Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek /15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu"

Átírás

1 Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek /15

2 Kedves Olvasónk! Mikor évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási rendszer számomra ismeretlen világába, szinte minden kínai volt. Nem találtam olyan összefogott segédanyagot, - most sem ismerek-, amely hasznos lett volna a gyors egyszerő eligazodásban. Ezért a több, mint 16 éves tapasztalatom arra ösztönzött a munkatársaimmal együtt, hogy tömören foglaljuk össze a cégirányítási rendszerek (MIR, KIR, MEBIR, IBIR, ÉBIR, stb) legfontosabb fogalmait, eszközeit, módszereit. Egy ilyen több, mint száz oldalas anyagból csemegéztem a számodra. Eredményes tudásbıvítést! Üdvözlettel Balázs Árpád cégirányítási rendszerek specialistája /15

3 ABC elemzés, A Pareto.-Lorenz elv érvényesülése a készletgazdálkodásban. A készletben szereplı féleségeket, felhasználásukat alapul véve, három csoportra osztják: Az A csoportba tartozó készletek a felhasználás kb. 80 %-át teszik ki, bár ez a féleségek kb. 20 %-a. A B csoportba a felhasználás 15 %-át kitevı készletek, míg a C csoportba a felhasználás kb. 5 %-át kitevı készletféleségek kerülnek. Az elemzés a készletek összetételére, mozgására, minıségére, a beszerzés körülményeire, pénzügyi kérdésekre terjed ki, Az egyes csoportokba sorolt készletek más és más ügyintézést kívánnak. Pl. a raktárakban az A csoportba sorolt áru a legjobban hozzáférhetı és itt indokolt a gyorsabb fogyás miatt a készlet gyakori ellenırzése és pótlása. ABC, activity based costing, tevékenység szerinti költségszámítás, amelynek alkalmazásával a pénzügyi források felhasználását mérik tevékenységekre bontva. A módszer egyúttal az általános költségek pontosabb elszámolását is lehetıvé teszi. A folyamatok szintjén bizonylatolt, ezért hasznos eszköz a vállalatvezetıség számára az elért, kézzelfogható elınyök kimutatására. Adatgyőjtı lapok, olyan, elıre célszerően megtervezett őrlapok, amelyek az összegyőjtendı adatok feljegyzésére alkalmasak. Tervezésüknél a könnyő áttekinthetıséget, egyszerő kitöltési lehetıséget és a könnyő értelmezhetıséget kell szem elıtt tartani. (célszerő egyszerő jelekkel, számokkal, vonalkázásokkal, x jel beírásokkal kivitelezni). Affinitás diagram, (KJ diagram, Kawakita Jiro-ról elnevezve, 1970) Olyan: brainstorming-on alapuló induktív módszer, amely az ötletek csoportosítását, rendezését, strukturálását, sőrítését, a fontossági sorrendek, és összefüggések megállapítását csoportos alkotó módszerrel végzi. Az eseményeket, helyzeteket, tényeket, lehetıségeket, károkat, veszteségeket, azok rokonság (affinitás) szerinti összefüggéseit ábrázolja. Példa (1. ábra) /15

4 Akkreditálás, annak hivatalos elismerése, hogy egy intézmény, szervezet felkészült bizonyos tevékenységek (vizsgálat, tanúsítás, kalibrálás, ellenırzés, oktatás) meghatározott feltételek szerinti végzésére. Vonatkozó rendelkezés: évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl, valamint eljárásáról. Andon, jelentése jelzılámpa vagy jelzıtábla, amelyet a gyártósor megfelelı helyén alkalmaznak a hiba jelzésére. A hiba fajtájától függıen a felhatalmazott személy leállíthatja a folyamatot. Átvételi hibaszint (AQL), acceptable quality level, az a megengedett legnagyobb hibaszint (egyedi tétel esetén), illetve azaz átlagos hiba- szint (sorozat-tételek esetén), amely a termék átvétele céljából még megfelelı. Az átvételi hibaszintnek adott ellenırzési terv esetén nagy átvételi valószínőség felel meg. Belsı hibaköltségek, (veszteségek): selejt, hiba, ismételt vizsgálat, utánmunkálás, kiesı idı, teljesítmény kiesés, az újrahasznosítás lehetısége megállapításának költségei (p1. javítható selejt). Benchmarking, eredményességi szint összehasonlítás (benchmark=szintjel). Az 1980-as években a Xerox cég alkalmazta elıször és azóta széleskörően elterjedt. Célja a vállalat folyamatainak összehasonlítása, mőszaki-gazdasági vizsgálatokkal a legjobbnak tartott gyakorlat megismerésére más vállalatok folyamataival (best practice). Nemcsak hasonló termékeket gyártó vállalatokkal végezhetı összehasonlítás, a folyamatok hasonlósága (p1. szállítási, pénzügyi, elszámolási stb.) más esetekben is fennállhat. A benchmarking végzésének lépései: A saját folyamat kijelölése, megértése, Az összehasonlítás elveinek a rögzítése, A megfelelı vállalat megkeresése, információszerzés ismeretség alapján, Fogadókészség biztosítása, A Saját küldöttek kijelölése szakmai ismeretük alapján, Az összehasonlítás elvégzése, a szint felmérése lehetıleg méréses módszerrel. Beszerzett termék (anyag) megfelelıségének biztosítása, a szállító (eladó, vállalkozó) számára a végtermék minıségének biztosítása, javítása és állandó szinten tartása érdekében szükség van a beszállító (alvállalkozó) gondos megválasztására, ez a végtermék minıségének fontos elıfeltétele. Az anyagbeszerzési rendszer figyelembe veszi mind a mőszaki, mind a kereskedelmi szempontokat. A korszerő beszerzés igyekszik a beszállítók számát csökkenteni egészen addig, hogy csak egyetlen beszállítóra támaszkodik. A beszállítóval különleges partnerkapcsolatot alakítanak ki. Megjegyezzük, hogy a nagy értékő termékeket sorozatban elıállító cégek ugyanazon termék esetén általában nem támaszkodnak egy beszállítóra a biztonságuk érdekében, bár a kevés beszállítóra való törekvés náluk is érvényesül /15

5 A beszállítókkal való kapcsolattartás elemei: POLIGONT Kft. 1. A beszállító kiválasztása. - hírnév, saját vagy mások korábbi tapasztalatai, ajánlata alapján. 2. Kapcsolatfelvétel. - helyszíni üzemlátogatás a leendı beszállítónál, - kérdıíves felmérés, - helyszíni audit. 3. Elızetes követelmények a beszállítóval szemben. - minıségi rendszer megléte, az ezt bizonyító dokumentáció (minıségi kézikönyv), - minıségirányítási rendszer minısítése, vagy független szerv általi tanúsítás igazolása (ISO 9000 sorozat, ISO/TS 16949, stb. alapján). - gyártói nyilatkozat a termékre. 4. Próbarendelés, elızetes minta vizsgálata. - szállítmány kiértékelése, - eredmény közlése a beszállítóval. 5. A próbarendelés eredménye alapján megrendelés, szállítási szerzıdés megkötése, amelyben megállapodnak a termékre vonatkozó mennyiségi, minıségi, kiviteli és áradatokon kívül: - gyártói megfelelıségi nyilatkozat (mőbizonylat) szolgáltatásában, - az átvételi ellenırzés módjában, helyében, idejében (elsı minta jóváhagyás, elfogadási kritériumok, szolgáltatott dokumentáció, minıség (laboratóriumi) vizsgálat adatai stb. - a beszállítónál, gyártónál történı vizsgálati lehetıségrıl, - arról, hogy a szállítón kívül a felhasználó is jogosult-e helyszíni vizsgálatokat végezni, - a visszautasítás, reklamáció lebonyolításában, - a garancia és szavatossági jogok érvényesítésében. 6. A beszállítók értékelése hosszabb kapcsolat esetén: - a beszállító felvétele a beszállítók jegyzékébe és osztályba sorolás, - beszállítói feljegyzések (napló) rendszeres vezetése (ki, mit, mikor, mennyit mennyiért szállított, milyen eredménnyel, rendszeres mintavételes ellenırzés adatai), - vevıszolgálati jelentések összevetése a beszállítói feljegyzésekkel, - rendszeres idıközönként közös értékelés a szállító és a beszállító között. Ennek eredménye lehet az együttmőködés folytatása, vagy megszőntetése. 7. Az együttmőködés magasabb szintre emelése: - benchmarking értékelés, - részvétel a beszállító minıségkérdéseinek megoldásában, minıségi színvonalának emelésében, oktatási, képzési feladatai megoldásában, mőszaki fejlesztési kérdések közös megoldása, - beszállítói vélemények figyelembevétele a mőszaki kérdések megoldásában /15

6 A közös munka így egy magasabb szintő partnerkapcsolatot eredményez, amelynél mér nincs jelentısége, hogy egy felmerült probléma megoldása hol történik. A 2. ábrán példaként a szerzıdéses beszerzés folyamatábrája látható. Tervezési adatok Beszerzési igény A beszerzési követelmények összegyőjtése Mennyiségi és szállítási határidı adatok A beszállítók nyilvántartása igen Van-e megfelelı beszállító? nem Szerzıdéstervezet készítése A beszállító kiválasztása Szerzıdéstervezet ellenırzése Ajánlatkérés Szerzıdéstervezet elküldés Az ajánlatok felülvizsgálata nem A szerzıdést visszaigazolták? igen Megfelelı a beszállító? nem igen A szerzıdés létrejött A beszállító minısítése 2. ábra BPR, Business Process Re-engineering, a vállalkozási folyamatok újra- tervezése. Az összes üzleti folyamat alapvetı újratervezése, a szervezet egészének tudatos átformálása, a vállalkozás alapkérdéseinek újraértelmezése az eredmények gyors növelése céljából /15

7 Brainstorming, ötletroham, amely meghatározott problémák csoportos megoldását segíti elı. A megoldásra váró feladatokra egy munkacsoport, közös megbeszélésen ötletszerő javaslatokat, elképzeléseket győjt össze. Ezeket azután szigorú kritikai elemzésnek vetik alá. Így az ötletek vizsgálatát követıen születhetnek értékes megoldások is. CE jelölés, conformité européenne, új terméktanúsítási szimbólum - csak az EU direktívák szerinti megfelelıség jelölésére szolgál, és csak az EU tagországokban telephellyel rendelkezı vállalatok alkalmazhatják. A megjelölést a terméken, vagy az adattábláján kell feltüntetni. Egyes rendelkezések megengedik, hogy a jelölést a gyártó a csomagoláson helyezhesse el. Az EU valamennyi tagállamában kötelezı az adott termék megfelelıségi nyilatkozatának elismerése. A CE jelölést szabályosan viselı termék forgalomba hozatalát az EU tagországokban megtiltani, megakadályozni vagy korlátozni nem lehet. Ha a direktíva független tanúsítást ír elı, akkor a független szerv jelét is kell szerepeltetni. Checklist, ellenırzı kérdésjegyzék. Valamely ellenırzéshez, felülvizsgálathoz elıre összeállított tevékenységi segédlet, amely az elvégzendı feladatokat - sokszor kérdések formájában - idısorrendben rögzíti. Controling, költségtervezési, költséggazdálkodási, figyelési, beavatkozási eljárás, amely az anyag- ás pénzforgalmat, munkaidıt ás állásidıt költséghelyenként, folyamatonként, szervezeti egységenként kimutatja, és ennek segítségével azokat a költségeket, amelyek a felesleges anyagáramlás, állásidı, rossz munkaidı-kihasználás miatt fellépnek, módszeresen csökkenteni igyekszik. Delphi eljárás, a szellemi alkotó technikák egyik intuitív csoportos módszere. Célja megegyezés létrehozása egy feltett kérdésben. Az eljárás lépései: 1. A szakértı bizottság tagjainak kijelölése. 2. A szakértık írásbeli névtelen véleményadása a megadott kérdést illetıen (kérdıív.) 3. A vélemények körözése és megismertetése. Kifejezhetı egyetértés, egyet nem értés. A vélemények kiegészítését is lehet kérni. 4. Az elıkészítı csoport a válaszokat összegzi, és ezeket újra körözik a szakértık között. 5. Újra véleményezik az anyagot. 6. Az eljárást ismétlik az egyetértésig. A módszer hosszadalmas, de alapos, minden résztvevı által elfogadható megoldás születik a feltett kérdésre. ECRS elv, - Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify, kiküszöbölni, összevonni, átrendezni, egyszerősíteni: japán elv a folyamatok és funkciók ésszerősítésére az alábbiak szerint. Kiküszöbölni a szükségtelen dolgokat. Összevonni a szükséges adatok nyilvántartását, jelentését, intézését. Átrendezni, új, egyszerősített változatokat létrehozni (p1. a nyilvántartásban). Egyszerősíteni a megoldásokat. Életciklus, termékéletciklus azaz idıintervallum, amely a termék kialakításával kapcsolatos marketing tevékenységtıl, a termék tervezésétıl, elıállításán és használatán keresztül, annak használatból történı kivonásáig tart. Röviden megfogalmazva, azaz idıszak, amely a termék eszmei megfogalmazásától a selejtezéséig terjed /15

8 Három fı szakasza: a termék kialakítása, a termék elıállítása, a termék felhasználása. Eljárás, procedure, valamely tevékenység elvégzésének elıírt módja. Sok esetben az eljárásokat dokumentálják (pl. a minıségügyi rendszer eljárásait). Ekkor gyakran az írásos eljárás vagy a dokumentált eljárás kifejezés használatos. Az írásos, vagy dokumentált eljárás rendszerint tartalmazza a tevékenység céljait és tárgyát, azt, hogy mit kell tenni és kinek, mikor, hol és hogyan kell megtenni, milyen anyagokat, berendezéseket és dokumentumokat kell felhasználni, és hogyan kell a tevékenységet szabályozni és feljegyezni. Ellenırzési terjedelem, azt jelenti, hogy egy adott halmazból mekkora mennyiséget ellenıriznek. Eszerint megkülönböztetünk: 100 %-os ellenırzést, amikor a tétel teljes mennyiségének egy vagy több jellemzıjét ellenırzik, mintavételes ellenırzést, amikor a tételbıl kiemelt minta egy vagy több jellemzıjét ellenırzik. Ellenırzési utasítás, a minıségellenırzés végrehajtásának módjára vonatkozó elıírás. Ellenırzési utasítások tartalmi követelményei, ellenırzés tárgya, a vizsgálandó jellemzık, idıpontja, elvégzésének módja, az ellenırzések sorrendje, szükséges ellenırzı eszközök, az ellenırzendı mennyiség, eredmények rögzítése, helye, személy (bizonyos speciális esetekben), a kiértékelés és minısítés módja. Elıírás, specitication, a követelményeket meghatározó dokumentum. Célszerő jelzıt is használni az elıírás jellegének megjelölésére, pl. termékelıírás, vizsgálati elıírás. Az elıírásnak vagy hivatkoznia kell rajzokra, mintákra, vagy más erre vonatkozó dokumentumokra, vagy tartalmaznia kell ezeket és meg kell adnia azokat az eszközöket és kritériumokat, amelyekkel a megfelelıség ellenırizhetı. Elıírt ellenırzési érték, a termék minıségmutatójának a normatív mőszaki dokumentációban meghatározott értéke, amely kritériuma az ellenırzés eredménye alapján hozott arra vonatkozó döntésnek, hogy a termék megfelel-e az elıírt követelményeknek. Elsı darab ellenırzés, célja annak megállapítása, hogy a termelı berendezést a technológiai elıírásoknak megfelelıen állították-e be, és a készülı termék - az adott mőveleti szakaszban az elıírt követelményeknek megfelel-e? Az elsı darab ellenırzése során szükséges meghatározni, hogy a készülı termék jellemzıi a tőrésmezı melyik részén helyezkednek el. Arra kell törekedni - a termelı berendezés szórásának ismeretében - hogy a jellemzık a tőrésmezı Olyan részén /15

9 helyezkedjenek el, amely lehetıvé teszi a biztonságos gyártást, és minél ritkább idıközben tegyen szükségessé beavatkozást. Ennek megállapítására általában nem elegendı csupán az elsı darab ellenırzése, hanem több darab illetve mennyiség ellenırzésére lehet szükség. Eltérési engedély, production permit, deviation permit, a termék gyártásának megkezdése elıtt adott írásos felhatalmazás arra, hogy el lehet térni a termékre vonatkozó eredetileg elıírt követelményektıl. Az eltérési engedély korlátozott mennyiségre vagy idıszakra és meghatározott felhasználásra vonatkozik. Emberi tévedések, jelentısebb okai: elıírás hiánya miatti bizonytalanság, elıírás figyelmen kívül hagyása, ismeret hiánya, elıírás helytelen értelmezése, helytelen mőködtetés, gyakorlat hiánya, azonosítási hiba (összetévesztés, felcserélés), döntési hiba, emlékezeti hiba (feledékenység), túlzott követelmények, nem kielégítı munkafeltételek (zaj, rossz megvilágítás, magas hımérséklet vagy páratartalom, szellıztetés hiánya, rendetlenség, stb.), nem megfelelı gyártó, vizsgáló, mérıeszközök, adatok rossz leolvashatósága, elfáradás. Érvényesítı ellenırzés, validation, (validálás). Vizsgálattal való megerısítés és objektív bizonyíték nyújtása arra, hogy a meghatározott rendeltetésszerő felhasználásra vonatkozó konkrét követelmények teljesülnek. A tervezés és fejlesztés során az érvényesítı ellenırzés a termék megvizsgálásának folyamatára vonatkozik a felhasználó igényeinek való megfelelıség meghatározására. Az érvényesítı ellenırzés (validálás) rendszerint a készterméken történik, meghatározott mőködési feltételek között, de szükség lehet rá korábbi szakaszokban is. Az ellenırzéssel érvényesített, validált kifejezés az ennek megfelelı állapotot jelöli. Többszörös érvényesítı ellenırzés (validálás) is végezhetı, ha különbözı tervezett felhasználások vannak. Etalon, 1. olyan mérték, mérıeszköz, vagy mérırendszer, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének, illetve egy vagy több ismert értékének elvi meghatározása, megvalósítása, megırzése vagy újraelıállítása abból a célból, hogy ezen érték (értékek) összehasonlítással más mérıeszközökre átvihetık legyenek. (pl. etalon mérıhasáb, etalonsúly, stb.). 2. olyan határminta, amely a nehezen - vagy nem mérhetı (nem számszerősíthetı) tulajdonságok még megfelelıségét rögzíti a felek megegyezése alapján. Pl. hibák száma, felület egyenletessége, színek megfelelısége, stb. Megjegyzés: az etalon kifejezést a minıségellenırzési gyakorlat is alkalmazza, helyesen ez határminta /15

10 EU direktívák, irányelvek, az EU tagállamai Számára iránymutató elıírásokat tartalmaznak. A tagországoknak ezeket be kell vezetniük Saját jogrendszerükbe, és ezután már kötelezı elıírásokká válnak. A direktívák az EU tagállamai számára jogot és kötelezettséget is jelentenek. Jogot annyiban, hogy a direktívákban megfogalmazottak meg nem tartása esetén a tagállamok megtilthatják azoknak a termékeknek a bevitelét és forgalmazását, amelyek nem elégítik ki a direktívák elıírásait. A kötelezettség azt jelenti, hogy nem tilthatják meg azoknak a termékeknek bevitelét és forgalmazását, amelyek a direktívák elıírásait kielégítik. Direktívákban csak a legfontosabb biztonsági követelményeket, a biztonsági, az egészségüggyel, a környezetvédelemmel és a fogyasztói érdekvédelemmel kapcsolatos követelményeket írják elı. A direktívák feladata, hogy harmonizálják a tagállamok közötti követelményeket, egységes követelményeket támasszanak az adott termékekkel, technológiával és eljárásokkal kapcsolatban. Felhasználási engedély, waiver concession, írásos meghatalmazás arra, hogy a terméket, amely nem felel meg az elıírt követelményeknek, fel lehet használni, vagy ki lehet bocsátani. A felhasználási engedély adott szállítmányra korlátozódik, amelyben a termékek konkrét nem megfelelı jellemzıi, konkrét eltérés-határokon belül vannak és korlátozott idıtartamra, vagy adott mennyiségre vonatkozik. Feljegyzés, record, olyan dokumentum, amely elvégzett tevékenységrıl, vagy elért eredményrıl objektív bizonyítékot szolgáltat. A minıségre vonatkozó feljegyzés objektív bizonyítékot szolgáltat a minıségi követelmények teljesítésének mértékérıl (pl. termékre vonatkozó minıségügyi feljegyzés), vagy a minıségügyi rendszer valamely eleme mőködésének hatékonyságáról (pl. minıségügyi rendszerre vonatkozó feljegyzés). A minıségügyi feljegyzések néhány célja a következı: bizonyítás, nyomon követhetıség, valamint megelızı tevékenységek és helyesbítı tevékenységek. A feljegyzések írásban rögzíthetık, vagy bármilyen adathordozón tárolhatók. FIFO elv, first in, first out, elsınek be, elsınek ki (raktározási elv). A FIFO elv szerint a beszállítók által küldött árukat a beszállítás idısorrendjében kell felhasználásra kiadni. E munka keretében figyelemmel kell lenni azokra a tényezıkre, amelyek a termékek felhasználási idejét korlátozzák. (pl. festékek, gumiáruk, élelmiszeripari alapanyagok). FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, hibamód és hatáselemzés, a minıségi és megbízhatósági elemzésnek olyan módszere, amely magában foglalja a termék vagy folyamat bármely részében fellépı hibamódok tanulmányozását, továbbá annak meghatározását, hogy mi a valószínősége a hibák elıfordulásának, valamint, hogy az egyes hibamódok hogyan hatnak a termék egészére, és a termék elıírt, illetve elvárt funkcióira. Megkülönböztetünk tervezési és folyamati (gyártási) FMEA-t. A tervezési FMEA-t az elképzelés kialakításának fázisában alkalmazzák, hogy a hibák elıfordulásának valószínősége ismeretében dönteni lehessen a legkedvezıbb szerkezeti kialakításról. A tervezési FMEA a lehetséges hibák okait és hatásukat még a tervezés befejezése elıtt tanulmányozza, így válik lehetıvé, a lehetséges hibák elıfordulási valószínőségének csökkenése. A folyamati FMEA alkalmazása a gyártás megtervezésének fázisában, (technológiai tervezés) illetve a gyártás fázisában történhet meg. Itt már többnyire egyértelmő összefüggések vannak az alkalmazott technológia és a rendelkezésre álló eszközök között. Az FMEA-t általában meghatározott alkatrész csoportra, illetve szerkezeti egységekre dolgozzák ki. Az FMEA-t szakértı munkacsoportok végzik, akiket az adott terület legjobb szakembereibıl választanak ki /15

11 Az elemzıknek három értéket kell megbecsülni és értékelni egy 10-es beosztású skálán. a.) a hiba elıfordulás valószínősége, b.) jelentısége a vevı/felhasználó szempontjából, c.) felismerés valószínősége. A kockázat a három érték szorzata (RPN) (Risk Priority Number). Ha RPN > 140 a kockázat nagy RPN a kockázat közepes RPN a kockázat kicsiny RPN = 1 kockázat alig van. Az FMEA-t célszerően kialakított őrlapokon végzik. Idıszakonként megismétlik, hogy a fejlıdést egyértelmően látni lehessen. Folyamat, process, olyan egymással kölcsönös kapcsolatban levı erıforrások és tevékenységek, amelyek a bemeneteket kimenetekké, eredményekké alakítják át. Az erıforrások magukban foglalják a személyzetet, a pénzforrásokat, eszközöket, berendezéseket, módszereket és eljárásokat. Folyamatelemzés, a folyamatban végzett olyan ellenırzı vizsgálatok, amelyek célja, hogy megállapítják a nem megfelelı termékek elıállításainak hibaforrásait, és a minıségjellemzık javítási lehetıségeit. Ezzel biztosítják, hogy a minıségjavítás és a korrekciós tevékenység tartós hatású és alapos legyen. Folyamatgazda, process owner, a folyamatokért felelıs, hatáskörrel rendelkezı személy. Folyamatköltség, business process cost, a megfelelıség és a nemmegfelelıség költségeinek összege. A megfelelıség költsége olyan közvetlen költség, amellyel egy terméket meghatározott elıírás, és elıírt folyamat szerint a leghatásosabban lehet elıállítani. A nemmegfelelıség költsége a rendelkezésre álló források nem megfelelı felhasználása miatt fellépı többletköltség (veszteség). Folyamatmátrix, a folyamatábra mátrix alakban történı kifejezése. Szokásos megoldás, hogy a mátrix soraiban a folyamat lépéseit, az oszlopaiban a folyamatlépést végzı szervezeti részlegeket vagy felelıs személyeket tüntetik fel. Alkalmas ügyiratok, dokumentumok útjának figyelemmel kísérésére. Elınye, hogy a folyamatban résztvevı felelıs személy az egyes folyamatlépésekkel kapcsolatos teendıit jól átlátja, mert ezek a rá vonatkozó oszlopban mind megjelennek. Folyamatos minıségjavítás elve, kaizen a japán kai = változás, zen = jó, szavak összetételébıl származik. A kaizen a kis lépésekkel való javítás elve, szemben az innovációval, a minıségáttöréssel (kakushi, reengineering, breakthrough). Módszere a PDCA elv ismételt alkalmazása. A jellemzık szerinti összehasonlítás: Kaizen Kis lépés, újítások, lassú növekedés, források jobb kihasználása. Folyamatorientált. Minıségáttörés Áttörés (breakthrough), gyors növekedés. beruházás. Eredményorientált /15

12 Folyamatszabályozás, a szállítónak az a tevékenysége, amelyben megfelelıen szabályozott körülmények között végzik azokat a gyártási, telepítési és vevıszolgálati folyamatokat, amelyek közvetlenül befolyásolják a minıséget. Gemba, japán munkahelyi vezetési felfogás, melynek lényege: a vezetıség feladata a segítés, nem utasítás, hogy mit kell tenni. Az értékteremtés, problémamegoldás a munkahelyen történik. Gyártó képesség-vizsgálat, annak megállapítása, hogy a technológiai folyamatban alkalmazott gyártóberendezések, ás mérıeszközök alkalmasak-e a vevı által támasztott minıségi követelményeknek megfelelı termék elıállítására. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, veszély elemzés és a szabályozás kritikus pontjai meghatározásának rendszerét az USA-ban fejlesztették ki az 1960-as években, amit a WHO (World Health Organisation, Egészségügyi Világszervezet) adott közre Codex Alimentarius néven. Ebben rögzítik, hogy a HACCP különbözı veszélyek megelızését célzó mőveletirányítási tevékenységekre terjed ki. A veszélyek típusai: mikrobiológiai vagy más biológiai szennyezıdés, vegyi szennyezıdés, idegen test bekerülése az élelmiszerbe, esetleg kiegészítve: funkcionális veszély (pl. csomagolási hiba), adminisztrációs veszély (pl. feliratozás). A HACCP hét alapelvet és a megvalósítás lépéseit tartalmazza. A hét alapelv: 1. 1 A veszélyek megállapítása, gyakorisága. 2. A kritikus szabályozási (ellenırzési) pontok (CCP) meghatározása. 3. A valós ismeret ismérveinek kidolgozása. 4. A felügyeleti eljárások kidolgozása és bevezetése. 5. A helyesbítı intézkedések kidolgozása. 6. Az ellenırzési eljárások kidolgozása. 7. Dokumentáció kidolgozása. A kritikus pontokon végzett ellenırzésekkel a veszélyek nagy valószínőséggel elháríthatók. A HACCP rendszer háromféle ellenırzési eljárást különböztet meg: egészségügyi követelmények ellenırzése, átvételi minısítések, belsı vállalati ellenırzés. Hatáskör, egy szervezeten belül mőködı személy (vagy személyek csoportja, mely lehet csoport, osztály, fıosztály stb.) tevékenységi területének meghatározása. A hatáskör leírásának tartalmaznia kelt az intézkedési jogának területi és idıbeli határait, hatékonyságát és az erıforrások igénybevehetıségének mértékét és módját. A hatáskörökben a jognak és a kötelezettségnek összhangban kell lennie /15

13 Hatásköri felelısségek mátrixa, amelyek összefüggésben állnak a termékminıséggel, és a technológiai elıírásokkal. Feladat Szervezet M É B K+F Tf Gyf Tech Ell A felhasználó minıség igényének felmérése x xx x x A minıségigénynek megfelelı gyártmány kifejlesztése x xx x x A tőrések gazdaságos meghatározása x x xx x x A gyártmányelıírás kibocsátása x x xx x x A gyártási eljárás megválasztása x xx x x A folyamat tőréseinek a meghatározása x xx x x A technológiai elıírások kibocsátása xx x x Magyarázat: xx végrehajtási felelısség, x együttmőködési felelısség M = marketing, É = értékesítés, B = beszerzés, K+F = kutatás, fejlesztés, Tt = termék tervezés, Gyf = gyártásfejlesztés, Tech = technológia, Ell = minıségellenırzés Helyesbítı tevékenység, Corrective action, olyan tevékenység, amelyet azért foganatosítanak, hogy egy már meglevı nemmegfelelıség, hiba okait, vagy más nem kívánatos helyzetet megszüntessenek és megakadályozzák ismételt elıfordulását. A helyesbítı tevékenységek kiterjedhetnek változtatásokra például az eljárásokban és rendszerekben annak érdekében, hogy minıségfejlesztést érjenek el a minıséghurok bármelyik szakaszában. Különbséget kell tenni a javító tevékenység és a helyesbítı tevékenység között. A javító tevékenysége a javításra utánmunkálásra vagy beállításra vonatkozik és a már meglévı nemmegfelelıség kezelésével kapcsolatos. A helyesbítı tevékenység a nem megfelelıség okainak megszüntetésére vonatkozik. Hibaköltségek (veszteségek), olyan költségek, amelyek a vállalaton belül és kívül keletkeznek, mert az elıírt termékminıség nem valósul meg. A hibaköltségek lehetnek: belsı hibaköltségek, az értékesítési tevékenységet (tulajdonátruházás) idıben megelızı többletköltségek, külsı hibaköltségek az értékesítési tevékenység után felmerülı olyan többletköltségek, amelyeket még a vállalkozásnak kell viselnie. A hibaköltség alkategóriái: gyártási selejt, javítás (átdolgozás), leértékelés, üzembehelyezési selejt, üzembehelyezésnél javítás, reklamáció és kivizsgálásának költségei, szavatosság, garancia, téves kiszállítás költségei, anyagbeszerzési, kooperációs hibák többletköltségei, hibás teljesítés miatt elmaradt rendelések nyeresége /15

14 Hisztogram, tér- köz nélkül rajzolt oszlopdiagram. Az egyes oszlopok területe, illetve magassága arányos a gyakoriság értékével. Az oszlopok felsı, vízszintes éleinek középpontjait összekötı törtvonalat gyakorisági poligonnak nevezzük. Ennek alakjából, változásainak mértékébıl lehet érzékelni a változások jellegét, ás meghatározni az esetleg szükségessé váló intézkedést. Egyszerő és gyors a hisztogram felvétele, és elkészítése vonalkázás módszerével. Gyakoriság Hisztogram Tulajdonság, osztály Hiteles anyagminta, olyan minta, amelynek egy vagy több tulajdonsága hitelt érdemlı technikai eljárással tanúsított, és amely a visszavezethetıséget tanúsító bizonyítvánnyal is ellátott. Hitelesítés érvényessége, a kötelezı hitelesítéső mérıeszközök hitelesítésének kormányrendeletben. Ezt a 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet melléklete tartalmazza. Hitelesítési eljárás, a mérıeszközök hitelesítése a hitelesítési elıírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. A hitelesítés tényét ás érvényét a mérıeszközön elhelyezett hitelesítési bélyeg, egyéb jel, és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. Igazoló ellenırzés (verifikálás) verification, vizsgálattal való megerısítés, továbbá objektív bizonyíték nyújtása arra, hogy az elıírt követelmények teljesülnek. A tervezés és a fejlesztés során az igazoló ellenırzés arra a folyamatra vonatkozik, amely az adott tevékenység eredményét vizsgálja az illetı tevékenységre nézve elıre megadott követelményeknek való megfelelıség megállapítására. Az ellenırzéssel igazolt (verifikált) kifejezés az ennek megfelelı állapotot jelöli. ISO, International Organisation for Standardisation, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. Jidoka, (Japán kifejezés) a gyártófolyamat leállítása hiba esetén. Andon. JIT, Just in Time, éppen idıben. Olyan szervezés, amelynek célja, hogy a folyamatos termeléshez szükséges alkatrészek éppen akkor álljanak rendelkezésre, amikor arra szükség van. A JIT olyan termelési rendszer, amely az idıveszteségek minimálására törekszik. Raktármentes termelésnek is nevezik. Elıfeltétele a kiemelkedıen magas szintő szervezés és tervkészítés, amelyhez ismerni kell a késztermékigényt és az ehhez szükséges alkatrészigényt /15

15 Joghatással járó mérés, az a mérés, amelynek eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát, vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minıség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - hatósági ellenırzésre, vagy bizonyításra használják fel; továbbá az élet-, az egészség- és a vagyonvédelem területén. Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérıeszközzel, vagy használati etalonnal ellenırzött mérıeszközzel kell végezni. Joghatással járó mérés végzésére használt minden mérıeszközt - közvetlenül, vagy közvetett módon - az Országos etalonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni. Kaizen, - folyamatos minıségjavítás elve. Kalibrálás, azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel - meghatározott feltételek mellett - megállapítható az összefüggés a mérımőszer vagy a mérırendszer értékmutatása, illetve a mérték, vagy a hiteles anyagminta által megtestesített, vagy használati etalonnal megvalósított érték (helyes érték) között. A kalibrálás célja valamely mérıeszköz, vagy mérési eljárás hibáinak meghatározása azért, hogy meg tudjuk határozni az eszköz vagy az eljárás használata során várható mérési bizonytalanságot. A kalibrálás nem hatósági tevékenység. Kanban termelési rendszer, Kanban system, japán rugalmas termelési rendszer (flexible manufacturing system, FMS), amely a rendelések alapján kezdeményezi a termék elıállítást ( market-in rendszer) összekötve az anyagszükséglet tervezéssel (material requirement planning, MRP). A kanban jelzıkártyát jelent, amely a munkapadnál mutatja az alkatrészfogyást, felhíva a figyelmet a pótlásra. Egyszerő kivitelezés pl. ha átlátszó hengerbe minden alkatrész beépítése után a dolgozó egy golyót helyez el. Így a hengerben egymás felett elhelyezkedı golyók szintje jelzi az alkatrészfogyást a munkahelyen. Karcsúsító irányítás, LPM, Lean Production Management, Taiichi Ohno (1986) vezette be a Toyota gyárban, ezért toyotizmusnak is nevezik. Az LPM a termelési rendszerek egységes folyamat-, és alkalmazotti szemlélete, szemben a taylorizmussal. Központban áll a vevı és a személyzet. Csak értéknövelı folyamatok maradhatnak az LPM átszervezés után. Néhány alapvetı jellemzı: költségcsökkentés (hierarchiaszintek számának mérséklése, minıségköltségek csökkentése), a vezetıség új feladatköre (régi feladatok egy részének átruházása), a dolgozók felelısségének és hatáskörének bıvítése (felhatalmazás), megrendelésre való gyártás (market-in szemlélet), egyidejő mőszaki tevékenység, csoportmunka (korlátok lebontása a szellemi és fizikai alkalmazottak között), belsı információáramlás javítása, kapcsolódási pontok (interface) csökkentése, flexibilis gyártás, diverzifikált igény kielégítés, vevık igényeinek figyelembe vétele piaci helyzetelemzés, beszállítók partnerként kezelése és segítése, kis raktárkészlet, JIT (éppen idıben) termelés, vevı-eladó lánc szemlélet, hibamentességre való törekvés /15

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében

A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében CE-jelölés belépı Európa piacára konferencia 2010. november 17., szerda Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs 2008. Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Folyamatos anyagáramlás megvalósítása szerelési területen - gyakorlati tapasztalatok. Dr. Németh Balázs Április 10.

Folyamatos anyagáramlás megvalósítása szerelési területen - gyakorlati tapasztalatok. Dr. Németh Balázs Április 10. Folyamatos anyagáramlás megvalósítása szerelési területen - gyakorlati tapasztalatok Dr. Németh Balázs 2008. Április 10. Value Stream Mapping Az értékáram azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyek

Részletesebben

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Dunaújvárosi Fıiskola Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Tartalomjegyzék Minıségirányítási rendszerek, szabványok MSZ EN ISO 9000:2000 Minıségirányítási rendszer bevezetésének elınyei -

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

KAIZEN WORKSHOP. Dr. Németh Balázs Ügyvezetı igazgató Kvalikon Kft. LEAN modulok KAIZEN. Folyamatos. anyagáram. Emberek bevonása

KAIZEN WORKSHOP. Dr. Németh Balázs Ügyvezetı igazgató Kvalikon Kft. LEAN modulok KAIZEN. Folyamatos. anyagáram. Emberek bevonása KAIZEN WORKSHOP Dr. Németh Balázs Ügyvezetı igazgató Kvalikon Kft. LEAN modulok KAIZEN Stratégiai megközelítés Húzó rendszer Folyamatos anyagáram Emberek bevonása 0 hiba JIDOKA Vizuális mgmt. STABIL MŐKÖDÉS

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE

SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING Rt. SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE Név Aláírás Dátum Készítette Ellenırizte Jóváhagyta Sury Gyula Ellenırzés vezetı Szentkirályi Attila Minıségfejlesztı mérnök Kocsis Sándor TQM

Részletesebben

LEAN FÓRUM. Eredmények Gyakorlatok Feltételek összefüggései a Lean Menedzsment alkalmazásában. Dr. Németh Balázs Január 23.

LEAN FÓRUM. Eredmények Gyakorlatok Feltételek összefüggései a Lean Menedzsment alkalmazásában. Dr. Németh Balázs Január 23. LEAN FÓRUM Eredmények Gyakorlatok Feltételek összefüggései a Lean Menedzsment alkalmazásában Dr. Németh Balázs 2007. Január 23. Témák Az egyes témák áttekintésének menete: Best Practice Lean menedzsment

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25.

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25. Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25. A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

Junior PROJEKT MÉRNÖK

Junior PROJEKT MÉRNÖK Junior PROJEKT MÉRNÖK - Gépész- vagy villamosmérnöki (automatizálási szak) végzettség. - Gyakorlat nem szükséges pályakezdık számára is nyitott a pozíció - Angol nyelv kommunikációs szintő ismerete. -

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörően Mőködı Részvénytársaság MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint AZ ÜZEMBEHELYEZÉS FELÜGYELETE FOLYAMATA (4. átdolgozott kiadás) 2008. szeptember

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió 2008. június - 1 - Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú Ajánlása Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Lean szemlélető folyamatfejlesztés és reorganizáció a gyakorlatban. Dr. Németh Balázs 2009. November 2.

Lean szemlélető folyamatfejlesztés és reorganizáció a gyakorlatban. Dr. Németh Balázs 2009. November 2. Lean szemlélető folyamatfejlesztés és reorganizáció a gyakorlatban Dr. Németh Balázs 2009. November 2. Válság Egyensúlyvesztés Megfelelı beavatkozás szükséges Kínálat Költségek Erıforrások Rövid lejáratú

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 180-06 minıségirányítási dokumentáció kezelése 180-06/ megadott feltételek alapján a minıségügyi dokumentumok

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2008. autóipar; minıségügy; környezetvédelem; minıségmenedzsment; Six-Sigma; Q-DAS; termelékenység-menedzsment; élelmiszer-biztonság; informatika; szakma - specifikus

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben