Macedónia mezőgazdasága kis tigris, vagy csak macska?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Macedónia mezőgazdasága kis tigris, vagy csak macska?"

Átírás

1 SZABÓ MÁRTON Macedónia mezőgazdasága kis tigris, vagy csak macska? A kis Macedónia jelentős szerepet töltött be a volt Jugoszlávia élelmiszer-ellátásában és számos terméke ma is jelen van a környező országok piacain. Az ország felszíni-éghajlati viszonyai igen változatosak - gyakran sakktáblához hasonlítják ami számos növényi kultúra számára kínál lehetőséget. A mezőgazdasági termelésnek komoly hagyományai vannak. Mindezek alapján indokolt a kérdés: várható-e Macedóniától sikeres agrároffenzíva a következő évtizedben, lesz-e macedón sikertörténet? Macedónia területe 23 ezer négyzetkilométer, népessége 2004-ben 2 millió 66 ezer fő volt így tehát Magyarországnak negyede-ötöde. Az ország szegény: az egy főre jutó bruttó nemzeti termék 2002-ben 2429 USA dollár volt - a szlovén mutatónak csupán ötöde, a magyarnak harmada, a horvátnak fele. Az elmúlt években Macedónia számottevő segélyeket és támogatásokat kapott a fejlett országoktól, elsősorban az Európai Uniótól. Nagy politikai és gazdasági jelentőségű fejlemény, hogy az ország 2005 decemberében hivatalosan az Európai Unió tagjelöltje lett. Ezzel a várhatóan 2007-ben csatlakozó Románia és Bulgária, valamint a csatlakozási tárgyalásokat folytató Horvátország után előkelő helyen áll a sorban, megelőzve Albániát, Bosznia-Hercegovinát, valamint Szerbia és Montenegrót. Meg kell azonban jegyezni, hogy míg korábban a tagjelölti státusz automatikusan maga után vonta a csatlakozási tárgyalások megkezdését, Macedónia esetében ez nem így van. Egy szellemes megfogalmazás szerint az ország számára egy új előszobát találtak ki Brüsszelben. Macedónia mezőgazdasága Az ország alacsonyabb fejlettségi szintjének megfelelően a mezőgazdaság aránya a bruttó

2 nemzeti termék előállításában még mindig 10 százalékos, bár csökken. Összehasonlításként Magyarországon a mutató 3-4 százalékra esett az utóbbi években. Hivatalos adatok szerint a foglalkoztatottak 11 százaléka dolgozik az agrárszektorban, míg nálunk csupán 5 százalékuk. Megjegyezzük, hogy az önellátó gazdaságokat is figyelembe véve a macedón mutató még sokkal magasabb lenne. A földterület 80 százalékát egyéni gazdaságok művelik, melyek átlagos mérete mindössze 2,4 hektár. Az elaprózott üzemszerkezet még inkább jellemző, mint Magyarországon, ahol az összes mezőgazdasági területnek csak 40 százalékán gazdálkodó egyéni gazdaságok átlagos mérete 3,5 hektár. Macedóniában a mezőgazdasági terület fennmaradó ötödén gazdasági társaságok működnek, a volt agrokombinátok utódai. Talán meglepő, hogy ezek gazdálkodási színvonala lényegesen elmarad a magángazdaságokétól, a hozamok nem ritkán lényegesen alacsonyabbak. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a magángazdálkodás Macedóniában a szocializmus időszakában is folytonos volt. A háztáji gazdaságok területét 0,5 hektárban korlátozó magyar szabályozásnál lényegesen liberálisabb módon a magángazdaságok mérethatárát annak idején 10 hektárban állapították meg. Ellentétben a közép-kelet-európai térség legtöbb országával, a macedón mezőgazdaság az átmenet éveiben sem élt át számottevő termelés-visszaesést. Ennek számos oka van. A földmagántulajdon fennmaradása miatt az agrárszektor nagy részében nem került sor privatizációra, elmaradt az ezzel kapcsolatos szervezeti-szerkezeti átalakulás. Az ágazat kisebb részét jelentő agrokombinátok magánosítása viszonylag későn, a kilencvenes évek végén kezdődött és csak a közelmúltban fejeződött be. Az export aránya nem volt olyan nagy, mint például Magyarországon, ahol a KGST megszűnése automatikusan a piacok jelentős részének elvesztését is jelentette, a környező országokba irányuló macedón kivitel viszont nagyrészt túlélte a kilencvenes éveket. A reáljövedelem csökkenése is enyhébb volt, mint a legtöbb közép-keleteurópai országban. Végül nagyon jelentős különbség, hogy a vidéki lakosok számára a saját gazdaságban termelt élelmiszerek a fogyasztás és egyben az ágazati termelés - igen számottevő részét alkotják, ezt a kört pedig a makrogazdasági és piaci sokkok kevésbé érintik. A macedón mezőgazdaság termelési szerkezete nem lesz akadálya az EU csatlakozásnak. Az

3 ország belépése - a bor és a dohány kivételével - nem fogja növelni az Unió feleslegeit, a kis Macedónia viszont importjával némileg hozzájárulhat a nagy gondot okozó uniós feleslegek értékesítéséhez. A macedón agrárszerkezetben viszonylag nagy súlyú ágazatok egyben nettó exportőrök is: a zöldségtermesztés (elsősorban paradicsom, paprika, káposzta), a gyümölcstermelés (főként étkezési szőlő, szilva), a borászat, a dohánytermelés és a juhágazat (tej és hús). Viszonylag kisebb súlyú ágazatok, amelyek termékeiből az ország nem önellátó, tehát tartósan behozatalra szorul: a marha-, sertés- és baromfihizlalás, a gabona-, olajnövény- és cukorrépatermesztés. Agrár-külkereskedelem Az Unió mezőgazdasági szerkezetéhez való szerencsés illeszkedésnek megfelelően az élelmiszerbehozatal zöme már ma is az EU-ból származik: hús, cukor és tejtermékek utóbbiaknál megemlítendő a jelentős szlovén import. Számottevő még az USÁ-ból érkező baromfihúsbehozatal. Hasonlóképpen, a fő exportpiac is az Unió, elsősorban Németország (bor, dohány) és Görögország (bárány). Jelentős még a Szerbia és Montenegróba irányuló zöldségkivitel. A nemzetközi kereskedelemben kínálkozó lehetőségeknek ma még csak töredékét használja ki az ország, a kereskedelem intenzitása alacsony. Az exportban rejlő lehetőségeket még távolról sem használják ki. Az agrárkivitel 2004-ben mindössze 210 millió eurót tett ki (a magyar agrárexportnak alig 7 százalékát), az import 331 millió, az agrár-külkereskedelem deficitje pedig 121 millió euró volt. Az agrár-külkereskedelem nemzetközi liberalizációja a hagyományosan meglehetősen protekcionista kereskedelempolitikát folytató Macedónia számára is nagy próbatétel. A WTO-

4 megállapodás értelmében a forgalommal súlyozott agrár-importvámszintet 2002 és 2008 között 28 százalékról 7 százalékra kell csökkenteni. Nem kisebb követelményeket támaszt az Európai Unióval kötött Stabilizációs és Csatlakozási Megállapodás (SAA), amely szerint szintén 2002 és 2008 között az átlagos agrárimportvámszintet 21 százalékról ugyancsak 7 százalékra kell mérsékelni. Egyidejűleg viszont Macedónia igen jelentős vámkedvezményeket, a legtöbb termék esetében vámmentességet kapott az Uniótól. Az EU-val kötött megállapodás az egyes agrártermékeket az importoldalon a következőképpen kezeli: - a Macedóniában nem, vagy csak kis mennyiségben termelt, ún. nem érzékeny termékek behozatala vámmentes lett (déligyümölcs, vetőmag, élőállat stb.) - a közepes érzékenységű cikkeknél, amelyekből az ország nem önellátó, tehát jelentős importra szorul (növényolaj, tejtermékek stb.) növekvő vámkvóták mellett fokozatos vámcsökkentést alkalmaznak - az agrárjövedelmek képzésében különösen fontos, valamint a felesleggel rendelkező ágazatok termékeinél, az úgynevezett érzékeny termékeknél (zöldség, gyümölcs, bor, bárány, cukor stb.) a vámcsökkentés csak a következő években kezdődik, addig fennmarad a jelenlegi magas, százalékos vámvédelem. Végül meg kell említeni a volt jugoszláv tagköztársaságokkal, valamint a térség más országaival (beleértve még Ukrajnát, Moldáviát is) az utóbbi években kötött bilaterális kereskedelmi egyezmények és kedvezmények bonyolult rendszerét, amelyet várhatóan 2007-ben felvált egy többoldalú szabadkereskedelmi megállapodás. A macedón mezőgazdaság versenyképessége

5 A macedón mezőgazdaság számos kedvező adottsággal rendelkezik. A leglényegesebbek: - kedvező klimatikus adottságok - többnyire tiszta környezet - kedvező földrajzi elhelyezkedés: az EU piacaihoz viszonylag közel, az európai logisztikai folyosók mentén - bőséges és olcsó munkaerő - szakértelem és termelési hagyományok (pl. zöldség, bor) - a macedón élelmiszerek elismertek és bevezetettek a környező országok piacain - a macedón fogyasztók többnyire előnyben részesítik a hazai termékeket az importtal szemben. A macedón mezőgazdaság hibalistája azonban lényegesen hosszabb. Csak a legfontosabb tételek: - kisüzemi szerkezet; emellett még egy-egy kis birtok is több darabból áll - gyenge horizontális együttműködés a termelők között, aminek következménye alacsony kínálat-koncentráció és gyenge alkuerő a felvásárlókkal szemben - kezdetleges vertikális koordináció (termelők - kereskedők - feldolgozók kapcsolat); az ad hoc piaci kapcsolatok jellemzőek, kevés az állandó termelő - kereskedő/feldolgozó kötődés - a szervezetlenség és az információhiány gyakran túltermeléshez vezet (egyik évről a másikra túl sokan kezdenek egy-egy divatos, az előző idényben jól jövedelmező termékkel foglalkozni) - a szerződéseknek gyakran nem lehet érvényt szerezni - alacsony munkatermelékenység - a gazdák jelentős része nem képes fejlődésre, nem hajlandó változtatni a régi, meghaladott módszereken - hiányzik a vállalkozói gondolkodás - gyenge piaci orientáció a termelők körében, akiknek tipikus alapállása, hogy megtermelik

6 az árut és várják, hogy a kereskedő megtalálja őket - az alkalmazott agrotechnológia sok helyen elavult - gyenge minőségű szaporítóanyag - kevésbé piacképes fajták alkalmazása (pl. alma, meggy) - a zöldség-gyümölcs ágazatban különösen nagy az elmaradás az ún. post-harvest tevékenységben (hűtés, tárolás, válogatás, osztályozás, csomagolás) - tőkeszegénység (beruházások és forgótőke tekintetében is) - a termelők nemigen jutnak hitelhez - a nemzetközi kereskedelemben általános termékszabványokat alig ismerik és nem alkalmazzák (pl. zöldség-gyümölcs) - igen alacsony támogatási szint (a évi agrártámogatások összege 6 milliárd forintnak felel meg, Magyarországon hatvanszor ennyit kaptak a termelők) - kis létszámú és hiányos felkészültségű mezőgazdasági adminisztráció, ami a csatlakozási felkészülés szempontjából is szűk keresztmetszet - nincsen piaci információs rendszer - a szaktanácsadó rendszer gyengén működik: létszáma kicsi, technikai felszereltsége hiányos, tevékenysége nem piacorientált - a bonyolult és hosszadalmas határátlépés nehezíti az exportot. Milyen agrártermékekkel lehetnek esélyei Macedóniának? Általánosságban a következő termékcsoportok kínálhatnak lehetőségeket a bel- és a külpiacon: - kézimunka-igényes termékek (az alacsony bérköltség miatt) - a bővülő keresletű élelmiszerek - az olyan termékek, amelyekből viszonylag alacsony a túlkínálat az Unióban - biotermékek (kihasználva a tiszta környezetet és azt, hogy a szűkös források miatt a hagyományos mezőgazdasági termelés is kevés ipari inputot használ fel, jelentős része már ma is kvázi-biotermelésnek tekinthető).

7 A fenti követelményeknek megfelelő, potenciálisan versenyképes termékcsoportok lehetnek: - egyes zöldségfélék pl. piros édes paprika feldolgozva az EU etnikai piacaira, spárga és más munkaigényes niche -termékek - egyes gyümölcsök (bogyós gyümölcsök málna, szeder, áfonya; meggy, étkezési szőlő) - juh- és kecsketermékek (tejtermékek, hús) - bor - biotermékek. Támogatáspolitika és csatlakozás tanulságok Magyarországról A csatlakozási folyamatban az agrárpolitika egyik fő feladata az Unió piacán való sikeres szerepléshez szükséges strukturális alkalmazkodás elősegítése, amelynek a belépés időpontjára már be is kell fejeződnie. A magyar csatlakozás ezen a téren Macedónia számára is megszívlelendő tanulságokkal járt. A hazai agrárpolitika a belépés pillanatáig folytatta a veszteségtérítő támogatáspolitikát, noha tudott volt, hogy azzal legalábbis abban a mértékben fel kell hagyni. Lényegében annál nagyobb támogatást kapott egy ágazat, minél kevésbé volt versenyképes ha most eltekintünk az egyes ágazatok, illetve a bennük érdekelt csoportok eltérő lobbierejétől. Ahelyett, hogy a potenciálisan versenyképes ágazatokat támogatták volna - a zöldség- és gyümölcstermelést beruházási támogatásokkal, a termelői értékesítő szervezeteknek nyújtott segítséggel; a gabonatermelést termelői tárolók építésével, a szállítási infrastruktúra fejlesztésével - a csatlakozás után nyilvánvalóan (nagyrészt) versenyképtelen ágazatokat támogatták: a sertés- és baromfihizlalást, a tejtermelést, a zöldség-gyümölcs ágazaton belül pedig a konzervuborka, a paradicsom, a csemegekukorica, az alma termelését. Ezzel félreorientálták a termelőket, a csatlakozási sokkot nem enyhítették, hanem éppen ellenkezőleg, jelentős mértékben növelték. Az ésszerű támogatáspolitika ezzel szemben hozzásegíti a potenciálisan versenyképes ágazatokat, hogy valóban versenyképesek legyenek majd a csatlakozás után, a várhatóan versenyképtelen ágazatokban viszont orientálja a termelőket és előkészíti a gyengébbek számra a visszavonulást a

8 támogatások fokozatos, előre meghirdetett menetrend szerinti csökkentésével. * A kérdés, hogy a macedón mezőgazdaság kis tigris-e, vagy csak macska, ma még nem válaszolható meg. Az országnak kétségtelenül vannak adottságai, amelyek révén egyes termékekkel az éles nemzetközi versenyben is megállhatja a helyét, félő azonban, hogy a lehetőségek kihasználásához kevés az erőforrás és rövid az idő.

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában A technikai fejlődés sorra teremti az újabb és újabb lehetőségeket. Az okos telefonok és az elektronikus

Részletesebben

Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben

Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2011/22 Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS

Részletesebben

Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zöldség és gyümölcs Bevezetés A tájékoztató fô célja az, hogy megismertesse a magyar zöldség-

Részletesebben

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A 2014-2020 KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI IDŐSZAK AKTUALITÁSAINAK TÜKRÉBEN Budapest, 2013. szeptember A tanulmány a Tej Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre Készítette: Bozsik Norbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

Mezőgazdasági politika

Mezőgazdasági politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Mezőgazdasági politika Partnerség Európa és a gazdálkodók között Az EU közös agrárpolitikája élelmiszer-ellátásunkért, vidéki térségeinkért, környezetünkért

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest, 2012. november 12.

ZÁRÓJELENTÉS. Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest, 2012. november 12. ZÁRÓJELENTÉS A fenntartható működési programokra vonatkozó nemzeti stratégiák értékelése a zöldség-, gyümölcságazatban című kutatáshoz kapcsolódó zárójelentés Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest,

Részletesebben

Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon

Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon Botos K. (szerk.) 2003: Pénzügypolitika az ezredfordulón. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2003. JATEPress, Szeged, 34-46. o. Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon Antalóczy

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

Általános (nem csak agrár) eredmények. Közvetlen a csatlakozás előtti változások (2003) A 2004-es csatlakozás

Általános (nem csak agrár) eredmények. Közvetlen a csatlakozás előtti változások (2003) A 2004-es csatlakozás Általános (nem csak agrár) eredmények MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA Elmúlt 10 évet vizsgálva: 12 591 millió eurós transzfer érkezett a hazai költségvetésbe, míg Magyarország 4879 millió eurós befizetést

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz

Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz Külgazdaság, XLVII. évf., 2003. április Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz ANTALÓCZY KATALIN SASS MAGDOLNA Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása alapvető változásokat

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON

A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2009. 58. 5. 451 466. 451 A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON UDOVECZ GÁBOR NYÁRS LEVENTE ÖSSZEFOGLALÁS A sertéságazat helyzetének elemzésekor nem a termelésbôl

Részletesebben

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre MTA világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 160. szám, 2002. december Éltető Andrea Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre

Részletesebben

Forrás: The State of Food and Agriculture 2005, 3. oldal

Forrás: The State of Food and Agriculture 2005, 3. oldal Világgazdasági Kutatóintézet A globális környezet középtávú gazdasági előrejelzése A világ mezőgazdasága és az agrártermékek világkereskedelme (WTO) Vitaanyag 2007. január Helyzetelemzés 1) Csökkenő súly

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program Különös tekintettel az élelmiszeriparra Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben