E L İ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 220. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat a gazdasági társaságok Felügyelı Bizottsági tagjainak megválasztására és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK november 25-i rendkívüli ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Ács Rezsı polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Feri Blanka osztályvezetı dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági referens ELİADÓ: Ács Rezsı polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: HATÁROZAT SZÁMA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1+ 15oldal

2 M inısített szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! A Közgyőlés megalakulását követıen szükségessé válik az önkormányzat kizárólagos, illetve részleges tulajdonában lévı gazdasági társaságok felügyelı bizottsági tagjainak újbóli megválasztása, továbbá a különbözı társulásokba és érdekegyeztetı tanácsokba új tagok delegálása. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló évi CXXII. tv. (a továbbiakban: Kgt.) 4. (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelıbizottság létrehozása kötelezı. Továbbá a 4. (2) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelıbizottsága ha törvény eltérıen nem rendelkezik három természetes személy tagból áll, kétszázmillió forintot meghaladó jegyzett tıkéjő gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személybıl áll. 1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok felügyelı bizottságába delegált személyek: Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Kerekes Csaba elnök Csernus Péter tag Lemle Béla tag (elhunyt) Máté Péter tag Sárközi János József tag Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Ács Rezsı elnök Dr. Haag Éva tag Weisz Lajos tag Habony Viktória tag Dr. Tóth Gyula tag Gárdi Gábor tag Dr. Tóth Csaba Attila tag Alisca Terra Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Kıvári László elnök Dr. Bali Ildikó tag Dr. Horváth Kálmán tag Kökény Henrietta tag Lemle Béláné tag Csillagné Szánthó Polixéna tag Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Dr. Balás Ákos elnök Ifj. Pálos Miklós tag Rácz Zoltán tag

3 Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Dr. Balás Ákos elnök Horváth Jánosné tag Molnár Márta tag Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Ács Rezsı elnök Máté Péter tag Dr. Kiss Albert tag Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Gárdi Gábor Vass Péter Dr. Vastagh Oszkár Szekszárdi Ipari Park Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Dr. Haag Éva elnök Dr. Horváth Kálmán tag Tóthi János tag KT Dinamic Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Dr. Fajszi Lajos elnök Máté Péter tag Dömötörné Solymár Orsika tag A Kgt. 6. (2)-(4) bekezdései az alábbiak szerint szabályozzák a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelıbizottsága tagjainak díjazását: (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelıbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelıbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelıbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult. (3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának, továbbá felügyelıbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszőnése esetére juttatás nem biztosítható. (4) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetı tisztségviselıi megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelıbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

4 Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy jelenleg a tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelıbizottságai tagjainak díjazása és költségtérítése a következı: Gazdasági társaság Elnök díjazása Ft/hó Elnök költségtérítése Ft/hó Tagok díjazása Ft/hó Tagok költségtérítése Ft/hó Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft ) A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának, felügyelı bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megbízatása november 22. napján lejár. Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója: Dr. Bodri István Géza Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának tagjai: Kıvári László elnök Csillagné Szánthó Polixéna tag Dr. Horváth Kálmán tag Ilosfai Gábor tag Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálója: BRAIN-AUDIT KFt. könyvvizsgáló: Póla Zoltán 3.) Az Önkormányzat egyéb képviseletére delegált személyek: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. Felügyelı Bizottsága: Fajszi Lajos Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás: Horváth István Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerő Megoldására Társulási Tanácsba: Ács Rezsı Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerő Megoldására Felügyelı Bizottságába: Dr. Haag Éva alpolgármester

5 Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába: Dr. Haag Éva képviselı Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsába: Ács Rezsı alpolgármester Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába: Horváth István polgármester Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába: Horváth István polgármester Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába: Horváth István polgármester Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába: Horváth István polgármester Lemle Béláné képviselı Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába: Horváth István polgármester Horváth István polgármester akadályoztatása esetén: Dr. Horváth Kálmán képviselı Horváth István polgármester és Dr.. Horváth Kálmán képviselı akadályoztatása esetén: Lemle Béláné képviselı Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanácsba munkáltatói oldal részérıl delegált tagok: Dr. Haag Éva alpolgármester Ács Rezsı alpolgármester Csillagné Szánthó Polixéna képviselı Kórházi Felügyelı Tanács: Kerekes Csaba A döntéshozatal során a személyes érintettség szabályait alkalmazni kell. Az önkormányzati képviselıknek be kell jelenteniük személyes érintettségüket. A kizárásról az érintettek kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselı javaslatára a közgyőlés dönt minısített többséggel, illetıleg erre úgy is sor kerülhet, hogy a polgármester bejelenti, hogy az érintettek elızetes egyeztetés alapján nem vesznek részt a döntéshozatalban.

6 Alkalmazni kell továbbá az ülések nyilvánosságára vonatkozó szabályokat is. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. (2) bekezdés b.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés,vezetıi megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor; Ennek megfelelıen az érintetteket nyilatkoztatni kell, hogy beleegyeznek-e a személyüket érintı ügy nyilvános ülésen történı tárgyalásába. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az önkormányzat képviseletét ellátó személyek megválasztására. Szekszárd, november 21. Ács Rezsı polgármester

7 Határozati javaslat I. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a köztulajdonban álló alapján a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket választja meg: 2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa, majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz. 3./ A Közgyőlés a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. felügyelıbizottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg: Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja:.. Ft/hó Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: Ft/hó Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja:. Ft/hó Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése: Ft/hó, Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató II. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a köztulajdonban álló alapján javasolja a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket választja meg: 2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa, majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.

8 3./ A Közgyőlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. felügyelıbizottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg: Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja:.. Ft/hó Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: Ft/hó Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja:. Ft/hó Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése: Ft/hó, Artim Andrásné ügyvezetı igazgató III. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a köztulajdonban álló alapján az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket javasolja delegálni:, Artim Andrásné ügyvezetı igazgató IV. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a köztulajdonban álló alapján a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket választja meg: 2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa, majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz., Berlinger Attila ügyvezetı igazgató V. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a köztulajdonban álló

9 alapján a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket választja meg: 2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa, majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz. 3./ A Közgyőlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. felügyelıbizottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg: Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja:.. Ft/hó Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: Ft/hó Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja:. Ft/hó Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése: Ft/hó, Bay Attila ügyvezetı igazgató VI. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a köztulajdonban álló alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket választja meg: 2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa, majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz., Kerekes László ügyvezetı igazgató VII. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a köztulajdonban álló alapján a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket választja meg:

10 2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa, majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz., Csillag Balázs ügyvezetı igazgató VIII. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a köztulajdonban álló alapján a Szekszárdi Ipari Park Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket javasolja delegálni:.tag, Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató IX. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a köztulajdonban álló alapján a KT Dinamic Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket javasolja delegálni: tag tag, Tóth Ferenc ügyvezetı igazgató, Kurucz Zoltán ügyvezetı igazgató

11 X. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény alapján a taggyőlésnek a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának napjától az alábbi személyt javasolja delegálni:.. (Anyja neve:.., Születési hely, idı:., lakcím:.) 2./ A közgyőlés javasolja a Nonprofit Kft. taggyőlésének, hogy Felügyelı Bizottságának tagjaivá napjától az alábbi személyeket javasolja delegálni: tag tag 3./ A közgyőlés javasolja a Nonprofit Kft. taggyőlésének, hogy november 23. napjától a Kft. könyvvizsgálójává a Brain Audit Kft,-t (könyvvizsgáló: Póla Zoltán) válassza meg.,.. ügyvezetı igazgató XI. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. Felügyelıbizottságából Fajszi Lajos urat napi hatállyal visszahívja, és ezzel egyidejőleg a Felügyelı Bizottságba személyt javasolja delegálni. 2./ A Közgyőlés felkéri a polgármester urat, hogy kezdeményezze az Zrt. rendkívüli közgyőlésének összehívását. XII. önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig

12 2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy akadályoztatása esetére személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába képviselje. XIII. önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerő Megoldására Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig 2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy akadályoztatása esetére személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerő Megoldására Társulási Tanácsába képviselje. XIV. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerő Megoldására Felügyelı Bizottságába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig

13 XV. önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig 2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy akadályoztatása esetére személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába képviselje. XVI. önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig 2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy akadályoztatása esetére személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsába képviselje. XVII. önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig

14 2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy akadályoztatása esetére személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába képviselje. XIII. önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig 2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy akadályoztatása esetére személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába képviselje. XIX. önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig

15 2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy akadályoztatása esetére személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába képviselje. XX. önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig XXI. önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése alapján a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására napjától a soron következı önkormányzati választások eredményének megállapításáig 2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy akadályoztatása esetére személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába képviselje. XXII. 1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı

16 Tanácsba a munkáltatói oldal részérıl delegált tagokat napi hatállyal visszahívja. 2./ A Közgyőlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény alapján a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanácsba a munkáltatói oldal részérıl napi hatállyal: delegálja. 3./ A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elı a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanács mőködésére vonatkozó megállapodást, és terjessze azt a Közgyőlés elé. Határidı: Az 1. és 2. pont tekintetében: november 25. A 3. pont tekintetében: december 31., Dr. Göttlinger István aljegyzı XXIII. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény, továbbá a 23/1998. (XII.27.) EüM rendelet felhatalmazása alapján a Kórházi Felügyelı Tanácsból Kerekes Csabát napi hatállyal visszahívja, és az Önkormányzat képviseletére javasolja delegálni.

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szerzıdés aláírására, az aljegyzıt a szerzıdés ellenjegyzésére.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szerzıdés aláírására, az aljegyzıt a szerzıdés ellenjegyzésére. Közgyőlésének 193/2014.(XI.25.) határozata Folyószámla hitelkeret szerzıdés megkötésérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az elıterjesztés

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére.

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 238/2013.(X.31.) a Szekszárd Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottsági tagjának visszahívásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-17/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2012. május 22-én 14 óra 07 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat társulási tanácsba delegálásra

TÁRGY: Javaslat társulási tanácsba delegálásra TÁRGY: Javaslat társulási tanácsba delegálásra E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2014. október 22-i alakuló ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Pálfi János polgármester AZ

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 92. Melléklet: db. TÁRGY: Javaslat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai elıirányzatának terhére benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására E L İ T E R J E

Részletesebben

Szám: IV.110-16/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: IV.110-16/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.110-16/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. december 18- án (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144-10/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. szeptember 30-án (csütörtökön) 9 óra 24 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/318-2/2011. TÁRGY: A PEAC KÉZILABDA KFT. ÜGYVEZETİJÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA MELLÉKLET: -

IKTATÓSZÁM: 08-8/318-2/2011. TÁRGY: A PEAC KÉZILABDA KFT. ÜGYVEZETİJÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA MELLÉKLET: - IKTATÓSZÁM: 08-8/318-2/2011. TÁRGY: A PEAC KÉZILABDA KFT. ÜGYVEZETİJÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA MELLÉKLET: - E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének évi munkaterve

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének évi munkaterve AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 314. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. évi munkaterve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008.

Részletesebben

3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerzıdés aláírására.

3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerzıdés aláírására. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 108/2013.(V.30.) határozata az E.R.Ö.V. Víziközmő Zrt-vel kötendı bérleti-üzemeltetési szerzıdés jóváhagyásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.170-13/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. szeptember 9-én (pénteken) 9 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 152. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi mőködésének tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat egyes intézményi szerzıdések felülvizsgálatára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 82. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezetének 2009. évi Közbeszerzési tervére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219 MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi mőködésérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 24-23/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Szám: IV.64-16/ J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: IV.64-16/ J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.64-16/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. december 19- én (csütörtökön) 14 óra 17 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Kivonat! Határidő: 2015. május 18. Felelős: Ács Rezső polgármester, Artim Andrásné ügyvezető igazgató

Kivonat! Határidő: 2015. május 18. Felelős: Ács Rezső polgármester, Artim Andrásné ügyvezető igazgató Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 91/2015.(V.18.) az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról I.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-13/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11 MELLÉKLET : 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 198. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárdi Önkormányzat../2008.(.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet) E L

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

NAPIREND. 2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás szervezeti és mőködési szabályzatának módosítása (18. számú elıterjesztés)

NAPIREND. 2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás szervezeti és mőködési szabályzatának módosítása (18. számú elıterjesztés) Ikt.szám: VI. 194-4/2014. J e gyzıkönyv Készült: Társulási Tanácsának 2014. december 17-én (szerdán) 08 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére 5. számú elıterjesztés Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2013. november 19-i ülésére Tárgy: Javaslat az óvodapedagógusokat megilletı kötelezı illetménypótlékok mértékének

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 204. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás adásvételi szerzıdés megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. szeptember 28-i

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án (kedden)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 494/2011./HUM. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 224 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 26. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( )

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 26. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 26. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a közérdekő adatok közzétételérıl és a közérdekő adatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Kivonat! Határidı: A szerzıdések megkötése február 28. Felelıs:

Kivonat! Határidı: A szerzıdések megkötése február 28. Felelıs: Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 23/2014.(II.20.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának jóváhagyása I. 1) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 289. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben