A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM TŰZTÁMOGATÁSÁNAK HELYZETE, JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK A NEMZETI ÉS SZÖVETSÉGES FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM TŰZTÁMOGATÁSÁNAK HELYZETE, JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK A NEMZETI ÉS SZÖVETSÉGES FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN"

Átírás

1 NAGY TIBOR dandártábornok 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM TŰZTÁMOGATÁSÁNAK HELYZETE, JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK A NEMZETI ÉS SZÖVETSÉGES FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN Köszönöm a megtiszteltetést, hogy jelen fórumon összfegyvernemi parancsnokként tájékoztatást adhatok a Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnem (a továbbiakban SZFH) tűztámogatásának jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni elképzelésekről, a nemzeti és szövetséges feladatok végrehajtása során. Az elmúlt évek különböző továbbképzésein, foglalkozásain kiemelt feladatként kezeltük a hadművelet-, harc tűztámogatásának, valamint a tűztámogatási rendszer működtetésének alapvető kérdéseit. Az 1998-ban tudományos igénnyel megfogalmazott elveinket már többször alkalmaztuk az alárendeltek alaprendeltetésre történő felkészítése rendszerében. Kipróbáltuk az új tűztámogatási elveket a gépesített lövész dandárok számítógéppel támogatott Elektron 2000, 2001., a DELTA 2001, valamint a Szablya 2002 Parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok keretében is. Kijelenthetem, hogy az eddig szerzett tapasztalatok igen pozitívak és megnyugtatóak voltak. Azt is meg kell említenem, hogy a legtöbb nehézség abból adódik, hogy a tevékenységünket alapvetően szabályzó, vagy azokhoz kapcsolódó doktrínák még csak tervezetekként állnak rendelkezésünkre, illetve néhány kérdés még nem került pontosításra, kidolgozás alatt van. Engedjék meg, hogy továbbiakban a SZFH fogalmat használjam, a gyakorlások és a gyakorlatok végrehajtása során alkalmazott Szárazföldi Hadtest helyett. A SZFH VEZETÉSI PONTJAINAK RENDSZERE A SZFH HÁBORÚS MŰVELETEIBEN A tűztámogatás összes részterülete tárgyalása elválaszthatatlan kapcsolatban áll a SZFH vezetési pont rendszerével, mivelhogy a SZFH tűztámogató részleg is ebben a rendszerben és annak szerves elemeként működik. A SZFH parancsnok 1 Szárazföldi Parancsnokság, parancsnokhelyettes. 15

2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK a háborús műveletekben a Szárazföldi Haderőnem vezetését a hadműveleti, illetve harcterületen telepített vezetési pontokon keresztül valósítja meg. A legfőbb alapelv az, hogy a SZFH Parancsnokság minden vezetési pontjának biztosítani kell a különböző funkciót végrehajtó csoportjai, részlegei, elemei vezetési tevékenységét az adott hadműveleti terület, illetve a harcmező teljes szélességében és mélységében. A telepített vezetési pontok közül a SZFH parancsnok mindig ott tartózkodik, ahonnan a legjobban figyelemmel kísérheti a hadműveletet, vagy a fő harctevékenységet. A SZFH vezetési pontok meglévő technikai lehetőségei segíthetik, vagy korlátozhatják a vezetést. Jelenleg a vezetés technikai eszközök és rendszerek korszerűsítése nem került végrehajtásra, ezért több olyan korláttal kell számolnunk, amely a korszerűtlen eszközök használatából, illetve egyes korszerű eszközök hiányából adódnak. A SZFH vezetési pontjai a SZFH parancsnok által történő vezetés feladatainak megfelelően berendezett, elektronizált és informatizált vezetéstechnikai eszközökkel felszerelt olyan telepített objektum, ahonnan a parancsnok a vezető szervein, a híradó-, kiszolgáló- és biztosító kötelékek közreműködésével valósítja meg az alárendeltjei vezetését, a háborús műveletek előkészítése és megvívása során. A vezetési pontok a hadműveleti terület, harcmező felosztásának megfelelően települnek a SZFH szintű vezetés és irányítás megvalósításhoz. A SZFH parancsnoksága részére a következő vezetési pontokat telepítik: SZFH előretolt harcálláspont; SZFH fő harcálláspont; SZFH mögöttes harcálláspont. A rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt nem ismertetem az egyes vezetési pontok részlegeit és azok feladatát, azonban néhány szóban kitérek a SZFH vezetési pontjai működésének alapjaira. A SZFH Előretolt Harcálláspont általában a kiemelt tevékenységet folytató manőver erők Fő Harcálláspontjának közelében, lehetőleg az ellenség pusztító eszközeinek hatótávolságán kívül, a terep védőképességét kihasználva települ. A harchelyzet függvényében, de legalább hatóránként át kell települnie. A települési helyének felfedése esetén ennél sűrűbben is. A SZFH Fő Harcálláspont általában az első lépcső manőver erők harcterületének hátsó határán települ. Áttelepülése általában a hadművelet lefolyását figyelembe véve történik. Az alapelv az, hogy 24 óránként legalább egyszer körletet kell váltani. A Fő- és az Előretolt Harcálláspontok egyidőben nem települhetnek át. A harmadik állandó jellegű vezetési pont a SZFH mögöttes harcálláspont. Felelősségi területe a mögöttes harcterületre terjed ki, annak területén települ. A mögöttes harcálláspont mellett, azzal szerves egységet képezve települ a logisztikai és támogató ezred fő harcálláspontja. 16

3 A SZFH vezetési pontok általános működési rendjét és az azzal kapcsolatos feladatokat a vezetési pontokon a váltások rendjét, az eligazítások idejét és tartalmát a jóváhagyott Hatályos Működési Utasítások tartalmazzák. A SZFH vezetési pontjainak funkcionális jellemzői A SZFH előretolt harcálláspont a folyó harctevékenységet irányító, a hadműveleti támogatást koordináló elemek találhatóak. Állományukban hadműveleti-, felderítő-, tüzér-, légvédelmi-, repülő-, műszaki-, vegyi-védelmi-, híradó-, logisztikai szaktiszteket oszthatnak be. Létszámban ez megközelítően főt jelent. VEZETÉSI CSOPORT Feld. rlg. PARANCSNOKI MUNKACSOPORT Folyó tev. ir. rlg. HARCVEZETÉSI KÖZPONT Tűztám. rlg. Kiszolgáló tám. rlg. 1. sz. ábra. A Szárazföldi Haderő előretolt harcálláspont felépítése A SZFH fő harcálláspont legfontosabb eleme a hadműveleti vezetési központ, amelynek állományában a folyó tevékenységet irányító, hadműveleti tervező-, tűztámogatást koordináló-, felderítő-, személyügyi-, logisztikai-, egészségügyi-, CIMIC, nagyságuktól, illetve fontosságuktól függően központ, részleg valamint csoport elnevezéssel találhatók. A fő harcálláspont állományába tartoznak, az előbb felsoroltakon kívül a híradó-, informatikai-, a biztosító-, a törzs-, az összekötő- és az adminisztratív csoportok/részlegek. A Hadműveleti Vezetési Központ állományába tartozó SZFH tűztámogatást koordináló központ, melynek állományába bevonásra kerül a SZFP alárendeltjeitől a vegyes tüzér dandár, műszaki dandár, a légvédelmi rakéta ezred, a vegyivédelmi zászlóalj, valamint a szövetséges manőver erők összekötő részlegei, tisztjei, a LVK állományából pedig a Légierő Összekötő részleg. A Fő Harcálláspont állománya megközelítőleg fő. 17

4 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK VEZETÉSI CSOPORT PARANCSNOKI MUNKACSOPORT TÖRZS MUNKACSOPORT Folyó tev. ir. rlg. HADMŰVELETI VEZETÉSI KÖZPONT Feld. rlg. Tűztám. Koord. KP Terv. rlg. Kiszolgáló tám. rlg. 2. sz. ábra. A SZFH fő harcálláspont felépítése A vegyes tüzér dandár, a műszaki dandár, és a légvédelmi rakéta ezred parancsnokai a SZFH parancsnok fegyvernemi, illetve szakmai ügyek tanácsadói, javaslattevői, akik mindig a SZFH parancsnok mellett tartózkodnak, felügyeleti joggal rendelkeznek a SZFH Tűztámogatást Koordináló Központ, vagy a központba beosztott részlegek, csoportok, valamint a szaktisztek felé. A Mögöttes Harcálláspont állományába tartozik a folyó tevékenységet irányító, a hadműveleti tervező-, a manőverkoordináló-, a különböző erőforrás gazdálkodó-, hadműveleti kiszolgáló támogatást tervező-, jogi-, pénzügyi-, személyügyi-, egészségügyi-, CIMIC kiszolgáló támogatást tervező, részleg. A harcálláspont létszáma eléri a főt. PARANCSNOKI MUNKACSOPORT VEZETÉSI CSOPORT Folyó tev. Terv. rlg. ir. rlg. HADMŰVELETI MUNKACSOP. LOGISZTIKAI MUNKACSOPORT Feld. rlg. Tűztám. rlg. CIMIC 3. sz. ábra. A SZFH mögöttes harcálláspont felépítése 18

5 A SZFH TŰZTÁMOGATÁST KOORDINÁLÓ KÖZPONT FELADATA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A NATO elvek szerint a tűztámogatás mindig egy egységes rendszert alkot, amely legalább három alrendszerből a vezetés-, irányítás és koordinációs-, a célfelderítési-, valamint a csapásmérő alrendszerekből tevődik össze. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot felvessek a vezetés, irányítás és koordináció, kérdésköréről a SZFH szintjén. Tüzér felderítő adatfeldolgozó részleg Tüzértámogató részleg Vv-i ök. ti. Berendelt ök. ti-k TŰZTÁMOGATÁST KOORDINÁLÓ KÖZPONT Légvédelmi támogató részleg Harcászati Légierő Összekötő részleg EHC ök. ti. Mü-i ök. ti. 4. sz. ábra. A SZFH tűztámogatást koordináló központ felépítése A SZFH Tűztámogatást Koordináló Központ fő tevékenysége a vezetési, irányítási és koordinációs tevékenysége során az, hogy megvalósítsa és összefogja a tűztámogatás vezetését és irányítását a SZFH szintjén. Ennek érdekében: javaslatot kell tenni a támogatások elosztására, az együttműködés és más koordináló rendszabályok körére; irányelveket, prioritásokat kell adni a tűztámogatási rendszer folyamatos működésére, a tervezett és a beérkező tűzigények kielégítésére; szabvány és nem szabvány harcászati feladatokat meghatároznia a tüzér alegységek részére. A vegyes tüzér dandár parancsnoka a hadműveleti terv támogatása érdekében, a saját alegységek képességei, helyzete és feltöltöttsége figyelembevételével a Parancsnoki Munkacsoportban megtett javaslataival, együttműködve a Tűztámogató Koordinációs Központtal, hozzá kell hogy járuljon a tűztámogatás ve- 19

6 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK zetése, irányítása, koordinálása, a tüzérségi célképzés, és a folyamatos tűztámogatás biztosíthatóságának meghatározásához. Ahhoz, hogy az említett területeken ne legyenek átfedő tevékenységek, vagy hiányok szükséges néhány alapelvben lefektetni az egyes felelősségeket és hatásköröket meghatározó szabályokat. Az általam szükségesnek tartott szabályok a következők: 1. A SZFH Tűztámogatást Koordináló Központot a SZFH hadműveleti főnöke a SZFH tűzkoordinátoron keresztül irányítja. 2. A SZFH Tűztámogatást Koordináló Központ tűzkoordinátora a SZFP HDMF kiemelt támogató főtiszt. 3. A vegyes tüzér dandár parancsnoka a SZFH parancsnok tanácsadójaként tevékenykedik. A tervezési és döntés előkészítő folyamatokban, az elsődlegesen pusztítandó célokra, az általános tűztámogatás feladataira, valamint a tüzér dandár alkalmazására tűztámogató technikai felderítő eszközök használatára és elhelyezésére javaslatokat tesz a Parancsnoki Munkacsoport ülésén. Erről tájékoztatja a SZFH Tűztámogatást Koordináló Központ tűzkoordinátorát. 4. A SZFH Fő Harcálláspont tüzér állománya a Tűztámogatást Koordináló Központ tüzér támogató részlegben tevékenykedik. 5. A Fő Harcállásponton települő tüzér támogató részleg szolgálja ki az alárendeltektől a folyó harc támogatására érkező tűzigényléseket. Halasztást nem tűrő esetekben, ha a tűzigénylés az Előretolt Harcálláspontról a Fő Harcálláspont megkerülésével szükséges végrehajtani, úgy a vegyes tüzér dandár parancsnok SZFH parancsnok által jóváhagyott és végrehajtott feladatokról személyesen, vagy az ott lévő SZFP támogató főtiszten keresztül tájékoztatja a tűzkoordinátort. 6. Ha a SZFH parancsnok, vagy SZFH TÖF nem tartózkodik a Fő Harcállásponton, akkor a SZFH hadműveleti főnök is engedélyezheti, hogy a SZFH tűzkoordinátor a vegyes tüzér dandár összekötő részlegen keresztül parancsot adjon a gépesített lövész dandárok tűzigényének kielégítésre. 7. Az ellentüzek, a tűztevékenységgel történő megtévesztések és a zavarótüzek tervét a vegyes tüzér dandár dolgozza ki, mind a folyó, és mind az elkövetkezőkben tervezett műveletekhez. A tervet tűzpusztítás koordinálása és jóváhagyás céljából a tűzkoordinátoron keresztül a SZFH parancsnoknak kell felterjeszteni. 8. A vegyes tüzér dandár törzse, valamint gépesített lövész dandárok tűztámogató részlegei részére a SZFH egyéb tűztámogató erői tevékenységéről légvédelemi, a légierő összekötő információt, tájékoztatást a SZFH tűzkoordinátor ad. 20

7 A SZFH Tűztámogatást Koordináló Központ alapvető feladatai: a manőver terv tűztámogatásának biztosítása; válaszadásra képes, hatékony és folyamatos tűztámogatás tervezése; a tűztámogatáshoz szükséges számvetések és javaslatok előkészítése; a helyzetnek legjobban megfelelő tűztámogatási mód és eszköz kiválasztása; az alárendeltek tűztámogatási igényei figyelemmel kísérése, kielégítése; a célok pusztítási prioritásai meghatározása; a tervezési, szervezési és végrehajtási feladatoknak a parancsnok iránymutatásának megfelelő végzése; a tűztámogatás végrehajtásához szükséges okmányok kidolgozása; az együttműködés és támogatás szakrendszabályainak kidolgozása; kialakult helyzet folyamatos nyilvántartása, szükséges okmányok vezetése. A Tűztámogatást Koordináló Központtal szemben támasztott követelmények: a lehető leghamarabb vegyenek részt a hadműveleti tervezésében; vegyenek részt az együttműködés megszervezésében; állandóan ismerjék a saját csapatok helyzetét, feladatát és a tűztámogatás tervben meghatározott rendszabályokat és azok végrehajtási rendjét. kísérjék figyelemmel a helyzet alakulását és változását, legyenek képesek a helyzet változásaira való gyors reagálásra; kísérjék figyelemmel a tűztámogatási tervben meghatározott feladatok végrehajtásának rendjét, menetét, szükség esetén tegyenek javaslatot a feladatok módosítására, pontosítására; biztosítsák az együttműködési tervben, valamint a hadműveleti biztosítás és támogatás egyéb rendszabályaiban kidolgozott feladatok végrehajtását; folyamatosan tájékozódjanak a kialakult helyzetről, a tűztámogatási tervben végrehajtott változásokról; vegyenek részt a vezetés és a csapatok harcképességének helyreállításával kapcsolatos rendszabályok végrehajtásában. A SZFH-nél a tűztámogatási rendszer egy olyan célfelderítést végrehajtó, tűzfegyvereket irányító és azokkal együttműködő személyek együttesét foglalja magában, akik a különböző színtű tűztámogató részlegek (SZFH, gépesített lövész dandár, gépesített lövész zászlóalj) tevékenységét koordinálják. A Szárazföldi Haderő tüzérségének békeszervezete biztosítja a több változatú tűztámogató csoportosítás létrehozását. A tűztámogatási rendszer felépítését Önök jól ismerik, engedjék meg hogy néhány szóban kitérjek rá: A tűztámogatást koordináló elemek: század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoportok; zászlóalj tűztámogató részlegek; lézeres tűzmegfigyelő részlegek; dandár tűztámogató részlegek; szárazföldi haderő tűztámogatást koordináló központ. 21

8 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A tűztámogatást végrehajtó tüzér elemek: gépesített lövészzászlóaljak önjáró tüzérütegei; gépesített lövészdandárok közvetlen támogató tüzérosztályai; általános támogató tüzér-, sorozatvető osztályok általános támogató és megerősítő tüzér-, sorozatvető osztályok A SZFH tűztámogató rendszer működése A tűztámogatás a SZFH szintjén egy összetett, komplex folyamat, amely magába foglalja a tüzér-, a légierő-, a légvédelem erői tevékenységének összehangolását, az ellenség leghatékonyabb pusztítása, illetve a szárazföldi hadműveleti terv sikeres végrehajtása érdekében, szoros együttműködésben a műszaki-, a vegyivédelmi-, és az EHC támogató erőkkel. A SZFH Tűztámogatást Koordináló Központ hadműveleti-, és harcászati szinten egyaránt tervezi, szervezi és koordinálja a harcoló erők tűztámogatását. Ennek érdekében alárendeltjei eszközeivel általános és szakfelderítést folytat, tűzharcot vív, melynek során megsemmisíti, semlegesíti vagy lefogja az ellenség erőit és eszközeit, zavarja manővereit, korlátozza harci, hadműveleti lehetőségeit és akadályozza az ellenség folyamatos tűztámogatásának megvalósítását. A SZFH tűztámogatásának sikeres működését az alábbi elvek megvalósításával érhetjük el: a koordináló tevékenység mindig legyen operatív, kezdeményező; a tervezés, szervezés, vezetés és végrehajtás a NATO döntéshozatali rendszernek feleljen meg, biztosítsa a többnemzetiségű hadműveleteken való eredményes részvételt; állandóan rendelkezzenek információkkal az alárendelt szinteken létrehozott és működtetett tűztámogató rendszerekről; a SZFH parancsnok döntésének megfelelően összpontosítsák a rendelkezésre álló pusztító és nem pusztító eszközöket a hadművelet minden fázisára; a leghatékonyabb támogatást biztosítsák a fő feladatot végrehajtó erők sikeres hadműveleti, illetve harcászati tevékenységének elősegítésére; a rendelkezésre álló erőket a leghatékonyabban csoportosítsák és osszák el; a tűztámogatást végrehajtó tüzérség feladatait úgynevezett szabvány harcászati feladatokkal esetenként nem szabvány harcászati feladattal határozzák meg; a tűztámogatás során alkalmazott célképzési eljárásokkal tegyék lehetővé a nagyértékű célok, gyors pontos felderítését, a kiváltott csapások hatásának megállapítását. A SZFH tűztámogató részlege hatékony működése szempontjából alapvetően fontos kérdés a célképzés, illetve a felderítés kérdésköre. A SZFH Tűztámoga- 22

9 tást Koordináló Központban működő FELDERÍTÉSI ADATGYŰJTŐ ÉS ADAT ÉRTÉKELŐ RENDSZER a G 2-vel együttműködve biztosítja a pusztításra tervezett célok megbízható felderítését és a tűzcsapást végrehajtó alegység kijelölését. Sajnos a fenti rendszer (C4I) még csak fejlesztés alatt áll, technikailag nincs rendszerben. A SZFH tüzérfelderítő és tűzhelyesbítő rendszere alapvetően a gépesített lövészdandárok század és zászlóalj színtű előretolt felderítő alegységeire épül, és nem egy SZFH szinten működtetett korszerű technikai felderítő rendszerre. Ezt a felderítő rendszert bár kiegészítik a SZFH közvetlen vegyes tüzér dandár állományába rendszeresített technikai (lézeres, hangfelderítő, rádiolokációs) felderítő alegységek, összfegyvernemi felderítő alegységek, valamint a légi felderítő eszközök. Ezek részben korszerűtlenek, vagy nem képesek mindig a megfelelő pontosságú koordináták (összfegyvernemi-, felderítő alegységek) megállapítására. A SZFH tűztámogató rendszer működési korlátai A tűztámogató rendszer hatékony működését akadályozó tényezők a felderítési és tűzeszközeinknek a hadműveleti terület méreteihez való viszonyulásából adódnak. Ez a probléma alapvetően az általános támogatás és az alaprendeltetés kapcsolatára hat. A harcmező méreteiből adódó korlátok: A harcmező három részre tagolódik, így megkülönböztetünk mélységi-, fő-, illetőleg mögöttes harcterületeket. A tüzérség feladata alapvetően mindhárom harcterületen megegyezik, nevezetesen az ellenség tűzzel való pusztítása, ugyanakkor a különböző harcterületek különböző követelményeket is támasztanak a tüzérséggel szemben. A SZFH mélységi harcterületén a mélységi harcot az általános támogatásra kijelölt tüzérség hajtja végre a SZFH parancsnok alárendeltségében. (A mélységi harc során azok az objektumok kerülnek pusztításra, amelyek az összfegyvernemi csapatokat közvetlenül nem fenyegetik.) A mélységi tüzek közelebbi határa a közvetlen támogató tüzek határán van (5-8 km), míg távolabbi határát a tüzérség maximális lőtávolsága adja. A mélységi harcterület mélységét meghatározza még az a feltétel, hogy a haderő milyen mélységi felderítő rendszerrel és milyen mélységbe hatni képes tűzeszközök rendszerével rendelkezik, ami a fejlett harcitechnikával felszerelt haderőnél elérheti a több száz kilométert is. A SZFH mélységi harcterülete távolabbi határa elérheti a 150 km-t is, így igazán mélységi harcot jelenleg a Szárazföldi Haderő tüzérsége csak erősen korlátozott mértékben képes folytatni. 23

10 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK KÖVETKEZTETÉSEK a SZFH tüzérsége a mélységi harcot mindössze a rendszeresített tűzeszközei lőtávolságának maximális határáig képes támogatni, ez pedig töredéke a mélységi terület kiterjedésének; a tüzérség rendelkezésére álló tüzér felderítő eszközök ehhez a lőtávolsághoz képesek a szükséges felderítési adatokat biztosítani, de a jelenlegi eszközök nem képesek kielégíteni a korszerű tűztámogatási rendszer felderítési igényeit; a mélységi harcterületen elhelyezkedő nagyértékű célok pusztítását alapvetően a NATO harcászati repülők igénylésével vagyunk képesek végrehajtani; a közvetlen harcterületen folyó közvetlen tűztámogatás mélysége 5-8 km, amit elégségesnek tartunk. A mögöttes harcterületen a tüzérség tűztámogatási lehetőségei erősen korlátozottak, mivel nincs elegendő rendelkezésre álló tüzérség ahhoz, hogy a fővédőövben lévő erők és a mögöttes harcterületen folyó harc igényeit párhuzamosan ki tudjuk elégíteni. A SZFH szintű tűztámogatás másik lényeges kérdése az ellenség tűztámogató rendszere elleni harc, ezért az alaprendeltetés szempontjából a tüzérség legfontosabb feladata a tüzérségi ellentüzek lövése. A tüzérségi ellentüzek magukba foglalják az ellenség teljes tűztámogató rendszerének pusztítását azok távolsági, vagyis a mélységi, a közvetlen és a mögöttes hadműveleti területen történő elhelyezkedésétől függetlenül. Az ellentüzek céljai az ellenség tüzér-, sorozatvető- és aknavető tűzalegységei, a helikopterek előretolt bázisai, a célrávezető pontok, légvédelmi tüzér és rakéta alegységei, valamint az azokat támogató (kiszolgáló) rendszerei lehetnek. A saját lehetőségünket figyelembe véve az ellentűz céljait korlátozott számú ellenséges tüzér alegység, néhány közeli vezetési pont és kisszámú további nagyértékű cél jelentheti. Sajnos az ellentűzre kijelölt tüzér alegységek különleges lőszerekkel nem rendelkeznek, az alárendeltektől érkező soron kívüli tűzigények kielégítésére csak korlátozott mennyiségben van lehetőségünk. Összegezve: a Szárazföldi Haderőnél alkalmazott tűztámogatási elvek és elemek illeszkednek a NATO tűztámogatási elveihez, példaértékűvé vált egyes szövetséges országok számára is. A kidolgozott elvek és a tűztámogató szervezet létrehozása azonban kevés, elengedhetetlenül szükséges a tüzérség technikai fejlesztése és korszerűsítése. A NATO kötelékében a tüzér fegyvernem a követelményeknek csak úgy tud eleget tenni, ha egyidejű komplex korszerűsítés helyett egy többlépcsős, egymásra épülő és egy-egy területre irányított, prioritásokon alapuló technikai 24

11 fejlesztéshez rövid-, közép- és hosszú távon a Magyar Honvédség vezetése anyagi eszközöket biztosít. Rövidtávon a Magyar Honvédség tüzérségének a technikai korszerűsítés megkezdése a NATO felajánlott tüzér alegységek prioritásának biztosításával, amely az ÁRPÁD automatizált harctámogató- és tűzvezető rendszerrel történő fokozatos ellátás és a hadműveleti mélységet lefedő lézer távmérők, röppálya felderítő lokátorok beszerzését, valamint a tüzér fegyvernem logisztikai támogató rendszerének nemzeti és szövetségesi követelmények kimunkálását, meghatározását és kialakításának megkezdését jelenti. Középtávon fejlesztés legfontosabb feladata az általános és közvetlen támogató tüzérség vezetési rendszerének komplex megvalósítása, a technikai korszerűsítés folytatása, elsősorban a tűzeszközök lőtávolságát növelő és többfunkciós pusztító hatást biztosító lőszerek beszerzése és rendszerbe állítása jelenti. Hosszútávon a megkezdett technikai korszerűsítés tovább folytatása, minőségileg új tűzeszközök beszerzésével. Első sorban nagy lőtávolságú sorozatvetők, önjáró lövegek és modern páncéltörő komplexumok, valamint a hozzájuk rendszeresített többfunkciós lőszerek rendszerbe állítása, valamint a vezetés, a felderítés és a tűzvezetés teljes automatizálása kell hogy megvalósuljon. Bízom abban, hogy a tüzérség mint a Szárazföldi Haderőnem legnagyobb tűzerejű fegyverneme nem csak mennyiségi, hanem belátható időn belüli átgondolt minőségi elsősorban fejlesztési-korszerűsítési fejlődést tudhat maga mögött, amelyet személy szerint én is, mint összfegyvernemi parancsnok a szívügyemnek tekintek. 25

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

A 101. SZIGETVÁRI ZRÍNYI MIKLÓS VEGYES TÜZÉRDANDÁR VEZETÉSI PONTJAI ÉS FELADATAI A HADTEST TŰZTÁMOGATÁSI RENDSZERÉBEN

A 101. SZIGETVÁRI ZRÍNYI MIKLÓS VEGYES TÜZÉRDANDÁR VEZETÉSI PONTJAI ÉS FELADATAI A HADTEST TŰZTÁMOGATÁSI RENDSZERÉBEN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK MILOS ATTILA alezredes 1 RUSZIN ROMULUSZ százados 2 A 101. SZIGETVÁRI ZRÍNYI MIKLÓS VEGYES TÜZÉRDANDÁR VEZETÉSI PONTJAI ÉS FELADATAI A HADTEST TŰZTÁMOGATÁSI RENDSZERÉBEN

Részletesebben

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS)

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. FURJÁN ATTILA alezredes HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) A korszerű hadseregek működéséhez elengedhetetlenül szükséges

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A NÉMET TÜZÉRSÉG RENDSZERE ÉS A TÜZÉRFŐNÖK SZEREPE A TÜZÉRSÉG FELADATAI ÉS MODERNIZÁCIÓJA LIPPAI PÉTER ŐRNAGY 1

A NÉMET TÜZÉRSÉG RENDSZERE ÉS A TÜZÉRFŐNÖK SZEREPE A TÜZÉRSÉG FELADATAI ÉS MODERNIZÁCIÓJA LIPPAI PÉTER ŐRNAGY 1 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK LIPPAI PÉTER ŐRNAGY 1 A NÉMET TÜZÉRSÉG RENDSZERE ÉS A TÜZÉRFŐNÖK SZEREPE A Magyar Honvédség és ezzel együtt a magyar tüzérség is jelentős változások előtt áll. Ilyen

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A csapatok tevékenységeinek felosztása

A csapatok tevékenységeinek felosztása 60 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. JANUÁR Juhász József A csapatok tevékenységeinek felosztása Jelen írás közlésével szerkesztõségünk folytatja azon cikkek publikálását, amelyek egy-egy szûken vett szakterület

Részletesebben

A TÜZÉROSZTÁLY HÍRADÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI

A TÜZÉROSZTÁLY HÍRADÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI A KONFERENCIA VITAANYAGA ÉLES LAJOS mk. alezredes A TÜZÉROSZTÁLY HÍRADÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI Az önjáró tüzérosztály harcával kapcsolatos alapvető feladatainak egyike a híradás megszervezése.

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

SÜRGETŐ PROBLÉMÁK A TÜZÉRSÉG HARCÁSZATI-HADMŰVELETI ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN

SÜRGETŐ PROBLÉMÁK A TÜZÉRSÉG HARCÁSZATI-HADMŰVELETI ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN A KONFERENCIA VITAANYAGA Dr. FURJÁN ATTILA alezredes SÜRGETŐ PROBLÉMÁK A TÜZÉRSÉG HARCÁSZATI-HADMŰVELETI ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN "A tüzérség a felderítéssel megteremti a tűzharc alapjait és jelentősen hozzájárul

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

A TÜZÉRSÉG VEZETÉSÉNEK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN

A TÜZÉRSÉG VEZETÉSÉNEK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN A KONFERENCIA VITAANYAGA Dr. FELHÁZI SÁNDOR mk. alezredes A TÜZÉRSÉG VEZETÉSÉNEK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN ". minden elmélet első feladata, hogy rendbe szedje az összekavart (összekuszált) fogalmakat

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A MAGYAR TÁBORI TÜZÉRSÉG AUTOMATIZÁLT HARC-, TŰZVEZETÉSI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR TÁBORI TÜZÉRSÉG AUTOMATIZÁLT HARC-, TŰZVEZETÉSI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE A XXI. SZÁZADBAN HADTUDOMÁNY Felházi Sándor A MAGYAR TÁBORI TÜZÉRSÉG AUTOMATIZÁLT HARC-, TŰZVEZETÉSI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE A XXI. SZÁZADBAN Az ahogyan a jövőről gondolkodtok, keretet szab annak, amit a jövőről gondoltok,

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

A tudományos probléma megfogalmazása

A tudományos probléma megfogalmazása 1 Tézisfüzet Értekezés címe: A magyar honvédség tábori tüzér támogatásának tüzérfelderítési elvei, gyakorlati kérdései, jövője Doktorjelölt: Témavezető: Gulyás Géza alezredes Dr. Furján Attila A tudományos

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Manőverek a korszerű harcban

Manőverek a korszerű harcban Manőverek a korszerű harcban A korszerű harc jellemzői a nyitott szárnyak és széles hézagok, valamint a csapatok magas fokú mozgékonysága. Ezek megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy a csapatok kihasználva

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER Az ÁRPÁD M1 rendszer kifejlesztésének fő célja: a szovjet MASINA tűzvezető rendszer elavult második generációs számítástechnikai eszközeinek kiváltása

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A GYALOGSÁG ELLENI AKNÁK BETILTÁSÁNAK HATÁSA A FEGYVERES HARCRA

A GYALOGSÁG ELLENI AKNÁK BETILTÁSÁNAK HATÁSA A FEGYVERES HARCRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR Műszaki építőmérnöki tanszék A GYALOGSÁG ELLENI AKNÁK BETILTÁSÁNAK HATÁSA A FEGYVERES HARCRA Dr. habil.. LUKÁCS LÁSZLÓ CSc.

Részletesebben

A tüzérfelderítés elveinek vizsgálata

A tüzérfelderítés elveinek vizsgálata A tüzérfelderítés elveinek vizsgálata Gulyás Géza õrnagy Az érvényben lévõ szabályzataink szinte mind a háborús katonai mûveletekre vonatkoznak. A világ azonban megváltozott és vele együtt változik a Magyar

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (MÁSODIK RÉSZ):

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (MÁSODIK RÉSZ): r. habil. Krajnc Zoltán - önczi abriella KOK KÖZÚBÓ (SOK RSZ): RPÜŐ S CSPOK RCKNYS FOR, ZZ OYN ONOKOZUNK SSRŐ NO-SUNK Ő BZS z a dolgozatunk a folytatása az dalékok a közelmúltból (első rész): a volt honi

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

Kismagasságú katonai folyosók

Kismagasságú katonai folyosók 1 Kismagasságú katonai folyosók 2 KIINDULÁSI ALAP A fent említett szabályzók alapján jelenleg földközeli- és kismagasságú repülések végrehajtása a G típusú légtérben 250 csomó (460 km/h) sebesség alatt

Részletesebben

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O  I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2005. 01. 12. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2005. számú példány T A

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

A GÉPESÍTETT- ÉS A KÖNNYŰ LÖVÉSZDANDÁR TÜZÉRFELDERÍTÉSE

A GÉPESÍTETT- ÉS A KÖNNYŰ LÖVÉSZDANDÁR TÜZÉRFELDERÍTÉSE A KONFERENCIA VITAANYAGA GULYÁS GÉZA százados 1 A GÉPESÍTETT- ÉS A KÖNNYŰ LÖVÉSZDANDÁR TÜZÉRFELDERÍTÉSE Igazi javítást nem mindig lehet a fennállónak csupán csak módosításával eszközölni, mert a fennálló

Részletesebben

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZKÉPESSÉGE MA ÉS AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN

A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZKÉPESSÉGE MA ÉS AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. ERDÉLYI SÁNDOR alezredes 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZKÉPESSÉGE MA ÉS AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN A jelenleg érvényben lévő Lőszabályzat 2 a következőket írtja: 14. A tűzképesség egy meghatározott

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.)

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.) Honvédelmi miniszteri elismerések: SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL bronz fokozat (5 fő) Kerekréti Mihály Csaba Andorka László Csete László Bencze Péter Mizsei Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2016.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2016. TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2016. Tartalom 1. Általános ismeretek...2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET. számú példány A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

Részletesebben

TÜZÉR SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ. a évben végzett tevékenységről

TÜZÉR SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ. a évben végzett tevékenységről MAGYAR HADTUDOMÁNYII TÁRSASÁG TÜZÉR SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2002. évben végzett tevékenységről 2002 1 BESZÁMOLÓ a 2002. évben végzett tevékenységről I. A Tüzér szakosztály a Szervezeti és Működési Szabályzatában,

Részletesebben

A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HADRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA

A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HADRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA A KONFERENCIA VITAANYAGA NAGY TIBOR dandártábornok 1 A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HADRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA Samuel P. Huntington A nyugat nem egyetemes

Részletesebben

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA DR. SZABÓ TIBOR alezredes A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI Hozzászólásomban, a

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

A KONFERENCIA VITAANYAGA

A KONFERENCIA VITAANYAGA HAJZER MIKLÓS alezredes 1 A NATO TÜZÉR MUNKACSOPORT HELYE, SZEREPE A SZABVÁNYOSÍTÁS RENDSZERÉBEN Köszönöm a lehetőséget, hogy egy rövid tájékoztatót tarthatok a NATO tüzér munkacsoport tevékenységéről.

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A NATO HARCÁSZATI LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁNAK TERVEZÉSE

A NATO HARCÁSZATI LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁNAK TERVEZÉSE DR. KURTA GÁBOR A NATO HARCÁSZATI LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁNAK TERVEZÉSE A NATO harcászati légierő alkalmazását rendszerint az összhaderőnemi műveletek részeként, a társhaderőnemekkel szoros összhangban tervezik.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban

A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Dr. Szabó Tibor alezredes: A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK URBÁN LAJOS AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN Azáltal, hogy békeidőben Magyarország áttért az önkéntes haderőre, számos kihívással, de ugyanakkor

Részletesebben

Laborösszemérési Gyakorlat A MOBIL RADIOLÓGIAI LABORATÓRIUMOK ÉS SUGÁRVÉDELMI MÉRŐKOCSIK ÖSSZEMÉRÉSI GYAKORLATAINAK TAPASZTALATAI

Laborösszemérési Gyakorlat A MOBIL RADIOLÓGIAI LABORATÓRIUMOK ÉS SUGÁRVÉDELMI MÉRŐKOCSIK ÖSSZEMÉRÉSI GYAKORLATAINAK TAPASZTALATAI A MOBIL RADIOLÓGIAI LABORATÓRIUMOK ÉS SUGÁRVÉDELMI MÉRŐKOCSIK ÖSSZEMÉRÉSI GYAKORLATAINAK TAPASZTALATAI Csurgai József MH GAVIK A gyakorlat tárgya: A mobil radiológiai laboratóriumok és sugárvédelmi mérőkocsik

Részletesebben

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Sári Gábor sgkatona@gmail.com A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Absztrakt Megkezdődött a kiképzés új rendszerének fejlesztése, az MH Kiképzési

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TÜZÉR SZAKOSZTÁLY

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TÜZÉR SZAKOSZTÁLY . számú példány MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TÜZÉR SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2001. évben végzett tevékenységről 2001 2 I. A Tüzér szakosztály a Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a 2001. évi Tudományos

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS FELÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS FELÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI ELŐADÁSOK VASS JÁNOS A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS FELÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI Vass János mk. ezredes 1995-ben részt vett a Magyar Műszaki Kontingens felállításának munkálataiban, majd a kontingens

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. d./ e./ előzetes

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Feladat meghatározott témában előadás/eligazítás/tájékoztatás/értékelés megtartása, valamint a híradó és informatikai biztonság, a NATO biztonsági rendszerének ismertetése.

Részletesebben

BEVEZETÉS. Dr. Berkovics Gábor - Dr. habil. Krajnc Zoltán

BEVEZETÉS. Dr. Berkovics Gábor - Dr. habil. Krajnc Zoltán Dr. Berkovics Gábor - Dr. habil. Krajnc Zoltán A LÉGVÉDELMI RAKÉTA ALEGYSÉG (EGYSÉG, HARCCSOPORT) MŰVELETI ALKALMAZÁSÁNAK DOKTRINÁLIS ALAPJAI A MAGYAR ÉS A NATO RELEVÁNS MŰVELETI KIADVÁNYAI TÜKRÉBEN BEVEZETÉS

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések 31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről Szám: 5-1/31/2008. TÜK A Rendőrség által nyújtott szolgáltatásoktól elvárható, hogy a kor fejlettségének megfelelő színvonalon valósuljanak

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG 8. melléklet a 1518/137/26-201/2013. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG A 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZÉS A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER (TVTR) KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZŐ ALRENDSZER (KFTAR) TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN Rovács Gábor 1 A

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása?

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Kaiser Ferenc NKE HHK 2014. 10. 01. Oroszország Területe: 17 098 242 km 2 (1.) Határai: 20 241 km szárazföldi (284 km Azerbajdzsán,

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZER ÉVI KÉPZÉSI ÉS GYAKORLATOZÁSI TERVE

AZ ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZER ÉVI KÉPZÉSI ÉS GYAKORLATOZÁSI TERVE 1. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS T Á R C A KÖZI B I ZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKATERVÉHEZ AZ ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZER 2013. ÉVI KÉPZÉSI ÉS GYAKORLATOZÁSI TERVE BEVEZETÉS A korábbi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1)

Részletesebben

A parancsnoki munka fogalma, sorrendje (1992-es elv szerint)

A parancsnoki munka fogalma, sorrendje (1992-es elv szerint) 1 A parancsnoki munka fogalma, sorrendje (1992-es elv szerint) A parancsnoki munka az a rendszer, amely szerint a parancsnok a vezetési tevékenységét végzi. E tevékenység, mint vezetési módszer, elsősorban

Részletesebben