Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek /15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu"

Átírás

1 Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek /15

2 Kedves Olvasónk! Mikor évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási rendszer számomra ismeretlen világába, szinte minden kínai volt. Nem találtam olyan összefogott segédanyagot, - most sem ismerek-, amely hasznos lett volna a gyors egyszerő eligazodásban. Ezért a több, mint 16 éves tapasztalatom arra ösztönzött a munkatársaimmal együtt, hogy tömören foglaljuk össze a cégirányítási rendszerek (MIR, KIR, MEBIR, IBIR, ÉBIR, stb) legfontosabb fogalmait, eszközeit, módszereit. Egy ilyen több, mint száz oldalas anyagból csemegéztem a számodra. Eredményes tudásbıvítést! Üdvözlettel Balázs Árpád cégirányítási rendszerek specialistája /15

3 ABC elemzés, A Pareto.-Lorenz elv érvényesülése a készletgazdálkodásban. A készletben szereplı féleségeket, felhasználásukat alapul véve, három csoportra osztják: Az A csoportba tartozó készletek a felhasználás kb. 80 %-át teszik ki, bár ez a féleségek kb. 20 %-a. A B csoportba a felhasználás 15 %-át kitevı készletek, míg a C csoportba a felhasználás kb. 5 %-át kitevı készletféleségek kerülnek. Az elemzés a készletek összetételére, mozgására, minıségére, a beszerzés körülményeire, pénzügyi kérdésekre terjed ki, Az egyes csoportokba sorolt készletek más és más ügyintézést kívánnak. Pl. a raktárakban az A csoportba sorolt áru a legjobban hozzáférhetı és itt indokolt a gyorsabb fogyás miatt a készlet gyakori ellenırzése és pótlása. ABC, activity based costing, tevékenység szerinti költségszámítás, amelynek alkalmazásával a pénzügyi források felhasználását mérik tevékenységekre bontva. A módszer egyúttal az általános költségek pontosabb elszámolását is lehetıvé teszi. A folyamatok szintjén bizonylatolt, ezért hasznos eszköz a vállalatvezetıség számára az elért, kézzelfogható elınyök kimutatására. Adatgyőjtı lapok, olyan, elıre célszerően megtervezett őrlapok, amelyek az összegyőjtendı adatok feljegyzésére alkalmasak. Tervezésüknél a könnyő áttekinthetıséget, egyszerő kitöltési lehetıséget és a könnyő értelmezhetıséget kell szem elıtt tartani. (célszerő egyszerő jelekkel, számokkal, vonalkázásokkal, x jel beírásokkal kivitelezni). Affinitás diagram, (KJ diagram, Kawakita Jiro-ról elnevezve, 1970) Olyan: brainstorming-on alapuló induktív módszer, amely az ötletek csoportosítását, rendezését, strukturálását, sőrítését, a fontossági sorrendek, és összefüggések megállapítását csoportos alkotó módszerrel végzi. Az eseményeket, helyzeteket, tényeket, lehetıségeket, károkat, veszteségeket, azok rokonság (affinitás) szerinti összefüggéseit ábrázolja. Példa (1. ábra) /15

4 Akkreditálás, annak hivatalos elismerése, hogy egy intézmény, szervezet felkészült bizonyos tevékenységek (vizsgálat, tanúsítás, kalibrálás, ellenırzés, oktatás) meghatározott feltételek szerinti végzésére. Vonatkozó rendelkezés: évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl, valamint eljárásáról. Andon, jelentése jelzılámpa vagy jelzıtábla, amelyet a gyártósor megfelelı helyén alkalmaznak a hiba jelzésére. A hiba fajtájától függıen a felhatalmazott személy leállíthatja a folyamatot. Átvételi hibaszint (AQL), acceptable quality level, az a megengedett legnagyobb hibaszint (egyedi tétel esetén), illetve azaz átlagos hiba- szint (sorozat-tételek esetén), amely a termék átvétele céljából még megfelelı. Az átvételi hibaszintnek adott ellenırzési terv esetén nagy átvételi valószínőség felel meg. Belsı hibaköltségek, (veszteségek): selejt, hiba, ismételt vizsgálat, utánmunkálás, kiesı idı, teljesítmény kiesés, az újrahasznosítás lehetısége megállapításának költségei (p1. javítható selejt). Benchmarking, eredményességi szint összehasonlítás (benchmark=szintjel). Az 1980-as években a Xerox cég alkalmazta elıször és azóta széleskörően elterjedt. Célja a vállalat folyamatainak összehasonlítása, mőszaki-gazdasági vizsgálatokkal a legjobbnak tartott gyakorlat megismerésére más vállalatok folyamataival (best practice). Nemcsak hasonló termékeket gyártó vállalatokkal végezhetı összehasonlítás, a folyamatok hasonlósága (p1. szállítási, pénzügyi, elszámolási stb.) más esetekben is fennállhat. A benchmarking végzésének lépései: A saját folyamat kijelölése, megértése, Az összehasonlítás elveinek a rögzítése, A megfelelı vállalat megkeresése, információszerzés ismeretség alapján, Fogadókészség biztosítása, A Saját küldöttek kijelölése szakmai ismeretük alapján, Az összehasonlítás elvégzése, a szint felmérése lehetıleg méréses módszerrel. Beszerzett termék (anyag) megfelelıségének biztosítása, a szállító (eladó, vállalkozó) számára a végtermék minıségének biztosítása, javítása és állandó szinten tartása érdekében szükség van a beszállító (alvállalkozó) gondos megválasztására, ez a végtermék minıségének fontos elıfeltétele. Az anyagbeszerzési rendszer figyelembe veszi mind a mőszaki, mind a kereskedelmi szempontokat. A korszerő beszerzés igyekszik a beszállítók számát csökkenteni egészen addig, hogy csak egyetlen beszállítóra támaszkodik. A beszállítóval különleges partnerkapcsolatot alakítanak ki. Megjegyezzük, hogy a nagy értékő termékeket sorozatban elıállító cégek ugyanazon termék esetén általában nem támaszkodnak egy beszállítóra a biztonságuk érdekében, bár a kevés beszállítóra való törekvés náluk is érvényesül /15

5 A beszállítókkal való kapcsolattartás elemei: POLIGONT Kft. 1. A beszállító kiválasztása. - hírnév, saját vagy mások korábbi tapasztalatai, ajánlata alapján. 2. Kapcsolatfelvétel. - helyszíni üzemlátogatás a leendı beszállítónál, - kérdıíves felmérés, - helyszíni audit. 3. Elızetes követelmények a beszállítóval szemben. - minıségi rendszer megléte, az ezt bizonyító dokumentáció (minıségi kézikönyv), - minıségirányítási rendszer minısítése, vagy független szerv általi tanúsítás igazolása (ISO 9000 sorozat, ISO/TS 16949, stb. alapján). - gyártói nyilatkozat a termékre. 4. Próbarendelés, elızetes minta vizsgálata. - szállítmány kiértékelése, - eredmény közlése a beszállítóval. 5. A próbarendelés eredménye alapján megrendelés, szállítási szerzıdés megkötése, amelyben megállapodnak a termékre vonatkozó mennyiségi, minıségi, kiviteli és áradatokon kívül: - gyártói megfelelıségi nyilatkozat (mőbizonylat) szolgáltatásában, - az átvételi ellenırzés módjában, helyében, idejében (elsı minta jóváhagyás, elfogadási kritériumok, szolgáltatott dokumentáció, minıség (laboratóriumi) vizsgálat adatai stb. - a beszállítónál, gyártónál történı vizsgálati lehetıségrıl, - arról, hogy a szállítón kívül a felhasználó is jogosult-e helyszíni vizsgálatokat végezni, - a visszautasítás, reklamáció lebonyolításában, - a garancia és szavatossági jogok érvényesítésében. 6. A beszállítók értékelése hosszabb kapcsolat esetén: - a beszállító felvétele a beszállítók jegyzékébe és osztályba sorolás, - beszállítói feljegyzések (napló) rendszeres vezetése (ki, mit, mikor, mennyit mennyiért szállított, milyen eredménnyel, rendszeres mintavételes ellenırzés adatai), - vevıszolgálati jelentések összevetése a beszállítói feljegyzésekkel, - rendszeres idıközönként közös értékelés a szállító és a beszállító között. Ennek eredménye lehet az együttmőködés folytatása, vagy megszőntetése. 7. Az együttmőködés magasabb szintre emelése: - benchmarking értékelés, - részvétel a beszállító minıségkérdéseinek megoldásában, minıségi színvonalának emelésében, oktatási, képzési feladatai megoldásában, mőszaki fejlesztési kérdések közös megoldása, - beszállítói vélemények figyelembevétele a mőszaki kérdések megoldásában /15

6 A közös munka így egy magasabb szintő partnerkapcsolatot eredményez, amelynél mér nincs jelentısége, hogy egy felmerült probléma megoldása hol történik. A 2. ábrán példaként a szerzıdéses beszerzés folyamatábrája látható. Tervezési adatok Beszerzési igény A beszerzési követelmények összegyőjtése Mennyiségi és szállítási határidı adatok A beszállítók nyilvántartása igen Van-e megfelelı beszállító? nem Szerzıdéstervezet készítése A beszállító kiválasztása Szerzıdéstervezet ellenırzése Ajánlatkérés Szerzıdéstervezet elküldés Az ajánlatok felülvizsgálata nem A szerzıdést visszaigazolták? igen Megfelelı a beszállító? nem igen A szerzıdés létrejött A beszállító minısítése 2. ábra BPR, Business Process Re-engineering, a vállalkozási folyamatok újra- tervezése. Az összes üzleti folyamat alapvetı újratervezése, a szervezet egészének tudatos átformálása, a vállalkozás alapkérdéseinek újraértelmezése az eredmények gyors növelése céljából /15

7 Brainstorming, ötletroham, amely meghatározott problémák csoportos megoldását segíti elı. A megoldásra váró feladatokra egy munkacsoport, közös megbeszélésen ötletszerő javaslatokat, elképzeléseket győjt össze. Ezeket azután szigorú kritikai elemzésnek vetik alá. Így az ötletek vizsgálatát követıen születhetnek értékes megoldások is. CE jelölés, conformité européenne, új terméktanúsítási szimbólum - csak az EU direktívák szerinti megfelelıség jelölésére szolgál, és csak az EU tagországokban telephellyel rendelkezı vállalatok alkalmazhatják. A megjelölést a terméken, vagy az adattábláján kell feltüntetni. Egyes rendelkezések megengedik, hogy a jelölést a gyártó a csomagoláson helyezhesse el. Az EU valamennyi tagállamában kötelezı az adott termék megfelelıségi nyilatkozatának elismerése. A CE jelölést szabályosan viselı termék forgalomba hozatalát az EU tagországokban megtiltani, megakadályozni vagy korlátozni nem lehet. Ha a direktíva független tanúsítást ír elı, akkor a független szerv jelét is kell szerepeltetni. Checklist, ellenırzı kérdésjegyzék. Valamely ellenırzéshez, felülvizsgálathoz elıre összeállított tevékenységi segédlet, amely az elvégzendı feladatokat - sokszor kérdések formájában - idısorrendben rögzíti. Controling, költségtervezési, költséggazdálkodási, figyelési, beavatkozási eljárás, amely az anyag- ás pénzforgalmat, munkaidıt ás állásidıt költséghelyenként, folyamatonként, szervezeti egységenként kimutatja, és ennek segítségével azokat a költségeket, amelyek a felesleges anyagáramlás, állásidı, rossz munkaidı-kihasználás miatt fellépnek, módszeresen csökkenteni igyekszik. Delphi eljárás, a szellemi alkotó technikák egyik intuitív csoportos módszere. Célja megegyezés létrehozása egy feltett kérdésben. Az eljárás lépései: 1. A szakértı bizottság tagjainak kijelölése. 2. A szakértık írásbeli névtelen véleményadása a megadott kérdést illetıen (kérdıív.) 3. A vélemények körözése és megismertetése. Kifejezhetı egyetértés, egyet nem értés. A vélemények kiegészítését is lehet kérni. 4. Az elıkészítı csoport a válaszokat összegzi, és ezeket újra körözik a szakértık között. 5. Újra véleményezik az anyagot. 6. Az eljárást ismétlik az egyetértésig. A módszer hosszadalmas, de alapos, minden résztvevı által elfogadható megoldás születik a feltett kérdésre. ECRS elv, - Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify, kiküszöbölni, összevonni, átrendezni, egyszerősíteni: japán elv a folyamatok és funkciók ésszerősítésére az alábbiak szerint. Kiküszöbölni a szükségtelen dolgokat. Összevonni a szükséges adatok nyilvántartását, jelentését, intézését. Átrendezni, új, egyszerősített változatokat létrehozni (p1. a nyilvántartásban). Egyszerősíteni a megoldásokat. Életciklus, termékéletciklus azaz idıintervallum, amely a termék kialakításával kapcsolatos marketing tevékenységtıl, a termék tervezésétıl, elıállításán és használatán keresztül, annak használatból történı kivonásáig tart. Röviden megfogalmazva, azaz idıszak, amely a termék eszmei megfogalmazásától a selejtezéséig terjed /15

8 Három fı szakasza: a termék kialakítása, a termék elıállítása, a termék felhasználása. Eljárás, procedure, valamely tevékenység elvégzésének elıírt módja. Sok esetben az eljárásokat dokumentálják (pl. a minıségügyi rendszer eljárásait). Ekkor gyakran az írásos eljárás vagy a dokumentált eljárás kifejezés használatos. Az írásos, vagy dokumentált eljárás rendszerint tartalmazza a tevékenység céljait és tárgyát, azt, hogy mit kell tenni és kinek, mikor, hol és hogyan kell megtenni, milyen anyagokat, berendezéseket és dokumentumokat kell felhasználni, és hogyan kell a tevékenységet szabályozni és feljegyezni. Ellenırzési terjedelem, azt jelenti, hogy egy adott halmazból mekkora mennyiséget ellenıriznek. Eszerint megkülönböztetünk: 100 %-os ellenırzést, amikor a tétel teljes mennyiségének egy vagy több jellemzıjét ellenırzik, mintavételes ellenırzést, amikor a tételbıl kiemelt minta egy vagy több jellemzıjét ellenırzik. Ellenırzési utasítás, a minıségellenırzés végrehajtásának módjára vonatkozó elıírás. Ellenırzési utasítások tartalmi követelményei, ellenırzés tárgya, a vizsgálandó jellemzık, idıpontja, elvégzésének módja, az ellenırzések sorrendje, szükséges ellenırzı eszközök, az ellenırzendı mennyiség, eredmények rögzítése, helye, személy (bizonyos speciális esetekben), a kiértékelés és minısítés módja. Elıírás, specitication, a követelményeket meghatározó dokumentum. Célszerő jelzıt is használni az elıírás jellegének megjelölésére, pl. termékelıírás, vizsgálati elıírás. Az elıírásnak vagy hivatkoznia kell rajzokra, mintákra, vagy más erre vonatkozó dokumentumokra, vagy tartalmaznia kell ezeket és meg kell adnia azokat az eszközöket és kritériumokat, amelyekkel a megfelelıség ellenırizhetı. Elıírt ellenırzési érték, a termék minıségmutatójának a normatív mőszaki dokumentációban meghatározott értéke, amely kritériuma az ellenırzés eredménye alapján hozott arra vonatkozó döntésnek, hogy a termék megfelel-e az elıírt követelményeknek. Elsı darab ellenırzés, célja annak megállapítása, hogy a termelı berendezést a technológiai elıírásoknak megfelelıen állították-e be, és a készülı termék - az adott mőveleti szakaszban az elıírt követelményeknek megfelel-e? Az elsı darab ellenırzése során szükséges meghatározni, hogy a készülı termék jellemzıi a tőrésmezı melyik részén helyezkednek el. Arra kell törekedni - a termelı berendezés szórásának ismeretében - hogy a jellemzık a tőrésmezı Olyan részén /15

9 helyezkedjenek el, amely lehetıvé teszi a biztonságos gyártást, és minél ritkább idıközben tegyen szükségessé beavatkozást. Ennek megállapítására általában nem elegendı csupán az elsı darab ellenırzése, hanem több darab illetve mennyiség ellenırzésére lehet szükség. Eltérési engedély, production permit, deviation permit, a termék gyártásának megkezdése elıtt adott írásos felhatalmazás arra, hogy el lehet térni a termékre vonatkozó eredetileg elıírt követelményektıl. Az eltérési engedély korlátozott mennyiségre vagy idıszakra és meghatározott felhasználásra vonatkozik. Emberi tévedések, jelentısebb okai: elıírás hiánya miatti bizonytalanság, elıírás figyelmen kívül hagyása, ismeret hiánya, elıírás helytelen értelmezése, helytelen mőködtetés, gyakorlat hiánya, azonosítási hiba (összetévesztés, felcserélés), döntési hiba, emlékezeti hiba (feledékenység), túlzott követelmények, nem kielégítı munkafeltételek (zaj, rossz megvilágítás, magas hımérséklet vagy páratartalom, szellıztetés hiánya, rendetlenség, stb.), nem megfelelı gyártó, vizsgáló, mérıeszközök, adatok rossz leolvashatósága, elfáradás. Érvényesítı ellenırzés, validation, (validálás). Vizsgálattal való megerısítés és objektív bizonyíték nyújtása arra, hogy a meghatározott rendeltetésszerő felhasználásra vonatkozó konkrét követelmények teljesülnek. A tervezés és fejlesztés során az érvényesítı ellenırzés a termék megvizsgálásának folyamatára vonatkozik a felhasználó igényeinek való megfelelıség meghatározására. Az érvényesítı ellenırzés (validálás) rendszerint a készterméken történik, meghatározott mőködési feltételek között, de szükség lehet rá korábbi szakaszokban is. Az ellenırzéssel érvényesített, validált kifejezés az ennek megfelelı állapotot jelöli. Többszörös érvényesítı ellenırzés (validálás) is végezhetı, ha különbözı tervezett felhasználások vannak. Etalon, 1. olyan mérték, mérıeszköz, vagy mérırendszer, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének, illetve egy vagy több ismert értékének elvi meghatározása, megvalósítása, megırzése vagy újraelıállítása abból a célból, hogy ezen érték (értékek) összehasonlítással más mérıeszközökre átvihetık legyenek. (pl. etalon mérıhasáb, etalonsúly, stb.). 2. olyan határminta, amely a nehezen - vagy nem mérhetı (nem számszerősíthetı) tulajdonságok még megfelelıségét rögzíti a felek megegyezése alapján. Pl. hibák száma, felület egyenletessége, színek megfelelısége, stb. Megjegyzés: az etalon kifejezést a minıségellenırzési gyakorlat is alkalmazza, helyesen ez határminta /15

10 EU direktívák, irányelvek, az EU tagállamai Számára iránymutató elıírásokat tartalmaznak. A tagországoknak ezeket be kell vezetniük Saját jogrendszerükbe, és ezután már kötelezı elıírásokká válnak. A direktívák az EU tagállamai számára jogot és kötelezettséget is jelentenek. Jogot annyiban, hogy a direktívákban megfogalmazottak meg nem tartása esetén a tagállamok megtilthatják azoknak a termékeknek a bevitelét és forgalmazását, amelyek nem elégítik ki a direktívák elıírásait. A kötelezettség azt jelenti, hogy nem tilthatják meg azoknak a termékeknek bevitelét és forgalmazását, amelyek a direktívák elıírásait kielégítik. Direktívákban csak a legfontosabb biztonsági követelményeket, a biztonsági, az egészségüggyel, a környezetvédelemmel és a fogyasztói érdekvédelemmel kapcsolatos követelményeket írják elı. A direktívák feladata, hogy harmonizálják a tagállamok közötti követelményeket, egységes követelményeket támasszanak az adott termékekkel, technológiával és eljárásokkal kapcsolatban. Felhasználási engedély, waiver concession, írásos meghatalmazás arra, hogy a terméket, amely nem felel meg az elıírt követelményeknek, fel lehet használni, vagy ki lehet bocsátani. A felhasználási engedély adott szállítmányra korlátozódik, amelyben a termékek konkrét nem megfelelı jellemzıi, konkrét eltérés-határokon belül vannak és korlátozott idıtartamra, vagy adott mennyiségre vonatkozik. Feljegyzés, record, olyan dokumentum, amely elvégzett tevékenységrıl, vagy elért eredményrıl objektív bizonyítékot szolgáltat. A minıségre vonatkozó feljegyzés objektív bizonyítékot szolgáltat a minıségi követelmények teljesítésének mértékérıl (pl. termékre vonatkozó minıségügyi feljegyzés), vagy a minıségügyi rendszer valamely eleme mőködésének hatékonyságáról (pl. minıségügyi rendszerre vonatkozó feljegyzés). A minıségügyi feljegyzések néhány célja a következı: bizonyítás, nyomon követhetıség, valamint megelızı tevékenységek és helyesbítı tevékenységek. A feljegyzések írásban rögzíthetık, vagy bármilyen adathordozón tárolhatók. FIFO elv, first in, first out, elsınek be, elsınek ki (raktározási elv). A FIFO elv szerint a beszállítók által küldött árukat a beszállítás idısorrendjében kell felhasználásra kiadni. E munka keretében figyelemmel kell lenni azokra a tényezıkre, amelyek a termékek felhasználási idejét korlátozzák. (pl. festékek, gumiáruk, élelmiszeripari alapanyagok). FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, hibamód és hatáselemzés, a minıségi és megbízhatósági elemzésnek olyan módszere, amely magában foglalja a termék vagy folyamat bármely részében fellépı hibamódok tanulmányozását, továbbá annak meghatározását, hogy mi a valószínősége a hibák elıfordulásának, valamint, hogy az egyes hibamódok hogyan hatnak a termék egészére, és a termék elıírt, illetve elvárt funkcióira. Megkülönböztetünk tervezési és folyamati (gyártási) FMEA-t. A tervezési FMEA-t az elképzelés kialakításának fázisában alkalmazzák, hogy a hibák elıfordulásának valószínősége ismeretében dönteni lehessen a legkedvezıbb szerkezeti kialakításról. A tervezési FMEA a lehetséges hibák okait és hatásukat még a tervezés befejezése elıtt tanulmányozza, így válik lehetıvé, a lehetséges hibák elıfordulási valószínőségének csökkenése. A folyamati FMEA alkalmazása a gyártás megtervezésének fázisában, (technológiai tervezés) illetve a gyártás fázisában történhet meg. Itt már többnyire egyértelmő összefüggések vannak az alkalmazott technológia és a rendelkezésre álló eszközök között. Az FMEA-t általában meghatározott alkatrész csoportra, illetve szerkezeti egységekre dolgozzák ki. Az FMEA-t szakértı munkacsoportok végzik, akiket az adott terület legjobb szakembereibıl választanak ki /15

11 Az elemzıknek három értéket kell megbecsülni és értékelni egy 10-es beosztású skálán. a.) a hiba elıfordulás valószínősége, b.) jelentısége a vevı/felhasználó szempontjából, c.) felismerés valószínősége. A kockázat a három érték szorzata (RPN) (Risk Priority Number). Ha RPN > 140 a kockázat nagy RPN a kockázat közepes RPN a kockázat kicsiny RPN = 1 kockázat alig van. Az FMEA-t célszerően kialakított őrlapokon végzik. Idıszakonként megismétlik, hogy a fejlıdést egyértelmően látni lehessen. Folyamat, process, olyan egymással kölcsönös kapcsolatban levı erıforrások és tevékenységek, amelyek a bemeneteket kimenetekké, eredményekké alakítják át. Az erıforrások magukban foglalják a személyzetet, a pénzforrásokat, eszközöket, berendezéseket, módszereket és eljárásokat. Folyamatelemzés, a folyamatban végzett olyan ellenırzı vizsgálatok, amelyek célja, hogy megállapítják a nem megfelelı termékek elıállításainak hibaforrásait, és a minıségjellemzık javítási lehetıségeit. Ezzel biztosítják, hogy a minıségjavítás és a korrekciós tevékenység tartós hatású és alapos legyen. Folyamatgazda, process owner, a folyamatokért felelıs, hatáskörrel rendelkezı személy. Folyamatköltség, business process cost, a megfelelıség és a nemmegfelelıség költségeinek összege. A megfelelıség költsége olyan közvetlen költség, amellyel egy terméket meghatározott elıírás, és elıírt folyamat szerint a leghatásosabban lehet elıállítani. A nemmegfelelıség költsége a rendelkezésre álló források nem megfelelı felhasználása miatt fellépı többletköltség (veszteség). Folyamatmátrix, a folyamatábra mátrix alakban történı kifejezése. Szokásos megoldás, hogy a mátrix soraiban a folyamat lépéseit, az oszlopaiban a folyamatlépést végzı szervezeti részlegeket vagy felelıs személyeket tüntetik fel. Alkalmas ügyiratok, dokumentumok útjának figyelemmel kísérésére. Elınye, hogy a folyamatban résztvevı felelıs személy az egyes folyamatlépésekkel kapcsolatos teendıit jól átlátja, mert ezek a rá vonatkozó oszlopban mind megjelennek. Folyamatos minıségjavítás elve, kaizen a japán kai = változás, zen = jó, szavak összetételébıl származik. A kaizen a kis lépésekkel való javítás elve, szemben az innovációval, a minıségáttöréssel (kakushi, reengineering, breakthrough). Módszere a PDCA elv ismételt alkalmazása. A jellemzık szerinti összehasonlítás: Kaizen Kis lépés, újítások, lassú növekedés, források jobb kihasználása. Folyamatorientált. Minıségáttörés Áttörés (breakthrough), gyors növekedés. beruházás. Eredményorientált /15

12 Folyamatszabályozás, a szállítónak az a tevékenysége, amelyben megfelelıen szabályozott körülmények között végzik azokat a gyártási, telepítési és vevıszolgálati folyamatokat, amelyek közvetlenül befolyásolják a minıséget. Gemba, japán munkahelyi vezetési felfogás, melynek lényege: a vezetıség feladata a segítés, nem utasítás, hogy mit kell tenni. Az értékteremtés, problémamegoldás a munkahelyen történik. Gyártó képesség-vizsgálat, annak megállapítása, hogy a technológiai folyamatban alkalmazott gyártóberendezések, ás mérıeszközök alkalmasak-e a vevı által támasztott minıségi követelményeknek megfelelı termék elıállítására. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, veszély elemzés és a szabályozás kritikus pontjai meghatározásának rendszerét az USA-ban fejlesztették ki az 1960-as években, amit a WHO (World Health Organisation, Egészségügyi Világszervezet) adott közre Codex Alimentarius néven. Ebben rögzítik, hogy a HACCP különbözı veszélyek megelızését célzó mőveletirányítási tevékenységekre terjed ki. A veszélyek típusai: mikrobiológiai vagy más biológiai szennyezıdés, vegyi szennyezıdés, idegen test bekerülése az élelmiszerbe, esetleg kiegészítve: funkcionális veszély (pl. csomagolási hiba), adminisztrációs veszély (pl. feliratozás). A HACCP hét alapelvet és a megvalósítás lépéseit tartalmazza. A hét alapelv: 1. 1 A veszélyek megállapítása, gyakorisága. 2. A kritikus szabályozási (ellenırzési) pontok (CCP) meghatározása. 3. A valós ismeret ismérveinek kidolgozása. 4. A felügyeleti eljárások kidolgozása és bevezetése. 5. A helyesbítı intézkedések kidolgozása. 6. Az ellenırzési eljárások kidolgozása. 7. Dokumentáció kidolgozása. A kritikus pontokon végzett ellenırzésekkel a veszélyek nagy valószínőséggel elháríthatók. A HACCP rendszer háromféle ellenırzési eljárást különböztet meg: egészségügyi követelmények ellenırzése, átvételi minısítések, belsı vállalati ellenırzés. Hatáskör, egy szervezeten belül mőködı személy (vagy személyek csoportja, mely lehet csoport, osztály, fıosztály stb.) tevékenységi területének meghatározása. A hatáskör leírásának tartalmaznia kelt az intézkedési jogának területi és idıbeli határait, hatékonyságát és az erıforrások igénybevehetıségének mértékét és módját. A hatáskörökben a jognak és a kötelezettségnek összhangban kell lennie /15

13 Hatásköri felelısségek mátrixa, amelyek összefüggésben állnak a termékminıséggel, és a technológiai elıírásokkal. Feladat Szervezet M É B K+F Tf Gyf Tech Ell A felhasználó minıség igényének felmérése x xx x x A minıségigénynek megfelelı gyártmány kifejlesztése x xx x x A tőrések gazdaságos meghatározása x x xx x x A gyártmányelıírás kibocsátása x x xx x x A gyártási eljárás megválasztása x xx x x A folyamat tőréseinek a meghatározása x xx x x A technológiai elıírások kibocsátása xx x x Magyarázat: xx végrehajtási felelısség, x együttmőködési felelısség M = marketing, É = értékesítés, B = beszerzés, K+F = kutatás, fejlesztés, Tt = termék tervezés, Gyf = gyártásfejlesztés, Tech = technológia, Ell = minıségellenırzés Helyesbítı tevékenység, Corrective action, olyan tevékenység, amelyet azért foganatosítanak, hogy egy már meglevı nemmegfelelıség, hiba okait, vagy más nem kívánatos helyzetet megszüntessenek és megakadályozzák ismételt elıfordulását. A helyesbítı tevékenységek kiterjedhetnek változtatásokra például az eljárásokban és rendszerekben annak érdekében, hogy minıségfejlesztést érjenek el a minıséghurok bármelyik szakaszában. Különbséget kell tenni a javító tevékenység és a helyesbítı tevékenység között. A javító tevékenysége a javításra utánmunkálásra vagy beállításra vonatkozik és a már meglévı nemmegfelelıség kezelésével kapcsolatos. A helyesbítı tevékenység a nem megfelelıség okainak megszüntetésére vonatkozik. Hibaköltségek (veszteségek), olyan költségek, amelyek a vállalaton belül és kívül keletkeznek, mert az elıírt termékminıség nem valósul meg. A hibaköltségek lehetnek: belsı hibaköltségek, az értékesítési tevékenységet (tulajdonátruházás) idıben megelızı többletköltségek, külsı hibaköltségek az értékesítési tevékenység után felmerülı olyan többletköltségek, amelyeket még a vállalkozásnak kell viselnie. A hibaköltség alkategóriái: gyártási selejt, javítás (átdolgozás), leértékelés, üzembehelyezési selejt, üzembehelyezésnél javítás, reklamáció és kivizsgálásának költségei, szavatosság, garancia, téves kiszállítás költségei, anyagbeszerzési, kooperációs hibák többletköltségei, hibás teljesítés miatt elmaradt rendelések nyeresége /15

14 Hisztogram, tér- köz nélkül rajzolt oszlopdiagram. Az egyes oszlopok területe, illetve magassága arányos a gyakoriság értékével. Az oszlopok felsı, vízszintes éleinek középpontjait összekötı törtvonalat gyakorisági poligonnak nevezzük. Ennek alakjából, változásainak mértékébıl lehet érzékelni a változások jellegét, ás meghatározni az esetleg szükségessé váló intézkedést. Egyszerő és gyors a hisztogram felvétele, és elkészítése vonalkázás módszerével. Gyakoriság Hisztogram Tulajdonság, osztály Hiteles anyagminta, olyan minta, amelynek egy vagy több tulajdonsága hitelt érdemlı technikai eljárással tanúsított, és amely a visszavezethetıséget tanúsító bizonyítvánnyal is ellátott. Hitelesítés érvényessége, a kötelezı hitelesítéső mérıeszközök hitelesítésének kormányrendeletben. Ezt a 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet melléklete tartalmazza. Hitelesítési eljárás, a mérıeszközök hitelesítése a hitelesítési elıírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. A hitelesítés tényét ás érvényét a mérıeszközön elhelyezett hitelesítési bélyeg, egyéb jel, és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. Igazoló ellenırzés (verifikálás) verification, vizsgálattal való megerısítés, továbbá objektív bizonyíték nyújtása arra, hogy az elıírt követelmények teljesülnek. A tervezés és a fejlesztés során az igazoló ellenırzés arra a folyamatra vonatkozik, amely az adott tevékenység eredményét vizsgálja az illetı tevékenységre nézve elıre megadott követelményeknek való megfelelıség megállapítására. Az ellenırzéssel igazolt (verifikált) kifejezés az ennek megfelelı állapotot jelöli. ISO, International Organisation for Standardisation, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. Jidoka, (Japán kifejezés) a gyártófolyamat leállítása hiba esetén. Andon. JIT, Just in Time, éppen idıben. Olyan szervezés, amelynek célja, hogy a folyamatos termeléshez szükséges alkatrészek éppen akkor álljanak rendelkezésre, amikor arra szükség van. A JIT olyan termelési rendszer, amely az idıveszteségek minimálására törekszik. Raktármentes termelésnek is nevezik. Elıfeltétele a kiemelkedıen magas szintő szervezés és tervkészítés, amelyhez ismerni kell a késztermékigényt és az ehhez szükséges alkatrészigényt /15

15 Joghatással járó mérés, az a mérés, amelynek eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát, vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minıség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - hatósági ellenırzésre, vagy bizonyításra használják fel; továbbá az élet-, az egészség- és a vagyonvédelem területén. Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérıeszközzel, vagy használati etalonnal ellenırzött mérıeszközzel kell végezni. Joghatással járó mérés végzésére használt minden mérıeszközt - közvetlenül, vagy közvetett módon - az Országos etalonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni. Kaizen, - folyamatos minıségjavítás elve. Kalibrálás, azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel - meghatározott feltételek mellett - megállapítható az összefüggés a mérımőszer vagy a mérırendszer értékmutatása, illetve a mérték, vagy a hiteles anyagminta által megtestesített, vagy használati etalonnal megvalósított érték (helyes érték) között. A kalibrálás célja valamely mérıeszköz, vagy mérési eljárás hibáinak meghatározása azért, hogy meg tudjuk határozni az eszköz vagy az eljárás használata során várható mérési bizonytalanságot. A kalibrálás nem hatósági tevékenység. Kanban termelési rendszer, Kanban system, japán rugalmas termelési rendszer (flexible manufacturing system, FMS), amely a rendelések alapján kezdeményezi a termék elıállítást ( market-in rendszer) összekötve az anyagszükséglet tervezéssel (material requirement planning, MRP). A kanban jelzıkártyát jelent, amely a munkapadnál mutatja az alkatrészfogyást, felhíva a figyelmet a pótlásra. Egyszerő kivitelezés pl. ha átlátszó hengerbe minden alkatrész beépítése után a dolgozó egy golyót helyez el. Így a hengerben egymás felett elhelyezkedı golyók szintje jelzi az alkatrészfogyást a munkahelyen. Karcsúsító irányítás, LPM, Lean Production Management, Taiichi Ohno (1986) vezette be a Toyota gyárban, ezért toyotizmusnak is nevezik. Az LPM a termelési rendszerek egységes folyamat-, és alkalmazotti szemlélete, szemben a taylorizmussal. Központban áll a vevı és a személyzet. Csak értéknövelı folyamatok maradhatnak az LPM átszervezés után. Néhány alapvetı jellemzı: költségcsökkentés (hierarchiaszintek számának mérséklése, minıségköltségek csökkentése), a vezetıség új feladatköre (régi feladatok egy részének átruházása), a dolgozók felelısségének és hatáskörének bıvítése (felhatalmazás), megrendelésre való gyártás (market-in szemlélet), egyidejő mőszaki tevékenység, csoportmunka (korlátok lebontása a szellemi és fizikai alkalmazottak között), belsı információáramlás javítása, kapcsolódási pontok (interface) csökkentése, flexibilis gyártás, diverzifikált igény kielégítés, vevık igényeinek figyelembe vétele piaci helyzetelemzés, beszállítók partnerként kezelése és segítése, kis raktárkészlet, JIT (éppen idıben) termelés, vevı-eladó lánc szemlélet, hibamentességre való törekvés /15

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok ISSAI 200 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org A számvevıszéki ellenırzés

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL A minıség igénye A szakértık különbözı idıpontokra teszik a minıség iránti igény megjelenését. A legtávolabbi

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

IT Controlling tanfolyam. Az informatikai fejlesztés controllingja

IT Controlling tanfolyam. Az informatikai fejlesztés controllingja Véry Zoltán IT Controlling tanfolyam Az informatikai fejlesztés controllingja Budapest, 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS ÉS AZ ÜZLET KAPCSOLATA...3 2. AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS TARTALMA

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE AZ ARVAL KFT. ISO 14001:2004 SZABVÁNY SZERINT KIALAKÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: TEKSE KÁLMÁN Ügyvezetı igazgató 1. kiadás 2011. június 1. 1/ 22 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben