresztyén Igazság Új folyam 52. szám, tél, Reuss András: Evangélikus dogmatika a 20. század végén (Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. I. Budapest, 2000.) Credo Evangélikus Műhely (6) 2001/3-4, Szebik Imre: Hitismeret felsőfokon. Nagy Gyula nyugalmazott püspök Dogmatikájának II. része. Lelkipásztor (79) 2004/10, o.

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve PPEK 201 Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve Adriányi Gábor Az egyháztörténet kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP?

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól Írta: Dr. Fekete Péter református lelkész Pécel, 2004 Tariska Zoltán, Tariska Zoltánné 2004 Minden jog fenntartva. "All rights

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása *

1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása * Márkus Mihály Pápa 1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása * Akönyv eredeti címe: Catechismus oder Christlicher Underricht, wie der in Kirchen und Schulen der Churfürstlichen Pfalz getrieben wird. 1

Részletesebben

Ma harcot kell vívni politizálni kell!

Ma harcot kell vívni politizálni kell! Ma harcot kell vívni politizálni kell! Wesley Jubileumi Kötetek Sorozatszerkesztő: Majsai Tamás Ma harcot kell vívni politizálni kell! Köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára Szerkesztette:

Részletesebben

A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban *

A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban * Fekete Károly Debrecen A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban * AHeidelbergi Káté jubileumi éve jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk az 1563 óta irányt szabó hitvallási

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

Az Úr közel! Fogod a kezem... 2015. július

Az Úr közel! Fogod a kezem... 2015. július Az Úr közel! A M A G Y A R O R S Z Á G I E G Y H Á Z A K Ö K U M E N I K U S T A N Á C S A M I S S Z I Ó I É S E V A N G E L I Z Á C I Ó S B I Z O T T S Á G Á N A K H Í R L E V E L E 2015. július Fogod

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

véleményemet, bemutatva a szerelem házasság család témakörében a

véleményemet, bemutatva a szerelem házasság család témakörében a FALUDI AKADÉMIA SZABADON ÉS HŰSÉGESEN KRISZTUSBAN Szerelem, házasság, család keresztény szemmel (Vitatott erkölcsteológiai problémák) 1. ELŐADÁS: 2015. JANUÁR 19. A II. Vatikáni zsinat (Gaudium et spes

Részletesebben

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából *

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 405 415 Lehoczky Mária Magdolna EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA újat és ót előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * A beszédről és az éneklésről Ő pedig ezt mondta nekik: Tehát

Részletesebben

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY A megrepedt nádszálat nem töri el... (Mt 12,20) Köszöntő Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, az idei év második börtönmissziós

Részletesebben

AZ ISZLÁM KERESZTÉNYSÉGKÉPE

AZ ISZLÁM KERESZTÉNYSÉGKÉPE EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DOKTORI ISKOLA VALLÁS- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK AZ ISZLÁM KERESZTÉNYSÉGKÉPE ÉS ENNEK HATÁSA A KÉT VALLÁS VISZONYÁRA SZALAI ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. HABIL. SZENTPÉTERY

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

oly fontos segítséget ad elképzelésünk tisztázásáról, amiért a világ meg az egyházak számára sürgető üzenetet küld, a vancouveri Világkonferenciának is, hogy közülünk 4000-en, kilenc napon át sürgetjük

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon Beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem nagykövetével Professzor Úr, az Ön munkásságát sokan ismerik,

Részletesebben

ÚJ ATLANTISZ JELENÜNK ÉS JÖVNK KULTÚRVILÁGAINK TÁVLATAIBAN HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 44. TANULMÁNYI NAPOK

ÚJ ATLANTISZ JELENÜNK ÉS JÖVNK KULTÚRVILÁGAINK TÁVLATAIBAN HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 44. TANULMÁNYI NAPOK ÚJ ATLANTISZ JELENÜNK ÉS JÖVNK KULTÚRVILÁGAINK TÁVLATAIBAN HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 44. TANULMÁNYI NAPOK 2003. szeptember 11-14. Elspeet, Hollandia Mikes International Hága, Hollandia 2004. Kiadó 'Stichting

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről LUTHER Az emberiség történetének e páratlan szellemóriása, aki hozzá a német irodalmi nyelvnek is megteremtője, kétségkívül

Részletesebben