SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:"

Átírás

1 SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi Tamásné igazgató mint reklám közzétevı (a továbbiakban Reklám Közzétevı), másrészrıl cégnév: Aroer Zrt székhely: 1135 Budapest, Viktor Hugó utca 33. IV/2 cégjegyzékszám: adószám: bankszámla szám: OTP Bank képviseletében aláír: Fekete Zoltán mint reklámozó (a továbbiakban Reklámozó) között az alábbiak szerint: 1. A szerzıdés tárgya A Reklámozó, mint Ajánlatkérı közbeszerzési eljárást indított, melynek tárgya az Ajánlatkérı által közzétett ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban meghatározott last minute reklámanyagok (óriás plakátok) kihelyezése Budapest területére (70 %-os) és Pest Megyében, Budapest agglomerációs körzetében (30 %-os) megoszlásban, valamint e szolgáltatás értékének megfizetése. A szolgáltatás elvégzésének követelményei az ajánlati felhívásban és a dokumentációban kerültek meghatározásra, így azok, valamint e szerzıdés egységes egészet képeznek. A szerzıdés aláírásával a Reklám Közzétevı a reklámhordozók részletes adatait tartalmazó listát (1. számú Melléklet), valamint a Reklámtörvény 3. -ában rögzített nyilatkozatot tartalmazó (2. számú Melléklet) ad át a Reklámozónak, melyek a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik Értelmezı rendelkezések Jelen szerzıdésben: reklámhordozó: reklám közzététele céljából kültéren vagy beltéren elhelyezett eszköz. karbantartás: jelen általános szerzıdési feltételben a karbantartás fogalmának meghatározására a évi C. tv. a számvitelrıl szóló törvény meghatározásai az irányadóak, miszerint: a használatban lévı tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerő megelızı karbantartást, a hosszabb idıszakonként, de rendszeresen visszatérı nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerő használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi; 2. Reklám Közzétevı fıszolgáltatása 2.1 Reklám Közzétevı kijelenti, hogy az 1. sz. mellékletében meghatározott reklámhordozókon (a továbbiakban: Reklámhordozó) lévı hirdetési felületek (továbbiakban: Hirdetési Felületek) kizárólagos hasznosítási jogával rendelkezik.

2 2.2 Reklám Közzétevı biztosítja, Reklámozó pedig igénybe veszi az egyedi megrendelésekben és az 1. sz. mellékletében meghatározott Hirdetési Felületeket, amely alapján a Reklámozó a szerzıdés szerint jogosultságot szerez arra, hogy a Reklámanyagait (a továbbiakban: Reklámanyag) a Hirdetési Felületekre, azok méretével megegyezı Reklámhordozón a Reklám Közzétevı útján elhelyezze. 2.3 Felek megállapodnak, hogy az egyedi megrendelésekben meghatározott Reklámhordozók darabonkénti bontásban az 1. sz. mellékletben szereplı listákban kerülnek meghatározásra. Az 1. számú melléklet feltünteti, hogy az egyes listák (amelyek a Reklámhordozókat meghatározzák) mely idıszakokra érvényesek. 2.4 Amennyiben a szerzıdés aláírásakor az 1. sz. melléklet nem tartalmazza a teljes rendelkezésre állási idıre érvényes listákat, akkor a Reklám Közzétevı azon idıszak kezdete elıtt 15 nappal, amelyre vonatkozóan nincs érvényes lista, megküldi az 1. sz. mellékletbe beépítendı listákra (melyek legalább a Reklámanyag kicserélése által meghatározott periódusra érvényesek) vonatkozó ajánlatát a Reklámozónak. A Reklámozó kijelenti, hogy amennyiben a jelen pont szerinti ajánlatra 3 napon belül nem válaszol, akkor az ajánlatot elfogadja, és az az 1. sz. melléklet részévé válik. Amennyiben a Reklámozó az elıbbiek szerinti ajánlatot nem fogadja el, 3 napon belül köteles azt kifogásai közlésével visszaküldeni azt a Reklám Közzétevınek. A Reklám Közzétevı által ismételten, módosítva megküldött ajánlat alapján a szerzıdés 1. sz. melléklete külön elfogadás nélkül automatikusan módosul, amennyiben a vonatkozó ajánlat ettıl eltérıen nem rendelkezik. 3. Teljesítés szabályai 3.1 A Reklám Közzétevıje kijelenti, hogy a kihelyezési kötelezettségei teljesítésének elıfeltétele, hogy a Reklámozó a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségekeinek eleget tegyen, különös tekintettel az esedékes díjak megfizetésére, valamint a és pontokban rögzítettekre A Reklámanyagot Reklámozó adja át a Reklám Közzétevı részére. Reklámozó köteles a Hirdetési Felületre kihelyezendı, az 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségő és a pont szerinti többlet Reklámanyagot az 1. sz. mellékletében rögzített rendelkezésre állási idı, illetve Reklámanyag kicserélési gyakorisága által meghatározott periódus kezdı idıpontját legalább 120 órával megelızıen a Reklám Közzétevıjének az egyedi megrendelésekben rögzített helyen és módon átadni A Reklám Közzétevı tájékoztatja a Reklámozót, hogy egyes reklámhordozók és egyes reklámanyagok esetében az 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségen felül többlet mennyiség szükséges, mert a leggondosabb eljárás mellett is elıfordul, hogy a Reklámanyag a Hirdetési Felületen való elhelyezése során megsérül. Reklámozó a szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy az elıbbi veszteségek miatt kártérítést, kártalanítást a Reklám Közzétevıtıl nem követel. Reklám Közzétevı tájékoztatásul közli, hogy az egyes reklámhordozókra kihelyezett reklámanyagoknál 10 % többlet-mennyiség szükséges.

3 3.1.3 Amennyiben a Reklámanyag a pontjában meghatározott idıpontot követıen kerül átadásra a Reklám Közzétevı részére, a Reklámanyag kihelyezésére meghatározott idı a késedelem idejével meghosszabbodhat Amennyiben az egyedi megrendelésekben meghatározott mennyiségnél, illetve a többletnél kevesebb Reklámanyag került leszállításra, a Reklám Közzétevı a Reklámanyag pont szerinti esetleges sérülése miatt nem vállalja, hogy az 1. sz. mellékletében megjelölt mindegyik Hirdetési Felületre kikerül a Reklámanyag. Abban az esetben, ha a Reklámozó kevesebb Reklámanyagot szállít és a Reklám Közzétevı nem tudja az 1. sz. mellékletében meghatározott összes Hirdetési Felületet Reklámanyaggal ellátni, értesíti a Reklámozót. Amennyiben a Reklámozó a hiányzó mennyiségő Reklámanyagot átadja a Reklám Közzétevı részére, azokat Reklám Közzétevı az adott mennyiségő Reklámanyag kihelyezésére általában szükséges idıtartamon belül helyezi ki. Ha Reklámozó a hiányzó mennyiséget a Reklám Közzétevı részére nem adja át, az adott Reklámhordozó Reklámanyaggal való ellátását a Reklámozótól nem követelheti Nem érinti az egyedi megrendelésekben meghatározott rendelkezésre állási idıt, ha a Reklámozó pontban foglalt kötelezettségei nem vagy késedelmes teljesítése miatt a Reklámanyag nem vagy csak késve helyezhetı ki, a rendelkezésre állási idı a késedelem idejével nem hosszabbodik meg. A Reklámozó kijelenti, hogy pontban foglalt kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítésébıl eredı károk miatt a Reklám Közzétevıvel szemben követelést nem terjeszt elı. 3.2 A Reklámozó által átadott, illetve a Reklám Közzétevı által elkészített Reklámanyag kihelyezését kizárólag a Reklám Közzétevı, alkalmazottai, illetve alvállalkozói útján végzi el. Reklám Közzétevı a Reklámanyagok kihelyezését - a Reklámozó szerzıdésszerő teljesítésének feltételével - minden hónap 1. és 5. napja között végzi, illetve félhavi, vagy kereszthavi kampányok (rendelkezésre állási idıszakok, illetve kicserélési periódusok) esetében a hónap 16. és 18. napja között, a megjelölt napokat is beleértve. 3.3 A Reklám Közzétevı a Hirdetési Felület karbantartását elvégezi, a rendeltetésszerő használatra alkalmas jó mőszaki állapotát folyamatosan fenntartja Amennyiben a Reklám Közzétevı a Hirdetési Felületeken elhelyezett Reklámanyag állagát, minıségét jelentısen befolyásoló hibáról szerez tudomást és az adott Reklámanyagból rendelkezik fel nem használt darabbal, a Reklámozó külön értesítése nélkül a javítást elvégzi (Budapesten 24 órán, vidéken 72 órán belül), az adott Hirdetési Felületen új Reklámanyagot helyez el vagy meglévıt kijavítja. Amennyiben a Reklámanyag hibája csak új Reklámanyag kihelyezésével javítható ki, és a Reklám Közzétevı az adott Reklámanyagból nem rendelkezik fel nem használt darabbal, a Reklámanyag hibájáról a Reklámozót értesíti. Ha a Reklámozó az adott Reklámanyagot a Reklám Közzétevı rendelkezésére bocsátja, a Reklám Közzétevı a javítást a lehetı legrövidebb idın belül elvégzi Reklám Közzétevı kötelezettséget vállal arra, hogy a jogviszony fennállása alatt tartózkodik minden olyan tevékenységtıl, amely a Hirdetési Felületen elhelyezett Reklámanyag láthatóságát, vagy azok fizikai állagát veszélyezteti. Az esetleges láthatóságot akadályozó, idıközben keletkezı akadályokat (növényzet) Reklám Közzétevı saját költségére idırıl-idıre eltávolítja.

4 3.4 Ajánlattevı köteles a reklámanyagok kihelyezése elıtt egy héttel a kihelyezés helyérıl az ajánlatkérıt tájékoztatni. Ajánlatkérı fenn tartja magának a jogot, hogy amennyiben a kihelyezések helyével nem ért egyet a kihelyezés 15 %-át megvétózza, majd a Felek kölcsönösen együttmőködve új hirdetési felületet keresnek. 4. Felek jogai és kötelezettségei 4.1.Reklám Közzétevı szavatol azért, hogy a Reklámhordozók, Hirdetési Felületek a reklámozási idıszak teljes idıtartama alatt szerzıdésszerő használatra alkalmasak. Reklám Közzétevı szavatol továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs a Reklámhordozókra, Hirdetési Felületekre vonatkozó olyan joga, amely Reklámozót megakadályozza abban, hogy a Reklámanyagok kihelyezésre kerüljenek Felek rögzítik, hogy Reklámozó a Reklámhordozókat, Hirdetési Felületeket csak a saját nevében és javára, hirdetési célra használhatja. A Reklámhordozón elhelyezett Reklámanyag, Hirdetési Üzenet tárgyát és megjelenési formáját Reklámozó határozza meg. A Reklámanyag, Hirdetési Üzenet tartalmáért a hatályos jogszabályok értelmében a Reklám Közzétevıt és Reklámozót egyetemleges felelısség terheli. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Hirdetési Felületen nem szerepelhetnek a jogszabályoknak, ül. a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Kódexe rendelkezéseinek nem megfelelı hirdetések, sem pedig politikai vagy vallási csoportokhoz kapcsolódó (tárgyú) hirdetések. Amennyiben a Reklámozó az elıbbi tilalmakat, továbbá a gazdasági reklámtevékenységrıl szóló évi LVIIL Törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) rendelkezéseit megsértı Reklámanyag kihelyezésére kéri a Reklám Közzétevıt, akkor Reklám Közzétevı jogosult megtagadni a Reklámanyag kihelyezését. Reklámozó köteles az adataiban bekövetkezı bárminemő, e szerzıdést érintı változást annak bekövetkeztétıl számított 15 napon belül írásban bejelenteni Reklám Közzétevı felé. Szerzıdı Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy szerzıdéses jogviszonyukkal kapcsolatban tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot, információt, továbbá a szerzıdés tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azt harmadik személynek tudomására nem hozzák. Felek megállapodnak abban, hogy a titoktartási kötelezettség alól konkrét egyedi esetben kifejezett írásos nyilatkozattal felmentést adhatnak egymásnak. Nem minısül üzleti titoknak, ha bármelyik Fél a másik félre, mint üzleti partnerre vagy referenciára hivatkozik harmadik személyek elıtt. Amennyiben bármelyik Fél titoktartási kötelezettségét megszegi, a másik Félnek ebbıl eredı kárait köteles megtéríteni. 5. A reklámozási díjra és a vállalkozási díjra vonatkozó rendelkezések 5.1 A Reklám Közzétevıt vállalkozási díj a 1. pontban foglaltak szerzıdésszerő teljesítéséért illeti meg. A felek a reklámozási díj és a vállalkozási díj mértékét az egyedi feltételekben állapítják meg. A szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató a az 1. pontban foglaltak szerzıdésszerő részteljesítését követıen, a Reklám Közzétevı által kiállított számla alapján, 10 napon belül a Reklám Közzétevınek az OTP Bank NyRt-nél vezetett sz. számlájára történı átutalással egyenlíti ki.

5 Az árak a Reklámközzétevı által, a jelen szerzıdés alapján teljesítendı valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, ezen túlmenıen semmilyen jogcímen nem jogosult a Reklámozótól további díj- vagy költségtérítés igénylésére. A Reklámozó elılegszámlát is befogad, melynek összege a megrendelés 30%-a lehet. 5.2 A jelen szerzıdés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. -ának hatálya alá esik. Fentiekre tekintettel, a nettó forintot meghaladó kifizetéseknél a kifizetés idıpontjában a Vállalkozó köteles 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minısülı együttes adóigazolást bemutatni, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.3 Az ajánlatkérı kijelenti, hogy pénzforgalmi szolgáltatójának beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad, arra az esetre, ha nem teljesítené az e szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstıl számított 10 napon belül az ellenszolgáltatást 6. Kötbér 6.1 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Reklám Közzétevı a jelen szerzıdésben meghatározott teljesítési határidıvel késedelembe esik, abban az esetben köteles a késedelembe esés napjától napi 15% kötbért a Reklámozó részére fizetni. A Reklámozó a jelen szerzıdésben meghatározott kötbérigény érvényesítése nem zárja ki az ezt meghaladóan keletkezett kára megtérítése iránti igényének a Reklám Közzétevıvel szembeni érvényesítését Amennyiben a szerzıdés teljesítése a Reklám Közzétevınek felróható okból meghiúsul, a Reklámozó a szerzıdés még nem teljesített értéke 20 %-ának megfelelı mértékő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A kötbér kifizetése nem érinti a reklámozónak azt a jogát, hogy a szerzıdésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 7. Alvállalkozó igénybevétele: 7.1. Reklám közzétevı a szolgáltatások teljesítéséhez az ajánlatban meghatározott alvállalkozót (cégnév: Panche 2001 Mővészeti, Oktató és Szolgáltató Kft, székhely: 1147 Budapest, Czobor u.6., cégjegyzékszám: ) veheti igénybe Reklám közzétevı tudomásul veszi, hogy jelen szerzıdés teljesítése során egyéb alvállalkozó igénybevételére nem jogosult A Reklám közzétevı a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatásokat maga végezte volna el; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelıs minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 8. A szerzıdés hatálya Jelen szerzıdés a szerzıdés aláírásakor lép hatályba és 12 hónapig marad érvényben.

6 9. Egyéb rendelkezések A szerzıdésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, felmondásával, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezı esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy pertárgyértéktıl függıen a felek kikötik a Pest Központi Kerületi, illetve fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A felek között a szerzıdéssel kapcsolatos bármiféle értesítés vagy közlés csak írásban (levélben) érvényes és annak a másik fél általi kézhezvételével hatályos. Az írásbeli értesítéssel vagy közléssel azonos érvényő az, ha a Felek bármelyike a másik féllel szóban (telefonon) folytatott beszélgetésérıl feljegyzést készít, s azt a másik félnek megküldi és azt a másik fél visszaigazolja. A felek megállapodnak a jelen szerzıdéssel kapcsolatban jognyilatkozat megtételére jogosult személyek körében (3. sz. melléklet). Jelen szerzıdést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt 4 eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá. Budapest december Reklámozó Reklám Közzétevı

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek (a továbbiakban "ÁÉF") rögzítik a Felek kölcsönös jogait

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben