Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban"

Átírás

1 Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban Nagy Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem Ebben a 2 részbôl álló írásban a gyógyszerek piacán végbemenô változásokat és a gyógyszerinnováció kapcsolatát elemezzük. Az elsô részben bemutattuk, hogy ezen a piacon milyen sajátos tényezôkkel kell számolni a szereplôknek, és vizsgáltuk, hogy a meghatározó piaci tényezôk milyen kölcsönhatásban vannak az iparág kutatás-fejlesztési törekvéseivel. A K+F jelentôségének növekedését, a piaci koncentráció fokozódását és a piaci átstrukturálódás folyamatát részletesen tárgyaltuk. A második részben elemezzük, hogy az innováció és a piaci szereplôk interakciójából milyen folyamatok és milyen szabályozási mechanizmusok bontakoznak ki. Így jutunk el arra a következtetésre, hogy a piacra lépési feltételek szigorodásával a kutatás-fejlesztés gyakorlatilag az életben maradás alapfeltételévé lép elô az innovatív termékeket elôállító gyógyszerpiacokon, és ennek felismerése nemcsak a piaci struktúrát, de a gyógyszeripar megítélését is jelentôsen megváltoztatja. Az írás 2. részében azt mutatjuk be, hogy a K+F költségeinek és jelentôségének növekedése, a piaci koncentráció fokozódása és a piaci átstrukturálódás folyamata mely okokra vezethetô vissza. Arra keressük a választ, hogy minek köszönhetôek a K+F-el kapcsolatos piacszerkezeti átalakulások, és hogy mi befolyásolja a stratégiai szempontból láthatóan fontos innovációs törekvéseket és a beruházások irányát. A kutatás-fejlesztés (K&F) jellegzetessége a gyógyszeriparban, hogy folyamat nem csak az új technológia kidolgozását foglalja magába. A szakszerû gyártási eljárásra vonatkozó elôírások betartása, az engedélyeztetés, a bejegyzési procedúra, a pre és post marketing tevékenység jóval több pénzbe és hosszabb idôbe telik, mint magának a gyógyító molekulának a kifejlesztése. Ezek a K&F elemek megnehezítik az új piacokra történô eljutást és belépési korlátot támasztanak a piacra igyekvôkkel szemben. A belépési korlátot közgazdaságilag azok a tényezôk jelentik, amelyek viszonylagos költséghátrányt jelentenek az iparágba újonnan belépni szándékozóknak a már bent lévôkkel szemben, függetlenül attól, hogy a belépéskor a már piacon lévônek is vállalnia kellett-e ezeket a költségtöbbleteket [21]. Az utóbbi években az ilyen belépési korlátok megerôsödtek, és a kutatási költségek növekedésének és az ezzel járó piaci átalakulásoknak a hátterében ez áll. Ezek a piacra lépési korlátok két csoportban tárgyalhatók részletesen: szabadalmi jogok (originális szerek, generikumok, teremékdifferenciálás és marketing, életciklus, blockbusterek) a piacra kerüléssel kapcsolatos akadályok. A SZABADALMI JOG Jellegzetes piacra lépési korlát a szabadalmi védettség. Ennek jelentôsége nemcsak azért kiemelt, mert egy technológia-intenzív ágazatról beszélünk, hanem azért is, mert a K+F tevékenységek súlypontja ebben az iparágban nem szokványos helyen van. Más ágazatokban az eredeti terméket utánzónak általában újra végig kell mennie a fejlesztés fázisain ahhoz, hogy az eredetivel versenyezni tudjon. Ezzel szemben, a gyógyszeriparban a fejlesztési folyamat kulcsmomentuma az új gyógyító molekula megtalálása. Az utána következô, rendkívül drága klinikai vizsgálatok és a költségelemzések már csak az adminisztratív piacra lépési korlátok átlépéséhez szükségesek. A molekula és a gyártási eljárás kidolgozása csak a töredékét képezi azoknak a költségeknek, amelyek az új termék piacra lépését meghatározzák. Az engedélyezéshez szükséges pre-klinikai és klinikai vizsgálatok költségei és a promóciós illetve marketing kiadások meghatározóak. Ha az azonnali másolás engedélyezve lenne, az imitátorok hatalmas összegeket tudnának megspórolni a molekula egyszerû reprodukálásával, és jóval kevesebb befektetéssel érhetnének el az originális készítményt elôállítóhoz hasonló hozamokat. Az egyszerû másolás közvetlen társadalmi haszna jelentôs lehetne, hiszen a rendkívüli költségek árán kifejlesztett molekula olcsó változatával betegek millióit lehetne relatív kis ráfordítással gyógyítani. Az originális szer gyártójának kutatási költségei azonban roppant lassan térülnének meg. Nem érné meg fejleszteni, ha másokkal is osztozni kellene a sikerekben. Ezért az új molekulákat már a fejlesztés korai szakaszában szabadalommal védik le. A szabadalmi védettség idôtartama egységesen 20 év, amely bizonyos esetekben 25-re növelhetô. A szabadalom lejárta után az eredeti, originális hatóanyag szabadon másolható, és az így elôállított gyógyszer a forgalomba hozatal engedélyezése után szabadon forgalmazható. Az ilyen bioekvivalens másolatokat nevezzük generikus gyógyszereknek. Természetesen a generikus gyógyszerek esetén is le kell folytatni az engedélyeztetési eljárást. Ekkor azonban elegendô annak igazolása, hogy az adott készítmény gyógyító hatásában egyenértékû egy már forgalomban lévô, 43

2 azonos hatóanyagú szerrel. Ez az egyszerûsített eljárás az új gyógyszerekhez képest jelentôsen lecsökkenti a generikumok törzskönyvezéssel kapcsolatos költségeit. A szabadon másolhatóság csak a hatóanyagra vonatkozik, a gyártás módja, a gyógyszer részletes összetétele (pl. segédanyagok mennyisége) általában titokban marad. Így a generikumokat gyártó vállalatok különbözô technológiával gyártják ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó gyógyszert [14]. A generikumok verseny szempontból fontos szereplôivé válnak a piacnak. Versenynyomást fejthetnek ki egyrészt magára az originális termékre, másrészt generikus versenytársaikra. A generikus termékek értékesítéséhez mérsékelt marketing tevékenység is elegendô. Ennek ellenére az eredeti termékek helyettesítése és az árverseny szempontjából országonként különbözô tapasztalatokról lehet beszámolni. Általában jelentôs versenyt támaszthat egy generikum az originális gyógyszer számára, ha a márkahûség kicsi a fogyasztók körében, illetve ha fogyasztók árérzékenyek. Abban az esetben, ha a fogyasztók árérzéketlenek, és hûségesek a megszokott márkához, akkor a generikus termékek nem jelentenek igazi versenyt az originális gyógyszer számára. Ezek gyakorlatilag két elkülönülô piacon vannak. Ezt támasztják alá azok a felmérések is, amelyek azt találták, hogy az originális gyógyszer ára nemhogy nem csökken, de néha még emelkedik is a szabadalom lejárta, és a generikumok piacra lépése után. A két piac szeparáltságára utaló jel, hogy gyakran az originális szert gyártó vállalat maga is megjelenik saját utánzatával a generikus gyógyszerek piacán [14]. A szabadalmi jog miatt a K+F szerepe az originális termékek piacán bontakozik ki elsôsorban. Azzal, hogy az originális termék elsôként, és a szabadalmi idô alatt egyedüliként van jelen a piacon, helyzeti elônyben kerül (first mover advantage), amit aztán termékdifferenciálással felhasználhat márkahûség kifejlesztésére. A szabadalommal ellentétben a márkahûség nem jár le, azaz a márkahûség segítségével az originális gyógyszer kiterjesztheti piaci hatalmát a szabadalmi idô lejárta után is. A szabadalmi védelem idôszaka lehetôvé teszi a gyártók számára a márkanév jó pozicionálását, amellyel a generikumokkal piacra lépôknek vagy érdemi árcsökkentéssel, vagy szintén csak a saját márkanevük megismertetését célzó jelentôs befektetésekkel lehet felvenni a küzdelmet [14]. A termékdifferenciálás és a direkt és indirekt marketing jelentôsége tehát mindegyik piacon meghatározó. A szabadalmi idô a legfontosabb idôszak a gyógyszerfejlesztés költségeinek megtérülése szempontjából is. A szabadalmi bejegyzés és a klinikai vizsgálatok lezárulása, illetve a készítmény törzskönyvezése között átlagosan év telik el. Ez a szakasz korábban évet vett csak igénybe [1]. Az embereken végzett klinikai vizsgálatok és a törzskönyvezési engedélyek megszerzése közötti idôtartam is hosszabbodik. 30 év alatt az átlagos idôtáv 4,7-rôl 9,1 évre növekedett [6] az egyre összetettebb klinikai vizsgálatok elvégzése miatt. Ennek köszönhetôen a gyógyszerek értékesítési görbéje egyre meredekebbé válik. A bevezetés után 2 évvel már el kell érni a terméknek az értékesítési maximumot ahhoz, hogy a gyártó kutatásba fektetett beruházásai a szabadalmi idôszak végére megtérüljenek [1] (3. ábra). 1. ábra Az gyógyszerek életcikluson belüli átlagos eladási csúcsa 777 készítmény esetében [1] A megrövidült hasznos értékesítési idôszak és a növekvô K+F költségek miatt a cégek termékportfoliója sokat változott. Szakértôk szerint átlagosan 10 ezer molekulából csak 10 jut el a piacra, ezekbôl 3 hozza vissza a kutatás költségeit, és 1-nek haladja meg az éves értékesítési bevétele az 1 milliárd dollárt. Márpedig az egyre dráguló K+F beruházásoknak meg kell térülniük. Olyan gyógyszerekre van szükség, amelyek várható forgalma fedezi a nem megvalósult fejlesztések költségeit is. Ezért a gyártók egyre nagyobb figyelmet szentelnek a várhatóan nagy bevételt generáló készítményeknek. Ezeket az 1 milliárd dolláros éves értékesítési küszöb feletti készítményeket nevezzük blockbustereknek. Az utóbbi évek trendjei alapján a blockbusterek száma minden évben növekszik ban 20 gyógyszer értékesítése haladta meg az 1 milliárd dollárt, 2003-ban 67 blockbuster volt a piacon és az elôrejelzések alapján 2007-re 100 fölött lesz az ilyen készítmények száma (Bodrogi 2005). Ugyanakkor az alacsony és kockázatos megtérülési rátának köszönhetô, hogy olyan orphan betegségekre, amelyek kevés embert érintenek, sokszor azért késlekedik a tudomány választ adni, mert a gyógyszer kifejlesztése, törzs- 1. táblázat A világ legnagyobb forgalmú gyógyszerei 2001-ben (forrás: IMS World Review. CRIP Workld Pharmaceutical News 15 May

3 könyveztetése és bevezetése a gyártó számára nem térül meg. Ezt jól mutatja a világ legnagyobb forgalmú gyógyszereit bemutató 2. táblázat, amelybôl látható, hogy elsôsorban az ún. népbetegségek gyógyítására használt készítményekkel lehet relatíve nagy piaci részesedést elérni. AZ ÖT PIACRA KERÜLÉSI AKADÁLY A szabadalmi jog piackorlátozó hatása igen jelentôs. A szabadalmi jog mellett az irodalom még 5 olyan piacra lépési korlátot (5 hurdles) tárgyal, amely a gyógyszertermékek piacra lépését számottevôen hátráltatja. Ezek a piacra lépési kritériumok: a biztonságosság (safety), a minôség (quality), a hatásosság, eredményesség (efficacy, effectiveness), a költséghatékonyság (cost effectiveness), és a megengedhetôség (affordability), vagy más néven finanszírozói költségvetési korlát (budget impact). Az elsô három akadály azt foglalja össze, hogy az új gyógyszereknek a piacra lépésük elôtt milyen biztonsági, hatásossági és minôségi követelményeknek kell eleget tennie. Ezek szigorú személyi és tárgyi feltételeket jelentenek. A feltételrendszer meghatározása nemzetközileg standardizált, és általában az országok is a nemzeti szabályozás részévé teszik. Az út a piacra az illetékes hatóság engedélyezési eljárásán keresztül vezet. Az engedélyezés két legtöbbet hivatkozott hatósága az amerikai Food and Drug Administration (FDA) és az európai European Medicines Evaluation Agency (EMEA). Mindkét szervezet a gyógyszerek használatának biztonságosságát és hatásosságát hivatott szavatolni. Általában az egyik vagy a másik meghatározó intézménynél elért regisztráció zöld utat jelent a többi piacra is. Amíg az elsô három akadályt általában a hatóságok, az utolsó kettôt a fogyasztást finanszírozó szervezetek (biztosítók, egészségügyi szolgálatok) támasztják. A hatósági engedélyek megszerzése nem nyitja meg az összes piacot. A legbiztosabb és legjövedelmezôbb forgalmat ugyanis az ún. harmadik fél fizet (third party payer) szervezetek támogatási listájára kerülés jelentheti. Ehhez általában azt kell igazolni a gyártónak, hogy az adott termék nemcsak hatásos, eredményes de költséghatékony is, azaz megéri a finanszírozónak megvásárolni, mert a gyógyszerért fizetett pénzért relatíve több életet tud javítani, megmenteni, mintha azt más gyógyszerek vásárlására fordítaná. A költséghatékonyság egy viszonylag nehezen körülírható fogalom, hiszen az emberi élet értéke nehezen mérhetô. Éppen ezért költséghatékonysági kritériumok országonként, sôt finanszírozó szervezetenként jelentôsen különböznek. A támogatott listára kerülést ráadásul nemcsak a költségek és a hasznok mérésének módszere befolyásolja, hanem a finanszírozó szervezetnél rendelkezésre álló pénz mennyisége is, így jutunk el az 5. akadályhoz. Tehát elképzelhetô, hogy egy jó minôségû, költséghatékony gyógyszer a relatív alacsonyabb fizetôképességgel rendelkezô piacokon minden korábbi számítás ellenére sem tud helytállni. Éppen ezért az ármeghatározás (ez sokszor hatósági) és a finanszírozó szervezetekhez (biztosítók) benyújtott ártámogatási kérelem elbírálása kulcstényezô a termék piaci pozíciója szempontjából. A támogatásba való bekerülés széles, stabil kiszámítható forgalmat, biztos megtérülést ígér, és fontos piacokat nyit meg. A támogatási listára kerülés és a gyógyszer forgalmának kapcsolatát jól illusztrálja, hogy elôször a világon támogatás nélküli készítménnyel csak 2002-ben sikerült átlépni az 1 milliárd dolláros eladási küszöböt. Ráadásul ez sem egy klasszikus értelemben vett sikertörténet, hiszen a készítmény, amely az áttörést okozta, egy jótékony, de nem emberi életet mentô (mellék)hatásának köszönheti sikerét. A férfipotenciál növelô Viagráról van szó. A törzskönyvezéssel, forgalomba hozatallal és támogatással kapcsolatos szabályozások a világon mindenhol egyértelmûen szigorodó tendenciát mutatnak. A törzskönyvezési korlátok szigorodásának oka a gyógyszerbiztonság iránti fokozódó társadalmi igény és a nyilvánosság figyelmének erôsödése, továbbá a gyártási-fejlesztési technológiák elôretörése. Ugyanakkor a támogatási kritériumok szigorításával az új technológiák felôl érkezô költségvetési nyomást is igyekeznek a finanszírozó szervezetek ellensúlyozni. Ezzel párhuzamosan a gyártói oldalon a gyógyszerek fejlesztése és piacra jutása egyre költségesebb, hosszadalmasabb és több szakaszból álló folyamattá válik. Egyre drágul és kockázatosabbá válik az innováció. Akad olyan eset, amikor az egyre nehezedô engedélyezési procedúra az akadálya annak, hogy bizonyos, egyébként potenciálisan gyógyulást ígérô gyógyszer fejlesztésébe bele sem fognak. BIZTONSÁGOSSÁG ÉS PIACI KOCKÁZAT A biztonságosság az utóbbi idôben nemcsak mint piacra lépési kritérium fontos, hanem egy új szerepben is felbukkan. Egyre fontosabb ugyanis, hogy egy készítmény ne csak bekerüljön a piacra, hanem garantáltan ott is maradjon. Fontos, hogy ne derüljenek ki késôbb hiányosságok a termékkel kapcsolatban. A zsákutcába került fejlesztések és a hibásnak bizonyult fejlesztési döntések következményei ugyanis drámaiak a piaci megítélés szempontjából. Ezért a cégeket nemcsak a hatósági engedélyek beszerzése hajtja a kutatás fokozására, hanem saját jól felfogott érdekük a várható kockázatok kivédésére. Jól illusztrálja ezt Bayer és a Bristol Myers Squibb (BMS) példája ben a Bayer Lipobay készítményénél felmerült a gyanú, hogy szerepet játszott fatális kimenetelû események kialakulásában ben a BMS Vioxx nevû készítményénél merült fel ugyanez a probléma. A Lipobay esetében az FDA visszavonta a forgalmazási engedélyt. A Vioxx esetében az FDA megtiltotta a reklámozást és szigorított betegtájékoztató kiadását rendelte el, a gyártó pedig azonnal felfüggesztette a forgalmazást. Ez a BMS-nek évente 2,5 milliárd dolláros forgalomkiesést okoz [1]. Mindkét esetben sok milliárd dolláros kártérítési 45

4 perek kezdôdtek, amelyek a cégeket jelentôsen megterhelik. Várhatóan még 5-6 év telik el, mikorra minden károsulttal sikerül megegyezni. Az események hatására a cégek tôzsdei értékének mai napig tartó mélyrepülése kezdôdött el, és azóta sem tudták kiheverni a veszteségeiket. A jelzett problémák miatt fôként a 3. fázis vizsgálatainak jelentôsége (és költsége) növekszik erôteljesen. Ezeknél a vizsgálatoknál lehet kiszûrni a piacra kerülés után jelentkezô kockázatokat, és megakadályozni a Bayern és a BMS esetéhez hasonló kudarcokat. A FEJLESZTÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS FOLYAMATA A kockázatok kezelésének fokozódó igénye miatt a gyógyszerek fejlesztésének folyamata nem csak az orvosi kémiai, biológiai, élettani stb. kutatásokat jelenti, hanem egy sok lépcsôs, több szinten menedzselt multidiszciplináris folyamattá vált. A fejlesztési döntések szigorú gazdaságossági számítások mentén dôlnek el és a kockázatok folyamatos mérlegelésével történik, hasonlóan a bankok beruházási döntéseihez. A fejlesztés folyamatába a klinikus (orvos) mellett marketing szakemberek, közgazdászok is bekapcsolódnak már a klinikai vizsgálatok alatt. Minden fázisban szigorúan mérlegelik a várható hasznokat és kockázatokat. A klinikus határozza meg, hogy a gyógyszer hatóanyaga alapján milyen betegségcsoportnál tud a készítmény terápiás áttörést elérni. A marketing szakember ad iránymutatást abban, hogy pontosan melyik piacterületen lehet az árbevételt maximalizálni, és hogy mekkora lesz a piac várható nagysága. Eközben a folyamatosan készülnek a közgazdasági elemzések a termék árának meghatározására. A klinikai vizsgálati fázisok eredményeitôl nagyban függ a piacon meghatározható ár, amit a fejlesztés alatt folyamatosan mérlegelnek. KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG ÉS MEGENGEDHETÔSÉG A piacra lépés engedélyezésének folyamata az elsô 3 piacra lépési akadály esetében viszonylag egyszerûen követhetô és nagyon hasonló a világon mindenhol. Az egységes eljárási gyakorlat oka, hogy a klinikai vizsgálatok módszereiben, eredményeiben, és az eredmények értelmezésében ország vagy régió-specifikus különbségeket nincs értelme tenni. A minôség, a biztonságosság és a hatásosság követelményei mindenhol hasonlóan definiálhatók. Ez a gyártók számára a korábban jelzett nehézségek ellenére tiszta helyzetet teremt a piaci bevezetés kockázatainak mérlegelésekor. A 4. és az 5. akadály kockázatának elemzése a fejlesztési folyamat során már nem ilyen egyszerû. A befogadáshoz a gyártóknak gazdasági elemzésekkel kell igazolni, hogy a finanszírozónak megéri az adott készítményt támogatni (4. akadály költséghatékonyság). Ugyanakkor a finanszírozónak gazdasági és egyéb szempontokat (pl. a költségvetés nagysága, népegészségügyi prioritások) is figyelembe kell venni a befogadási eljáráskor (5. akadály megengedhetôség). A költséghatékonyság és a megengedhetôség esetében az elvárások erôsen országspecifikusak, más országban elvégzett elemzések nem egyszerûen általánosíthatók [23]. Ilyen egyedi elbírálás alá esik például a figyelembe vehetô költségek meghatározásának módszere, az életminôség mérésének metodikája, vagy a finanszírozó szervezet számára prioritást élvezô betegségcsoportok köre. A támogatásba történô befogadásnak egységes nemzetközi irányelve nincs, minden illetékes egészségügyi hatóság/biztosító önállóan dönt arról, hogy forrásait hogyan allokálja. Ennek az oka, hogy mások a finanszírozói prioritások, a rendelkezésre álló erôforrások, a népegészségügyi célok és a gazdasági számításokhoz felhasznált egészségügyi rendszerparaméterek is. Elképzelhetô például, hogy egy országban az adott készítmény költséghatékonyabb (pl. ugyanolyan hatású de olcsóbb) az alternatív kórházi kezelésnél, de egy másik országban a kórházi költségek jóval alacsonyabb költségei miatt a kórházi ápolás éri meg jobban a finanszírozónak. A K+F ezen fázisában jóval kevésbé érvényesülnek a globális vállalati elônyök és elôtérbe kerülnek a helyi sajátosságok. Országokon belül is igen eltérô és helyenként komplikált költségszámítási eljárásokat lehet végezni, ezért sok ország a gazdasági számítások egységesítésére saját irányelvet készít. Európában jelenleg 19 országban használnak egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez irányelveket [24]. A döntéshozatal megkönnyítése, gyorsítása, a piacra kerülés kontrollja és az országok közötti könnyebb összehasonlíthatóság érdekében nemzetközi technológia elemzô szervezetek (pl International Network of Agencies in Health Technology Assessement INAHTA) igyekeznek a gazdasági elemzések gyakorlatát összehangolni, egységesíteni [25]. Magyarországon is létezik ilyen irányelv, és a magyarországi technológia-értékelô szervezet, az Egészségügyi Stratégiai és Kutató Intézet (ESKI) ezen irányelv alapján tesz javaslatot a biztosítónak (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) a támogatásba történô befogadásra. SZABÁLYOZÁS VERSUS INNOVÁCIÓ A finanszírozásba történô befogadási folyamat és a vele járó bizonytalanság az új gyógyszerek (támogatott) piacra kerülését lassítja és nehezíti. Az ipar igyekszik minél gyorsabban megfelelni az új elvárásoknak, azonban a befogadási követelmények nem mindig világosak, sokszor a finanszírozó szervezet sem tudja pontosan mit is akar [26]. Érthetô, ha elôbb-utóbb a kisebb belépési korlátokat állító piacokat választja a tôke, és K+F beruházásait is a könynyebb piacok felé tereli. Erre példa az európai gyártók utóbbi idôben megfigyelhetô térvesztése: Európában gyógyszerek áraira és támogatásaira vonatkozó szabályozások korlátozóak az innovációra. Összehasonlítva az 46

5 USA-val, Európa több országában az originális gyógyszerek átlagos árszínvonala alacsonyabb és a generikusaké relatíve magasabb. Ez az árkorlátozás az innovatív gyógyszerek fejlesztését nem segíti és az árszabályozás sem engedi, hogy igazi árverseny alakuljon ki a generikumok között. Ugyanez a helyzet az OTC gyógyszerek esetén, amelyek túlnyomórészt generikusak: az európai szabályozás magasan tartja ezek árait. Ezért a korlátozásokkal elnyomott árverseny hiánya miatt ezekbôl a termékekbôl nem generálódik megtakarítás, melyet az iparban az innovatív termékek fejlesztésére lehetne fordítani [27]. Hasonló árszabályozás bevezetése az USA-ban egyes számítások szerint a kutatás-fejlesztési tevékenységek intenzitásának 23,4-32,7%-os csökkenését eredményezné [28]. Az innovációs beruházások csökkenésének másik oka Európában a kormányzatok K+F attitûdje. Az EU 15-öknél 2003-ban a kutatási fejlesztési programokra a GDP 1,93%-át fordították úgy, hogy ezeknek a beruházásoknak 18,2%-át finanszírozta az állam [15]. Az USA-ban a GDP 2,67%-át költötték K+F-re és ezeknek a programoknak a 30,2%-át finanszírozták kormányzati forrásokból [1]. A gyógyszeripari nagytôke az utóbbi idôben gyakrabban választja az USA-t K+F beruházásai végrehajtására, aminek köszönhetôen az új gyógyszerek 2/3-át az USA-ban fejlesztik ki. OPTIMÁLIS MÉRTÉKÛ SZABÁLYOZÁS A befogadáskor igen megfontolt, és minél gyorsabb döntésekre van szükség. Egy-egy ilyen finanszírozói döntés konzekvenciája sokszor milliós, milliárdos nagyságrendû kifizetéseket/megtakarításokat jelent. Az Európában tapasztalható, szigorúbb belépési korlátokat a keresleti oldal is hátrányosan élheti meg. A valóban jó", költséghatékony technológiák késleltetett befogadásával a finanszírozó kevésbé tudja erôforrásait hatékonyan allokálni, ami végsô soron a lakosságot érinti hátrányosan az adott finanszírozóhoz tartozó populáció jóléti veszteséget szenved. Ugyanakkor az új technológiák folyamatos beáramlása és a finanszírozóra nehezedô folyamatos költségvetési nyomás miatt a kevésbé költséghatékony technológiák beömlése a támogatott piacra sem lehet üdvözítô megoldás. A kevésbé hatékony technológiák befogadása és a hatékonyabbak késleltetésének elônyeirôl és hátrányairól a vita napjainkig tart. Peltzman [29] kimutatta, hogy az USA-ban az engedélyezési szabályok 1962-es szigorítása jelentôs jóléti veszteséget eredményezett. Ennek oka, hogy a drága fejlesztési költségek miatt a piacra el nem jutott gyógyszerekbôl adódó fogyasztói veszteségeket nem tudják ellensúlyozni a szigorú belépési szabályokkal kiszûrt termékek elkerülésével megnyert hasznok. Más szerzôk ennek éppen az ellenkezôjét állítják [6, 30]. A kérdést úgy is feltehetjük, hogy a statisztikai terminológiából ismert elsôrendû, vagy a másodrendû hiba elkövetése jelenti-e a nagyobb jóléti veszteséget? A konklúzió, hogy mindkét hibát nagyobb és drágább klinikai vizsgálatokkal lehet csökkenteni, amely valószínûleg egyes gyógyszerek fejlesztését visszaveti, és az új gyógyszerek elérhetôségét csökkenti. MEGBESZÉLÉS A cikk I. és II. részének tanulságait a következôképpen foglalhatjuk össze: A piacra lépési feltételek szigorodásával a kutatás-fejlesztés gyakorlatilag az életben maradás alapfeltételévé vált fôként az originális gyógyszerpiacon. Ennek felismerése a piaci struktúrát jelentôsen átalakította. A piac korábbi jövedelmezôségének megôrzése érdekében a szabályozási kérdések újragondolása is felvetôdik. A gyógyszerpiacon az új, hatékonyabb, vertikálisan integrált kutatási rendszerek szervezésén alapuló vállalati átcsoportosítás valószínûleg hosszú távon megtérül majd. Amennyiben az új vállalati struktúrában a tulajdonjogok jobban követhetôk, jobbak a versenyfeltételek és erôsebb az árverseny, akkor definíció szerint is az erôforrások hatékonyabb allokációja valósulhat meg. Ugyanakkor, ami jó hír lehet a produktivitás szempontjából, az nem biztos, hogy a társadalom számára is a leghasznosabb elköltését jelenti a pénzeknek. A technológiák fejlesztése a szabadalmi védettség miatt a társadalomnak igen sokba kerül. A fejlesztési és kutatási eredményeket a cégek szigorú titokként kezelik, rengeteg energiát fektetve a vertikálisan integrált, de csak ebben a struktúrában életképes vállalkozások finanszírozásába. Ezekbôl a zárt vállalati rendszerekbôl a tudás társadalmilag hasznos kiáramlásának nincs esélye. Az új típusú intézményi szervezôdésekben a gyógyszerfejlesztés lehet, hogy gyorsabb, jobb és produktívabb lesz, de semmiképpen sem olcsóbb. Ráadásul az új szervezôdéseknek köszönhetôen a jelenlegi gyógyszerfejlesztések a piacon sebezhetô cégek finanszírozásától és bonyolult vertikális szerzôdéses kapcsolatoktól függenek [12]. Éppen ezért a kutatás-fejlesztés iránya túlságosan is érzékennyé válhat a piacra kerülést szabályozó (fôként 4. és 5.) akadályokra. Ezt példáztuk az európai gyógyszergyártók utóbbi idôben megfigyelhetô térvesztésével. A vertikális piaci átalakulásokkal párhuzamosan megfigyelhetô horizontális egyesüléseknek köszönhetôen legtöbb ország gyógyszerpiacát vizsgálva azt látjuk, hogy piacon jelen lévô gyógyszergyártók alapvetôen két csoportba sorolhatók. Van egy kis számú globális nagyvállalat, amely rendelkezik elég tôkével kutatás-fejlesztési tevékenység folytatására. Ôk fejlesztik ki az originális termékek nagy részét. A második csoportba tartoznak a kisebb, fôleg lokális piacra termelô vállalatok, amelyek leginkább generikus gyógyszerek gyártására specializálódnak [14]. A fejlôdô országokban is megfigyelhetô növekedést például éppen ezeknek a hozzáférést javító, olcsóbb generikus készítményeknek az elôretörése jelenti. Az ázsiai piacokon dominál a generikusok gyártása és forgalmazása. A legszegényebb országok azonban még a generikus gyógyszereket sem engedhetik meg maguknak. Az AIDS-el 47

6 és más fertôzô betegségekkel küzdô fekete Afrikának esélye sincs, hogy tényezôvé váljon. Jellemzi a földrészek közötti egyenlôtlenséget, hogy a világon kisállatok élelmezésére évente elkötött 7 milliárd dollárból a fekete-afrikai régió vízellátását lehetne megoldani. Ugyanennek a régiónak alapvetô gyógyszerszükségletét az évente a világon fagylaltra elköltött 17 milliárd dollár valószínûleg fedezné [1]. A leszakadás mérhetetlenül nagy, és ezen a területen a megoldási lehetôségek már nem gyógyszerpiaci tényezôktôl függenek. A fejlett piacokon a finanszírozókra/szabályozó hatóságokra nehezedô költségvetési nyomás miatt általában a piaci szabályozók erôsödése figyelhetô meg. A szabályozók gyengítésének elônyei és hátrányai egyaránt megvannak. A szabadalmi védettség idejének lerövidítése például a társadalmilag hasznosabb innovációs lehetôségek felé nyitna utat, de ez elképzelhetetlen a piacon szereplô cégek K+F beruházási költségeinek szétterítése nélkül. Az 5 piacra lépési korlát könnyítése gyorsítaná az új hatékony technológiák piacra jutását, de beengedne sok rosszabb minôségû technológiát is. A gyógyszerek korlát nélküli beáramlása hihetetlen nyomást helyezne a gyógyszerfogyasztást finanszírozó szervezetekre. A befogadáshoz szükséges gazdasági elemzések eredményeinek általánosíthatóságával is könnyíteni lehetne a belépési korlátokon, de ennek módszertani kérdéseit még nem sikerült teljes körûen letisztázni. ÖSSZEFOGLALÁS A jelenlegi globális gyógyszerpiaci folyamatokat figyelve nem találunk egyértelmû megoldásokat. Az új és egyre biztonságosabb gyógyító technológiák megjelenésének társadalmi elvárása miatt a gyógyszerek piacra kerülési szabályai szigorodnak, ami a K+F tevékenység költségeinek növekedéséhez vezet. Az innovatív készítmények egyre drágábbak, és egyre kevesebb ország tudja ezeket megfizetni. A növekvô kutatási költségek és piaci kockázat miatt az iparág jövedelmezôsége csökken, ami a befektetôk figyelmét más ágazatok felé fordíthatja. Könnyen megeshet, hogy ezek az események a gyógyszeripar aranykorának végéhez, a stratégiai szerep csökkenéséhez vezetnek. A gyorsan globalizálódó új gazdaság -ban mindenestre nem lesz sok ideje az ágazatnak a megfelelô válaszlépések kimunkálására. A cikkhez kapcsolódó irodalmat, és a szerzô bemutatását lapunk elôzô számában találják Kedves Olvasóink. 138 millió forint jogosulatlanul kifizetett táppénzt követel vissza az OEP Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) élt törvény által biztosított jogával és a közelmúltban ellenôrizte a 50 legmagasabb napi összegû ellátásban többnyire táppénzben, baleseti táppénzben vagy gyermekgondozási díjban részesülôt, pontosabban azok munkáltatóit. Az összeg nem csekély: napi ezer forint közötti összegek kifizetésérôl van szó. Az ötven vizsgált esetben 138 millió forint kifizetését találták jogalap nélkülinek. Ezeket az összegeket kamattal növelve a munkáltatók kötelesek megtéríteni. A feltárt visszaélések jegyzôkönyveit az OEP átadja a Nyugdíjfolyósítanak és az APEH-nek, illetve néhány esetben a rendôrségnek. A táppénz körüli visszásságokra egy tavasszal napvilágra került eset hívta fel a figyelmet. Akkor egy biztosított havi 303 millió forintos jövedelem után kívánt ellátást igénybe venni. Az ügyben azóta a rendôrség nyomoz. Bukodi Zsolttól, az OEP Felügyeleti Ellenôrzési Fôosztályának vezetôjétôl megtudtuk, az ellenôrzött cégek többsége a fôvárosban található, rt, kft, bt formájában mûködnek. Számos hiányosságot és visszaélésre utaló szabálytalanságot fedtek fel. Elôfordult, hogy nem találtak munkaviszonyt igazoló munkaszerzôdést. Ha igen, az nem felelt meg a Munka Törvénykönyve elôírásainak, például nem szerepelt benne a munkaviszony idôtartama, a munkavégzés helye, a munkakör, stb. Külföldi cégeknél nem létezett a munkaszerzôdés hivatalos magyar fordítása, s több helyen nem tudták bemutatni a kifizetési bizonylatokat. Nem egy esetben még az sem volt eldönthetô, hogy az, aki napi több tízezer forintos táppénzben részesül biztosított-e egyáltalán. Bizonyos esetekben például fizetés nélküli szabadság esetén elmulasztották kijelenteni a munkavállalót az egészségbiztosítótól. A jogszabályok pontatlanságára utal, hogy sokszor nem tisztázott, mi számít a táppénz alapjának. A végkielégítés, vagy a hallgatási díj semmiképpen, még akkor sem, ha befizették utánuk a járulékot. A táppénz ugyanis a kiesô munkajövedelem pótlását szolgálja. Elôfordult, hogy a visszaélés nyilvánvaló volt, de azt nem tudták bizonyítani, ugyanis sem az egészségbiztosítónak sem más szervnek nincs eszköze arra, hogy vizsgálja a korábbi munkaviszonyokat. Ezekben az esetekben az OEP ellenôrei egy nem éppen sportszerû eszközhöz nyúltak. (Kis József fôigazgató szellemes példázata szerint Al Caponéra soha nem tudtak gyilkosságokat rábizonyítani, ezért adócsalásért zárták börtönbe.) Egy 1998-ban kibocsátott rendelet elôírja, hogy minden munkavállalónak elôzetes orvosi vizsgálaton kell átesnie. Ennek hiányában senki sem állhat munkába. Ha mégis, akkor nincs munkavégzési kötelezettsége. Ha nincs munkavégzési kötelezettsége, akkor nincs keresetvesztesége, hiszen keresete sincs, hiszen a jogszabály szerint nem dolgozhat. Ha pedig nem dolgozhat, s nincs keresetvesztesége, akkor nincs mit pótolni táppénzzel... Az OEP a vizsgálatokat a top 50 után következô újabb ötvenes csoport ellenôrzésével folytatja. - nal 48

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Amit a gyógyszerárakról tudni érdemes

Amit a gyógyszerárakról tudni érdemes Amit a gyógyszerárakról tudni érdemes Ma már tízszer annyi gyógyszer kapható, mint néhány éve. Ez pedig nemcsak azt jelenti, hogy megközelítőleg 4500 különböző néven, mintegy 1000 gyógyszerhatóanyag segíti

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének előadása Közgazdász Vándorgyűlés Eger 2012. szeptember 29. Hogyan segíti az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját?

Részletesebben

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Kérdések Az iparági önszabályozás iránti érdeklődés növekszik Az állami szabályozás kudarca

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Innovatív vállalkozásgyárak

Innovatív vállalkozásgyárak Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ 2014. november 29. Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban 1 European Innovation Scoreboard országrangsor a szellemitulajdon-védelmi teljesítmény és annak változása alapján 2 A nemzeti szabadalmi aktivitás

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2011

Vállalati K+F Jelentés 2011 Vállalati K+F Jelentés 2011 Tartalomjegyzék Bevezető...3 A Vállalati K+F Jelentés háttere....4 Megállapításaink....5 A felmérés tanulságai...10 Kapcsolat....11 2 Bevezető A hazai kutatás-fejlesztési és

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő Napirend Áttekintés Jelent/közeljövőt érintő változások: IFRS 13 Valós értékelés IAS 19R Munkavállalói juttatások Egyéb változások Konszolidációs

Részletesebben

DROGTÓL A KÉSZÍTMÉNYIG: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS PROBLÉMÁI

DROGTÓL A KÉSZÍTMÉNYIG: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS PROBLÉMÁI DROGTÓL A KÉSZÍTMÉNYIG: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS PROBLÉMÁI Csupor Dezső, Hohmann Judit, Szendrei Kálmán Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet Minőség, minőségbiztosítás,

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A gyógyszerpiac szerkezeti sajátosságai

A gyógyszerpiac szerkezeti sajátosságai Rácz-Kummer Krisztina Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola kummer.krisztina@gmail.com Absztrakt: A világ jelenlegi meghatározó gyógyszergyárainak többsége a XIX. század vegyészeti és

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

Kis és közepes. az új helyzetben

Kis és közepes. az új helyzetben Kis és közepes gyógyszergyártói kihívások az új helyzetben 2013.09.02. dr. Gál Lívia Jogszabályi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Szőllősi Nikolett, Debreceni Egyetem 2015.01.14.

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens 1 Oktatás, képzés = befektetés az emberi tőkébe A humán tőke minden ember sajátja, munkaerejéhez tartozik. A képességek az egyén munkáját teszik hatékonyabbá.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10.

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Transzferár dokumentációs változások Hír-ADÓ 2012. január 10. Transzferár dokumentációs változások Az 54/2011. (XII.

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

IPARI KÖTELEZETTSÉGEK I. 2. Fenntartás - Módosítások. Módosítások. Módosítás típusai

IPARI KÖTELEZETTSÉGEK I. 2. Fenntartás - Módosítások. Módosítások. Módosítás típusai IPARI KÖTELEZETTSÉGEK I Gyógyszerek törzskönyvezése: 1. új gyógyszer tk beadványa 2. fenntartás 3. felújítás 4. kivonás Dr Szabó Mónika BAYER Hungária Kft Törzskönyvezési vezetı 2. Fenntartás - Módosítások

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon

Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon Márkus Ádám 2014.03.27. Ügyfeleink és Partnereink támogatása Információ forrása Információ kezelés Magas szintű elemzések Technológiai

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Külkereskedelem és innováció

Külkereskedelem és innováció Külkereskedelem és innováció Mit tudnak a közgazdászok és azt hogyan lehet(ne) felhasználni Magyarországon? Békés Gábor, PhD MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Közép-európai Egyetem Portfolio.hu EXPORT

Részletesebben

Két út van előttem, melyiken induljak? A külföldi szabadalmaztatás költségeiről

Két út van előttem, melyiken induljak? A külföldi szabadalmaztatás költségeiről Két út van előttem, melyiken induljak? A külföldi szabadalmaztatás költségeiről A globalizáció korában világméretű szabadalmi oltalom nélkül talán csak a sóskiflit érdemes innoválni, mert annál a terméknél

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: Támogatás nyújtása jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve

Részletesebben

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap Vajda Éva Keresőoptimalizált üzleti honlap Hagyományos és keresőmarketing Hagyományos marketing Csoportképzésen alapul Passzív befogadás Magas belépési korlát Konverzió alig mérhető Keresőmarketing Egyéni

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének ÚTMUTATÓ a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének számviteli elszámolásához Budapest, 2004. Készítette: dr. Nagy Gábor a Pénzügyminisztérium ny. főosztályvezetője 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 13

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata 2010. május 18. dr. Balogh Virág Miről lesz szó? 1. Szervezeti háttér 2. Jogszabályi háttér 3. Közgazdasági háttér 4. A gyógyhatás -ra vonatkozó

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák 2014. november 17. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe Vajda Éva Bevezetés a keresőmarketingbe Alapfogalmak Fizetett hivatkozások - hirdetés Organikus találatok - ki kell "érdemelni" jó honlappal Organikus vs fizetett hivatkozás Organikus - keresőoptimalizálás

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben