Nagy Gyula Életrajzi adatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Gyula Életrajzi adatok"

Átírás

1 Nagy Gyula Életrajzi adatok Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött ( ). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban ( ) Teológiai tanulmányok a pécsi Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karán Sopronban ( ) Lelkésszé szentelés (D. Kapi Béla püspök) Filozófiai és teológiai tanulmányok a berlini Tudományegyetemen (Collegium Hungaricum) Filozófiai doktorrá avatás Berlinben. Előadó a halle-wittenbergi Luther Márton Egyetem Teológiai Karán; ugyanitt a Magyar és Délkelet-európai Egyházismereti Kutatóállomás vezetője Segédlelkész Sopronban és Győrött, vallástanár-helyettes Sopronban Teológiai doktorrá avatás a soproni Hittudományi Karon. Vallástanár Pécsett ( ) Házasságkötés Schmidtbauer Margittal. Gyermekeik: Gábor, Gyula, Éva Margit A győri Evangélikus Szeretetotthon és Diakonissza Anyaház igazgatólelkésze Az országos egyházi közgyűlés megválasztja az újonnan megalakuló Evangélikus Teológiai Akadémia rendszeres teológiai tanszékére rendkívüli, majd tanszékvezető tanárrá A rendszeres teológiai tanszék professzora az Evangélikus Teológiai Akadémián (1971 és 1980 között nemzetközi egyházi szolgálatban Genfben) A felsőfokú teológiai képzés és a nemzetközi ösztöndíjügyek titkára Genfben, a Lutheránus Világszövetség Tanulmányi Osztályán Az Európai Egyházak Konferenciája nagygyűlésén megválasztják az európai egyházszervezet első tanulmányi igazgatójának (Genf) Hazatérés Budapestre, a Teológiai Akadémiára. Ősztől a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese Az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei egyhangú szavazással püspökké választják. Püspöki beiktatása szeptember 25-én. Ugyanakkor a budavári evangélikus

2 gyülekezet lelkésze. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke Az Egyházak Világtanácsa világgyűlése a kanadai Vancouverben a Központi Bizottság tagjává választja januártól dr. Káldy Zoltán püspök-elnök súlyos betegsége alatt az országos egyház püspökelnök-helyettese Júniustól a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke. Júliusban a dániai Viborgban megválasztják a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottsága tagjává. A Magyar Országgyűlés szeptemberben tagjává választja; az Országgyűlés Külügyi Bizottságának tagja. Bibliográfia Hazai és külföldi tudományos publikációk és cikkek teljességre törekvő jegyzéke Nagy Gyula: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest bibliográfiájának ( ) felhasználásával, kiegészítésével és javításával. Tanulmányok Keresztyének Pompejiben A SATOR-négyszögről. Keresztyén Igazság (7) 1940/8, Világkép világnézet keresztyén hit. Keresztyén Igazság. Győr, A lélek halhatatlanságának problémája a görög gondolkodásban. (20) 1944/1, 2-7.; 1944/2, / Különlenyomatban is: Celldömölk, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az emberről szóló keresztyén tanítás alapvonalai. (Kuhlmann teológiai antropológiája.) Lelkipásztor, Heemin piszis hit. Lelkipásztor, Kauchesis. Lelkipásztor, A megigazulásról szóló evangélikus keresztyén tanítás. A megigazulástan bibliai alapjai. (Teológiai doktori disszertáció.) Kéziratban. Sopron, o. Simul iustus et peccator. Megigazulás és megújulás. Evangélikus Theologia 1947/3, Az Una Sancta útján. Az amsterdami világgyűlés elé. Evangélikus Theologia 1948/1, Új élet jelei a világ egyházaiban. Lelkipásztor, Az amsterdami világgyűlés tárgyalási anyaga. Lelkipásztor (23) 1948/7-8, Vallástanításunk új tanterve. Lelkipásztor, Az amszterdami világkonferencia. Lelkipásztor (23) 1948/11, / In 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Budapest, A Biblia tanítása az egyházról. Az egyház a világban. A magyarországi házak bizonyságtétele az amszterdami világzsinat alkalmából. Budapest, A legújabb evangélikus dogmatika égető teológiai kérdéseinkről. Lelkipásztor (24) 1949/7-8, Az evangélikus egyház missziói feladata. Lelkipásztor, Hiszek egy Anyaszentegyházat! Az ökumenikus kérdés az egyházról szóló lutheri-reformátori tanítás megvilágításában. Lelkipásztor (25) 1950/7-8, Az új Mária-dogma ( Assumptio Mariae ). Lelkipásztor (25) 1950/12, Törvény és evangélium. Három teológiai előadás. (Sokszorosítva. Győr, 1951.) 17 o.

3 Krisztus a történelemben (Oscar Cullmann új könyve). Lelkipásztor (26) 1951/5, Mai evangélikus etikusok állásfoglalása a születésszabályozás kérdésében. Lelkipásztor (26) 1951/5, A munka értelme (Gustav Wingren új könyve). Lelkipásztor, Újjászületés és megszentelés. Ízelítő a legújabb evangélikus etikából. Lelkipásztor (27) 1952/1, Pneuma, psyché, sarx, sóma. Újtestamentumi fogalmak bibliai fordításának problematikája. Lelkipásztor (29) 1954/1, A teremtéshittől a test feltámadásáig. A legutóbbi évtizedek rendszeres teológiai munkájának főbb antropológiai vitakérdései. Lelkipásztor (29) 1954/4, A Szentlélek és az egyház. Lelkipásztor, / in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az egyház tudománya (Karner Károly könyve). Lelkipásztor, Az Anyaszentegyház egysége. Az ökumenikus mozgalom dogmatikai alapproblémája. Lelkipásztor (30) 1955/3, Luther tanítása a hit és új élet összefüggéséről. A Jakab-levél elleni polémia teológiai háttere. Lelkipásztor (30) 1955/6, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A hit ismerete. Lelkipásztor (30) 1955/7, / In uő: Az egyház kincse A szükség-keresztség. Lelkipásztor, A Szentlélek közössége. A Szentlélek munkája az egyházban. Lelkipásztor (30) 1955/12, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A lutheri hivatás-etika aktuális kérdései. Lelkipásztor (31) 1956/1, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az egyház léte. Lelkipásztor (31) 1956/2, / Megjelent még Az egyház titka címmel in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Spiritus Creator Luther tanítása a Szentlélekről és az új életről. (Regin Prenter könyve). Lelkipásztor (31) 1956/5, Hogyan látjuk a keresztyén egység kérdését? Lelkipásztor (31) 1956/7, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Az Ágostai Hitvallás. (Új fordítás a latin és német eredetiből, tudományos jegyzetekkel.) In Konkordia Könyv. Az Evangélikus Egyház hitvallási iratai: I-II. kötet. Budapest, ( o.) I Krisztus megszabadít és egyesít. Lelkipásztor, Az atomkorszak háborúja és a mai keresztyén etika. Theologiai Szemle, Egyház és nemzetközi kérdések. Lelkipásztor, Keresztyén felelősségünk a világért. Theologiai Szemle, l. Az emberiség egysége. Lelkipásztor (34) 1959/1, A világi erkölcs. Lelkipásztor (34) 1959/6, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Kálvin. Születése 450. évfordulójára. I: Lelkipásztor (34) 1959/10, ; II: Lelkipásztor (34) 1959/11,

4 Krisztus-hitünk és a mai Jézus-élete-kutatás. Lelkipásztor, és Emberségünk megújulása A Melanchthon-jubileum és a mai keresztyénség. Lelkipásztor, (35) 1960/7-8, A kegyelmi predestináció. Az akaratszabadság problémája a teológiában. Lelkipásztor (36) 1961/9, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Evangélikus lelkészképzés Magyarországon (Válasz a The Lutheran cikkére). Lelkipásztor, (36) 1961/4, Jézus feltámadása a mai teológiában és igehirdetésben. Lelkipásztor, (36) 1961, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Luther, a teológiai professzor. Előadás doktorrá avatásának és professzori működése megkezdésének 450. évfordulójára. Lelkipásztor (37) 1962, Luther teológiája (Paul Althasis könyve). Lelkipásztor, Élet és Béke. A II. Keresztyén Béke Világkonferencia teológiai elemzése. Lelkipásztor, A Robinson-vita. Új kopernikusi fordulat a teológiában? Lelkipásztor (39) 1964/11, és 1964/12, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Egyházkritika a legújabb teológiában Barth, Bonhoeffer és Tillich valláskritikája. Theologiai Szemle, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Vaticanum II. (Teológiai kiértékelés). Lelkipásztor, A szociáletika fő irányai a mai teológiában. Lelkipásztor (40) 1965/7-8, / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A reformáció és mai etikai kérdéseink. Lelkipásztor (40) 1965/9, A Hallei Magyar Könyvtár kéziratai. Theologiai Szemle, Az egyház és a modern gazdasági-társadalmi fejlődés. Lelkipásztor, Munka és szabadidő a mai keresztyén etikában. Lelkipásztor, A teológia mai horizontja. (Dékáni székfoglaló.) Lelkipásztor, A forradalom a mai keresztyén gondolkodásban. Theologiai Szemle, 1967/1-2, 2-7. / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, Kiengesztelődés és nemzetközi igazságosság. Theologiai Szemle, A köztulajdon etikája. Theologiai Szemle, Egyház és forradalom. Theologiai Szemle, Luther szociáletikai felfogása a mai teológiai kritikában. Lelkipásztor, Egyház a mai világban Teológiai szociáletika. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály kiadása. 400 o. Az ember elidegenedése, ennek okai és legyőzése, küzdelemben a békés világért. (Előadás a III. Keresztyén Béke Világkonferencián, Prága, 1968.) Theologiai Szemle, A genfi dialógus. (Az Egyházak Világtanácsa keresztyén-marxista dialógusa.) Theologiai Szemle, és Az elidegenedés kérdése keresztyén szemmel. (Referátum a III. Keresztyén Béke Világkonferencián.) Lelkipásztor,

5 Irányzatok a jelenkori szociáletikai gondolkodásban. Lelkipásztor (43) Az egyház és a faji világprobléma. (Az Egyházak Világtanácsa londoni világkonferenciája a faji kérdésben.) Theologiai Szemle, 1969/11-12, Barth Károly, az Ige teológusa. Lelkipásztor (44) 1969/4, Poór József: A mai magyar protestáns teológiáról. (Dr. Nagy Gyula teológiai szociáletikája kritikai recenziója, más művekkel együtt.) Világosság, A világfejlődés céljai és az egyház. Theologiai Szemle, Az egyház új életstílusa a mai világban. Lelkipásztor, (45) 1970, Megjelent még in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Felelős részvétel a mai társadalomban. (Magyar hozzászólás az LVSZ V. Világkonferenciája témáihoz.) Lelkipásztor, (45) 1970/6, Moltmann reménység-teológiája. Mi a keresztyén reménység szerepe a világ emberibbé formálásában? Lelkipásztor 1970/8, A strukturális diakónia szerepe a keresztyénség etikai szolgálatában. Tézisek a mai teológiai etika egyik fontos területéről. Lelkipásztor (45) 1970/10, Az egyház a társadalomban - Evian (A LVSZ V. Világkonferenciájáról.) Lelkipásztor, A diakónia mint részvétel a struktúraváltozásban. Theologiai Szemle, Diakóniai keresztyénség - Az egyházak jövője Európában. (Előadás az Európai Egyházak Nagygyűlésén, Nyborg - Dánia, Theologiai Szemle, Keresztyén humánum - nemkeresztyén társadalom. Lelkipásztor, (46) 1971/4, Az ökumenikus mozgalom és a -felekezeti világszervezetek. A világkeresztyénség belső egységének és együttműködésének mai problémái. Theologiai Szemle, A Confessio Augustana az ökumenikus párbeszédben. Theologiai Szemle, A tudományos-technikai fejlődés mai távlatai. A keresztyén etika új föladatok előtt. Diakónia, Párbeszéd a dialógusról TV kerekasztal-beszélgetés. Világosság, Mit jelent evangélikus keresztyénként élni a mai világban? (Előadás Finnországban.) Lelkipásztor (56) 1981, 9, Megjelent még in: uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest A diakónia mint az egyház küldetése és életformája Európában. Lelkipásztor, (56) 1981/3, Lelkészképzésünk mai távlatai. (Dékáni székfoglaló.) Lelkipásztor, Kardból ekét Nemzetközi egyházi szervezetek szolgálata a békéért. Diakónia, Hol tart ma a keresztyén-marxista párbeszéd? Diakónia, A reménység programja (Püspöki székfoglaló). Lelkipásztor, Párbeszédünk és együttműködésünk fejlesztésének ökumenikus és nemzetközi távlatai. In Marxizmus-keresztyénség-protestantizmus. Budapest, Kossuth Kiadó A keresztyén-marxista dialógusról. Hol tart ma a keresztyén-marxista párbeszéd? Diakonia 1982/1, 3-7. Megjelent még in uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Isten kormányzása a világban. Luther reformátori tanításának aktualitása. Diakonia (5) 1983/2, 611.

6 Szolgálat Istennek szolgálat az embernek. (Püspöki jelentés, 1982.) Lelkipásztor, Dr. Káldy Zoltán 25 éves szolgálati jubileumára. Lelkipásztor, Krisztusban reménység a világért. Magyar-szlovák tanulmányi irat a LVSZ VII. Nagygyűlésére. Budapest, lap. (A tanulmányi dokumentum szerkesztője és egyes fejezeteinek szerzője.) Ugyanez a kötet német és angol kiadásban: In Christus Hoffnung für die Welt. Budapest, Ev. Sajtóosztály. 126 lap. In Christ Hope for the World. Budapest, Ev. Sajtóosztály, pp Aktív reménység A budapesti evangélikus világgyűlés mérlege. Diakónia, A budapesti világgyűlés magyar szemmel. Lelkipásztor (60) 1985/4, A nemzet és nemzetköziség gondolata a protestáns teológiában. Lelkipásztor (61) 1986/1, / Theologiai Szemle 1986/1, 5-8. / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Nemzet és nemzetköziség a protestáns teológiában. In Szülőföld és nagyvilág. Budapest, Lelkészi becsület. Lelkipásztor (61) 1986/ / In uő: Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest Dr. Káldy Zoltán Diakonia, Az egyház kincse. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest o. [Cikkek, előadások, igehirdetések gyüjteménye] Az egyház és az emberi jogok. Theologiai Szemle (Új folyam 32) 1989/1, Hogyan jutottunk Amszterdamig? In 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Budapest, Az amszterdami világkonferencia aug. 22 szept. 4. In 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Budapest, / Lelkipásztor (23) november, Pályám emlékezete. Egyház a kereszt alatt. Elindulásom Krisztus szolgálatában: Lelkipásztor (68) 1993/2, Pályám emlékezete. Szolgálat a viharban. Az 1956-os forradalom a szabadságért a megelőző és a következő évek: Lelkipásztor (68) 1993/5, Pályám emlékezete. A föld végső határáig... Szolgálat a világ egyházaiban: előzmények a genfi évek, Lelkipásztor (68) 1993/8, Nagy Gyula: Pályám emlékezete. Sötétségből világosságra... Az átmenet évei és a megújulás kezdetei: Lelkipásztor (68) 1993/11, A másfélezer éves Filioque-vita ökumenuikus megoldása felé? Nemzetközi ökumenikus teológiai tanácskozás Bécsben. Lelkipásztor (73) 1998/7-8, A teremtés teológiája I-II. Lelkipásztor (74) 1999/7-8, ; Lelkipásztor (74) 1999/9, Az egyház mai tanítása. Evangélikus dogmatika I. Alapkérdések. Keresztyén tanítás Istenről, a világról és az emberről. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya: Budapest, o. A történelem teológiája. [I.] Világtörténelem és üdvösségtörténet. Lelkipásztor (75) 2000/2, Új magyar evangélikus dogmatika az évezredfordulón. Lelkipásztor (76) 2001/5, o. A bűn rontása Isten teremtett világában (hamartiológia). Lelkipásztor (77) 2002/6, Mai teológiai viták a bűnesetről és az eredendő bűnről. Lelkipásztor (78) 2003/4,

7 Istenem miért? A teodiceai kérdés mai teológiánkban és igehirdetésünkben. Lelkipásztor (78) 2003/10, Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. Evangélikus dogmatika II/1. A bűn lényege, eredete és következményei. (Hamartiológia.) Luther Kiadó: Budapest, o. Jelentések Dékáni jelentés az Evangélikus Teológiai Akadémia tanévéről. Budapest, Kéziratban, 22 o. Semper reformari. Dékáni jelentés az 1966/67. tanévről. Lelkipásztor, Az egyház és a gazdasági-társadalmi struktúrák. Dékáni tanévnyitó, szeptember. Budapest, Kéziratban, 8 o. Az élet szolgálatában. Dékáni jelentés az 1981/82, tanévről. Budapest, Lelkipásztor, Béke Istennel béke a világban. Püspöki jelentés, Lelkipásztor, Püspöki jelentés az Északi Egyházkerület Presbitériuma ülésén Lelkipásztor, Püspöki jelentés az Északi Egyházkerület közgyűlésén Lelkipásztor, Az egyház a mai Kínában Útinapló. Diakonia, Az Ige szolgálata. Megemlékezés az Országos Presbitérium előtt a halott püspök-elnökről. Lelkipásztor, Hit szeretet szolgalat. Püspöki jelentés, 1986, az Északi Egyházkerület Presbitériuma ülésén. Lelkipásztor, Elküldve a mai világba. Püspöki jelentés az Országos Presbitérium előtt, Lelkipásztor, Teológiai akadémiai előadások (Akadémiai jegyzetek) Evangélikus Dogmatika (I. rész) (Az Evangélikus Teológiai Akadémia sokszorosított előadási) Budapest, o. Filozófiatörténet, 1. rész: Az ókori filozófia története. Ev. Teol. Akadémia. Előadási jegyzet o. Teológiai etika (I. rész). Ev. Teol. Akadémia. Előadási jegyzet o. Dogmatika. (A keresztyén tanítás rendszere.) Ev. Teol. Akadémia, Budapest, o. Teológiai enciklopédia. Ev. Teol. Akadémia. Budapest, o. Filozófiatörténet: Az ókortól a felvilágosodásig. Ev. Teol. Akadémia. Budapest, o. A személyes keresztyén élet etikája. Ev. Teol. Akadémia. Budapest, o. Népszerűsítő írások Isten útjai emberek gondolatai. Keresztyén Igazság évf Evangélikus dogmatika dióhéjban. (20 cikk az evangélikus tanítás lényegéről.) Új Harangszó. Győr, évi 20. számtól az évi 24. számig; passim. Keresztyén tanítás. Vallástanítási tankönyv. Evangélikus Egyházegyetem kiadása. Győr, o. Amszterdam visszhangja. Lelkipásztor (24) 1949/1,

8 Két zsinat. Lelkipásztor, Vallástanításunk új helyzete. Lelkipásztor, Egyházunk és a vallástanítás. Lelkipásztor Ősök öröksége. Az Ötvárosi Hitvallás 450 éves jubileuma. Új Harangszó, sz. 1. o. Érdekes hittanórák. Lelkipásztor, Ifjúsági munka újszövetségi bibliaismeret. Lelkipásztor, Pál apostol Európa apostola. Cikksorozat 1900 éves jubileuma alkalmából. Új Harangszó, számtól 30. számig, passim. Az egyház élete. Vallástanítási tankönyv a gimnázium III-IV. osztályai számára. Evangélikus Egyházegyetem kiadása. Budapest, o. Hétköznapi keresztyénség. Evangélikus Élet. Budapest, sz. 3. Született Szűz Máriától. Lelkipásztor (29) 1954/12, Augustinus és a reformáció. Evangélikus Élet, sz. 3. Isten megismerése és a világ megismerése. Evangélikus Élet, /4. o. és 35/3. o. Mindenható. Evangélikus Élet, /3. o. Az egyház alapjai. Cikksorozat a Szentírásról és hitvallásokról. Evangélikus Élet, sz. (4 cikk). A keresztyének egysége. Evangélikus Élet, /1. o. Keresztyén tökéletesség. Evangélikus Élet, /1. o. A bűnbocsánat mint keresztyén hitünk középpontja. Evangélikus Naptár, Budapest Krisztus megszabadít és egyesít. (A LVSZ minneapolisi világkonferenciája témái.) Evangélikus Élet, sz. (8 cikk). A minneapolisi világkonferencia tételei. Evangélikus Élet, sz. (5 cikk). Lelkészeink szólnak. Nyilatkozat az országos választások alkalmából. Lelkipásztor, Újévi előkészület. Lelkipásztor, Kálvin evangélikus szemmel. Evangélikus Naptár Budapest Isten és az idő. Evangélikus Élet, /2. o. A népek világa keresztyén szemmel. Evangélikus Élet, /2. o. A genfi reformátor. Evangélikus Élet, /4. o. Miért szent a Szentírás? Evangélikus Élet, /3. o. Az első parancsolat. Evangélikus Élet, /3. o. Közös gazdálkodás és keresztyén erkölcs. Evangélikus Élet, /4. o. Melanchthon, a tudós reformátor. Evangélikus Naptár Budapest Kálvin Institutio-ja (Tanítás a keresztyén vallásra.) Evangélikus Naptár Budapest Egyház a világban Az I. Péter-levél üzenete. Evangélikus Naptár Budapest Egyházunk útja az átalakuló világban. Evangélikus Élet, /2. o. A leszerelés és a keresztyén lelkiismeret. Evangélikus Élet, /3. o. és 16/3. o. A közeli és a világméretű szeretet. Evangélikus Élet, /3. o.

9 Élet és béke. Prága Evangélikus Élet, /1. o. A Zsoltárok Könyve (Pálfy Miklós zsoltármagyarázata). Evangélikus Élet, /3. o. A faji kérdés. Evangélikus Élet, Cikksorozat (4 cikk), sz. Időszerű etikai kérdések (Cikksorozat). Evangélikus Élet, szám, pasim (5 cikk). Háború Vietnamban. Evangélikus Élet, /2. o. Egyház és társadalom. Evangélikus Élet, /3. o. és 36/2. o. A keresztyénségnek állást kell foglalnia. Evangélikus Élet, /2. o. A Hallei Magyar Könyvtár kéziratai. Evangélikus Élet, /2. o. Az anyagi javak etikája (Cikksorozat). Evangélikus Élet, sz., pasim (4 cikk). Alkotmány és keresztyén élet. Evangélikus Élet, /3. o. Az igéből élünk Luther tanítása az igéről. Evangélikus Naptár Budapest Társadalmi igazságosság és forradalom. Evangélikus Élet, /2. o. Bibliai ábécé. Evangélikus Élet, /3. és 30/3. o. A gép jóbarát. Evangélikus Élet, /3. o. Nemzeti érzés és nemzetközi felelősség. Evangélikus Élet, /3. o. A népek haladása Az új pápai szociálenciklikáról. Evangélikus Élet, /2. o. Egyedül az Írás? (Reformáció ünnepére) Evangélikus Élet, /2. o. Északi találkozások. Uppsalai és koppenhágai útinapló. Evangélikus Élet, /5. o. Kezünk munkája. Evangélikus Élet, /2. o. Szolgálat a mai egyházban és világban. Evangélikus Élet, /1. o. Keresztyének és marxisták dialógusa Genfben. Evangélikus Élet, /3. o. Gazdasági igazságosság és ökumenikus felelősség. Evangélikus Élet, /1. o. Gazdasági és társadalmi világfejlődés. Evangélikus Élet, /3. o. A gyermekáldás és az egyház. (A,Humanae Vitae enciklikáról.) Evangélikus Élet, /2. o. Dániai útinapló. Evangélikus Élet, /4. o. Kincs cserépedényben. Evangélikus Élet, /1. o. A kétezer éves titok (Az inkarnáció). Evangélikus Élet, /5. o. Az ember: Isten képmása. Evangélikus Naptár Teológus Otthonunk Evangélikus Naptár Budapest A Szentírás ma. Evangélikus Élet, /1. o. Mit jelent ma keresztyénnek lenni? Evangélikus Élet, /1. o. Az egyházak és a faji kérdés. Evangélikus Élet, /3. o. Egyház a mai világátalakulásban. Evangélikus Élet, /2. o. Strasbourg Evangélikus Élet, /2. o. Jugoszláviai evangélikus testvéreink között. Evangélikus Élet, /1. o. A béke új neve felszabadítás. A badeni konferencia, Evangélikus Élet, /1. o. A kiengesztelődés szolgálata Európában. Evangélikus Élet, /3. o.

10 Porto Alegre (Interjú). Evangélikus Élet, /3. o. Hogyan dolgoztunk Evianban a világkonferencián? Evangélikus Élet, /3. o. Szerelem házasság család. Egy cikksorozat bevezető és záró cikke. Evangélikus Élet, /o. és 30/1. o. Valdensek között. (Útinapló.) Evangélikus Élet, /3. o. Krisztus feltámadása mai hittel. Evangélikus Élet (XXXVI/15) április 11. Keresztyénség és humanitás. Evangélikus Élet, /1. o. Isten szolgálata az emberek szolgálata. (Nyborg VI ) Evangélikus Élet, /1. o. (Cikksorozat külföldi utazásokról Genfből között.) Afrikai útinapló. Evangélikus Élet, 1972., passim. Nincs béke az olajfák alatt. (Közel-keleti útinapló) Evangélikus Élet, 1974., passim. Dél- és kelet-ázsiai útinapló (India-Thaiföld-Szingapur-Japán.) Evangélikus Élet, 1975., passim. Ausztráliai útinapló. Evangélikus Élet, 1975., passim. Európa egyházai a béke és bizalom építői kontinensünkön. Az Európai Egyházak madridi konferenciája I. Evangélikus Élet (XLV/28) július 13. Egyházak a nemzetközi életben. Evangélikus Naptár Budapest Beszámolók nemzetközi egyházi konferenciákról. Evangélikus Élet, , passim. Amiből nem engedhetünk Luther hitvallása, a Schmalkaldeni Cikkek. Evangélikus Naptár Budapest Krisztusban reménység a világért. (A LVSZ-nagygyűlés fő témája.) Evangélikus Naptár Budapest A LVSZ-nagygyűlés Teológiai tanulmányi hozzájárulásunk. Evangélikus Naptár Budapest Adóslevél a kereszten. Kol 2,14. Evangélikus Naptár Budapest Szolgálat Krisztus nevében (Előszó). Evangélikus Naptár Budapest Áttört vasfüggöny. Emlékezés a húsz évvel ezelőtti budapesti evangélikus világgyűlésre. Evangélikus Élet (LXIX/33) augusztus és 4. o. Budapest, 1984 Válasz egy hozzászólásra. Evangélikus Élet (LXIX/39) szeptember o. Igehirdetés Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, ; ; 139.; ; ; ; Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, passim.

11 Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, pasim (4 kisebb cikk). Igehirdetési vázlatok. Lelkipásztor, pasim (7 cikk). Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, szám (5 kisebb cikk). Örömhír. (Igehirdetések az egyházi esztendő minden vasárnapjára. Három igehirdetés: ; 8387.; ) Evangélikus Sajtóosztály. Budapest, Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, /2. o.; 7/1. o.; 7/2. o. Igemagyarázatok. Evangélikus Élet, /2. o.; 47/2. o.; 51/5. o.... hanem hogy Ő szolgáljon Igehirdetés dr. Káldy Zoltán ravatalánál. Lelkipásztor, Publikációk idegen nyelven Der Doppelaspekt der Seele in Platons Jugend- und Reifezeitdialogen. (Filozófiai doktori disszertáció a berlini egyetemen.) Weida/Thüringen. Aderhold Verlag o. Die Kirche und das Problem der Einheit in der Menschenwelt. In: Communi Viatorum. Zeitschrift der CFK Periodical of the CPC. Prag Prague No The Just Revolution. In: Frontier. London. Vol Winter Handschriftenschätze der Hallenser Ungarischen Bibliothek. In: Zeichen der Zeit. Theologische Zeitschrift in der DDR. Berlin, Christlicher Dienst für unsere Gesellschaft. In: Kolloquium. Berlin, Die Frage der Revolution im heutigen theologischen Denken. In Ungarischer Kirchlicher Pressedienst. Budapest, Nr (Angol nyelven is.) The Self-Alienation of Man, Its Reasons and Possibilities of Overcoming It During the Struggle for a Peaceful World. In Seak Peace and Pursue It! 3rd Christian World Conference. Prague, pp Der Auftrag der Kirche in der heutigen Welt. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Kirken på vej. In: Nyt fra Diakonissestiftelsen. Kobenhavn, No Kirken på vej. Kirken' nye livsstil i den moderne verden. In Kirkens på vejen eher på balkonen. Kiadta: J. Aagaard.) Aarhus (dán nyelven) The Problem of Revolution in Christian Thinking Today. In: Metanoia. An Independent Journal of Radical Lutheranism. Cambridge, Mass. Vol. 1, No. 1. March Der Dienst der Kirchen für den Frieden in Europa. In Neue Zeit. Tageszeitung, Berlin Mai. 3. o. The Church and the Aims of World Development. In Inernational Review of Mission. World Council of Churches. Geneva, Ostober Christen für eine humanere Welt. LWB-Pressedienst. 1969/ Verantwortliche Teilnahme an der heutigen Gesellschaft. Responsible Participation in Today's Society. In Unsere Sendung in der Welt Our Commitment in the World Ev. Sajtóosztály. Budapest, (Német és angol nyelvű kötet.) Christlicher Humanismus und soziale Diakonie in einer nichtchristlichen Gesellschaft. In Humane Gesellschaft. Beiträge zu ihrer sozialen Gestaltung. (Hrsg: T. Rendtorff und A. Rich.) Hamburg und Zürich, Europäische Sicherheit und die Kirchen. (Szerkesztő és kiadó: Dr. Gyula Nagy.) Konferenz

12 Europäischer Kirchen, Genf S. Angol és francia kiadásban is.) Der neue Lebensstil Die Kirche in einer säkularisierten Welt. In: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz. Basel. Jg No. 3. und No und Man an Responsible Co-worker with God in a Dynamic World. In The Gospel and Human Destiny. (ed. V. Vajta) Minneapolis, Augsburg Publishing House Diakonisches Christentum Die Zukunft der Kirchen in Europa. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft The Social Responsibility of the Church and Christians. In: World Council of Churches Faith and Order Dep. Geneva, 1971/21. (mimeographed). 7 o. Der Mensch als verantwortlicher Mitarbeiter Gottes in einer dynamischen Welt. In Das Evangelium und die Bestimmung des Menschen. (Hrsg. V. Vajta.) Göttingen, Vandenhoeck Die Zukunft der Kirchen in Europa. Plenarvortrag an der Vollversammlung. In: Nyborg VI. Was geschah? Bericht der VI. Vollversammlung der KEK. KEK. Genf, (Ugyanez angol és francia kiadásban is.) Die Bedeutung des Evangeliums für die gesellschaftliche Verantwortung der Christen. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Stipendien und Austausch im Lutherischen Weltbund Beirut (Kiadta: Dr. Gyula Nagy.) Lutherischer Weltbund, Genf, In Aufgaben für die Zukunft / Education for Service. New Strategies for Scholarship and Exchange in the Lutheran World Federation Beirut (Kiadta: Gyula Nagy.) Lutheran World Federation, Geneva, In Tasks for the Future New Scholarship and Exchange Programme-Beirut In: Lutheran World. / Neues Stipendienund Austauschprogramm des Lutherischen Weltbundes. Beirut, In Lutherische Rundschau. LWB-Genf, 1974/ Vielselige diakonische Aufgaben in der modernen Gesellschaft. In Der Mitarbeiter. Berlin, Heft Theologie der Erziehung. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Stipendien in fünf Kontinenten. In Lutherische Monatshefte. Hannover, Heft Impressions of the Romanfan Orthodox Church (An Interview). In: Romanian Orthodox Church News. A Quarterly Bulletin. Bucarest, No Grenholm: Christian Social Ethics in a Revolutionary Age. Book recension. In: Lutheran World Lutherische Rundschau. LWF-LWB, Geneva, 1975/ Neuansätze ethischen Denkens in der protestantischen Theologie der sozialistischen Länder. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Fünf Wochen in Ost-Asien. In Der Standpunkt. Monatsschrift der Evangelischen Kirche in der DDR. Berlin, Heft Theological Education in a World-wide Perspective. In: The South East Asia Journal of Theology Manila Philippiner. Vol. 16 (1975). No Theological Education Today in a World-wide Perspective. In Lutheran World. LWF, Geneva. 1975/ Pendidikan Theologin Pada Masa Sekarang. Daíam peninjauan mass depan yang luas. In Konsultasi Pendidikan Theologin I. di Sumatera Utara. Pematang-Siantar. Nommensen University (batak nyelven) Die Ambivalenz der Zweireichelehre in der Lutherischen Kirche in Ungarn im 20. Jahrhundert. In Die Ambivalenz der Zweireichelehre in den lutherischen Kirchen des 20. Jahrhunderts. (Hrsg.: U.

13 Duchrow.) Gütersloh, Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Kirchen. (Hrsg.: Dr. Gyula Nagy.) Konferenz Europäischer Kirchen, Genf, o. / The Conference an Security and Cooperation in Europe and the Churches. (Editor: Gyula Nagy.) Conference of European Churches, Geneva, o. / La Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe et les Eglises. (Editeur: Gyula Nagy.) Conférence des Eglises Européennes, Genéve, o. Europäische Theologie herausgefordert durch die Weltökumene. (Hrsg.: Dr. Gyula Nagy.) Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), Genf, o. / European Theology Challenged by the World-wide Church. (Editor: Gyula Nagy.) Conference of European Churches (CEC), Geneva, o. / La théologie européenne mise an question par la communauté oecuménique mondiale. (Editeur: Gyula Nagy.) Conférence des Eglises Européennes (CEE), Genéve, o. Theologisches Denken und kirchliche Praxis in Ungarn. In Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche. WienMainz, Europäische Theologie herausgefordert durch die Weltökumene. In Die Zeichen der Zeit (30) 1976/11, Nové podněty etického myšlenú v protestantské teologii socialistických zemi. In: Cirkev ve světě (Studie a texty. 1.) Kalich, Praha, (cseh nyelven) Europa nach Helsinki und die Entwicklungsregionen. (Hrg.: Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Europe after Helsinki and the Developing Regions. (Editor: Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / L'Europe d'aprés Helsinki et les régions en vie de développement. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Genéve, o. Die konziliare Gemeinschaft. (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK und O. Lembeck Verlag, Frankfurt/Main o. / Churches in Conciliar Fellowship? (Edited by Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / Vers une Communauté conciliaire des Eglises? (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Genéve, o. Sicherheit, Abrüstung und Ökonomie. (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Security, Disarmament and Economics. (Ed. by Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / Sécurité, désarmement et économie. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Geneve, o. In der Kraft des Heiligen Geistes frei für die Welt (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Alive to the World in the Power of the Holy Spirit. (Ed. by Gyula Nagy.) CEC. Geneva, o. / Le Saint-Esprit Puissance de Liberté. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE. Geneve, o. Bericht des Studiendirektors über die Jahre In Einheit im Geist Vielfalt in der Kirchen. Bericht der VIII. Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen in Kreta. Konferenz Europäischer Kirchen, Genf, Theologie der Diakonie Ausbildung zur Verkündigung und zum Dienst der Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft. In Erneuerung der Theologischen Ausbildung. Lutherischer Weltbund. Genf, Koinonia en Hagio Pneumati Diakonia Ston Kosmo. A görög ortodox egyház sajtószolgálata kiadása, Athinai, (Megjelent egyházi folyóiratokban és napilapokban.) 8 o. Gemeinschaft in Heiligen Geist, Dienst in der Welt. In: Ökumenische Rundschau. Frankfurt/M Heft Vertrauen Entspannung Abrüstung. (Hrg.: Dr. Gyula Nagy.) KEK. Genf, o. / Confidence Dezente Disarmament. (Ed. by Gyula Nagy.) CEC. Genevá, o. / Confiance détente désarmement. (Editeur: Gyula Nagy.) CEE.-Geneve, o.

14 Drei zentrale Fragen der ökumenischen Bewegung. In Glauben und Dienen. Festschrift für Bischof Albert Klein. (Hrg.: H. Philippi.) München Confessio Augustana : 450 anni di una confessione di fede ecumenica. (Transl. Bruno Forte.) In ASPRENAS. Rivista di Scienze Teologiche. Napoli, No Das Weltproblem Wettrüsten und die Kirchen in Europa. In Zeichen der Zeit. Berlin, Heft Theologisches Lexikon (Buch-Rezension). In Theologische Literaturzeitung. Leipzig, 1980/ Ökumene in Europa Erfahrungen und Hoffnungen. In: Der Standpunkt. Berlin, Heft Ökumenische Orientierung (Buchrezension). In Theologische Literaturzeitung. Leipzig, 1981/Heft Verkündigung durch den Dienst am Einzelnen und an der Gesellschaft Diakonie als Sendung und Lebensform in Europa. In Verkündigung heute. Bericht der Konferenz der lutherischen Kirchen in Europa. Tallinn Hrg.: Lutherischer Weltbund, Genf, Das zerrissene Europa versöhnen Einheit der Christen und Friede zwischen Völkern. In Lutherische Monatshefte. Hannover, Heft Zu Gottes Mitarbeitern berufen. Theologische Vorbereitungen auf die LWB Vollversammlung in Budapest, In: Informationsdienst für die lutherischen Minderheitskirchen in Europa (IDL). Budapest, Nr Die Kirche im heutigen China Ein Reisetagebuch. In Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch für lutherische Theologie und Kirche, Folge 35. Stuttgart, (Auch als Sonderdruck) Diakonie aus dem Wirken des Heiligen Geistes La diaconie de la puissance du Saint-Esprit (két nyelven). In Informationsdienst Information Service Service d'informations. Internat. Verband für Innere Mission und Diakonie. Stuttgart, Heft II Szerkesztés Európai egyházi dokumentációs folyóirat felelős szerkesztője és kiadója ( ). Az Európai Egyházak Konferenciája Genf. Angol, francia és német nyelven közzétett teológiai dokumentációs folyóiratának első szerkesztője és kiadója Genfben, szeptember június között. Documentation Service of the Conference of European Churches. Vol. I-V. No / Service de Documentation Conference des Eglises Européennes No / Dokumentationsdienst der Konferenz Europäischer Kirchen. Jahrgang I-V. Nr Irodalom Dr. Tóth Károly: Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban. [Könyvismertetés.] Theologiai Szemle, Veöreös Imre: Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban. [Könyvismertetés] Lelkipásztor, Szigeti Jenő: Az egyház kincse Dr. Nagy Gyula püspök igehirdetéseinek és tanulmányainak gyűjteménye. Theologiai Szemle (Új folyam 32) 1989/1, Hafenscher Károly: Evangélikus dogmatikai kézikönyv magyarul. (Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. I. kötet. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, p.) Theologiai Szemle (Új folyam, 44) 2001/2, 124. Kőháti Dorottya: Nem valami régi dolog Interjú dr. Nagy Gyula ny. püspökkel. Evangélikus

15 Élet (LXVI/4) január 21. Szebik Imre: Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. Lelkipásztor (76) 2001/2, 71. Magassy Sándor: Dogmatika mint tény és reménység. Gondolatok D. Dr. Nagy Gyula Az egyház mai tanítása Evangélikus dogmatika I. című könyvével kapcsolatban. Keresztyén Igazság Új folyam 52. szám, tél, Reuss András: Evangélikus dogmatika a 20. század végén (Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. I. Budapest, 2000.) Credo Evangélikus Műhely (6) 2001/3-4, Szebik Imre: Hitismeret felsőfokon. Nagy Gyula nyugalmazott püspök Dogmatikájának II. része. Lelkipásztor (79) 2004/10, o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok Ifj. Prőhle Károly Életrajzi adatok 1911 február 22-én született Prőhle Károly teológiai tanár és Thiering Róza gyermekeként. 1921-1929: a soproni evangélikus lyceum tanulója. 1929-1933: a Pécsi Magyar

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Átdolgozott tárgymutató

Átdolgozott tárgymutató NOVUM 446 Átdolgozott tárgymutató Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete 1944 1989 című könyvéhez Magyarságkutató Intézet, Budapest 1990. A, Á adakozás 39, 53, 90, 109, 117, 118, 126,

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés:

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés: Curriculum Vitae 1. Családnév: Püsök. 2. Keresztnév: Sarolta. 3. Születés helye és ideje: 18.09.1971., Kolozsvár. 4. Állampolgárság: Román. 5. Nemzetiség: Magyar. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Iskolai végzettség: Tudományos munka, tudományos eredmények: Elnyert díjak Szakmai gyakorlat:

Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Iskolai végzettség: Tudományos munka, tudományos eredmények: Elnyert díjak Szakmai gyakorlat: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr. Borsi Attila János PhD Szül: Karcag, 1974. április 29. Családi állapota: házas Dr. Borsiné Kusztos Ildikó, református lelkész Gyermekek: Kende (2002), Hanga

Részletesebben

Reuss András Kiátkozás? Megjelent: Credo (6) 2000/1-2, 25-28.

Reuss András Kiátkozás? Megjelent: Credo (6) 2000/1-2, 25-28. Reuss András Kiátkozás? Megjelent: Credo (6) 2000/1-2, 25-28. Átokoldás, kiátkozások visszavonása 1 a tömegtájékoztatás ismételten ezekkel a kifejezésekkel tolmácsolta a közvélemény számára a múlt év október

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Curriculum vitae KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus

Curriculum vitae KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus H-1092 Budapest Ráday u. 28. IV. em. 1. Tel.: +36-1-4763220 Mail: gykaszo@gmx.de Curriculum vitae 1976. 03.05. született

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

2.f. fond Külügyi iratok

2.f. fond Külügyi iratok 2.f. fond Külügyi iratok 1863 1950 22,38 ifm I. Külügyi bizottsági iratok 1. doboz Külföldi akciók 1907 1920 2. doboz Külföldi akciók 1921 1926 3. doboz Külföldi akciók 1927 1935 4. doboz Külföldi akciók,

Részletesebben

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék:

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék: VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK Tartalomjegyzék: VIII/a VIII/b BELFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 2 KÜLFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 4 VIII/c TÁRSEGYHÁZAKRA VONATKOZÓ BELFÖLDI

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Reuss András publikációinak bibliográfiája

Reuss András publikációinak bibliográfiája Reuss András publikációinak bibliográfiája TANULMÁNYOK 1. Az ipari termelés bibliai szempontból. Lelkipásztor (46) 1971/11, 654-665. 2. Korunk fő ellentmondása. Lelkipásztor (48) 1973/5, 281-288. 3. Jézus

Részletesebben

Rövid szakmai önéletrajz

Rövid szakmai önéletrajz Rövid szakmai önéletrajz Születés éve: 1957 Tanulmányok Középiskola Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 1971-1975 Egyetem Budapesti Református Theologiai Akadémia, 1975-1980 PhD fokozat Budapesti

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A tervezett doktori iskola törzstagjainak adatai. Tagok

A tervezett doktori iskola törzstagjainak adatai. Tagok A tervezett doktori iskola törzstagjainak adatai Tagok Csepregi András ForraiJudit Gáspár Csaba László Jakab Attila Hubai Péter Lukács Péter Majsai tamás Nagy Péter Tibor Vattamány Gyula Wildmann János

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Reuss András publikációinak bibliográfiája

Reuss András publikációinak bibliográfiája Reuss András publikációinak bibliográfiája TANULMÁNYOK 1. Az ipari termelés bibliai szempontból. Lelkipásztor (46) 1971/11, 654-665. 2. Korunk fő ellentmondása. Lelkipásztor (48) 1973/5, 281-288. 3. Jézus

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Megemlékezések Gragger Róbert haláláról Dem Andenken Robert Graggers. Ungarische

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer.

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer. SZAKIRODALOM 83 rendszereket újított föl, Róma gyámkodását a rendőri gyámkodással cserélte föl. Bár sokszor enyhén kezelte a cenzúra szabályait, ezek nincsenek minden, sokszor bántó és bosszantó kicsinyesség

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

KÖNTÖS LÁSZLÓ. részletek

KÖNTÖS LÁSZLÓ. részletek KÖNTÖS LÁSZLÓ részletek Pápa, 2013 Kiadó: Dunántúli Református Egyházkerület 8500 Pápa, Árok u. 6. Tel.: (+36 89) 512-400, Fax: (+36 89) 512-402 E-mail: dtpuspoki@refdunantul.hu Felelős kiadó: Steinbach

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0 Literáty Zoltán literaty.zoltan@kre.hu Könyv Publikációk Az erőszakosaké a mennyek országa? Válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2011 2012-ben elhangzott prédikációkból. Érdligeti Református

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Tudományos minősítés: PhD, Habilitáció 1999 kánonjog summa cum laude Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében? (aequitas)

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom Önéletrajz CSISZAR Klara Antonia Gabrielerstr. 171 A-2340 Maria Enzersdorf Österreich Születési idő: 1981 július 26. Születési hely: Szatmárnémeti, Románia Állampolgárság: román Nemzetiség: magyar Telefon:

Részletesebben

11. fond Ökumené iratai

11. fond Ökumené iratai 11. fond Ökumené iratai 1936 1985 43,47 ifm 1910-ben Edinburghban tartott világmissziói konferencián három nagy összefogó keresztyén világszervezet alakult meg: a missziói munkák erősítésére a Nemzetközi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Megjelent: Lelkipásztor (75) 2000/3, 96-101.; KÉK Kultúra és Közösség (III. folyam, V-VI. évf.) 2001/4-2002/1, 13-21.

Megjelent: Lelkipásztor (75) 2000/3, 96-101.; KÉK Kultúra és Közösség (III. folyam, V-VI. évf.) 2001/4-2002/1, 13-21. Tanulmányozzuk a római katolikus evangélikus közös nyilatkozatot a megigazulásról! Dr. Reuss András Megjelent: Lelkipásztor (75) 2000/3, 96-101.; KÉK Kultúra és Közösség (III. folyam, V-VI. évf.) 2001/4-2002/1,

Részletesebben

Csepregi Zoltán, Az 1548-as országgyűlés vallási rendelkezései, in, Három lutheri hitvallás

Csepregi Zoltán, Az 1548-as országgyűlés vallási rendelkezései, in, Három lutheri hitvallás Reuss András* Hitvallásosság a felekezeti elzárkózástól az ökumené felé 1 Megjelent: Hitvallásosság a felekezeti elzárkózástól az ökumené felé. Fabiny Tibor 60. születésnapjára. In: Szólító szavak / The

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs (Catechist-

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a H/5854/4. szám URSZÁGGYL -` l i ívata A Érkezett: 2012 FEBR 14 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a az Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló H/5854. számú

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai

Részletesebben

ÖKUMENIZMUS SZENT PÁL-ÉV DOROTHEA SATTLER PÁL ÖKUMENIKUS HATÁSTÖRTÉNETE

ÖKUMENIZMUS SZENT PÁL-ÉV DOROTHEA SATTLER PÁL ÖKUMENIKUS HATÁSTÖRTÉNETE ÖKUMENIZMUS SZENT PÁL-ÉV DOROTHEA SATTLER PÁL ÖKUMENIKUS HATÁSTÖRTÉNETE F o r r á s : www.dbk-paulusjahr.de a Német Püspöki Kar Titkársága (Kaiserstr. 161, D 53113 Bonn) által a 2008/2008-es Szent Pál-év

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás Tartalomjegyzék Bevezetés Lelkigondozás A) A LELKIGONDOZÁS KIINDULÓPONTJA: A LÉTBIZONYTALANSÁG LEGYŐZÉSE 1) Példák a lelkigondozásra 1.1) Lelkigondozói találkozások 1.1.1) Beszélgetés az utcán 1.1.2) Beszélgetés

Részletesebben

A reformátori egyházkép hitvallási iratainkban

A reformátori egyházkép hitvallási iratainkban A reformátori egyházkép hitvallási iratainkban Reuss András Megjelent: Lelkipásztor (86) 2011/12, 442-446. A lutheri reformáció egyházképe nem egy dogmatikai fejezet a többi között, hanem a Krisztus általi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

Evangélikus istentisztelet. Liturgikus könyv

Evangélikus istentisztelet. Liturgikus könyv Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Luther Kiadó Budapest, 2007 Készítette a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyûlésétõl kapott mandátum

Részletesebben

A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napjainkban 1

A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napjainkban 1 Reuss András A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napjainkban 1 Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (51) 2008/1, 18-20. Több mint harminc évvel ezelőtt

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

Dr. Reuss András Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése Előadás a magyar-finn-észt teológiai konferencián Budapest, 1996. június 26.

Dr. Reuss András Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése Előadás a magyar-finn-észt teológiai konferencián Budapest, 1996. június 26. Dr. Reuss András Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése Előadás a magyar-finn-észt teológiai konferencián Budapest, 1996. június 26. Megjelent: Lelkipásztor (71) 1996/11 melléklete. 17-19.

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése Nyilvántartási szám: 76472 Időtartam: 2009. január 1-2013. január 31. A kutatási programnak a projektvezető

Részletesebben