FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1"

Átírás

1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007

2 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU tagállamok egészségügyi, jóléti rendszereit általában két típusba szokták sorolni. Az egyik típus Bismarck német-porosz kancellár, a másik Beveridge brit közgazdász nevét viseli; míg az elsı a társadalombiztosítási rendszereket, a második az állami egészségügyi ellátást fémjelzi. Bismarck szociális törvényei az 1800-as évek végén a társadalombiztosítás alapjait teremtették meg. Ma a bismarcki rendszer azt jelenti, hogy egy ország majdnem minden állampolgára biztosítási alap(ok) tagja, és a biztosítás finanszírozza az állampolgárok számára 2

3 szükséges egészségügyi ellátást. A biztosítás társadalmi szintő, az állampolgárnak kevés kivételtıl eltekintve kötelezı részvétellel jár (pl. Németország meghatározott jövedelemhatár felett keresı lakosai, vagy Ausztriában néhány foglalkozási kategória kiléphet a kötelezı biztosításból és magánúton biztosíthatja magát). A társadalombiztosítást a szolidaritás jellemzi, a kötelezı biztosításban való részvétel járulékfizetéssel kísért. Az inaktívak, gyermekek, idısek, munkanélküliek szintén részesei a kötelezı biztosításnak, többnyire az állam fizeti utánuk a járulékot. A biztosítottak ellátása nem függ a befizetett járulék mértékétıl. Országoktól függıen változó mértékben a biztosításba fizetett járulékon kívül az egészségügyi ellátás finanszírozásában részt vállal az állam, az is az adóbevételeken keresztül, és hozzájárul az állampolgár is önkéntes magánbiztosításával és zsebbıl fizetett önrészfizetésével. A régi EU tagországok közül a kötelezı társadalombiztosítási rendszert mőködtetı országok közé tartozik Németország, Ausztria, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, valamint a 2004-ben és 2006-ban csatlakozott országok Málta és Ciprus kivételével. Az EGT térséget tekintve Svájc sorolható még ebbe a csoportba. Több biztosító a társadalombiztosításban A régi EU (EGT) tagországok kötelezı társadalombiztosítási rendszereiben mindenütt több biztosító mőködik, a 2004 után csatlakozott tagországokban Csehországban és Szlovákiában van több-biztosítós rendszer. A kötelezı társadalombiztosításban résztvevı biztosítók száma Németországban a legmagasabb (2007-ben 241 biztosító). Jellemzı azonban a biztosítási alapok számának csökkenése, ennek mértéke is Németországban a legmagasabb, az 1991-es 1209-rıl számuk 80%-kal csökkent. A járulékok a több-biztosítós rendszerekben is többnyire szabályozottak, jövedelemfüggıek, Hollandiában nominális járulékkal egészülnek ki. Mértékükre a biztosítottak egészségi állapota nem gyakorolhat befolyást. A járulékok országosan, vagy foglalkozási csoportonként nagyjából egységesek, vagy a tervek szerint (Németország) egységesítésre kerülnek. A lakosok szabadon választhatnak a biztosítók között Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Svájcban, Csehországban és Szlovákiában. 3

4 A biztosítók a hozzájuk jelentkezıket szelekció nélkül kell, hogy elfogadják. A biztosítók azon kockázatának mérséklésére, amely a hozzájuk tartozó lakosok eltérı egészségügyi ellátás iránti igényeibıl fakad, a több-biztosítós rendszerek többségében kiegyenlítı mechanizmusokat alkalmaznak. A kockázatkiigazítás módja a fejkvóta alkalmazása az egészségügyi források elosztásánál, megtalálható azonban a fejkvóta szerinti forrásleosztás egyes NHS típusú állami egészségügyi rendszerekben is (pl. Egyesült Királyság, Svédország) a regionális alapon szervezett ellátásszervezık finanszírozására. A fejkvóta kialakításánál általános a kor és többségében a nem, mint kockázati tényezı figyelembe vétele, amelyhez számos helyi körülményekre szabott korrekciós tényezı, kiigazítási technika társul. Közöttük elıfordul a lakóhely urbanizáltságának foka (Belgium, Hollandia), valamilyen költségadat (táppénz Németország, gyógyszerköltség Hollandia), a biztosított társadalmi helyzetére utaló jellemzı (Belgium). A betegség alapú kockázatkiigazítás inkább terv (Szlovákia, Németország, Svájc), mint megvalósult technika. Szabályozott és országosan, vagy regionálisan nagyjából egységes, központi vagy területi (tartományi, megyei) törvényekben meghatározott a biztosítás fejében járó alap szolgáltatáscsomag is, amelyhez a biztosítók plusz szolgáltatásokat rendelhetnek, az alapcsomagból el nem vesznek. 4

5 Hollandiában és Szlovákiában az alapbiztosításban magánbiztosítók is részt vállalhatnak. Ez a tendencia folytatódni látszik Csehországgal, ahol a cseh kormány által jóváhagyott 2009-ig szóló reformtervezetben egységes szabályokat akarnak bevezetni az egészségbiztosítók mőködésére. Minden biztosítót részvénytársasági formára alakítanak át, és a biztosítók között verseny alakulhat ki a páciensekért, valamint magánbefektetıknek is lehetıségük lesz belépni a szakmai egészségbiztosítók területére. A több-biztosítós rendszerekben is szabályozott a piac. Az egészségügyi szolgáltatók többsége nincs a biztosítók tulajdonában, tulajdonviszonyaikat tekintve lehetnek magántulajdonban vagy állami, közösségi tulajdonban. A biztosítóknak mindenütt van arra lehetıségük, hogy a szolgáltatókkal kötött szerzıdések tartalmában különbségeket tehessenek az egyes szolgáltatók között. Néhány országban, így Hollandiában, Németországban, Ausztriában (ez utóbbiban az alap és járóbeteg ellátásban) a biztosítók választhatnak a szolgáltatók között is, ami a verseny útján a minıség, az eredmények javulását szolgálhatja. A több-biztosítóval mőködı országokban nem jellemzık a várólisták, a várakoztatás az adóalapú, állami egészségügyi szolgálatokat mőködtetı országok keresletszabályozó jelensége. Statisztikák szerint az állami és egybiztosítós rendszerek képesek lehetnek alacsonyabb költségeken mőködni, a fogyasztóbarát jellemzıkben azonban - mint a betegek várakozási ideje vagy a választás szabadsága - a több-biztosítós rendszerek bizonyulnak hatékonyabbnak. A Health Consumer Powerhouse (HCP) független elemzı és kutatóintézet az európai fogyasztói egészségügyi információ fı szolgáltatója óta évenként készítik el az Euro Health Consumer Indexet (Európai Egészségügyi Index), mely a fogyasztó szemszögébıl rangsorolja az európai egészségügyi rendszereket. A vizsgálatban 2007-ben a 27 indikátort alkalmaztak, amelyeket 5 fı csoportba soroltak: beteginformáció és betegjogok, várakozási idık, teljesítmény, az egészségügyi rendszer bıkezősége és a gyógyszerek. Nyilvános adatokból, betegszervezetek megkérdezésébıl és a hivatalos szervezetek, minisztériumok információiból dolgoztak. Rangsorukban 2005-ben Hollandia, 2006-ban Franciaország, 2007-ben Ausztria az elsı (ez évben 29 ország, a 27 EU tagország valamint Norvégia és Svájc közül). Figyelemre méltó, hogy a bismarcki típusú, társadalombiztosításon alapuló rendszerek, ahol jellemzıen több, az egészségügyi ellátóktól független betegpénztár mőködik, az HCP felmérése alapján jobbnak 5

6 bizonyultak, mint a Beveridge-rendszerek, ahol a finanszírozás és ellátás részben vagy teljes egészében egy rendszerben történik. Már a 2005-ben készített indexben is, ahol csupán 12 országot vizsgáltak, arra a következtetésre jutottak, hogy azok az országok, ahol a finanszírozás és ellátás pluralitásának hosszú távra visszanyúló tradíciója van, és a betegnek választási lehetısége van az ellátók között, akik nem diszkriminálnak a magán for-profit, nonprofit, illetve az állami ellátók között, közösen jó eredményeket mutatnak a mért indikátorok többségében. Ez a pozitív értékelés a következı években is fennmaradt Az index 2007, évi eredményeit tekintve fontos megállapítani, hogy az elsı 5 helyezést elért bismarcki típusú rendszerrel jellemezhetı ország esetében az elsı (Ausztria) és az ötödik helyezett (Németország) felmérésben kapott összpontszáma között alig több a különbség, mint az 5. helyen álló Németország és az ıt követı Svédország között, amely a Beveridgerendszerek között a legjobb eredményt érte el. A bismarcki modell nem minden szempontból, azaz nem minden egyes indikátor alapján bizonyult jobbnak a Beveridge-rendszernél. Összességében azonban az összes mutatót figyelembe véve a fogyasztók értékelése szerint messze lekörözi a társadalombiztosításon alapuló modell az NHS-típusú egészségügyi rendszereket. Az Egyesült Királyság rendszerét, amely egyébként pl. a lakosság, a betegek tájékoztatásában jó eredményeket mutathat fel, a kutatók a 17., Olaszország szintén adóalapú állami egészségügyét a 18. helyre tették. 6

7 Európai Egészségügyi Index 2007 Rangsorban elfoglalt hely Ausztria Hollandia Franciao. Svájc Németo Luxem-burg Svédország Észtország Norvégia Ciprus Finnország Dánia Belgium Spanyolo. Cseho. Írország Egyesült Királyság Olaszo. Portugália Málta Rangsorban elfoglalt hely Szlovénia Görögo. Szlovákia Magyaro. Románia Litvánia Lengyelo. Bulgária Lettország Rangsorban elfoglalt hely Forrás: 7

8 Részletek AUSZTRIA Egészségügyi rendszer, finanszírozás A társadalombiztosításon alapuló egészségügyi rendszerben a hatáskörök megoszlanak a szövetségi kormány és a kilenc tartományi hatóság között. A kormány felelıs az egészségügyi ellátásért a törvényben rögzített kivételek mellett. A legfontosabb kivétel a kórházi szektor, ahol a kormány felelıssége az alaptörvényre terjed ki, amely alkalmazása a tartományok hatásköre. Szövetségi feladat a kórházi szektor egészségügyi szakmai felügyelete, ellenırzése. Az állami és a magánszektor egyaránt részt vesz a szolgáltatásokban. A társadalombiztosítás magában foglalja a betegbiztosítás, balesetbiztosítás és nyugdíjbiztosítás szolgáltatásait, tágabb értelemben a munkanélküliek ellátását. Az ausztriai társadalombiztosításnak a XIX. század második felében létrejött rendszere kezdettıl fogva az önkormányzatiság elve alapján szervezıdik: a biztosítottak képviselıi és a munkaadók végzik a társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek intézését és az állam felügyeleti joggal bír. A társadalombiztosítás alapelvei a szolidaritás, a kötelezı jelleg, nem létezik kockázati mérlegelés, a társadalombiztosítás nem nyereségorientált. Az egészségügyi kiadások a 90-es évek végétıl a GDP 9,4-9,6%-a körül mozogtak, 2004-ben az egészségügyi kiadások a GDP 9,6%-át tették ki. Az EU-15 átlagát tekintve az osztrák arány tehát magasabb (2003 EU-15: 9,21%) ben az egy fıre jutó egészségügyi kiadások mértéke 2785 euró. Az összes kiadásból az állami kiadások aránya 70% körüli. Az állami szektorban a társadalombiztosítás a legnagyobb finanszírozó, hozzájárulnak azonban a kiadásokhoz adókból származó bevételeikbıl a tartományi és helyi önkormányzatok, valamint a szövetségi kormány is. A 30%-os magánfinanszírozás nagyobbik része lakossági kifizetés. A lakosok fizettek egyebek mellett a három hónapig érvényes betegkártyákért, 2006-tól ehelyett az e-card-ot térítenek, amely az ellátás igénybevételének igazolására szolgál, fizetnek a kórházi ellátásért naponként, a felírt gyógyszerekért receptdíjat, önrész vállalás kíséri a 8

9 gyógyfürdı szolgáltatások, a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét, a gyógyászati segédeszköz felírásokat. A finanszírozás alapvetı adatai (2004) átlagos éves átlagos éves Millió PPP$ PPP$ PPP$ PPP$/fı % GDP növekedési növekedési (2004) (2004) (2004) ráta(%) ráta(%) Teljes egészségügyi kiadás ,6 3,6 4,2 Egészségügyi közkiadás ,8 4,3 4,5 Kormányzati források ,0-4,2 5,6 Társadalombiztosítási források ,7 9,1 4,1 Egészségügyi magánkiadás ,8 2,2 3,5 Közvetlen kifizetések (co-payment) ,4 5,5 1,0 Magánbiztosítási források ,8 2,2 4,5 Egyéb magánforrások* ,6-6,3 9,7 Forrás: OECD Health Data, okt. 06 *: Munka-egészségügyi kiadások, egyéb munkaadói egészségügyi juttatások, non-profit szervezetek kiadásai, fennmaradó kiadások 9

10 A biztosítási rendszer Ausztriában a kötelezı betegbiztosítás mintegy 8 millió lakosra (a népesség 97,6 százalékára), a balesetbiztosítás (munkahelyi balesetek és foglalkozásból eredı betegségek eseteire) 5,7 millió fıre, a nyugdíjbiztosítás 5,2 millió emberre terjed ki tıl néhány foglalkozási kategória tagjai, mint pl. az orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek stb. kiléphetnek a kötelezı biztosításból, ha ezt választják, magánbiztosítással kell megoldaniuk egészségbiztosítási fedezetüket ben a betegbiztosítás bevételei (osztrák forrás) 11,263 milliárd eurót tettek ki, ebbıl a biztosítottak és a munkáltatók által fizetett járulékok nagysága 9,438 milliárd euró, receptdíjból származó bevételek 0,336 milliárd, az egyéb bevételek (állami költségvetési hozzájárulás stb.) 1,410 milliárd euró voltak. A betegbiztosítás kiadásai 11,516 milliárd eurót tettek ki. A betegbiztosítás legnagyobb kiadási tételei: a kórházi ellátás 3,2 milliárd euró, az orvosi ellátás 2,9 milliárd euró és a gyógyszerek 2,4 milliárd euró. Az adminisztrációs költségek mértéke 351 millió euró (a betegbiztosítás kiadásainak 3%-a). A kötelezı biztosítást társadalombiztosítási járulékokból finanszírozzák. A járulékokat törvény határozza meg, a jövedelemtıl függenek. A betegbiztosítási járulék együttes mértéke (a biztosítottak mintegy 80%-a részére) 2007-ben a bruttó kereset 7,5%-át teszi ki. Az alapjárulékon kívül 2 térítendı további 0,5% kiegészítı járulék a kórház ellátás megoszlása a munkaadó és munkavállaló között egyenlı arányú, valamint a munkavállaló részérıl további 0,1%-os kiegészítı járulék a balesetekbıl eredı szolgáltatások finanszírozására. A járulékalap felsı határa havi 3840 eurós jövedelem (2007). A vállalkozók 9,1%-os járulékot térítenek (0,5% kiegészítı biztosítással együtt). A járulékalap felsı határa az ı esetükben 4480 EUR. Az egészségügy szolgáltatók finanszírozását többszereplıs modell jellemzi. Míg a kórházon kívüli ellátás szereplıi a társadalombiztosítókkal szerzıdnek (a kereteket tárgyalásokon meghatározva az Osztrák Társadalombiztosítás Fıszövetsége és az orvosi kamarák tartományi szervezetei szabályozzák a honoráriumokra, a szolgáltatások mennyiségére és a szolgáltatók számára vonatkozóan), a kórházak finanszírozása részben ún. tartományi alapokon keresztül történik, amelyek a társadalombiztosítás forrásain kívül szövetségi, tartományi és helyi önkormányzati pénzeszközöket is tartalmaznak. Ebben a formában a biztosítók által nyújtott 2 Foglalkozási csoportonként a járulék mértéke, megoszlása eltérı: mezıgazdasági dolgozók 6,9% (munkáltató és munkavállaló 3,45% hozzájárulás), bányászok 6,9% (munkáltató 3,3%, munkavállaló 3,6% hozzájárulás), alkalmazottak 6,8% (munkáltató és munkavállaló 3,4% hozzájárulás stb.) 10

11 finanszírozást a szövetségi kormány és a tartományok között kötött megállapodások szabályozzák úgy az állami kórházak, mint az ellátásban résztvevı magánkórházak számára. 21 betegbiztosító foglakozik betegbiztosítással, közülük három és még egy csak arra szakosodott biztosító balesetbiztosítást is kínál. A biztosítók területi alapon, illetve foglalkozási csoportonként szervezıdnek. A biztosítók között nincs verseny, a lakosok biztosítójukat nem választhatják meg szabadon. A törvény által elıírtak szerint a lakos foglalkozás (pl. egy Alsó-Ausztriában lakó személy a Bécsi területi betegbiztosítónál kerül biztosításra, ha a munkáltató telephelye Bécsben található, vagy a foglalkozás szerinti kategóriájának biztosítójánál, ha ilyen létezik) és lakóhely szerint kerül besorolásra (pl. nyugdíjasok az illetékes területi betegbiztosítóhoz) az illetékes biztosítóhoz. A népesség körülbelül egyharmada kiegészítı magán betegbiztosítással rendelkezik, amely elsısorban a jobb kórházi elhelyezést fedezi, és a szabad orvosválasztásra ad lehetıséget (az alapellátásban a biztosítóval nem szerzıdött orvos választásakor a költségek 20%-át magánbiztosítás hiányában a beteg viseli). A magánbiztosítás mértéke az egészségügyi összkiadás százalékában 8,7%-ot tesz ki. 11

12 Kötelezı biztosítás finanszírozási folyamata Nem kórházi ellátások biztosítása Kórházi ellátások biztosítása Forrás-győjtés eszközei A betegbiztosítási járulékok átlagos együttes mértéke a bruttó kereset 7,5%-át teszi ki. Ez alapjárulékból, kórházi kiegészítı járulékból és baleseti kiegészítı járulékból tevıdik össze. Az alapjárulék mértéke, munkáltató és munkavállaló közti megoszlása foglalkozási csoportonként eltérı, de törvényileg rögzített. A kórházi ellátásra fizetendı kiegészítı járulék 0,5%, míg a balesetekbıl eredı szolgáltatások finanszírozására fizetett kiegészítı járulék 0,1%. A járulékalap felsı határa havi 3840 euró (2007). A vállalkozók 9,1-os járulékot térítenek (0,5% kiegészítı biztosítással együtt). A járulékalap felsı határa az ı esetükben 4480 EUR. 50%-nyi járulékbevételek átadásából a biztosítóktól 50%-nyi adó a szövetségi, tartományi és helyi kormányzatoktól Allokációs mechanizmus: a társadalombiztosítási alapok szedik be Források csoportosítása (kockázatközösség) Országos Országos és tartományi Allokációs mechanizmus: Az összes bevétel kb. 4%-a, valamint a dohánytermékek jövedéki adója felett rendelkezı Kiegyenlítı Alap az egy fıre esı járulék-bevétel átlagtól való eltérése, a családtagokra és nyugdíjasokra költött kiadások, a nagyváros-faktor, a biztosító helye és likviditási helyzete alapján kompenzál Allokációs mech: a tartományi népességszám alapján osztják szét Szolgáltatás vásárlók 21 biztosító foglakozik betegbiztosítással (9 regionális, 8 vállalati, 1 a hivatalnokoknak, 1 a vasúti és bányászati alkalmazottaknak, 1 az önfoglalkoztatóknak, 1 a mezıgazdasági dolgozóknak), közülük három balesetbiztosítást, 4 intézet pedig nyugdíjbiztosítást is kínál. Ellátási terület: foglalkozás csoportonkénti vagy foglalkozási jelleg (pl.: bérjövedelembıl élık) szerinti, és régiók szerinti Verseny: Nincs, mert foglalkozáscsoportonként/foglalkozási jelleg szerint vagy területileg elkülönülnek 9 Tartományi Egészségügyi Alap Ellátási terület: tartományi Verseny: Nincs, mert területenként elkülönülnek 12

13 A hosszú távú ápolás finanszírozása hozzáadottérték-adóból történik, pénzbeli ellátás nyújtásával. A munkahelyi balesetbiztosítást a munkáltatók finanszírozzák 1,4%-os béralapú járulék megfizetésével. Az önfoglalkoztatók az átlagosan 7,3 euro/hó hozzájárulást maguk fizetik meg. Biztosítási csomag meghatározása, tartalma A csomag meghatározásának és az új eljárások befogadásának rendje Explicit csomag meghatározás az Egészségügyi Minisztériumon belül mőködı Orvosi Tanácsadó Csoportban folyik, amely a DRG lista karbantartásáért felelıs. A technológia értékelés még nem képezi szerves és rendszeres részét az egészségpolitikai döntéshozatalnak. Technológia értékelést a Ludwig Boltzmann Intézet az Egészségügyi Technológiaértékelésért végez, amely 2006 áprilisában alakult meg az ezt a feladatot 1990 óta ellátó Technológiai Hatás-értékelı Intézet utódaként. A Ludwig Boltzmann Intézetet 60%- ban a Ludwig Boltzmann Társaság, 60%-ban pedig a Minisztérium, a kórházi szövetségek és a biztosítók finanszírozzák, amelyek meghatározzák az Intézet éves kutatási programját is. Az intézet kérésre tudományos bizonyítékokat szolgáltat a Minisztérium Orvosi Tanácsadó Csoportjának és Legfelsıbb Egészségügyi Tanácsnak, amely a miniszter tanácsadó testülete. Ezen felül az intézet koordinálja az informális Technológia-értékelés a kórházakban hálózatot, amely magas szintő kórházi döntéshozókat tömörít. 1. biztosítotti csoport Leírás Foglalkoztatottak, önfoglalkoztatók Megjegyzés: Orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek, építészmérnökök, könyvelık, állatorvosok és közjegyzık kimaradhatnak a kötelezı biztosítás rendszerébıl. Jogosultság alapja Járulékfizetés 13

14 1. biztosítotti csoport Jogosultak száma Szolgáltatási csomag Lakosság 98%-a háziorvosi és szakorvosi ellátás az ambuláns szektorban, pszichoterápiás, ergoterápiás, logopédiás, fizioterápiás kezelések, klinikai pszichológus által végzett diagnosztikai szolgáltatások, gyógymasszázs gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyító eljárások fogorvosi ellátás, fogpótlás kórházi ellátás otthoni betegápolás táppénz anyasági ellátás rehabilitáció gyógykúrák prevenció és egészségfejlesztés utazási hozzájárulás és szállítási költségek A csomag konkrét tartalma biztosítónként változik. Részben finanszírozott szolgáltatások esetén co-payment Az e-card szolgáltatás éves díja (10 euro). kb.. 10 euro/fekvıbeteg ápolási nap (max. 28 napig; tartományonként változó) járóbeteg ellátás (20% a hivatalnokoknak és az önfoglalkoztatóknak, 14% a vasúti és bányászati alkalmazottaknak) receptdíj (recepten található tételenként 4,6 euro) /2006/ gyógyászati segédeszközök (10-20%, minimum 22,40 euro /2004/) látást javító eszközök minimum költségtérítés (72,6 euro) /2005/ A gyógykúra, üdülés (6,52-16,59 euró/nap) 14

15 1. biztosítotti csoport Rehabilitációs szolgáltatások (6,52 EUR/nap, max. 28 napig) Állkapocsortopédiai kezelés és kivehetı fogsor (25-50%) Kivételek Gyermekek és nyugdíjasok mentesek mindennemő önrészfizetés alól A receptdíj, e-card díj (korábban ún. Krankenscheingebühr) és minden egyéb önrészfizetési kötelezettség alól mentesek mindazok, akik havi nettó jövedelme nem éri el a 663 EUR (egyedülálló személy) illetve házaspárok esetén 1030 EUR. Krónikus betegek esetén ez a jövedelemhatár 762 EUR illetve 1185 EUR. A jövedelemhatár minden egyes gyermek esetén további 71 EUR-val nı A kórházi ellátás során önrészfizetés kötelezettsége alól mentességet élveznek a gyermekek és árvák, a sürgısségi esetek, a dializálásra szoruló felnıttek, a kemoterápiás betegek, a várandósok, a szülı nık, a szerv-, vér- és plazmadonorok látást javító eszközök minimum költségtérítés a 15 év alatti gyermekekre, a receptdíj fizetésére nem kötelezettekre és a családtagként biztosított egyetemi illetve fıiskolai hallgatókra vonatkozólag (23 euro) Nem finanszírozott szolgáltatások n.a. 15

16 Jogok és kötelezettségek a kötelezı rendszerben Jogai Kötelezettségei Biztosítók ellátottakkal szembeni A hozzájuk tartozó biztosítottakkal szerzıdéskötés Társadalombiztosítási Törvénynek megfelelı ellátások biztosítása Ellátottak biztosítókkal szembeni Biztosítók és Tartományi Egészségügyi Alapok ellátókkal szembeni Ellátók biztosítókkal és Tartományi Egészségügyi Alapokkal szembeni A betegeknek lehetıségük van egy az egészségbiztosítókkal nem szerzıdött háziorvos felkeresésére is. Ilyen esetben a betegbiztosító a felmerülı azon költségek 80%-át téríti, amelyek egy szerzıdéses háziorvosnál folytatott kezelése során felmerültek volna. Alapellátás és járóbeteg ellátás esetében szabad szerzıdéskötés és finanszírozás az orvosi kamarák és a biztosítók közti évenkénti megállapodásnak megfelelıen A tartományonkénti kórházi kapacitás tervben (ÖKAP) szereplı kórházak esetében szerzıdési és finanszírozási kötelezettség 16

17 Az önkéntes magánbiztosítás helye a rendszerben Önkéntes magánbiztosítás legjellemzıbb tartalma: 1. Orvosválasztás (A kötelezı betegbiztosítással rendelkezık számára lehetıség nyílik szerzıdéssel nem rendelkezı orvos felkeresésére. Ilyen esetben a betegpénztár költségek 80%-át téríti, melyek egy szerzıdéses orvos felkeresése esetén merültek volna fel) 2. Kórház választás 3. Magas komfortfokozatú hotel ellátás 4. Egész napos látogathatóság 5. Nem akut sebészeti beavatkozásnál a várakozási idı kiváltása 6. Gyermek kórházban tartózkodásánál szülıi tartózkodás biztosítása 7. Egy bizonyos összeg további fizetése a táppénz esedékességének lejárta után 8. Igazolt külföldi ambuláns vagy fekvıbeteg-ellátás bizonyos százalékának fedezete egy bizonyos felsı határig A népesség körülbelül egyharmada kiegészítı magán betegbiztosítással rendelkezik, amely elsısorban a jobb kórházi elhelyezést fedezi és szabad orvosválasztásra ad lehetıséget. Elterjedt a kórházi per diem biztosítás amely esetében a hospitalizáció minden egyes napjára egy elıre meghatározott összeget kap a biztosított. A magánbiztosításnak további teret nyújt, hogy 2000 óta az orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek, építészmérnökök, könyvelık, állatorvosok és közjegyzık kimaradhatnak a kötelezı biztosítás rendszerébıl. Azonban, ha kilépnek, akkor a más módon megkötött egészségbiztosításuknak majdnem azonos szolgáltatási lefedettséget kell nyújtania, mint a kötelezı rendszer. Jellemzı módon a magán egészségbiztosítást for-profit biztosító társaságok kínálják. Források: - WHO: - Tájékoztató Országtanulmány Ausztria. ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda

18 - Az önrészfizetés nemzetközi összehasonlítása ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda Kaposvári Csilla, Mihalicza Péter, Dr. Vitrai József, Dr. Vizi János. EGÉSZSÉGÜGYI REFORM ELEKTRONIKUS FELMÉRÉS-KUTATÁSI JELENTÉS. TÁRKI - Egészség Tudásközpont (http://www.tarki.hu/research/health/eureform_tanulmany.pdf) - Help.gv.at: - Ludwig Boltzmann Institute of Health Technology Assessment (http://hta.lbg.ac.at/) CSEHORSZÁG Egészségügyi rendszer, finanszírozás Csehország egészségügye az egészségbiztosításon alapul, amely több-biztosítós rendszerben mőködik. Az egészségügyi kiadások aránya a GDP-bıl 2004-ben 7,3% volt. Az összes egészségügyi kiadás 89,2%-a közkiadás, 79,5%-a társadalombiztosításból származik. A magánkiadások aránya az összes egészségügyi kiadásból 10,8%. A magánbiztosítás részesedése az összes egészségügyi kiadásból mindössze 0,2% (OECD adatok alapján). A kötelezı biztosítás rendszere Az egészségügyi ellátás jelenlegi finanszírozási rendszerének jogi keretét a Cseh Nemzeti Tanács által 1991-ben kiadott két törvény képezte: az általános egészségbiztosításról szóló 550/1991. sz.. törvény és az Általános Egészségbiztosítóról (VZP) szóló 551/1991. sz.. törvény. Az általános egészségbiztosításról szóló törvényt néhányszor módosították, és ben felváltotta a 48/1997. sz. törvény. 18

19 Az általános egészségbiztosítás bevezetésének alapvetı indoklása volt a szolidaritás megırzése, a lakosság motiválása saját egészségének védelme iránt és a szolgáltatók ösztönzése a minél jobb és hatékonyabb egészségügyi ellátás biztosítására. A külön törvény alapján 1992-ben hozták létre az Általános Egészségbiztosítót (VZP), amely vezetı szerepet tölt be a lakosság egészségügyi ellátásában és az állampolgárok kétharmadát tömöríti. Több mint 100 milliárd koronával gazdálkodik évente. A konkurencia kialakítására való törekvés és az egy biztosító (VZP) monopolhelyzetének megakadályozása vezetett a szakágazati egészségbiztosítókról szóló 280/1992. sz. törvény bevezetéséhez ban a törvény lehetıséget adott szakágazati egészségbiztosítók létesítésére is, amely gyors ütemben haladt. Az ezt követı idıszakot növekvı egészségügyi szolgáltatások és növekvı kiadások jellemezték. A további egészségbiztosítók keletkezése után fokozatosan történtek áthelyezések a VZP-ból más biztosítóhoz. Azonban a VZP-nek sikerült a források (biztosítottak, munkáltatók és az állam járulékai) közel kétharmadát megtartani. A VZP különleges helyzetben van, mivel a legnagyobb egészségbiztosító, a biztosítottak 65%-át biztosítja, és védıhálót jelent olyan biztosítottak számára, akiket más biztosítók elutasítottak. A szakágazati (munkáltatói) biztosítók tisztázatlan pénzügyi piaci viszonyok és hiányosan elıkészített jogi feltételek mellett jöttek létre. Az ilyen egészségbiztosítók alapítóinak és vezetı dolgozóinak elégtelen képességei és tapasztalatai negatív hatást gyakoroltak egyes biztosítók mőködésére. Az eredetileg létrejött 27 biztosító száma között 9-re csökkent (egyes biztosítók fuzionáltak, mások csıdbe mentek). Az egészségbiztosítók fı tevékenysége az általános egészségbiztosítás nyújtása, ezen kívül köthetnek kiegészítı biztosítást a 383/1999. sz. biztosítási törvény és az általános kereskedelmi biztosítási elıírások alapján. 19

20 A biztosítottak átlagos száma Csehország egészségbiztosítóiban Egészség- Biztosítottak % Biztosítottak % Index Biztosító száma, 2000 száma, /2000 (%-ban) VZP , ,3 91 Vojenská , ,6 106 Hutnická , ,2 114 OZP bank , ,7 166 Skoda , ,2 110 ZP MV CR , ,7 124 Revírní bratrská , ,3 134 ZP Metal Aliance , ,0 137 Ceská národní , ,0 98 Ágazati összesen , ,7 123 Mindösszesen , ,0 99 Forrás: Sborník IZPE c. 5/2005, 15. A szlovák és a cseh egészségügy az utóbbi években eltérıen fejlıdött. Az egészségbiztosítók szlovák minta szerinti átalakítását és a magántıke bevonását az elızı cseh kormány nem tartotta járható útnak. Csehország biztosítási rendszerét a közelmúltig a magas adósságok jellemezték (2005 év végén az adósságok több mint 14 milliárd koronát tettek ki). Egészségügyi miniszternek nehéz volt az egészségügy problémáira elfogadható megoldást kínálni, bárki volt is az elmúlt idıszakban ebben a pozícióban. Az Egészségügyi Minisztérium költségmegszorító intézkedéseket indított el az egészségügyi rendszer stabilizálására és a költségvetés hiányainak pótlására novemberében az Egészségügyi Minisztérium elrendelte a VZP rendkívüli felülvizsgálatát. A vizsgálatot az 20

21 indokolta, hogy a VZP mőködése több éve veszteséges (kumulált deficitje 2005 ıszén 12 milliárd korona volt). Hibákat észleltek a VZP tevékenységében, a szerzıdéskötésekben és a pénzalapok ésszerőtlen kezelésében. A vizsgálat célja az egészségbiztosító mőködésének stabilizálása, a pazarlás megállítása volt. A vizsgálat elsı szakaszának lezárása után 2006 tavaszára a VZP adóssága 5-7 milliárd koronára csökkent, ám ebben szerepet játszott az egyszeri jelentıs állami támogatás is (7 milliárd korona) májusában született döntés arról, hogy az ellenırzéseket a júliusi választások után a többi biztosítóra is kiterjesztik. A biztosítók financiális problémái sztrájkokhoz is vezettek ban több sztrájk során tiltakoztak az orvosok és gyógyszerészek amiatt, hogy a biztosítók egyre nagyobb késedelemmel fizetik ki a szolgáltatókat. Kockázatkiigazítás Csehországban az egészségbiztosítók kockázatkiigazítását szolgáló újraelosztási rendszernél két mutatót vesznek figyelembe: az egyes egészségbiztosítók biztosítottjainak létszámát, valamint korát. Az egészségbiztosítók között a beszedett havi járulék 100%-ra kerül elosztásra. Biztosítási csomag Csehországban jelenleg nem áll rendelkezésre olyan biztosítási csomag, amely tartalmazná a kötelezı biztosítás alapján térített szolgáltatások (betegségek, beavatkozások) jegyzékét. Az egészségbiztosításról szóló 48/1997. sz. törvény meghatározza azt, hogy a kötelezı egészségbiztosításból fedeznek minden olyan szolgáltatást, amely az egészség megırzését vagy javítását szolgálja. A gyógyszerek kategorizálását (támogatási csoportokba sorolását) az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alatt mőködı bizottság végzi, a jegyzéket negyedévente aktualizálják. 21

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe

Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Készítette: Kovács Judit Rita okleveles adószakértı 2011. június TÉMAKÖRÖK Történelmi

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek tipológiája

Az egészségügyi rendszerek tipológiája Az egészségügyi rendszerek tipológiája Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. június 1 Az egészségügyi rendszerek fogalma Az egészségügyi

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között

A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Agrár- és Vidékfejlesztési Témacsoportja A nemzeti támogatások mozgástere és céljai a KAP keretei között Készítette: Somai Miklós Budapest, 2005. Április

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 4. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben I.

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben