Berszán István Olvasás-idők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berszán István Olvasás-idők"

Átírás

1 Berszán István Olvasás-idők Minden elmélet önmaga imperialista kiterjesztésére törekszik ez a legnyilvánvalóbb jele egyetlen gyakorlaton belül maradásának. Minél inkább igyekszik meggyőzni bennünket arról, hogy egy újabb terület, ami eddig különállónak számított, ugyanazon fogalmak és viszonyok szerint vizsgálandó, mint azok a jelenségek, amelyek az illető elmélet elsődleges terepéhez tartoznak, annál inkább saját kutatási gyakorlatának kapcsolatteremtési módját tulajdonítja az új alkalmazási terület történéseinek. Meglehet, hogy ez tovább finomítja, illetve átalakítja az elmélet fogalmait vagy az általa leírt viszonyrendszert, de sohasem mozdítja ki a kutatás ritmusát: a kapcsolatteremtésnek arra az elméletre jellemző gesztusait. Ha például a gazdaságtan kultúra-gazdaságtanná 1 változik, meglehet, hogy az élményjószágok keresletének és kínálatának szabályozására irányuló vizsgálat árnyalni fogja a piac korábban ismert mechanizmusainak némelyikét, de a kulturális történések gazdasági logika szerinti megközelítése csak erősíti a gazdaságtani kutatás piaci viszonyok szerinti tájékozódását. Ez pedig sokkal hamarabb vezet egy piaci kultúra eluralkodásához, mint a kultúra (esetleg nem-gazdasági) sajátosságainak hatékonyabb feltárásához. Az általam javasolt gyakorláskutatás 2 is elmélet annyiban, hogy amit vizsgál, azt mindig gyakorlásként közelíti meg; de több is az elméletnél, mert nemcsak kulturális tárgyait például a kutatást vagy az irodalmi írást-olvasást tekinti gyakorlásnak, hanem a megközelítésüket is gyakorlás révén kísérli meg. Még ez sem változtatna lényegesen az elméleti kutatás gyakorlatán, ha a gyakorláskutatás az írást, illetve olvasást egy-egy sajátos gyakorlástípusként különböztetné meg a többi kulturális gyakorlattól: a festéstől, a tánctól vagy az építészettől. Az ilyen diszciplináris tájékozódás egy módszeresen kidolgozott előfeltevés, illetve elvrendszer szabályaira vonatkoztat minden általa vizsgált történést, s ezáltal egyetlen médiumra, illetve egyetlen mozgástérre szűkíti saját gyakorlatát. Az interdiszciplinaritás kétségkívül tágítja a látómezőnket, de csak a diszciplínák laboratóriumainak egymásba nyitásával dolgoz ki egy elméletileg összetettebb, de gyakorlatilag továbbra is a kutatás számára elkülönített mozgásteret. A gyakorláskutatás nem kíván kiépíteni ilyen diszciplináris vagy interdiszciplináris gyakorlatot, hogy az ennek igényei szerint megfigyelt jelenségek modelljeit hozza működésbe, hanem a történések mozgástereibe igyekszik belépni olyan gyakorlatok révén, amelyek gesztusaikkal rezonálnak a történés ritmusára. Az irodalom kutatásában ez sokféle írás- és olvasásgyakorlatot jelent aszerint, hogy mi történik gyakorlásuk idejében. Hogy mi történik, gyakorlatilag azon múlik, amit éppen teszünk. Nem azért, mert mi gerjesztünk minden történést, hanem mert gyakorlás révén teremthetünk kapcsolatot a történésekkel. Ezért ami történik, etikailag egybeesik azzal, ami velünk történik, noha sohasem csak rajtunk múlik, hogy mi történik velünk, hanem azon is, ami minket ér: körülöttünk zajló moccanásokon, mások gesztusain. Viselkedésünk tehát nem a szabad akarat önkényes mutatványa és nem is determinált reakciók sorozta, hanem inkább időbeli, avagy gyakorlati tájékozódás a minket érő késztetések rengetegében. Az idő történések ritmusa sokféle időbeliesülés (temporizáció) aszerint, hogy éppen mi történik. De amennyiben a történésekkel csak gyakorlás révén teremthetünk kapcsolatot, az álalunk hozzáférhető idő gyakorlataink tartama. Hagyományosan csak bizonyos fajta gyakorlatokat tartanak rítusnak, a gyakorláskutatásban viszont valamennyi temporizációként zajló gyakorlat rítusnak minősül, mivel ebben a megközelítésben a rítus tartamgyakorlat, avagy a gyakorlat mint tartam. De nem ugyanaz a mérhető tartam, hiszen a gyakorlat ritmusának, vagyis a gyakorlatot ritmizáló gesztusoknak megfelelően mindig más és más a történés ideje. Ezért a gyakorláskutatás a rítusokat több idejű tartamok nem mérték-, hanem gyakorlásszerű ritmusaiként követi. Ha az érdekel, hogy mi történik az írás és olvasás idejében, ilyen kérdésekre kell gyakorlati választ találnunk: Hogyan teremthetünk kapcsolatot egy történéssel? Hogyan juthatunk egy ritmus idejébe vagy egy gyakorlás terébe? Az általunk javasolt etikai válasz szerint minden kultúrában vannak bejáratott figyelemgyakorlatok, ezek valamelyike révén teremtünk kapcsolatot bizonyos történésekkel. A figyelem egyetlen rítusa sem vezethető vissza egy másikra, mivel más a ritmusuk: amikor az egyiket gyakoroljuk, nem ugyanaz történik, mint egy másik gyakorlása közben. 1 Handbook of the Economics of Art and Culture, Volume 1, ed. Victor A. GINSBURGH and David THROSBY, Elsevier B.V., 2006; Jeanette D. SNOWBALL, Measuring the Value of Culture. Methods and Examples in Cultural Economics, Berlin- Heidelberg, Springer Verlag BERSZÁN István, Terepkönyv. Az írás és az olvasás rítusai irodalmi tartamgyakorlatok, Kolozsvár, Koinónia,

2 A gyakorláskutatás tehát nem elégszik meg azzal, hogy az irodalom elmélete legyen, és azzal sem, hogy az elméletet szövegek értelmezésében alkalmazza. Azt kívánja megmutatni, hogy az irodalmi írás, olvasás olyan figyelemrítusok révén segít kitágítani a mozgásterünket, amelyek nem foghatók egyetlen rendszer terébe, sem egyetlen kutatatási gyakorlat idejébe. Ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen köztük bármiféle kapcsolat, hanem csak azt, hogy a kapcsolat ezúttal gyakorlati tájékozódáson múlik: az átjáráson egyik rítus ritmusából a másikéba a figyelem gyakorlásának megváltozása révén. Megkérdezhetné valaki, hogy mi a különbség, avagy van-e egyáltalán a gyakorláskutatás és az írás-olvasás között. Vajon nem arról van szó, hogy ez a kísérlet a tudományos kutatást művészi gyakorlatra cseréli, s a kritikai távolság elvesztésével beleolvad a tárgyába? Inkább azt mondanám, hogy a gyakorláskutatásnak, amennyiben túllép az elméleten, nincs többé tárgya, hanem csak tere van. A tárgy valóban reflexiót, távolságtartó megfigyelést igényel ez a figyelemnek az a rítusa, melynek mozgásteréből a diszciplináris és interdiszciplináris kutatás soha nem mozdul ki. A gyakorláskutatás viszont éppen a mozgásterek átjárhatóságát s egyben egymásra redukálhatatlanságát tartja szem előtt, mikor a gyakorlati tájékozódás etikájának távlatában végzi irodalmi kísérleteit. Egy ilyen etika néhány ponton kapcsolódik Lévinas, Derrida, Foucault, Rorty, illetve Badiou etikai tájékozódásához, de miközben azok gyakorlásra vonatkozó kutatási eredményeit elfogadja, a kutatásban érvényesülő gyakorlati döntéseikre is figyel. Lévinas 3 a Másik szükségeinek úgy megy elébe, mint a Mester abszolút parancsának az imhol vagyok ábrahámi gesztusa a legelemibb gyakorlati készség, amely itt azért ölti egy elemi, tovább nem elemezhető Én-Te viszony etikai tézisének formáját, mert Lévinas a másik iránti feltétlen kötelességnek mond igent. Derrida 4, akinek Lévinas a Mestere, az abszolút kötelesség többességébe ütközik, ami a döntés misterium tremendum -ához vezet. Mert ha az ő példájánál maradva befogadok egy kóbor macskát, s ezzel teljesítem a másik iránti kötelességem, közben elmulasztom az összes többi kóbor macskával szembeni kötelességem. És nincs ésszerű magyarázat, számítás vagy biztos jel, amely a döntést felmentené iszonyú paradoxonától: mindenki más egészen más, s ennélfogva egyformán igényt tarthat az odafordulásomra. A döntésnek ez az örökös eldönthetetlensége, mely minden gyakorlati döntésben megújul, a tájékozódás elkerülhetetlenségével szembesít: minden gyakorlati döntés egyben tájékozódás a késztetések nemcsak a kötelességek, kihívások, kényszerek, hanem a csábítások, indulatok, ösztönzések, biztatások stb. záporában. Foucault a próbatétel (l epreuve) típusú igazságkeresés megkülönböztetésével, illetve a történés rétegeiként megragadott diszkurzív és nem diszkurzív gyakorlatok vizsgálatával mutat a gyakorláskutatás irányába. Önmagunk állandó történeti kritikájaként javasolt filozófiai éthoszával 5 pedig a szubjektum történetileg megképződő alakzatainak meghaladását követi imperatívuszként, miközben (életvitelét tekintve is) az önmagaság transzgresszív technikái mellett dönt. Az újnak, avagy a forradalminak erre a vonzására hangolódik Rorty és Badiou etikai tájékozódása is. Rorty 6 definíciója szerint az értelmiségi azért olvas, hogy új elképzeléseket találjon arra vonatkozóan, amit magával kezdhet. Diagnózisa szerint a nyugati értelmiség a reneszánsz óta egy irodalmi kultúra irányába tart, amelyben a megváltásról szóló minden új elképzelésnek helye van, amennyiben nem kíván kizárólagossá válni. Rorty a problémamegoldás pragmatikus ritmusát követi ezekben az elképzelésekben, melynek alapja az az elv, hogy minden problémamegoldási kísérlet újabb problémákat szül. A megoldandó probléma természetétől függ, hogy az egzakt tudományok művelőinek példamutató együttműködése-e a célravezető vagy a mindent relativizáló frivol posztmoderneké : ha az a kérdés, hogy egy eldöntött és akart cél hogyan érhető el a legoptimálisabban, akkor az előbbi modell követendő; ha viszont az a kérdés, hogy mit akarjunk, akkor az irodalmi kultúra legfrissebb újdonságai, a képzelet aktuális határai a mérvadóak, melyek egy ideje túl jutottak az egyetlen igazság eszméjén. Rorty azért nevezi ez utóbbit megváltó igazságnak, mert hirdetői szerint a dolgok rendjének megragadásával egyszer s mindenkorra megválaszolhatjuk azt a kérdést is, hogy mihez kezdjünk magunkkal. Ha hiszünk egy ilyen igazságban, ez voltaképpen az etikai problémamegoldástól vált meg azáltal, hogy változatlan természetünk örök igazságából vezeti le, milyeneknek kell lennünk. Rorty és a posztmodern értelmiségiek nem 3 Emmanuel LÉVINAS, Teljesség és végtelen, Pécs, Jelenkor, (Paris, 1965); Emmanuel LÉVINAS, Otherwise than being, or, Beyond essence, Duquesne University Press Jacques DERRIDA, A halál adománya = Vulgo 2000/ (Paris, 1999) 5 Michel FOUCAULT, Mi a felvilágosodás? = Michel FOUCAULT, A modernség politikai-filozófiai dilemmái, a felvilágosodáson innen és túl, szerk. SZAKOLCZAY Árpád, Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, (Paris, 1983). Ford. SZAKOLCZAY Árpád. 6 Richard RORTY, A nyugati értelmiség vándorútja, avagy a megváltó igazság hanyatlása és az irodalmi kultúra felemelkedése = szerk. BERSZÁN István, Gyakorlat etika pragmatizmus, Kolozsvár, Scientia

3 hiszik, hogy létezne ilyen végső, változhatatlan természetünkre vonatkozó igazság, ezért állandó feladatnak látják, hogy új elképzeléseket alakítsunk ki saját lehetőségeinkről. Badiou, akit manapság a szolgálatos francia filozófus -ként emlegetnek, Etikájában 7 ugyancsak a helyzetet kimozdító, azt forradalmian átalakító igazságtörténések ritmusára hangolódik: akár szerelemről, tudományról, művészetről vagy politikáról van szó, az eseményszerű, radikális változáshoz való hűség bizonyul követendőnek, ennek feladása (elárulása), terrorisztikus szimulálása vagy egyetlen igazságtörténésként abszolutizálása pedig kerülendőnek (gonosznak) számít. Etikai tájékozódásában számunkra a történés gyakorláshoz kötöttsége a fontos, de nemcsak olyankor, amikor a helyzetet kimozdító forradalmi törekvés az esemény, hanem egy archaikus rítus egykori vagy jelenbeli gyakorlása közben is. Az általunk javasolt etika az idő(k)beli gyakorlati tájékozódást kutatja. Azt, ahogyan a gesztusaink révén kerülünk egy történés idejébe; ahogy megmaradunk annak ritmusában, vagy kiesünk belőle; ahogy a gyakorlás megváltozásával átjárunk egyik történés idejéből a másikba; ahogy a minket érő késztetések rengetegében gyakorlati döntéseket hozunk; ahogy felfedezzük, belakjuk, kidolgozzuk, tágítjuk vagy alakítjuk azt az összetett mozgásteret, ahol jártasságot szerzünk. Ennek az etikának egyetlen imperatívusza van: tájékozódj! Hogy miként, annak bejáratott tájékozódási gyakorlatok késztetései vagy más impulzív gesztusok követése révén lehet és kell eldőlnie. A tájékozódj! etikai imperatívusza elméleti megfogalmazásban annyit tesz, hogy a tájékozódás elkerülhetetlen. Az irodalmi írás és olvasás rendkívül kifinomult figyelemgyakorlatokban tehet jártassá, s ezáltal kitágítja mozgásterünket aki sokat ír és/vagy olvas, annak nemcsak az információk révén gyarapodik a tudása, hanem a tájékozódási készsége is változik: nemcsak olvasás közben, hanem a mindennapi tájékozódásban is sokkal több történéssel képes kapcsolatot teremteni, és jártasságot szerezni azok mozgástereiben. A gyakorláskutatás eddigi eredményei megmutatták, hogy az irodalmi írás és olvasás egyáltalán nem szorítkozik a nyelv diszkurzív terére, hanem nagyon sokféle mozgásteret nyit meg azok előtt, akik gesztusírással, gesztusolvasással gyakorolják magukat az irodalom eltérő ritmusú figyelemgyakorlataiban. A kulturálisan domináns rítusok nagyon beszűkíthetik azok mozgásterét, akik elmulasztanak jártasságot szerezni másféle rítusokban. Még azok is, akik olvasnak, de figyelemgesztusaik az interpretáció gyakorlására szorítkoznak, elvesztik az olvasás idejének, időinek gazdagságát. Nem egyszerűen a szabadidőnket fordítjuk az olvasásra, ahogy a kultúra-gazdaságtan logikája diktálja, hanem inkább az olvasásban nyerünk időt azáltal, hogy sokféle történéssel teremtünk kapcsolatot. Igaz, hogy a gyakorlás mindenkor időáldozat, de ez nem a befektetés gazdasági gesztusával, hanem a figyelem rítusaival áll kapcsolatban, s ennek megfelelően egészen másféle történés. Hogy ki tudjunk mozdulni kulturálisan domináns figyelemgyakorlatainkból, olyan vagy ahhoz hasonló tréningre van szükség, amelyet kísérleti Terepkönyv-táborokban próbáltam ki egyetemi hallgatók és más érdeklődők bevonásával. A színhely turistaforgalomtól félreeső hegyi sátortábor, ahol 6-7 napot töltünk a Terepkönyvben leírt rituális írás- és olvasásgyakorlatokkal, illetve a tábori élethez tartozó rítusokkal. A résztvevők száma nem haladhatja meg a 15-öt, mert ez megnehezítené a figyelemgyakorlatokra és egymásra hangolódást. Fontos, hogy a gyakorlatokat olyan valaki vezesse, ki korábban nem gyakorlatvezetőként már vett részt Terepkönyv-táborban. Az ő feladata, hogy mindenről gondoskodjék, ami a zavartalan gyakorlást lehetővé teszi: neki kell előzetesen felkutatni a táborhelyet, és a terephez, időjáráshoz, illetve a résztvevők tábori életéhez igazodva neki kell kiválasztania, sorba rendeznie, előkészítenie, esetleg módosítania a sorra kerülő gyakorlatokat. A gyakorlás idején viszont már sem irányító, sem külső megfigyelő nem lehet: mihelyt egy gyakorlat elkezdődik, maga is egy lesz a résztvevők közül. A vad környezet nemcsak díszlete, hanem tényleges színhelye is mindannak, ami a táborozás idején történik. Van, akinek első pillanattól feltűnik, másoknak egy-két nap múlva lesz nyilvánvalóvá, hogy az érintetlen táj csendje mennyire segít a megszokott ritmusokból kimozdító figyelemrítusokra hangolódásban. A gyakorlatok nem igényelnek irodalomtudományi képzettséget, kidolgozott interpretációs technikákat, csak olvasáskészséget, vagy ami ugyanaz: az etikai (gyakorlati) tájékozódás igényességét. A többit a sorra kerülő gyakorlatok segítenek pótolni, felidézni, kibővíteni, felfedezni, illetve tanulni. Minden gyakorlat előtt elhangoznak a gyakorlatvezető egyszerű útbaigazításai, de a gyakorlás elkezdésétől a befejezéséig a résztvevők egyáltalán nem beszélnek, legfeljebb egy-egy rövid olvasmányrészletet vagy töredéket olvasnak fel hangosan, ahol ezt a gyakorlat 7 Alain BADIOU, Ethics. An Essay ont he Understanding of Evil, London New York, Verso, Trans. Peter HOLLWARD. 3

4 kéri. Hogyha valami megzavarja a gyakorlást (pl. beszéd vagy váratlan esemény), akkor a résztvevők, mihelyt észrevették, hogy kiestek a gyakorlásból, igyekeznek visszatalálni abba, vagy amennyiben ez lehetséges, engedik a váratlan eseményt is a gyakorlat részévé válni. A gyakorlatok egyik része (általában a tábor vagy a nap kezdetén) abban segít, hogy az idő naptári elgondolásától vagy megmért tartamától gesztusaink tartamához, vagyis a gyakorlással hozzáférhető történésekhez közelítse a táborlakókat. Ez a gesztusterápia, illetve rituális tartamközösség az összes többi gyakorlatban is folytatódik, de a kezdő gyakorlatok alkalmasabbak arra, hogy a megfigyeléshez, irányításhoz, felügyelethez edzett, s ezért a reflexió révén a reflektálthoz képest mindig távolságot teremtő résztvevők (általában a nyugati kultúra neveltjei, akik ráadásul az egyetemi oktatási rítusokhoz szoktak) merjenek és tanuljanak utána indulni olyan késztetéseknek, amelyek nem pragmatikusan irányított ritmusokba vonják követőiket. Ezek a gyakorlatok teszik lehetővé, hogy több résztvevő gesztusai ritmizáljanak egy közös rítust, illetve tartamot. Az idő(k)beli találkozás nem pragmatikai és reflexív viszonyok kialakítása, hanem rezonancia-kapcsolatokba kerülés másokkal. Egy olyan kultúrában, amelyben a közösség-tapasztalat egyre ritkább, vagy egyre kevésbé intenzív, a közös idő revelációszerű, mert a kapcsolatokat viszonyokra redukáló tájékozódáshoz képest a gyakorlati tájékozódás sokkal tágasabb terét kínálja. Éjszakai néma túra A tábortűz fénykörében ülő táborozók félelemmel fordultak a sötét erdő felé, s vérengző medvékről, farkasokról kezdtek beszélgetni, majd ideges nevetés kíséretében gonosz földönkívüliekről is. Egy ideig hallgattam őket, majd gyakorlatvezetőként fordultam hozzájuk: Titkot mondok: azok a hátborzongató ellenségek, akiktől féltek, nem az éjszakai erdőben vannak, hanem az elmétekben, melyet bizonyos kulturális hatások befolyásolnak. Most elmegyünk, és megnézzük, mi van az éjszakai erdőben. Attól kezdve, hogy elhagytuk a tüzet, egyáltalán nem beszéltünk, míg vissza nem értünk a táborba. Igyekeztünk kapcsolatban maradni a következő lépés keresésének ritmusa és az éjszakai erdő, illetve az expedíció eseményeire figyelés révén. Valahányszor szükség volt rá, segítettünk egymásnak átjutni az akadályokon. A túra körülbelül három órát tartott egy erdővel borított, meredek hegyoldalon addig a szikláig, ahonnan nagyszerű éjszakai panoráma tárult elénk a Meleg-Szamos völgyének felső szakaszáról. Nem használtunk lámpát, az erdőben nem volt ösvény, s a gyakorlatvezető nem járta be előzőleg a terepet aszerint tájékozódott, amit a környéket pásztázó tekintete a Szamos-partról rögzített aznap délután. Persze, nem ez volt az első alkalom, hogy éjszakai túrára indult a hegyekben. Maradj a cipőidben! Minden résztvevő beáll egy-egy választott fa alá, egészen közel a törzshöz, és onnan néz fel a korona csúcsa felé az ágak között. Sokkal hosszabban szemléli így a fát annál, mintha faként akarná azonosítani vagy megállapítani bizonyos jelekből, hogy milyen fajta. Akár két hosszú percig is tartson a fa alatti felfele nézés, de anélkül, hogy a gyakorlatot végző órával mérné az időt. Mikor a fa elkezd meglepő, vagyis tartamdús lenni, a szemlélő kilép a cipőiből, pontosan úgy hagyva azokat, ahogyan ott állt bennük, s miután néhány lépésnyire eltávolodik, visszafordul. Most arra figyel, hogy már nincs ott a fa alatt: üresek a cipői. Meg fogja döbbenteni a pillanat kibeszélhetetlen kincse. És a veszteség. Igyekezzék hát vissza a cipőibe, hogy amíg a fa alatt van, ott is maradjon. Ha pedig mégis azt veszi észre, hogy elkalandozott, ne ennek okán töprengjen, hanem a figyelmét is léptesse vissza a cipőibe. Legalább háromszor álljon mindenki a fa alatt, és háromszor az üres cipők előtt. Talán zavar, hogy megmondja neked valaki, mit kell tenned. Nos, ezúttal tényleg megmondja, de nem kényszerít arra, hogy ehhez igazodj. Külső szemlélőként is hallgathatod az instrukcióit, vagy éppenséggel kritikai elemzés céljából. Ha viszont eldöntötted, hogy elvégzed a gyakorlatokat, akkor követned kell az útmutatásokat. Gyakorlás közben egyedül a fához fordulj segítségért, hogyha kiesel a gyakorlat ritmusából. Minden egyéb csak akadályozni fog abban, hogy visszatalálj. Azt, hogy milyen érzés valamit tenni, sohase akard előre megtudni, vagy öngerjesztéssel preparálni. Bízd rá magad azokra a gesztusokra, amelyek ahhoz az érzéshez vezetnek. A hamis érzelmek ezekben a tartamgyakorlatokban 4

5 még hamisabbakként hatnak. Mert most az a tét, hogy mi történik éppen: öngerjesztő érzelempreparálás, avagy odafigyelés a fára? Más gesztusok ritmizálják az előbbit, és mások az utóbbit. Elméleti szempontból azt lehetne kérdezni, hogy mi kapcsolja az irodalmi írást, olvasást ezekhez a gyakorlatokhoz, amelyekben semmilyen szöveg nem játszik semmiféle szerepet. Ha korábban a tudományos kutatás és a művészi gyakorlat felcserélésének gyanúja merült fel, most úgy tűnik, hogy az irodalom cserélődik fel egyfajta, éthoszt vagy terápiát nyújtó lelkigyakorlattal. Az elméleti válasz erre az lehetne, hogy a gyakorláskutatás az irodalmat nem szövegek képződéseként, értelmezéseként vagy azok különféle kölcsönhatásaiként, illetve kontextusaiként közelíti meg, hanem írás- és olvasásgyakorlatok figyelemgesztusai révén. A gyakorlati választ pedig olyan írás- és olvasásgyakorlatok adják meg, amelyeknek nincs szükségük szövegre: sem szóbeli, sem nyomtatott mondatok diskurzusára. Nem akarjuk kiiktatni a könyvet az irodalom mozgásteréből, hiszen éppen annak előkészületeinél tartunk, hogy a nyomtatott olvasmányokban is gesztusolvasással tájékozódjunk. De most a figyelem nem diszkurzív rítusainak gyakorlása a tét, mely legalább annyira alapvető feltétele az irodalmi írásnak, olvasásnak, mint az a természetes nyelv, amelyen írunk vagy olvasunk. Szerezz/ olvass egy érzékeléspoémát! A résztvevők háromtagú csoportokra oszlanak: mindegyikben lesz költő, olvasó és irodalmár. Az olvasó hanyatt fekszik a füvön, és hátrafelé kinyújtja meztelen karjait. A költő anyagokat gyűjt poémájához a tábor környékén (fenyőtobozt, kérget, ágakat, avart, gyepdarabot, köveket, sarat, vizet stb.), hogy azok segítségével egy-két percen át érdekes impulzusokat szerezzen olvasója alkarjainak bőrfelületén. Az irodalmár a költő és olvasó közös rítusát figyeli. Természetesen az impulzusok minősége legalább olyan mértékben függ a rögtönzött költői koreográfiától, mint a begyűjtött anyagoktól. Az olvasónak érzékelésfolyamként kell olvasnia a szerzői késztetéseket, mint egy lírai vagy zenei tartamot; ne törekedjék arra, hogy azonosítsa a szerző által használt anyagokat. Az irodalmár arra figyel, hogy a költőnek és anyagainak mozdulatai miként válnak érzékelésfolymmá az olvasó arcán. Mindenki próbálja ki mind a három szerepet. Az olvasás kockázata A résztvevők ezúttal szerzőpárosokat alkotnak, majd ki-ki elvonul a társával, hogy előkészítsen egy rövid, szavak nélküli történetet, ami egyenként fog megtörténni a többi szerzővel mint olvasóval. Kiválasztják a színhelyeket, begyűjtik a kellékeket, s közben gesztusokat, mozdulatokat idéznek fel és beszélnek el egymásnak, hogy azokból építsék ki az olvasmány idejét. A tét az, hogy kitalálják, miként indíthatják olvasóikat erre vagy arra a moccanásra anélkül, hogy beszélnének velük. Az olvasók vállalni fogják az olvasás kockázatát: feltétlenül engedelmeskednek minden késztetésnek. A ráhagyatkozás azzal segíthető elő, ha bekötik az olvasó szemét, s így minden mozdulatában ráutalt lesz a szerzők eligazító impulzusaira: például amikor hepehupás kaszálón szaladnak vele kézen fogva, hirtelen irányváltásokkal; amikor kinyújtóztatják és lehengerítik a rét egy hajlatán; ha menta és kakukkfű-ágyba fektetik, s takaróként ugyanilyen illatos füvekkel szórják be az arcát. Meglehet, hogy egy másik történetben a bekötött szemű olvasó öreg, szakállas fenyőre mászik fel, s majd vissza úgy, hogy egyik szerző a kezeit vezeti alkalmas fogódzókhoz, és a fejét óvja az ágakba ütközéstől, miközben a másik a lábait indítja megbízható állások felé. Olyan olvasmány is születhet, amely azzal kezdődik, hogy az olvasó a szerzők példáját követve fürdőruhába öltözik, aztán izgalmas vízi parádé következik (bekötött szemmel) a patakban: gátépítés, padmalykutatás, vízesésmászás, lebegés, lassú elmerülés, majd felszínre bukkanás. Ha van rá mód, a szerzők vízi szekérrel szállíthatják hűséges olvasójukat a történet végére: hátára fektetve két kezénél fogva vontatják maguk után a biztos révig. 5

6 És ki tudja, még hány egyéb történetet beszélnek el a leleményességükről híres meseszerzők? A kockázat tanulható. Alapfokon birkózás az erős szorongással, középfokon az elszántság biztonsága. Felsőfokon tartamgazdagság: annak a készségnek a begyakorlása, hogy utána induljunk ellenőrizetlen impulzusoknak, kimozdulva megszokott ritmusainkból. Miközben hagyjuk folyni a történet idejét, kipróbálható gyakorlatokkal gazdagodunk. A kockázat olvasása megtanít úgy hagyatkozni rá a másikra, mintha ő is én volnék, és elfogadni, hogy az önmagamra hagyatkozás végtelenül kockázatos. Ha a beszéd idejét nem szűkítjük elméletileg vagy gyakorlatilag retorikai történésekre, a beszéd és a nem diszkurzív gyakorlatok nem zárják ki egymást. A szoros kapcsolatot teremtő emberek beszélgetése közben például nagyon intenzív történések zajlanak, melyek ritmusa nem vezethető vissza retorikai gesztusokra. A nyomtatott olvasmányokhoz kapcsolódó Terepkönyv-gyakorlatok során is olyan figyelemgesztusokban gyakoroljuk magunkat, amelyek révén nem textuális történésekkel teremthetünk kapcsolatot. Természetesen egy retorikaelméleti olvasat is olvasásgyakorlat olyan figyelemgesztusok gyakorlása az olvasás idejében, amelyek révén tisztán diszkurzív történésekkel teremtük kapcsolatot. A gyakorláskutatás csak akkor száll vitába a retorikaelmélettel, amikor az általa követett történést más történések, vagy éppenséggel valamennyi más történés feltételeként, médiumaként vagy mozgástereként feltételezi. Nem csak az lehet az olvasás, illetve kutatás tétje, hogy egy szöveget milyen helyettesítő megfordítások vagy analógiák mentén értelmezünk, hanem az is, hogy milyen késztetéseket követünk, mely impulzusoknak indulunk utána az olvasás idejében. Mert minden más gyakorlathoz hasonlóan az olvasás is elkerülhetetlenül etikai tájékozódás. A nyomtatott olvasmányokhoz kapcsolódó Terepkönyv-gyakorlatok nem a szöveg illusztrációi, dramatizációi vagy kontextusai, nem is az olvasmányoktól jószerével független párhuzamos vagy háttérfolyamatok úgy segítenek tájékozódni az olvasás időiben, hogy tanítanak figyelemrítusként követni az írástörténést. Nem egy értelmezés révén kidolgozott olvasat a tét, hanem az olvasás tartama: az a jártasság, amelyet eltérő ritmusú történések mozgásterében szerzünk egyéni és csoportos kísérleteinkben. Mivel a rituális olvasás mindig gesztusokkal és impulzusokkal történő kapcsolatteremtés, magánya a figyelem magánya a figyelemé, mely azért vonul a gyakorlás csendjébe, hogy maradéktalanul odaszentelhesse magát annak, amit nem maga művel. Olvasószerzetesek Mindenki kap tíz-tíz mondatot Vida Gábor Torony emelkedőben című elbeszéléséből, ahogy a kártyát osztják körbe. Az olvasókuckók félig legelőn, félig erdőben húzódó ovális mentén, egymástól hallótávolságnál messzebbre felszúrt zöld ágakkal vannak kijelölve. Először ki-ki szerzetes módjára vonul el a kuckójába, hogy megpróbáljon utána indulni a mondataiban talált impulzusoknak: testemlékezéssel keresse azokat a rezdüléseket, amelyek az olvasott mondatok gyakorlása közben tartanak. Az egyéni gyakorlat után az olvasószerzetesek meglátogatják, illetve vendégül látják egymást egy előre begyakorolt mozgás szerint. Először valamennyi páros számú résztvevő indul el az óramutató járása irányában a legközelebbi szomszédja felé, majd ugyanebben az irányban rendre körbelátogatja az otthon maradó páratlan számúakat. Mikor visszakerülnek eredeti kuckóikba, akkor előbbi vendégfogadóik indulnak útnak, hogy viszontlátogassák őket. Ha a páratlan számúak eggyel többen vannak, be kell iktatni egy üres kuckót is a körbe, ahol mindenki kivár egy látogatási időt. Ez a ritmus tart tovább a páratlan, illetve páros számúak körén belül is. Mindig a legkisebb szám a páratlan, az utána következő pedig páros, és így tovább. Addig folytatódik a gyakorlat, míg mindenki meglátogat és vendégül lát mindenkit. A látogató leül a házigazda elé, az pedig felolvassa vendégének a mondatait. Mindannyiszor igyekszik úgy olvasni, hogy figyelme megmaradjon a kitapintott rezdülések tartamában. A látogató pedig ugyanígy igyekszik hallgatni az elhangzó mondatokat. Nem az a feladat, hogy kiderítsük a mondatok eredeti sorrendjét, hanem hogy jártasságot szerezzünk egy történet idejében, s ez látni fogjuk az eredeti mondatsorrend nélkül is elégséges lesz az elbeszélésbeli tájékozódáshoz. 6

7 Esti arcolvasó gyertyával A Proust-regényből vett olvasmány részletei hat átlátszó fóliára lesznek nyomtatva. A betűméretet úgy kell megválasztani, hogy a sorok gyertyafénynél is olvashatók legyenek, de csak akkor, ha az olvasó odahajol a fóliához (ajánlott a 14 pontos félkövér típus). Egy tábor-közeli tisztáson a gyakorlatvezető bever hat (a résztvevők felének megfelelő számú) karvastagságú cölöpöt, egymástól húsz-huszonöt lépésnyire. Követheti az erdő szélének görbületét, vagy a tisztás egész területén választ ki helyeket. Ha ezzel elkészült, mindegyik cövek mögé helyez egy ülőalkalmatosságként szolgáló követ vagy rönkdarabot; a bevert rudak csúcsaira pedig egy-egy gyertyát állít olyan magasságban, hogy ha a cölöp mögötti kőre vagy rönkre ül valaki, a láng körülbelül az álla magasságában égjen. Ha szélcsendes az este, kivezeti a résztvevőket a tisztás szélére. Ott magához veszi a csapat felét (annyi társat, ahány gyertyát állított), majd körül vezeti őket a gyertyatartó cölöpök mentén. Mikor elérnek az elsőhöz, meggyújtja a gyertyát, leültet valakit a kő- vagy fazsámolyra, és előveszi az első fóliát. A cölöp mögött ülőnek úgy kell azt a hátoldalával maga felé fordítva arca elé tartania, hogy a gyertyaláng elől a fóliát, hátul pedig az arcát világítsa meg. Ugyanígy ülnek be sorra a cövekek mögé azok is, akik a többi fóliát tartják. A gyakorlatvezető arra kéri őket, hogy ne próbálják kiböngészni a maguk előtt tartott tükörírást, hanem a hamarosan érkező olvasók arcát olvassák figyelmesen. Azután visszamegy a többiekhez, akik eddig a tisztás szélén vártak, megadja nekik a cölöpök közti haladásirányt, majd két-három cölöpnyi távolságot hagyva közöttük, útnak indítja őket egyenként, hogy végigolvassák a fóliákra írt regényrészletet a változó archáttér előtt. Ha már minden olvasó bejárta a gyertyatartó cölöpöket, ők kerülnek a fóliák mögé és a korábban ott ülőkből lesznek az olvasók. 7

Terápiás kutyák verseny szabályzata

Terápiás kutyák verseny szabályzata Terápiás kutyák verseny szabályzata A terápiás kutyák igen sokrétű feladat megoldására kiképzett és folyamatosan tanuló, és emellett dolgozó ebek. A sokféle tevékenységük közül ezen versenyen két legfontosabb

Részletesebben

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól.

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A JÁTÉK CÉLJA A játékosok megpróbálnak minél gyorsabban megszabadulni a kártyáiktól. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A totemet a kör közepére

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100)

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) Tartozékok 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) 5 nagy alattvaló (1-1 minden színben) 5 kis alattvaló (1-1 minden színben) 5 láda 5 100/200-as lapka hátlap Fontos:

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Botladozó könyvtárügyünk

Botladozó könyvtárügyünk Botladozó könyvtárügyünk A Magyar Olvasástársaság 2006 augusztusában Budapesten házigazdája volt a Nemzetközi Olvasástársaság 21. Világkongresszusának Bármelyik politikus sikertörténetként adná elô a hazai

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

ENERGIA DETEKTÍVEK. Szükséges eszközök: Csoportonként egy számológép, Információ az általános háztartási cikkek árairól

ENERGIA DETEKTÍVEK. Szükséges eszközök: Csoportonként egy számológép, Információ az általános háztartási cikkek árairól ENERGIA DETEKTÍVEK Cél: A tanulók képesek legyenek az adott háztartási cikk vagy egyéb elektromos eszközök energia felhasználásáról szóló információkat megtalálni, tudják, hol kell az energia címkéket

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Általános magyarázat Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású személyek

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is!

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is! 0 Budapest VIII., Bródy Sándor u.. Postacím: Budapest, Pf. 7 Telefon: 7-900 Fax: 7-90. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ 0. április. HARMADIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Írd le,

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

Filou Zsákbamacska. Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele.

Filou Zsákbamacska. Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele. Filou Zsákbamacska Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele.de 3-5 játékos részére, 8 éves kortól, játékidő 20 perc A játék

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLY KEZDŐ JÁTSZMA

JÁTÉKSZABÁLY KEZDŐ JÁTSZMA Marsha J. Falco JÁTÉKSZABÁLY A játék célja hogy 3 kártyából álló SET-eket találjunk meg az asztalra lehelyezett 12 kártyából. Minden kártyának 4 tulajdonsága van, amik a következők: FORMA: ovális, hullámos,

Részletesebben

Rendszer bevezetés. Hogyan kezdjük el?

Rendszer bevezetés. Hogyan kezdjük el? Rendszer bevezetés. Hogyan kezdjük el? Nehéz a változás Mint minden új projekt, egy minőségmenedzsment rendszer bevezetése is változásokat fog hozni cége életében. Úgy kellemeseket, mint kellemetleneket

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát.

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Kódolás A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Mi az információ? Az információ egy értelmes közlés, amely új ismeretet, új tudást ad. (Úgy is fogalmazhatunk, hogy

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS?

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? AVAGY AZ ISKOLÁK ÉS A CIVILSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL Sajnos az iskolák még mindig nem támaszkodhatnak a háttérként a szülőkre. Erre kellene az iskola vezetőségének nagyobb

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev Borbély Szilárd Nincstelenek Óratev Óravázlatok 1. Az típusa Új ismeretet feldolgozó 1. Életrajz, életmű ismertetése, kontextus, kritikák ismertetése, a regény közös értelmezése idő tevékenység módszer

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen Csapó Krisztián egyetemi tanársegéd Győr, 2010. március 27. pontok. Műhelymunka, Széchenyi István Egyetem A vállalkozásoktatás

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák!

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető Kedves Kollégák! A tanári kézikönyv a digitális tananyag kiegészítéseként jött létre. Amennyiben Ön szívesen használja órán azokat a játékos szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakoroltató feladatokat,

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

5. foglalkozás. Húsz találgatás Információelmélet

5. foglalkozás. Húsz találgatás Információelmélet 5. foglalkozás Húsz találgatás Információelmélet Röviden Mennyi információ van egy 1000 oldalas könyvben? Egy 1000 oldalas telefonkönyvben vagy 1000 üres lapon vagy Tolkien A Gyűrűk Ura könyvében van több

Részletesebben

A Forex folyamatosan változó piac, ezért gyakran nem könnyû átlátni. A változásokkal csak akkor leszünk képesek lépést tartani, ha a színvonalas

A Forex folyamatosan változó piac, ezért gyakran nem könnyû átlátni. A változásokkal csak akkor leszünk képesek lépést tartani, ha a színvonalas A devizakereskedés a valóságban meglehetôsen intenzív és stresszes vállalkozás tud lenni, amely során nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy érzelmeinket kontroll alatt tartsuk. A Forex nem egy hogyan gazdagodjunk

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS 1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS Tárgy: A minimális pihenőidőtől és a maximális vezetési időtől való kivételes eltérés annak érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen. Cikk: Az 561/2006/EK rendelet

Részletesebben

A tőzsdézés tévhitei, misztériumai

A tőzsdézés tévhitei, misztériumai 2 A tőzsdézés tévhitei, misztériumai A közgondolkodásban a tőzsde világa misztikus és elérhetetlen dolognak tűnhet. Természetesen ez nem így van, a tőzsdézés ma már mindenki számára elérhető pénzkereseti

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák Mottó: Az emberek jobban hasonlítanak ahhoz a korhoz amiben élnek, mint szüleikhez. Az az alapvető feltétele minden jó és helyes beszédnek,

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ.

6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ. 6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ. Bemutatás A tanteremben, annak jól működéséhez, tisztában kell lenni az interakció és a kommunikáció dinamizmusaival, és ezek hatásaival, Fontos,

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Családi vállalkozásokról

Családi vállalkozásokról REORGANIZÁCIÓ VAGYONKEZELŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT WWW.REORGANIZACIO.COM Családi vállalkozásokról KVK Horváth Dénes, MBA 2015.02.25. Budapest Forrás: Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó KO. 2 Mi számít családi

Részletesebben

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Témavázlat A feladatsor három részből áll. Összesen 120 pontot lehet a helyes megoldásra szerezni. A regény elolvasása után kitöltendő feladatokból

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság érzésére az SZTE Pszichológiai Intézetének minikonferenciáján Hallgató Emese 2012. május

Részletesebben

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció

Részletesebben

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012 TANÁR DIÁK KAPCSOLAT (1/Szeretet és igazság együtt és 2/ Ennek gyakorlata a tanár diák kapcsolatokban napjainkban) Heszky László ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre SZIE. Gödöllő 2012

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben