MI AZ IGAZSAG ERDELY ESETEBEN?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MI AZ IGAZSAG ERDELY ESETEBEN?"

Átírás

1 NYIRŐ JÓZSEF: MI AZ IGAZSAG ERDELY ESETEBEN?

2 Erdély a délkeleteurópai térségnek talán legszebb, legértékesebb s az utóbbi években m inden esetre egyik legtöbbet v ita to tt területe. Bizonyára ékes drágaköve a K árpátm edencének, történelm e éppen olyan vonzó, érdekes és színes, m int m aga a földje. Kicsiny, de kulturkincse sok. Földjét tenger vér öntözte, m ert a szabadság földje volt egykor. Ma is vér és könny öntözi ezt a földet, m ert m egfosztották szabadságától, s m ert az igazság m egcsúfolásával szenvedésre, p usztulásra Ítélték. Milyen ez az Erdély? S m i az igazság Erdély esetében? A USA igazi nagysága A m ennyiie igaz az, hogy m ég a legkiválóbb, legnagyobb ember is sokszor téved, s néha éppen akkor követi el a legm áltóbb h ib át, am ikor azt hiszi önmagáról, hogy helyesen cselekedett, éppen annyira igaz az is, hogy csak az átlag o n felüli, lelkileg emelk edett em ber képes hibáinak, tévedésének beism erésére, s m ég inkább azok jóvátételének legalább m egkísérlésére. Fokozottan áll ez népekre, nem zetekre is. A népeket, országokat vezető politikusok a legjobb szándék és nagyszerű képességek ellenére is követnek el sú lyos hibákat, de csak a nagy népek, csak em elkedett szellemben élő nem zetek képesek a rra, hogy e hibákat, vagy tévedéseket nyíltan és őszintén bevallják, a világ elé tárják, s képesek legyenek a jóvátételre is. Csak az igazi szabadság légkörében fejlődhetik ki

3 egy népben az önkritikának ez a foka, de ez egyben nagyságának is záloga, m ert a hibák felismerése nyom án azok jóvátételére iiánynló cselekedetek term ik m eg a legértékesebb gyümölcsöket, tu d n iillik a m egértő b arátsá g o t a m ás népekkel, s ezzel a békét. Az USA nagyságát nem csupán területének m érhetetlen gazdagsága, politikai és katonai erőinek hatalm as mérve, népének páratlan lendületü m unkakészsége adják meg, hanem az a senmü m ással össze nem hasonlítható szellemi érték, am elyet szabadságszeretete és az igazsághoz való tö rh etetlen ragaszkodása jelent. O ur reliance is in the lőve of liberty which God has planted in our bosoms, m ondja Abrahám Lincoln. Justice is the great interest of m án on E arth, m ondja Dániel Webster. A szabadság és igazság szeretetén épült fel az am e rikai szellemi élet, s ezért képes az USA arra, hogy felismerje és bevallja tévedéseit is, am ikor m a máinyíltan m egmondják, milyen hiba volt a teheráni, a yaltai és potsdam i értekezletek határozatainak elfogadása. De éppen úgy képes az USA arra is, hogy tévedéseit, h ib á it jóvátegye, hiszen a világ népei lá t ják, hogy m indaz a hatalm as gazdasági és politikai erőfeszítés, am elyet m a tesz, erre irányul. De megvan az első konkrét cselekedet is, mikor Triesztet vissza akarja adni Olaszországnak, beismerve a korábbi döntés téves voltát, s am ikor a jóvátételi lépés m egtételében egy, a másik kettő: Anglia és Franciaország közvéleményével, am ely országok népei szintén a szabadság gondolatának zászlóhordozói. Ez adja meg a letiprott népeknek azt az egyedüli éltető rem ényt, hogy a nyugati dem okratikus h atalm ak segítségével vissza fogják szerezhetni szabadságukat, s egyben meg fog történhetni egy m indenre kiterjedő Igazságos elrendezése is az európai kérdéseknek.

4 A trieszti példa és a m agyar igazság Mi magyarok, kik Európa m inden népe között talán a legtöbbet véreztünk ezer éves létünk során a szabadságért, de akik egész bizonyosan a legtöbb és legkegyetlenebb igazságtalanságokat szenvedtük el, éppen azért bizalommal és h ittel eltelten várjuk a m agyar sors jobbrafordulását, országunk és népünk m egm entését a nyugati dem okratikus hatalm aktól. S mivel az igazság m indig és mindenkivel szemben igazság m arad, hiszünk abban is, hogy a m i igazságunk is győzedelmeskedni fog. A m últban elkövetett tévedések és hibák egyik legkiáltóbbika az, am it 1920-ban, Trianonban és ennek nyom án 1946-ban Párisban az úgynevezett békeszerződések kapcsán M agyarországgal szemben elkövettek. A trianoni békeszerződés igazságtalanságát a nyugati hatalm ak m ár a második világháború előtt kezdték felismerni. A nnál kegyetlenebb, hogy a m ár-m ár felism ert tévedést 1946-ban Párisban m inden további nélkül egyszerűen m egism ételték. Ám a n n á l fokozottabban áll fen n a jóvátéteu kötelezettség. A nyugati hatalm ak, elsősorban az USA, a trieszti üggyel elin d u ltak a jóvátétel u tjá n, m i te h á t bizton hisszük, hogy a M agyarországgal szemben kétszer elkövetett igazságtalanság jóvátételének szintén el kell következnie. De valóban igaza van Dániel W ebsternek, hogy az em bernek nagy érdeke is az Igazság. Az USA-nak, s általában a n 3rugati hatalm aknak az erkölcsi és szellemi értékek m egbecsülésén tú l valóban politikailag és gazdaságilag is egyaránt érdeke az, hogy a M agyarországgal szemben 1920-ban és 1946-ban Ismételten elkövetett igazságtalanságot csakugyan jóvátegyék, s igy egy erős és egészséges M agyarországot terem tsenek a délkeleteurópai térségben.

5 M agyarország védelem és egyensúly A bolsevista veszedelmen kivül ugyanis egy nagy szláv im perialista előtörés is fenyegeti Európa népeit. A régi nagy szláv álom: elérni a meleg tengert, m a nem álom többé. A nagy szláv im perializm us mohó keze m a m ár elért a Földközi-tengerig. Ez a szláv törekvés nem fog megszűnni akkor, h a a bolsevizmus vissza is kényszerül valamilyen áron és módon. Ez élni fog tovább és fenyegetni fogja a Földközi-tenger szabadságát ezután is. Délkeleteurópa népei között viszont a m agyar az egyetlen, amelyben egy cseppnyi szláv vér sincs, amely ezer éves léte során m indig a Nyugat védelmében állt őrhelyén s am elyet egész k u ltu rája, m inden életnyilvánulása, m inden idegszála a Nyugathoz fűz annyira, hogy sem kultúrájára, sem bárm i m ás életnyilvánulására soha a legkisebb h atást sem tu d ták a délről, keletről és északról őt kö rü lh atáro ló szláv népek gyakorolni. N jrugatnak legkeletebbre tó it védőbástyája Magyarország a szláv im perialista előretöréssel szemben, m int ahogyan egész léte során a nyugati civilizáció legkeletibb védelmezője és fe n n ta rtó ja volt. De éppen igy nem rokon a germ án népekkel sem. Ezek elnyomó, kelet felé törő im perializm usát éppen úgy m egállásra kényszeritette szám talanszor az évszázadok során, m int a keleti barbárság N yugat felé való előnyom ulását. Egész nyilvánvaló tehát, hogy igenis érdeke az USA-nak és a nyugati hatalm aknak egy erős és egészséges M agyarország fennállása, léte és biztonsága. De érdeke nem csak politikailag, gazdaságilag is. Az a része Délkeleteurópának, am elyet a K árpátok hegylánca karol á t észak, kelet és dél felől, s ame> lyen a D una értékes középső szakasza vonul végig, s am elybe e m edence egész egységes vízi h áló zata

6 belekapcsolódik; geográfiailag is, gazdaságilag is tökéletes, a term észet által igy megszabott egység. Bemie a m agyar nép szuprem áciája biztosított E urópa e térségében njrugalm at és egyensúlyt politikai téren, de egyben a gazdasági prosperitását e területnek az együvé tartozáson kivül is a vezető m agyarság m agasabb fokú kulturája, organizáló, alkotó képessége és in iciativ ája biztosította. Ezek letagadhatatlan tények, amelyeket a statisztik ai szám ai s évszázados történések éppen úgy bizonyítanak, m int a K árpát-d unam edence egész gazdasági kulturája. Tények, amelyek m ellett e földrajzi adottságot is számba véve meg kell hajolni. Az európai em beriség nem engedheti m eg m ag á nak azt a könnyelm ű luxust, hogy geográfiauag és gazdaságilag egységessé te re m te tt terü letek et szétválasztva és népek nagyobb fokú term elési k u ltú ráját negligálva, lecsökkentse a term elést olyan területen, ahol éppen ellenkezőleg, megfelelő tőke bekapcsolódásával inkább még további nagy lehetőségei vannak úgy mezőgazdasági, m in t ipari téren a term elés fokozásának. ím e, az igazság érvényesítése csakugyan n ag y é r deke az em bernek, népeknek, nem zeteknek is. Erdély szerves része M agyarországnak E tanulm ány keretében nem akarjuk az egész m a gyar problém át érinteni s a Trianonban 1920-ban és P árisban 1946-ban M agyarországgal szemben elkövete tt összes igazságtalanságokat tárg y aln i, az országtól nyugaton, északon és délen indokolatlan igazságtalansággal elszakított területek kérdését taglalni, egyedül az ország keleti részének, a tőlünk keleten elvett terü letek n ek és b en n ü k Erdélynek sorsát. A trianoni, m ajd az 1946-os párisi békeszerződés M agyarország teiületéből keleten kereken

7 négyzetkilométernyi területet ju tta to tt Romániának. Ez a terület általában északról délnek véve a M áramarossziget - Szatm árném eti - Nagyvárad > A rad - Temesvár városok és környékeik által megvonható vonaltól keletre eső rész. Ennek a területnek az a kereken négyzetkilométernyi keleti része, am elyet N yugat felől a Bihar-Solymos-Meszes hegység s a Ruszka és Szörényi havasok határolnak, dél és kelet felől viszont a K árpátok hegylánca övez, m aga a tuladonképpeni úgynevezett történelm i E r dély. Úgy m aga Erdély, m in t az elszakított egyéb te rü letek ezer éven á t M agyarországhoz tartoztak. A X. század végén az országot birtokba vevő magyarok birtokba vették ezeket a területeket is, s azokat a XVI. század közepéig de facto birtokukban s uralm uk a la tt is tartottáik. Amikor a XVI. század közepétől kezdve az egyre erősbödő török előretöréssel szemben az egyre nehezebb és kétségbeejtően kilátástalannak látszó m agyar ellenálláis lassan és fokozatosan visszaszorult, átm enetüeg Tem esvár, Arad és Nagyvárak és e városok vidékei török m egszállás a lá kerültek. A X V n. század végén és a XVIII. század legelején azonban sorra felszabadultak a törökök kiűzetésével, s onnan kezdve ú jra a m agyar király impérium a alá kerültek vissza, s m aradtak is a m agyar állam részei az 1920-as szerencsétlen békeszerződés rendelkezéséig. M aga a tulajdonképpeni Erdély viszont a XVI. század közepétől a törökök kiűzetéséig, te h át ugyanazon időpontokon belül, külön m agyar fejedelemséggé vált. Nem véletlen, vagy egyesek erőszakos beavatkozása hozta azt igy létre. Erdély csakúgy, m int a fentebb em lített egyéb keleti részei az ország területének a m agyar honfoglalástól kezdve szerves része volt M a gyarországnak. M int az ország legtávolabb keleti része, am elyet a fen t ir t hegységek elválasztottak

8 bizonyos fokig a nagy, középső alföldi medencétől, közigazgatásilag bizonyos fokú autonóm iát élvezett. Élén az úgynevezett erdélyi v ajd a állott, a k it a m a gyar király nevezett ki, aki te h á t m in t királyi helytartó vezetője és feje volt e területnek, s a m agyar király reprezentánsa volt az ország ezen részében. Amikor a XVI. század közepén a török tú lerő benyom ult az ország középső részébe, s a Habsburg házból való m agyar királyok nem tu d ták hozni azt a külföldi segítséget, am ely nélkül a törököt kiszoríta n i m á r nem lehetett, s igy a m agyar király h a talm át csak az ország szabadon m aradt nyugati részén gyakorolhatta, a fen t ir t előző adottságból te r m elődhetett ki Erdély különállása, m int kényszerű szükség, s igy le tt a korábban csak közigeizgatási autonóm iával, vagyis helyesebben inkább a célszerűségi alapokból keletkezett elkülönített igazgatású m agyar országrészből külön m agyar fejedelemség. Ebben az erdélyi m agyar fejedelemségben békésen élt a ném et és rom án lakosság a m agyarral. Alább rátérünk az etnikai kérdésekre. I tt csak azt jegyezzük meg, hogy a m agyar vezető réteg lojalitása nyitotta meg Erdély h a tá ra it ebben az időben a töm eges rom án bevándorlás előtt, am ire a ro m án n ép a K árpátokon túli területekről részben a török nyomás folytán, részben s a já t vezetőinek, a nagybirtokos főúri osztálynak, az úgynevezett bojároknak a saját népével szemben abszolút antiszociális, sőt zsarnok ian kizsákm ányoló bánásm ódja m ia tt kényszerűit. Erdély m agyar fejedelmei egyben a n y u g ati keresztény civilizáció és szabadságjogok védelmezői voltak. A vallásháborúk korában Bocskay István, B ethlen G ábor s a Rákócziak a szabad vallásgyakorlatért rán to ttak kardot, s viseltek háborút a Habsburgokkal szemben. Erdély volt az első ország a világon, ahol törvénybe ik tatták a vallásszabadságot a to rd ai országgyűlésen. Ezeknek az erdélyi fejedelm eknek a h arcai egyben

9 m agyar szabadságharcok is voltak. A germ án im perializmus ugyanis a Habsburg uralkodókon keresztül m indegyre negligálta, m egsértette a m ag y ar alk o t m ányt, a m agyar nép szabadságjogait, s általában M agyarországnak a nagy germ án császárságban való beolvasztására törekedett. A nyugati részek m agyarsága hősiesen védte a török előnyom ulás ellen az országot váraiban, erődeiben fel-feltartva azt. Ezeknek hősi harca nélkül a Njnigat is veszélybe került volna, elsősorban éppen az a ném et császárság, amely a m agyar védelmet azzal h álálta meg, hogy a m agyarságot elnyomta. Ennek az elnyomott, veszélyeztetett m agyarságnak a segítségére siettek Erdély fejedelmei, s a vallásszabadságon kívül a m ag y ar alkotm á nyos szabadságjogok érvényesüléséért, s ezek védelm ében is harcoltak. A m agyar nem zeti eszme szolgálatán kivül azonban, az általános emberi szabadságjogok védelmezője is volt Erdély és egyben a nyugati civilizáció legkeletibb bástyája. K ulturája a m agyar k u ltu ra volt néhány ném et, szász helység kivételével, amelyek viszont ném et kultú rá t m utattak. Román k u ltu rája nem is lehetett, m ert a rom án lakosság túlnyom ó nagy többségében egyszerű földműves és m im kás nép volt. A rom án kultura csak a görög keleti rom án templomépitésben ju to tt kifejezésre, am i viszont egyben a m agyar türelm ességet, a ténylegesen fennálló vallásszabadságot igazolja. A városok, a fennebb em lített néhány szász város n ém et jellegétől eltekintve, m agyarok voltak úgy lakosságuk túlnyom ó többségét, m int egész h ab itu su k at, jellegüket, s összes k u ltu rális m egnyilvánulásukat illetőleg. Mikor a török végleg M üzetett, s az ország általa m egszállott részei ism ét a m agyar király jogara alá kerültek, az erdélyi fejedelem séget is a m ag y ar k i rály vette át. Erdély különállása igy m aradt fenn 1848-ig, m ikor a diadalm as m agyar forradalom el

10 törölte ezt a különállást, s a régi szoros unióba hozta be Erdélyt. Ez az erdél3^ m agyar fejedelemség, s általában Erdély rövid történelm e. Erdély és a rom ánok Amilyen tárgyilagossággal Erdély tö rtén eté t ism ertettük, ugyanolyan okbjektiv képet akarunk adni Erdély nem zetiségi viszonyairól is. Amint erre rám utattunk, Erdély a honfoglaláskor, a X. század végén került m agyar uralom alá csak úgy, m in t az ország többi részei. A m agyarság E r délyben gyéren és elszórtan élő ném i szláv eredetű lakosságot talált, amely nem csak hogy ellent nem állott, de rövid m ásfél évszázadon belül teljesen felolvadt a m agyarságban. Nem igaz te h át az a rom án állítás, m in th a Erdélyben ekkor m ár rom ánok is laktak volna, m int ahogy egyetlen komoly tudom ányos m egállapítás n em igazolja azt a rom ánt állítást sem, m intha a rom ánok az e vidéket egykor meghódító róm aiak leszármazó! lennének. Ellenkezőleg, m inden komoly tudom ányos vizsgálat azt állap íto tta meg, hogy a rom ánok a balkáni félszigeten elszórtan élő valamilyen szláv fajú nép voltak, akik az albánokkal, bulgárokkal és görögökkel elkeveredtek. F elhuzódtak a D u n a alsó folyásáig, m ajd a K árpátok hegyláncától délre és keletre elterülő sík vidékekre. így alakultak meg később a K árpátoktól délre levő területeken a havasalföldi, a K árpátoktól keletre elterülő részen pedig a moldvai rom án, úgynevezett vajdaságok. Erdélyben az első rom án települők a X III. század elején jelentek meg, m int egyszerű hegyi pásztorok, akkor tehát, mikor a m agyarság m ár több m int 200 esztendeje b írta ezt a földet ból való az első szám szerű ad at, am iben az akkori m ag y ar király el

11 rendelte, hogy az oláhokat az erdélyi k iiály i u ra d a lom ban kell összegyűjteni, s m inthogy ez az u ra d a lom csak cca 30,000 hektárnjá volt, ez által közvetve is abszolút igazolt az, hogy a rom ánok szám a a 20,000 főt nem haladta meg. De tudjuk azt is, hogy sokkal később, a XV. század második felében a nagy m agyar király, M átyás u ralkodása a la tt M agyarország lakossága négy millió főre rúgott, s ennek több m int 80%-a volt m agyar anyanyelvű. H a számba vesszük, hogy az ország északi részén nagyobb szám ú szláv nép, n y u g ati ré szén ném et nép, s végül Erdélyben is az oda szintén a X III. században betelepült nagyobb szám ú ném et (szász) nem zetiségű nép lakott, nyilván világos, hogy az erdél}d rom án lakosság még akkor sem lehetett számottevő. Tudjuk azt is, hogy a XVI. század végén, te h át olyan időben, mikor a török nyomás nem csak az egész B alkánra, de a ro m án vajdaságokra is kiterjedt m ár, még mindig csak 100,000 fő körül volt Erdélyben a rom ánok létszám a, h o lo tt a török nyom ás elől m ár akkor cca egy félévszázad óta egyre nagyobb töm egekben jö ttek á t a szabad Erdély földjére. Ki te tte lehetővé a rom ánok besziváigását? Hol lehetett volna tehát a X. század végén rom án nép, vagy éppen rom án uralom Erdély földjén? A k ultura legrégibb nyomai is ezt bizonjritják. Ha a rom án nép valóban Erdélyben élt volna, ^ k o r az o tt századokon á t m egfordult gót, hun, avar népekkel feltétlen érintkezésbe kellett volna kerűliüe. Ez esetben a görög, bolgár nyelvi, kultxirális, életszokásbeli beh atáso n kivül, am elyek a ro m án népben k é t ségkívül fellelhetők, gót, hun, és avar ilyen behatásoknak legalább ném i nyom a is kim utatható lenne, holott üyen nincs. Azt bizonyltja ez, hogy ezekkel érintkezésbe sem kerültek. H a nem, n em is szárm az

12 h a tta k a róm aiaktól sem, akik korábban já rta k itt, m int a gótok és himok, de nem lehettek Erdély urai sem. De erről egyetlen történelm i feljegyzés sincs, erről sem m ilyen régi épület, ásatások során fe ltá rt k u ltu rális em lék sem tanúskodik, sőt ellenkezőleg, m in den, am i ezen és egyéb téren a tudom ány megvilágításába került, éppen a m agyar uralm at, a m agyar kultm a létezését bizonyítja. Amikor a magyarság* egyfelől a török elleiü heroikus harcban, másfelől éppen az Erdélyből kiindult szabadságheircokban vérzett, akkor kezdett a ro m án ság egyre nagyobb szám ban betelepülni Erdélybe. Oka ennek, m int arra m ár fermebb is u ta ltu n k a török nyomáson kivül a rom án vajdaságok feudális berendezettségében található. Az otthon elnyomott rom án kisember átjö tt a K árpátokon, ahol Erdélyben szabadságban élhetett, anyagilag is jobb helyzetbe került, viszont a százados harcokban legyengült, k i pusztult m agyarság helye üres volt, s a földesurak szívesen fogadták a friss m unkás kezeket, m ert m a gyar nem volt helyettük. Hiszen a csaknem hét évszázados szakadatlan harcban Erdély m agyarsága erősen megfogyatkozott. így kapott itt otthont, kenyeret a rom án nép, amely, mível nem katonáskodott és vérzett, m int a magyar, nyugodtan szaporodhatott is. Hogyan szaporodtak el a rom ánok Erdélyben? A m agyar nép liberalizm usa te tte lehetővé az erdélyi rom ánok szám ára a nyugodt életet, azt, hogy nyelvüket, vallásukat m egtarthatták, iskoláikban anyanyelvükön taníth attak, szóval megőrizhették népi jellegüket. Amikor 1848-ban a diadalm as m agyar forrsidalom felszabadította és földhöz ju tta tta a jobbágyokat, ez

13 a romáin jobbágyságra éppen úgy vonatkozott, m int a m agyarra. A m agyar földesurak földjéből éppen úgy m egkapta a rom án paraszt a részét, m in t a m a gyar s később, am ikor a jobbágyfelszabaditás végreh ajtása u tá n a föld szabad forgalom tárgya lett, a rom án éppen úgy vásárolhatott földet, m in t a m a gyar. így az 1848-tól 1918-lg terjedő hetven év a la tt e kétféle jogalapon m integy másfél millió hektár föld került Erdélyben rom án kézre, am i az itten i egész mezőgazdaságilag művelhető területnek egynegyed része. Románok szabadon végezhették az egyetemeket, nyitva volt előttük M agyarországon m inden pálya, am int hogy igen sok m agas állású közfunkcionárius volt is rom án szárm azású éppen úgy, m int ahogyan gazdasági téren is. Iparban, kereskedelemben igen sokan tekintélyes vagyonokat gyűjtöttek. R om án iskolák, a felekezetiek is állandó állam segélyt élveztek, a rom án görög keleti és görög k atolikus papok m agas dotációkban részesültek az állam részéről. R om án egyetemi hallg ató k százai, ezrei voltak a m agyar egyetemek hallgatói, közülük igen sok szegénysorsu állam i ösztöndíjjal tám ogatva végezhette tanulm ányait. G azdasági téren seirmiilyen rendelkezés nem korlátozta soha a rom ánok jogait, érvényesülési lehetőségeit. Földet vásárolhatott, ip art űzhetett, kereskedh etett Magyarországon, s igy természetes Erdélyben is. Mindebben éppen úgy nem gátolta senki, m int ahogyan h ité t szabadon v allh atta, nyelvét beszélhette. Ha csak kis részben is igaz le tt volna az a sok ráfogás, ami szerint M agyarországon elnyomták, erőszakosan beolvasztották az Idegen nemzetiségeket, vájjon lehetséges lett volna-e az, hogy az országtól elszakított keleti részeken, s igy Erdélyben Is úgy megerősödhessék a rom ánság, am i végül is szeparációhoz vezethetett? Nyilvánvaló, hogy m indaz, am it

14 a m agyarságra ráfogtak, merő rágalom volt, azt azonban elérték vele, hogy ezt a részt letépték az ezeréves m agyar állam testről, s o d aad ták R om ániának. A hazugság győzelme csak igazságtalanság lehet De vájjon azért történt-e ez valóban igy, m ert a nyugati hatalm ak a m agyarok ellen rom án részről folytatott rágalom hadjárattal félrevezetve, igy látták helyesnek és igazságosnak a döntést? Részben kétségkívül ennek a ham is p ro pagandának h atása a la tt cselekedtek így Trianonban ban a nyugati nagyhatalm ak. Csakugyan hagyták m agukat egy abszolút egyoldalú propagandahadjárat által befolyásoltatní, s a m agyar ellenérveket meg sem h allg atták. De csak részben volt ez az oka elh atározásuknak. Nagy m értékben belejátszott azonban e döntés m eghozatalába az a meggondolás is, amely az első világháború u tá n abban lá tta a helyes elrendezést, h a Németország ellen a cseh-szerb-román népek, illetve ezek m egnagyobbított állam aiban keres tám aszpontokat. Ezeket, köztük R om ániát is m egnagyobbítani csak M agyarország terhére lehetett, s mivel M agyarországban, m ert a ném et szövetségese volt, am úgy is a gyűlölt ellenséget lá ttá k, nem kérdezte senki, m i az igazság, s hogy helyesebben m i lyen szörnyű igazságtalanság az, am it M agyarországgal szemben elkövetnek: Rom ánia m egkapta Keletm agyarországot és Erdélyt. A diktatúra barátai m indig a hitszegők le sz n ^ Ugyanez a Rom ánia 1941-ben azonnal és totálisan h áborúba lép ett N ém etország oldalán a szövetségesek

15 ellen. A nyugati hatalm ak közvéleményének egyrésze m ár a második világháborút közvetlenül megelőző időkben kezdte ugyan belátni az 1920-as páriskörnyéki békék esztelen és igazságtalan voltát, a Msa n ta n t államok irán t érzett szim pátia mégis erősebb volt, hogysem a józan belátás felülkerekedett volna. S most, hogy Rom ánia éppen azok ellen lépett hadba, akik őt naggyá növelték, tám ogatták, dédelgették és éppen a ném etek oldalára lendült át, azt hihette volna az ember, a józan belátás m ost m ár gátlás nélkül érvényesülhet. Rom ánia azonban egy ujabb hitszegéssel, akkor, mikor országának nagyrésze m ár orosz megszállás alá került, kiugrott a ném et szövetségből, s á tá llt az orosz oldalra. Ez a lépés csak részben volt önálló elhatározása, hiszen országa egy részét m ár elvesztette volt, mégis azonnal javára Írták. A rom án hadsereg m ár meg volt verve akkor, s igy de facto ez a lépés nem jelente tt katonailag sem, politikailag sem valam i különös előnyt a szövetségesek részére. Csodálatosképpen mégis m egjutalm azták ú jra Rom ániát. Ú jra odaadták neki Erdélyt s M agyarország keleti részét, holott jobban, nagyobb m értékben vett részt a háborúban a ném et oldalon, m in t M agyarország, ő ju talm at kapott azért, am iért mi büntetést kaptunk. Oroszország ígérte m eg neki Erdélyt. Tehette, m e rt nem az övéből adta, hanem abból a Magyarországból, amelyben a szlávok a legnagyobb ellenségüket lá tták. a A pánszláv imperializmus a m agyarok kiirtását kéri ellenszolgáltatásként Nem a józan megfontolás, a helyes elrendezésre irányuló szándék, még kevésbbé az igazság keresése ad ta Rom ániának Erdélyt, csak a szlávok magyargyűlölő politikája és bosszúja azért, m ert a m agyar hadsereg nem követte a hitszegésben a rom án p éld át

16 Az erdélyi m agyarságon ú jra végigtiporhattak a rom ánok. M ert R om ánia bebizonyította, hogy m indazt, amivel M agyarországot a kisebbségeket illetőleg m egrágalm azta, ő hatványozottan meg is tette a sajá t országában a most o tt kisebbségi sorsba ju to tt m agyarsággal. Földreform címén sorra kisajátították a m agyar kézben lévő birtokokat, de ezek felosztásában csak rom án részesülhetett. Ipar és kereskedelem szintén csak korlátozott m értékben n y ú jto tt a m agyaroknak megélhetést, m ert speciális adóztatással s m inden más módon lehetetlenné tették m agyar részére az életet. Az úgynevezett ip arp árto lásí törvény végreh a jtá sa végül is odavezetett, hogy a m agyarok százával voltak kénytelenek visszaadni az iparengedélyt. Hogy egyben a városok m agyar jellegét elburkolják, m egadóztatták, m ajd teljesen eltiltották a m agyar nyelvű cégtáblákat. Vad sovinizmusukban odáig m entek, hogy m ég teljesen m agyar falvakban is ro m án nyelvű állam i iskolákat létesítettek, a m agyar tannyelvüeket bezárták. Még a felekezeti, katolikus és protestáns iskolák közül is többszázat beszüntettek, a fen n ta rtó egyházak földjeit szintén a földreform alá vonva, így szűntették meg azok anyagi alapjait. Színm agyar községek népének saját pénzén görög keleti rom án tem plom okat kellett a községben felépítenie, holott csak az odahozott jegyző és a csendőr, tanító volt o tt görög keleti rom án. Papokat, ta n ító k at, s a m agyar értelm iség ezreit a legkülönfélébb űrügyek alapján börtönre vetettek és igen sok ezret egyszerűen kiutasítottak és átkergettek a megm a ra d t M agyarországra. A ro m án politikai rendőrség, az úgynevezett siguranta ugyanaz volt, m int a G estapo, vagy a GPU, de főkép a m ag y ar kisebbséggel szemben. K ülönösképpen üldözték és elnyom ták az Erdély keleti részén, közvetlen a K árpátok keleti hegyláncán belül élő m agyarokat, az úgynevezett székelyeket. Ez az egy töm bben e részen élő 600,000

17 főnyi székely-magyarság m indezt a rom án módszert fokozottan szenvedte el. Közösségi tulajdonban lévő, s kulturális alapítványi célokat szolgáló, nagy székely erdőbirtokokat elvettek, s még későbbi nemzetközi bírósági Ítélet ellenére sem adták azokat vissza. Hosszú lenne felsorolni m in d azt az erőszakot, ü l dözést, elnyom ást, am it R om ániában a m agyarságnak el kellett szenvednie. Egy bizonyos, hogy semmit abból, am it a nemzetiségi kisebbségekkel szembeni hum ánus eljárásra R om ániát úgy a trianoni békeszerződés rendelkezései, m int általános emberi és erkölcsi Íratlan törvények szerint is kötelezte volna, be nem ta rto tt. ím e a kép: Erdélyben a sokszázados m agyar u ra lom a la tt a rom án nyelvű nép gyarapodott, m űvelődhetett, m egőrizhette nyelvét, fen n ta rth atta saját anyanyelvű iskoláit, szabad em berként élhetett. A rom án uralom a la tt viszont a m agyarság elnyomott, üldözött, vagyonából kiforgatott, nyelvétől eltiltott pária lett, akik közül sokakat, néhol egész falvakat még h itü k elhagyására is kényszeritettek. Mindezek éppen olyan letagadhatatlan tények, m int am iket a m agyar uralom ra s a rom án térhódítá sra vonatkozólag fennebb előadtunk. H ogyan állu n k m a Erdélyben? És csodálatosképpen, mindezek ellenére a m agyar élet, a m agyar kulturfölény mégis fe n n m a rad t E r délyben. A m agyarság száma, dacára a legalább kétszázezernyi kíüldözöttnek, az erőszakos, úgynevezett névelemzések u tján keresztül v itt rom ánosításnak, a részükre abszolút kedvezőtlenné te tt gazdasági viszonyoknak, szaporodott. Erdélyben, az elszakított keleti területeken a m a gyar im périum utolsó idejében cca. 1.8 millió m agyar,

18 3 millió rom án és 600,000 ném et élt. Erdélynek északi felében többségben van a m agyarság, keleti részén pedig éppen túlnyom ó nagy többségben. Ez az úgynevezett Székelyföld, ahol a 600,000 főnyi székelym agyarság az ezeréves ország keleti perem ének őrzőiéként egységes töm böt alkot. A ném etség kisebb részben Erdély északi, nagyobb részben déli felében él. M inden üldöztetés ellenére az arányok nem változtak. A ném etek kitelepítése folytán ezek száma erősen csökkent, a m agyarságé azonban emelkedett, s igy lényegében a szám arányok ugyanazok. Főleg nem változott meg a városok m agyar jellege, m inden erőszakolt rom án betelepítés ellenére sem. A Székelyföld városai: Székelyudvarhely, M arosvásárhely, Csíkszereda, Sepsíszentgyörgy, Kézdívásárhely, Gyergyószentm íklós 99%-bán m agyarok, de túlnyom ó többségben m agyar Kolozsvár is, Erdély legnagyobb városa, Dés, Torda, Brassó s a többi kisebb város is. Beszterce, Segesvár, Nagyszeben, Medgyes viszont ném et jellegű városok. A városok köz- és m a gánkézben lévő könyvtárai, muzeumai, tudom ányos gyűjtem ényei m ind-m ind m agyar alkotások, s a m a gyar ezeréves birtoklást és abszolút m agyar kulturfölénjrt igazolják. Az Erdélyen kívül elszakított keleti rész városai szintén m ind túlnyomó m agyar többségűek: Szatm árnémeti, Nagykároly, Nagybánya, Szílágysomlyó, N agyvárad, Arad, m ind-m ind m ag y ar városok, Tem esvár pedig felében m agyar, felében ném et város, alig 10%-nyí rom ánsággal. A keleti rész és Erdély összes számottevő városai te h át a néhány ném et jellegűtől eltekintve vagy egészen, vagy túlnyom ó többségben magyarok, am i a m agyar kulturfölénynek eg3nnagában is eklatáns bizonyítéka. Egy bizonyos, hogy p u sztán a nem zetiségi megoszlás számbavételével Erdély, s a vele tő lü n k elszakíto tt keleti részek sorsa felett igazságosan dönteni

19 nem lehet. Nemcsak azért, m ert a rideg számszerüség tényeivel szemben áll m indaz, am it a m agyar tö r ténelmi jog, kulturfölény s a kisebbségekkel való bánásm ódot illetőleg elm ondottunk, hanem azért sem, m ert am in t láttuk, az egész kérdéses terület egyes összefüggő részein a m agyarság, m á su tt viszont a rom ánság van többségben. Á ltalában a Maros és Küküllő folyóktól északra és keletre egész a K árpátok láncáig elterülő részen a m agyar, a déli részen viszont a rom án nép van többségben. De m agyar többségű az Erdélyen kivül elszakított egész te rü le t is. Erdély geográfiai és gazdasági helyzete Az Erdélyen kivüh M agyarországtól elszakított s R om ániának ad o tt terü letek kétféle jellegűek. Egyik ilyen rész sík terü let, része a vele közvetlenül összefüggő nagy m agyar alföldi medencének. Ez az alföldi rész néhol egészen a történelm i Erdély h a tá ra it alkotó hegyek lábáig benyulík, m ásu tt viszont a sík terület u tá n még egy dombos és kisebb hegyekkel b o ríto tt rész van a tiüajdonképpeni erdélyi h a tárhegységek és az alföldi jellegű sík vidék között. Hogy a főleg északkeleten s délen mélyen a hegyekig benyúló sík terület szorosan összefügg az Alfölddel, ez vuágos, de ide sorakoznak fel a dombos és kisebb hegyekkel borított részek is. Vizeik, ú tjaik nyugat, az alföldi medence felé vezetnek. Jellegiik nagyjából éppen olyan, m int az Alföldet észak és északnyugat felől átkaroló dombos, kis hegyekkel borított részeké. Ez az egységes, dombok és alacsony hegyek alkotta karéj kelet, észak és északnyugat felől fogja körül a nagy alföldi medencét, átm enet m indenütt a nagyobb hegyek felé. Form ája e karéjnak szintén egységes: gyümölcs, szőlő, lombos erdők s az alacsonyabb dom b oldalakon még m indenütt az alföldi búza, sőt tengeri term elés, burgonyával és árpával vegyesen.

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-1524/1963

ÁBTL-4.2.-10-1524/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-1524/ 1963. JÓVÁHAGYOM! Pap János s. k., belügym iniszter Budapest, 1963. m ájus 20. A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

BA LA TONBERÉNYI BÚCSÚ: JÚNIUS 24. AZ OLTÁRK ÉP 2008. április 30-án m e gtartott nyílt ülésén beruh ázója Az üdülőfalu (Inform ációink sze rint m ájusban se m a fe lk e re sés, se m pe dig az aláírás ne

Részletesebben