Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére"

Átírás

1 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Az előterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens Gyurgyik Erzsébet vezetői referens Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Önkormányzati Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László sk. jegyző

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Iktatószám: LMKOH/6194/4/2015. Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény augusztus 1-jén lépett hatályba. A törvény a az alábbi kötelező feladatokat írja elő az önkormányzatok részére: 5. (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, és e) az iskola-egészségügyi ellátásról. (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét. 6. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is. Lajosmizse Város és Felsőlajos Község a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján látja el a fenti jogszabályban meghatározott feladatokat. Ennek értelmében újabb megállapodás nem szükséges, azonban a rendelet megalkotására a korábbi tájékoztatással ellentétben Lajosmizse Város és Felsőlajos Község külön-külön jogosult, tekintettel arra, hogy a végrehajtási rendelet egy rendelet alkotására vonatkozó - módosítása az előterjesztés készítéséig nem jelent meg. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2013. (XII.20.) rendeletében (továbbiakban: Rendelet) határozta meg a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket. A védőnői körzeteket a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 31/2013. (XII.19.) Társulási Határozattal állapította meg. A Rendelet nem tartalmazta tehát a védőnői körzeteket, amelynek kiegészítése fenti jogszabály alapján szükséges. Tekintettel arra, hogy az egy szakaszból álló jelenleg hatályos önkormányzati rendeletet 3 szakasszal lehetne csak módosítani, így az új rendelet megalkotása a jogszerű. 2

3 I. A védőnői körzetek kialakítása kapcsán egyeztetést folytattunk Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Vezetőjével. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 6. számú melléklete rögzíti a területi védőnő által ellátható gondozottak számának meghatározását, amely az alábbiak szerint alakul: II.1. Védőnői körzetben ellátott feladatok pontértéke: 1.1. várandós anya gondozása 3 pont/fő 1.2. gyermek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig 3 pont/fő 1.3. oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek 3 pont/fő gondozása 1.4. oktatási intézményben a tanuló ellátása 1 pont/fő 1.5. gyógypedagógiai oktatási intézményben a tanuló ellátása 2 pont/fő 1.6. védőnői körzetenként az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatok végzése 250 pont/körzet. 2. Egy védőnői körzetben maximálisan 1000 pontnak megfelelő feladat látható el. Ennek összetétele az 5. (1) bekezdését figyelembe véve képletben kifejezve a következő: 250 gondozott x 3 pont pont = 1000 pont. Ebből az 1000 pontból az 1.6. alpont alatti - valamennyi védőnői körzetben azonos értékű - feladatért a 250 pont levonandó. A megmaradt 750 pontból az 5. (3) bekezdése szerinti esetben az oktatási intézményben ellátható gyermekek maximális száma a következő matematikai összefüggés alapján számítható ki:y = 750-3X ahol Y = az oktatási intézményben - a gyógypedagógiai oktatási intézmény kivételével - ellátható gyermekek maximális száma, X = az 1.1., 1.2. és 1.3. alpontok szerint a körzetben gondozottak száma összesen. Lajosmizse városban jelenleg négy védőnői és egy iskolavédőnői körzet működik. Az ellátottak száma körzetenként az alábbiak szerint alakul: I. körzet 209 gyermek + 14 várandós (223) II. körzet 210 gyermek + 20 várandós (230) III. körzet 179 gyermek + 19 várandós (198) IV. körzet 229 gyermek + 21 várandós (250) V. Iskola védőnői körzet A védőnői körzetek felülvizsgálata során a IV. számú védőnői körzetből a III. számú védőnői körzetbe az alábbi utcák kerültek át: - Gábor Áron utca, Lehel utca, Árpád utca, Móra Ferenc utca, Tavasz utca, Jász utca, Bem utca páratlan oldala 11. számtól végig valamint páros oldala 18. számtól végig. II. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek felülvizsgálata is megtörtént. A körzetek módosítására nem került sor, azonban az újonnan kialakított/nevesített utcák is besorolásra kerültek az egyes körzetekbe. A körzethatárok kialakítása vonatkozásába szeptember 21-én órára egyeztető megbeszélésre hívtam az érintett orvosokat, akik közül 5 fő tudott eljönni a megbeszélésre. Az érintett orvosok részéről nem érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy kérnék a jelenlegi körzethatárok megváltoztatását. Megküldésre került továbbá jelen rendelet-tervezet az orvosi tevékenységet ellátó orvosoknak, továbbá egy nyilatkozat arra vonatkozóan hogy a rendelet tartalmát megismerték, a benne foglaltakat elfogadják és tudomásul veszik, valamint a rendelet módosítása kapcsán semmiféle kártérítési igénnyel nem élnek. 3

4 Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény 7. (2) bekezdése tartalmazza a nyilvántartás kötelező elemeit, amelyet a rendelet felülvizsgálatánál szükséges figyelembe venni, ez Lajosmizse rendeletében annyit jelent, hogy a körzeteket kiegészíteni szükséges a körzet jellegével (felnőtt, gyermek, vegyes). Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény alapján, önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az Eütv. szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás. A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben. Valamennyi körzetnél vastagon szedett betűkkel jeleztük a változásokat, megjelenítettük a közelmúltban kialakított közterületeket, illetve a megszüntetés alatt lévő közterületek esetében a lakcímek rendezéséig (ezt az ott lakó lakosok tudják kizárólag rendezni Okmányirodában) a régi és új elnevezést egyaránt szerepeltetjük. A rendelet módosítását követően a változással érintett egészségügyi szolgáltatókkal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosítása is szükséges. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletmódosítás a pontatlanul megjelölt településrészek egyértelművé tétele a lakosság zavartalan, folyamatos ellátása érdekében elengedhetetlen. 2. Környezeti és egészségi következményei: A jelenleg egyik körzethez sem, vagy pontatlanul meghatározott körzetekhez tartozó betegek ellátása érdekében szükséges a rendelet megalkotása, a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás igénybevételénél az ellátást kötelezően biztosító körzetek pontos területi leírása. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A szerződések módosításának előkészítése jelent jelentős adminisztratív terhet. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 5. (1) bekezdése meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó alapellátási feladatait, a 6. (1) bekezdése teszi kötelezővé a rendeletalkotási kötelezettséget. Tekintettel arra, hogy a törvény hatályba lépését követően a védőnői körzetek meghatározása is rendelettel történik, szükségessé vált az önkormányzati rendeletalkotás. Ennek elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az egészségügyi szolgáltatóknál adottak. A jogszabály megalkotásának előkészítése, a végrehajtással összefüggő feladatok ellátása a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál biztosított. Fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és az előterjesztés 2. mellékletét képező határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé. Lajosmizse, október 1. Basky András sk. polgármester 4

5 Előterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1. b. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel az e rendeletben meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetben folytatható. (2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hat háziorvosi körzetet hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete két házi gyermekorvosi körzetet hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete három fogorvosi körzetet hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testület négy védőnői és egy iskolavédőnői körzetet hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 2. (1) Ez a rendelet november 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 30/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. Basky András polgármester dr. Balogh László jegyző A rendelet kihirdetésének napja:.. dr. Balogh László jegyző 5

6 1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez I. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Árpád utca; 1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 1-tol 29-ig; 1.3. Barakk telep (megszüntetés alatt lévő Gábor Áron utca); 1.4. Baross tér; 1.5. Batthyány utca; 1.6. Bem utca páratlan oldala a 29. házszámtól végig; 1.7. Bethlen Gábor utca; 1.8. Csalogány utca; 1.9. Diófa utca; Dózsa György út páratlan oldala 1-től - 43-ig; Dózsa György út páros oldala 2-től 64-ig; Elkerülő út; Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévő); Gábor Áron utca; Gyártelep; Hársfa utca; Irinyi utca; Jász utca; Kálvin utca; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 1-től 49/A-ig; Kossuth Lajos utca páros oldala 2-től 34/B-ig; Könyves Kálmán utca; Lehel utca; Malom köz; Móra Ferenc utca; Pázmány Péter utca; Rákóczi utca; Sipos Mihály utca Tarnai utca páratlan oldala; Szent Vendel utca; Zrínyi utca; Településszintű lakosok. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Mizse tanya 0-tól 200/A-ig folyamatos (páros és páratlan) 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos III. sz. felnőtt háziorvosi körzet. 6

7 II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Bánk bán utca; 1.2. Ceglédi út páratlan oldala; 1.3. Damjanich utca páros oldala 2-től 16-ig; 1.4. Dózsa György út páratlan oldala 129-től végig; 1.5. Dózsa telep utca páros oldala; 1.6. Eötvös Lóránd utca; 1.7. Gárdonyi Géza út; 1.8. Juhász Gyula út; 1.9. Katona József utca; Kisfaludy utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 110-től végig; Kölcsey Ferenc utca; Május 1 út; Mikszáth Kálmán út; Orgona utca 1-től 2-ig folyamatos (páros és páratlan); Rózsa utca; Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca); Ságvári utca; Szent-Györgyi Albert utca; Táncsics Mihály utca; Telepi út páros oldala 0-tól 24-ig; Telepi út páratlan oldala 1-től 19-ig; Vásártér utca; Viola utca. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Mizse tanya 201-től 400-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Alsólajos tanya 0-33-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.3. Alsólajos tanya ig folyamatos (páros és páratlan); 2.4. Alsólajos tanya ig folyamatos (páros és páratlan) 7

8 III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Bajcsy Zsilinszky utca páros oldala 2-től 54-ig; 1.2. Berénybenei út páratlan oldala; 1.3. Bodza köz; 1.4. Bodza utca; 1.5. Borostyán utca; 1.6. Deák Ferenc utca; 1.7. Dózsa György út páros oldala 66-tól 106/A-ig; 1.8. Dózsa György út páratlan oldala 47-től 103-ig; 1.9. Galagonya utca 1-től 15-ig folyamatos (páros és páratlan); Galagonya utca 21-től végig folyamatos (páros és páratlan); Gesztenye utca; Hunyadi utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 36-tól 68-ig; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 51-től 95-ig; Kökény utca; Petrás köz; Tarnai utca páros oldala; Temető köz; Vasút utca; 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Bene tanya 155-től végig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Bene tanya hrsz-től végig, hrsz. folyamatos; 2.3. Berénybene tanya; 2.4. Közös tanya. 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos I. sz. felnőtt háziorvosi körzet. 8

9 IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Bajcsy Zsilinszky utca páros oldala 56-tól végig; 1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala31-től végig; 1.3. Bajza utca páratlan oldala végig; 1.4. Bajza utca páros oldala 20-tól végig; 1.5. Beneszél utca; 1.6. Csalogány utca; 1.7. Damjanich utca páros oldala 20-tól 36-ig; 1.8. Damjanich utca páratlan oldala 29-től végig; 1.9. Dózsatelep utca páratlan oldala; Fecske utca; Fecske köz; Fülemüle utca; Kálmán Imre köz; Kálmán Imre utca; Kodály Zoltán utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 70-től 108-ig; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 97-től végig; Liszt Ferenc utca; Nyíri út; Orgona utca 3-tól végig, folyamatos (páros és páratlan); Pacsirta utca; Szent Imre tér; Széchenyi utca; Telepi út páratlan oldala 21-től végig; Telepi út páros oldala 26-tól végig; Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); Városház tér. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Alsóbene tanya; 2.2. Bene tanya /4589. hrsz-tól 154. házszámig folyamatos (páros és páratlan). 9

10 V. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Alkotmány utca; 1.2. Arany János utca páros oldala; 1.3. Barackvirág utca; 1.4. Bem utca páros oldala; 1.5. Bem utca páratlan oldala 1-től 27-ig; 1.6. Béke utca; 1.7. Bibó István utca; 1.8. Ceglédi út páros oldala 2-től végig; 1.9. Dózsa György út páros oldala 108-tól végig; Erkel Ferenc utca; Görgey Artúr utca, Gróf Teleki Pál utca; Illyés Gyula utca; Jókai utca; József Attila utca; Kazinczy utca; Madách utca; Mathiász utca; Mizsei utca; Németh László utca; Petőfi utca; Radnóti Miklós utca páros oldala 2-től végig; Rozmaring utca; Szent István utca; Wesselényi utca; Ybl Miklós utca; 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Alsólajos tanya 34-től 235-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Alsólajos tanya 290-től 335-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.3. Alsólajos tanya 443-tól végig folyamatos (páros és páratlan) Klábertelep tanya; 2.5. Méntelek tanya. 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet. 10

11 VI. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Ady Endre utca; 1.2. Arany János utca páratlan oldala; 1.3. Attila utca; 1.4. Bajza utca páros oldala 2-től 18-ig; 1.5. Bartók Béla út; 1.6. Bercsényi Miklós utca; 1.7. Berénybenei út páros oldala 1.8. Buckói út; 1.9. Damjanich utca páratlan oldala 1-től 27/B-ig; Dankó Pista utca; Dózsa György út páratlan oldala 107-től 127/I-ig; Mátyás király utca; Prímás utca; Radnóti Miklós tér; Radnóti Miklós utca páratlan oldala; Szabadság tér; Szent Lajos utca; Szív utca; Tavasz utca; Vörösmarty utca. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Mizse tanya 404-től végig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Mizse tanya hrsz-tól végig folyamatos. 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos II. sz. felnőtt háziorvosi körzet. 11

12 2. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez I. számú házi gyermekorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Ady Endre utca; 1.2. Arany János utca; 1.3. Attila utca; 1.4. Árpád utca; 1.5. Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 40/A-tól 88/0004-ig; 1.6. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 9-től 47-ig; 1.7. Bánk bán utca; 1.8. Bartók Béla út; 1.9. Bem utca; Beneszél utca; Bercsényi Miklós utca; Berénybenei út páros oldala; Bibó István utca; Bodza köz; Bodza utca; Borostyán utca; Buckói út; Ceglédi út; Csalogány utca; Dankó Pista utca páratlan oldala 1-től 27/A-ig; Dankó Pista utca páros oldala 2-től 48-ig; Deák Ferenc utca; Dózsa György út páratlan oldala 93-tól 127/I-ig; Dózsa György út páros oldala 36-tól 102/A-ig; Elkerülő út; Eötvös Lóránd utca; Erkel Ferenc utca; Fecske utca; Fecske köz; Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévő Gábor Áron utca); Gábor Áron utca; Galagonya utca; Gesztenye utca; Gróf Teleki Pál utca; Jász utca; Kálmán Imre köz; Kálmán Imre utca; Katona József utca; Kisfaludy utca; Kodály Zoltán utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 56-tól 108-ig; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 83-tól 141-ig; Kökény utca; Kölcsey utca; Lehel utca; Liszt Ferenc utca; 12

13 1.47. Május 1. út; Mathiász utca; Mátyás király utca; Mizsei utca; Móra Ferenc utca; Orgona utca páros oldala 16-tól végig; Orgona utca páratlan oldala 23-tól végig; Pacsirta utca; Petrás köz; Prímás utca; Radnóti Miklós tér; Radnóti Miklós utca; Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca); Ságvári utca; Szabadság tér; Széchenyi utca; Szent-Györgyi Albert utca; Szent Imre tér; Szent István utca; Szent Lajos utca; Tavasz utca; Táncsics Mihály utca; Temető köz; Városház tér; Vasút utca; Vörösmarty utca Wesselényi utca, Ybl Miklós utca. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Bene tanya /4589. hrsz-tól 99. házszámig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Bene tanya 115-től 443-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.3. Berénybene tanya 0-tól 441-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.4. Klábertelep tanya; 2.5. Méntelek tanya; 2.6. Mizse tanya. 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos I. sz. házi gyermekorvosi körzet. 13

14 II. számú házi gyermekorvosi körzet leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Alkotmány utca; 1.2. Bajcsy-Zs. utca páros oldala 2-től 40-ig és 88/A-tól végig; 1.3. Bajcsy-Zs. utca páratlan oldala 1-től 7-ig és 49-től végig; 1.4. Bajza utca; 1.5. Barackvirág utca; 1.6. Barakk telep; 1.7. Baross tér; 1.8. Batthyány utca; 1.9. Berénybenei út páratlan oldala; Bethlen Gábor utca Béke utca; Damjanich utca; Dankó Pista utca páratlan oldala 29-től végig; Dankó Pista utca páros oldala 50-től végig; Diófa utca; Dózsa György út páratlan oldala 1-től 89-ig és 129-től végig; Dózsa György út páros oldala 2-től 34-ig és 106-tól végig; Dózsatelep utca; Fülemüle utca; Gárdonyi Géza út; Görgey Artúr utca; Gyártelep; Hársfa utca; Hunyadi utca; Illyés Gyula utca; Irinyi utca; Jókai utca; József Attila utca; Juhász Gyula út; Kálvin utca; Kazinczy utca; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 1-től 81-ig és 141/E-től végig; Kossuth Lajos utca páros oldala 2-től 54-ig, és 110-től végig; Könyves Kálmán utca; Madách utca; Malom köz; Mikszáth Kálmán út; Németh László utca; Nyíri út; Orgona utca páratlan oldala 1-től 21-ig; Orgona utca páros oldala 2-től 14-ig; Pázmány Péter utca; Petőfi utca; Rákóczi utca; Rozmaring utca; Rózsa utca; Sipos Mihály utca; Szent Vendel utca; 14

15 1.49. Szív utca; Tarnai utca; Telepi út; Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); Vásártér utca; Viola utca; Zrínyi utca; Település szintű lakosok 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Alsóbene tanya; 2.2. Alsólajos tanya; 2.3. Bene tanya 100-tól 114/C-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.4. Bene tanya 444-től végig folyamatos (páros és páratlan); 2.5. Berénybene tanya 444-től végig folyamatos (páros és páratlan); 2.6. Közös tanya folyamatos (páros és páratlan). 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos II. sz. házi gyermekorvosi körzet. 15

16 3. melléklet a./2015. ( ) önkormányzati rendelethez I. számú fogorvosi vegyes körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 23-tól végig, és páros oldal 68-tól végig; 1.2. Bajza utca; 1.3. Barakk telep (megszüntetés alatt lévő); 1.4. Beneszél utca; 1.5. Berénybenei út; 1.6. Damjanich utca; 1.7. Dankó Pista utca; 1.8. Dózsa György út páratlan oldal 79-től végig; 1.9. Dózsa telep utca; Fecske utca; Fecske köz; Galagonya utca; Gárdonyi Géza út; Gyártelep; Juhász Gyula út; Kossuth Lajos utca páratlan oldal 113-tól végig, és páros oldal 84-től végig; Mikszáth Kálmán utca; Nyíri út; Orgona utca; Prímás utca; Rózsa utca; Szent Imre tér; Széchenyi utca; Szív utca; Telepi út páratlan oldal 41-ig, páros oldal 48-ig; Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); Vásártér utca; Viola utca; Vörösmarty utca. 2. Külterület: 2.1. Bene tanya (kivéve: /C-ig) 2.2. Közös tanya 1-35/B-ig folyamatos (páros és páratlan) 16

17 II. számú fogorvosi vegyes körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Ady Endre utca; 1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 21-ig, és páros oldal 66-ig; 1.3. Baross tér; 1.4. Bartók Béla út; 1.5. Batthyány utca; 1.6. Bem utca páratlan oldal 29-tól végig, és páros oldal 24-tól végig; 1.7. Beneszél utca; 1.8. Bercsényi Miklós utca; 1.9. Bethlen Gábor utca; Bodza köz; Bodza utca; Borostyán utca; Buckói út; Csalogány utca; Deák Ferenc utca; Diófa utca; Dózsa György út páros oldal 66-tól végig; Erkel Ferenc utca 13-tól 27-ig és 18-tól 40-ig; Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévő Gábor Áron utca); Fülemüle utca; Gábor Áron utca; Gesztenye utca; Hársfa utca Hunyadi utca; Irinyi utca; Kálmán Imre utca; Kálvin utca; Kodály Zoltán utca; Kossuth Lajos utca páratlan oldal 111-ig, és páros oldal 82-ig; Kökény utca; Könyves Kálmán utca; Lehel utca; Liszt Ferenc utca; Malom köz; Mátyás király utca; Móra Ferenc utca páratlan oldal 9-től végig, és páros oldal 12-től végig; Pacsirta utca; Pázmány Péter utca; Petrás köz; Rákóczi utca; Szent Lajos utca; Tarnai utca; Tavasz utca; Telepi út páratlan oldal 43-tól végig, páros oldal 50-től végig; Temető köz; Szent Vendel utca; Zrínyi utca; Vasút utca. 17

18 2. Külterület: 2.1. Bene tanya /C-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Méntelek tanya; 2.3. Mizse tanya; 2.4. Közös tanya ig folyamatos (páros és páratlan) 18

19 III. számú fogorvosi vegyes körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Arany János utca; 1.2. Alkotmány utca; 1.3. Árpád utca; 1.4. Attila utca; 1.5. Bánk bán utca; 1.6. Barackvirág utca; 1.7. Béke utca; 1.8. Bem utca páratlan oldal 27-ig, és páros oldal 22-ig; 1.9. Bibó István utca; Ceglédi út; Dózsa György út páratlan oldal 77-ig, és páros oldal 64-ig; Elkerülı út; Eötvös Lóránd utca; Erkel Ferenc utca páratlan oldal 11-ig és páros oldal 16-ig; Görgey Artúr utca; Gróf Teleki Pál utca; Illyés Gyula utca; Jász utca, Jókai utca; József Attila utca; Katona József utca; Kazinczy utca; Kálmán Imre köz; Kisfaludy utca; Kölcsey utca; Madách utca; Május 1. út; Mathiász utca; Mizsei utca; Móra Ferenc utca páratlan oldal 7-ig, és páros oldal 10-ig; Németh László utca; Petőfi utca; Radnóti Miklós utca; Radnóti Miklós tér, Rozmaring utca; Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca); Ságvári utca; Sipos Mihály utca; Szabadság tér; Szent István utca; Szentgyörgyi Albert utca; Táncsics Mihály utca; Városház tér; Wesselényi utca; Ybl Miklós utca. 2. Külterület 2.1. Alsóbene tanya; 2.2. Alsólajos tanya; 2.3. Berénybene tanya; 2.4. Klábertelep tanya, 2.5. Közös tanya 60- tól végig folyamatos (páros és páratlan) 19

20 4. melléklet a./2015. ( ) önkormányzati rendelethez 1. számú védőnői körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 42-től 88-ig, páratlan oldala 7/B-től 47-ig; 1.2. Bartók Béla út; 1.3. Berénybenei út páros oldala 1.4. Bodza köz; 1.5. Bodza utca; 1.6. Borostyán utca; 1.7. Buckói út; 1.8. Dankó Pista utca páros oldala 2-től 30-ig és páratlan oldala 1-től 19/A-ig; 1.9. Deák Ferenc utca; Dózsa György út páratlan oldala 93-tól 127-ig; Fecske utca; Fecske köz; Galagonya utca; Gesztenye utca; Kálmán Imre köz; Kálmán Imre utca; Kodály Zoltán utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 56- tól 110-ig, és páratlan oldala 83-tól 141-ig; Kökény utca; Liszt Ferenc utca; Pacsirta utca; Petrás köz; Prímás utca; Szabadság tér 3-tól 12-ig folyamatos (páros és páratlan); Szent Imre tér; Szent Lajos utca; Széchenyi utca; Temető köz; Vasút utca; Vörösmarty utca; Településszintű lakosok. 2. Külterület: 2.1. Bene tanya és Berénybene tanya 1-től 443-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Klábertelep; 2.3. Méntelek tanya. 20

21 1. Belterület: 2. számú védőnői körzet területi leírása 1.1. Alkotmány utca; 1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 79/A-tól végig, páros oldala 116-tól végig; 1.3. Barackvirág utca; 1.4. Béke utca; 1.5. Bajza utca; 1.6. Damjanich utca páros oldala 2-től 26-ig, páratlan oldala 1-től 27/B-ig; 1.7. Dózsa György út páros oldala 106-tól végig, páratlan oldala 129-től végig; 1.8. Dózsa telep utca; 1.9. Gárdonyi utca; Görgey Artúr utca; Illyés Gyula utca; Jókai utca páros oldala 2-tól 8-ig és páratlan oldala 1-től 9-ig; József Attila utca; Juhász Gyula utca; Kazinczy utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 112-től végig, páratlan oldala 141/A-tól végig; Madách utca; Mikszáth Kálmán utca; Mizsei utca páros oldala 2-től 6-ig, páratlan oldala 1-től 5-ig; Németh László utca; Nyíri út; Orgona utca páros oldala 2-től 8-ig, páratlan oldala 1-től 9-ig; Petőfi utca; Rózsa utca; Rozmaring utca; Szív utca páros oldala 18-tól végig, páratlan oldala 33-tól végig; Telepi út; Vásártér utca; Viola utca. 2. Külterület: 2.1. Alsóbene tanya; 2.2. Alsólajos tanya. 21

22 3. számú védőnői körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Árpád utca; 1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 2-től 40-ig és 88/A-tól 114/A-ig, páratlan oldala 1-től 7/A-ig és 49-től 79-ig; 1.3. Barakk telep (megszüntetés alatt lévő); 1.4. Baross tér; 1.5. Batthyány utca; 1.6. Bem utca páratlan oldala 11-től végig, páros oldala 18-tól végig 1.7. Berénybenei út páratlan oldala 1.8. Bethlen Gábor utca; 1.9. Csalogány utca; Damjanich utca páros oldala 28-tól végig és páratlan oldala 29-től végig; Dankó Pista utca páros oldala 50-től végig és páratlan oldala 29-től végig; Diófa utca; Dózsa György út páros oldala 2-től 34-ig; és páratlan oldala 1-től 91-ig; Fülemüle utca; Felszabadulás utca; (megszüntetés alatt lévő Gábor Áron utca); Gábor Áron utca; Hársfa utca; Gyártelep; Hunyadi utca; Irinyi utca; Jász utca; Kálvin utca; Kossuth Lajos utca páros 2-től 54-ig és páratlan oldala 1-81-ig; Könyves Kálmán utca; Lehel utca; Malom köz; Móra Ferenc utca; Orgona utca páros oldala 10-től 14-ig és páratlan oldala 13-tól 21-ig; Pázmány Péter utca; Rákóczi utca; Szent Vendel utca; Szív utca páros oldala 2-től 18-ig és páratlan oldala 1-től 31-ig; Tarnai utca; Tavasz utca; Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); Zrínyi utca. 2. Külterület: 2.1. Közös tanya teljes, folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Bene és Berénybene 445-től folyamatos (páros és páratlan). 3. Felsőlajos A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi Felsőlajos Község teljes közigazgatási területe. 22

23 4.számú védőnői körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Ady Endre utca 1.2. Attila utca; 1.3. Arany János utca; 1.4. Bánk bán utca; 1.5. Bem utca páratlan oldala 0-11-ig és páros oldala 0-18-ig 1.6. Beneszél utca; 1.7. Bercsényi utca; 1.8. Bibó István utca; 1.9. Ceglédi út; Dankó Pista utca páros oldala 32-től 48/A-ig, és páratlan oldala 21-től 27-ig; Dózsa György út páros oldala 36-tól 104-ig; Eötvös Lóránd utca; Erkel Ferenc utca; Gróf Teleki Pál utca; Jókai utca páros oldala 32-től végig, páratlan oldala 31-től végig; Katona József utca; Kisfaludy utca; Kölcsey Ferenc utca; Mathiász utca; Május 1. út; Mátyás király utca; Mizsei utca páros oldala 8-tól végig és páratlan oldala 5-től végig; Orgona utca páros oldala 16-tól végig és páratlan oldala 23-tól végig; Radnóti Miklós utca; Radnóti Miklós tér; Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő - Bánk bán utca); Ságvári utca; Szabadság tér 13-tól folyamatos (páros és páratlan) és 1-től 2-ig; Szentgyörgyi Albert utca; Szent István utca; Táncsics Mihály utca; Városház tér; Wesselényi utca; Ybl Miklós utca. 2. Külterület: 2.1. Mizse tanya 23

24 5. számú iskola-védőnői körzet területi leírása 1. Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola beíratott tanulói. 24

25 Előterjesztés 2. melléklete Határozat-tervezet./2015. (..) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat végrehajtása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket módosítsa. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi államigazgatási szervet értesítse. Felelős: Képviselő-testület Határidő:2015. október

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének.. /2012.( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének.. /2013.( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Átadás-átvételi jegyzıkönyv

Átadás-átvételi jegyzıkönyv Átadás-átvételi jegyzıkönyv 2. számú melléklet Készült: Jelenlévık:.. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében. Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részérıl: Basky András

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére Tárgy: az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület! 1070/2015/U1 Tárgy: Egészségügyi körzetek rendeleti szabályozása Mellékletek: 1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet 2. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat 3. sz. melléklet: Határozat tervezet Szatymaz

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Az előterjesztést

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, KarácsonySándortér 5. (54) ; Fax: (54)

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, KarácsonySándortér 5. (54) ; Fax: (54) 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, KarácsonySándortér 5. (54) 531 000; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.-3/2016. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/ Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/208-001/11 : 52/208-009 e-mail: jegyzo@nyirabrany.hu 2. Napirend Az előterjesztés törvényes. E L Ő T E R

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november hó 29. nap ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület az egészségügyi alapellátások körzeteinek

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az alapellátás körzetei 2.

A rendelet hatálya. Az alapellátás körzetei 2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

. NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-i nyilvános ülésére

. NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-i nyilvános ülésére . NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének április 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének április 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-98/2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2016. április 27. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Előterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésére

Előterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésére Előterjesztés 1. 2015. január 22-i ülésére Tárgy: /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést

Részletesebben

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás 11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Felhatalmazás Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről szóló 18/2005. (VII.12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 12-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 12-ei rendes ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/ /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/ /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyről

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1..

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1.. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI. 10.) rendelete a háziorvosi körzetekről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2002. (VI.24.) rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról a 3/2011.(I.24.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

ELŐTERJESZTÉS. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására. 4. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com Az előterjesztés törvényes. ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának október 20-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának október 20-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. október 20-i ülésére Tárgy: A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről PÜSPÖKLDÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK / (I önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.

Részletesebben

Területi, személyi, tárgyi hatály

Területi, személyi, tárgyi hatály Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Egységes szerkezetben a 11/2016.(IV.21.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről az azt módosító 33/2004. (XI.5.) 21/2005. (IX.5.) és 12/2011. (VI.16.) rendeletekkel

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel

EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel Szerencs

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2016. június 24. Kifüggesztve: 2016. június 24-2016.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben