Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció. Felülvizsgálata. Jánoshida 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció. Felülvizsgálata. Jánoshida 2011"

Átírás

1 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Jánoshida 2011 Jánoshida, december 16. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Szent Norbert Idősek Klubja vezetője 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők 2.Gazdasági körülmények 3. A település szociális helyzete 4. A települési önkormányzat feladati a szociális szolgáltatások vonatkozásában II. A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER JÖVŐKÉPE A TELEPÜLÉSEN 1.Megvalósult feladatok es koncepcióban kitűzöttek alapján 2.SWOT analízis 3. Szociális szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei 2

3 Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény 92 (3) bekezdése értelmében: A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Jánoshida szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-ben készült el, melyet a képviselő-testület a 78/2005 (IV.28.) számú határozatával fogadott el. Majd ismételt felülvizsgálatra 2009-ben került sor, melyet 194/2009(XI:26) számú képviselő-testületi határozattal hagyott jóvá a testület. A 2005-ben elkészült alapkoncepció kiterjedt a település demográfiai változásaira, szociális helyzetének bemutatására, felvázolta a működő alapszolgáltatásokat, és fejlesztési irányvonalakat. A koncepció felülvizsgálata kitért az alapkoncepcióban felvázolt fejlesztési irányokra, megvalósított feladatokra, és meghatározta mindazon alapelveket, értékek és célokat, melyek alapján a szociális szolgáltatások működnek. A jelenlegi koncepció bemutatja a település év demográfiai folyamatait, gazdasági tényezőit, szociális helyzetét. Részletesen tárgyalja a településen működő alapellátási típusokat, felvázolva a fejlesztési irányvonalakat SWOT analízisből kiindulva. A jelen koncepció megvizsgálja, hogy az előzőekben megvalósítani kívánt feladatok hogyan és milyen módon teljesültek az eltelt két év során. A koncepció céljai, jövőképe,alapelvei,értékei, feladata és célcsoportja azonos a 2009-ben elkészült koncepcióéval,így ezen koncepció nem tárgyalja azokat. 3

4 I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők Jánoshidára az országos és megyei demográfiai folyamatok jellemzőek: - felgyorsult népességvesztés - csökkenő gyermeklétszám - idős lakosság számának növekedése - nők számának növekedése A lakosság létszámának folyamatos és gyors csökkenése a természetes demográfiai folyamatoknak élve születések számának csökkenése, halálozás növekedése - és a elvándorlásnak a következménye. Az alábbi táblázat jól tükrözi a lakosságszám csökkenését: Mindezek a demográfiai folyamatok új folyamatokat indukálnak a szociális ellátó rendszeren belül. Lakosságszám alakulása között évszám lakosságszám születésszám halálozás elköltözés beköltözés házasságkötések száma A lakosságszám folyamatosan csökken, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok a település elöregedéséhez vezetnek. Megfigyelhető tendencia, hogy a születések száma jóval kevesebb, mint az elhalálozások száma. Ugyanez mondható el, hogy az elköltözöttek számáról is. Szinte duplája a beköltözöttek számának. A házasságkötések számánál a 2010-es év kiugróan magas számot mutat az előző évekhez képest. 4

5 Korcsoportonként vizsgálva a 2009 és 2010-es évet megállapítható, hogy magas a 60 év felettiek száma a településen. Az évek folyamán ez a szám folyamatosan emelkedik én 0-3 év év év év év év felett én 0-3 év év év év év év felett Gazdasági körülmények A statisztikai adatokból jól kitűnik, hogy megyénket is kedvezőtlenül érintette a gazdasági recesszió. Mérséklődött az idegenforgalom, munkahelyek szűntek meg, a keresetek reálértéke csökkent. Megfigyelhető a munkanélküliek számának folyamatos emelkedése. A településre is kedvezőtlenül hatnak és érződnek az országos gazdasági folyamatok. Megyei tendencia figyelhető meg a munkanélküliek számának alakulásában. Míg 2005-ben 72 fő volt a nyilvántartott álláskeresők, 2010-ben ez a szám duplájára nőtt i állapot szerint a településen 156 fő a regisztrált munkanélküli. Ettől azonban jóval több munkanélküli van a településen, akik nincsenek regisztrálva a munkaügyi központban. Ezek az emberek alkalmi munkából, és segélyekből élnek. Szintén elmondható, hogy növekszik a pályakezdő és diplomás munkanélküliek száma is, akik semmiféle ellátásra nem jogosultak. Csak az átképzés jelenthet számukra jövedelmi forrást. A Foglalkozatási és Szociális Hivatal regisztere alapján a nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az alábbi szerint alakult ben: Jánoshi da Nyilvántar tott össz fő Foly. nyilv. hossz>3 65 nap Járad ék típusú ellátá s Segé ly típus ú ellátá s Rendelkezé sre állási támogatás Munkaké pes korú népesség Relat ív mutat ó X Aránysz ám XX x-relatív mutató:nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában xx-a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya 5

6 A településen élők romló szociális körülményei kihatással vannak a szociális ellátórendszerre, mely az ellátások és juttatások igénybevételében tükröződik. 3. A település szociális helyzete Egyértelműen megállapítható, hogy a településen élők szociális helyzete évről évre romlik, melyek a támogatások igénybevételében tükröződik. Támogatások megnevezése Szociális segély - rendelkezésre állási - rendelkezésre állási támogatás:27 támogatás:35 - Rendszeres szociális - rendszeres szociális segély:3 segély:3 Időskorúak járadéka 2 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - pénzbeli:62 - természetbeni:80 - pénzbeli:46 - természetbeni:59 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás 6 6 Ápolási díj Átmeneti segély-pénzbeli Átmeneti segélytermészetbeni Temetési segély - - Köztemetés - 3 Egyéb támogatások: Bursa,Arany Közgyógyigazolvány Közlekedési támogatás Lakáscélú támogatás 3 5 Lakásfenntartási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 1 6

7 Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadéka annak a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek állapítható meg, akinek a) havi jövedelme, valamint b) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg nyugdíjminimum legkisebb összegének 80 %-át, egyedülálló esetén 95 %- át. Az időskorúak járadékának havi összege: a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a nyugdíjminimum 80 %-a, egyedülálló esetén 95 %-a, b) jövedelemmel rendelkező esetén a fenti összegnek, valamint a jogosult esetleges havi jövedelmének a különbözete. A településen 2 idős, egyedülálló részesül időskorúak járadékában. Rendszeres szociális segély 2009 január 1-jétől módosult az aktív személyeket megillető támogatás rendszere. Az átalakítás célja az volt,hogy azok a személyek, akik életkoruk, egészségi állapotuk, és egyéb körülményeik miatt képesek a munkavégzésre, a rendszeres szociális segély helyett, amennyiben lehetőség van, munkát végezzenek, s munkabérben részesüljenek. Ha azonban nekik felróható okból nem tudnak munkát végezni, rendelkezésre állási támogatásra jogosultak. A rendszeres szociális segély olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. Azok a személyek, akiknek a megélhetése más módon nem biztosított, kérhetik az ellátás megállapítását, ezért a kérelem benyújtásakor az igénylő vagyoni és jövedelmi viszonyait kell vizsgálni. Rendszeres szociális segély állapítható meg annak az aktív korú személynek, aki: nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső feltéve, hogy megélhetése nem biztosított más módon, és a nem munkavállaló személy a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeként vállalja a beilleszkedését segítő programban való megjelenést. 7

8 A településen mindkét évben 3 fő vette igénybe ezt a támogatási formát. Rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatásra az jogosult, aki rendszeres szociális segélyre nem jogosult, arra az időtartamra, amikor közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy olyan képzésben vesz részt, amelyhez keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg, rendelkezésre állási támogatásra jogosult es évben 27 fő, 2010-ben 35 fő részesült rendelkezésre állási támogatásban a tlepülésen. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, pénzbeli támogatásnak (július, november hónapban), az ingyenes tankönyvnek és egyéb kedvezmények igénybevételére. A településen az évek folyamán folyamatosan növekszik a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma ben 276 gyermek után állapítottak meg ilyen jellegű támogatást, míg 2010-ben 298 fő részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a 18 éven aluli gyermeknek, akinek családja időszakos létfenntartási gondokkal küzd, ezáltal megélhetésük veszélybe került, valamint kérheti a támogatást szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermeke megtartása érdekében, a születendő gyermek fogadásához kapcsolódó kiadásokra tekintettel, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, családba visszakerülés elősegítéséhez, hosszantartó betegséghez kapcsolódó költségek enyhítésére, iskoláztatási kiadások mérséklésére. Az önkormányzat igyekszik a támogatást célzottan nyújtani, ennek érdekében a legtöbb esetben természetben adja a juttatást ben 62 esetben kaptak pénzbeli, és 80 esetben természetbeni támogatást a településen ben 46 esetben pénzbeli, és 59-ben természetben lett a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megítélve. 8

9 Óvodáztatási támogatás Az óvodáztatási támogatás 2009.január 1-én került bevezetésre. A támogatás megállapítható annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A évben gyermekenként első alkalommal forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként forint. Folyósítás: 1.pénzben 2.természetben A települési önkormányzat jegyzője az első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével biztosítja. A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag biztosítása. A településen 2009 és 2010-es évben 6-6 család kapott óvodáztatási támogatást, mely a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével lett biztosítva a családok számára természetbeni juttatás formájában. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozója jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és ezt a tényt gyámkirendelő határozattal igazolja. A településen 1 gyermek részesült az elmúlt két évben kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban. Ápolási díj Az ápolási díj olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díjban részesülők száma folyamatosan növekszik, egyre több a gondozást, ápolást igénylő emberek száma a településen. Míg 2006-ban csak 5 fő kapott ápolási díjat, addig 2009-ben 10, 2011-ben pedig 15 fő részesült ápolási díjban. 9

10 Átmeneti segély A Szociális törvény kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Magas az átmeneti segélyben részesülők száma a településen. Az önkormányzat igyekszik a támogatást célzottan természetben nyújtani ben 83 fő kapott pénzbeli, és 424 fő természetbeni támogatást, 2010-ben 76 fő pénzbeli, 404 fő természetbeni támogatás formájában kapott átmeneti segélyt. Emellett a családsegítő szolgálat és az Idősek Klubjának közreműködésében 2010-es évben két alkalommal kapott 250 család nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert az Ökumenikus Segélyszervezet által. Célja volt a szociális hatékonyság növelése, a szegénység enyhítése. Szintén a családok támogatást segítette elő a 2010-ben induló Gyermekszáj Program. Az Amerikai Ház Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága együttműködve a Gyermekszáj Program keretén belül, tejet és kenyeret biztosít hetente két alkalommal, a rászoruló nagycsaládosoknak. A településen folyamatosak a ruha adományok juttatása az arra rászorulóknak a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat által. Temetési segély A települési önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet és 2010-es évben az önkormányzat nem nyújtott temetési segélyt. Köztemetés A Szociális törvény szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Köztemetés elrendelése 2009-ben nem volt, viszont a következő évben ez a szám megnőtt 3-ra. 10

11 Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Ennél a támogatási formánál is megállapítható, hogy folyamatosan növekszik az igénybe vevők száma ben 117, 2010-ben 133 fő volt jogosult lakásfenntartási támogatásra. Közgyógyigazolvány A közgyógyellátás egy természetben nyújtott szociális ellátás, a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Közgyógyellátásra jogosult alanyi jogon: az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú; a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy; a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; a központi szociális segélyben részesülő; a rokkantsági járadékos; az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban; az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Úgynevezett normatív közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át (2.850 forint) meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át. Az előzőeken kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult a köznyelvben méltányos közgyógyellátásnak nevezett ellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak. A településen 2009 és 2010-es évben 126 fő kapott közgyógyigazolványt. Közlekedési támogatás Közlekedési támogatás jár a súlyos mozgáskorlátozott személynek közlekedési többletköltségeinek részleges támogatására ben 188 fő, míg 2010-ben 209 fő kapott közlekedési támogatást. 11

12 Lakáscélú támogatás Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatását 2009 évben 3 fiatal, 2010-ben 5 fiatal pár kapott az önkormányzattól. Egyéb támogatás Az önkormányzat 2009 és 2010 évben Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíj programon belül 31 és 17 fiatal iskolai előmenetelét támogatta ben nyári gyermekétkeztetésben 87 gyermek részesült július és augusztus hónapban.2010-ben pedig 88 gyermek kapott egyszeri meleg ebédet. 4.A települési önkormányzat feladatai a szociális alapszolgáltatások vonatkozásában A Szociális törvény szerint minden települési önkormányzatnak biztosítani kell a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést, valamint a szociális szolgáltatásokhoz- különös tekintettel a családsegítéshez- való hozzáférést. Azon településen, ahol 3000 főnél több állandó lakos él kötelező biztosítani a nappali ellátást és évben a településen nem történt változás a szociális ellátórendszerben. A települési önkormányzat biztosítja: szociális étkeztetés házi segítségnyújtás nappali ellátás (idősek klubja) Jászsági Többcélú Kistérségi Társulás tartja fenn: családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat támogató szolgáltatás közösségi pszichiátriai ellátás. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás (Idősek Klubja) A nappali ellátás hajléktalan személyek, elsősorban a saját otthonukban élő, A 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, vagy autista személyek 12

13 részére biztosit lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az Idősek Klubja 1998-ban alakult 20 férőhellyel. A klub maximálisan kihasznált ben 23, 2010-ben 26 fő vette igénybe, napi átlagforgalom 20 fő volt. Az igénybevevők intézményi térítési díjat nem fizetnek. A gondozottak többsége egyedül élő, magányos idős nő. Növekszik a klubban járók között a pszichés problémákkal küzdők száma: depresszió, időskori demencia, mely komplex gondozást von maga után. A személyes gondoskodás során alapelvünk a mindennapi élet tartalommal való megtöltése az egyén adottságainak figyelembevételével, adott problémáról való figyelem elterelése, felesleges energiák lekötése, figyelem és emlékezet megtartása, testi-lelki állapot karbantartása a társas kapcsolatok fejlesztése. Mindezek érdekében számos szabadidős program lett szervezve a tagok számára. A nappali ellátásban folyó munkát 2 fő látja el, 1 klubvezető és egy szociális gondozónő. A képesítési előírásnak megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek. Az intézmény akadálymentesítése 2006-ban megtörtént. A klubban 3 szoba szolgálja a déli időszakban a pihenést és egy nagy társalgó a biztosítja a helyet a szabadidős programoknak, Az étkezőben tudják a tagok elfogyasztani az ebédet. Biztosított a fürdési és tisztálkodási lehetőség is. Szociális étkeztetés A Szociális törvény szerint: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetést elvitellel és lakásra szállítással biztosítja az önkormányzat a rászorulók számára. Az étkeztetésben részesülők többsége idős ember, 70 év feletti. Az évek során egyre többen igénylik a szociális étkeztetést,melyet az alábbi táblázat is alátámaszt. Év Elvitellel Házhoz szállítással

14 Házi segítségnyújtás A Szociális törvény szerint a : Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A legtöbb esetben az ellátottak bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban-felíratásban,postai ügyintézésben, és környezeti higiénia megtartásban kérnek segítséget. A házi segítségnyújtást 2 fő gondozónő látja el ben a megnövekedett igények miatt a működési engedély módosításra került. 12 fő helyett 18 fő házi gondozott ellátását végzi az intézmény. A gondozottak többsége egyedül élő, magányos, idős nők, akik koruk és egészségi állapotuk miatt kérik a gondozást. A házi gondozás igényvétele térítésmentes. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Szociális törvény 65. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A településen 2006 óta működik a szolgáltatás. 10 jelzőrendszeri készülék van elhelyezve a településen. 9 esetben 70 év feletti idős nőnél, egy esetben van egyedül élő, idős férfinál a készülék. Bővítésre nem volt lehetőség, az igények azonban folyamatosan növekednek. Évente átlagosan jelzés érkezik. Az esetek felében orvosi segítségre van szükségük a készülékkel ellátott embereknek. 14

15 Támogató szolgálat A szolgáltatás célja, hogy elősegítse a fogyatékkal élő emberek saját lakókörnyezetben történő segítségnyújtását, alapvető szükségleteinek kielégítését, közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, speciális szállítását. Az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a támogató szolgálat: személyi segítés speciális szállító szolgálat információnyújtás, tanácsadás 2009-ben 2 fő, míg 2010-ben 4 fő vette igénybe a szolgáltatást. 3 esetben fogyatékos gyermek iskolai bejárását segítette a szolgálat Jászberénybe. Közösségi ellátás Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátáson túl biztosítani kell: a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, b) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A településen 2009-ben és 2010-ben alacsony volt az igénylők száma ben 1 fő, 2010-ben 2 fő vette igénybe a szolgáltatást. Mindkét igénylő középkorú nő volt. Gyermekvédelem helyzete a településen A legfrissebb statisztikai adatok szerint, Jánoshidának 2669 lakosa van, melyből 565 gyermek. Gyermekvédelmi kedvezményben átlagosan 293 gyermek részesült. Tehát a Jánoshidán élő gyermekek több mint fele, 51,2%-a részesült gyermekvédelmi kedvezményben, hátrányos élethelyzet miatt. A település gyermekeket ellátó intézményeiben hátrányos helyzetűként, illetve veszélyeztetettként nyilvántartott gyermekek száma 15

16 A településen biztosított a Gyermekjóléti Szolgáltatás, melyet a Jászsági Többcélú Társulás tart fenn, 2008 január elseje óta. A szolgálat szakmai központja Jászberényben található, telephelye az Idősek Klubjában működik tovább. Jánoshida a III. számú Szakmai Központhoz, Jászladányhoz tartozik helyileg. A szolgálat teendőit 1 fő családgondozó látja el főállásban. A működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A gyermekjóléti szolgálat a településen folyamatosan elérhető a kliensek számára, és erre nagy szükség is van, melyet az előző év statisztikai adatai alá is támasztanak, ugyanis a forgalmi naplóban 1777 alkalommal került feljegyzésre esetkezelés, mely esetkezelések alkalmával több személy és több problémával is felkereste a szolgálatot. Az ellátásba vettek száma az alábbiak szerint alakult 2009-ben, majd 2010-ben: Védőnői Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Napsugár Óvodai Központ Petőfi Sándor Általános Iskolai Központ Összesen Veszélyeztetett Hátrányos Veszélyez- Hátrányos Veszélyez- Hátrányos Veszélyez- Hátrányos V. H.H. helyzetű tetett helyzetű tetett helyzetű tetett helyzetű Gyermekek neme - kora Fiú *2009* Gondozási tevékenység Alapellátásban történő gondozás Védelembe vétel 0 5 éves éves éves Összesen Lány 0 5 éves éves éves 4-4 Összesen: Összesen (fiú+lány): Családok száma: Összesen 16

17 Gyermekek neme - kora Fiú *2010* Gondozási tevékenység Alapellátásban történő gondozás Védelembe vétel 0 5 éves éves éves Összesen Lány 0 5 éves éves éves Összesen: Összesen (fiú+lány): Családok száma: Összesen A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a szolgálat rendszeresen segítette a családokat dologi javakkal, rendszeresek a ruha és lábbeli, valamint a játék adományok, melyeket egyrészről a Magyar Vöröskereszt, másrészről lakossági felajánlásból tud a szolgálat a rászorulóknak biztosítani nyarán 87 gyermek ebédje volt biztosítva a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 54 napon keresztül ben nyáron 88 gyermek ebédje volt biztosítva a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 54 napon keresztül. Az Amerikai Ház Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága együttműködve a Gyermekszáj Program keretén belül, tejet és kenyeret biztosít hetente két alkalommal a rászoruló nagycsaládosoknak. Az adományozás a Jászság 9 településén beleértve Jánoshidát is - történik, az önkormányzatok és a helyi vöröskereszt támogatásával. Az élelmiszerek osztása án kezdődött, melyben először 18 család vehetett részt, majd ez a létszám bővítésre került, óta már 25 család részesülhet az adományban óta működik a településen a Biztos Kezdet klub, melynek célcsoportja a 0-6 éves korú gyermekek. A klub prevenciós szerepet tölt be, felkészíti a gyermekeket az óvodai életre. II. A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER JÖVŐKÉPE A TELEPÜLÉSEN 1.Megvalósult feladatok ben a 2009-es koncepcióban kitűzöttek alapján A települési önkormányzat szabályozási hatásköre A település szociális rendeletének felülvizsgálata 2010-ben megtörtént. Emellett felülvizsgálatra kerültek a térítési díjak, melynek következtében térítési díj változás történt ben megtörtént a Szent Norbert Idősek Klubja szakmai programjának és SZMSZ-nek módosítása Igényfelmérés készült 2009-ben, melynek célja volt az alapellátások iránti igény felmérése a 65 év felettiek körében. A felmérés kiterjedt a nappali ellátás, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés igénybevételére. A 65 év felettiek közel fele lett megkérdezve. Ennek köszönhetően megnövekedett az igény mindhárom területen. 17

18 A települési önkormányzat ellátási kötelezettségének szintje: Az elérhető szolgáltatások fejlesztése területén növekedett az igény a nappali ellátás területén. A házi segítségnyújtásnál a 12 főről 18 főre emelkedett a gondozottak száma, mely maga után vonta a működési engedély módosítását. Folyamatban van a Biztos Kezdet klub átköltözése a IKSZT-be, mely által családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat interjú- és dolgozószobája átkerülne a Biztos kezdet helyére. Így egyedüli használatban lenne az iroda az idősek klubja számára. Intézményi szint: Az elmúlt két év során megerősödött a kapcsolat a helyi nyugdíjas klubbal, asszonykórussal, és számos civil embert sikerült bevonni a programok szervezésébe, lebonyolításába. A dolgozók létszámát sikerült megtartani, bár a házi gondozók magas fluktuációja a házi gondozottak körében a gondozás miatt nem célszerű 2.SWOT- analízis Erősségek: kiépült alapellátás: minden korosztály számára elérhető szolgáltatások fokozott figyelem az idős korosztály felé jó partneri kapcsolat a településen működő intézményekkel, kiépült és jól működő jelzőrendszeri hálózat magas a dolgozók szakképesítési aránya térítésmenetes a házi gondozás és a nappali ellátás maximálisan kihasznált szolgáltatások: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás ellátottak elégedettsége akadálymenetes környezet, biztosított tárgyi feltételek lakosság részéről folyamatosan érkezik adomány(ruha, játék, nem használt, de felhasználható eszközök) a rászorulók számára. Lehetőségek: más, hasonló profilú intézményekkel való kapcsolat felvétel, kialakítás pályázati lehetőségek kihasználása civil szféra bevonása a szociális ellátórendszerbe,civil szerveződések kezdeményezése igény szerint szolgáltatások bővítése helyettes szülői hálózat kiépítése nappali ellátás keretén belül más ellátotti csoport fogadása Gyengeségek: egyre csökkenő normatív és civil támogatások pályázati lehetőségek hiánya település lakosai részéről előítélet a szociális ellátórendszer irányába korlátozott továbbképzési lehetőségek civil szférával való együttműködés hiánya alacsony a pszichiátriai és szenvedélybetegek motiváltsága, nehéz őket bevonni a közösségi gondozásba 18

19 nincs helyettes szülő a településen munkahelyek hiánya Veszélyek: szociális ellátások elpiacosodása dolgozók kiégése,burn out szindróma romló demográfiai folyamatok: település elöregedése, fiatalok elvándorlása,demens betegek számának növekedése csökkenő normatív támogatás, mely maga után vonja a szolgáltatások fenntartásának veszélyét, színvonal romlását, fejlesztések ellehetetlenítését szociális munka alacsony presztízse munkanélküliek számának növekedése, hátrányos helyzetű családok számának emelkedése az önkormányzat nem tudja majd térítésmentesen biztosítani a szolgáltatásokat 3.Szociális szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei A szociális szolgáltatás irányvonalait a Szociális törvény jelöli ki. A fejlesztési irányvonalakat meghatározni nehéz, mivel a szociális rendszer teljes átalakítás előtt áll, melyek részletei még nem ismertek. A fejlesztési irányokat az alábbi tényezők határozzák meg: növekszik a településen az egyedül élő, segítségre szoruló idősek és demensek száma növekszik a pszichiátriai betegséggel küzdők száma folyamatosan csökkenő lakosságszám magas a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők száma kedvezőtlen gazdasági és társadalmi hatások negatív irányban befolyásolják a családok, egyének szociális helyzetét, mentális állapotát A településen biztosítva vannak a törvény által kötelezően előírt szociális szolgáltatások. Az Idősek Klubjának működtetése önként vállalt feladatként látja el az önkormányzat. Kiépültek az alapellátási formák, melyek segítségével a szociálisan rászorultaknak nyújt segítséget abban, hogy saját otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntartsák, problémáikat megoldják. A folyamatosan változó és kedvezőtlen finanszírozás mellett ismét legfőbb célkitűzés az alapszolgáltatások további fenntartása, a dolgozók létszámának megtartása, és az ellátottak elégedettségének biztosítása. A fejlesztési irány 3 szintjét tűzi ki a koncepció: települési önkormányzat szabályozási hatásköre települési önkormányzat ellátási kötelezettségének szintje intézményi szint Önkormányzat szabályozási hatásköre: helyi szociális rendelet, térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata szakmai program, SZMSZ felülvizsgálata Idősügyi Stratégia felülvizsgálata 2012-ben Ellátási kötelezettség: közösségi ellátás ismertetése, népszerűsítése a lakosság körében 19

20 helyettes szülői és nevelőszülői hálózat kiépítése nappali ellátás és házi segítségnyújtás bővítése jelzőrendszeri készülékek számának növelése a településen településen működő szociális ellátások minél szélesebb körű ismertetése a lakosság körében Intézményi szint: civil szférával való kapcsolat kiépítése, önkéntes segítők bevonása az idősgondozásba, gyermekvédelmi prevencióba dolgozók létszámának megtartása, továbbképzések biztosítása szociális szféra presztízsének növelése intézmény felújítása (nyílászárók cseréje, festés, állagmegóvás) Idősek Világnapjának megünneplése települési szinten Várható eredmények: Helyi szociális rendszer fenntartható működése Ellátottak számának növekedése Önkormányzati szociálpolitika kommunikációs tevékenységének javítása Tudatos és tervezhető szolgáltatás- és minőségfejlesztés 20

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató: I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Típus Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Jogosultság feltételei Ki állapítja meg? Forma/összeg 1. Rendszeres szociális segély 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) 37. az öregségi nyugdíj

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom.

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom. Szociális és Egészségügyi Osztály 872-23-53 Némethné Révész Andrea pénzügyi osztályvezető asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben