FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1"

Átírás

1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007

2 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU tagállamok egészségügyi, jóléti rendszereit általában két típusba szokták sorolni. Az egyik típus Bismarck német-porosz kancellár, a másik Beveridge brit közgazdász nevét viseli; míg az elsı a társadalombiztosítási rendszereket, a második az állami egészségügyi ellátást fémjelzi. Bismarck szociális törvényei az 1800-as évek végén a társadalombiztosítás alapjait teremtették meg. Ma a bismarcki rendszer azt jelenti, hogy egy ország majdnem minden állampolgára biztosítási alap(ok) tagja, és a biztosítás finanszírozza az állampolgárok számára 2

3 szükséges egészségügyi ellátást. A biztosítás társadalmi szintő, az állampolgárnak kevés kivételtıl eltekintve kötelezı részvétellel jár (pl. Németország meghatározott jövedelemhatár felett keresı lakosai, vagy Ausztriában néhány foglalkozási kategória kiléphet a kötelezı biztosításból és magánúton biztosíthatja magát). A társadalombiztosítást a szolidaritás jellemzi, a kötelezı biztosításban való részvétel járulékfizetéssel kísért. Az inaktívak, gyermekek, idısek, munkanélküliek szintén részesei a kötelezı biztosításnak, többnyire az állam fizeti utánuk a járulékot. A biztosítottak ellátása nem függ a befizetett járulék mértékétıl. Országoktól függıen változó mértékben a biztosításba fizetett járulékon kívül az egészségügyi ellátás finanszírozásában részt vállal az állam, az is az adóbevételeken keresztül, és hozzájárul az állampolgár is önkéntes magánbiztosításával és zsebbıl fizetett önrészfizetésével. A régi EU tagországok közül a kötelezı társadalombiztosítási rendszert mőködtetı országok közé tartozik Németország, Ausztria, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, valamint a 2004-ben és 2006-ban csatlakozott országok Málta és Ciprus kivételével. Az EGT térséget tekintve Svájc sorolható még ebbe a csoportba. Több biztosító a társadalombiztosításban A régi EU (EGT) tagországok kötelezı társadalombiztosítási rendszereiben mindenütt több biztosító mőködik, a 2004 után csatlakozott tagországokban Csehországban és Szlovákiában van több-biztosítós rendszer. A kötelezı társadalombiztosításban résztvevı biztosítók száma Németországban a legmagasabb (2007-ben 241 biztosító). Jellemzı azonban a biztosítási alapok számának csökkenése, ennek mértéke is Németországban a legmagasabb, az 1991-es 1209-rıl számuk 80%-kal csökkent. A járulékok a több-biztosítós rendszerekben is többnyire szabályozottak, jövedelemfüggıek, Hollandiában nominális járulékkal egészülnek ki. Mértékükre a biztosítottak egészségi állapota nem gyakorolhat befolyást. A járulékok országosan, vagy foglalkozási csoportonként nagyjából egységesek, vagy a tervek szerint (Németország) egységesítésre kerülnek. A lakosok szabadon választhatnak a biztosítók között Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Svájcban, Csehországban és Szlovákiában. 3

4 A biztosítók a hozzájuk jelentkezıket szelekció nélkül kell, hogy elfogadják. A biztosítók azon kockázatának mérséklésére, amely a hozzájuk tartozó lakosok eltérı egészségügyi ellátás iránti igényeibıl fakad, a több-biztosítós rendszerek többségében kiegyenlítı mechanizmusokat alkalmaznak. A kockázatkiigazítás módja a fejkvóta alkalmazása az egészségügyi források elosztásánál, megtalálható azonban a fejkvóta szerinti forrásleosztás egyes NHS típusú állami egészségügyi rendszerekben is (pl. Egyesült Királyság, Svédország) a regionális alapon szervezett ellátásszervezık finanszírozására. A fejkvóta kialakításánál általános a kor és többségében a nem, mint kockázati tényezı figyelembe vétele, amelyhez számos helyi körülményekre szabott korrekciós tényezı, kiigazítási technika társul. Közöttük elıfordul a lakóhely urbanizáltságának foka (Belgium, Hollandia), valamilyen költségadat (táppénz Németország, gyógyszerköltség Hollandia), a biztosított társadalmi helyzetére utaló jellemzı (Belgium). A betegség alapú kockázatkiigazítás inkább terv (Szlovákia, Németország, Svájc), mint megvalósult technika. Szabályozott és országosan, vagy regionálisan nagyjából egységes, központi vagy területi (tartományi, megyei) törvényekben meghatározott a biztosítás fejében járó alap szolgáltatáscsomag is, amelyhez a biztosítók plusz szolgáltatásokat rendelhetnek, az alapcsomagból el nem vesznek. 4

5 Hollandiában és Szlovákiában az alapbiztosításban magánbiztosítók is részt vállalhatnak. Ez a tendencia folytatódni látszik Csehországgal, ahol a cseh kormány által jóváhagyott 2009-ig szóló reformtervezetben egységes szabályokat akarnak bevezetni az egészségbiztosítók mőködésére. Minden biztosítót részvénytársasági formára alakítanak át, és a biztosítók között verseny alakulhat ki a páciensekért, valamint magánbefektetıknek is lehetıségük lesz belépni a szakmai egészségbiztosítók területére. A több-biztosítós rendszerekben is szabályozott a piac. Az egészségügyi szolgáltatók többsége nincs a biztosítók tulajdonában, tulajdonviszonyaikat tekintve lehetnek magántulajdonban vagy állami, közösségi tulajdonban. A biztosítóknak mindenütt van arra lehetıségük, hogy a szolgáltatókkal kötött szerzıdések tartalmában különbségeket tehessenek az egyes szolgáltatók között. Néhány országban, így Hollandiában, Németországban, Ausztriában (ez utóbbiban az alap és járóbeteg ellátásban) a biztosítók választhatnak a szolgáltatók között is, ami a verseny útján a minıség, az eredmények javulását szolgálhatja. A több-biztosítóval mőködı országokban nem jellemzık a várólisták, a várakoztatás az adóalapú, állami egészségügyi szolgálatokat mőködtetı országok keresletszabályozó jelensége. Statisztikák szerint az állami és egybiztosítós rendszerek képesek lehetnek alacsonyabb költségeken mőködni, a fogyasztóbarát jellemzıkben azonban - mint a betegek várakozási ideje vagy a választás szabadsága - a több-biztosítós rendszerek bizonyulnak hatékonyabbnak. A Health Consumer Powerhouse (HCP) független elemzı és kutatóintézet az európai fogyasztói egészségügyi információ fı szolgáltatója óta évenként készítik el az Euro Health Consumer Indexet (Európai Egészségügyi Index), mely a fogyasztó szemszögébıl rangsorolja az európai egészségügyi rendszereket. A vizsgálatban 2007-ben a 27 indikátort alkalmaztak, amelyeket 5 fı csoportba soroltak: beteginformáció és betegjogok, várakozási idık, teljesítmény, az egészségügyi rendszer bıkezősége és a gyógyszerek. Nyilvános adatokból, betegszervezetek megkérdezésébıl és a hivatalos szervezetek, minisztériumok információiból dolgoztak. Rangsorukban 2005-ben Hollandia, 2006-ban Franciaország, 2007-ben Ausztria az elsı (ez évben 29 ország, a 27 EU tagország valamint Norvégia és Svájc közül). Figyelemre méltó, hogy a bismarcki típusú, társadalombiztosításon alapuló rendszerek, ahol jellemzıen több, az egészségügyi ellátóktól független betegpénztár mőködik, az HCP felmérése alapján jobbnak 5

6 bizonyultak, mint a Beveridge-rendszerek, ahol a finanszírozás és ellátás részben vagy teljes egészében egy rendszerben történik. Már a 2005-ben készített indexben is, ahol csupán 12 országot vizsgáltak, arra a következtetésre jutottak, hogy azok az országok, ahol a finanszírozás és ellátás pluralitásának hosszú távra visszanyúló tradíciója van, és a betegnek választási lehetısége van az ellátók között, akik nem diszkriminálnak a magán for-profit, nonprofit, illetve az állami ellátók között, közösen jó eredményeket mutatnak a mért indikátorok többségében. Ez a pozitív értékelés a következı években is fennmaradt Az index 2007, évi eredményeit tekintve fontos megállapítani, hogy az elsı 5 helyezést elért bismarcki típusú rendszerrel jellemezhetı ország esetében az elsı (Ausztria) és az ötödik helyezett (Németország) felmérésben kapott összpontszáma között alig több a különbség, mint az 5. helyen álló Németország és az ıt követı Svédország között, amely a Beveridgerendszerek között a legjobb eredményt érte el. A bismarcki modell nem minden szempontból, azaz nem minden egyes indikátor alapján bizonyult jobbnak a Beveridge-rendszernél. Összességében azonban az összes mutatót figyelembe véve a fogyasztók értékelése szerint messze lekörözi a társadalombiztosításon alapuló modell az NHS-típusú egészségügyi rendszereket. Az Egyesült Királyság rendszerét, amely egyébként pl. a lakosság, a betegek tájékoztatásában jó eredményeket mutathat fel, a kutatók a 17., Olaszország szintén adóalapú állami egészségügyét a 18. helyre tették. 6

7 Európai Egészségügyi Index 2007 Rangsorban elfoglalt hely Ausztria Hollandia Franciao. Svájc Németo Luxem-burg Svédország Észtország Norvégia Ciprus Finnország Dánia Belgium Spanyolo. Cseho. Írország Egyesült Királyság Olaszo. Portugália Málta Rangsorban elfoglalt hely Szlovénia Görögo. Szlovákia Magyaro. Románia Litvánia Lengyelo. Bulgária Lettország Rangsorban elfoglalt hely Forrás: 7

8 Részletek AUSZTRIA Egészségügyi rendszer, finanszírozás A társadalombiztosításon alapuló egészségügyi rendszerben a hatáskörök megoszlanak a szövetségi kormány és a kilenc tartományi hatóság között. A kormány felelıs az egészségügyi ellátásért a törvényben rögzített kivételek mellett. A legfontosabb kivétel a kórházi szektor, ahol a kormány felelıssége az alaptörvényre terjed ki, amely alkalmazása a tartományok hatásköre. Szövetségi feladat a kórházi szektor egészségügyi szakmai felügyelete, ellenırzése. Az állami és a magánszektor egyaránt részt vesz a szolgáltatásokban. A társadalombiztosítás magában foglalja a betegbiztosítás, balesetbiztosítás és nyugdíjbiztosítás szolgáltatásait, tágabb értelemben a munkanélküliek ellátását. Az ausztriai társadalombiztosításnak a XIX. század második felében létrejött rendszere kezdettıl fogva az önkormányzatiság elve alapján szervezıdik: a biztosítottak képviselıi és a munkaadók végzik a társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek intézését és az állam felügyeleti joggal bír. A társadalombiztosítás alapelvei a szolidaritás, a kötelezı jelleg, nem létezik kockázati mérlegelés, a társadalombiztosítás nem nyereségorientált. Az egészségügyi kiadások a 90-es évek végétıl a GDP 9,4-9,6%-a körül mozogtak, 2004-ben az egészségügyi kiadások a GDP 9,6%-át tették ki. Az EU-15 átlagát tekintve az osztrák arány tehát magasabb (2003 EU-15: 9,21%) ben az egy fıre jutó egészségügyi kiadások mértéke 2785 euró. Az összes kiadásból az állami kiadások aránya 70% körüli. Az állami szektorban a társadalombiztosítás a legnagyobb finanszírozó, hozzájárulnak azonban a kiadásokhoz adókból származó bevételeikbıl a tartományi és helyi önkormányzatok, valamint a szövetségi kormány is. A 30%-os magánfinanszírozás nagyobbik része lakossági kifizetés. A lakosok fizettek egyebek mellett a három hónapig érvényes betegkártyákért, 2006-tól ehelyett az e-card-ot térítenek, amely az ellátás igénybevételének igazolására szolgál, fizetnek a kórházi ellátásért naponként, a felírt gyógyszerekért receptdíjat, önrész vállalás kíséri a 8

9 gyógyfürdı szolgáltatások, a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét, a gyógyászati segédeszköz felírásokat. A finanszírozás alapvetı adatai (2004) átlagos éves átlagos éves Millió PPP$ PPP$ PPP$ PPP$/fı % GDP növekedési növekedési (2004) (2004) (2004) ráta(%) ráta(%) Teljes egészségügyi kiadás ,6 3,6 4,2 Egészségügyi közkiadás ,8 4,3 4,5 Kormányzati források ,0-4,2 5,6 Társadalombiztosítási források ,7 9,1 4,1 Egészségügyi magánkiadás ,8 2,2 3,5 Közvetlen kifizetések (co-payment) ,4 5,5 1,0 Magánbiztosítási források ,8 2,2 4,5 Egyéb magánforrások* ,6-6,3 9,7 Forrás: OECD Health Data, okt. 06 *: Munka-egészségügyi kiadások, egyéb munkaadói egészségügyi juttatások, non-profit szervezetek kiadásai, fennmaradó kiadások 9

10 A biztosítási rendszer Ausztriában a kötelezı betegbiztosítás mintegy 8 millió lakosra (a népesség 97,6 százalékára), a balesetbiztosítás (munkahelyi balesetek és foglalkozásból eredı betegségek eseteire) 5,7 millió fıre, a nyugdíjbiztosítás 5,2 millió emberre terjed ki tıl néhány foglalkozási kategória tagjai, mint pl. az orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek stb. kiléphetnek a kötelezı biztosításból, ha ezt választják, magánbiztosítással kell megoldaniuk egészségbiztosítási fedezetüket ben a betegbiztosítás bevételei (osztrák forrás) 11,263 milliárd eurót tettek ki, ebbıl a biztosítottak és a munkáltatók által fizetett járulékok nagysága 9,438 milliárd euró, receptdíjból származó bevételek 0,336 milliárd, az egyéb bevételek (állami költségvetési hozzájárulás stb.) 1,410 milliárd euró voltak. A betegbiztosítás kiadásai 11,516 milliárd eurót tettek ki. A betegbiztosítás legnagyobb kiadási tételei: a kórházi ellátás 3,2 milliárd euró, az orvosi ellátás 2,9 milliárd euró és a gyógyszerek 2,4 milliárd euró. Az adminisztrációs költségek mértéke 351 millió euró (a betegbiztosítás kiadásainak 3%-a). A kötelezı biztosítást társadalombiztosítási járulékokból finanszírozzák. A járulékokat törvény határozza meg, a jövedelemtıl függenek. A betegbiztosítási járulék együttes mértéke (a biztosítottak mintegy 80%-a részére) 2007-ben a bruttó kereset 7,5%-át teszi ki. Az alapjárulékon kívül 2 térítendı további 0,5% kiegészítı járulék a kórház ellátás megoszlása a munkaadó és munkavállaló között egyenlı arányú, valamint a munkavállaló részérıl további 0,1%-os kiegészítı járulék a balesetekbıl eredı szolgáltatások finanszírozására. A járulékalap felsı határa havi 3840 eurós jövedelem (2007). A vállalkozók 9,1%-os járulékot térítenek (0,5% kiegészítı biztosítással együtt). A járulékalap felsı határa az ı esetükben 4480 EUR. Az egészségügy szolgáltatók finanszírozását többszereplıs modell jellemzi. Míg a kórházon kívüli ellátás szereplıi a társadalombiztosítókkal szerzıdnek (a kereteket tárgyalásokon meghatározva az Osztrák Társadalombiztosítás Fıszövetsége és az orvosi kamarák tartományi szervezetei szabályozzák a honoráriumokra, a szolgáltatások mennyiségére és a szolgáltatók számára vonatkozóan), a kórházak finanszírozása részben ún. tartományi alapokon keresztül történik, amelyek a társadalombiztosítás forrásain kívül szövetségi, tartományi és helyi önkormányzati pénzeszközöket is tartalmaznak. Ebben a formában a biztosítók által nyújtott 2 Foglalkozási csoportonként a járulék mértéke, megoszlása eltérı: mezıgazdasági dolgozók 6,9% (munkáltató és munkavállaló 3,45% hozzájárulás), bányászok 6,9% (munkáltató 3,3%, munkavállaló 3,6% hozzájárulás), alkalmazottak 6,8% (munkáltató és munkavállaló 3,4% hozzájárulás stb.) 10

11 finanszírozást a szövetségi kormány és a tartományok között kötött megállapodások szabályozzák úgy az állami kórházak, mint az ellátásban résztvevı magánkórházak számára. 21 betegbiztosító foglakozik betegbiztosítással, közülük három és még egy csak arra szakosodott biztosító balesetbiztosítást is kínál. A biztosítók területi alapon, illetve foglalkozási csoportonként szervezıdnek. A biztosítók között nincs verseny, a lakosok biztosítójukat nem választhatják meg szabadon. A törvény által elıírtak szerint a lakos foglalkozás (pl. egy Alsó-Ausztriában lakó személy a Bécsi területi betegbiztosítónál kerül biztosításra, ha a munkáltató telephelye Bécsben található, vagy a foglalkozás szerinti kategóriájának biztosítójánál, ha ilyen létezik) és lakóhely szerint kerül besorolásra (pl. nyugdíjasok az illetékes területi betegbiztosítóhoz) az illetékes biztosítóhoz. A népesség körülbelül egyharmada kiegészítı magán betegbiztosítással rendelkezik, amely elsısorban a jobb kórházi elhelyezést fedezi, és a szabad orvosválasztásra ad lehetıséget (az alapellátásban a biztosítóval nem szerzıdött orvos választásakor a költségek 20%-át magánbiztosítás hiányában a beteg viseli). A magánbiztosítás mértéke az egészségügyi összkiadás százalékában 8,7%-ot tesz ki. 11

12 Kötelezı biztosítás finanszírozási folyamata Nem kórházi ellátások biztosítása Kórházi ellátások biztosítása Forrás-győjtés eszközei A betegbiztosítási járulékok átlagos együttes mértéke a bruttó kereset 7,5%-át teszi ki. Ez alapjárulékból, kórházi kiegészítı járulékból és baleseti kiegészítı járulékból tevıdik össze. Az alapjárulék mértéke, munkáltató és munkavállaló közti megoszlása foglalkozási csoportonként eltérı, de törvényileg rögzített. A kórházi ellátásra fizetendı kiegészítı járulék 0,5%, míg a balesetekbıl eredı szolgáltatások finanszírozására fizetett kiegészítı járulék 0,1%. A járulékalap felsı határa havi 3840 euró (2007). A vállalkozók 9,1-os járulékot térítenek (0,5% kiegészítı biztosítással együtt). A járulékalap felsı határa az ı esetükben 4480 EUR. 50%-nyi járulékbevételek átadásából a biztosítóktól 50%-nyi adó a szövetségi, tartományi és helyi kormányzatoktól Allokációs mechanizmus: a társadalombiztosítási alapok szedik be Források csoportosítása (kockázatközösség) Országos Országos és tartományi Allokációs mechanizmus: Az összes bevétel kb. 4%-a, valamint a dohánytermékek jövedéki adója felett rendelkezı Kiegyenlítı Alap az egy fıre esı járulék-bevétel átlagtól való eltérése, a családtagokra és nyugdíjasokra költött kiadások, a nagyváros-faktor, a biztosító helye és likviditási helyzete alapján kompenzál Allokációs mech: a tartományi népességszám alapján osztják szét Szolgáltatás vásárlók 21 biztosító foglakozik betegbiztosítással (9 regionális, 8 vállalati, 1 a hivatalnokoknak, 1 a vasúti és bányászati alkalmazottaknak, 1 az önfoglalkoztatóknak, 1 a mezıgazdasági dolgozóknak), közülük három balesetbiztosítást, 4 intézet pedig nyugdíjbiztosítást is kínál. Ellátási terület: foglalkozás csoportonkénti vagy foglalkozási jelleg (pl.: bérjövedelembıl élık) szerinti, és régiók szerinti Verseny: Nincs, mert foglalkozáscsoportonként/foglalkozási jelleg szerint vagy területileg elkülönülnek 9 Tartományi Egészségügyi Alap Ellátási terület: tartományi Verseny: Nincs, mert területenként elkülönülnek 12

13 A hosszú távú ápolás finanszírozása hozzáadottérték-adóból történik, pénzbeli ellátás nyújtásával. A munkahelyi balesetbiztosítást a munkáltatók finanszírozzák 1,4%-os béralapú járulék megfizetésével. Az önfoglalkoztatók az átlagosan 7,3 euro/hó hozzájárulást maguk fizetik meg. Biztosítási csomag meghatározása, tartalma A csomag meghatározásának és az új eljárások befogadásának rendje Explicit csomag meghatározás az Egészségügyi Minisztériumon belül mőködı Orvosi Tanácsadó Csoportban folyik, amely a DRG lista karbantartásáért felelıs. A technológia értékelés még nem képezi szerves és rendszeres részét az egészségpolitikai döntéshozatalnak. Technológia értékelést a Ludwig Boltzmann Intézet az Egészségügyi Technológiaértékelésért végez, amely 2006 áprilisában alakult meg az ezt a feladatot 1990 óta ellátó Technológiai Hatás-értékelı Intézet utódaként. A Ludwig Boltzmann Intézetet 60%- ban a Ludwig Boltzmann Társaság, 60%-ban pedig a Minisztérium, a kórházi szövetségek és a biztosítók finanszírozzák, amelyek meghatározzák az Intézet éves kutatási programját is. Az intézet kérésre tudományos bizonyítékokat szolgáltat a Minisztérium Orvosi Tanácsadó Csoportjának és Legfelsıbb Egészségügyi Tanácsnak, amely a miniszter tanácsadó testülete. Ezen felül az intézet koordinálja az informális Technológia-értékelés a kórházakban hálózatot, amely magas szintő kórházi döntéshozókat tömörít. 1. biztosítotti csoport Leírás Foglalkoztatottak, önfoglalkoztatók Megjegyzés: Orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek, építészmérnökök, könyvelık, állatorvosok és közjegyzık kimaradhatnak a kötelezı biztosítás rendszerébıl. Jogosultság alapja Járulékfizetés 13

14 1. biztosítotti csoport Jogosultak száma Szolgáltatási csomag Lakosság 98%-a háziorvosi és szakorvosi ellátás az ambuláns szektorban, pszichoterápiás, ergoterápiás, logopédiás, fizioterápiás kezelések, klinikai pszichológus által végzett diagnosztikai szolgáltatások, gyógymasszázs gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyító eljárások fogorvosi ellátás, fogpótlás kórházi ellátás otthoni betegápolás táppénz anyasági ellátás rehabilitáció gyógykúrák prevenció és egészségfejlesztés utazási hozzájárulás és szállítási költségek A csomag konkrét tartalma biztosítónként változik. Részben finanszírozott szolgáltatások esetén co-payment Az e-card szolgáltatás éves díja (10 euro). kb.. 10 euro/fekvıbeteg ápolási nap (max. 28 napig; tartományonként változó) járóbeteg ellátás (20% a hivatalnokoknak és az önfoglalkoztatóknak, 14% a vasúti és bányászati alkalmazottaknak) receptdíj (recepten található tételenként 4,6 euro) /2006/ gyógyászati segédeszközök (10-20%, minimum 22,40 euro /2004/) látást javító eszközök minimum költségtérítés (72,6 euro) /2005/ A gyógykúra, üdülés (6,52-16,59 euró/nap) 14

15 1. biztosítotti csoport Rehabilitációs szolgáltatások (6,52 EUR/nap, max. 28 napig) Állkapocsortopédiai kezelés és kivehetı fogsor (25-50%) Kivételek Gyermekek és nyugdíjasok mentesek mindennemő önrészfizetés alól A receptdíj, e-card díj (korábban ún. Krankenscheingebühr) és minden egyéb önrészfizetési kötelezettség alól mentesek mindazok, akik havi nettó jövedelme nem éri el a 663 EUR (egyedülálló személy) illetve házaspárok esetén 1030 EUR. Krónikus betegek esetén ez a jövedelemhatár 762 EUR illetve 1185 EUR. A jövedelemhatár minden egyes gyermek esetén további 71 EUR-val nı A kórházi ellátás során önrészfizetés kötelezettsége alól mentességet élveznek a gyermekek és árvák, a sürgısségi esetek, a dializálásra szoruló felnıttek, a kemoterápiás betegek, a várandósok, a szülı nık, a szerv-, vér- és plazmadonorok látást javító eszközök minimum költségtérítés a 15 év alatti gyermekekre, a receptdíj fizetésére nem kötelezettekre és a családtagként biztosított egyetemi illetve fıiskolai hallgatókra vonatkozólag (23 euro) Nem finanszírozott szolgáltatások n.a. 15

16 Jogok és kötelezettségek a kötelezı rendszerben Jogai Kötelezettségei Biztosítók ellátottakkal szembeni A hozzájuk tartozó biztosítottakkal szerzıdéskötés Társadalombiztosítási Törvénynek megfelelı ellátások biztosítása Ellátottak biztosítókkal szembeni Biztosítók és Tartományi Egészségügyi Alapok ellátókkal szembeni Ellátók biztosítókkal és Tartományi Egészségügyi Alapokkal szembeni A betegeknek lehetıségük van egy az egészségbiztosítókkal nem szerzıdött háziorvos felkeresésére is. Ilyen esetben a betegbiztosító a felmerülı azon költségek 80%-át téríti, amelyek egy szerzıdéses háziorvosnál folytatott kezelése során felmerültek volna. Alapellátás és járóbeteg ellátás esetében szabad szerzıdéskötés és finanszírozás az orvosi kamarák és a biztosítók közti évenkénti megállapodásnak megfelelıen A tartományonkénti kórházi kapacitás tervben (ÖKAP) szereplı kórházak esetében szerzıdési és finanszírozási kötelezettség 16

17 Az önkéntes magánbiztosítás helye a rendszerben Önkéntes magánbiztosítás legjellemzıbb tartalma: 1. Orvosválasztás (A kötelezı betegbiztosítással rendelkezık számára lehetıség nyílik szerzıdéssel nem rendelkezı orvos felkeresésére. Ilyen esetben a betegpénztár költségek 80%-át téríti, melyek egy szerzıdéses orvos felkeresése esetén merültek volna fel) 2. Kórház választás 3. Magas komfortfokozatú hotel ellátás 4. Egész napos látogathatóság 5. Nem akut sebészeti beavatkozásnál a várakozási idı kiváltása 6. Gyermek kórházban tartózkodásánál szülıi tartózkodás biztosítása 7. Egy bizonyos összeg további fizetése a táppénz esedékességének lejárta után 8. Igazolt külföldi ambuláns vagy fekvıbeteg-ellátás bizonyos százalékának fedezete egy bizonyos felsı határig A népesség körülbelül egyharmada kiegészítı magán betegbiztosítással rendelkezik, amely elsısorban a jobb kórházi elhelyezést fedezi és szabad orvosválasztásra ad lehetıséget. Elterjedt a kórházi per diem biztosítás amely esetében a hospitalizáció minden egyes napjára egy elıre meghatározott összeget kap a biztosított. A magánbiztosításnak további teret nyújt, hogy 2000 óta az orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek, építészmérnökök, könyvelık, állatorvosok és közjegyzık kimaradhatnak a kötelezı biztosítás rendszerébıl. Azonban, ha kilépnek, akkor a más módon megkötött egészségbiztosításuknak majdnem azonos szolgáltatási lefedettséget kell nyújtania, mint a kötelezı rendszer. Jellemzı módon a magán egészségbiztosítást for-profit biztosító társaságok kínálják. Források: - WHO: - Tájékoztató Országtanulmány Ausztria. ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda

18 - Az önrészfizetés nemzetközi összehasonlítása ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda Kaposvári Csilla, Mihalicza Péter, Dr. Vitrai József, Dr. Vizi János. EGÉSZSÉGÜGYI REFORM ELEKTRONIKUS FELMÉRÉS-KUTATÁSI JELENTÉS. TÁRKI - Egészség Tudásközpont (http://www.tarki.hu/research/health/eureform_tanulmany.pdf) - Help.gv.at: - Ludwig Boltzmann Institute of Health Technology Assessment (http://hta.lbg.ac.at/) CSEHORSZÁG Egészségügyi rendszer, finanszírozás Csehország egészségügye az egészségbiztosításon alapul, amely több-biztosítós rendszerben mőködik. Az egészségügyi kiadások aránya a GDP-bıl 2004-ben 7,3% volt. Az összes egészségügyi kiadás 89,2%-a közkiadás, 79,5%-a társadalombiztosításból származik. A magánkiadások aránya az összes egészségügyi kiadásból 10,8%. A magánbiztosítás részesedése az összes egészségügyi kiadásból mindössze 0,2% (OECD adatok alapján). A kötelezı biztosítás rendszere Az egészségügyi ellátás jelenlegi finanszírozási rendszerének jogi keretét a Cseh Nemzeti Tanács által 1991-ben kiadott két törvény képezte: az általános egészségbiztosításról szóló 550/1991. sz.. törvény és az Általános Egészségbiztosítóról (VZP) szóló 551/1991. sz.. törvény. Az általános egészségbiztosításról szóló törvényt néhányszor módosították, és ben felváltotta a 48/1997. sz. törvény. 18

19 Az általános egészségbiztosítás bevezetésének alapvetı indoklása volt a szolidaritás megırzése, a lakosság motiválása saját egészségének védelme iránt és a szolgáltatók ösztönzése a minél jobb és hatékonyabb egészségügyi ellátás biztosítására. A külön törvény alapján 1992-ben hozták létre az Általános Egészségbiztosítót (VZP), amely vezetı szerepet tölt be a lakosság egészségügyi ellátásában és az állampolgárok kétharmadát tömöríti. Több mint 100 milliárd koronával gazdálkodik évente. A konkurencia kialakítására való törekvés és az egy biztosító (VZP) monopolhelyzetének megakadályozása vezetett a szakágazati egészségbiztosítókról szóló 280/1992. sz. törvény bevezetéséhez ban a törvény lehetıséget adott szakágazati egészségbiztosítók létesítésére is, amely gyors ütemben haladt. Az ezt követı idıszakot növekvı egészségügyi szolgáltatások és növekvı kiadások jellemezték. A további egészségbiztosítók keletkezése után fokozatosan történtek áthelyezések a VZP-ból más biztosítóhoz. Azonban a VZP-nek sikerült a források (biztosítottak, munkáltatók és az állam járulékai) közel kétharmadát megtartani. A VZP különleges helyzetben van, mivel a legnagyobb egészségbiztosító, a biztosítottak 65%-át biztosítja, és védıhálót jelent olyan biztosítottak számára, akiket más biztosítók elutasítottak. A szakágazati (munkáltatói) biztosítók tisztázatlan pénzügyi piaci viszonyok és hiányosan elıkészített jogi feltételek mellett jöttek létre. Az ilyen egészségbiztosítók alapítóinak és vezetı dolgozóinak elégtelen képességei és tapasztalatai negatív hatást gyakoroltak egyes biztosítók mőködésére. Az eredetileg létrejött 27 biztosító száma között 9-re csökkent (egyes biztosítók fuzionáltak, mások csıdbe mentek). Az egészségbiztosítók fı tevékenysége az általános egészségbiztosítás nyújtása, ezen kívül köthetnek kiegészítı biztosítást a 383/1999. sz. biztosítási törvény és az általános kereskedelmi biztosítási elıírások alapján. 19

20 A biztosítottak átlagos száma Csehország egészségbiztosítóiban Egészség- Biztosítottak % Biztosítottak % Index Biztosító száma, 2000 száma, /2000 (%-ban) VZP , ,3 91 Vojenská , ,6 106 Hutnická , ,2 114 OZP bank , ,7 166 Skoda , ,2 110 ZP MV CR , ,7 124 Revírní bratrská , ,3 134 ZP Metal Aliance , ,0 137 Ceská národní , ,0 98 Ágazati összesen , ,7 123 Mindösszesen , ,0 99 Forrás: Sborník IZPE c. 5/2005, 15. A szlovák és a cseh egészségügy az utóbbi években eltérıen fejlıdött. Az egészségbiztosítók szlovák minta szerinti átalakítását és a magántıke bevonását az elızı cseh kormány nem tartotta járható útnak. Csehország biztosítási rendszerét a közelmúltig a magas adósságok jellemezték (2005 év végén az adósságok több mint 14 milliárd koronát tettek ki). Egészségügyi miniszternek nehéz volt az egészségügy problémáira elfogadható megoldást kínálni, bárki volt is az elmúlt idıszakban ebben a pozícióban. Az Egészségügyi Minisztérium költségmegszorító intézkedéseket indított el az egészségügyi rendszer stabilizálására és a költségvetés hiányainak pótlására novemberében az Egészségügyi Minisztérium elrendelte a VZP rendkívüli felülvizsgálatát. A vizsgálatot az 20

21 indokolta, hogy a VZP mőködése több éve veszteséges (kumulált deficitje 2005 ıszén 12 milliárd korona volt). Hibákat észleltek a VZP tevékenységében, a szerzıdéskötésekben és a pénzalapok ésszerőtlen kezelésében. A vizsgálat célja az egészségbiztosító mőködésének stabilizálása, a pazarlás megállítása volt. A vizsgálat elsı szakaszának lezárása után 2006 tavaszára a VZP adóssága 5-7 milliárd koronára csökkent, ám ebben szerepet játszott az egyszeri jelentıs állami támogatás is (7 milliárd korona) májusában született döntés arról, hogy az ellenırzéseket a júliusi választások után a többi biztosítóra is kiterjesztik. A biztosítók financiális problémái sztrájkokhoz is vezettek ban több sztrájk során tiltakoztak az orvosok és gyógyszerészek amiatt, hogy a biztosítók egyre nagyobb késedelemmel fizetik ki a szolgáltatókat. Kockázatkiigazítás Csehországban az egészségbiztosítók kockázatkiigazítását szolgáló újraelosztási rendszernél két mutatót vesznek figyelembe: az egyes egészségbiztosítók biztosítottjainak létszámát, valamint korát. Az egészségbiztosítók között a beszedett havi járulék 100%-ra kerül elosztásra. Biztosítási csomag Csehországban jelenleg nem áll rendelkezésre olyan biztosítási csomag, amely tartalmazná a kötelezı biztosítás alapján térített szolgáltatások (betegségek, beavatkozások) jegyzékét. Az egészségbiztosításról szóló 48/1997. sz. törvény meghatározza azt, hogy a kötelezı egészségbiztosításból fedeznek minden olyan szolgáltatást, amely az egészség megırzését vagy javítását szolgálja. A gyógyszerek kategorizálását (támogatási csoportokba sorolását) az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alatt mőködı bizottság végzi, a jegyzéket negyedévente aktualizálják. 21

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató jellegűek, az illetékes külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon alapulnak.

Részletesebben

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon?

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? VI. Egészséginformációs Fórum Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? KEREKASZTAL Bodrogi József Csaba Iván Sinkó Eszter Skultéty László Vitrai József CÉLKITŰZÉSEK Cél: a hallgatóság módszertani

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Az Egészségügy 10/14/2013 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS SAJÁTOSSÁGAI

Az Egészségügy 10/14/2013 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS SAJÁTOSSÁGAI Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére EUR a biztosított eltartott családtagjai részére

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére EUR a biztosított eltartott családtagjai részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató jellegűek, az illetékes külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon alapulnak!

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Szakképzési nap célja

Szakképzési nap célja Szakképzési nap célja Átfogó ismereteket szerezni az egészségügyi rendszer mőködésérıl Megismerni a hazai egészségügyi rendszert és annak aktuális változásait Megismerni ebben a gyógyszerellátás helyzetét

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. június Tájékoztató országtanulmány CSEHORSZÁG 2009 Gazdasági-politikai háttér...2 Demográfia...2 Egészségügyi rendszer...3

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. február

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. február TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. február Gazdasági-politikai háttér Csehországban a GDP 38,5 százalékát az iparban, 2,5 százalékát a mezőgazdaságban

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA 2012.11.15. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó Magyar Államkincstár A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2009. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Fıosztálya Budapest, 2010. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés Ökológiai adóreform A knyvd-i adózás fajtái alapképzés visszaforgatás a költségvetés finanszírozása ökológiai adóreform zöld áht reform (= ökol. adóref. + támogatási ref. + zöld közbeszerzés) Értékelés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben