MI AZ IGAZSAG ERDELY ESETEBEN?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MI AZ IGAZSAG ERDELY ESETEBEN?"

Átírás

1 NYIRŐ JÓZSEF: MI AZ IGAZSAG ERDELY ESETEBEN?

2 Erdély a délkeleteurópai térségnek talán legszebb, legértékesebb s az utóbbi években m inden esetre egyik legtöbbet v ita to tt területe. Bizonyára ékes drágaköve a K árpátm edencének, történelm e éppen olyan vonzó, érdekes és színes, m int m aga a földje. Kicsiny, de kulturkincse sok. Földjét tenger vér öntözte, m ert a szabadság földje volt egykor. Ma is vér és könny öntözi ezt a földet, m ert m egfosztották szabadságától, s m ert az igazság m egcsúfolásával szenvedésre, p usztulásra Ítélték. Milyen ez az Erdély? S m i az igazság Erdély esetében? A USA igazi nagysága A m ennyiie igaz az, hogy m ég a legkiválóbb, legnagyobb ember is sokszor téved, s néha éppen akkor követi el a legm áltóbb h ib át, am ikor azt hiszi önmagáról, hogy helyesen cselekedett, éppen annyira igaz az is, hogy csak az átlag o n felüli, lelkileg emelk edett em ber képes hibáinak, tévedésének beism erésére, s m ég inkább azok jóvátételének legalább m egkísérlésére. Fokozottan áll ez népekre, nem zetekre is. A népeket, országokat vezető politikusok a legjobb szándék és nagyszerű képességek ellenére is követnek el sú lyos hibákat, de csak a nagy népek, csak em elkedett szellemben élő nem zetek képesek a rra, hogy e hibákat, vagy tévedéseket nyíltan és őszintén bevallják, a világ elé tárják, s képesek legyenek a jóvátételre is. Csak az igazi szabadság légkörében fejlődhetik ki

3 egy népben az önkritikának ez a foka, de ez egyben nagyságának is záloga, m ert a hibák felismerése nyom án azok jóvátételére iiánynló cselekedetek term ik m eg a legértékesebb gyümölcsöket, tu d n iillik a m egértő b arátsá g o t a m ás népekkel, s ezzel a békét. Az USA nagyságát nem csupán területének m érhetetlen gazdagsága, politikai és katonai erőinek hatalm as mérve, népének páratlan lendületü m unkakészsége adják meg, hanem az a senmü m ással össze nem hasonlítható szellemi érték, am elyet szabadságszeretete és az igazsághoz való tö rh etetlen ragaszkodása jelent. O ur reliance is in the lőve of liberty which God has planted in our bosoms, m ondja Abrahám Lincoln. Justice is the great interest of m án on E arth, m ondja Dániel Webster. A szabadság és igazság szeretetén épült fel az am e rikai szellemi élet, s ezért képes az USA arra, hogy felismerje és bevallja tévedéseit is, am ikor m a máinyíltan m egmondják, milyen hiba volt a teheráni, a yaltai és potsdam i értekezletek határozatainak elfogadása. De éppen úgy képes az USA arra is, hogy tévedéseit, h ib á it jóvátegye, hiszen a világ népei lá t ják, hogy m indaz a hatalm as gazdasági és politikai erőfeszítés, am elyet m a tesz, erre irányul. De megvan az első konkrét cselekedet is, mikor Triesztet vissza akarja adni Olaszországnak, beismerve a korábbi döntés téves voltát, s am ikor a jóvátételi lépés m egtételében egy, a másik kettő: Anglia és Franciaország közvéleményével, am ely országok népei szintén a szabadság gondolatának zászlóhordozói. Ez adja meg a letiprott népeknek azt az egyedüli éltető rem ényt, hogy a nyugati dem okratikus h atalm ak segítségével vissza fogják szerezhetni szabadságukat, s egyben meg fog történhetni egy m indenre kiterjedő Igazságos elrendezése is az európai kérdéseknek.

4 A trieszti példa és a m agyar igazság Mi magyarok, kik Európa m inden népe között talán a legtöbbet véreztünk ezer éves létünk során a szabadságért, de akik egész bizonyosan a legtöbb és legkegyetlenebb igazságtalanságokat szenvedtük el, éppen azért bizalommal és h ittel eltelten várjuk a m agyar sors jobbrafordulását, országunk és népünk m egm entését a nyugati dem okratikus hatalm aktól. S mivel az igazság m indig és mindenkivel szemben igazság m arad, hiszünk abban is, hogy a m i igazságunk is győzedelmeskedni fog. A m últban elkövetett tévedések és hibák egyik legkiáltóbbika az, am it 1920-ban, Trianonban és ennek nyom án 1946-ban Párisban az úgynevezett békeszerződések kapcsán M agyarországgal szemben elkövettek. A trianoni békeszerződés igazságtalanságát a nyugati hatalm ak m ár a második világháború előtt kezdték felismerni. A nnál kegyetlenebb, hogy a m ár-m ár felism ert tévedést 1946-ban Párisban m inden további nélkül egyszerűen m egism ételték. Ám a n n á l fokozottabban áll fen n a jóvátéteu kötelezettség. A nyugati hatalm ak, elsősorban az USA, a trieszti üggyel elin d u ltak a jóvátétel u tjá n, m i te h á t bizton hisszük, hogy a M agyarországgal szemben kétszer elkövetett igazságtalanság jóvátételének szintén el kell következnie. De valóban igaza van Dániel W ebsternek, hogy az em bernek nagy érdeke is az Igazság. Az USA-nak, s általában a n 3rugati hatalm aknak az erkölcsi és szellemi értékek m egbecsülésén tú l valóban politikailag és gazdaságilag is egyaránt érdeke az, hogy a M agyarországgal szemben 1920-ban és 1946-ban Ismételten elkövetett igazságtalanságot csakugyan jóvátegyék, s igy egy erős és egészséges M agyarországot terem tsenek a délkeleteurópai térségben.

5 M agyarország védelem és egyensúly A bolsevista veszedelmen kivül ugyanis egy nagy szláv im perialista előtörés is fenyegeti Európa népeit. A régi nagy szláv álom: elérni a meleg tengert, m a nem álom többé. A nagy szláv im perializm us mohó keze m a m ár elért a Földközi-tengerig. Ez a szláv törekvés nem fog megszűnni akkor, h a a bolsevizmus vissza is kényszerül valamilyen áron és módon. Ez élni fog tovább és fenyegetni fogja a Földközi-tenger szabadságát ezután is. Délkeleteurópa népei között viszont a m agyar az egyetlen, amelyben egy cseppnyi szláv vér sincs, amely ezer éves léte során m indig a Nyugat védelmében állt őrhelyén s am elyet egész k u ltu rája, m inden életnyilvánulása, m inden idegszála a Nyugathoz fűz annyira, hogy sem kultúrájára, sem bárm i m ás életnyilvánulására soha a legkisebb h atást sem tu d ták a délről, keletről és északról őt kö rü lh atáro ló szláv népek gyakorolni. N jrugatnak legkeletebbre tó it védőbástyája Magyarország a szláv im perialista előretöréssel szemben, m int ahogyan egész léte során a nyugati civilizáció legkeletibb védelmezője és fe n n ta rtó ja volt. De éppen igy nem rokon a germ án népekkel sem. Ezek elnyomó, kelet felé törő im perializm usát éppen úgy m egállásra kényszeritette szám talanszor az évszázadok során, m int a keleti barbárság N yugat felé való előnyom ulását. Egész nyilvánvaló tehát, hogy igenis érdeke az USA-nak és a nyugati hatalm aknak egy erős és egészséges M agyarország fennállása, léte és biztonsága. De érdeke nem csak politikailag, gazdaságilag is. Az a része Délkeleteurópának, am elyet a K árpátok hegylánca karol á t észak, kelet és dél felől, s ame> lyen a D una értékes középső szakasza vonul végig, s am elybe e m edence egész egységes vízi h áló zata

6 belekapcsolódik; geográfiailag is, gazdaságilag is tökéletes, a term észet által igy megszabott egység. Bemie a m agyar nép szuprem áciája biztosított E urópa e térségében njrugalm at és egyensúlyt politikai téren, de egyben a gazdasági prosperitását e területnek az együvé tartozáson kivül is a vezető m agyarság m agasabb fokú kulturája, organizáló, alkotó képessége és in iciativ ája biztosította. Ezek letagadhatatlan tények, amelyeket a statisztik ai szám ai s évszázados történések éppen úgy bizonyítanak, m int a K árpát-d unam edence egész gazdasági kulturája. Tények, amelyek m ellett e földrajzi adottságot is számba véve meg kell hajolni. Az európai em beriség nem engedheti m eg m ag á nak azt a könnyelm ű luxust, hogy geográfiauag és gazdaságilag egységessé te re m te tt terü letek et szétválasztva és népek nagyobb fokú term elési k u ltú ráját negligálva, lecsökkentse a term elést olyan területen, ahol éppen ellenkezőleg, megfelelő tőke bekapcsolódásával inkább még további nagy lehetőségei vannak úgy mezőgazdasági, m in t ipari téren a term elés fokozásának. ím e, az igazság érvényesítése csakugyan n ag y é r deke az em bernek, népeknek, nem zeteknek is. Erdély szerves része M agyarországnak E tanulm ány keretében nem akarjuk az egész m a gyar problém át érinteni s a Trianonban 1920-ban és P árisban 1946-ban M agyarországgal szemben elkövete tt összes igazságtalanságokat tárg y aln i, az országtól nyugaton, északon és délen indokolatlan igazságtalansággal elszakított területek kérdését taglalni, egyedül az ország keleti részének, a tőlünk keleten elvett terü letek n ek és b en n ü k Erdélynek sorsát. A trianoni, m ajd az 1946-os párisi békeszerződés M agyarország teiületéből keleten kereken

7 négyzetkilométernyi területet ju tta to tt Romániának. Ez a terület általában északról délnek véve a M áramarossziget - Szatm árném eti - Nagyvárad > A rad - Temesvár városok és környékeik által megvonható vonaltól keletre eső rész. Ennek a területnek az a kereken négyzetkilométernyi keleti része, am elyet N yugat felől a Bihar-Solymos-Meszes hegység s a Ruszka és Szörényi havasok határolnak, dél és kelet felől viszont a K árpátok hegylánca övez, m aga a tuladonképpeni úgynevezett történelm i E r dély. Úgy m aga Erdély, m in t az elszakított egyéb te rü letek ezer éven á t M agyarországhoz tartoztak. A X. század végén az országot birtokba vevő magyarok birtokba vették ezeket a területeket is, s azokat a XVI. század közepéig de facto birtokukban s uralm uk a la tt is tartottáik. Amikor a XVI. század közepétől kezdve az egyre erősbödő török előretöréssel szemben az egyre nehezebb és kétségbeejtően kilátástalannak látszó m agyar ellenálláis lassan és fokozatosan visszaszorult, átm enetüeg Tem esvár, Arad és Nagyvárak és e városok vidékei török m egszállás a lá kerültek. A X V n. század végén és a XVIII. század legelején azonban sorra felszabadultak a törökök kiűzetésével, s onnan kezdve ú jra a m agyar király impérium a alá kerültek vissza, s m aradtak is a m agyar állam részei az 1920-as szerencsétlen békeszerződés rendelkezéséig. M aga a tulajdonképpeni Erdély viszont a XVI. század közepétől a törökök kiűzetéséig, te h át ugyanazon időpontokon belül, külön m agyar fejedelemséggé vált. Nem véletlen, vagy egyesek erőszakos beavatkozása hozta azt igy létre. Erdély csakúgy, m int a fentebb em lített egyéb keleti részei az ország területének a m agyar honfoglalástól kezdve szerves része volt M a gyarországnak. M int az ország legtávolabb keleti része, am elyet a fen t ir t hegységek elválasztottak

8 bizonyos fokig a nagy, középső alföldi medencétől, közigazgatásilag bizonyos fokú autonóm iát élvezett. Élén az úgynevezett erdélyi v ajd a állott, a k it a m a gyar király nevezett ki, aki te h á t m in t királyi helytartó vezetője és feje volt e területnek, s a m agyar király reprezentánsa volt az ország ezen részében. Amikor a XVI. század közepén a török tú lerő benyom ult az ország középső részébe, s a Habsburg házból való m agyar királyok nem tu d ták hozni azt a külföldi segítséget, am ely nélkül a törököt kiszoríta n i m á r nem lehetett, s igy a m agyar király h a talm át csak az ország szabadon m aradt nyugati részén gyakorolhatta, a fen t ir t előző adottságból te r m elődhetett ki Erdély különállása, m int kényszerű szükség, s igy le tt a korábban csak közigeizgatási autonóm iával, vagyis helyesebben inkább a célszerűségi alapokból keletkezett elkülönített igazgatású m agyar országrészből külön m agyar fejedelemség. Ebben az erdélyi m agyar fejedelemségben békésen élt a ném et és rom án lakosság a m agyarral. Alább rátérünk az etnikai kérdésekre. I tt csak azt jegyezzük meg, hogy a m agyar vezető réteg lojalitása nyitotta meg Erdély h a tá ra it ebben az időben a töm eges rom án bevándorlás előtt, am ire a ro m án n ép a K árpátokon túli területekről részben a török nyomás folytán, részben s a já t vezetőinek, a nagybirtokos főúri osztálynak, az úgynevezett bojároknak a saját népével szemben abszolút antiszociális, sőt zsarnok ian kizsákm ányoló bánásm ódja m ia tt kényszerűit. Erdély m agyar fejedelmei egyben a n y u g ati keresztény civilizáció és szabadságjogok védelmezői voltak. A vallásháborúk korában Bocskay István, B ethlen G ábor s a Rákócziak a szabad vallásgyakorlatért rán to ttak kardot, s viseltek háborút a Habsburgokkal szemben. Erdély volt az első ország a világon, ahol törvénybe ik tatták a vallásszabadságot a to rd ai országgyűlésen. Ezeknek az erdélyi fejedelm eknek a h arcai egyben

9 m agyar szabadságharcok is voltak. A germ án im perializmus ugyanis a Habsburg uralkodókon keresztül m indegyre negligálta, m egsértette a m ag y ar alk o t m ányt, a m agyar nép szabadságjogait, s általában M agyarországnak a nagy germ án császárságban való beolvasztására törekedett. A nyugati részek m agyarsága hősiesen védte a török előnyom ulás ellen az országot váraiban, erődeiben fel-feltartva azt. Ezeknek hősi harca nélkül a Njnigat is veszélybe került volna, elsősorban éppen az a ném et császárság, amely a m agyar védelmet azzal h álálta meg, hogy a m agyarságot elnyomta. Ennek az elnyomott, veszélyeztetett m agyarságnak a segítségére siettek Erdély fejedelmei, s a vallásszabadságon kívül a m ag y ar alkotm á nyos szabadságjogok érvényesüléséért, s ezek védelm ében is harcoltak. A m agyar nem zeti eszme szolgálatán kivül azonban, az általános emberi szabadságjogok védelmezője is volt Erdély és egyben a nyugati civilizáció legkeletibb bástyája. K ulturája a m agyar k u ltu ra volt néhány ném et, szász helység kivételével, amelyek viszont ném et kultú rá t m utattak. Román k u ltu rája nem is lehetett, m ert a rom án lakosság túlnyom ó nagy többségében egyszerű földműves és m im kás nép volt. A rom án kultura csak a görög keleti rom án templomépitésben ju to tt kifejezésre, am i viszont egyben a m agyar türelm ességet, a ténylegesen fennálló vallásszabadságot igazolja. A városok, a fennebb em lített néhány szász város n ém et jellegétől eltekintve, m agyarok voltak úgy lakosságuk túlnyom ó többségét, m int egész h ab itu su k at, jellegüket, s összes k u ltu rális m egnyilvánulásukat illetőleg. Mikor a török végleg M üzetett, s az ország általa m egszállott részei ism ét a m agyar király jogara alá kerültek, az erdélyi fejedelem séget is a m ag y ar k i rály vette át. Erdély különállása igy m aradt fenn 1848-ig, m ikor a diadalm as m agyar forradalom el

10 törölte ezt a különállást, s a régi szoros unióba hozta be Erdélyt. Ez az erdél3^ m agyar fejedelemség, s általában Erdély rövid történelm e. Erdély és a rom ánok Amilyen tárgyilagossággal Erdély tö rtén eté t ism ertettük, ugyanolyan okbjektiv képet akarunk adni Erdély nem zetiségi viszonyairól is. Amint erre rám utattunk, Erdély a honfoglaláskor, a X. század végén került m agyar uralom alá csak úgy, m in t az ország többi részei. A m agyarság E r délyben gyéren és elszórtan élő ném i szláv eredetű lakosságot talált, amely nem csak hogy ellent nem állott, de rövid m ásfél évszázadon belül teljesen felolvadt a m agyarságban. Nem igaz te h át az a rom án állítás, m in th a Erdélyben ekkor m ár rom ánok is laktak volna, m int ahogy egyetlen komoly tudom ányos m egállapítás n em igazolja azt a rom ánt állítást sem, m intha a rom ánok az e vidéket egykor meghódító róm aiak leszármazó! lennének. Ellenkezőleg, m inden komoly tudom ányos vizsgálat azt állap íto tta meg, hogy a rom ánok a balkáni félszigeten elszórtan élő valamilyen szláv fajú nép voltak, akik az albánokkal, bulgárokkal és görögökkel elkeveredtek. F elhuzódtak a D u n a alsó folyásáig, m ajd a K árpátok hegyláncától délre és keletre elterülő sík vidékekre. így alakultak meg később a K árpátoktól délre levő területeken a havasalföldi, a K árpátoktól keletre elterülő részen pedig a moldvai rom án, úgynevezett vajdaságok. Erdélyben az első rom án települők a X III. század elején jelentek meg, m int egyszerű hegyi pásztorok, akkor tehát, mikor a m agyarság m ár több m int 200 esztendeje b írta ezt a földet ból való az első szám szerű ad at, am iben az akkori m ag y ar király el

11 rendelte, hogy az oláhokat az erdélyi k iiály i u ra d a lom ban kell összegyűjteni, s m inthogy ez az u ra d a lom csak cca 30,000 hektárnjá volt, ez által közvetve is abszolút igazolt az, hogy a rom ánok szám a a 20,000 főt nem haladta meg. De tudjuk azt is, hogy sokkal később, a XV. század második felében a nagy m agyar király, M átyás u ralkodása a la tt M agyarország lakossága négy millió főre rúgott, s ennek több m int 80%-a volt m agyar anyanyelvű. H a számba vesszük, hogy az ország északi részén nagyobb szám ú szláv nép, n y u g ati ré szén ném et nép, s végül Erdélyben is az oda szintén a X III. században betelepült nagyobb szám ú ném et (szász) nem zetiségű nép lakott, nyilván világos, hogy az erdél}d rom án lakosság még akkor sem lehetett számottevő. Tudjuk azt is, hogy a XVI. század végén, te h át olyan időben, mikor a török nyomás nem csak az egész B alkánra, de a ro m án vajdaságokra is kiterjedt m ár, még mindig csak 100,000 fő körül volt Erdélyben a rom ánok létszám a, h o lo tt a török nyom ás elől m ár akkor cca egy félévszázad óta egyre nagyobb töm egekben jö ttek á t a szabad Erdély földjére. Ki te tte lehetővé a rom ánok besziváigását? Hol lehetett volna tehát a X. század végén rom án nép, vagy éppen rom án uralom Erdély földjén? A k ultura legrégibb nyomai is ezt bizonjritják. Ha a rom án nép valóban Erdélyben élt volna, ^ k o r az o tt századokon á t m egfordult gót, hun, avar népekkel feltétlen érintkezésbe kellett volna kerűliüe. Ez esetben a görög, bolgár nyelvi, kultxirális, életszokásbeli beh atáso n kivül, am elyek a ro m án népben k é t ségkívül fellelhetők, gót, hun, és avar ilyen behatásoknak legalább ném i nyom a is kim utatható lenne, holott üyen nincs. Azt bizonyltja ez, hogy ezekkel érintkezésbe sem kerültek. H a nem, n em is szárm az

12 h a tta k a róm aiaktól sem, akik korábban já rta k itt, m int a gótok és himok, de nem lehettek Erdély urai sem. De erről egyetlen történelm i feljegyzés sincs, erről sem m ilyen régi épület, ásatások során fe ltá rt k u ltu rális em lék sem tanúskodik, sőt ellenkezőleg, m in den, am i ezen és egyéb téren a tudom ány megvilágításába került, éppen a m agyar uralm at, a m agyar kultm a létezését bizonyítja. Amikor a magyarság* egyfelől a török elleiü heroikus harcban, másfelől éppen az Erdélyből kiindult szabadságheircokban vérzett, akkor kezdett a ro m án ság egyre nagyobb szám ban betelepülni Erdélybe. Oka ennek, m int arra m ár fermebb is u ta ltu n k a török nyomáson kivül a rom án vajdaságok feudális berendezettségében található. Az otthon elnyomott rom án kisember átjö tt a K árpátokon, ahol Erdélyben szabadságban élhetett, anyagilag is jobb helyzetbe került, viszont a százados harcokban legyengült, k i pusztult m agyarság helye üres volt, s a földesurak szívesen fogadták a friss m unkás kezeket, m ert m a gyar nem volt helyettük. Hiszen a csaknem hét évszázados szakadatlan harcban Erdély m agyarsága erősen megfogyatkozott. így kapott itt otthont, kenyeret a rom án nép, amely, mível nem katonáskodott és vérzett, m int a magyar, nyugodtan szaporodhatott is. Hogyan szaporodtak el a rom ánok Erdélyben? A m agyar nép liberalizm usa te tte lehetővé az erdélyi rom ánok szám ára a nyugodt életet, azt, hogy nyelvüket, vallásukat m egtarthatták, iskoláikban anyanyelvükön taníth attak, szóval megőrizhették népi jellegüket. Amikor 1848-ban a diadalm as m agyar forrsidalom felszabadította és földhöz ju tta tta a jobbágyokat, ez

13 a romáin jobbágyságra éppen úgy vonatkozott, m int a m agyarra. A m agyar földesurak földjéből éppen úgy m egkapta a rom án paraszt a részét, m in t a m a gyar s később, am ikor a jobbágyfelszabaditás végreh ajtása u tá n a föld szabad forgalom tárgya lett, a rom án éppen úgy vásárolhatott földet, m in t a m a gyar. így az 1848-tól 1918-lg terjedő hetven év a la tt e kétféle jogalapon m integy másfél millió hektár föld került Erdélyben rom án kézre, am i az itten i egész mezőgazdaságilag művelhető területnek egynegyed része. Románok szabadon végezhették az egyetemeket, nyitva volt előttük M agyarországon m inden pálya, am int hogy igen sok m agas állású közfunkcionárius volt is rom án szárm azású éppen úgy, m int ahogyan gazdasági téren is. Iparban, kereskedelemben igen sokan tekintélyes vagyonokat gyűjtöttek. R om án iskolák, a felekezetiek is állandó állam segélyt élveztek, a rom án görög keleti és görög k atolikus papok m agas dotációkban részesültek az állam részéről. R om án egyetemi hallg ató k százai, ezrei voltak a m agyar egyetemek hallgatói, közülük igen sok szegénysorsu állam i ösztöndíjjal tám ogatva végezhette tanulm ányait. G azdasági téren seirmiilyen rendelkezés nem korlátozta soha a rom ánok jogait, érvényesülési lehetőségeit. Földet vásárolhatott, ip art űzhetett, kereskedh etett Magyarországon, s igy természetes Erdélyben is. Mindebben éppen úgy nem gátolta senki, m int ahogyan h ité t szabadon v allh atta, nyelvét beszélhette. Ha csak kis részben is igaz le tt volna az a sok ráfogás, ami szerint M agyarországon elnyomták, erőszakosan beolvasztották az Idegen nemzetiségeket, vájjon lehetséges lett volna-e az, hogy az országtól elszakított keleti részeken, s igy Erdélyben Is úgy megerősödhessék a rom ánság, am i végül is szeparációhoz vezethetett? Nyilvánvaló, hogy m indaz, am it

14 a m agyarságra ráfogtak, merő rágalom volt, azt azonban elérték vele, hogy ezt a részt letépték az ezeréves m agyar állam testről, s o d aad ták R om ániának. A hazugság győzelme csak igazságtalanság lehet De vájjon azért történt-e ez valóban igy, m ert a nyugati hatalm ak a m agyarok ellen rom án részről folytatott rágalom hadjárattal félrevezetve, igy látták helyesnek és igazságosnak a döntést? Részben kétségkívül ennek a ham is p ro pagandának h atása a la tt cselekedtek így Trianonban ban a nyugati nagyhatalm ak. Csakugyan hagyták m agukat egy abszolút egyoldalú propagandahadjárat által befolyásoltatní, s a m agyar ellenérveket meg sem h allg atták. De csak részben volt ez az oka elh atározásuknak. Nagy m értékben belejátszott azonban e döntés m eghozatalába az a meggondolás is, amely az első világháború u tá n abban lá tta a helyes elrendezést, h a Németország ellen a cseh-szerb-román népek, illetve ezek m egnagyobbított állam aiban keres tám aszpontokat. Ezeket, köztük R om ániát is m egnagyobbítani csak M agyarország terhére lehetett, s mivel M agyarországban, m ert a ném et szövetségese volt, am úgy is a gyűlölt ellenséget lá ttá k, nem kérdezte senki, m i az igazság, s hogy helyesebben m i lyen szörnyű igazságtalanság az, am it M agyarországgal szemben elkövetnek: Rom ánia m egkapta Keletm agyarországot és Erdélyt. A diktatúra barátai m indig a hitszegők le sz n ^ Ugyanez a Rom ánia 1941-ben azonnal és totálisan h áborúba lép ett N ém etország oldalán a szövetségesek

15 ellen. A nyugati hatalm ak közvéleményének egyrésze m ár a második világháborút közvetlenül megelőző időkben kezdte ugyan belátni az 1920-as páriskörnyéki békék esztelen és igazságtalan voltát, a Msa n ta n t államok irán t érzett szim pátia mégis erősebb volt, hogysem a józan belátás felülkerekedett volna. S most, hogy Rom ánia éppen azok ellen lépett hadba, akik őt naggyá növelték, tám ogatták, dédelgették és éppen a ném etek oldalára lendült át, azt hihette volna az ember, a józan belátás m ost m ár gátlás nélkül érvényesülhet. Rom ánia azonban egy ujabb hitszegéssel, akkor, mikor országának nagyrésze m ár orosz megszállás alá került, kiugrott a ném et szövetségből, s á tá llt az orosz oldalra. Ez a lépés csak részben volt önálló elhatározása, hiszen országa egy részét m ár elvesztette volt, mégis azonnal javára Írták. A rom án hadsereg m ár meg volt verve akkor, s igy de facto ez a lépés nem jelente tt katonailag sem, politikailag sem valam i különös előnyt a szövetségesek részére. Csodálatosképpen mégis m egjutalm azták ú jra Rom ániát. Ú jra odaadták neki Erdélyt s M agyarország keleti részét, holott jobban, nagyobb m értékben vett részt a háborúban a ném et oldalon, m in t M agyarország, ő ju talm at kapott azért, am iért mi büntetést kaptunk. Oroszország ígérte m eg neki Erdélyt. Tehette, m e rt nem az övéből adta, hanem abból a Magyarországból, amelyben a szlávok a legnagyobb ellenségüket lá tták. a A pánszláv imperializmus a m agyarok kiirtását kéri ellenszolgáltatásként Nem a józan megfontolás, a helyes elrendezésre irányuló szándék, még kevésbbé az igazság keresése ad ta Rom ániának Erdélyt, csak a szlávok magyargyűlölő politikája és bosszúja azért, m ert a m agyar hadsereg nem követte a hitszegésben a rom án p éld át

16 Az erdélyi m agyarságon ú jra végigtiporhattak a rom ánok. M ert R om ánia bebizonyította, hogy m indazt, amivel M agyarországot a kisebbségeket illetőleg m egrágalm azta, ő hatványozottan meg is tette a sajá t országában a most o tt kisebbségi sorsba ju to tt m agyarsággal. Földreform címén sorra kisajátították a m agyar kézben lévő birtokokat, de ezek felosztásában csak rom án részesülhetett. Ipar és kereskedelem szintén csak korlátozott m értékben n y ú jto tt a m agyaroknak megélhetést, m ert speciális adóztatással s m inden más módon lehetetlenné tették m agyar részére az életet. Az úgynevezett ip arp árto lásí törvény végreh a jtá sa végül is odavezetett, hogy a m agyarok százával voltak kénytelenek visszaadni az iparengedélyt. Hogy egyben a városok m agyar jellegét elburkolják, m egadóztatták, m ajd teljesen eltiltották a m agyar nyelvű cégtáblákat. Vad sovinizmusukban odáig m entek, hogy m ég teljesen m agyar falvakban is ro m án nyelvű állam i iskolákat létesítettek, a m agyar tannyelvüeket bezárták. Még a felekezeti, katolikus és protestáns iskolák közül is többszázat beszüntettek, a fen n ta rtó egyházak földjeit szintén a földreform alá vonva, így szűntették meg azok anyagi alapjait. Színm agyar községek népének saját pénzén görög keleti rom án tem plom okat kellett a községben felépítenie, holott csak az odahozott jegyző és a csendőr, tanító volt o tt görög keleti rom án. Papokat, ta n ító k at, s a m agyar értelm iség ezreit a legkülönfélébb űrügyek alapján börtönre vetettek és igen sok ezret egyszerűen kiutasítottak és átkergettek a megm a ra d t M agyarországra. A ro m án politikai rendőrség, az úgynevezett siguranta ugyanaz volt, m int a G estapo, vagy a GPU, de főkép a m ag y ar kisebbséggel szemben. K ülönösképpen üldözték és elnyom ták az Erdély keleti részén, közvetlen a K árpátok keleti hegyláncán belül élő m agyarokat, az úgynevezett székelyeket. Ez az egy töm bben e részen élő 600,000

17 főnyi székely-magyarság m indezt a rom án módszert fokozottan szenvedte el. Közösségi tulajdonban lévő, s kulturális alapítványi célokat szolgáló, nagy székely erdőbirtokokat elvettek, s még későbbi nemzetközi bírósági Ítélet ellenére sem adták azokat vissza. Hosszú lenne felsorolni m in d azt az erőszakot, ü l dözést, elnyom ást, am it R om ániában a m agyarságnak el kellett szenvednie. Egy bizonyos, hogy semmit abból, am it a nemzetiségi kisebbségekkel szembeni hum ánus eljárásra R om ániát úgy a trianoni békeszerződés rendelkezései, m int általános emberi és erkölcsi Íratlan törvények szerint is kötelezte volna, be nem ta rto tt. ím e a kép: Erdélyben a sokszázados m agyar u ra lom a la tt a rom án nyelvű nép gyarapodott, m űvelődhetett, m egőrizhette nyelvét, fen n ta rth atta saját anyanyelvű iskoláit, szabad em berként élhetett. A rom án uralom a la tt viszont a m agyarság elnyomott, üldözött, vagyonából kiforgatott, nyelvétől eltiltott pária lett, akik közül sokakat, néhol egész falvakat még h itü k elhagyására is kényszeritettek. Mindezek éppen olyan letagadhatatlan tények, m int am iket a m agyar uralom ra s a rom án térhódítá sra vonatkozólag fennebb előadtunk. H ogyan állu n k m a Erdélyben? És csodálatosképpen, mindezek ellenére a m agyar élet, a m agyar kulturfölény mégis fe n n m a rad t E r délyben. A m agyarság száma, dacára a legalább kétszázezernyi kíüldözöttnek, az erőszakos, úgynevezett névelemzések u tján keresztül v itt rom ánosításnak, a részükre abszolút kedvezőtlenné te tt gazdasági viszonyoknak, szaporodott. Erdélyben, az elszakított keleti területeken a m a gyar im périum utolsó idejében cca. 1.8 millió m agyar,

18 3 millió rom án és 600,000 ném et élt. Erdélynek északi felében többségben van a m agyarság, keleti részén pedig éppen túlnyom ó nagy többségben. Ez az úgynevezett Székelyföld, ahol a 600,000 főnyi székelym agyarság az ezeréves ország keleti perem ének őrzőiéként egységes töm böt alkot. A ném etség kisebb részben Erdély északi, nagyobb részben déli felében él. M inden üldöztetés ellenére az arányok nem változtak. A ném etek kitelepítése folytán ezek száma erősen csökkent, a m agyarságé azonban emelkedett, s igy lényegében a szám arányok ugyanazok. Főleg nem változott meg a városok m agyar jellege, m inden erőszakolt rom án betelepítés ellenére sem. A Székelyföld városai: Székelyudvarhely, M arosvásárhely, Csíkszereda, Sepsíszentgyörgy, Kézdívásárhely, Gyergyószentm íklós 99%-bán m agyarok, de túlnyom ó többségben m agyar Kolozsvár is, Erdély legnagyobb városa, Dés, Torda, Brassó s a többi kisebb város is. Beszterce, Segesvár, Nagyszeben, Medgyes viszont ném et jellegű városok. A városok köz- és m a gánkézben lévő könyvtárai, muzeumai, tudom ányos gyűjtem ényei m ind-m ind m agyar alkotások, s a m a gyar ezeréves birtoklást és abszolút m agyar kulturfölénjrt igazolják. Az Erdélyen kívül elszakított keleti rész városai szintén m ind túlnyomó m agyar többségűek: Szatm árnémeti, Nagykároly, Nagybánya, Szílágysomlyó, N agyvárad, Arad, m ind-m ind m ag y ar városok, Tem esvár pedig felében m agyar, felében ném et város, alig 10%-nyí rom ánsággal. A keleti rész és Erdély összes számottevő városai te h át a néhány ném et jellegűtől eltekintve vagy egészen, vagy túlnyom ó többségben magyarok, am i a m agyar kulturfölénynek eg3nnagában is eklatáns bizonyítéka. Egy bizonyos, hogy p u sztán a nem zetiségi megoszlás számbavételével Erdély, s a vele tő lü n k elszakíto tt keleti részek sorsa felett igazságosan dönteni

19 nem lehet. Nemcsak azért, m ert a rideg számszerüség tényeivel szemben áll m indaz, am it a m agyar tö r ténelmi jog, kulturfölény s a kisebbségekkel való bánásm ódot illetőleg elm ondottunk, hanem azért sem, m ert am in t láttuk, az egész kérdéses terület egyes összefüggő részein a m agyarság, m á su tt viszont a rom ánság van többségben. Á ltalában a Maros és Küküllő folyóktól északra és keletre egész a K árpátok láncáig elterülő részen a m agyar, a déli részen viszont a rom án nép van többségben. De m agyar többségű az Erdélyen kivül elszakított egész te rü le t is. Erdély geográfiai és gazdasági helyzete Az Erdélyen kivüh M agyarországtól elszakított s R om ániának ad o tt terü letek kétféle jellegűek. Egyik ilyen rész sík terü let, része a vele közvetlenül összefüggő nagy m agyar alföldi medencének. Ez az alföldi rész néhol egészen a történelm i Erdély h a tá ra it alkotó hegyek lábáig benyulík, m ásu tt viszont a sík terület u tá n még egy dombos és kisebb hegyekkel b o ríto tt rész van a tiüajdonképpeni erdélyi h a tárhegységek és az alföldi jellegű sík vidék között. Hogy a főleg északkeleten s délen mélyen a hegyekig benyúló sík terület szorosan összefügg az Alfölddel, ez vuágos, de ide sorakoznak fel a dombos és kisebb hegyekkel borított részek is. Vizeik, ú tjaik nyugat, az alföldi medence felé vezetnek. Jellegiik nagyjából éppen olyan, m int az Alföldet észak és északnyugat felől átkaroló dombos, kis hegyekkel borított részeké. Ez az egységes, dombok és alacsony hegyek alkotta karéj kelet, észak és északnyugat felől fogja körül a nagy alföldi medencét, átm enet m indenütt a nagyobb hegyek felé. Form ája e karéjnak szintén egységes: gyümölcs, szőlő, lombos erdők s az alacsonyabb dom b oldalakon még m indenütt az alföldi búza, sőt tengeri term elés, burgonyával és árpával vegyesen.

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben

í m 1 ' - y Í C S O T í

í m 1 ' - y Í C S O T í í m 1 ' -y ÍC S O T í A KÜLFÖLDI M AGYARSAG IDEOLÓGIÁJA H. REF. ECTNAZ TOlONTd RÓBERT.ST, HUNGÁRIÁN REFORMED EVANGELICAL CHRISTIAN CHURCH 8 RÓBERT ST-, TORUNIO, ONT. M5 2K E MUNKA MEGRENDELHETŐ A SZERZÓ

Részletesebben

A ROMÁN KÉRDÉS ÉS A FAJOK HARCZA EURÓPÁBAN ÉS MAGYAKORSZÁGON. BEKSICS GUSZTÁV BUDAPEST ÍRT A AZ ATHENAEUM IROD ÉS NYOMDAI R. TÁRS.

A ROMÁN KÉRDÉS ÉS A FAJOK HARCZA EURÓPÁBAN ÉS MAGYAKORSZÁGON. BEKSICS GUSZTÁV BUDAPEST ÍRT A AZ ATHENAEUM IROD ÉS NYOMDAI R. TÁRS. A ROMÁN KÉRDÉS ÉS A FAJOK HARCZA EURÓPÁBAN ÉS MAGYAKORSZÁGON. ÍRT A BEKSICS GUSZTÁV BUDAPEST AZ ATHENAEUM IROD ÉS NYOMDAI R. TÁRS. KIADÁSA 1895 Előszó a magyar kiadáshoz. E munka tanulmány a román kérdésről,

Részletesebben

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s VÉRZŐ MAGYARORSZÁG M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t M á s o d i k k i a d á s Ezt a k ö n y v e t K o s z t o l á n y i De z s ő s z e r k e s z t e t t e B u d a p e s t,

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

HÁBORÚ ÉS BÉKE KÖZÖTT

HÁBORÚ ÉS BÉKE KÖZÖTT Dr. GIESSWEIN SÁNDOR HÁBORÚ ÉS BÉKE KÖZÖTT BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T A háborúban elesettek dicső Emlékének, barátnak és ellenségnek, kiket a halál testvérekké avatott, hogy hantjaikból az élők testvériségének

Részletesebben

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit.

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit. Védőbeszéd Trianonban szerző: Apponyi Albert Elhangzott: 1920. január 16. Igen tisztelt Elnök úr, Uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére.

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR

KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR Eddig senki sem állította be úgy a fejlődési lehetőségeket, hogy a fölszabadítás Erdély felől is kiindulhatott volna. A stratégiai helyzet

Részletesebben

A kanadai magyarság szervezete és kivatástuidata

A kanadai magyarság szervezete és kivatástuidata A kanadai magyarság szervezete és kivatástuidata A Kanadába érkezett négy nagyobb magyar néphullám megannyi magyar tragédia áldozata. Társadalmi összetételének és lelki élményeinek megfelelőén többféle

Részletesebben

BartaJános. Arany János és kortársai II.

BartaJános. Arany János és kortársai II. BartaJános Arany János és kortársai II. BARTA JÁNOS ARANY JÁNOS ÉS KORTÁRSAI II. Arany kortársai CSOKONAI KÖNYVTÁR (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 27. SZERKESZTI: Bitskey István és Görömbei András

Részletesebben

A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917.

A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917. A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917. Előszó. Békében elsimulnak, háborúban kiéleződnek a nemzetek, felekezetek,

Részletesebben

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN ly- DÜM A KÉ K I r A l v s A g UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN DÜMMERTH DEZSÓ A KÉT HUNYADI p a n o r á m a TARTALOM l-.lső fejezet A szereplők felv o n u ln ak... 9 A magyar királyeszme megtörése...

Részletesebben

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből.

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből. Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története ELŐSZÓ Ezúttal minden elfogultságtól mentes. A szó valódi értelmében vett "glasznoszty" jegyében megírt diplomácia-, és politikatörténeti munkát tart kezében

Részletesebben

NINCS BÉKE EURÓPÁBAN

NINCS BÉKE EURÓPÁBAN FRANCESCO NITTI NINCS BÉKE EURÓPÁBAN MÁSODIK JAVÍTOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS BUDAPEST PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA 1923. h /! / c s c t > A ' i r r i A Nincs béke Európában második javított ós

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Etnikai változások a Kaukázus térségében 1860-1960 között

Etnikai változások a Kaukázus térségében 1860-1960 között DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 2. (Summer 2011/2 nyár) Etnikai változások a Kaukázus térségében 1860-1960 között HORVÁTH CSABA A Kaukázus térsége Eurázsia

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők!

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők! Nyíracsádi XIV. évfolyam 7. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2005. július - augusztus IDVEZ LÉGY BODOG SZENT ISTVÁN KIRAL! F f Jdvez légy bódog Szent István királ! Te népednek nem es rem énysége!

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN Pusko Gábor Jelen munkámban a Dél-Gömör egyik központi településén, Tornalján

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben