A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa"

Átírás

1 A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) szerint szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok mindennapjait. Ilyen az előző t{jékoztatóban ismertetett előmeneteli rendszer és új bért{bla, és a jelen t{jékoztató tém{j{t képező új munkaidő-beoszt{si rendszer is. I. Új megközelítés és fogalmak Az új törvény egységben szemléli a pedagógus munk{j{t, ezért a 40 ór{s teljes heti munkaidő felől közelíti meg, és ezt alapvetően h{rom részre bontja: kötetlen, kötött, és ezen belül ór{kkal, foglalkoz{sokkal lekötött részre. A 62. (5)-(6) bekezdései vezetik be a két legfontosabb új fogalmat: Kötött munkaidő: Ez a kötelező munkaidő 80%-a, vagyis heti 32 óra. Ezt az időt az intézményvezető {ltal meghat{rozott feladatokkal köteles tölteni a pedagógus, vagyis tulajdonképpen ez munkaidejének azon része, amellyel el kell sz{molnia. A fennmaradó 20% felett teljesen szabadon rendelkezhet a pedagógus. A 62. (8) bekezdés szerint óvod{ban a kötött munkaidőt a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet mag{ban foglaló foglalkoz{sra kell fordítani. Neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaidő: Ez a teljes munkaidő (heti 40 óra) 55-65%-a, ami heti ór{t jelent. Ugyanakkor ez teszi ki a kötött munkaidő jelentős részét is. Ebben az időkeretben rendelhető el a pedagógus sz{m{ra tanórai és egyéb foglalkoz{sok megtart{sa. Az egyéb foglalkoz{s szintén a köznevelési törvény {ltal bevezetett új kifejezés, melynek jelentését a pontja adja meg: a tanór{kon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkoz{s, amely a tanulók fejlődését szolg{lja. Vagyis ide tartozik minden olyan tevékenység, ami a tant{rgyfeloszt{sban megjeleníthető foglalkoz{s, így péld{ul a szakkör, sportkör, énekkar, korrepet{l{s, napközis foglalkoz{s, tanulószoba< stb. A nevelésseloktat{ssal lekötött munkaidő fogalma teh{t b{r azzal nem teljesen azonos a jelenlegi szab{lyoz{sban megszokott kötelező óra fogalm{nak szerepét veszi {t. 17

2 A kötött munkaidő fennmaradó része: Ez ugyan nem külön fogalom, de fontos kérdés, hogy milyen feladatokkal tölthető ki a kötött munkaidő foglalkoz{sokkal ki nem töltött heti 8-10 ór{ja. A törvény 62. (6) bekezdése a következőt írja erről: A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktat{st előkészítő, nevelés-oktat{ssal összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, tov{bb{ eseti helyettesítést l{t el. Ide tartozik teh{t minden olyan egyéb feladat, amely az eseti helyettesítés kivételével nem valamilyen foglalkoz{s megtart{s{t jelenti, így péld{ul felkészülés a foglalkoz{sokra, tanít{si ór{kra; a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése; ügyviteli tevékenység; sportélet és szabadidő szervezése; a gyermekek, tanulók felügyeletének ell{t{sa; a di{kmozgalom segítése, gyermek- és ifjús{gvédelemmel összefüggő feladatok; intézményi dokumentumok készítése stb. A feladatok körét rendelet fogja pontosan szab{lyozni. Ezek egy része, így péld{ul az eseti helyettesítés és a gyermekfelügyelet helyben és időben kötött, viszont mindegyik feladatra jellemző, hogy elvégzésük szükségessége naponként v{ltozó. Ez lehetővé teszi a kötött munkaidő fennmaradó részének rugalmas beoszt{s{t, és azt is, hogy az elvégzendő feladatok ütemezését maga a pedagógus alakítsa ki. Vagyis a kötött munkaidőnek ez a része nem annyira a feladat elvégzése, hanem ink{bb a feladat kijelölése szempontj{ból kötött. II. Többlettanít{s és helyettesítés Bérezés szempontj{ból a törvény nem tesz különbséget a között, akinek 22 és akinek 26 óra a neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaideje. Ezzel megszűnik a többlettanít{s fogalma, ugyanakkor a pedagógus sz{m{ra maxim{lisan elrendelhető foglalkoz{sok sz{ma a jelenlegi szab{lyoz{shoz képest csökken. Egy 22 kötelező ór{val foglalkoztatott pedagógus sz{m{ra ugyanis a jelenleg hat{lyos jogszab{ly szerint maxim{lisan heti 6 ór{nyi többlettanít{s rendelhető el *1993. évi LXXIX. tv. 1. sz. melléklet 3. rész II/18.+, vagyis maxim{lis órasz{ma 28 lehet, míg az Nkt. szerint a neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaidő maximuma 26 óra. Az egyes pedagógusok adott tanévre vonatkozó órasz{m{t a nevelésseloktat{ssal lekötött munkaidő keretein belül a tant{rgyfeloszt{s adja meg, melyet a 18

3 83. (2) g) pont szerint a fenntartó hagy jóv{. Az Nkt. 62. (7) bekezdése szerint: Az intézményvezető a kötött munkaidőben ell{tandó feladatok eloszt{s{n{l biztosítja az ar{nyos és egyenletes feladateloszt{st a nevelőtestület tagjai között. Ez komoly felelősséget ró az intézményvezetőkre, ez azonban a jelenlegi többletfeladatok eloszt{s{ra is igaz. Az Nkt. 69. (4) bekezdése írja elő az intézményvezetők munk{j{nak kérdőíves felmérésen alapuló értékelését a vezetői ciklus 2. és 4. évében. Terv szerint ennek hangsúlyos része lesz az ar{nyos terhelés megvalósít{sa is. Az {llandó helyettesítések ell{t{s{ra főv{rosi és megyei {llandó helyettesítési rendszer jön létre, melynek részleteit, működését korm{nyrendelet fogja szab{lyozni. *Nkt. 94. (4) e)+ Ezzel összefüggésben szintén korm{nyrendelet szab{lyozza majd, hogy mely esetek sz{mítanak eseti helyettesítésnek. *Nkt. 94. (4) g)+ III. Az intézményvezetők kötelező órasz{ma és munkaideje Az intézményvezetői munka speci{lis feladatai rugalmas időbeoszt{st követelnek, ezért a fenti munkaidő-sz{mít{si szab{lyok az intézményvezetőkre nem vonatkoznak. Sz{mukra az Nkt. is megtartja a kötelező órasz{m fogalm{t. Az 5. melléklet egységesen az intézmény gyermek- illetve tanulói létsz{ma alapj{n adja meg a vezetőkre és vezetőhelyettesekre vonatkozó kötelező órasz{mokat az egyes intézménytípusokban. Az intézményvezetők munkaidejének fennmaradó része a 69. (5) bekezdés alapj{n teljesen kötetlen: A nevelési-oktat{si intézmény vezetője munkaideje felhaszn{l{s{t és beoszt{s{t, az 5. mellékletben foglalt tanór{k, foglalkoz{sok megtart{s{nak kötelezettségén kívül maga jogosult meghat{rozni. IV. Speci{lis esetek A 62. (9)-(13) bekezdése olyan esetekkel foglalkozik, amely esetekben a pedagógus speci{lis munkaköri feladatai miatt indokolt, hogy kevesebb foglalkoz{st, tanít{si ór{t tartson, vagy a munkakör jellege nem teszi lehetővé a fentiek alkalmaz{s{t. 19

4 A gyakorlóintézményekben dolgozó vezetőpedagógusok neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaideje kevesebb, gyakorló óvod{ban a teljes munkaidő 60%-a, egyéb gyakorló intézményben a teljes munkaidő 30%-a. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktat{si intézményben dolgozó pedagógusok sz{m{ra a neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaidő a teljes munkaidő 50%-a. Szintén kevesebb a gyakornokok neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaideje: óvodapedagógusok esetében a teljes munkaidő 65%-a, tanítók és tan{rok esetében 50%-a. Az iskolai, kollégiumi könyvt{rostan{rok, könyvt{rostanítók esetében a kötött munkaidő neveléssel-oktat{ssal le nem kötött része két részre oszlik. 70%-a a könyvt{r z{rva tart{sa mellett munkahelyen végzett könyvt{ri munk{ra, 30%-a a munkahelyen kívül végzett munk{ra fordítható. A neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaidő fordítható az ő esetükben a könyvt{r nyitva tart{s{ra és könyvt{ri ór{kra. A pedagógiai szakszolg{lat intézményében a pedagógusok heti huszonegy ór{ban a neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsg{lat{val, egyéni vagy csoportos foglalkoztat{s{val, a tan{csad{ssal, gondozói tanfolyamok megtart{s{val (a tov{bbiakban: közvetlen foglalkoz{s) kapcsolatos feladatokat. Ezen kívül l{tj{k el a szakértői véleményhez szükséges vizsg{latok, valamint a közvetlen foglalkoz{sok előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsg{latok keretében készített vélemények egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítj{k a folyamatos nyitva tart{st, tov{bb{ végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, intézményen kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz. Megemlítendő még az öregségi nyugdíjkorhat{rt öt éven belül elérő pedagógus és óvodai dajka esete, aki ha legal{bb 20 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, kérheti munkaidejének csökkentését. Ebben az esetben fizetése is csökken, de csak a munkaidő-csökkentés ar{ny{nak ötven sz{zalék{val. *65. (7)+ 20

5 Az alternatív óvod{k és iskol{k pedagógiai programjukban hat{rozhatj{k meg a pedagógusok kötött és kötetlen munkaidejének az {ltal{nos szab{lyoktól eltérő, saj{tos, az adott intézményben érvényes szab{lyait. *9. (8)+ Gyakran ismétlődő kérdések a tém{hoz: Ha az intézményvezető dönti el, hogy egy pedagógusnak 22 vagy ak{r 26 ór{ja legyen, nem vezet-e ez feszültségekhez a nevelőtestületekben? A törvény szerint az intézményvezetőnek kötelessége az egyenletes terhelést, a feladatok egyenletes eloszt{s{t biztosítani. Ha ezt a feladat{t nem megfelelően l{tja el, az valóban okozhat feszültségeket, szülhet jogos elégedetlenséget. Ugyanakkor ez nem az új szab{lyoz{s következménye, hiszen ez a felelősség jelenleg is fenn{ll. Egy-egy pedagógus ar{nytalan túlterhelése ma is feszültséghez, vit{hoz és a színvonalas munka veszélyeztetéséhez vezet. Ha nem fizetnek a túlór{ért, nem kell-e jelentős bércsökkenéssel sz{molnia a pedagógusoknak? Ha a neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaidő minimuma (22 óra) és maximuma (26 óra) közötti ór{kat a mai fogalmat haszn{lva túlóraként értelmezzük, 2013-tól négy túlóra lehetséges, szemben a mostani hattal. A fenti munkaidő-sz{mít{si szab{lyok a pedagógus előmeneteli rendszerrel és az Nkt mellékletében szereplő illetményekkel és pótlékokkal egyszerre lépnek hat{lyba. Az új bért{bla szerint a pedagógusoknak m{r az alapbére is jóval magasabb, mint jelenlegi bérük ak{r túlóradíjakkal megemelve. Ha valakinek 26-n{l több ór{ja van, kap-e túlóradíjat? Jelenleg a többlettanít{s maxim{lis heti órasz{ma 6, vagyis egy 22 kötelező ór{val alkalmazott pedagógusnak törvényesen maximum 28 ór{ja lehet. Ez a törvényes maximum 2013-tól 26-ra csökken, vagyis ennél több ór{ja a tant{rgyfeloszt{s szerint törvényesen nem lehet. 21

6 A 32 ór{s kötött munkaidő a napközisek fölöslegessé v{l{s{t eredményezi? A neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaidő maximum 26 óra lehet, ennek keretében tarthat a pedagógus valamilyen tanórai vagy egyéb foglalkoz{st. A napközis foglalkoz{s és a tanulószoba egyéb foglalkoz{snak minősül, teh{t a nevelésseloktat{ssal lekötött munkaidőben és nem a kötött munkaidő foglalkoz{sokkal le nem kötött részében ell{tandó feladatok közé tartozik. Az Nkt. 27. (2) úgy rendelkezik, hogy {ltal{nos iskol{ban a foglalkoz{sokat oly módon kell megszervezni, hogy azok legal{bb 16 ór{ig tartsanak. Ez jelentheti tanór{n kívüli foglalkoz{sok szervezését is, melyek közül egyféle lehet a napközi vagy a tanulószoba is. Az Nkt. ezért nem említ külön napközis munkakört, de nem is z{rja ki ilyen foglalkoz{sok szervezését. A óra nem fogja azt eredményezni, hogy mindenkinek 26 ór{ja lesz? Mivel az intézmények finanszíroz{s{nak alapja a pedagógusok bére lesz, az intézményeknek nem lesz érdeke, hogy minél nagyobb órasz{mmal minél kevesebb pedagógust alkalmazzanak. A fenntartó pedig nem tagadhatja meg a tant{rgyfeloszt{s jóv{hagy{s{t, ha abban a pedagógusok órasz{ma a neveléssel-oktat{ssal lekötött munkaidőre vonatkozó szab{lyoknak megfelel, vagyis 22 és 26 óra között van. A kötött munkaidő azt jelenti, hogy heti 32 ór{t az intézményben kell tölteni? A kötött munkaidőt az intézményvezető {ltal meghat{rozott feladatok ell{t{s{val kell tölteni. Ennek jelentős részét a tanít{si ór{k és egyéb foglalkoz{sok teszik ki, amelyek értelemszerűen az intézményhez kötődnek. A maradék időben ell{tandó feladatok természetesen lehetnek olyanok is, amelyek nem kapcsolódnak egy bizonyos épülethez. (pl. orvosi vizsg{lat, múzeuml{togat{s, ünnepi rendezvény stb.) Ha egy iskol{ban minden tan{rnak 7.45-re kell érkeznie, akkor a kötött munkaidejük kor véget ér. Ki fog akkor 16 ór{ig foglalkoz{sokat tartani? Ebből a kérdésből logikusan az következik, hogy az órarendet és az iskolai munk{t úgy 22

7 kell megszervezni, hogy ne kelljen mindenkinek 7.45-kor kezdenie. A 32 óra elosztva napi 6,4 ór{t jelent, a törvény azonban azt nem írja elő, hogy a kötött munkaidőt az egyes tanít{si napokra egyenlően kell elosztani. Vagyis megszervezhető úgy a munka, hogy aki délut{ni foglalkoz{st tart, az aznap, vagy egy m{sik napon később érkezzen az iskol{ba. Értelem szerűen arra is van lehetőség, hogy valaki minden nap később érkezzen és tov{bb maradjon. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvénnyel kapcsolatos kérdéseiket tov{bbra is v{rjuk a címen. 23

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a nevelési-oktat{si intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere

A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógusok előmeneteli rendszere I. A rendszer bevezetésének ütemezése A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. -a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A törvény kerettörvény,

Részletesebben

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (1) bekezdése kijelenti: Magyarorsz{gon az e törvényben meghat{rozottak szerint minden gyermek

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben