Berszán István Olvasás-idők

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berszán István Olvasás-idők"

Átírás

1 Berszán István Olvasás-idők Minden elmélet önmaga imperialista kiterjesztésére törekszik ez a legnyilvánvalóbb jele egyetlen gyakorlaton belül maradásának. Minél inkább igyekszik meggyőzni bennünket arról, hogy egy újabb terület, ami eddig különállónak számított, ugyanazon fogalmak és viszonyok szerint vizsgálandó, mint azok a jelenségek, amelyek az illető elmélet elsődleges terepéhez tartoznak, annál inkább saját kutatási gyakorlatának kapcsolatteremtési módját tulajdonítja az új alkalmazási terület történéseinek. Meglehet, hogy ez tovább finomítja, illetve átalakítja az elmélet fogalmait vagy az általa leírt viszonyrendszert, de sohasem mozdítja ki a kutatás ritmusát: a kapcsolatteremtésnek arra az elméletre jellemző gesztusait. Ha például a gazdaságtan kultúra-gazdaságtanná 1 változik, meglehet, hogy az élményjószágok keresletének és kínálatának szabályozására irányuló vizsgálat árnyalni fogja a piac korábban ismert mechanizmusainak némelyikét, de a kulturális történések gazdasági logika szerinti megközelítése csak erősíti a gazdaságtani kutatás piaci viszonyok szerinti tájékozódását. Ez pedig sokkal hamarabb vezet egy piaci kultúra eluralkodásához, mint a kultúra (esetleg nem-gazdasági) sajátosságainak hatékonyabb feltárásához. Az általam javasolt gyakorláskutatás 2 is elmélet annyiban, hogy amit vizsgál, azt mindig gyakorlásként közelíti meg; de több is az elméletnél, mert nemcsak kulturális tárgyait például a kutatást vagy az irodalmi írást-olvasást tekinti gyakorlásnak, hanem a megközelítésüket is gyakorlás révén kísérli meg. Még ez sem változtatna lényegesen az elméleti kutatás gyakorlatán, ha a gyakorláskutatás az írást, illetve olvasást egy-egy sajátos gyakorlástípusként különböztetné meg a többi kulturális gyakorlattól: a festéstől, a tánctól vagy az építészettől. Az ilyen diszciplináris tájékozódás egy módszeresen kidolgozott előfeltevés, illetve elvrendszer szabályaira vonatkoztat minden általa vizsgált történést, s ezáltal egyetlen médiumra, illetve egyetlen mozgástérre szűkíti saját gyakorlatát. Az interdiszciplinaritás kétségkívül tágítja a látómezőnket, de csak a diszciplínák laboratóriumainak egymásba nyitásával dolgoz ki egy elméletileg összetettebb, de gyakorlatilag továbbra is a kutatás számára elkülönített mozgásteret. A gyakorláskutatás nem kíván kiépíteni ilyen diszciplináris vagy interdiszciplináris gyakorlatot, hogy az ennek igényei szerint megfigyelt jelenségek modelljeit hozza működésbe, hanem a történések mozgástereibe igyekszik belépni olyan gyakorlatok révén, amelyek gesztusaikkal rezonálnak a történés ritmusára. Az irodalom kutatásában ez sokféle írás- és olvasásgyakorlatot jelent aszerint, hogy mi történik gyakorlásuk idejében. Hogy mi történik, gyakorlatilag azon múlik, amit éppen teszünk. Nem azért, mert mi gerjesztünk minden történést, hanem mert gyakorlás révén teremthetünk kapcsolatot a történésekkel. Ezért ami történik, etikailag egybeesik azzal, ami velünk történik, noha sohasem csak rajtunk múlik, hogy mi történik velünk, hanem azon is, ami minket ér: körülöttünk zajló moccanásokon, mások gesztusain. Viselkedésünk tehát nem a szabad akarat önkényes mutatványa és nem is determinált reakciók sorozta, hanem inkább időbeli, avagy gyakorlati tájékozódás a minket érő késztetések rengetegében. Az idő történések ritmusa sokféle időbeliesülés (temporizáció) aszerint, hogy éppen mi történik. De amennyiben a történésekkel csak gyakorlás révén teremthetünk kapcsolatot, az álalunk hozzáférhető idő gyakorlataink tartama. Hagyományosan csak bizonyos fajta gyakorlatokat tartanak rítusnak, a gyakorláskutatásban viszont valamennyi temporizációként zajló gyakorlat rítusnak minősül, mivel ebben a megközelítésben a rítus tartamgyakorlat, avagy a gyakorlat mint tartam. De nem ugyanaz a mérhető tartam, hiszen a gyakorlat ritmusának, vagyis a gyakorlatot ritmizáló gesztusoknak megfelelően mindig más és más a történés ideje. Ezért a gyakorláskutatás a rítusokat több idejű tartamok nem mérték-, hanem gyakorlásszerű ritmusaiként követi. Ha az érdekel, hogy mi történik az írás és olvasás idejében, ilyen kérdésekre kell gyakorlati választ találnunk: Hogyan teremthetünk kapcsolatot egy történéssel? Hogyan juthatunk egy ritmus idejébe vagy egy gyakorlás terébe? Az általunk javasolt etikai válasz szerint minden kultúrában vannak bejáratott figyelemgyakorlatok, ezek valamelyike révén teremtünk kapcsolatot bizonyos történésekkel. A figyelem egyetlen rítusa sem vezethető vissza egy másikra, mivel más a ritmusuk: amikor az egyiket gyakoroljuk, nem ugyanaz történik, mint egy másik gyakorlása közben. 1 Handbook of the Economics of Art and Culture, Volume 1, ed. Victor A. GINSBURGH and David THROSBY, Elsevier B.V., 2006; Jeanette D. SNOWBALL, Measuring the Value of Culture. Methods and Examples in Cultural Economics, Berlin- Heidelberg, Springer Verlag BERSZÁN István, Terepkönyv. Az írás és az olvasás rítusai irodalmi tartamgyakorlatok, Kolozsvár, Koinónia,

2 A gyakorláskutatás tehát nem elégszik meg azzal, hogy az irodalom elmélete legyen, és azzal sem, hogy az elméletet szövegek értelmezésében alkalmazza. Azt kívánja megmutatni, hogy az irodalmi írás, olvasás olyan figyelemrítusok révén segít kitágítani a mozgásterünket, amelyek nem foghatók egyetlen rendszer terébe, sem egyetlen kutatatási gyakorlat idejébe. Ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen köztük bármiféle kapcsolat, hanem csak azt, hogy a kapcsolat ezúttal gyakorlati tájékozódáson múlik: az átjáráson egyik rítus ritmusából a másikéba a figyelem gyakorlásának megváltozása révén. Megkérdezhetné valaki, hogy mi a különbség, avagy van-e egyáltalán a gyakorláskutatás és az írás-olvasás között. Vajon nem arról van szó, hogy ez a kísérlet a tudományos kutatást művészi gyakorlatra cseréli, s a kritikai távolság elvesztésével beleolvad a tárgyába? Inkább azt mondanám, hogy a gyakorláskutatásnak, amennyiben túllép az elméleten, nincs többé tárgya, hanem csak tere van. A tárgy valóban reflexiót, távolságtartó megfigyelést igényel ez a figyelemnek az a rítusa, melynek mozgásteréből a diszciplináris és interdiszciplináris kutatás soha nem mozdul ki. A gyakorláskutatás viszont éppen a mozgásterek átjárhatóságát s egyben egymásra redukálhatatlanságát tartja szem előtt, mikor a gyakorlati tájékozódás etikájának távlatában végzi irodalmi kísérleteit. Egy ilyen etika néhány ponton kapcsolódik Lévinas, Derrida, Foucault, Rorty, illetve Badiou etikai tájékozódásához, de miközben azok gyakorlásra vonatkozó kutatási eredményeit elfogadja, a kutatásban érvényesülő gyakorlati döntéseikre is figyel. Lévinas 3 a Másik szükségeinek úgy megy elébe, mint a Mester abszolút parancsának az imhol vagyok ábrahámi gesztusa a legelemibb gyakorlati készség, amely itt azért ölti egy elemi, tovább nem elemezhető Én-Te viszony etikai tézisének formáját, mert Lévinas a másik iránti feltétlen kötelességnek mond igent. Derrida 4, akinek Lévinas a Mestere, az abszolút kötelesség többességébe ütközik, ami a döntés misterium tremendum -ához vezet. Mert ha az ő példájánál maradva befogadok egy kóbor macskát, s ezzel teljesítem a másik iránti kötelességem, közben elmulasztom az összes többi kóbor macskával szembeni kötelességem. És nincs ésszerű magyarázat, számítás vagy biztos jel, amely a döntést felmentené iszonyú paradoxonától: mindenki más egészen más, s ennélfogva egyformán igényt tarthat az odafordulásomra. A döntésnek ez az örökös eldönthetetlensége, mely minden gyakorlati döntésben megújul, a tájékozódás elkerülhetetlenségével szembesít: minden gyakorlati döntés egyben tájékozódás a késztetések nemcsak a kötelességek, kihívások, kényszerek, hanem a csábítások, indulatok, ösztönzések, biztatások stb. záporában. Foucault a próbatétel (l epreuve) típusú igazságkeresés megkülönböztetésével, illetve a történés rétegeiként megragadott diszkurzív és nem diszkurzív gyakorlatok vizsgálatával mutat a gyakorláskutatás irányába. Önmagunk állandó történeti kritikájaként javasolt filozófiai éthoszával 5 pedig a szubjektum történetileg megképződő alakzatainak meghaladását követi imperatívuszként, miközben (életvitelét tekintve is) az önmagaság transzgresszív technikái mellett dönt. Az újnak, avagy a forradalminak erre a vonzására hangolódik Rorty és Badiou etikai tájékozódása is. Rorty 6 definíciója szerint az értelmiségi azért olvas, hogy új elképzeléseket találjon arra vonatkozóan, amit magával kezdhet. Diagnózisa szerint a nyugati értelmiség a reneszánsz óta egy irodalmi kultúra irányába tart, amelyben a megváltásról szóló minden új elképzelésnek helye van, amennyiben nem kíván kizárólagossá válni. Rorty a problémamegoldás pragmatikus ritmusát követi ezekben az elképzelésekben, melynek alapja az az elv, hogy minden problémamegoldási kísérlet újabb problémákat szül. A megoldandó probléma természetétől függ, hogy az egzakt tudományok művelőinek példamutató együttműködése-e a célravezető vagy a mindent relativizáló frivol posztmoderneké : ha az a kérdés, hogy egy eldöntött és akart cél hogyan érhető el a legoptimálisabban, akkor az előbbi modell követendő; ha viszont az a kérdés, hogy mit akarjunk, akkor az irodalmi kultúra legfrissebb újdonságai, a képzelet aktuális határai a mérvadóak, melyek egy ideje túl jutottak az egyetlen igazság eszméjén. Rorty azért nevezi ez utóbbit megváltó igazságnak, mert hirdetői szerint a dolgok rendjének megragadásával egyszer s mindenkorra megválaszolhatjuk azt a kérdést is, hogy mihez kezdjünk magunkkal. Ha hiszünk egy ilyen igazságban, ez voltaképpen az etikai problémamegoldástól vált meg azáltal, hogy változatlan természetünk örök igazságából vezeti le, milyeneknek kell lennünk. Rorty és a posztmodern értelmiségiek nem 3 Emmanuel LÉVINAS, Teljesség és végtelen, Pécs, Jelenkor, (Paris, 1965); Emmanuel LÉVINAS, Otherwise than being, or, Beyond essence, Duquesne University Press Jacques DERRIDA, A halál adománya = Vulgo 2000/ (Paris, 1999) 5 Michel FOUCAULT, Mi a felvilágosodás? = Michel FOUCAULT, A modernség politikai-filozófiai dilemmái, a felvilágosodáson innen és túl, szerk. SZAKOLCZAY Árpád, Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, (Paris, 1983). Ford. SZAKOLCZAY Árpád. 6 Richard RORTY, A nyugati értelmiség vándorútja, avagy a megváltó igazság hanyatlása és az irodalmi kultúra felemelkedése = szerk. BERSZÁN István, Gyakorlat etika pragmatizmus, Kolozsvár, Scientia

3 hiszik, hogy létezne ilyen végső, változhatatlan természetünkre vonatkozó igazság, ezért állandó feladatnak látják, hogy új elképzeléseket alakítsunk ki saját lehetőségeinkről. Badiou, akit manapság a szolgálatos francia filozófus -ként emlegetnek, Etikájában 7 ugyancsak a helyzetet kimozdító, azt forradalmian átalakító igazságtörténések ritmusára hangolódik: akár szerelemről, tudományról, művészetről vagy politikáról van szó, az eseményszerű, radikális változáshoz való hűség bizonyul követendőnek, ennek feladása (elárulása), terrorisztikus szimulálása vagy egyetlen igazságtörténésként abszolutizálása pedig kerülendőnek (gonosznak) számít. Etikai tájékozódásában számunkra a történés gyakorláshoz kötöttsége a fontos, de nemcsak olyankor, amikor a helyzetet kimozdító forradalmi törekvés az esemény, hanem egy archaikus rítus egykori vagy jelenbeli gyakorlása közben is. Az általunk javasolt etika az idő(k)beli gyakorlati tájékozódást kutatja. Azt, ahogyan a gesztusaink révén kerülünk egy történés idejébe; ahogy megmaradunk annak ritmusában, vagy kiesünk belőle; ahogy a gyakorlás megváltozásával átjárunk egyik történés idejéből a másikba; ahogy a minket érő késztetések rengetegében gyakorlati döntéseket hozunk; ahogy felfedezzük, belakjuk, kidolgozzuk, tágítjuk vagy alakítjuk azt az összetett mozgásteret, ahol jártasságot szerzünk. Ennek az etikának egyetlen imperatívusza van: tájékozódj! Hogy miként, annak bejáratott tájékozódási gyakorlatok késztetései vagy más impulzív gesztusok követése révén lehet és kell eldőlnie. A tájékozódj! etikai imperatívusza elméleti megfogalmazásban annyit tesz, hogy a tájékozódás elkerülhetetlen. Az irodalmi írás és olvasás rendkívül kifinomult figyelemgyakorlatokban tehet jártassá, s ezáltal kitágítja mozgásterünket aki sokat ír és/vagy olvas, annak nemcsak az információk révén gyarapodik a tudása, hanem a tájékozódási készsége is változik: nemcsak olvasás közben, hanem a mindennapi tájékozódásban is sokkal több történéssel képes kapcsolatot teremteni, és jártasságot szerezni azok mozgástereiben. A gyakorláskutatás eddigi eredményei megmutatták, hogy az irodalmi írás és olvasás egyáltalán nem szorítkozik a nyelv diszkurzív terére, hanem nagyon sokféle mozgásteret nyit meg azok előtt, akik gesztusírással, gesztusolvasással gyakorolják magukat az irodalom eltérő ritmusú figyelemgyakorlataiban. A kulturálisan domináns rítusok nagyon beszűkíthetik azok mozgásterét, akik elmulasztanak jártasságot szerezni másféle rítusokban. Még azok is, akik olvasnak, de figyelemgesztusaik az interpretáció gyakorlására szorítkoznak, elvesztik az olvasás idejének, időinek gazdagságát. Nem egyszerűen a szabadidőnket fordítjuk az olvasásra, ahogy a kultúra-gazdaságtan logikája diktálja, hanem inkább az olvasásban nyerünk időt azáltal, hogy sokféle történéssel teremtünk kapcsolatot. Igaz, hogy a gyakorlás mindenkor időáldozat, de ez nem a befektetés gazdasági gesztusával, hanem a figyelem rítusaival áll kapcsolatban, s ennek megfelelően egészen másféle történés. Hogy ki tudjunk mozdulni kulturálisan domináns figyelemgyakorlatainkból, olyan vagy ahhoz hasonló tréningre van szükség, amelyet kísérleti Terepkönyv-táborokban próbáltam ki egyetemi hallgatók és más érdeklődők bevonásával. A színhely turistaforgalomtól félreeső hegyi sátortábor, ahol 6-7 napot töltünk a Terepkönyvben leírt rituális írás- és olvasásgyakorlatokkal, illetve a tábori élethez tartozó rítusokkal. A résztvevők száma nem haladhatja meg a 15-öt, mert ez megnehezítené a figyelemgyakorlatokra és egymásra hangolódást. Fontos, hogy a gyakorlatokat olyan valaki vezesse, ki korábban nem gyakorlatvezetőként már vett részt Terepkönyv-táborban. Az ő feladata, hogy mindenről gondoskodjék, ami a zavartalan gyakorlást lehetővé teszi: neki kell előzetesen felkutatni a táborhelyet, és a terephez, időjáráshoz, illetve a résztvevők tábori életéhez igazodva neki kell kiválasztania, sorba rendeznie, előkészítenie, esetleg módosítania a sorra kerülő gyakorlatokat. A gyakorlás idején viszont már sem irányító, sem külső megfigyelő nem lehet: mihelyt egy gyakorlat elkezdődik, maga is egy lesz a résztvevők közül. A vad környezet nemcsak díszlete, hanem tényleges színhelye is mindannak, ami a táborozás idején történik. Van, akinek első pillanattól feltűnik, másoknak egy-két nap múlva lesz nyilvánvalóvá, hogy az érintetlen táj csendje mennyire segít a megszokott ritmusokból kimozdító figyelemrítusokra hangolódásban. A gyakorlatok nem igényelnek irodalomtudományi képzettséget, kidolgozott interpretációs technikákat, csak olvasáskészséget, vagy ami ugyanaz: az etikai (gyakorlati) tájékozódás igényességét. A többit a sorra kerülő gyakorlatok segítenek pótolni, felidézni, kibővíteni, felfedezni, illetve tanulni. Minden gyakorlat előtt elhangoznak a gyakorlatvezető egyszerű útbaigazításai, de a gyakorlás elkezdésétől a befejezéséig a résztvevők egyáltalán nem beszélnek, legfeljebb egy-egy rövid olvasmányrészletet vagy töredéket olvasnak fel hangosan, ahol ezt a gyakorlat 7 Alain BADIOU, Ethics. An Essay ont he Understanding of Evil, London New York, Verso, Trans. Peter HOLLWARD. 3

4 kéri. Hogyha valami megzavarja a gyakorlást (pl. beszéd vagy váratlan esemény), akkor a résztvevők, mihelyt észrevették, hogy kiestek a gyakorlásból, igyekeznek visszatalálni abba, vagy amennyiben ez lehetséges, engedik a váratlan eseményt is a gyakorlat részévé válni. A gyakorlatok egyik része (általában a tábor vagy a nap kezdetén) abban segít, hogy az idő naptári elgondolásától vagy megmért tartamától gesztusaink tartamához, vagyis a gyakorlással hozzáférhető történésekhez közelítse a táborlakókat. Ez a gesztusterápia, illetve rituális tartamközösség az összes többi gyakorlatban is folytatódik, de a kezdő gyakorlatok alkalmasabbak arra, hogy a megfigyeléshez, irányításhoz, felügyelethez edzett, s ezért a reflexió révén a reflektálthoz képest mindig távolságot teremtő résztvevők (általában a nyugati kultúra neveltjei, akik ráadásul az egyetemi oktatási rítusokhoz szoktak) merjenek és tanuljanak utána indulni olyan késztetéseknek, amelyek nem pragmatikusan irányított ritmusokba vonják követőiket. Ezek a gyakorlatok teszik lehetővé, hogy több résztvevő gesztusai ritmizáljanak egy közös rítust, illetve tartamot. Az idő(k)beli találkozás nem pragmatikai és reflexív viszonyok kialakítása, hanem rezonancia-kapcsolatokba kerülés másokkal. Egy olyan kultúrában, amelyben a közösség-tapasztalat egyre ritkább, vagy egyre kevésbé intenzív, a közös idő revelációszerű, mert a kapcsolatokat viszonyokra redukáló tájékozódáshoz képest a gyakorlati tájékozódás sokkal tágasabb terét kínálja. Éjszakai néma túra A tábortűz fénykörében ülő táborozók félelemmel fordultak a sötét erdő felé, s vérengző medvékről, farkasokról kezdtek beszélgetni, majd ideges nevetés kíséretében gonosz földönkívüliekről is. Egy ideig hallgattam őket, majd gyakorlatvezetőként fordultam hozzájuk: Titkot mondok: azok a hátborzongató ellenségek, akiktől féltek, nem az éjszakai erdőben vannak, hanem az elmétekben, melyet bizonyos kulturális hatások befolyásolnak. Most elmegyünk, és megnézzük, mi van az éjszakai erdőben. Attól kezdve, hogy elhagytuk a tüzet, egyáltalán nem beszéltünk, míg vissza nem értünk a táborba. Igyekeztünk kapcsolatban maradni a következő lépés keresésének ritmusa és az éjszakai erdő, illetve az expedíció eseményeire figyelés révén. Valahányszor szükség volt rá, segítettünk egymásnak átjutni az akadályokon. A túra körülbelül három órát tartott egy erdővel borított, meredek hegyoldalon addig a szikláig, ahonnan nagyszerű éjszakai panoráma tárult elénk a Meleg-Szamos völgyének felső szakaszáról. Nem használtunk lámpát, az erdőben nem volt ösvény, s a gyakorlatvezető nem járta be előzőleg a terepet aszerint tájékozódott, amit a környéket pásztázó tekintete a Szamos-partról rögzített aznap délután. Persze, nem ez volt az első alkalom, hogy éjszakai túrára indult a hegyekben. Maradj a cipőidben! Minden résztvevő beáll egy-egy választott fa alá, egészen közel a törzshöz, és onnan néz fel a korona csúcsa felé az ágak között. Sokkal hosszabban szemléli így a fát annál, mintha faként akarná azonosítani vagy megállapítani bizonyos jelekből, hogy milyen fajta. Akár két hosszú percig is tartson a fa alatti felfele nézés, de anélkül, hogy a gyakorlatot végző órával mérné az időt. Mikor a fa elkezd meglepő, vagyis tartamdús lenni, a szemlélő kilép a cipőiből, pontosan úgy hagyva azokat, ahogyan ott állt bennük, s miután néhány lépésnyire eltávolodik, visszafordul. Most arra figyel, hogy már nincs ott a fa alatt: üresek a cipői. Meg fogja döbbenteni a pillanat kibeszélhetetlen kincse. És a veszteség. Igyekezzék hát vissza a cipőibe, hogy amíg a fa alatt van, ott is maradjon. Ha pedig mégis azt veszi észre, hogy elkalandozott, ne ennek okán töprengjen, hanem a figyelmét is léptesse vissza a cipőibe. Legalább háromszor álljon mindenki a fa alatt, és háromszor az üres cipők előtt. Talán zavar, hogy megmondja neked valaki, mit kell tenned. Nos, ezúttal tényleg megmondja, de nem kényszerít arra, hogy ehhez igazodj. Külső szemlélőként is hallgathatod az instrukcióit, vagy éppenséggel kritikai elemzés céljából. Ha viszont eldöntötted, hogy elvégzed a gyakorlatokat, akkor követned kell az útmutatásokat. Gyakorlás közben egyedül a fához fordulj segítségért, hogyha kiesel a gyakorlat ritmusából. Minden egyéb csak akadályozni fog abban, hogy visszatalálj. Azt, hogy milyen érzés valamit tenni, sohase akard előre megtudni, vagy öngerjesztéssel preparálni. Bízd rá magad azokra a gesztusokra, amelyek ahhoz az érzéshez vezetnek. A hamis érzelmek ezekben a tartamgyakorlatokban 4

5 még hamisabbakként hatnak. Mert most az a tét, hogy mi történik éppen: öngerjesztő érzelempreparálás, avagy odafigyelés a fára? Más gesztusok ritmizálják az előbbit, és mások az utóbbit. Elméleti szempontból azt lehetne kérdezni, hogy mi kapcsolja az irodalmi írást, olvasást ezekhez a gyakorlatokhoz, amelyekben semmilyen szöveg nem játszik semmiféle szerepet. Ha korábban a tudományos kutatás és a művészi gyakorlat felcserélésének gyanúja merült fel, most úgy tűnik, hogy az irodalom cserélődik fel egyfajta, éthoszt vagy terápiát nyújtó lelkigyakorlattal. Az elméleti válasz erre az lehetne, hogy a gyakorláskutatás az irodalmat nem szövegek képződéseként, értelmezéseként vagy azok különféle kölcsönhatásaiként, illetve kontextusaiként közelíti meg, hanem írás- és olvasásgyakorlatok figyelemgesztusai révén. A gyakorlati választ pedig olyan írás- és olvasásgyakorlatok adják meg, amelyeknek nincs szükségük szövegre: sem szóbeli, sem nyomtatott mondatok diskurzusára. Nem akarjuk kiiktatni a könyvet az irodalom mozgásteréből, hiszen éppen annak előkészületeinél tartunk, hogy a nyomtatott olvasmányokban is gesztusolvasással tájékozódjunk. De most a figyelem nem diszkurzív rítusainak gyakorlása a tét, mely legalább annyira alapvető feltétele az irodalmi írásnak, olvasásnak, mint az a természetes nyelv, amelyen írunk vagy olvasunk. Szerezz/ olvass egy érzékeléspoémát! A résztvevők háromtagú csoportokra oszlanak: mindegyikben lesz költő, olvasó és irodalmár. Az olvasó hanyatt fekszik a füvön, és hátrafelé kinyújtja meztelen karjait. A költő anyagokat gyűjt poémájához a tábor környékén (fenyőtobozt, kérget, ágakat, avart, gyepdarabot, köveket, sarat, vizet stb.), hogy azok segítségével egy-két percen át érdekes impulzusokat szerezzen olvasója alkarjainak bőrfelületén. Az irodalmár a költő és olvasó közös rítusát figyeli. Természetesen az impulzusok minősége legalább olyan mértékben függ a rögtönzött költői koreográfiától, mint a begyűjtött anyagoktól. Az olvasónak érzékelésfolyamként kell olvasnia a szerzői késztetéseket, mint egy lírai vagy zenei tartamot; ne törekedjék arra, hogy azonosítsa a szerző által használt anyagokat. Az irodalmár arra figyel, hogy a költőnek és anyagainak mozdulatai miként válnak érzékelésfolymmá az olvasó arcán. Mindenki próbálja ki mind a három szerepet. Az olvasás kockázata A résztvevők ezúttal szerzőpárosokat alkotnak, majd ki-ki elvonul a társával, hogy előkészítsen egy rövid, szavak nélküli történetet, ami egyenként fog megtörténni a többi szerzővel mint olvasóval. Kiválasztják a színhelyeket, begyűjtik a kellékeket, s közben gesztusokat, mozdulatokat idéznek fel és beszélnek el egymásnak, hogy azokból építsék ki az olvasmány idejét. A tét az, hogy kitalálják, miként indíthatják olvasóikat erre vagy arra a moccanásra anélkül, hogy beszélnének velük. Az olvasók vállalni fogják az olvasás kockázatát: feltétlenül engedelmeskednek minden késztetésnek. A ráhagyatkozás azzal segíthető elő, ha bekötik az olvasó szemét, s így minden mozdulatában ráutalt lesz a szerzők eligazító impulzusaira: például amikor hepehupás kaszálón szaladnak vele kézen fogva, hirtelen irányváltásokkal; amikor kinyújtóztatják és lehengerítik a rét egy hajlatán; ha menta és kakukkfű-ágyba fektetik, s takaróként ugyanilyen illatos füvekkel szórják be az arcát. Meglehet, hogy egy másik történetben a bekötött szemű olvasó öreg, szakállas fenyőre mászik fel, s majd vissza úgy, hogy egyik szerző a kezeit vezeti alkalmas fogódzókhoz, és a fejét óvja az ágakba ütközéstől, miközben a másik a lábait indítja megbízható állások felé. Olyan olvasmány is születhet, amely azzal kezdődik, hogy az olvasó a szerzők példáját követve fürdőruhába öltözik, aztán izgalmas vízi parádé következik (bekötött szemmel) a patakban: gátépítés, padmalykutatás, vízesésmászás, lebegés, lassú elmerülés, majd felszínre bukkanás. Ha van rá mód, a szerzők vízi szekérrel szállíthatják hűséges olvasójukat a történet végére: hátára fektetve két kezénél fogva vontatják maguk után a biztos révig. 5

6 És ki tudja, még hány egyéb történetet beszélnek el a leleményességükről híres meseszerzők? A kockázat tanulható. Alapfokon birkózás az erős szorongással, középfokon az elszántság biztonsága. Felsőfokon tartamgazdagság: annak a készségnek a begyakorlása, hogy utána induljunk ellenőrizetlen impulzusoknak, kimozdulva megszokott ritmusainkból. Miközben hagyjuk folyni a történet idejét, kipróbálható gyakorlatokkal gazdagodunk. A kockázat olvasása megtanít úgy hagyatkozni rá a másikra, mintha ő is én volnék, és elfogadni, hogy az önmagamra hagyatkozás végtelenül kockázatos. Ha a beszéd idejét nem szűkítjük elméletileg vagy gyakorlatilag retorikai történésekre, a beszéd és a nem diszkurzív gyakorlatok nem zárják ki egymást. A szoros kapcsolatot teremtő emberek beszélgetése közben például nagyon intenzív történések zajlanak, melyek ritmusa nem vezethető vissza retorikai gesztusokra. A nyomtatott olvasmányokhoz kapcsolódó Terepkönyv-gyakorlatok során is olyan figyelemgesztusokban gyakoroljuk magunkat, amelyek révén nem textuális történésekkel teremthetünk kapcsolatot. Természetesen egy retorikaelméleti olvasat is olvasásgyakorlat olyan figyelemgesztusok gyakorlása az olvasás idejében, amelyek révén tisztán diszkurzív történésekkel teremtük kapcsolatot. A gyakorláskutatás csak akkor száll vitába a retorikaelmélettel, amikor az általa követett történést más történések, vagy éppenséggel valamennyi más történés feltételeként, médiumaként vagy mozgástereként feltételezi. Nem csak az lehet az olvasás, illetve kutatás tétje, hogy egy szöveget milyen helyettesítő megfordítások vagy analógiák mentén értelmezünk, hanem az is, hogy milyen késztetéseket követünk, mely impulzusoknak indulunk utána az olvasás idejében. Mert minden más gyakorlathoz hasonlóan az olvasás is elkerülhetetlenül etikai tájékozódás. A nyomtatott olvasmányokhoz kapcsolódó Terepkönyv-gyakorlatok nem a szöveg illusztrációi, dramatizációi vagy kontextusai, nem is az olvasmányoktól jószerével független párhuzamos vagy háttérfolyamatok úgy segítenek tájékozódni az olvasás időiben, hogy tanítanak figyelemrítusként követni az írástörténést. Nem egy értelmezés révén kidolgozott olvasat a tét, hanem az olvasás tartama: az a jártasság, amelyet eltérő ritmusú történések mozgásterében szerzünk egyéni és csoportos kísérleteinkben. Mivel a rituális olvasás mindig gesztusokkal és impulzusokkal történő kapcsolatteremtés, magánya a figyelem magánya a figyelemé, mely azért vonul a gyakorlás csendjébe, hogy maradéktalanul odaszentelhesse magát annak, amit nem maga művel. Olvasószerzetesek Mindenki kap tíz-tíz mondatot Vida Gábor Torony emelkedőben című elbeszéléséből, ahogy a kártyát osztják körbe. Az olvasókuckók félig legelőn, félig erdőben húzódó ovális mentén, egymástól hallótávolságnál messzebbre felszúrt zöld ágakkal vannak kijelölve. Először ki-ki szerzetes módjára vonul el a kuckójába, hogy megpróbáljon utána indulni a mondataiban talált impulzusoknak: testemlékezéssel keresse azokat a rezdüléseket, amelyek az olvasott mondatok gyakorlása közben tartanak. Az egyéni gyakorlat után az olvasószerzetesek meglátogatják, illetve vendégül látják egymást egy előre begyakorolt mozgás szerint. Először valamennyi páros számú résztvevő indul el az óramutató járása irányában a legközelebbi szomszédja felé, majd ugyanebben az irányban rendre körbelátogatja az otthon maradó páratlan számúakat. Mikor visszakerülnek eredeti kuckóikba, akkor előbbi vendégfogadóik indulnak útnak, hogy viszontlátogassák őket. Ha a páratlan számúak eggyel többen vannak, be kell iktatni egy üres kuckót is a körbe, ahol mindenki kivár egy látogatási időt. Ez a ritmus tart tovább a páratlan, illetve páros számúak körén belül is. Mindig a legkisebb szám a páratlan, az utána következő pedig páros, és így tovább. Addig folytatódik a gyakorlat, míg mindenki meglátogat és vendégül lát mindenkit. A látogató leül a házigazda elé, az pedig felolvassa vendégének a mondatait. Mindannyiszor igyekszik úgy olvasni, hogy figyelme megmaradjon a kitapintott rezdülések tartamában. A látogató pedig ugyanígy igyekszik hallgatni az elhangzó mondatokat. Nem az a feladat, hogy kiderítsük a mondatok eredeti sorrendjét, hanem hogy jártasságot szerezzünk egy történet idejében, s ez látni fogjuk az eredeti mondatsorrend nélkül is elégséges lesz az elbeszélésbeli tájékozódáshoz. 6

7 Esti arcolvasó gyertyával A Proust-regényből vett olvasmány részletei hat átlátszó fóliára lesznek nyomtatva. A betűméretet úgy kell megválasztani, hogy a sorok gyertyafénynél is olvashatók legyenek, de csak akkor, ha az olvasó odahajol a fóliához (ajánlott a 14 pontos félkövér típus). Egy tábor-közeli tisztáson a gyakorlatvezető bever hat (a résztvevők felének megfelelő számú) karvastagságú cölöpöt, egymástól húsz-huszonöt lépésnyire. Követheti az erdő szélének görbületét, vagy a tisztás egész területén választ ki helyeket. Ha ezzel elkészült, mindegyik cövek mögé helyez egy ülőalkalmatosságként szolgáló követ vagy rönkdarabot; a bevert rudak csúcsaira pedig egy-egy gyertyát állít olyan magasságban, hogy ha a cölöp mögötti kőre vagy rönkre ül valaki, a láng körülbelül az álla magasságában égjen. Ha szélcsendes az este, kivezeti a résztvevőket a tisztás szélére. Ott magához veszi a csapat felét (annyi társat, ahány gyertyát állított), majd körül vezeti őket a gyertyatartó cölöpök mentén. Mikor elérnek az elsőhöz, meggyújtja a gyertyát, leültet valakit a kő- vagy fazsámolyra, és előveszi az első fóliát. A cölöp mögött ülőnek úgy kell azt a hátoldalával maga felé fordítva arca elé tartania, hogy a gyertyaláng elől a fóliát, hátul pedig az arcát világítsa meg. Ugyanígy ülnek be sorra a cövekek mögé azok is, akik a többi fóliát tartják. A gyakorlatvezető arra kéri őket, hogy ne próbálják kiböngészni a maguk előtt tartott tükörírást, hanem a hamarosan érkező olvasók arcát olvassák figyelmesen. Azután visszamegy a többiekhez, akik eddig a tisztás szélén vártak, megadja nekik a cölöpök közti haladásirányt, majd két-három cölöpnyi távolságot hagyva közöttük, útnak indítja őket egyenként, hogy végigolvassák a fóliákra írt regényrészletet a változó archáttér előtt. Ha már minden olvasó bejárta a gyertyatartó cölöpöket, ők kerülnek a fóliák mögé és a korábban ott ülőkből lesznek az olvasók. 7

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Terápiás kutyák verseny szabályzata

Terápiás kutyák verseny szabályzata Terápiás kutyák verseny szabályzata A terápiás kutyák igen sokrétű feladat megoldására kiképzett és folyamatosan tanuló, és emellett dolgozó ebek. A sokféle tevékenységük közül ezen versenyen két legfontosabb

Részletesebben

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól.

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A JÁTÉK CÉLJA A játékosok megpróbálnak minél gyorsabban megszabadulni a kártyáiktól. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A totemet a kör közepére

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület Nyelv

Részletesebben

A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében

A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében G. GŐDÉNY ANDREA A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében [ ] bármennyire önmagában egybehangzó és lekerekített világot alkosson is, a műalkotás mint valóságos, egyedivé vált objektum

Részletesebben

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100)

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) Tartozékok 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) 5 nagy alattvaló (1-1 minden színben) 5 kis alattvaló (1-1 minden színben) 5 láda 5 100/200-as lapka hátlap Fontos:

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA Amikor ujjammal a falra mutatok és felkérem Önöket, hogy nézzenek oda, minden tekintet a falra irányul, és senki sem az ujjamat nézi. Az ujjam rámutat valamire, és Önök nyilvánvalóan

Részletesebben

A boldog felhasználó

A boldog felhasználó A boldog felhasználó Ingyenes e-book, a Felhasználó Update csapattól Írta: Vidi Rita Mi a különbség a begyakorolt, monoton, örökké félelmetesnek tűnő felhasználás, és a tudás alapú, céltudatos, örömfelhasználás

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Érdekes és újszerû vállalkozást

Érdekes és újszerû vállalkozást BOKOR ZSUZSA Identitáskurzusok Erdélyrõl Feischmidt Margit (szerk.): Erdély-(de)konstrukciók. Tabula Könyvek 7. Budapest Pécs, Néprajzi Múzeum PTE Kommunikációés Médiatudományi Tanszék, 2005. Érdekes és

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Szimbólum-hidak a gyermekek terápiájában Gyimesné Markó Etelka

Szimbólum-hidak a gyermekek terápiájában Gyimesné Markó Etelka Szimbólum-hidak a gyermekek terápiájában Gyimesné Markó Etelka A MEGVÁLTÁS BELÁTÁS, MEGÉRTÉS. Keresd tetteid értelmét, mi, mire jó, hová vezet, minek mi csínja, miképpeg verázsolók, tudók titok zárait

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK?

EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK? EGY CSÓNAKBAN EVEZÜNK? 65 Tehát ezzel az a kis csapattal szervezzük majd közösen a tábort. Axel körbetelefonált, hogy kinek van kedve részt venni a következô, száznál is több külföldi résztvevôvel zajló

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel.

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel. MODERÁLTA ÉS SZERKESZTETTE: HORVÁTH TAMÁS A felsőoktatás nemzetközivé válása SZAKÉRTŐI BESZÉLGETÉS FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra az OECD zárójelentése a felsőoktatásról.

Részletesebben

Híd és ajtó. Georg Simmel. Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a

Híd és ajtó. Georg Simmel. Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a Georg Simmel Híd és ajtó Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a 30 A külvilág dolgainak képe számunkra azzal a kétértelműséggel bír, hogy a külső természetben minden egymáshoz kapcsolódva, ám ugyanakkor különállóként

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B (Ebből a tantárgycsoportból két tanár összegezte a véleményét, az egyikük angolt, a másikuk spanyolt tanít.) SPANYOL A szerzők

Részletesebben

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Tereplátogatás támpontok Cél A tereplátogatás célja Budapest tereinek, társadalmi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I.

Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I. Elegem van a munkahelyi változásokból! Mit tegyek? I. I. Hogyan tekintsek a változásokra? Alkalmazkodás a változásokhoz Internetes tanfolyam Készítette: Szűcs Tamás manager coach, üzleti vezetők trénere

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Társas lény - Zh kérdések (első negyedév) Milyen hatással van ránk mások jelenléte? Mutass példákat!

Társas lény - Zh kérdések (első negyedév) Milyen hatással van ránk mások jelenléte? Mutass példákat! Társas lény - Zh kérdések (első negyedév) 2011/2012-2. félév Kiskérdések: Milyen hatással van ránk mások jelenléte? Mutass példákat! Mások jelenléte javítja az egyén teljesítményét az egyszerű vagy jól

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs...7 Témák,

Részletesebben

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com 1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő Nicholas Victor www.csabitasakademia.com Tartalom: 1. Hipnotikus Csábítás technika:... 2 Benned van az erő... 2 Nicholas Victor www.csabitasakademia.com...

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Megmenteni a világot

Megmenteni a világot Megmenteni a világot Kisfilm forgatókönyv Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Ne lődd le a hírvivőt...2 Nem minden az, aminek elsőre látszik...2 Megmenteni a világot...3 Mi a fene???...4 A világ bajai...4 Ökológiai

Részletesebben

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság érzésére az SZTE Pszichológiai Intézetének minikonferenciáján Hallgató Emese 2012. május

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk

A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés c. könyvérıl Sanoma Budapest, Nık Lapja Mőhely, 2007. Kitőnı könyvet ajánlok az olvasó figyelmébe, noha a szerzı

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

A tanítás-tanulás két sikertényezője

A tanítás-tanulás két sikertényezője A tanítás-tanulás két sikertényezője BÁCSI János SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged bacsi@jgypk.u-szeged.hu Ha feltesszük

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P042A10311* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Péntek, 2004. augusztus 27. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

A kooperatív tanulás előnyei

A kooperatív tanulás előnyei A kooperatív tanulás előnyei diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 41 Együttműködési feladatok D1 Matematikai érdeklődésű gyerekek számára Oldjátok meg a következő feladatot! Egy asztalitenisz-versenyen

Részletesebben

Meditáció a nemzeti karakterről

Meditáció a nemzeti karakterről Csepeli György Meditáció a nemzeti karakterről A nemzeti karakter feltételezése legalább olyan régi, mint magának a nemzetnek a létezése. Sőt a korábbtól fogva létező csoportalakzatok (vallási, etnikai,

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása TANÍTÓI KÉZIKÖNYV Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása Ábécés olvasókönyv 1. (1. és 2. kötet) Olvasás munkafüzet 1. (1. és 2. kötet) Írás 1. munkafüzet Nagyalakú

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLY KEZDŐ JÁTSZMA

JÁTÉKSZABÁLY KEZDŐ JÁTSZMA Marsha J. Falco JÁTÉKSZABÁLY A játék célja hogy 3 kártyából álló SET-eket találjunk meg az asztalra lehelyezett 12 kártyából. Minden kártyának 4 tulajdonsága van, amik a következők: FORMA: ovális, hullámos,

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

KI A SZAMÁR? Hajcibálós játék 3-12 játékos részére, 8 éves kortól

KI A SZAMÁR? Hajcibálós játék 3-12 játékos részére, 8 éves kortól KI A SZAMÁR? Hajcibálós játék 3-12 játékos részére, 8 éves kortól Tartalom 1.0 Játékötlet 2.0 Tartozékok 3.0 Előkészületek 4.0 Játékmenet 5.0 A játék vége 6.0 Példák 1.0 Játékötlet A játékosok célja, hogy

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Hívő értelmiségi válasz a posztmodern kihívására. Internet a misszió szolgálatában. Jelige: Isidorus

Hívő értelmiségi válasz a posztmodern kihívására. Internet a misszió szolgálatában. Jelige: Isidorus 1 Hívő értelmiségi válasz a posztmodern kihívására. Internet a misszió szolgálatában Jelige: Isidorus 2 Bevezetés Tanulmányomban röviden felvázolom, hogy az elmúlt évtizedek technikai fejlődése, a fogyasztói

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd.

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Első lépés: Töltsd le a programot innen: http://download.vessoft.com/files/fyds/freeyoutubedownoad.exe

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben