Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek /15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu"

Átírás

1 Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek /15

2 Kedves Olvasónk! Mikor évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási rendszer számomra ismeretlen világába, szinte minden kínai volt. Nem találtam olyan összefogott segédanyagot, - most sem ismerek-, amely hasznos lett volna a gyors egyszerő eligazodásban. Ezért a több, mint 16 éves tapasztalatom arra ösztönzött a munkatársaimmal együtt, hogy tömören foglaljuk össze a cégirányítási rendszerek (MIR, KIR, MEBIR, IBIR, ÉBIR, stb) legfontosabb fogalmait, eszközeit, módszereit. Egy ilyen több, mint száz oldalas anyagból csemegéztem a számodra. Eredményes tudásbıvítést! Üdvözlettel Balázs Árpád cégirányítási rendszerek specialistája /15

3 ABC elemzés, A Pareto.-Lorenz elv érvényesülése a készletgazdálkodásban. A készletben szereplı féleségeket, felhasználásukat alapul véve, három csoportra osztják: Az A csoportba tartozó készletek a felhasználás kb. 80 %-át teszik ki, bár ez a féleségek kb. 20 %-a. A B csoportba a felhasználás 15 %-át kitevı készletek, míg a C csoportba a felhasználás kb. 5 %-át kitevı készletféleségek kerülnek. Az elemzés a készletek összetételére, mozgására, minıségére, a beszerzés körülményeire, pénzügyi kérdésekre terjed ki, Az egyes csoportokba sorolt készletek más és más ügyintézést kívánnak. Pl. a raktárakban az A csoportba sorolt áru a legjobban hozzáférhetı és itt indokolt a gyorsabb fogyás miatt a készlet gyakori ellenırzése és pótlása. ABC, activity based costing, tevékenység szerinti költségszámítás, amelynek alkalmazásával a pénzügyi források felhasználását mérik tevékenységekre bontva. A módszer egyúttal az általános költségek pontosabb elszámolását is lehetıvé teszi. A folyamatok szintjén bizonylatolt, ezért hasznos eszköz a vállalatvezetıség számára az elért, kézzelfogható elınyök kimutatására. Adatgyőjtı lapok, olyan, elıre célszerően megtervezett őrlapok, amelyek az összegyőjtendı adatok feljegyzésére alkalmasak. Tervezésüknél a könnyő áttekinthetıséget, egyszerő kitöltési lehetıséget és a könnyő értelmezhetıséget kell szem elıtt tartani. (célszerő egyszerő jelekkel, számokkal, vonalkázásokkal, x jel beírásokkal kivitelezni). Affinitás diagram, (KJ diagram, Kawakita Jiro-ról elnevezve, 1970) Olyan: brainstorming-on alapuló induktív módszer, amely az ötletek csoportosítását, rendezését, strukturálását, sőrítését, a fontossági sorrendek, és összefüggések megállapítását csoportos alkotó módszerrel végzi. Az eseményeket, helyzeteket, tényeket, lehetıségeket, károkat, veszteségeket, azok rokonság (affinitás) szerinti összefüggéseit ábrázolja. Példa (1. ábra) /15

4 Akkreditálás, annak hivatalos elismerése, hogy egy intézmény, szervezet felkészült bizonyos tevékenységek (vizsgálat, tanúsítás, kalibrálás, ellenırzés, oktatás) meghatározott feltételek szerinti végzésére. Vonatkozó rendelkezés: évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl, valamint eljárásáról. Andon, jelentése jelzılámpa vagy jelzıtábla, amelyet a gyártósor megfelelı helyén alkalmaznak a hiba jelzésére. A hiba fajtájától függıen a felhatalmazott személy leállíthatja a folyamatot. Átvételi hibaszint (AQL), acceptable quality level, az a megengedett legnagyobb hibaszint (egyedi tétel esetén), illetve azaz átlagos hiba- szint (sorozat-tételek esetén), amely a termék átvétele céljából még megfelelı. Az átvételi hibaszintnek adott ellenırzési terv esetén nagy átvételi valószínőség felel meg. Belsı hibaköltségek, (veszteségek): selejt, hiba, ismételt vizsgálat, utánmunkálás, kiesı idı, teljesítmény kiesés, az újrahasznosítás lehetısége megállapításának költségei (p1. javítható selejt). Benchmarking, eredményességi szint összehasonlítás (benchmark=szintjel). Az 1980-as években a Xerox cég alkalmazta elıször és azóta széleskörően elterjedt. Célja a vállalat folyamatainak összehasonlítása, mőszaki-gazdasági vizsgálatokkal a legjobbnak tartott gyakorlat megismerésére más vállalatok folyamataival (best practice). Nemcsak hasonló termékeket gyártó vállalatokkal végezhetı összehasonlítás, a folyamatok hasonlósága (p1. szállítási, pénzügyi, elszámolási stb.) más esetekben is fennállhat. A benchmarking végzésének lépései: A saját folyamat kijelölése, megértése, Az összehasonlítás elveinek a rögzítése, A megfelelı vállalat megkeresése, információszerzés ismeretség alapján, Fogadókészség biztosítása, A Saját küldöttek kijelölése szakmai ismeretük alapján, Az összehasonlítás elvégzése, a szint felmérése lehetıleg méréses módszerrel. Beszerzett termék (anyag) megfelelıségének biztosítása, a szállító (eladó, vállalkozó) számára a végtermék minıségének biztosítása, javítása és állandó szinten tartása érdekében szükség van a beszállító (alvállalkozó) gondos megválasztására, ez a végtermék minıségének fontos elıfeltétele. Az anyagbeszerzési rendszer figyelembe veszi mind a mőszaki, mind a kereskedelmi szempontokat. A korszerő beszerzés igyekszik a beszállítók számát csökkenteni egészen addig, hogy csak egyetlen beszállítóra támaszkodik. A beszállítóval különleges partnerkapcsolatot alakítanak ki. Megjegyezzük, hogy a nagy értékő termékeket sorozatban elıállító cégek ugyanazon termék esetén általában nem támaszkodnak egy beszállítóra a biztonságuk érdekében, bár a kevés beszállítóra való törekvés náluk is érvényesül /15

5 A beszállítókkal való kapcsolattartás elemei: POLIGONT Kft. 1. A beszállító kiválasztása. - hírnév, saját vagy mások korábbi tapasztalatai, ajánlata alapján. 2. Kapcsolatfelvétel. - helyszíni üzemlátogatás a leendı beszállítónál, - kérdıíves felmérés, - helyszíni audit. 3. Elızetes követelmények a beszállítóval szemben. - minıségi rendszer megléte, az ezt bizonyító dokumentáció (minıségi kézikönyv), - minıségirányítási rendszer minısítése, vagy független szerv általi tanúsítás igazolása (ISO 9000 sorozat, ISO/TS 16949, stb. alapján). - gyártói nyilatkozat a termékre. 4. Próbarendelés, elızetes minta vizsgálata. - szállítmány kiértékelése, - eredmény közlése a beszállítóval. 5. A próbarendelés eredménye alapján megrendelés, szállítási szerzıdés megkötése, amelyben megállapodnak a termékre vonatkozó mennyiségi, minıségi, kiviteli és áradatokon kívül: - gyártói megfelelıségi nyilatkozat (mőbizonylat) szolgáltatásában, - az átvételi ellenırzés módjában, helyében, idejében (elsı minta jóváhagyás, elfogadási kritériumok, szolgáltatott dokumentáció, minıség (laboratóriumi) vizsgálat adatai stb. - a beszállítónál, gyártónál történı vizsgálati lehetıségrıl, - arról, hogy a szállítón kívül a felhasználó is jogosult-e helyszíni vizsgálatokat végezni, - a visszautasítás, reklamáció lebonyolításában, - a garancia és szavatossági jogok érvényesítésében. 6. A beszállítók értékelése hosszabb kapcsolat esetén: - a beszállító felvétele a beszállítók jegyzékébe és osztályba sorolás, - beszállítói feljegyzések (napló) rendszeres vezetése (ki, mit, mikor, mennyit mennyiért szállított, milyen eredménnyel, rendszeres mintavételes ellenırzés adatai), - vevıszolgálati jelentések összevetése a beszállítói feljegyzésekkel, - rendszeres idıközönként közös értékelés a szállító és a beszállító között. Ennek eredménye lehet az együttmőködés folytatása, vagy megszőntetése. 7. Az együttmőködés magasabb szintre emelése: - benchmarking értékelés, - részvétel a beszállító minıségkérdéseinek megoldásában, minıségi színvonalának emelésében, oktatási, képzési feladatai megoldásában, mőszaki fejlesztési kérdések közös megoldása, - beszállítói vélemények figyelembevétele a mőszaki kérdések megoldásában /15

6 A közös munka így egy magasabb szintő partnerkapcsolatot eredményez, amelynél mér nincs jelentısége, hogy egy felmerült probléma megoldása hol történik. A 2. ábrán példaként a szerzıdéses beszerzés folyamatábrája látható. Tervezési adatok Beszerzési igény A beszerzési követelmények összegyőjtése Mennyiségi és szállítási határidı adatok A beszállítók nyilvántartása igen Van-e megfelelı beszállító? nem Szerzıdéstervezet készítése A beszállító kiválasztása Szerzıdéstervezet ellenırzése Ajánlatkérés Szerzıdéstervezet elküldés Az ajánlatok felülvizsgálata nem A szerzıdést visszaigazolták? igen Megfelelı a beszállító? nem igen A szerzıdés létrejött A beszállító minısítése 2. ábra BPR, Business Process Re-engineering, a vállalkozási folyamatok újra- tervezése. Az összes üzleti folyamat alapvetı újratervezése, a szervezet egészének tudatos átformálása, a vállalkozás alapkérdéseinek újraértelmezése az eredmények gyors növelése céljából /15

7 Brainstorming, ötletroham, amely meghatározott problémák csoportos megoldását segíti elı. A megoldásra váró feladatokra egy munkacsoport, közös megbeszélésen ötletszerő javaslatokat, elképzeléseket győjt össze. Ezeket azután szigorú kritikai elemzésnek vetik alá. Így az ötletek vizsgálatát követıen születhetnek értékes megoldások is. CE jelölés, conformité européenne, új terméktanúsítási szimbólum - csak az EU direktívák szerinti megfelelıség jelölésére szolgál, és csak az EU tagországokban telephellyel rendelkezı vállalatok alkalmazhatják. A megjelölést a terméken, vagy az adattábláján kell feltüntetni. Egyes rendelkezések megengedik, hogy a jelölést a gyártó a csomagoláson helyezhesse el. Az EU valamennyi tagállamában kötelezı az adott termék megfelelıségi nyilatkozatának elismerése. A CE jelölést szabályosan viselı termék forgalomba hozatalát az EU tagországokban megtiltani, megakadályozni vagy korlátozni nem lehet. Ha a direktíva független tanúsítást ír elı, akkor a független szerv jelét is kell szerepeltetni. Checklist, ellenırzı kérdésjegyzék. Valamely ellenırzéshez, felülvizsgálathoz elıre összeállított tevékenységi segédlet, amely az elvégzendı feladatokat - sokszor kérdések formájában - idısorrendben rögzíti. Controling, költségtervezési, költséggazdálkodási, figyelési, beavatkozási eljárás, amely az anyag- ás pénzforgalmat, munkaidıt ás állásidıt költséghelyenként, folyamatonként, szervezeti egységenként kimutatja, és ennek segítségével azokat a költségeket, amelyek a felesleges anyagáramlás, állásidı, rossz munkaidı-kihasználás miatt fellépnek, módszeresen csökkenteni igyekszik. Delphi eljárás, a szellemi alkotó technikák egyik intuitív csoportos módszere. Célja megegyezés létrehozása egy feltett kérdésben. Az eljárás lépései: 1. A szakértı bizottság tagjainak kijelölése. 2. A szakértık írásbeli névtelen véleményadása a megadott kérdést illetıen (kérdıív.) 3. A vélemények körözése és megismertetése. Kifejezhetı egyetértés, egyet nem értés. A vélemények kiegészítését is lehet kérni. 4. Az elıkészítı csoport a válaszokat összegzi, és ezeket újra körözik a szakértık között. 5. Újra véleményezik az anyagot. 6. Az eljárást ismétlik az egyetértésig. A módszer hosszadalmas, de alapos, minden résztvevı által elfogadható megoldás születik a feltett kérdésre. ECRS elv, - Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify, kiküszöbölni, összevonni, átrendezni, egyszerősíteni: japán elv a folyamatok és funkciók ésszerősítésére az alábbiak szerint. Kiküszöbölni a szükségtelen dolgokat. Összevonni a szükséges adatok nyilvántartását, jelentését, intézését. Átrendezni, új, egyszerősített változatokat létrehozni (p1. a nyilvántartásban). Egyszerősíteni a megoldásokat. Életciklus, termékéletciklus azaz idıintervallum, amely a termék kialakításával kapcsolatos marketing tevékenységtıl, a termék tervezésétıl, elıállításán és használatán keresztül, annak használatból történı kivonásáig tart. Röviden megfogalmazva, azaz idıszak, amely a termék eszmei megfogalmazásától a selejtezéséig terjed /15

8 Három fı szakasza: a termék kialakítása, a termék elıállítása, a termék felhasználása. Eljárás, procedure, valamely tevékenység elvégzésének elıírt módja. Sok esetben az eljárásokat dokumentálják (pl. a minıségügyi rendszer eljárásait). Ekkor gyakran az írásos eljárás vagy a dokumentált eljárás kifejezés használatos. Az írásos, vagy dokumentált eljárás rendszerint tartalmazza a tevékenység céljait és tárgyát, azt, hogy mit kell tenni és kinek, mikor, hol és hogyan kell megtenni, milyen anyagokat, berendezéseket és dokumentumokat kell felhasználni, és hogyan kell a tevékenységet szabályozni és feljegyezni. Ellenırzési terjedelem, azt jelenti, hogy egy adott halmazból mekkora mennyiséget ellenıriznek. Eszerint megkülönböztetünk: 100 %-os ellenırzést, amikor a tétel teljes mennyiségének egy vagy több jellemzıjét ellenırzik, mintavételes ellenırzést, amikor a tételbıl kiemelt minta egy vagy több jellemzıjét ellenırzik. Ellenırzési utasítás, a minıségellenırzés végrehajtásának módjára vonatkozó elıírás. Ellenırzési utasítások tartalmi követelményei, ellenırzés tárgya, a vizsgálandó jellemzık, idıpontja, elvégzésének módja, az ellenırzések sorrendje, szükséges ellenırzı eszközök, az ellenırzendı mennyiség, eredmények rögzítése, helye, személy (bizonyos speciális esetekben), a kiértékelés és minısítés módja. Elıírás, specitication, a követelményeket meghatározó dokumentum. Célszerő jelzıt is használni az elıírás jellegének megjelölésére, pl. termékelıírás, vizsgálati elıírás. Az elıírásnak vagy hivatkoznia kell rajzokra, mintákra, vagy más erre vonatkozó dokumentumokra, vagy tartalmaznia kell ezeket és meg kell adnia azokat az eszközöket és kritériumokat, amelyekkel a megfelelıség ellenırizhetı. Elıírt ellenırzési érték, a termék minıségmutatójának a normatív mőszaki dokumentációban meghatározott értéke, amely kritériuma az ellenırzés eredménye alapján hozott arra vonatkozó döntésnek, hogy a termék megfelel-e az elıírt követelményeknek. Elsı darab ellenırzés, célja annak megállapítása, hogy a termelı berendezést a technológiai elıírásoknak megfelelıen állították-e be, és a készülı termék - az adott mőveleti szakaszban az elıírt követelményeknek megfelel-e? Az elsı darab ellenırzése során szükséges meghatározni, hogy a készülı termék jellemzıi a tőrésmezı melyik részén helyezkednek el. Arra kell törekedni - a termelı berendezés szórásának ismeretében - hogy a jellemzık a tőrésmezı Olyan részén /15

9 helyezkedjenek el, amely lehetıvé teszi a biztonságos gyártást, és minél ritkább idıközben tegyen szükségessé beavatkozást. Ennek megállapítására általában nem elegendı csupán az elsı darab ellenırzése, hanem több darab illetve mennyiség ellenırzésére lehet szükség. Eltérési engedély, production permit, deviation permit, a termék gyártásának megkezdése elıtt adott írásos felhatalmazás arra, hogy el lehet térni a termékre vonatkozó eredetileg elıírt követelményektıl. Az eltérési engedély korlátozott mennyiségre vagy idıszakra és meghatározott felhasználásra vonatkozik. Emberi tévedések, jelentısebb okai: elıírás hiánya miatti bizonytalanság, elıírás figyelmen kívül hagyása, ismeret hiánya, elıírás helytelen értelmezése, helytelen mőködtetés, gyakorlat hiánya, azonosítási hiba (összetévesztés, felcserélés), döntési hiba, emlékezeti hiba (feledékenység), túlzott követelmények, nem kielégítı munkafeltételek (zaj, rossz megvilágítás, magas hımérséklet vagy páratartalom, szellıztetés hiánya, rendetlenség, stb.), nem megfelelı gyártó, vizsgáló, mérıeszközök, adatok rossz leolvashatósága, elfáradás. Érvényesítı ellenırzés, validation, (validálás). Vizsgálattal való megerısítés és objektív bizonyíték nyújtása arra, hogy a meghatározott rendeltetésszerő felhasználásra vonatkozó konkrét követelmények teljesülnek. A tervezés és fejlesztés során az érvényesítı ellenırzés a termék megvizsgálásának folyamatára vonatkozik a felhasználó igényeinek való megfelelıség meghatározására. Az érvényesítı ellenırzés (validálás) rendszerint a készterméken történik, meghatározott mőködési feltételek között, de szükség lehet rá korábbi szakaszokban is. Az ellenırzéssel érvényesített, validált kifejezés az ennek megfelelı állapotot jelöli. Többszörös érvényesítı ellenırzés (validálás) is végezhetı, ha különbözı tervezett felhasználások vannak. Etalon, 1. olyan mérték, mérıeszköz, vagy mérırendszer, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének, illetve egy vagy több ismert értékének elvi meghatározása, megvalósítása, megırzése vagy újraelıállítása abból a célból, hogy ezen érték (értékek) összehasonlítással más mérıeszközökre átvihetık legyenek. (pl. etalon mérıhasáb, etalonsúly, stb.). 2. olyan határminta, amely a nehezen - vagy nem mérhetı (nem számszerősíthetı) tulajdonságok még megfelelıségét rögzíti a felek megegyezése alapján. Pl. hibák száma, felület egyenletessége, színek megfelelısége, stb. Megjegyzés: az etalon kifejezést a minıségellenırzési gyakorlat is alkalmazza, helyesen ez határminta /15

10 EU direktívák, irányelvek, az EU tagállamai Számára iránymutató elıírásokat tartalmaznak. A tagországoknak ezeket be kell vezetniük Saját jogrendszerükbe, és ezután már kötelezı elıírásokká válnak. A direktívák az EU tagállamai számára jogot és kötelezettséget is jelentenek. Jogot annyiban, hogy a direktívákban megfogalmazottak meg nem tartása esetén a tagállamok megtilthatják azoknak a termékeknek a bevitelét és forgalmazását, amelyek nem elégítik ki a direktívák elıírásait. A kötelezettség azt jelenti, hogy nem tilthatják meg azoknak a termékeknek bevitelét és forgalmazását, amelyek a direktívák elıírásait kielégítik. Direktívákban csak a legfontosabb biztonsági követelményeket, a biztonsági, az egészségüggyel, a környezetvédelemmel és a fogyasztói érdekvédelemmel kapcsolatos követelményeket írják elı. A direktívák feladata, hogy harmonizálják a tagállamok közötti követelményeket, egységes követelményeket támasszanak az adott termékekkel, technológiával és eljárásokkal kapcsolatban. Felhasználási engedély, waiver concession, írásos meghatalmazás arra, hogy a terméket, amely nem felel meg az elıírt követelményeknek, fel lehet használni, vagy ki lehet bocsátani. A felhasználási engedély adott szállítmányra korlátozódik, amelyben a termékek konkrét nem megfelelı jellemzıi, konkrét eltérés-határokon belül vannak és korlátozott idıtartamra, vagy adott mennyiségre vonatkozik. Feljegyzés, record, olyan dokumentum, amely elvégzett tevékenységrıl, vagy elért eredményrıl objektív bizonyítékot szolgáltat. A minıségre vonatkozó feljegyzés objektív bizonyítékot szolgáltat a minıségi követelmények teljesítésének mértékérıl (pl. termékre vonatkozó minıségügyi feljegyzés), vagy a minıségügyi rendszer valamely eleme mőködésének hatékonyságáról (pl. minıségügyi rendszerre vonatkozó feljegyzés). A minıségügyi feljegyzések néhány célja a következı: bizonyítás, nyomon követhetıség, valamint megelızı tevékenységek és helyesbítı tevékenységek. A feljegyzések írásban rögzíthetık, vagy bármilyen adathordozón tárolhatók. FIFO elv, first in, first out, elsınek be, elsınek ki (raktározási elv). A FIFO elv szerint a beszállítók által küldött árukat a beszállítás idısorrendjében kell felhasználásra kiadni. E munka keretében figyelemmel kell lenni azokra a tényezıkre, amelyek a termékek felhasználási idejét korlátozzák. (pl. festékek, gumiáruk, élelmiszeripari alapanyagok). FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, hibamód és hatáselemzés, a minıségi és megbízhatósági elemzésnek olyan módszere, amely magában foglalja a termék vagy folyamat bármely részében fellépı hibamódok tanulmányozását, továbbá annak meghatározását, hogy mi a valószínősége a hibák elıfordulásának, valamint, hogy az egyes hibamódok hogyan hatnak a termék egészére, és a termék elıírt, illetve elvárt funkcióira. Megkülönböztetünk tervezési és folyamati (gyártási) FMEA-t. A tervezési FMEA-t az elképzelés kialakításának fázisában alkalmazzák, hogy a hibák elıfordulásának valószínősége ismeretében dönteni lehessen a legkedvezıbb szerkezeti kialakításról. A tervezési FMEA a lehetséges hibák okait és hatásukat még a tervezés befejezése elıtt tanulmányozza, így válik lehetıvé, a lehetséges hibák elıfordulási valószínőségének csökkenése. A folyamati FMEA alkalmazása a gyártás megtervezésének fázisában, (technológiai tervezés) illetve a gyártás fázisában történhet meg. Itt már többnyire egyértelmő összefüggések vannak az alkalmazott technológia és a rendelkezésre álló eszközök között. Az FMEA-t általában meghatározott alkatrész csoportra, illetve szerkezeti egységekre dolgozzák ki. Az FMEA-t szakértı munkacsoportok végzik, akiket az adott terület legjobb szakembereibıl választanak ki /15

11 Az elemzıknek három értéket kell megbecsülni és értékelni egy 10-es beosztású skálán. a.) a hiba elıfordulás valószínősége, b.) jelentısége a vevı/felhasználó szempontjából, c.) felismerés valószínősége. A kockázat a három érték szorzata (RPN) (Risk Priority Number). Ha RPN > 140 a kockázat nagy RPN a kockázat közepes RPN a kockázat kicsiny RPN = 1 kockázat alig van. Az FMEA-t célszerően kialakított őrlapokon végzik. Idıszakonként megismétlik, hogy a fejlıdést egyértelmően látni lehessen. Folyamat, process, olyan egymással kölcsönös kapcsolatban levı erıforrások és tevékenységek, amelyek a bemeneteket kimenetekké, eredményekké alakítják át. Az erıforrások magukban foglalják a személyzetet, a pénzforrásokat, eszközöket, berendezéseket, módszereket és eljárásokat. Folyamatelemzés, a folyamatban végzett olyan ellenırzı vizsgálatok, amelyek célja, hogy megállapítják a nem megfelelı termékek elıállításainak hibaforrásait, és a minıségjellemzık javítási lehetıségeit. Ezzel biztosítják, hogy a minıségjavítás és a korrekciós tevékenység tartós hatású és alapos legyen. Folyamatgazda, process owner, a folyamatokért felelıs, hatáskörrel rendelkezı személy. Folyamatköltség, business process cost, a megfelelıség és a nemmegfelelıség költségeinek összege. A megfelelıség költsége olyan közvetlen költség, amellyel egy terméket meghatározott elıírás, és elıírt folyamat szerint a leghatásosabban lehet elıállítani. A nemmegfelelıség költsége a rendelkezésre álló források nem megfelelı felhasználása miatt fellépı többletköltség (veszteség). Folyamatmátrix, a folyamatábra mátrix alakban történı kifejezése. Szokásos megoldás, hogy a mátrix soraiban a folyamat lépéseit, az oszlopaiban a folyamatlépést végzı szervezeti részlegeket vagy felelıs személyeket tüntetik fel. Alkalmas ügyiratok, dokumentumok útjának figyelemmel kísérésére. Elınye, hogy a folyamatban résztvevı felelıs személy az egyes folyamatlépésekkel kapcsolatos teendıit jól átlátja, mert ezek a rá vonatkozó oszlopban mind megjelennek. Folyamatos minıségjavítás elve, kaizen a japán kai = változás, zen = jó, szavak összetételébıl származik. A kaizen a kis lépésekkel való javítás elve, szemben az innovációval, a minıségáttöréssel (kakushi, reengineering, breakthrough). Módszere a PDCA elv ismételt alkalmazása. A jellemzık szerinti összehasonlítás: Kaizen Kis lépés, újítások, lassú növekedés, források jobb kihasználása. Folyamatorientált. Minıségáttörés Áttörés (breakthrough), gyors növekedés. beruházás. Eredményorientált /15

12 Folyamatszabályozás, a szállítónak az a tevékenysége, amelyben megfelelıen szabályozott körülmények között végzik azokat a gyártási, telepítési és vevıszolgálati folyamatokat, amelyek közvetlenül befolyásolják a minıséget. Gemba, japán munkahelyi vezetési felfogás, melynek lényege: a vezetıség feladata a segítés, nem utasítás, hogy mit kell tenni. Az értékteremtés, problémamegoldás a munkahelyen történik. Gyártó képesség-vizsgálat, annak megállapítása, hogy a technológiai folyamatban alkalmazott gyártóberendezések, ás mérıeszközök alkalmasak-e a vevı által támasztott minıségi követelményeknek megfelelı termék elıállítására. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, veszély elemzés és a szabályozás kritikus pontjai meghatározásának rendszerét az USA-ban fejlesztették ki az 1960-as években, amit a WHO (World Health Organisation, Egészségügyi Világszervezet) adott közre Codex Alimentarius néven. Ebben rögzítik, hogy a HACCP különbözı veszélyek megelızését célzó mőveletirányítási tevékenységekre terjed ki. A veszélyek típusai: mikrobiológiai vagy más biológiai szennyezıdés, vegyi szennyezıdés, idegen test bekerülése az élelmiszerbe, esetleg kiegészítve: funkcionális veszély (pl. csomagolási hiba), adminisztrációs veszély (pl. feliratozás). A HACCP hét alapelvet és a megvalósítás lépéseit tartalmazza. A hét alapelv: 1. 1 A veszélyek megállapítása, gyakorisága. 2. A kritikus szabályozási (ellenırzési) pontok (CCP) meghatározása. 3. A valós ismeret ismérveinek kidolgozása. 4. A felügyeleti eljárások kidolgozása és bevezetése. 5. A helyesbítı intézkedések kidolgozása. 6. Az ellenırzési eljárások kidolgozása. 7. Dokumentáció kidolgozása. A kritikus pontokon végzett ellenırzésekkel a veszélyek nagy valószínőséggel elháríthatók. A HACCP rendszer háromféle ellenırzési eljárást különböztet meg: egészségügyi követelmények ellenırzése, átvételi minısítések, belsı vállalati ellenırzés. Hatáskör, egy szervezeten belül mőködı személy (vagy személyek csoportja, mely lehet csoport, osztály, fıosztály stb.) tevékenységi területének meghatározása. A hatáskör leírásának tartalmaznia kelt az intézkedési jogának területi és idıbeli határait, hatékonyságát és az erıforrások igénybevehetıségének mértékét és módját. A hatáskörökben a jognak és a kötelezettségnek összhangban kell lennie /15

13 Hatásköri felelısségek mátrixa, amelyek összefüggésben állnak a termékminıséggel, és a technológiai elıírásokkal. Feladat Szervezet M É B K+F Tf Gyf Tech Ell A felhasználó minıség igényének felmérése x xx x x A minıségigénynek megfelelı gyártmány kifejlesztése x xx x x A tőrések gazdaságos meghatározása x x xx x x A gyártmányelıírás kibocsátása x x xx x x A gyártási eljárás megválasztása x xx x x A folyamat tőréseinek a meghatározása x xx x x A technológiai elıírások kibocsátása xx x x Magyarázat: xx végrehajtási felelısség, x együttmőködési felelısség M = marketing, É = értékesítés, B = beszerzés, K+F = kutatás, fejlesztés, Tt = termék tervezés, Gyf = gyártásfejlesztés, Tech = technológia, Ell = minıségellenırzés Helyesbítı tevékenység, Corrective action, olyan tevékenység, amelyet azért foganatosítanak, hogy egy már meglevı nemmegfelelıség, hiba okait, vagy más nem kívánatos helyzetet megszüntessenek és megakadályozzák ismételt elıfordulását. A helyesbítı tevékenységek kiterjedhetnek változtatásokra például az eljárásokban és rendszerekben annak érdekében, hogy minıségfejlesztést érjenek el a minıséghurok bármelyik szakaszában. Különbséget kell tenni a javító tevékenység és a helyesbítı tevékenység között. A javító tevékenysége a javításra utánmunkálásra vagy beállításra vonatkozik és a már meglévı nemmegfelelıség kezelésével kapcsolatos. A helyesbítı tevékenység a nem megfelelıség okainak megszüntetésére vonatkozik. Hibaköltségek (veszteségek), olyan költségek, amelyek a vállalaton belül és kívül keletkeznek, mert az elıírt termékminıség nem valósul meg. A hibaköltségek lehetnek: belsı hibaköltségek, az értékesítési tevékenységet (tulajdonátruházás) idıben megelızı többletköltségek, külsı hibaköltségek az értékesítési tevékenység után felmerülı olyan többletköltségek, amelyeket még a vállalkozásnak kell viselnie. A hibaköltség alkategóriái: gyártási selejt, javítás (átdolgozás), leértékelés, üzembehelyezési selejt, üzembehelyezésnél javítás, reklamáció és kivizsgálásának költségei, szavatosság, garancia, téves kiszállítás költségei, anyagbeszerzési, kooperációs hibák többletköltségei, hibás teljesítés miatt elmaradt rendelések nyeresége /15

14 Hisztogram, tér- köz nélkül rajzolt oszlopdiagram. Az egyes oszlopok területe, illetve magassága arányos a gyakoriság értékével. Az oszlopok felsı, vízszintes éleinek középpontjait összekötı törtvonalat gyakorisági poligonnak nevezzük. Ennek alakjából, változásainak mértékébıl lehet érzékelni a változások jellegét, ás meghatározni az esetleg szükségessé váló intézkedést. Egyszerő és gyors a hisztogram felvétele, és elkészítése vonalkázás módszerével. Gyakoriság Hisztogram Tulajdonság, osztály Hiteles anyagminta, olyan minta, amelynek egy vagy több tulajdonsága hitelt érdemlı technikai eljárással tanúsított, és amely a visszavezethetıséget tanúsító bizonyítvánnyal is ellátott. Hitelesítés érvényessége, a kötelezı hitelesítéső mérıeszközök hitelesítésének kormányrendeletben. Ezt a 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet melléklete tartalmazza. Hitelesítési eljárás, a mérıeszközök hitelesítése a hitelesítési elıírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. A hitelesítés tényét ás érvényét a mérıeszközön elhelyezett hitelesítési bélyeg, egyéb jel, és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. Igazoló ellenırzés (verifikálás) verification, vizsgálattal való megerısítés, továbbá objektív bizonyíték nyújtása arra, hogy az elıírt követelmények teljesülnek. A tervezés és a fejlesztés során az igazoló ellenırzés arra a folyamatra vonatkozik, amely az adott tevékenység eredményét vizsgálja az illetı tevékenységre nézve elıre megadott követelményeknek való megfelelıség megállapítására. Az ellenırzéssel igazolt (verifikált) kifejezés az ennek megfelelı állapotot jelöli. ISO, International Organisation for Standardisation, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. Jidoka, (Japán kifejezés) a gyártófolyamat leállítása hiba esetén. Andon. JIT, Just in Time, éppen idıben. Olyan szervezés, amelynek célja, hogy a folyamatos termeléshez szükséges alkatrészek éppen akkor álljanak rendelkezésre, amikor arra szükség van. A JIT olyan termelési rendszer, amely az idıveszteségek minimálására törekszik. Raktármentes termelésnek is nevezik. Elıfeltétele a kiemelkedıen magas szintő szervezés és tervkészítés, amelyhez ismerni kell a késztermékigényt és az ehhez szükséges alkatrészigényt /15

15 Joghatással járó mérés, az a mérés, amelynek eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát, vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minıség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - hatósági ellenırzésre, vagy bizonyításra használják fel; továbbá az élet-, az egészség- és a vagyonvédelem területén. Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérıeszközzel, vagy használati etalonnal ellenırzött mérıeszközzel kell végezni. Joghatással járó mérés végzésére használt minden mérıeszközt - közvetlenül, vagy közvetett módon - az Országos etalonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni. Kaizen, - folyamatos minıségjavítás elve. Kalibrálás, azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel - meghatározott feltételek mellett - megállapítható az összefüggés a mérımőszer vagy a mérırendszer értékmutatása, illetve a mérték, vagy a hiteles anyagminta által megtestesített, vagy használati etalonnal megvalósított érték (helyes érték) között. A kalibrálás célja valamely mérıeszköz, vagy mérési eljárás hibáinak meghatározása azért, hogy meg tudjuk határozni az eszköz vagy az eljárás használata során várható mérési bizonytalanságot. A kalibrálás nem hatósági tevékenység. Kanban termelési rendszer, Kanban system, japán rugalmas termelési rendszer (flexible manufacturing system, FMS), amely a rendelések alapján kezdeményezi a termék elıállítást ( market-in rendszer) összekötve az anyagszükséglet tervezéssel (material requirement planning, MRP). A kanban jelzıkártyát jelent, amely a munkapadnál mutatja az alkatrészfogyást, felhíva a figyelmet a pótlásra. Egyszerő kivitelezés pl. ha átlátszó hengerbe minden alkatrész beépítése után a dolgozó egy golyót helyez el. Így a hengerben egymás felett elhelyezkedı golyók szintje jelzi az alkatrészfogyást a munkahelyen. Karcsúsító irányítás, LPM, Lean Production Management, Taiichi Ohno (1986) vezette be a Toyota gyárban, ezért toyotizmusnak is nevezik. Az LPM a termelési rendszerek egységes folyamat-, és alkalmazotti szemlélete, szemben a taylorizmussal. Központban áll a vevı és a személyzet. Csak értéknövelı folyamatok maradhatnak az LPM átszervezés után. Néhány alapvetı jellemzı: költségcsökkentés (hierarchiaszintek számának mérséklése, minıségköltségek csökkentése), a vezetıség új feladatköre (régi feladatok egy részének átruházása), a dolgozók felelısségének és hatáskörének bıvítése (felhatalmazás), megrendelésre való gyártás (market-in szemlélet), egyidejő mőszaki tevékenység, csoportmunka (korlátok lebontása a szellemi és fizikai alkalmazottak között), belsı információáramlás javítása, kapcsolódási pontok (interface) csökkentése, flexibilis gyártás, diverzifikált igény kielégítés, vevık igényeinek figyelembe vétele piaci helyzetelemzés, beszállítók partnerként kezelése és segítése, kis raktárkészlet, JIT (éppen idıben) termelés, vevı-eladó lánc szemlélet, hibamentességre való törekvés /15

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs 2008. Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25.

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25. Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25. A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek szabványai MSZ EN ISO 22000 szabványcsalád Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az élelmiszerbiztonsági szabványok jelentősége

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Innovatív megoldás a logisztikában

Innovatív megoldás a logisztikában Innovatív megoldás a logisztikában flottamenedzsment rendszer bevezetése az érintett vállalatok hatékonyságának növelése érdekében Budapest, 2010-09-06 Karmazin György ügyvezetı igazgató BI-KA LOGISZTIKA

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Főbb szolgáltatásaink

Főbb szolgáltatásaink Cégbemutató 2007. Főbb szolgáltatásaink Stratégiai tanácsadás Folyamatmenedzsment tanácsadás (BPM, BPR) Lean Menedzsment és KAIZEN tanácsadás TQM rendszerek kialakítása, EFQM modell Minőségmenedzsment

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 1/2010 Azonosító: 1-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6.

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6. 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség 2. Vendégelvárások Vendégigények 3. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıségbiztosítás 4. Minıség a jövı

Részletesebben

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló A kockázatelemzés buktatói, kockázatbecslés

Részletesebben

ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT

ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT Vállalatok környezetvédelmi feladatai ISO 14000 szabványcsalád Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) KIR elınyei és hasznossága

Részletesebben

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fordítás 1 Az Európai Közösség hivatalos lapja L40, 1989. 02. 11., 12. oldal 2 Az Európai Közösség hivatalos lapja L220, 1993. 08. 30., 1. oldal 3 Az Európai Közösség hivatalos lapja L284, 2003. 10. 31,

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

Az információ a hétköznapi használati eszköz

Az információ a hétköznapi használati eszköz Az információ a hétköznapi használati eszköz Budapest, 2006.10.08 Zubonyai Tibor (tibor.zubonyai@ibssa.org) (www.ibssa.hu) Ennek a cikknek a megírását egy korábbi az IBSSA magazinban megjelent (Business

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

Számítógéppel segített hiba-lehetıség és hiba-hatás elemzés

Számítógéppel segített hiba-lehetıség és hiba-hatás elemzés Johanyák Zs. Cs.: Számítógéppel segített hiba-lehetıség és hiba-hatás elemzés, Fiatal Mőszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 1996. március 22-23., 53-57. old. http://johanyak.hu Számítógéppel segített

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Magyar Könyvvizsgálói Kamara K o m á r o m - E s z t e r g o m M e g y e i S z e r v e z e t e 2 8 0 0 T a t a b á n y a, F ı t é r 3 6. T e l. / F a x : 3 4 / 3 0 9-5 2 1 E - m a i l : k o m a r o m @

Részletesebben

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen SPC egyszerően, olcsón, eredményesen Rába Tivadar Six Sigma Black Belt BorgWarner Turbo System April 7, 2007 1 Mi az SPC? Miért pont SPC? Tán Show Program for Costumer? Szakértık Statisztikai folyamat

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Kockázatbecslés, kockázatelemzés jogszabályi alapok és gyakorlati alkalmazások a menedzsment rendszerekben

Kockázatbecslés, kockázatelemzés jogszabályi alapok és gyakorlati alkalmazások a menedzsment rendszerekben Kockázatbecslés, kockázatelemzés jogszabályi alapok és gyakorlati alkalmazások a menedzsment rendszerekben Gyaraky Zoltán FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály Dr. Martin Andrea WESSLING Nemzetközi Kutató

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az új épületek energiafogyasztását az észszerőség határain belül korlátozni

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ autóipar; minıségügy; környezetvédelem; minıségmenedzsment; Six-Sigma; Q-DAS; termelékenység-menedzsment; élelmiszer-biztonság; informatika 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14

Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14 Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14 A dm (logisztikai) története 1993.07.08. dm001 nyitás 1997. DEPO raktár indítás (7.500m2) 2000. 100. dm üzlet 2003. DEPO raktár

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

1. CÉGISMERTETİ. Kérem engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. Fı profilunk iroda- és középületek, valamint egyéb létesítmények esetében:

1. CÉGISMERTETİ. Kérem engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. Fı profilunk iroda- és középületek, valamint egyéb létesítmények esetében: CÉGISMERTETİ 2012. MEGA CLEAN 2001. KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZS. U. 32. TEL/FAX: 06 23 330-384; 06-30 219-03-72 E-MAIL: megaclean@megaclean.hu WEB: www.megaclean.hu TÉMAFELELİS: Pecsenka-Czifra Katalin

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Az ellenırzés lefolytatásának standardjai a számvevıszéki ellenırzésben

Az ellenırzés lefolytatásának standardjai a számvevıszéki ellenırzésben ISSAI 300 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az ellenırzés lefolytatásának

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az Ügyfél bemutatása...

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató TÜV NORD Magyarország Kft. Élelmiszerbiztonság Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2010. november 4. TÜV NORD, a kompetens

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerősítése, létesítése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló...2 II. Ügyfél

Részletesebben

QUALITY MANAGEMENT IN DOMESTIC POULTRY PROCESSING MIKÁCZÓ, ANDREA. Keywords: food security, quality, management, control system.

QUALITY MANAGEMENT IN DOMESTIC POULTRY PROCESSING MIKÁCZÓ, ANDREA. Keywords: food security, quality, management, control system. QUALITY MANAGEMENT IN DOMESTIC POULTRY PROCESSING MIKÁCZÓ, ANDREA Keywords: food security, quality, management, control system. It can be determined based on our investigations that the domestic poultryprocessing

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben