Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC"

Átírás

1 Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC Hungary Slovenia Program Phare CBC Small Project Fund 2002

2 BEVEZETÔ Az Európai Bizottság elôször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését támogató Phare CBC programot. A kilencvenes évek közepétôl fogva rendszeres és a Phare program egészéhez képest stabilabb és egyszerûbb feltételrendszerrel nyújtott támogatási formája a Kisprojekt Alap. A Kisprojekt Alap által támogatott projektek a személyek és közösségek közötti kapcsolatokra fókuszálnak az adott határtérségben segítve a közös érdekek és lehetôségek tudatosulását, ugyanakkor komoly szerepet játszottak a Strukturális Alapok fogadására való felkészülésben. A más európai uniós támogatási programokhoz viszonyítva kis léptékû projektek olyan fejlesztéseket eredményeztek, amelyek hosszú távon is pozitív hatással vannak a határtérség lakóira és közösségeire. Kiadványunk a Magyarország-Szlovénia Phare CBC program 2002 Kisprojekt Alap projektjeirôl, az elért eredményekrôl ad képet, melyek egyben példaként is szolgálhatnak újabb projektötletekhez a határ menti együttmûködések és a határrégió fejlesztése terén. A Phare CBC programok folytatásaként 2005-tôl valamennyi határszakaszon adott a lehetôség immár az INTERREG Közösségi Kezdeményezési Programokban pályázni. UVOD Evropska komisija je leta 1994 prviçrazpisala program Phare CBC za podporo razvoju çezmejnega sodelovanja med dr avami kandidatkami za çlanstvo v Uniji. Od sredine devetdesetih let kot redni in stabilnejßi sistem pogojev za podporo predstavlja Sklad za male projekte. Projekti ki jih podpira Sklad za male projekte se osredotoçajo na sodelovanje med osebami in skupnostmi v obmejnem prostoru in na ta naçin krepijo zavest o skupnih interesih in prilo nostih, hkrati pa imajo pomembno vlogo v pripravah na çrpanje sredstev iz Strukturnih skladov. V primerjavi z drugimi podpornimi programi Evropske unije so mali projekti privedli do rezultatov, ki imajo dolgoroçni pozitivni vpliv na prebivalce in skupnosti obmejnih obmoçij. Naßa publikacija predstavlja projekte in rezultate projektov Sklada za male projekte programa Phare CBC Mad arska-slovenija za leto 2002 in so lahko spodbuda za nove projektne pobude na podroçju çezmejnega sodelovanja oziroma razvoja obmejnih regij. Kot nadaljevanje programov Phare CBC se lahko od leta 2005 obmejni prostori prijavljajo na razpise evropske pobude INTERREG. INTRODUCTION The European Commission announced for the pre-accession countries the Phare CBC Programme for the development of cross-border relationships in 1994 the first time. Since the mid-nineties, the Small Project Fund has provided more stable and simple conditions for getting EU grants compared to the other Phare programmes. The projects supported by the Small Project Fund are focusing on contacts between people and communities, promoting the importance of joint interests and opportunities in the border region and at the same time they are playing a significant role in the preparation for the implementation of the Structural Funds. Compared to other European Union support programmes, the small-sized projects resulted in developments having a positive effect on the population and communities of the frontier region even on long term. Our publication provides an overview on the projects and achieved results of the Hungary-Slovenia Phare CBC Small Project Fund 2002 Programme and at the same time provides an example for new project ideas in cross-border co-operation and for development within the frontier region. As the continuation of the Phare CBC programmes along the border there is an opportunity to apply for the INTERREG Community Initiative Programmes. Galovicz Mihály programengedélyezô ügyvezetô VÁTI Kht. odredbodajalec za izvedbo programa (PAO) pri VÁTI Kht. Programme Authorising Officer VÁTI Kht. Polgár Tibor képviselet-vezetô VÁTI Kht. Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet vodja predstavnisˇtva Zahodno-prekdonavsko regionalno predstavnisˇtvo VÁTI Kht. Head of office VÁTI Kht. Western Transdanubian Regional Office 3

3 A MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBC PROGRAM A Phare CBC program a Phare, azaz Európai Unió három elôcsatlakozási eszközeinek egyike, fô célja a határ menti együttmûködés s ezáltal az európai uniós tagsággal járó közös kihívásoknak való megfelelés támogatása. A Phare programok történetében 2000-ben indult a bilaterális együttmûködés Szlovénia és Magyarország között, ezt megelôzôen, 1995-ben és 1996-ban, több ország Szlovénia, Magyarország és Ausztria vett részt közös határokon átnyúló együttmûködési programokban, illetve Magyarország és Szlovénia a Phare CREDO programban is. A két ország közötti határon átnyúló együttmûködés új fejezete kezdôdött a Phare CBC évi keretében meghirdetett Közös Kisprojekt Alappal, ami minôségi elôrelépést jelentett a korábban megvalósított háromoldalú projektekhez képest. A program célterülete a magyar oldalon Vas és Zala megyék, Szlovéniában Promurje régió volt. A és a évi keretekbôl támogatott projekteket egy közös stratégia, az ún. Közös Programozási Dokumentum alapján választották ki. A projektek hozzájárultak az életkörülmények javulásához a határ mindkét oldalán, és a korábbi projekteknél sokkal jobban érvényesült a határon átnyúló hatásuk (közös szennyvízkezelô telepek, közös kisprojekt alapok). A MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBC KÖZÖS KISPROJEKT ALAP 2002 PROGRAM BEMUTATÁSA A évi Magyarország-Szlovénia Phare CBC Kisprojekt Alap célja korábbi évek kisprojekt alapjaihoz hasonlóan a határ menti régióban a helyi és regionális szereplôk közötti együttmûködések kialakításának ösztönzése és támogatása, a jószomszédi viszony erôsítése, közös fellépés elôsegítése a mindkét felet érintô problémák megoldásában és a lehetôségek kihasználásában. Ennek megfelelôen a évi Kisprojekt Alap is olyan, kisebb léptékû, helyi és közösségi fejlesztési tevékenységek támogatását tette lehetôvé a magyar oldalon Vas és Zala megyét, szlovén oldalon Pomurje régiót magában foglaló határterületen, amelyek határon átívelô jelleggel, hatással bírtak. A Kisprojekt Alap a magyar-szlovén határrégió fejlôdését hosszú távon meghatározó Szlovénia-Magyarország Phare CBC Közös Programozási Dokumentummal ( ) összhangban támogatott együttmûködéseket. Fejlesztési területek:» Helyi gazdaság fejlesztése, beleértve a turizmust» Együttmûködés fejlesztése az egészségügy területén, elsôsorban az eszközök és létesítmények határmenti alapon történô megosztásával» Létesítmények és eszközök fejlesztése és létrehozása a határ menti régiók közötti információáramlás és kommunikáció fejlesztése érdekében, ideértve a határon átnyúló rádiókat, televíziókat, újságokat és egyéb médiumokat» Kulturális csereprogramok» Helyi foglalkoztatási, oktatási és képzési kezdeményezések» Környezetvédelem PROGRAM PHARE CBC MAD ARSKA-SLOVENIJA Program Phare CBC je eden izmed sredstev programa Phare oziroma treh predpristopnih programov Evropske unije za spodbujanje obmejnega sodelovanja, katerega cilj je çlanice pripraviti na izzive ki jih prinaßa çlanstvo v Evropski uniji. V zgodovini programov Phare se je slovensko-mad arsko sodelovanje zaçelo leta 2000, pred tem, v letih 1995 in 1996, je veç dr av Slovenija, Mad arska in Avstrija sodelovalo v programih çezmejnega sodelovanja, oziroma Slovenija in Mad arska tudi v programu Phare CREDO. Novo obdobje çezmejnega sodelovanja med dr avama se je zaçelo s Skladom za male projekte ki je bil razpisan v okviru programa Phare CBC za leto 2000, ki je pomenil kakovostni premik v primerjavi s predhodnimi tristranskimi projekti. Ciljna obmoçja programa na mad arski strani sta upaniji Vas in Zala, v Sloveniji pa regija Pomurje. Projekti ki so dobili sofi nanciranje v okviru donacijskih shem za leti 2000 in 2001 so bili izbrani na temelju skupne strategije tako imenovanega Skupnega programskega dokumenta. Projekti so prispevali k izboljßanju ivljenjskih pogojev na obeh straneh meje in v primerjavi s predhodnimi projekti se je ße bolj uveljavil njihov çezmejni vpliv (skupne infrastrukture za ravnanje z odpadnimi vodami, skupni skladi za male projekte). PREDSTAVITEV PROGRAMA SKUPNEGA SKLADA ZA MALE PROJEKTE 2002 PHARE CBC MAD ARSKA-SLOVENIJA Podobno kot pri malih projektih iz prejßnjih let je cilj Sklada za male projekte Phare CBC Slovenija-Mad arska vzpostavitev in spodbujanje sodelovanja lokalnih in regionalnih akterjev v obmejnem prostoru, krepitev dobrososedskih odnosov, skupni nastop pri reßevanju problemov ki zadevajo obe strani in izkorißçanje danih prilo nosti. V skladu s temi usmeritvami je Sklad za male projekte 2002 omogoçil izvedbo çezmejnih, manjßih, lokalnih in regionalnih razvojnih pobud na obmejnem obmoçju, ki na mad arski strani zajema upaniji Vas in Zala, na slovenski strani pa regijo Pomurje. Sklad za male projekte je v skladu s Skupnim programski dokumentom Phare CBC Slovenija-Mad arska ( ) sofi nanciral sodelovanja ki prispevajo k dolgoroçnemu razvoju slovensko-mad arske obmejne regije. Razvojna podroçja:» razvoj lokalnega gospodarstva s turizmom» sodelovanje na podroçju zdravstva, s posebnim poudarkom na sredstvih in objektih ki omogoçajo çezmejno izvajanje nalog» razvoj in vzpostavitev objektov in sredstev potrebnih za pretok informacij in komunikacij v obmejni regiji, zajemajoç tudi radio, televizijo, çasopise in druge medije» programi kulturne izmenjave HUNGARY-SLOVENIA PHARE CBC PROGRAMME The Phare CBC programme is one of the three pre-accession instruments of the EU supporting the cross-border co-operation as its main objective as well as meeting the joint challenges imposed by the EU Membership. The bilateral co-operation between Slovenia and Hungary started in 2000; previously, in 1995 and 1996, several countries Slovenia, Hungary and Austria participated in joint cross-border co-operation programmes. Hungary and Slovenia also participated in the Phare CREDO programme. A new chapter of cross-border co-operation commenced with the joint Small Project Fund which was announced within the frames of the Phare CBC Programme in 2000, which represented a huge leap regarding quality comparing to the formerly implemented trilateral projects. The target areas of the programme included Vas and Zala counties on the Hungarian side while in Slovenia the Pomurje Region. Projects supported from the programme years 2000 and 2001 were selected according to a common strategy, the so-called Joint Programming Document. The projects have contributed to the enhancement of quality of life on both sides of the border and the cross-border effect was also higher than in the case of former projects (joint sewage water treatment plants, joint small project funds). PRESENTATION OF THE HUNGARY-SLOVENIA PHARE CBC JOINT SMALL PROJECT FUND 2002 The objective of the Hungary-Slovenia Phare CBC Joint Small Project Fund 2002 similarly to the small project funds in the preceding years is to encourage and support the establishment of co-operations between local and regional actors, to strengthen the good neighbourhood, to promote the joint acting in solution of problems affecting both parties and in making good use of the opportunities. According to this, the 2002 Small Project Fund made possible the support of local and community development activities in Vas and Zala counties in Hungary and the Pomurje region in Slovenia that had a cross-border character and effect. The Small Project Fund supported the co-operations in line with the Slovenia-Hungary Phare CBC Joint Programming Document ( ) that determined the development of the Hungarian-Slovenian border region on the long term. Development areas:» Development of the local economy including the tourism» Developing co-operation in the area of health primarily by cross-border sharing of equipment and facilities.» Development and establishment of the facilities and equipment, improving the information fl ow and communication between the regions including the cross-border radio and television stations, newspapers and other media» Cultural exchange programs 4 5

4 A kisprojekt alapok az együttmûködés széles területére koncentrálnak, a kisprojekt jelleget elsôsorban az egy kezdeményezés keretében lehívható maximális támogatási összeg, ez 50 ezer euró, valamint a megvalósításra rendelkezésre álló maximum 12 hónap idôtartam, adja. E két feltétel defi niálja a kisprojekt alap típusú programokra beadható pályázatok körét, elsôsorban szolgáltatás igénybevételére képzések, konferenciák, kulturális események szervezése, kiadványok szerkesztése stb., kisebb eszközbeszerzésekre van lehetôség az egyes projektekben. Gyakori azonban, hogy egy-egy nagyobb, a határ menti területek fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú nagyberuházás elôkészítése történik meg a kisprojektek keretében tervek, elôkészítô tanulmányok elkészíttetése révén. A program a támogatás igénybevételére jogosult terület non-profi t szervezeteinek körében most is jelentôs érdeklôdésre tartott számot: a 2004 márciusában kiírt pályázati felhívásra magyar részrôl 44 projektjavaslat érkezett. A kisprojekt alap magyar és szlovén oldalon együttesen került kiírásra, ugyanazon támogatási feltételekkel lehetett a szlovén oldalon is támogatást igényelni kisméretû, határon átívelô projektek megvalósítására. A pályázóknak ily módon módjuk volt arra, hogy a szlovén partnerszervezeteikkel valóban közösen, a projekt valamennyi fázisában együttmûködve dolgozzák ki projektjavaslataikat, és közös céljaik megvalósítására a határ mindkét oldalán úgynevezett kiegészítô pályázatokat, más szóval tükörprojekteket nyújtsanak be támogatásra. Ezek a közös, egymást kiegészítô projektek elsôbbséget élveztek az értékelés során. A beérkezett pályázatok közül a magyar és szlovén szakértôkbôl, valamint a támogató hatóság képviselôibôl álló Közös Értékelô Bizottság a projektek szakmai tartalmának és kiemelten a határon átnyúló hatásuknak az értékelésével állította fel a pályázatok sorrendjét, és a rendelkezésre álló keret erejéig 9 projektet javasolt támogatásra összesen euró támogatási összeggel. A évi Kisprojekt Alap keretében négy helyi gazdaság és turizmusfejlesztési és ( két a helyi humánerôforrás fejlesztést célul kitûzô projekt jutott támogatáshoz. További két projekt a környezetvédelem területén szorgalmazott a határon túli partnerrel közös lépéseket, és egy projekt kulturális vonatkozású volt. Programszintû eredményként összegezhetô, hogy a többi CBC programmal együtt a évi Magyar-Szlovén Kisprojekt Alap erôsítette a közös gondolkodást és cselekvést a Nyugat-Dunántúlon a programokban részt vevô szervezetek között, a regionális és megyei körökben, amelyek így hosszú távon mûködôképes válaszokat képesek találni a csatlakozást követô kihívásokra, az Európai Unió többi régióihoz való felzárkózásra a határ mindkét oldalán. A 2004 ôszén elindult magyar-szlovén-horvát trilaterális Interreg IIIA program forrásai lehetôséget biztosítanak a Phare CBC Kisprojekt Alaphoz hasonló, kisméretû, people to people kezdeményezések támogatására az együttmûködés különbözô területein, csakúgy, mint a nagyobb, a határ menti fejlesztések szempontjából kulcsprojekteknek minôsülô beruházások megvalósításának segítésére.» lokalne pobude za zaposlovanje, izobra evanje in usposabljanje» varstvo okolja Skladi za male projekte se osredotoçajo na ßiroko podroçje sodelovanje, majhnost projektov pa velja predvsem za maksimalni znesek, ki se lahko pridobi znotraj programa in znaßa 50 tisoç evrov ter na ças izvedbe projekta, ki je lahko najveç dvanajst mesecev. Ta dva pogoja doloçata tudi vrsto projektov ki se lahko prijavljajo na razpise tega programa, ße posebej na podroçju izvajanja storitev usposabljanja, konference, organizacija kulturnih prireditev, izdaja publikacij, ipd. ter nabava sredstev manjße vrednosti v okviru posameznega projekta. Velikokrat pa se dogaja, da se z izvedbo malega projekta s pripravo naçrtov in pripravljalnih ßtudij v okviru malih projektov pripravijo temelji za izvedbo veçjih investicij kljuçnega pomena za obmejno obmoçje. Program je tudi tokrat vzpodbudil veliko zanimanja med neprofi tnimi organizacijami, upraviçenci do podpore: na razpis objavljen marca 2004 je bilo z mad arske strani prijavljenih 44 projektnih predlogov. Sklad za male projekte je bil istoçasno objavljen na mad arski in na slovenski strani, tudi na slovenski strani je bila dana mo nost za prijavo çezmejnih, malih projektov. Prijavitelji so na ta naçin imeli mo nost s slovenskimi partnerji sodelovati v vseh projektnih fazah od izdelave projektnega predloga do prijave tako imenovanih zrcalnih projektov na obeh straneh meje, katerih cilj je skupno uresniçevanje skupnih pobud na obeh straneh meje. Pri ocenjevanju so prednost imeli prav ti skupni, medsebojno dopolnjujoçi se projekti. Skupna komisija za izbiro projektov sestavljena iz mad arskih in slovenskih strokovnjakov ter predstavnikov upravnega odbora je vrstni red projektov za sofi nanciranje sestavila na temelju strokovne vsebine in poudarjenega çezmejnega vpliva projekta ter v okviru sredstev ki so bila na razpolago za podporo predlagala sofi nanciranje devetih projektov v skupni vrednosti evrov. V okviru Sklada za male projekte 2002 so sofi nanciranje prejeli ßtirje projekti s podroçja gospodarstva in razvoja turizma ter dva projekta za razvoj lokalnih çloveßkih virov. Uspeßna sta bila tudi dva nadaljnja projekta, ki sta si za cilj zadala skupne, çezmejne korake na podroçju varovanja okolja ter en projekt kulturnega znaçaja. Kot rezultat programa lahko ugotovimo da je Sklad za male projekte Mad arska-slovenija 2002 skupaj z ostali programi CBC prispeval h krepitvi skupnega premißljevanja in nastopa organizacij ki so sodelovali v programu tako na regionalni kot na upanijski ravni. Na ta naçin bodo sposobni dolgoroçno skupaj iskati odgovore na izzive po pridru itvi ter se skupaj pribli ati ostalim regijam Evropske unije na obeh straneh meje. Sredstva tristranskega, mad arsko-slovensko-hrvaßkega programa Interreg IIIA ki je bil objavljen jeseni 2004, pa na razliçnih podroçjih sodelovanja omogoçajo sofi nanciranje pobud people to people ki so podobni usmeritvam Sklada za male projekte, hkrati pa bodo z investicijami kljuçnega pomena za obmejno obmoçje v pomoç pri izvedbi obse nejßih obmejnih razvojnih programov.» Local employment, education and training initiatives» Environment protection The small project funds focus on a wide area of co-operation. The small project character is determined by the maximal amount of support that can be granted to an individual application - 50,000 Euros as well as by the implementation period no longer than 12 months. These two conditions determine the sphere of applications that can be submitted as a small project. Opportunity is provided primarily for procuring services training, conferences, organising cultural events, editing publications, brochures etc. Purchasing equipment within the individual projects is limited. It is frequent however, that the preparation of a larger investment being of key importance for the development of the border region is carried out within the frames of small projects, by preparing plans and preparatory studies. The programme has been followed with vivid attention by the NGOs eligible for support. 44 Hungarian project proposals were received within the call for proposal announced in March The small project fund was announced together for Hungary and Slovenia, the same supporting conditions applied to both countries in the implementation of small-sized cross-border projects. The applicants thus were able to elaborate their project proposals in a real co-operation in all phases of the projects, together with the Slovenian partner organisations and in order to achieve their common objectives they fi led supplementary applications, in other words mirror projects for support. These joint projects, supplementing each other had priority during the project evaluation process. The Joint Evaluation Committee consisting of the Hungarian and Slovenian experts as well as the representatives of the supporting authority has decided on the ranking of the applications according to the projects professional content and their cross-border effect up to the amount of the funds being at disposal and proposed 9 projects for support in a total amount of 365,722. Within the frames of the 2002 Small Project Fund, four local projects promoting the economy and tourism development and two projects aiming to the development of local human resources received a grant. Two further projects suggested common measures in environment protection with the other side partner, and one further project covered cultural areas. Summarizing the result of the programme, together with the other CBC programmes, the Hungarian-Slovenian Small Project Fund 2002 has strengthened the joint thinking and acting in Western Transdanubia among the participating organisations, on regional and county levels. They now are able to fi nd viable responses to the challenges raised by the accession, and to catch up on both sides of the border to the other regions of the European Union. The resources of the Hungarian-Slovenian-Croatian trilateral Interreg IIIA programme have been available since the autumn of 2004, providing opportunity to support small-sized people to people initiatives similar to the Phare CBC Small Project Fund in different areas of co-operation, and for supporting the implementation of larger projects being of key importance for implementation of frontier developments. 6 7

5 A PROJEKT CÉLJA Projektünkben két prioritást fogalmaztunk meg: a töktermesztôk és feldolgozók, valamint a tájegységi turizmussal foglalkozók vonatkozásában egy gazdaságfejlesztési célt tûztünk ki, valamint a tök, mint tájtermék köré egy eseményturisztikai terméket, az I. Ôrségi Nemzetközi Tökfesztivált kívántuk megvalósítani. Ennek megfelelôen a projekt célja az volt, hogy a határtérség töktermesztésben és turizmusfejlesztésben érdekelt szervezeteinek, önkormányzatainak, intézményeinek, turisztikai szolgáltatóinak erôs belsô kohézióját megvalósítsa. Ezt a tájjellegû töktermesztés és feldolgozás középpontba állításával, a turisztikai vonzerô növelésével érte el a projekt. A projekt átfogó céljaként erôs hangsúlyt kapott a térség gazdaságának fejlesztése, a határtérség tájegységek közötti versenyképességének fokozása. A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI INTEGRÁLT TÖKTERMESZTÉS ÉS FESZTIVÁL SZERVEZÉSE A projekt közvetlen célcsoportjai a térségi töktermesztôk és feldolgozók, a kézmûves és turisztikai szolgáltatással foglalkozó vállalkozások, továbbá a térség önkormányzatai, valamint mûvészeti-kulturális csoportjai voltak. A projekt közvetett célcsoportját a helyi lakosság, valamint a fesztiválhoz kapcsolódóan a térségbe érkezô turisták jelentették. 2002/ RÉGIÓFÓKUSZ VÁLLALKOZÁS-, HUMÁNERÔFORRÁS- ÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI KHT. Integrirana pridelava buç organizacija festivala NAMEN PROJEKTA Projekt si je zadal dve prioriteti: vzpostavili smo gospodarsko razvojni cilj za pridelovalce in predelovalce buç ter za regionalne turistiçne ponudnike, poleg tega pa smo organizirali I. Mednarodni festival buç v Ôrségu, ki je namenjen krajinsko znaçilnemu pridelku, buçi. Temu ustrezno je bil cilj projekta vzpostavitev kohezije organizacij, institucij in turistiçnih ponudnikov obmejnega prostora ki se ukvarjajo s pridelavo buçe in si prizadevajo za razvoj turizma. Projekt je svoj namen dosegel s tem, ko je v sredißçe pozornosti postavil za to pokrajino znaçilno pridelavo in predelavo buçe in na ta naçin okrepil turistiçno privlaçnost obmoçja. Kot glavni cilj projekta je bil poudarek na gospodarskem razvoju obmoçja ter krepitev konkurençnosti obmejnih pokrajin. A projekt költségvetése Euróban/Pruraçun projekta/project budget: saját erô/lastna sredstva/ own contribution: 5742, Phare támogatás/sredstva Phare/Phare grant: 46446, összköltség/ stroßki skupaj/total costs: 52188» a projektgazda neve/prijavitelj/benefi ciary: Régiófókusz Kht., 9700 Szombathely Kisfaludy u. 57., telefon: 94/ , fax: 94/ , honlap/spletna stran/homepage: -» a projektmenedzser neve/projektni mened er/project manager s name: Hutflesz Mihály A szlovén partner neve/slovenski partner/name of the Slovenian partner: Razvojni Center Lendava, Lendava, Glavna ulica 54., telefon: , fax: , honlap/spletna stran/homepage: kontaktszemély neve/kontaktna oseba/contact person: Helena Kramar» A VÁTI Kht. programmenedzserének neve/programski mened er VÁTI Kht./name of the VÁTI Kht. programme manager: Zakar András 8 Integrated pumpkin production and festival organisation CILJNE SKUPINE PROJEKTA Neposredne ciljne skupine projekta so bili pridelovalci in predelovalci buçe, podjetja ki se ukvarjajo z ljudsko umetnostjo in turistiçnimi storitvami, nadalje lokalne samouprave ter kulturno-umetnißke skupine regije. Posredne ciljne skupine projekta so bili lokalni prebivalci in turisti, ki so v çasu festivala obiskali pokrajino. PROJECT OBJECTIVE Two priorities were formulated in our project: pumpkin producers and processors as well as in the terms of those dealing with rural tourism, an economy development objective has also been set and an event tourism product organised for the pumpkin, as a landscape-specifi c product: the First Ôrség International Pumpkin Festival. According to this, the objective of the project was to achieve a strong internal cohesion of the organisations interested in the pumpkin production and tourism development within the frontier region as well as the tourism service providers. This was achieved by placing the landscape-specifi c pumpkin production and processing into the centre and by increasing the attractive force of the tourism. As an overall objective of the project, special emphasis was placed on the region s economical development and the increased competitiveness of the frontier region. PROJECT TARGET GROUPS The project s direct target groups included the regional pumpkin producers and processors, enterprises dealing with handcraft and tourism service provision as well as the regional local governments and the artistic and cultural groups. The indirect target groups included the local population and connected to the festival the tourists visiting the region. 9

6 A PROJEKT LEÍRÁSA A projekt egyik nagy kihívását annak a kérdésnek a megválaszolása jelentette, hogy a tök, mint tájtermék miként fejleszthetô turisztikai termékké, miként válhat a térség egyik egyedi idegenforgalmi jelképévé. A projekt rendkívül jól illeszkedett a térségbe, hiszen a töktermesztésnek mintegy 80 éves hagyománya van az Ôrségben, továbbá a belôle készült tökmagolaj ismertségi foka is magas. Ez a szinergiahatás jól kiaknázhatóvá vált a projekt megvalósítása során, ami a késôbbiekben megkönnyíti, hogy a rendezvény hosszú távon pozicionálja magát a fesztiválturizmus piacán. A projekt vezérprogramja mindenképpen az I. Ôrségi Nemzetközi Tökfesztivál volt. Az esemény három helyszínen zajlott. Az Ôrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén (Siska-szer) volt a megnyitó és bonyolódtak a központi programok: kézmûipari és tökbôl készült termékek vására, néptánc és népzene bemutatók, versenyek, vetélkedôk, fôzôbemutató és fôzôverseny, gyermekfoglalkoztató, mesemondás, valamint a tökkirály-választás. Ôriszentpéter település központi részében, mintegy 1 kilométeres útvonalon valósult meg az esti töklámpás felvonulás, illetve a mûvelôdési házban volt a záró táncház. A szomszédos szalafôi Jakosa portán pedig egész nap a hagyományos tökmagolaj-ütést tekinthették meg az érdeklôdôk. Az esemény idôbelisége október közepe lehetôvé tette a turisztikai szezon meghosszabbítását. A rendezvények mellett a projektben beszerzésre került 20 db népi stílusú, természetes alapanyagokból készült vásári pavilon, valamint 1000 példányban megjelent egy kétnyelvû, tökbôl készült tájjellegû (Ôrség, Muravidék) ételek receptkönyve. A PARTNEREK BEMUTATÁSA, A PARTNERI EGYÜTTMÛKÖDÉS TERÜLETEI A határon túli projektpartner a lendvai székhelyû Razvojni Center volt. A helyi fejlesztési feladatokat ellátó szervezet szerepet vállalt a határon túli (Muravidék) részfeladatok elôkészítésében és lebonyolításában. Ennek keretében került sor a muravidéki tökreceptek összegyûjtésére, a szakmai tanulmányút helyszíneinek megszervezésére, valamint a szakmai konferenciához elôadók biztosítására. A projekt megvalósításának egy másik meghatározó partnere az Ôrségi Nemzeti Park Igazgatóság volt. A szervezet kezdetektôl felkarolta a kezdeményezést és szakértôin keresztül komoly szerepet vállalt az elôkészítésben és a lebonyolításban. Az Utazás kiállításon terjesztette a tökfesztivál szórólapjait és biztosította a fesztivál központi programjaihoz a lebonyolítás szabadtéri és fedett helyszíneit. A PROJEKT HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSA Már a projekt tervezési szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy erôs és kooperatív határmenti együttmûködésre lehet számítani. A szlovéniai partner tájékoztatása szerint a töktermesztôk nemzetközi együttmûködése és tökfesztivál szervezése nem volt napirenden a határ szlovéniai oldalán. OPIS PROJEKTA Eden osrednjih izzivov projekta je bil poiskati odgovor na vpraßanje, kako buço kot znaçilni pridelek pokrajine razviti kot turistiçni izdelek, kako lahko ta rastlina postane eden od posebnih turistiçnih simbolov pokrajine. Projekt se je izjemno dobro prijel v pokrajini saj ima pridelava buç v Ôrségu osemdeset letno tradicijo, prav tako je dobro znano buçno olje ki ga pridobivajo iz tukaj pridelanih buç. Ta sinergijski uçinek se je zelo dobro izkoristil v çasu izvajanja projekta in bo tudi v prihodnje prispeval k temu, da se bo festival tudi dolgoroçno uveljavil na trgu festivalskega turizma. Osrednji program projekta je vsekakor bil I. Mednarodni festival buçe v Ôrségu. Prireditev je potekala na treh lokacijah. Otvoritev je bila na obmoçju uprave Narodnega parka Ôrség (Siska-szer) kjer so potekali tudi osrednji programi: sejem ljudske obrti in izdelkov iz buçe, folklora in ljudska glasba, tekmovanja, kuharsko tekmovanje in predstavitev, programi za otroke, pripovedovanje pravljic in izvolitev buçnega kralja. V centru naselja Ôriszentpéter smo na pribli no eno kilometrskem pasu organizirali povorko z lampijoni-buçami, zakljuçna plesna prireditev pa je bila v kulturnem domu. V sosednjem naselju Szalafô so obiskovalci na domaçiji Jakosa imeli prilo nost ogledati stiskanje buçnega olja. Glede na to, da je prireditev potekala sredi oktobra, smo uspeli podaljßati tudi turistiçno sezono.poleg prireditev smo v okviru projekta nabavili dvajset sejemskih paviljonov v ljudskem slogu in naravnih materialov ter v tisoç izvodih izdali dvojeziçno knjigo receptov za tipiçne krajinske (Ôrség, Prekmurje) jedi iz buç. PROJECT DESCRIPTION One of the greatest challenges of the project was to fi nd answer to the question: how the pumpkin, as a landscape-specifi c product can be developed into a tourism product and how it can be rendered to an individual tourism emblem of the region. The project suited very well the region s characteristics since pumpkin production has an about 80-years tradition in Ôrség, moreover, the pumpkin seed oil produced from this plant is also very well known. This synergy effect became well exploitable during the project implementation, making easier to the programme in the future to establish a fi rm position in the market of festival tourism. The leading programme of the project undoubtedly the First Ôrség International Pumpkin Festival. The event has been organised at three locations. On the area of the Ôrség National Park Directorate (Siska-szer) hosted the opening and main programmes: fair of handicraft products and products made from pumpkin, folk dance and folk music presentation, competitions, cooking show and cooking competition, child activities, tale-telling, and the election of the Pumpkin King. In the central part of Ôriszentpéter community, the evening march with pumpkin lamps has been organised on an about 1-km road section; the dance-party has been organised in the Culture House. At the neighbouring Jakosa House, the traditional pumpkin-seed oil pressing could be visited whole day. The timing of the event mid-october made possible the extension of the tourism season. Beside the programmes, 20 fair kiosks were purchased made from natural materials as well as a bilingual receipt-book has been prepared containing region-specifi c foods (Ôrség, Mura region) printed in 1000 copies. 10 PREDSTAVITEV PARTNERJEV IN PODROÇJA PARTNERSKEGA SODELOVANJA Çezmejni projektni partner je bil Razvojni center Lendava. Organizacija ki opravlja lokalne razvojne naloge nam je pomagala pri pripravi in izvedbi nalog, ki so potekale na drugi strani meje. V okviru te dejavnosti so zbrali recepte za prekmurske jedi iz buç, organizirali postajalißça za strokovno ekskurzijo ter zagotovili predavatelje za strokovno konferenco. Drug pomemben partner pri izvedbi projekta je bila uprava Narodnega parka Ôrség. Organizacija je od samega zaçetka pristopila k realizaciji pobude, njeni strokovnjaki so imeli pomembno vlogo pri pripravi in izvedbi projekta. Na turistiçnem sejmu Utazás (Potovanje) so delili letake festivala buç in zagotovili prostor za osrednje prireditve festivala. ÇEZMEJNI VPLIV PROJE TA e v fazi naçrtovanja projekta je bilo jasno da je priçakovati moçno in kooperativno sodelovanje v obmejnem prostoru. Po informacijah slovenskega partnerja se na slovenski strani niso ukvarjali s sodelovanjem pridelovalcev buç oziroma z organizacijo festivala buç. Inovativnost dejavnosti je zelo PRESENTATION OF PARTNERS, AREAS OF PARTNERSHIP CO-OPERATION The Razvojni Center with Lendava headquarters was the foreign project partner. The organisation carrying out the local development tasks undertook to prepare and carry out the part-tasks on the other side of the border (Mura region). Within the frames of this, the Mura region s pumpkin receipts were collected, the venues for the professional study trip have been organised and lecturers were provided for the professional conference. Another determinant partner in the implementation of the project was the Directorate of the Ôrség National Park. This organisation since the beginnings supported the initiative and through its experts undertook signifi cant role in preparation and arrangements. The Utazás disseminated the fl yers of the pumpkin festival and ensured the open-air and in-house venues for the main festival programmes. PROJECT S CROSS-BORDER IMPACT As early as in the designing phase of the project it became obvious that strong frontier co-operation can be expected. According to the information given by the Slovenian partner, the international co-operation of the pumpkin producers as well as the organisation of the pumpkin festival was not planned on the Slovenian side of the border. The innovative character of the activities quickly aroused the attention of those interested within the 11

7 A tevékenységek innovatív jellege gyorsan felkeltette az érdekeltek fi gyelmét a határtérségben. A kiemelt tevékenységek közül a tájjellegû tökreceptkönyv, a szakmai tanulmányút, a konferencia és természetesen a Tökfesztivál kínáltak elsôsorban lehetôséget a határtérségen belüli együttmûködésre a projekt megvalósítási szakaszában. A projektzáró konferencián ahol a szlovén partnerek két elôadóval is képviseltették magukat pontosításra kerültek azok a területek, amelyekben mindenképpen hosszabb távú együttmûködésre lehet számítani. Ezek fôként a töktermesztés technológiájával, a feldolgozás és a termékpaletta szélesítésével, valamint a tök, mint tájterméknek a falusi turizmusban játszott szerepével függtek össze. A PROJEKT EREDMÉNYEI FENNTARTHATÓSÁG A tök köré most szervezôdött tájegységi szintû turisztikai együttmûködés a helyiek összefogásával a késôbbiekben még tovább erôsíthetô. A projektzáró konferencián két szervezôdés létrehozásának és mûködésének hátterét vázoltuk fel: egyrészt a Tájegységi Turisztikai Tanácsadó Testület, másrészt a Turisztikai Érdekközösségek hálózatainak szükségessége került a fi gyelem középpontjába. Az látható, hogy a projekt kiterjesztése Ausztria irányába mindenképpen indokolt, hiszen a kelet-ausztriai területeken is jelentôs a töktermesztéssel foglalkozó agrárvállalkozások és így a potenciális együttmûködôk száma. Másrészt a hármashatár töktermesztésének szorosabb integrációjára is szükség lehet, ami sikeresen járulhat hozzá új technológiák meghonosításához, közös tök alapanyagú termékek kifejlesztéséhez, valamint közös marketingkommunikáció elindításához. A projekt eredménye volt, hogy a sikeresen kifejlesztett új turisztikai termék, az Ôrségi Nemzetközi Tökfesztivál erôs, elkötelezett helyi együttmûködéssel és aktivitással valósulhatott meg. A projekt eredményesen tudta felfôzni a tök, mint tájtermék köré szervezhetô célcsoportokat. A projekt gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos eredménye, hogy a workshopok és a tanulmányút támogatta a töktermesztôk és feldolgozók termeléssel kapcsolatos ismereteit. Az érintettek betekinthettek a szlovéniai termelésszervezésbe, megismerhették a Muravidék Ôrségitôl eltérô töktermesztési gyakorlatát és termékcsoportjait. hitro pritegnila pozornost zainteresiranih v obmejnem obmoçju. V çasu izvajanja projekta je bilo veç prilo nosti za çezmejno sodelovanje, ße posebej pri pripravi skupne knjige receptov za jedi iz buç ter v çasu konference in seveda festivala. Na zakljuçni konferenci projekta, kjer so bili slovenski partnerji zastopani z dvema predavateljema, so se toçno doloçila podroçja, kjer lahko raçunamo na dolgoroçno sodelovanje. Ta so v prvi vrsti povezana s tehnologijo pridelave buçe, s predelavo in ßiritvijo palete izdelkov ter s krepitvijo vloge buçe kot znaçilnega pridelka pokrajine v kmeçkem turizmu. REZULTATI PROJEKTA Rezultat projekta je Mednarodni festival buçe Ôrség ki se je izvedel z moçnim lokalnim sodelovanjem in aktivnostjo sodelujoçih. Projekt je uspel nanizati ciljne skupine ki so povezane s pridelavo buçe kot znaçilnega pridelka te pokrajine. Glede gospodarskega razvoja ßtejemo za uspeh projekta, da so tako delavnice kot strokovna ekskurzija prispevali k ßiritvi znanja pridelovalcev in predelovalcev buçe. Zainteresirani so dobili vpogled v organizacijo predelave v Sloveniji, spoznali drugaçno prakso pridelave buç in razliçne skupine izdelkov. TRAJNOST PROJEKTA Sodelovanje na podroçju turizma ki se je oblikovalo v okviru projekta okrog buçe se lahko ße okrepi v prihodnje s sodelovanjem lokalnega prebivalstva. Na zakljuçni konferenci projekta smo postavili temelje za delovanje dveh organizacij: po eni strani gre za potrebo po ustanovitvi Obmoçnega turistiçnega svetovalnega telesa, po drugi strani pa za vzpostavitev mre e turistiçnih zanimivosti. Vsekakor je upraviçeno raçunati na ßiritev projekta v smeri Avstrije, saj je ße posebej v vzhodno-avstrijskih pokrajinah veliko pridelovalcev buç, to pa pomeni potencialne partnerje za prihodnje sodelovanje. Po drugi strani pa obstaja potreba po veçji integraciji pridelave buç ob tromeji, saj le-to pomeni prilo nost za spoznavanje in uporabo novih tehnologij, hkrati pa ponuja mo nosti za skupni razvoj izdelkov iz buç ter za skupno marketinßko komunikacijo. frontier region. Among the main activities, opportunities for the co-operation within the frontier region, in the implementation phase of the project were provided by the region-specifi c pumpkin receipt book, the professional study trip and of course the Pumpkin Festival as well. At the fi nal project conference where the Slovenian partners were represented by two lecturers there were identifi ed those areas on which that longer term co-operation can be expected. These are mainly connected with the pumpkin production technology, processing and widening the product range as well as the role of the pumpkin as region-specifi c product in the rural tourism. PROJECT RESULTS The result of the project was that they successfully developed a new tourism product the Ôrség International Pumpkin Festival could be set up with a strong, committed local co-operation and activity. The project could successfully get together the target groups around the pumpkin as landscapespecifi c product. The result of the project connected with the economy development is that the workshops and the study trip enlarged the knowledge of pumpkin producers and processors about the production. Those affected could get a picture on the Slovenian production organisation, they could learn the pumpkin production practice and product groups that differ from those found in Ôrség. SUSTAINABILITY The tourism co-operation which is now organised around the pumpkin theme can be further strengthened by the union of the local people. At the fi nal conference we have drafted the background for the establishment and operation of two organisations: fi rst, the Landscape Tourism Advising Society and secondly, the Network of the Tourism Fellowship. It can be seen that the extension of the project toward Austria is doubtlessly justifi ed since there is a large number of agrarian enterprises dealing with signifi cant pumpkin production, therefore the number of the potential co-operating persons is also high. On the other hand, a stronger integration for the pumpkin production within the Three-Border area could also be needed, which could successfully contribute to the adaptation of new technologies, development of new, pumpkin-based products as well as to the commencement of a joint marketing communication

8 A PROJEKT CÉLJA A projekt célul tûzte ki a népi építészeti értékeken alapuló, határon átnyúló közös turisztikai kínálat kialakítását Oszkó- és Filovci térségében. Közvetlen célként fogalmaztuk meg az itt még fellelhetô zsúpfedeles présházak megmentését, az ehhez szükséges közvetlen gazdasági együttmûködés erôsítését és ezen keresztül a helyi foglalkoztatási lehetôségek fejlesztését. A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI ÉRTÉKALAPÚ TURIZMUSFEJLESZTÉS OSZKÓ ÉS FILOVCI TÉRSÉGÉBEN A közvetlen célcsoportot a présháztulajdonosok-, a célrégióban mûködô értékvédelemmel, turizmussal foglalkozó szervezetek, vállalkozások, valamint a munkanélküli helyi fi atalok jelentették. A közvetett célcsoport a potenciális turistákat és a projekt hatásaiból áttételesen részesülô helyi lakosokat foglalta magába. 2002/ HEGYPÁSZTOR KÖR Razvoj turizma z ohranjanjem vrednot na obmoçju naselij Oszkó in Filovci NAMEN PROJEKTA Projekt si je za cilj zadal izoblikovanje skupne çezmejne turistiçne ponudbe, ki temelji na vrednotah ljudske arhitekture na obmoçju naselij Oszkó in Filovci. Za neposredni cilj projekta smo si zadali nalogo ohranitev ße obstojeçih, s slamo kritih zidanic, krepitev gospodarskih odnosov za izvajanje te naloge ter na ta naçin zagotovitev lokalnih zaposlitvenih mo nosti. CILJNE SKUPINE PROJEKTA Neposredna ciljna skupina so bili lastniki zidanic, organizacije in podjetja ki se v ciljni regiji ukvarjajo z varovanjem dedißçine in turizmom, ter brezposelni mladi ljudje lokalnih skupnosti. Posredna ciljna skupina so potencialni obiskovalci in lokalno prebivalstvo ki mu lahko projekt posredno prinese koristi. A projekt költségvetése Euróban/Pruraçun projekta/project budget: saját erô/lastna sredstva/own contribution: 5552, Phare támogatás/sredstva Phare/Phare grant: 49968, összköltség/stroßki skupaj/total costs: 55520» a projektgazda neve/prijavitelj/benefi ciary: Hegypásztor Kör, 9825 Oszkó, Rákóczi Ferenc u. 86/b, telefon: 94/ , fax: 94/ , honlap/spletna stran/homepage: a projektmenedzser neve/projektni mened er/project manager s name: Zágorhidi Czigány Ákos A szlovén partner neve/slovenski partner/name of the Slovenian partner: Filovci Szôlôhegy Baráti Egyesület, Filovci Bogojina, telefon: , fax: , kontaktszemély neve/kontaktna oseba/contact person: Jozef Horvat» A VÁTI Kht. programmenedzserének neve/programski mened er VÁTI Kht./name of the VÁTI Kht. programme manager: Zakar András Value-Based Tourism Development in Oszkó and Filovci Region PROJECT OBJECTIVE The project s objective was to establish a cross-border, joint tourism offer in Oszkó and Filovci region based on the folk architecture values. As an immediate objective, we have formulated the rescue of the still existing houses with thatched roofs as well as the strengthening of the economical co-operation needed for this objective, and, by this, the development of the local employment opportunities. PROJECT TARGET GROUPS The direct target group consisted of the press-house owners, organisations, enterprises dealing with value protection and tourism within the region, as well as unemployed local young people. Indirect target group included the potential tourists and the local inhabitants indirectly partaking in the project effects

9 A PROJEKT LEÍRÁSA A projekt keretében elkészült egy Turisztikai Marketing Terv, amely felvázolta a szôlôhegyekre és a néprajzi értékekre épülô összehangolt turisztikai fejlesztések megvalósításának jövôbeni lépéseit. Megvalósult egy építészeti felmérés a határtérség présházairól, és egy üzleti terv a zsúpkészítésre és értékesítésre, valamint a hagyományos tetôfedô mesterségek újraélesztésére. A projekt keretében kialakítottunk egy zsúpkészítô mûhelyt és megvalósult egy mesterember-képzés, melynek keretében munkanélküli fi atalok gyakorlati ismeretekre tehettek szert a födém- és tetôszerkezet kialakítása, a zsúpkészítés, a tetôfedés (zsúpfelkötés), a sártapasztás és a hagyományos szerkezetû nyílászárók javítása terén. Kiegészítô marketing tevékenységként megjelent egy kiadvány a térség boronapincéirôl és turisztikai ajánlatainkról. Ajándéktárgyak készültek és egy tanulmányút keretében tapasztalatokat szerezhettünk a Filovci szôlôhegyen folytatott turisztikai tevékenységekrôl. A PARTNEREK BEMUTATÁSA, A PARTNERI EGYÜTTMÛKÖDÉS TERÜLETEI A projekt megvalósítására létrehozott társulás munkájában három szervezet vett részt: a Hegypásztor Kör, mint a pályázat benyújtója és megvalósítója; a Filovci Szôlôhegy Baráti Egyesület, szlovén partnerünk, aki információkat nyújtott az építészeti felméréshez és a marketing tervhez, részt vett a tanulmányút kinti programjainak megszervezésében, illetve a turisztikai kiadvány összeállításában. A projekt magyar partnere a Vasi Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás volt, aki segítette a projekt eredményeinek térségi- és regionális szinten történô megismertetését, és közremûködött a Turisztikai Marketing Terv elkészítésében. A PROJEKT HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSA Egyesületünk és a szlovén partnerszervezet kapcsolata és együttmûködése jelen projekt révén is tovább erôsödött, színesedett, bôvült a turisták számára igénybe vehetô határon átnyúló, közös kínálati paletta, továbbá a turistacsoportoknak lehetôsége nyílt nyelvi ismereteik, valamint kapcsolatrendszerük fejlesztésére. OPIS PROJEKTA V okviru projekta je bil pripravljen Turistiçni marketinßki plan ki je zajel vizijo prihodnjih korakov turistiçnih razvojnih dejavnosti povezanih z vinskimi goricami in ljudsko dedißçino. Izdelana je bila arhitekturna naloga o zidanicah v obmejnem prostoru, poslovni naçrt za pripravo in prodajo slamne kritine ter za obnovo tradicionalnega mojstrstva pokrivanja s slamo. V okviru projekta smo organizirali delavnico za pripravo slamne kritine in izvedli mojstrsko usposabljanje, kjer so mladi brezposelni pridobili praktiçna znanja o oblikovanju streßne konstrukcije, pripravi slame, kritju s slamo, lepljenju z blatom (cimpranju) ter popravilu tradicionalnih vrat in oken kmeçke hiße. V okviru dopolnilne marketinßke dejavnosti smo izdali publikacijo o vinskih kleteh in turistiçni ponudbi obmoçja. Izdelali smo tudi spominke in na strokovni ekskurziji spoznali turistiçno ponudbo Filovskih goric. PREDSTAVITEV PARTNERJEV IN PODROÇJA PARTNERSKEGA SODELOVANJA V zdru enju ustanovljenem za izvedbo projekta so sodelovale tri organizacije: prijavitelj in izvajalec projekta Hegypásztor Kör, naß slovenski partner ki je sodeloval pri izdelavi arhitekturne ßtudije in marketinßkega plana ter pri organizaciji programov strokovne ekskurzije v Sloveniji oziroma pri sestavi turistiçne publikacije, Drußtvo Gaj iz Filovcev, mad arski projektni partner pa je bilo zdru enje samouprav za prostorski razvoj Vasi Hegyhát ki je prispeval k promociji projektnih rezultatov na regionalni in ßirßi ravni ter sodelovalo pri pripravi turistiçnega marketinßkega naçrta. PROJECT DESCRIPTION A Tourism Marketing Plan has bee prepared within the frames of the project, drafting the future milestones for the implementation of co-ordinated tourism developments based on the vineyards and ethnographical values. The architectural assessment has been carried out on the press-houses in the frontier region as well as a business plan for thatch making and marketing and the revival of the traditional roofer craft. Within the frames of the project we have established a thatch-making workshop and a craftsman training has been also put in place, within the frames of which unemployed young persons could learn the making of fl oor and roof structure, thatch-making, roof making (fastening the thatch to the roof structure), clay mortar covering and the repair of doors and windows of traditional structure. As a supplementary marketing activity, a publication has been issued on the logged cellars and on our tourism offers. Souvenir pieces have been made and within the frames of a study trip we could learn about the tourism activities carried out at the Filovci vineyard. PRESENTATION OF PARTNERS, AREAS OF PARTNERSHIP CO-OPERATION Three organisations participated in the work of the association established for the implementation of the project: the Hegypásztor Kör, that fi led the application and was engaged in its implementation; the Filovci Vineyard Friendly Association, our Slovenian partner, providing information for the architectural assessment and marketing plan, participating in the organisation of our abroad programmes as well as in the compilation of the tourism publication. The Hungarian project partner was the Vasi Hegyhát Regional Development Association, assisting the spread of information on the project results on local and regional levels, as well as contributing in the preparation of the Tourism Marketing Plan

10 A PROJEKT EREDMÉNYEI A projekt keretében elkészült felmérések, tanulmányok eredményeként kidolgozásra került 35 fejlesztési elképzelés, 10 részletesen kidolgozott projektjavaslat, valamint 72 présházról részletes dokumentáció készült. A zsúpkészítés szakmai, technikai hátterének fejlesztéseként 3 munkahely létesült, 2 présházat újítottunk fel, és a technikai háttér biztosításával 50%-kal alacsonyabb elôállítási költsége lesz a zsúpnak. Elkészült 3000 példányban egy kétnyelvû turisztikai kiadvány, amely utazási irodákhoz, egyéb szakmai szervezetekhez kerül kiosztásra. Megrendeztünk két egynapos tanulmányutat összesen 43 fô részvételével. FENNTARTHATÓSÁG A projekt pénzügyi fenntarthatóságát az idegenforgalmi bevételek és a zsúp értékesítésébôl származó bevételek biztosítják. A projektben részt vevô munkatársak a partnerszervezetekkel közösen a projekt befejezése után is tovább folytatják a tevékenységüket, további közös projektjavaslatokat dolgoznak ki, felügyelik a Turisztikai Marketing Tervben megfogalmazott intézkedések megvalósítását, gondozzák a kialakult együttmûködési hálózatot, ezzel biztosítva a projekt eredményeinek fenntartását illetve továbbvitelét. Egyesületünk a jövôben is folytatja tevékenységét a közösségi gazdaságfejlesztés, a külterületi szôlôhegyek és a még meglévô zsúpfedeles présházak védelme terén. ÇEZMEJNI VPLIV PROJEKT Tudi s pomoçjo tega projekta se je krepilo sodelovanje med naßim drußtvom in slovensko partnersko organizacijo, izpopolnila se je paleta skupne, çezmejne turistiçne ponudbe, obiskovali so dobili prilo nost razßiriti svoje jezikovno znanje in o obogatiti sistem stikov med regijami. REZULTATI PROJEKTA Na temelju analiz in ßtudij ki so bili izdelani v çasu izvajanja projekta je bilo pripravljenih 35 razvojnih pobud, deset podrobno izdelanih projektnih predlogov ter pripravljena podrobna dokumentacija o 72 zidanicah. S strokovnim in tehniçnim usposabljanjem za pripravo slamnate kritine so bila vzpostavljena tri delovna mesta, obnovili smo dve zidanici in za petdeset odstotkov zni ali stroßke priprave r ene slame za slamnate kritine. Izdana je bila dvojeziçna turistiçna publikacija v 3000 izvodih, ki smo jo posredovali potovalnim agencijam in drugim strokovnim organizacijam. Na dveh enodnevnih strokovnih ekskurzijah je sodelovalo 43 oseb. TRAJNOST PROJEKTA Trajnost projekta zagotavljajo prihodki iz turizma in prodaje slame za slamnate kritine. Udele enci projekta tudi po zakljuçku izvajanja projekta nadaljujejo sodelovanje s partnerskimi organizacijami, pripravljajo nove projektne pobude, nadzirajo izvajanje zapisanega v turistiçnem marketinßkem planu, negujejo izoblikovano mre o sodelovanja in na ta naçin zagotavljajo trajnost oziroma nadaljnji razvoj projektnih rezultatov. Naße drußtvo eli tudi v prihodnje nadaljevati svojo dejavnost in sicer z razßiritvijo gospodarske dejavnosti na zunanje vinograde in z ohranjanjem ße obstojeçih zidanic s slamnato kritino. PROJECT S CROSS-BORDER IMPACT Through the relationship and co-operation of our Association and the Slovenian partner organisation, and owing to this present project, the range of joint offers to be offered to the tourists has been further widened and became more colourful, opportunity was provided to develop their language knowledge and their relationship sphere. PROJECT RESULTS As the result of the assessments and studies prepared within the frames of the project, 35 development proposals have been prepared, 10 detailed project proposals and detailed documentations on 72 press-houses have been completed. Three workplaces were created as a development for the professional and technical background of thatch-making by ensuring the technical background the prime cost of the thatch is 50% lower. A bilingual publication has been prepared, issued in 3000 copies, to be distributed to travel agencies and other professional organisations. Two, oneday study trips have been organised with the participation of a total of 43 persons. SUSTAINABILITY The fi nancial sustainability of the project is ensured by the tourism incomes and the incomes resulting from the sell of thatch. Colleagues participating in the project, together with the partner organisations will continue their activity even after the project closure, elaborating further joint project proposals, controlling the implementation of measures formulated in the Tourism Marketing Plan, managing the established co-operation network thus ensuring the maintenance and continuation of project results. Our Association continues in the future its activity in the fi elds of community economy development, protecting the vineyards and thatched roof press-houses

11 A PROJEKT CÉLJA A projekt az európai hálózat részeként kijelölésre kerülô Natura 2000 területek zalai és szlovén elemeinek határon átnyúló, természetes ökológiai kapcsolatainak erôsítését tûzte ki célul, ezen belül a természeti értékek megôrzését, az ehhez kapcsolódó civil feladatok feltárását, ezek stratégiájának, majd intézkedéseinek kidolgozását, késôbbi fejlesztésekre való közös felkészülést. A projekt során egyeztettük a természetvédelem, a területek tulajdonosainak, kezelôinek illetve az érintett lakosságnak és önkormányzatoknak az érdekeit. Kiemelkedô fontosságú volt, hogy a lakosság, azon belül elsôsorban a Natura 2000 területeken élôk és gazdálkodók megismerjék és értékén kezeljék természeti örökségünket. Ezt a hivatalos természetvédelem egyelôre nem tudja biztosítani, de velük együttmûködve jelen projekt segítette a felvilágosítást. Fontos cél volt az illetékesek fi gyelmének felhívása a Natura 2000 területek értékeinek határokon átnyúló, hálózatszerû védelmének jelentôségére, hogy a térség az elzártság évtizedei után élni tudjon a mára elônyössé vált határmenti helyzetébôl adódó lehetôségekkel. CIVIL TERMÉSZETVÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉS NATURA 2000 TERÜLETEKEN 2002/ MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ZALA HELYI CSOPORTJA Civilno naravovarstveno sodelovanje na obmoçjih Natura 2000 NAMEN PROJEKTA Projekt si je za cilj zadal krepitev ekoloßkega sodelovanja ter v okviru tega ohranjanje naravne dedißçine na çezmejnih slovenskih in zalskih elementih obmoçij Natura 2000 ki so bile doloçene v okviru evropske mre e zaßçitenih obmoçij, nadalje doloçitev s tem povezanih civilnih nalog, izdelavo skupne strategije in programa ukrepov ter skupno izdelavo temeljev za prihodnje skupne razvojne naçrte. V çasu izvajanja projekta smo izvedli usklajevanje interesov varovanja narave, lastnikov in upravljavcev obmoçij, lokalnega prebivalstva in lokalnih samouprav. Posebna naloga je bila prebivalstvu, ße posebej tistim ki ivijo in gospodarijo na obmoçju Nature 2000 predstaviti naravne vrednote in pomen varovanja naravne dedißçine. Uradna naravovarstvena dejavnost tega zaenkrat ni sposobna zagotoviti, vendar pa smo prav v sodelovanju z njo s pomoçjo projekta uspeli pri razsvetljevanju tega problema. Pomemben cilj projekta je bil opozoriti pristojne na pomen çezmejnega in mre nega varovanja vrednot obmoçij Natura 2000, da bi obmoçje, ki je veç desetletij bilo izolirano lahko danes izkoristilo prednosti in prilo nosti, ki jih ponuja danaßnji obmejni polo aj. A projekt költségvetése Euróban/Pruraçun projekta/project budget: saját erô/lastna sredstva/own contribution: 5000, Phare támogatás/sredstva Phare/Phare grant: 44997, összköltség/stroßki skupaj/total costs: 49997» a projektgazda neve/prijavitelj/benefi ciary: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zalai Helyi Csoportja, 8900 Pókaszepetk Zala u. 9., telefon: , honlap/spletna stran/homepage: a projektmenedzser neve/projektni mened er/project manager s name: Darázsi Zsolt A szlovén partner neve/slovenski partner/name of the Slovenian partner: Pomurski Ekoloski Center, 9000 Murska Sobota Sodna 23., telefon: 02/ , fax: 02/ , kontaktszemély neve/kontaktna oseba/contact person: Milan Bogataj» A VÁTI Kht. programmenedzserének neve/programski mened er VÁTI Kht./name of the VÁTI Kht. programme manager: Zakar András Non-governmental nature protection co-operation on the Natura 2000 areas PROJECT OBJECTIVE The project set as its objective to strengthen the natural ecological relationships of the Zala County and Slovenian elements of the Natura 2000 crossborder areas, that are to be determined as part of the European network; within this, the preservation of natural values, identifi cation of non-governmental tasks, elaboration of the strategy and later on the measures for these tasks and the preparation of future joint developments. During the project, we have co-ordinated the interests of the nature protection, the land-owners, tenants and the affected population and local governments. It was of prominent importance that the population, and mainly those living and farming in the Natura 2000 areas, could learn and manage our natural heritage. This can not be ensured yet by the offi cial nature protection. Our project assisted the information. It was an important objective to draw the attention of the authorities to the importance of the protection of the Natura 2000 cross-border, network-like areas, in order to enable the region to make use of the frontier location that has become by today an advantage after decades of isolation

12 A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI A projekt elsôdleges célcsoportjai a Natura 2000 területek által érintett földtulajdonosok, a földterületek használói, illetve az érintett lakosság, továbbá az elôírások érvényesítéséért felelôs állami szervezetek képviselôi voltak. Ezek mintegy 1000 fôt jelentenek a célterület hazai oldalán. A PROJEKT LEÍRÁSA A Natura 2000 Civil Védelmi Program készítése során áttekintettük a határmenti területek speciális madártani és természetvédelmi feladatait, a gazdálkodók és a természetvédelem közötti legfôbb problémákat, illetve a határmenti fekvésbôl adódó sajátosságokat. Az elkészült Natura 2000 Civil Védelmi Program bemutatását és az érintett földtulajdonosok és kezelôk informálását szolgálta egy kétnyelvû tájékoztató kiadvány készítése. A fenékpusztai gyûrûzô bázis fejlesztéséhez megvalósíthatósági tanulmány készült az INTERREG IIIA elvárásainak megfelelô módon. Fenékpuszta célja többek között a nemzetközi madárvonulási útvonalak egyik mérôpontjaként a madártani határon átnyúló együttmûködések helyi koordinációja kiegészítve és magasabb szintre emelve a budapesti központ szlovéniai nemzetközi koordinációs tevékenységét. A projekt eredményeit a projektzárást megelôzô zárókonferencián ismertettük. A PARTNEREK BEMUTATÁSA, A PARTNERI EGYÜTTMÛKÖDÉS TERÜLETEI A szlovén partner szerepe meghatározó volt, részt vett a program részletes tematikájának meghatározásában, kidolgozásában. Ennek során érvényesítette azokat a szlovéniai szempontokat, amelyek szükségesek a nemzetközi együttmûködés megvalósításához. Azokon a pontokon, ahol további érintettek bevonására volt szükség, ott a kapcsolatai, ismeretségei alapján választottuk ki a szereplôket. A késôbb benyújtandó INTERREG IIIA projektre való felkészülés terén már a tervezés során egyeztetésre került a szlovén oldali partnerekkel, hogy lehetôleg nemzetközi szinten is egymást kiegészítô funkciók kerüljenek megfogalmazásra. A PROJEKT HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSA A projektben részt vevô partnerek konkrét együttmûködésben fejleszthették saját ismereteiket, tudásukat. A határ két oldalán meglévô, részben eltérô stratégiai és taktikai gondolkodásmódok megismerésével, azok átvehetô elemeinek hazai alkalmazásával mindkét oldal eszköztára bôvülni tudott. A konkrét természeti, ökológiai ismeretek átadása (élôhelyi, növény- és állattani, szabályozási) pedig lehetôvé tette, hogy a határ menti területeken az azokat érô, befolyásoló határon túli hatásokkal is számoljanak, így jobban meg tudják tervezni az itteni védelmet. CILJNE SKUPINE PROJEKTA Primarna ciljna skupina projekta so bili lastniki in uporabniki zemljißç oziroma prebivalci obmoçij Natura 2000 ter predstavniki dr avnih organov odgovornih za izvajanje predpisov povezanih z varovanjem teh obmoçij. Na domaçi strani ciljnega obmoçja pomeni to pribli no tisoç oseb. OPIS PROJEKTA V okviru priprave Civilne zaßçitnega programa Natura 2000 smo pregledali specifi çne ornitoloßke in naravovarstvene naloge obmejnega obmoçja, najbolj znaçilne te ave v odnosih med upravljavci obmoçij in naravovarstveniki oziroma posebnosti ki izhajajo iz obmejne lege obmoçja. Za predstavitev civilnega zaßçitnega programa Natura 2000 in boljßo informiranost lastnikov in upravljavcev povrßin smo izdali dvojeziçno publikacijo. V skladu s priçakovanji programa INTERREG IIIA je bila izdelana ßtudija o izvedljivosti razvoja baze za obroçkanje ptic v Fenékpuszta. Med drugimi je cilj baze Fenékpuszta da kot ena od merilnih toçk linij ptiçjih preletov izvaja lokalno koordinacijo za çezmejno ornitoloßko sodelovanje in s tem prispeva k mednarodnemu sodelovanju in usklajevanju dejavnosti centra v Budimpeßti s Slovenijo. Projektne rezultate smo predstavili tudi na zakljuçni konferenci projekta. PROJECT TARGET GROUPS Primary target groups of the project were the land-owners, tenants and the affected population of the Natura 2000 areas as well as the representatives of the governmental organisations responsible for the enforcement of the regulations. This means about 1000 persons on the Hungarian side of the target area. PROJECT DESCRIPTION During the preparation of Natura 2000 Non-Governmental Protection Programme we have overviewed the special ornithological and nature protection tasks of the frontier regions, the main problems existing between the farmers and the nature protection as well as the characteristics of the frontier location. The completed Natura 2000 Non-Governmental Protection Programme served the information of the affected land-owners and tenants by a bilingual information booklet. A feasibility study has been prepared for the development of the bird-ringing camp at Fenékpuszta, according to the expectations of the INTERREG IIIA. The objective of the Fenékpuszta Camp - among others is to locally co-ordinate the cross border co-operations as a measuring point of the international bird migration routes, supplementing and raising to a higher standard the Budapest centre s Slovenian coordination activity. Project results have been detailed on the fi nal conference prior to project closure. PREDSTAVITEV PARTNERJEV IN PODROÇJA PARTNERSKEGA SODELOVANJA Slovenski partner je imel pomembno vlogo pri doloçitvi in pripravi podrobne programske tematike. V okviru tega je uveljavil tista slovenska stalißça, ki so potrebna za uspeßno mednarodno sodelovanje. Na podroçjih kjer je bilo potrebno pritegniti ße druge sodelujoçe, smo le-te izbrali na temelju stikov in poznanstev slovenskega partnerja. V okviru priprav na prihodnje razpise INTERREG IIIA smo e v pripravljalni fazi izvedli usklajevanja s slovenskimi partnerji in si na ta naçin prizadevali, da bi tudi na mednarodni ravni zastopali funkcije ki se vzajemno dopolnjujejo. ÇEZMEJNI VPLIV PROJEKTA Partnerji udele enci projekta so svoje znanje bogatili v okviru konkretnega sodelovanja. S predstavitvijo obstojeçih, delno razliçnih strateßkih in taktiçnih pristopov na obeh straneh meje smo lahko drug od drugega prevzeli posamezne elemente, z uporabo katerih lahko obogatimo svoje delovanje. Prenos konkretnih naravnih in ekoloßkih znanj (biotopi, znanje o rastlinah in ivalih, regulativa) nam je omogoçil upoßtevanje uçinkov znaçilnih za obmejna obmoçja in na ta naçin vißjo stopnjo naçrtovanja varovanja vrednot. PRESENTATION OF PARTNERS, AREAS OF PARTNERSHIP CO-OPERATION The role of the Slovenian partner has been decisive; he took part in the detailed determination and elaboration of the programme topics. During this, he could implement those Slovenian aspects that are needed for the implementation of the international co-operation. In those points where the involvement of further persons was needed, then we could choose the actors according to our partner s relationships and acquaintances. In the preparation for the INTERREG IIIA project, as early as in the designing phase, we agreed with the Slovenian partners that as far as possible, functions supplementing each other s activity should be formulated on international level as well. PROJECT S CROSS-BORDER IMPACT The partners participating in the project could develop their knowledge within the frames of a concrete co-operation. By learning the partly differing strategic and tactic attitudes at the both sides of the border and implementing the adaptable elements in domestic circumstances, both sides could reach an improvement. Transferral of the concrete natural, ecological knowledge (habitat, fl ora and fauna-related, regulatory knowledge etc) enabled the frontier regions to reckon with infl uencing effects originating from the other side of the border, thus providing the possibility to design better the domestic protection. 23

13 A PROJEKT EREDMÉNYEI A projekt során megszületett a Natura 2000 Civil Védelmi Program, amely tartalmazza a jelen helyzet feltárását, elemzését, a stratégiai célok, intézkedések megfogalmazását és a végrehajtási keretek meghatározását. Elkészült a program szakmai eredményeire is alapozva egy szakmai tájékoztató kiadvány a Natura 2000 területek gazdálkodói, földtulajdonosai számára 1800 példányban, magyarul és 200 példányban szlovénul, melyet a pomurjei érintett gazdálkodók kapnak meg. Elkészült a fenékpusztai bázis megvalósíthatósági tanulmánya. A projekt zárásaként egy napos konferenciát szerveztünk, ahol 80 fô számára mutattuk be a projekt eredményeit és fogalmaztuk meg a szlovén partnerekkel való együttmûködés jövôbeni feladatait. Az esemény nyilvánosságát és a projekt megismertetését a konferenciáról készült TV tudósítás is biztosította. A projekt megvalósításához és a további tevékenységekhez nagy segítséget jelentett a beszerzett laptop, spektív, és 3 db kézi keresô látcsô. FENNTARTHATÓSÁG Az Egyesület a létrejött programot és tanulmányt további fejlesztéseihez, illetve késôbbi pályázatokhoz hasznosítja. A projekt keretében vásárolt eszközök használatából adódó fenntartási költségeket az Egyesület Helyi Csoportjának éves alapköltségvetése biztosítja. A projekt eredményeinek intézményi fenntarthatóságát a minimum 2 alkalmazottal mûködô helyi csoport szervezeti keretei biztosítják. A Fenékpuszta fejlesztése révén létrejövô új intézményi háttér hosszú távon is biztosítja a célok további megvalósulását. A projekt során elkészített Natura 2000 Civil Védelmi Program készítésébe valamennyi, a szakterületen, vagy a program késôbbi végrehajtása során érintett szereplô bevonásra került, továbbá a program társadalmi egyeztetése is megvalósult. Ezek alapján a program meghatározza a további feladatokat a térség civil szervezetei számára. Ez biztosítja azt, hogy a jelen projektben megfogalmazott célok más szervezetek tevékenységi körébe is beépülnek, így folytatódnak. A szakmai fenntarthatóságot elôsegíti az állami intézményrendszer részvétele is a folyamatban, amely segíti a célok elérését. REZULTATI PROJEKTA V okviru programa je bil izdelan Civilni zaßçitni program Natura 2000 ki zajema opis in analizo sedanjega stanja, strateßke cilje in ukrepe ter izvedbene okvirje za le-te. Na temelju strokovnih rezultatov programa je bila pripravljena strokovno-informativna publikacija za uporabnike in lastnike zemljißçe na obmoçju Nature 2000 in sicer v 1800 izvodih v mad arskem jeziku ter v 200 izvodih v slovenskem jeziku ki jih bomo posredovali pridelovalcem in zainteresiranim na slovenski strani. Pripravljena je bila ßtudija o izvedljivosti baze v Fenékpuszta. Za zakljuçek projekta smo organizirali enodnevno konferenco z osemdesetimi udele enci kjer smo predstavili projektne rezultate in doloçili naloge za prihodnje sodelovanje s slovenskimi partnerji. K javnosti prireditve in predstavitvi projekta je prispevala tudi televizijska reporta a o konferenci. Pri izvedbi projekta in nadaljnjih dejavnostih nam veliko pomaga nabavljen prenosni raçunalnik, spektiv in trije iskalni daljnogledi. TRAJNOST PROJEKTA Izdelan program in ßtudijo bo drußtvo uporabilo pri izvedbi svojih razvojnih nalog oziroma pri prijavah na prihodnje razpise. Sredstva za pokrivanje stroßkov vzdr evanja opreme nabavljene v okviru projekta bomo zagotovili iz letnega proraçuna Lokalne skupine drußtva. Institucionalni pogoji trajnosti projekta se zagotavljajo v okviru organizacije lokalne skupine ki zaposluje najmanj dve osebi. Institucionalno ozadje ki bo nastalo z razvojem v Fenékpuszta bo tudi dolgoroçno zagotavljalo realizacijo ciljev. V pripravo Civilnega zaßçitnega programa ki je bil izdelan v çasu projekta smo pritegnili vse subjekte strokovnega podroçja oziroma obmoçij na katerih se bo program pozneje izvajal, prav tako je bila izvedena dru bena koordinacija programa. Izhajajoç iz tega doloça program tudi nadaljnje naloge za civilne organizacije obmoçja. To pa je zagotovilo da bodo usmeritve tega projekta vgrajene tudi v dejavnost drugih organizacij, ki bodo nadaljevale z realizacijo programa. Strokovno trajnost projekta zagotavlja tudi sodelovanje dr avnega sistema ustanov kar prav tako prispeva k doseganju ciljev. PROJECT RESULTS The Natura 2000 Non-Governmental Protection Programme was born during the project, including the exploration and analysis of the present situation, formulation of the strategic objectives and measures as well as the identifi cation of the framework for implementation. A professional information brochure has been prepared based on the programme s professional results, for the farmers and land-owners of the Natura 2000 areas in 1800 copies in Hungarian and 200 copies in Slovenian, given to the affected farmers of the Pomurje region. The feasibility study for the Fenékpuszta Base was completed. As the closure of the project, a one-day conference has been organised, where the project results were presented to 80 persons, and the future tasks of the co-operation with Slovenian partners were formulated as well. The publicity of the event as well as the information on the project has also been ensured by a TV report on the conference. It was of a great help in the project implementation and in the further activities the purchased laptop computer, monocular and the 3 binoculars. SUSTAINABILITY The Society may utilise the created programme and the study for its further developments as well as it can use it in its later applications. Maintenance costs deriving from the use if the purchased tools are ensured by the yearly basic budget of Society s Local Group. Institutional sustainability of the project results is ensured by the group s organisational framework of the local group operating with at least 2 employees. The new institutional background established by the Fenékpuszta development will ensure on a long term the further implementation of the objectives. All professionally or otherwise affected actors were involved into the preparation of the Natura 2000 Non-Governmental Protection Programme implemented during the project and the social co-ordination of the programme has also been achieved. According to these, the programme defi nes the later tasks for the NGOs of the region. This is ensured by the fact that the objectives formulated in this present project will be built into the activities of other projects, therefore, they are continued. Professional sustainability is supported by the participation of the state institutions, assisting the achievement of objectives

14 A PROJEKT CÉLJA A projekt átfogó célja volt Hegyhátsál Szombathely Dobronak Lendva térségében meglévô, példa értékû határon átnyúló kistérségi együttmûködés kiterjesztése a kulturális és tudományos együttmûködés területére, melynek eredményei hatást gyakorolnak a turisztikai és a gazdasági kapcsolatokra is. Célul tûzte ki továbbá a térség tudományos kutatásokat végzô szakembereinek és falusi turizmusból élô vállalkozóinak megerôsítését, felkészítését az Európai Uniós kihívások kezelésére és célok elérésére. A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI SZLOVÉN MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYÜTTMÛKÖDÉS A korábbi tapasztalatok alapján jelentôs igény mutatkozott a térségi ifjúság részérôl a csillagászati ismeretterjesztésre és távcsöves észlelésekre. Az elmúlt évben alapítványunk csillagászati programjaival több ezer látogatónak biztosított felejthetetlen élményeket. Az ismeretterjesztô elôadások vonatkozásában fôleg a gyermekkorúak és a szülôk részvételére (ez körülbelül 8400 fô), a nemzetközi ifjúsági tábor tekintetében pedig fôleg az ifjúság részvételére ( fô) számítottunk. Az ismeretterjesztô elôadások tartalma a célcsoport igényeihez mérten került összeállításra - így, mind az amatôr, mind a profi csillagászok által támasztott speciális igényeket is ki tudta elégíteni (mint például távcsôépítés, optika, észlelési technikák, égi-mechanika, CCD-s megfi gyelés, stb.). A résztvevôk ismeretei a csillagászat, meteorológia, távcsôépítés, megfi gyelés területén nagymértékben szélesedtek. 2002/ HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTVÁNY Slovensko-mad arsko astronomsko sodelovanje NAMEN PROJEKTA Glavni cilj projekta je bil razßiriti kulturno in znanstveno çezmejno regionalno sodelovanje med mesti Hegyhátsál Szombathely Dobrovnik Lendava in sicer tako, da bi to spodbudilo tudi izoblikovanje turistiçnih in gospodarskih stikov v regiji. Nadaljnji cilj projekta je bil spodbuditi sodelovanje med znanstvenimi raziskovalci obmoçja ter pripraviti podjetnike ki se ukvarjajo s kmeçkim turizmom, da bi ustrezno reagirali na izzive ki jih prinaßa çlanstvo v Evropski uniji in dosegali svoje zastavljene cilje. A projekt költségvetése Euróban/Pruraçun projekta/project budget: saját erô/lastna sredstva/own contribution: 4992, Phare támogatás/sredstva Phare/Phare grant: 44928, összköltség/stroßki skupaj/total costs: 49920» a projektgazda neve/prijavitelj/benefi ciary: Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány, 9915 Hegyhátsál, Fô u. 19., telefon: 94/ , fax: 94/ , honlap/spletna stran/homepage: a projektmenedzser neve/projektni mened er/project manager s name: Tuboly Vince és Horváth Tibor A szlovén partner neve/slovenski partner/name of the Slovenian partner: Magyar Nemzetiségi Mûvelôdési Intézet Lendva és Kéttannyelvû Általános Iskola Dobronak, 9220 Lendva, Fô utca 20., telefon: , , fax: , , kontaktszemély neve/kontaktna oseba/ contact person: Kepe Lili és Szolarics László» A VÁTI Kht. programmenedzserének neve/programski mened er VÁTI Kht./name of the VÁTI Kht. programme manager: Halinka Péter Slovenian-Hungarian Astronomical Co-operation. CILJNE SKUPINE PROJEKTA Predhodne izkußnje so pokazale da obstaja med mladino tega obmoçja zelo veliko zanimanje po astronomskih znanjih in opazovanju s teleskopom. Naßa fundacija je v preteklem enoletnem obdobju s svojimi astronomskimi programi zagotovila nepozabna do ivetja veç tisoç obiskovalcem. V primeru poljudno-znanstvenih predavanj smo raçunali na udele bo otrok in starßev (gre za pribli no 8400 oseb), v primeru mednarodnega mladinskega tabora pa smo priçakovali mladino ( oseb). Vsebino poljudno-znanstvenih predavanj smo sestavili na temelju potreb ciljne skupine PROJECT OBJECTIVE The overall objective of the project was to expand the exemplary cross-border microregional co-operation existing in the Lendava region to the area of scientifi c co-operation, the results of which affect the tourism and economical relations as well. Furthermore, it has set as an objective to achieve the strengthening and preparation of researchers and entrepreneurs dealing with tourism in managing the EU challenges and achieve their objectives. PROJECT TARGET GROUPS According to former experiences, a signifi cant demand was shown from the part of the regional youth for astronomical education and telescope observations. In the recent years, our foundation by its astronomical programmes provided unforgettable experiences to several thousand visitors. As far as it concerns the information lectures, we reckoned with the participation of the children and parents (about 8400 persons) while in the case of the international youth camp, the youth was primarily expected ( persons). The content of the information lectures has been compiled according to the target group s demands therefore both the amateur and professional astronomers s special demands could be met (e.g. telescope 26 27

15 A PROJEKT LEÍRÁSA A projekt során közel 40 helyen csillagászati ismeretterjesztô elôadásokat hallhattak az érdeklôdôk a szlovén-magyar határmenti övezetben. Ezen elôadások célja az volt, hogy az ifjúságot megismertesse a minket környezô Világegyetem felépítésével, kialakulásával, csillagászati jelenségekkel, megfi gyelési módszerekkel, észlelési technikákkal, mûszeres megfi gyelésekkel. A megfi gyelések alkalmával készített kiváló minôségû asztrofotókból vándorkiállítás létesült. A Szlovén-Magyar Nemzetközi Ifjúsági Csillagászati tábor olyan gyerekeknek nyújtott táborozási lehetôséget, akik szerették volna csillagászati ismereteiket bôvíteni. Emellett a projektben kétnyelvû tájékoztató prospektust, képeslapokat, falinaptárt adtunk ki. Tevékenységünkrôl rendszeresen beszámoltak a helyi illetve megyei lapok (Körmendi Híradó, Hegyhátsáli Lapozó, Rábavidék, Vas Népe), továbbá olvashatnak munkánkról a és a internetes oldalakon is. A PARTNEREK BEMUTATÁSA, A PARTNERI EGYÜTTMÛKÖDÉS TERÜLETEI A Magyar Nemzetiségi Mûvelôdési Intézet (Lendva) partneri tevékenysége elsôsorban a rendezvényszervezés elôsegítésére terjedt ki - vagyis a terület mûvelôdési intézményeiben kerültek ajánlásra az elôadások, és a távcsöves bemutató lehetôsége. A Kéttannyelvû Általános Iskola (Dobronak) elôsegítette a környékbeli rendezvények szervezését, melyek közül többnek az iskola adott otthont. Ezenkívül látogatásokat szerveztek Hegyhátsálra, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítványhoz, a nemzetközi konferenciára, a távcsô illetve csillagvizsgáló avatására és a nyári táborozásra. A PROJEKT HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSA A projekt hatásaként Vas, Zala megyékben és Pomurje régióban olyan együttmûködés valósult meg, amely nemcsak a tudományos tapasztalatcserére adott lehetôséget, hanem az amatôr csillagászok és az általános iskolások, középiskolások részére is konkrét eredményeket, eseményeket nyújtott. A térségben az iskolák részére olyan hasznos képzési lehetôséget biztosított a projekt, amelyet a hagyományos iskolai körülmények között az oktatás nem tesz lehetôvé. A tanulók az oktatott tananyagot gyakorlatban is megismerhették, a bemutatások alkalmával élénk érdeklôdést tako je uspela zadovoljiti tako posebna priçakovanja profesionalnih astronomov kot priçakovanja amaterjev (na primer sestavitev teleskopa, optika, tehnike opazovanja, nebesna mehanika, opazovanje CCD, ipd.). Udele enci so pridobili veliko novih znanj na podroçju astronomije, meteorologije, sestavitve teleskopa in opazovanja. OPIS PROJEKTA V çasu izvajanja projekta smo v slovensko-mad arskem obmejnem prostoru organizirali blizu ßtirideset astronomskih predavanj. Namen teh predavanj je bil mladim predstaviti nastanek in zgradbo vesolja ki nas obdaja, astronomske pojave, metode in tehnike opazovanja ter opazovanje s pomoçjo instrumentov. Iz astronomskih posnetkov ki so nastali ob teh opazovanjih smo sestavili potujoço razstavo. Slovensko-mad arski mednarodni mladinski astronomski tabor je gostil otroke ki so eleli razßiriti svoja znanja o astronomiji. Poleg tega smo v okviru projekta izdali dvojeziçni informativni prospekt, razglednice in stenski koledar. O naßi dejavnosti so redno poroçali lokalni oziroma upanijski çasopisi (Körmendi Híradó, Hegyhátsáli Lapozó, Porabje, Vas Népe), svojo dejavnost pa smo predstavili tudi na spletnih straneh in building, optics, observation techniques, astromechanics, CCD observations, etc.). The knowledge of the participants has greatly been improved on the area of meteorology, telescope building and observation. PROJECT DESCRIPTION During the project, those interested could attend astronomical lectures at nearly 40 locations within the Slovenian-Hungarian frontier region. The objective of these lectures was to provide information to the youth on the structure, origins, astronomical phenomena of our Universe, as well as observation methods, techniques and equipments. A travelling exhibition has been prepared from the astrophotographies of exceptional quality shot during the observations. The Slovenian-Hungarian International Youth Camp of Astronomy provided camping opportunity to children wishing to widen their astronomical knowledge. Moreover, a bilingual information brochure, illustrated cards and calendar have been issued. Our activity was reported in detail by the local and county newspapers (Körmendi Híradó, Hegyhátsáli Lapozó, Rábavidék, Vas Népe), and our work is also published at the websites and PREDSTAVITEV PARTNERJEV IN PODROÇJA PARTNERSKEGA SODELOVANJA Partnerska dejavnost Zavoda za kulturo mad arske narodnosti (Lendava) je v prvi vrsti obsegala pomoç pri organizaciji prireditev, ki smo jih organizirali v kulturnih ustanovah obmoçja ter pri zagotovitvi pogojev za predstavitve s teleskopom. Dvojeziçna osnovna ßola Dobrovnik nam je pomagala pri organizaciji prireditev na svojem obmoçju, tako smo gostovali v veç ßolah tega obmoçja. Poleg tega so organizirali izlet k Astronomski fundaciji Hegyhát, sodelovali na mednarodni konferenci, na predaji teleskopa oziroma observatorija in na poletnem taboru. ÇEZMEJNI VPLIV PROJEKTA V okviru projekta je prißlo v upanijah Vas in Zala ter v pokrajini Pomurje do sodelovanja, ki je omogoçilo ne le znanstveno izmenjavo izkußenj temveç tudi konkretne rezultate in dogodke za astronome ljubitelje ter za uçence osnovnih in srednjih ßol. Za ßole tega obmoçja je projekt zagotovil koristne izobra evalne oblike ki jih tradicionalno ßolsko izobra evanje sicer ne bi bilo sposobno zagotoviti. Predstavljena teoretiçna znanja so uçenci lahko pre- PRESENTATION OF PARTNERS, AREAS OF PARTNERSHIP CO-OPERATION The Hungarian Cultural Institute (Lendava) partnership activity included mainly the assistance in programme organisation that is, the lectures and telescope observation opportunities were announced at the cultural institutions of the region. The Bilingual Secondary School (Dobronak) has promoted the organisation of programmes in the area, several of which has been organised in the school. Furthermore, visits have been organised to Hegyhátsál, to the Hegyhát Observatory Foundation, to the international conference, inauguration of the telescope and the Observatory and the summer camp as well. PROJECT S CROSS-BORDER IMPACT As an effect of the project, in Vas and Zala counties as well as in the Pomurje region, a co-operation has been established that enabled not only the scientifi c experience exchange but also provided concrete results and events to the amateur astronomers and the secondary and high school students. The project ensured a useful training opportunity to the schools within the region that would not be available in traditional education circumstances

16 mutattak a gyakorlati tapasztalatok iránt. Így nemcsak a földrajzi ismereteket tudták jobban elsajátítani, hanem a fi zikai ismereteket is pl. az optika területén. A közvetlen, baráti jellegû találkozások, elôadások, rendezvények alkalmával mindenkiben megerôsödött az a hit, hogy a határ közelében élve, számos dologban azonos, ugyanakkor több területen eltérô felfogás él s mindenképpen hasznos ezeket a nézeteket kicserélni, s az ismeretséget közvetlenné, barátivá tenni. A PROJEKT EREDMÉNYEI A projekt eredményeként hosszabb távú együttmûködések születhettek nemcsak a humánerôforrás-fejlesztésén belül, hanem a falusi turizmus területén is. A rendezvényeken és a vándorkiállítás helyszínein összesen 3050 fô vett részt. Kétnyelvû tájékoztató prospektus készült, a csillagászati objektumokat, jelenségeket bemutató képeslapokat, valamint egy évi falinaptárt adtunk ki. Átadásra került továbbá a Régió sôt az egész Nyugat-Dunántúl és a határmenti térség legnagyobb teljesítményû távcsöve is, melynek használata már önmagában biztosítja a projekt határon átnyúló hatását, hiszen az elôzetes igényfelmérések egyértelmû tanúsága szerint az eszközt számos szlovén (osztrák, szlovák) amatôr csillagász és tudós fogja használni. FENNTARTHATÓSÁG A projekt eredménye kapcsolódik a környezetvédelemhez - hatásaként tudatosodott a fényszennyezés ténye, mint speciális környezetvédelmi probléma. Ennek következtében várhatóan csökken a feleslegesen üzemeltetett köztéri fényreklámok, és a helytelenül kihelyezett közvilágítási elemek száma, mely közvetve elôsegítheti az energiatakarékosságot is. A projekt hatással volt a kiterjesztett térségben zajló tudományos megfi gyelési tevékenységekre, hiszen üzembe helyezésre került a jövôbeni kapcsolatok bástyáját jelentô csillagászati távcsô, mely köré folyamatosan szervezünk találkozókat, konferenciákat. Várhatóan növekszik a publikációk száma a csillagászat, a meteorológia területén, s folytatódik a megfi gyelési mûszerek fejlesztése. A projekt hatást gyakorolhat az elôbb említett tudományterületek fejlôdéséhez, melyek vertikális integrációját ösztönzi. Horizontálisan szélesedik a térségben letelepülô vállalkozások száma, s ez szakmai és minôségi ösztönzést gyakorol a K+F jellegû tevékenységekre. Növekedhet továbbá a kiterjesztett térségben az eltöltött vendégéjszakák száma. verili tudi v praksi, v çasu predstavitev so pokazali izjemno zanimanje za praktiçne izkußnje. Na ta naçin so poleg razßiritve svojih zemljepisnih znanj pridobili tudi nova znanja iz fi zike, na primer s podroçja optike. Neposredna, prijateljska sreçanja, predavanja in prireditve so okrepile prepriçanje da smo si v obmejnem obmoçju v marsiçem podobni, hkrati pa se v marsiçem tudi razlikujemo, tako da je vsekakor koristna izmenjava pogledov in razvoj neposrednih, prijateljskih stikov. REZULTATI PROJEKTA V okviru projekta je prißlo do dolgoroçnega sodelovanja ne le na podroçju razvoja çloveßkih virov temveç tudi na podroçju kmeçkega turizma. Naße prireditve in potujoço razstavo je obiskalo skupaj 3050 oseb. Izdelan je bil dvojeziçni informacijski prospekt, pripravili smo razglednice ki predstavljajo astronomske objekte in pojave ter stenski koledar za leto Namenu smo predali najveçji teleskop regije oziroma Zahodnega Prekdonavja in obmejnega obmoçja ki e sam po sebi zagotavlja çezmejni vpliv, saj na podlagi preliminarnih ocen sklepamo, da bo teleskop uporabljalo tudi veliko slovenskih (avstrijskih, slovaßkih) ljubiteljskih astronomov in znanstvenikov. TRAJNOST PROJEKTA Projektni rezultati so povezani tudi z varovanjem okolja, saj smo v çasu projekta nakazali na dejstvo onesna evanja s svetlobo, kot na specifi çen problem varovanja okolja. Kot rezultat tega je priçakovati zmanjßanje ßtevila odveçnih svetlobnih oglasov in neustrezno nameßçenih elementov javne razsvetljave, kar pa lahko prispeva tudi k varçevanju z energijo. Projekt je v ßirßem obmoçju vplival tudi na znanstvena opazovanja, saj smo namenu predali astronomski teleskop ki je temelj prihodnjega sodelovanja in kjer bomo organizirali sreçanja in konference. Priçakovati je tudi porast ßtevila publikacij na podroçju astronomije in meteorologije, nadaljevali bomo tudi z razvijanjem instrumentov za opazovanje. Ker spodbuja vertikalno integracijo lahko projekt pozitivno vpliva tudi na razvoj omenjenih znanstvenih podroçij. Priçakovati je tudi horizontalno ßiritev podjetij v regiji, kar pa po spodbudno vplivalo na K+F dejavnosti. Nadalje je v ßirßem prostoru priçakovati tudi porast ßtevila noçitev. The students could learn in practice the delivered curriculum and they exhibited a vivid interest in practical experiences during the presentations. Therefore, they could acquire in a more effi cient manner not only the geographical knowledge but physical knowledge as well e.g. in the area of the optics. The informal, friendly meetings, lectures and programmes strengthened the belief that living in the frontier region, attitudes are similar in a number of things, however, differing in some areas and it is useful to exchange these views and to make the acquaintances more direct and friendly. PROJECT RESULTS The project resulted in long-term co-operations, not only in the area of human resource development but in rural tourism as well. A total of 3050 persons attended the programmes and the travelling exhibition. A bilingual information brochure has been prepared, illustrated cards with astronomical objects as well as a 2005 calendar has been issued. Beyond these, the highest capacity telescope in the region actually in the whole Western Transdanubia has been handed over, the use of which ensures alone the cross-border effect, since according to the unequivocal results of demand assessments the tool will be used by a number of Slovenian (Austrian, Slovakian) amateur astronomers and scientists as well. SUSTAINABILITY The project result is connected to the environment protection as a result of the project, the fact of light pollution became known as a special environment protection issue. In consequence of this, the unnecessarily operated public space fl ashers and the incorrectly placed public space elements number is expected to decrease, which indirectly could contribute to power saving as well. The project also affected the scientifi c observation activities carried out in area since an astronomical telescope has been put into operation, meaning the bulwark of the future relationships around which we continuously organise meetings and conferences. The number of publications in the area of astronomy and meteorology is also expected to grow, and the equipment further development is continued too. The project might affect the development of the aforementioned science fi elds, encouraging their vertical integration. Horizontally, the number of enterprises settling within the area is widening, stimulating the R&D activities both from professional and quality aspects. The number of tourism nights within the wider area could also grow

17 A PROJEKT CÉLJA A projekt rövid távú célja volt a történelmi Hetés magyarországi részében (Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza, Zalaszombatfa) a gazdasági-turisztikai fejlesztési lehetôségek feltárása, bemutatása a szomszédos magyarországi és szlovéniai kistérségek képviselôinek. Cél volt két konkrét fejlesztés elôkészítése is: kivitelezési tervet és jogerôs építési engedélyt beszerezni a Bödeháza-Zsitkóc összekötô út magyarországi szakasza, valamint a szijártóházai tájmúzeum és teleház építéséhez. A projekt hosszú távú célja volt a helyi gazdaság, turizmus fejlesztését szolgáló beruházások megvalósítása, hogy ezzel a hetési falvakban a foglalkoztatási helyzet javuljon, a lakosság jelenlegi drasztikus csökkenése és elöregedése lelassuljon. A Bödeháza-Zsitkóc összekötô út közvetlen összeköttetést jelent a magyar-szlovén határ által kettévágott két település között, így elôsegíti mind a hagyományos turizmust, mind a kapcsolattartást a két országban élô rokonok, ismerôsök között, mind a bevásárló turizmust, mind a vállalkozók mûködési területének kiterjedését. HETÉS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSÉHEZ TERVEK KÉSZÍTÉSE 2002/ BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Izdelava turistiçnih razvojnih planov za pokrajino Hetés NAMEN PROJEKTA Kratkoroçni cilj projekta je bil razkriti in predstaviti gospodarsko-turistiçne danosti mad arskega dela zgodovinske pokrajine Hetés (Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza, Zalaszombatfa) predstavnikom sosednih mad arskih in slovenskih mikroregij. Naslednji cilj pa je bil izdelava dveh konkretnih razvojnih programov: pridobitev izvedbenega naçrta ter pravnomoçnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo mad arskega odseka cestne povezave Bödeháza- itkovci ter za izgradnjo etnografske vzpostavitev etnografske zbirke oziroma telehiße v naselju Szijártóháza. Dolgoroçni cilj projekta je bil uresniçitev takih nalo b, ki slu ijo razvoju lokalnega gospodarstva in turizma s tem pa pripomorejo k izboljßanju zaposlitvenih mo nosti v pokrajini, hkrati pa vsaj omilijo sedanje drastiçno odseljevanje oziroma zastaranje prebivalcev. Cestna povezava Bödeháza- itkovci pomeni neposredno cestno povezavo med naseljema ki ju je nekoç loçila slovensko-mad arska meja in na ta naçin pripomore tako razvoju tradicionalnega turizma kot vzpostavitvi neposrednih stikov med sorodniki in prijatelji ki jih je loçila meja, spodbuja nakupovalni turizem in mo nosti za podjetnißko sodelovanje. A projekt költségvetése Euróban/Pruraçun projekta/project budget: saját erô/lastna sredstva/own contribution: 1000, Phare támogatás/sredstva Phare/Phare grant:: 11000, összköltség/stroßki skupaj/total costs: 12000» a projektgazda neve/prijavitelj/benefi ciary: Bödeháza Község Önkormányzata, 8969 Bödeháza, Kossuth u. 27., telefon: 92/ , fax: 92/ , a projektmenedzser neve/projektni mened er/project manager s name: Szép Zsuzsanna A szlovén partner neve/slovenski partner/name of the Slovenian partner: Obçina Dobrovnik Dobronak Község, 9223 Dobronak 297, telefon: , fax: , obcina.- kontaktszemély neve/kontaktna oseba/contact person: Kardinar Marjan» A VÁTI Kht. programmenedzserének neve/programski mened er VÁTI Kht./name of the VÁTI Kht. programme manager: Várhelyi Nikolett Preparation of plans for tourism development for Hetés PROJECT OBJECTIVE The short term objective of the project is to identify and present the economical and tourism development opportunities in the Hungarian area of the historical Hetés region for the representatives of the neighbouring Hungarian and Slovenian microregions. Preparations for two particular developments were also targeted: obtaining the implementation plan and building permit for the Hungarian section of the Bödeháza-Zsitkóc connection road as well as for the Landscape Museum and Telehouse at Szijártóháza. The long-term objective of the project is to implement the investments serving the development of the local economy and tourism therefore improving the employment situation in the villages of Hetés, and slowing down the present drastic population ageing and the drop in population number. The Bödeháza-Zsitkóc connection road is a direct connection between the two communities separated by the Hungarian-Slovenian border therefore it will promote both the traditional tourism and the contact maintenance between the relatives and acquaintances living in the two countries as well as it will also promote the shopping tourism and the expansion of the companies activity area

18 A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI A Bödeháza és Zsitkóc közötti közvetlen közúti összeköttetés hatást gyakorolt a környezô települések lakosságára, a tervezett turisztikai fejlesztések pedig az idegenforgalommal foglalkozókra. A projekt célcsoportjai voltak a szlovén vállalkozások (5 db, mely 15 fôt foglalkoztat), a turizmussal foglalkozó szlovéniai magánszemélyek (5 fô, melyek évi 50 vendégéjszakával többet tudnak kiadni), és az érintett szlovéniai települések lakossága (3 település, 1500 fô). A PROJEKT LEÍRÁSA A projekt keretében elkészült egy turizmus-fejlesztési terv Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza és Zalaszombatfa községek teljes közigazgatási területére, amely a turizmus érdekében megvalósítandó civil és önkormányzati fejlesztéseket tartalmazza. Elkészült egy kivitelezésre alkalmas, a hatályos jogszabályoknak megfelelô engedéllyel rendelkezô terv a Bödeháza-Zsitkóc összekötô út magyarországi szakaszának építéséhez. Elkészült egy kivitelezésre alkalmas, a hatályos jogszabályoknak megfelelô engedéllyel rendelkezô terv a Szijártóházán önkormányzati tulajdonban lévô területre, tájmúzeum és teleház építéséhez. Egy, a bödeházi faluházban 80 fô részvételével rendezett konferencia keretében bemutattuk az elkészült terveket kiemelt jelentôséggel a turizmus-fejlesztési tervet a célcsoportoknak, valamint a szomszédos magyarországi kistérségek képviselôinek. A PARTNEREK BEMUTATÁSA, A PARTNERI EGYÜTTMÛKÖDÉS TERÜLETEI A projekt végrehajtásához a szlovén partneren, Dobronak Községen kívül Gáborjánháza, Szijártóháza és Zalaszombatfa Község Önkormányzatát vontuk be. A szlovén és a magyar partnerek részt vettek a projekt elôkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos konzultációkon, egyeztetéseken, valamint a célcsoportok igényfelmérésében, a rendezvények szervezésében és lebonyolításában. A szlovén partner kiegészítô pályázatot nyújtott be, mely három fô ponton csatlakozott jelen projekthez: a hagyományok ôrzése, a helyi identitás erôsítése érdekében egy tájház tervezése, a Bödeháza-Zsitkóc összekötô út szlovéniai szakaszára vonatkozó tervek elkészítése, konferencia rendezése, melyen a magyarországi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások is megismerhetik a szlovéniai kistérség turisztikai fejlesztési terveit, elképzeléseit. A szlovén partner pályázata sajnos nem nyert, de a Bödeháza-Zsitkóc összekötô út szlovéniai szakaszára vonatkozó terveket saját forrásból elkészíttette. A PROJEKT HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSA A projekt eredményeként a magyarországi és a szlovéniai hetési térség megismerhette egymás turisztikai fejlesztési elképzeléseit. A szlovéniai és magyarországi Hetés tájegység közötti közúti távolság jelentôsen lerövidült. A projekt hatásaként együttmûködések jönnek létre a gazdasági élet szereplôi között, továbbá az önkormányzatok és a hatóságok részérôl. A tájmúzeum és teleház építése turisztikai vonzerôt jelent, s további idegen- CILJNE SKUPINE PROJEKTA Vzpostavitev cestne povezave med naseljema Bödeháza in itkovci ugodno vpliva na prebivalstvo sosednih naselij, naçrtovani turistiçni razvojni posegi pa ponujajo nove prilo nosti ponudnikom turistiçnih storitev. Ciljne skupine projekta so bili slovenski podjetniki (5 podjetij ki zaposlujejo 15 oseb), zasebniki v Sloveniji ki se ukvarjajo s turistiçno ponudbo (5 oseb ki so na letni ravni dosegli za 50 noçitev rasti) in prebivalstvo slovenskih naselij (3 naselja, 1500 prebivalcev). OPIS PROJEKTA V okviru projekta je bil izdelan turistiçno razvojni plan za celotno upravno obmoçje naselij Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza in Zalaszombatfa, ki zajema civilne in samoupravne razvojne posege potrebne za razvoj turizma. Z upoßtevanjem veljavnih pravnih predpisov je bil izdelan izvedbeni plan za izgradnjo mad arskega odseka cestne povezave Bödeháza- itkovci. Prav tako je bil izdelan plan za vzpostavitev etnografske zbirke oziroma izgradnjo telehiße na parceli ki je v lasti obçine v naselju Szijártóháza. PROJECT TARGET GROUPS The connection road between Bödeháza and Zsitkóc affected the population of the neighbouring communities while the planned tourism developments affect those engaged in tourism activities. Target groups were Slovenian companies (5 companies, employing a total of 15 persons), persons engaged in tourism (5 persons, now able to rent additional 50 tourism nights) and the population of the affected Slovenian communities (3 communities, 1500 persons). PROJECT DESCRIPTION Within the frames of the project, a tourism development plan has been prepared for the while administrative area of Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza and Zalaszombatfa communities, including NGO and local governmental developments needed for the tourism. A feasible plan with authorisation according to the valid regulations has been prepared for the construction of Hungarian section of the connection road between Bödeháza-Zsitkóc. A feasible plan with authorisation according to the valid regulations has been prepared for the construction of Landscape Museum V vaßkem domu naselja Bödeháza smo ciljnim skupinam in predstavnikom sosednih mad arskih mikroregij na konferenci z 80 udele enci predstavili pripravljene naçrte s posebnim poudarkom na turistiçno razvojnem projektu. PREDSTAVITEV PARTNERJEV IN PODROÇJA PARTNERSKEGA SODELOVANJA K izvedbi projekta smo poleg slovenskega partnerja, obçine Dobrovnik, pritegnili tudi obçine Gáborjánháza, Szijártóháza in Zalaszombatfa. Slovenski in mad arski partnerji so sodelovali pri pripravi in izvedbi projekta in sicer pri konzultacijah in usklajevanjih, pri oceni potreb ciljnih skupin ter pri organizaciji in izvedbi prireditev. Slovenski partner je prijavil dopolnilni projekt ki je bil na treh podroçjih povezan z naßim projektom in sicer: ohranjanje tradicij, vzpostavitev etnografske zbirke za krepitev lokalne identitete in priprava naçrtov za izgradnjo slovenskega odseka cestne povezave Bödeháza- itkovci ter organizacija konference kjer lahko tudi mad arske samouprave, civilne organizacije in podjetja spoznajo turistiçne razvojne plane in pobude slovenske mikroregije. al slovenski partner ni dobil podpore za svoj projekt, kljub temu pa je iz lastnih sredstev pripravil naçrte za slovenski odsek cestne povezave Bödeháza- itkovci. and Telehouse to be built at Szijártóháza, on the local government s property. The prepared plans were presented at the Bödeháza Village House within a conference organised for 80 participants with special emphasis on the tourism development plans to the target groups and the representatives of the neighbouring Hungarian microregions. PRESENTATION OF PARTNERS, AREAS OF PARTNERSHIP CO-OPERATION Beyond the Slovenian partner Dobronak Community the local governments of Gáborjánháza, Szijártóháza and Zalaszombatfa Communities were also involved. The Slovenian and Hungarian partners took part in the consultations dealing with project preparation and arrangements as well as in the target groups assessments, programme organisation and arrangement. The Slovenian partner fi led a complementary application, connected in three main points to this present project: tradition preservation, design for a landscape house for the strengthening of the local identity, the preparation of plans for the Slovenian section of the Bödeháza-Zsitkóc connection road, conference organisation on which the Hungarian local governments, NGOs and companies are informed on the tourism development plans and ideas of the Slovenian microregion. Unfortunately, the application of the Slovenian partner was rejected, however, the plans for the Slovenian section of the Bödeháza-Zsitkóc connection road was completed from own resources

19 forgalmi célú fejlesztésekre is sor kerülhet. Ez a vendégéjszakák számának növekedését, vagyis a szálláshely-szolgáltatók helyzetének javulását, a szálláshelyek kapacitás-kihasználtságának javulását eredményezi, s új szálláshelyek létesítésére inspirál. A két ország lakosai, helyi szervezetei is könnyebben érintkezhetnek egymással, elôsegítve a rokonok, ismerôsök közötti kapcsolattartást, közös rendezvényeket, a fejlesztési lehetôségek összehangolását. A PROJEKT EREDMÉNYEI A projekt során elkészült hetési turizmus-fejlesztési tervben feltárt fejlesztési lehetôségek száma 13 (A feltérképezett fejlesztési programok a közlekedési infrastruktúra fejlesztésén, a kulturális örökség megôrzésén, a gazdasági környezet és a humán infrastruktúra fejlesztésén keresztül kívánják elérni a kitûzött célt.). Engedélyes tervvel elôkészített fejlesztések száma 2 db (Bödeháza-Zsitkóc összekötô út magyarországi szakaszának építése, Szijártóházán tájmúzeum és teleház építése). A fejlesztési lehetôségekrôl a szomszédos magyarországi és szlovéniai kistérségek 60 képviselôjének tájékoztatása, együttmûködés ösztönzése az együttmûködés eredményeként máris elkészült egy pályázat a Magyar-szlovén Hetési Turisztikai Körzet kialakítására az INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program keretében. A projekt zárásaként 1 napos konferencia került megrendezése 80 résztvevôvel Bödeháza településen. FENNTARTHATÓSÁG A projekt által elért eredményekkel kapcsolatosan a továbbiakban közvetlenül nem merülnek fel költségek. A projekt folytatása, a hosszú távú célkitûzések megvalósítása elsôsorban a pályázati lehetôségek függvénye. Az önkormányzat partnereivel közösen próbálja felkutatni azokat a pályázati kiírásokat, amelyek lehetôvé teszik a tervdokumentációkban foglalt fejlesztések megvalósítását, továbbá a hetési turizmus-fejlesztési tervbe foglalt további programok elôkészítését és megvalósítását. A pályázati feltételeknek való megfelelés ténye, s a rendelkezésre álló saját erô nagysága határozza meg, hogy a fejlesztések mikor valósulnak meg. ÇEZMEJNI VPLIV PROJEKTA Eden od rezultatov projekta je da sta mad arski in slovenski del zgodovinske Hetés vzajemno spoznala turistiçno razvojne vizije drug drugega. Bistveno se je skrajßala cestna razdalja med slovenskim in mad arskim delom pokrajine Hetés. V okviru projekta je prißlo do sodelovanja med gospodarskimi subjekti ter obçinami in drugimi organi. Izgradnja etnografske hiße in telehiße pomeni ßiritev turistiçne ponudbe ki lahko spodbudi nove turistiçne nalo be, kar pa bo privedlo do porasta ßtevila noçitev oziroma izboljßanja polo aja ponudnikov noçitev in veçje izkorißçenosti noçitvenih kapacitet, morda celo do novih nalo b v noçitvene zmogljivosti. Olajßano je vzdr evanje stikov med prebivalstvom in lokalnimi organizacijami obeh dr av, la je se sreçujejo sorodniki in znanci, organizirajo skupne prireditve in usklajujejo razvojne mo nosti. REZULTATI PROJEKTA Turistiçno razvojni plan izdelan v okviru projekta zajema trinajst razvojnih mo nosti (razvojni programi elijo zastavljene cilje doseçi s pomoçjo razvoja prometne infrastrukture, z ohranjanjem kulturne dedißçine ter z razvojem gospodarske infrastrukture in çloveßkih virov). ßtevilo razvojnih planov s PROJECT S CROSS-BORDER IMPACT As a result of the project the Hungarian and Slovenian areas of the Hetés could learn each other s tourism development ideas. Public road accessibility between the Slovenian and Hungarian Hetés landscape regions was signifi cantly shortened. As an effect of the project, co-operations are created between the actors of the economy as well as between the local governments and authorities. Building the landscape museum and the Telehouse means an attractive force and further tourism-related developments could also implemented. This would mean increase in tourism nights number, that is, the improvement of the situation of the accommodation providers, the improvement in the utilisation of accommodation capacities and encourages the establishment of new accommodation facilities. Population in the two countries can keep in touch with each other more easily, promoting the contact maintenance between the relatives and acquaintances, common programmes and the co-ordination of development opportunities. PROJECT RESULTS The number of development opportunities identifi ed within the frames of the Hetés tourism development plan prepared in the project is 13 (identifi ed development programmes wish to reach their objectives through the development of traffi c infrastructure, cultural heritage preservation, development 36 pridobljenim dovoljenjem: 2 (izgradnja mad arskega odseka cestne povezave Bödeháza- itkovci in izgradnja etnografske in telehiße v naselju Szijártóháza). Informiranje in spodbujanje sodelovanja za 60 predstavnikov mad arskih oziroma slovenskih mikroregij kot rezultat sodelovanja je e pripravljen projekt za vzpostavitev mad arsko-slovenskega turistiçnega okro ja v okviru pobude INTERREG III Sosedski program Slovenija-Mad arska-hrvaßka Ob zakljuçku projekta smo organizirali enodnevno zakljuçno konferenco z osemdeset udele enci v naselju Bödeháza. TRAJNOST PROJEKTA V zvezi z rezultati dose enimi z izvajanjem projekta ni priçakovati nadaljnjih neposrednih stroßkov. Nadaljevanje projekta, ße posebej realizacija dolgoroçnih ciljev je v veliki meri odvisno od prihodnjih mo nosti pridobitve razpisnih sredstev. Samouprava si skupaj s partnerji prizadeva najti razpisne mo nosti s pomoçjo katerih bi lahko realizirali v projektni dokumentaciji zajete razvojne naçrte, nadaljevali s pripravo in izvedbo programov v okviru turistiçno-razvojnega plana pokrajine Hetés. Kdaj bodo razvojni naçrti uresniçeni je v veliki meri odvisno od razpisnih mo nostih in od obsega lastnih sredstev ki se lahko namenijo za dosego zapisanih ciljev. of economical environment and human infrastructure). The number of developments prepared by authorized plans: 2. (Hungarian section of the Bödeháza-Zsitkóc connection road, landscape museum and telehouse building at Szijártóháza). As a result of the co-operation providing information, cooperation encouragement of 60 representatives of the neighbouring Hungarian and Slovenian microregions an application has already been prepared for the establishment of the Hungarian-Slovenian Hetés Tourism District within the frames of the INTERREG III Community Initiative, Slovenia-Hungary- Croatia Neighbourhood Programme As a closure of the project, a 1-day conference has been organised with 80 participants at Bödeháza. SUSTAINABILITY No other direct costs are related to the results achieved by the project. Continuation of the project and achievement of the long-term objectives depend fi rst of all of the application opportunities. The local government together with its partners endeavours to identify those calls for applications that would enable the implementation of those included in the plan documentation as well as the preparation and implementation of the further programmes included in the Hetés tourism development plan. Meeting the application conditions and the amount of the own resources will determine when these developments will be implemented. 37

20 A PROJEKT CÉLJA A projekt célja volt a hármas-határ térségében élô roma közösségek motivált tagjai számára informatikai jellegû mentorképzést megvalósítani, hogy az Információs és Kommunikációs Technikák (IKT) használatának megtanításával egy új, hiteles és modern önkifejezési módszer birtokába juthassanak a képzés iránt érdeklôdô és azt elvégzô hallgatók. Cél volt, hogy gyakorlottabbak legyenek az elektronikus levelezés és Internet használatában. A projekt során a romák oktatásával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok cseréje valósult meg muraszombati partnerünk segítségével. Célunk volt még további együttmûködési lehetôségek keresése, megtervezése projektpartnerekkel, illetve a projekt során kialakult Roma Info Pontok (RIP) által az információs kultúra terjedésének elôsegítése a roma közösségekben, a roma közösségek modern önkifejezési lehetôségeinek növelése - digitális technikák, weblapok, alkalmazásával. HATÁROK NÉLKÜL MUTASD MEG ÖNMAGAD! 2002/ III. BÉLA SZAKKÉPZÔ ISKOLA Poka i se brez meja! NAMEN PROJEKTA Cilj projekta je bila izvedba usposabljanja mentorjev informatike za motivirane çlane romske skupnosti ki ivijo na obmoçju tromeje, da bi udele enci ki konçajo usposabljanje s pridobitvijo znanj o informacijskih in komunikacijskih tehnikah (IKT) pridobili novo, verodostojno in sodobno metodo za samoizra anje. Namen projekta je bil usposobiti udele ence za uporabo elektronske poßte in interneta. S pomoçjo soboßkega partnerja smo uspeßno izmenjali izkußnje na podroçju izobra evanja in usposabljanja pripadnikov romske skupnosti. Naß cilj je bil tudi iskanje nadaljnjih mo nosti za sodelovanje s projektnimi partnerji oziroma razßiritev Romskih info toçk vzpostavljenih v okviru projekta v romskih skupnostih ter krepitev sodobnih oblik izra anja za romske skupnosti s pomoçjo uporabe digitalnih tehnik, spletnih strani in elektronske poßte. A projekt költségvetése Euróban/Pruraçun projekta/project budget: saját erô/lastna sredstva/own contribution: 8610, Phare támogatás/sredstva Phare/Phare grant: 48801, összköltség/stroßki skupaj/total costs: 57411» a projektgazda neve/prijavitelj/benefi ciary: III. Béla Szakképzô Iskola, 9770 Szentgotthárd, Honvéd u. 10., telefon: 94/ , fax: 94/ , honlap/spletna stran/homepage: a projektmenedzser neve/projektni mened er/project manager s name: Tóthné Nagy Emese és Sohár Attila A szlovén partner neve/slovenski partner/name of the Slovenian partner: PZIR (Pomurski zavod za izobra evanje in raziskave), 9000 Murska Sobota, olsko naselje 12, telefon: , fax: , kontaktszemély neve/kontaktna oseba/ contact person: Alan Jurakoviç» A VÁTI Kht. programmenedzserének neve/programski mened er VÁTI Kht./name of the VÁTI Kht. programme manager: Halinka Péter Show yourself without frontiers! CILJNE SKUPINE PROJEKTA Ciljne skupine projekta so bili mladi çlani romske skupnosti ki so dopolnili ßestnajst let in konçali osnovno ßolo, brezposelni oziroma zaposleni Romi oziroma osebe Neromi, ki redno sodelujejo pri upravljanju in delovanju Romskih info toçk. Neposredna ciljna skupina: kandidatov za mentorje; PROJECT OBJECTIVE The objective of the project was to implement a mentor training in IT area for the motivated members of the Roma community living in the threeborder area in order to provide those interested with a new, trustworthy and modern self-expression method by teaching them the Information and Communication Techniques. The objective was to provide them with profi ciency in electronic mailing and the use of the Internet. During the project, experience exchange has been carried out regarding the training of Roma persons, with the help of our partner in Murska Sobota. Our objective, furthermore, was to identify new co-operation opportunities with our project partners as well as to promote the information culture by the established Roma Info Points (RIPs) within the Roma communities, increasing the modern self-expression opportunities within the Roma communities using digital techniques, web pages and

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

Na sedmih mejah PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS

Na sedmih mejah PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS Héthatáron PHARE PROGRAM A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEKÉRT Na sedmih mejah PHARE PROGRAM ZA OBMEJNE RAZVOJE Seven Borders PHARE PROGRAMME FOR CROSS-BORDER DEVELOPMENTS Phare CBC Magyarország-Szlovénia 2003

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

2011. június 3-4-én ismét megrendezésre került Ózdon a már hagyományosnak mondható ipari örökségvédelmi konferencia. A rendezvény rangját emelte,

2011. június 3-4-én ismét megrendezésre került Ózdon a már hagyományosnak mondható ipari örökségvédelmi konferencia. A rendezvény rangját emelte, 2011. június 3-4-én ismét megrendezésre került Ózdon a már hagyományosnak mondható ipari örökségvédelmi konferencia. A rendezvény rangját emelte, hogy a XIII. Ózdi Napok keretében, a szlovákiai Rimaszombat

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere Gál Zoltán 1 Marius Onic 2 1 IT igazgató, Debreceni Egyetem TEK, zgal@unideb.hu 2 IT vezet, Nagyváradi Egyetem, omar@uoradea.ro

Részletesebben

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről A 72/2004 (XII.14.) BFT számú határozatában a Balaton Fejlesztési Tanács felhatalmazta a Balatoni

Részletesebben

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása Magyarország-Szlovénia Magyarország-Szlovénia Phare CBC 2003 Program Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Program Phare

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS A garanciarendszerek önmagukban nem vizsgálhatók, csakis a mindenkori gazdaságpolitikai

Részletesebben

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. 2. pályázati felhívás Irányító Hatóság: A Szlovén Köztársaság

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

COOPERATION AGREEMENT

COOPERATION AGREEMENT COOPERATION AGREEMENT I, Mátyás Prikler hereby confirm in the name of the above partner organisation my interest in participating in the preparation, realization and evaluation of the 5 th GOMBUSHO WORKSHOP

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok 1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok A alulról jövő kezdeményezésként indult határmenti együttműködés a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió hivatalos politikájává emelkedett.

Részletesebben

http://www.lendava.si

http://www.lendava.si Občina Lendava, marec 2007 http://www.lendava.si POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2007-2013 POVZETEK RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2007-2013 UVOD mag. Anton Balažek župan Občine

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program

EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program EEA C12-13 Judit Bálint, Zsuzsanna Iványi-REC December 7, 2015 EEA Grant financial mechanisms established by Iceland, Liechtenstein and Norway. the donor states are

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban Épületenergetika Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK A BALATONFÜREDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Balatonfüred Város Önkormányzata 2009. augusztus 13-án pályázatot nyújtott

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Letnik II, št. 2, december 2010 II. évfolyam, 2. szám, 2010 december Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Projekthíradó

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja Moravske Toplice, Slovenija Programterület

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben