Még többet TÜKÖR ÁLTAL. Keresztény képmeditáció 2. Szász Ilma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Még többet TÜKÖR ÁLTAL. Keresztény képmeditáció 2. Szász Ilma"

Átírás

1 Még többet TÜKÖR ÁLTAL Keresztény képmeditáció 2. Szász Ilma 1

2 Fra Angelico: Jézus megkeresztelkedése a Jordánban A borítón Fra Angelico: Feltámadás című képe látható 2

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT...6 Teremtés és bűneset...6 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK...11 Az Özönvíz és a bábeli nyelvzavar...11 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA...16 IV. JÁKÓB LAJTORJÁJA ÉS HARCA AZ ANGYALLAL...21 V. AZ ÉGŐ CSIPKEBOKOR ÉS A TÖRVÉNY KŐTÁBLÁI: MÓZES...26 VI. MEDDIG SÁNTIKÁLTOK MÉG KÉTFELÉ?...32 Illés próféta missziója...32 VII. ISTEN TRÓNSZEKERE ÉS ISTEN VÁROSÁNAK TEMPLOMA...38 Ezékiel próféta látomásai...38 VIII. DÁNIEL, A KEDVELT FÉRFIÚ, AKINEK MEGJELENIK AZ EMBERFIA...45 IX. VIGYÁZÓ MIT MONDASZ AZ ÉJSZAKÁRÓL?...51 Ézsaiás, Jeremiás és a kispróféták élményei és jóslatai...51 Nekünk szóló prófétai üzenetek...58 X. AZ ÚR ÉNNÉKEM ŐRIZŐ PÁSZTOROM...62 A zsoltáros Dávid...62 XI. CSENDES ÉJ, SZENTSÉGES ÉJ...69 XII. KERESZTÚTON - A GYŐZEDELMES...75 XIII. PÜNKÖSDÖLŐ...83 XIV. ISTEN ORSZÁGÁNAK CSODATÜKRE: A HEGYIBESZÉD...89 XV. URAM, HOGY LÁSSAK!...95 Bartímeus meggyógyítása...95 XVI. ÉS Ő FOKRÓL-FOKRA ÁTALAKÍT MINKET AZ Ő DICSŐSÉGES TESTÉNEK HASONLATOSSÁGÁRA...99 A Megdicsőülés hegyén...99 XVII. LÁTOM JÉZUS PÉLDÁJÁBÓL, MI LEHET A HOLTAK PORÁBÓL?! A feltámadás XVIII. LEHULLANAK A PECSÉTEK A Jelenések Könyve FÜGGELÉK A képek ismert alkotóiról

4 BEVEZETÉS BEVEZETÉS TÜKÖR ÁLTAL című könyvecském előtanulmányában részletesen ismertetem az imaginációs meditáció, s ezenbelül a keresztény képmeditáció jellegzetességeit, hasznát, korlátait, végrehajtásának technikáját. Itt csak a konkrét gyakorlati utasításokat ismétlem meg: Olvassuk el a megfelelő bibliai részt! Imában kérjünk segítséget a meditációhoz! Megfelelő zene mellett testünket lazítsuk el! Nézzük meg a kép minden részletét, amíg behunyt szemmel jól fel tudjuk idézni! Majd engedjük, hogy a kép megelevenedjék, változzék, alakuljanak ki benne történések! Pergessük az eseményeket belső látásunk előtt, mint egy filmet! Majd mi magunk is lépjünk be a kép színterébe, eseménysorába, esetleg úgy, hogy azonosulunk a kép egyik szereplőjével! Párbeszédekbe is bonyolódhatunk. Ha Krisztus jelen van a képen összpontosítsunk rá, próbáljuk felfogni az Ő valóságát, milyenségét, erejét, szeretetét. Tíz-húsz percig maradjunk ebben az állapotban, ha valami nagyon megragadott, akkor tovább is. Majd nyissuk ki a szemünket, tekintsük át, foglaljuk össze főbb élményeinket és mondjunk köszönetet az üzenetekért. Az elmélyült meditálók meditációs naplóikban örökítik meg élményeiket, sugallataikat, megőrzik, gazdag ajándékaik tárházát. Ezzel további meditációik elmélyülését is elősegítik. Meditációs naplók készítésére ösztönzünk minden fejezet végén néhány - a teljesség igénye nélkül - felvetett szemponttal. Reméljük, lesznek, akikben kiegészülnek a szempontok, s megelevenednek a válaszok. A TÜKÖR ÁLTAL c. könyvecskére kapott kedvező visszajelzések hatására indíttatást éreztem, hogy a Biblia "csúcsjeleneteit" ("csillagóráit, vezérfényeit") végigkövessem ezzel a módszerrel, hogy ráláthassunk: az Írások hogyan készítik elő a Kegyelem korát és hogyan mutatják azt be. Ha a jelen meditációsort kiegészítjük az előző könyvecskében közöltekkel (Ábrahám Istenélménye Mamré-tölgyesében, Mária találkozása Erzsébettel, Miatyánk meditáció flüei Miklós mandalája segítségével, a kenyérszaporítás és vízenjárás csodái, Lázár feltámasztása, a találkozások közül a szamáriai asszony jelenete, a példabeszédek közül pedig a Tékozló fiú hazatérése), akkor nagyon átfogó bibliaismerethez juthatunk. Jelen kötetkében ugyanis az Őstörténetből érintjük a Teremtést-és-Bűnesetet, a Vízözönt-és-Bábelt, a nagy Istenélményeket (Ábrahámét, Jákóbét, Mózesét, Illését, Ezékielét, Dánielét, Ézsaiás és Jeremiás elhívását), kitérünk a történelmi és messiási próféciákra (Dániel, Ézsaiás) és végül zsoltármeditációkkal zárjuk ószövetségi elmélkedéseinket. Az Újszövetség átélését a 3 nagy keresztény ünneppel: Karácsony, Húsvét, Pünkösddel kezdjük. Jézus tanításait a Hegyibeszéd meditációjával igyekszünk összegezni. Meditálunk Jézus egy gyógyító csodáján, a vak Bartímeus látóvá tételén is. Dicsőségét Transzfigurációjának és Feltámadásának átelmélkedése révén közelítjük meg. A Feltámadás számunkra is nyújtott ígéretét kiegészítjük a Mennybemenetelével, az Apokalipszis Mennyei Jeruzsálemének megélésével. Az Apokalipszis megelevenítésével a Világteremtéssel kezdődő hatalmas ciklus lezárására is kísérletet teszünk. Nem bátorkod4

5 BEVEZETÉS tam hozzányúlni az Énekek éneke gyönyörű szerelmi költeményéhez, az ugyanis a misztikusok nagy, tudatváltó élményében nyer szakrális értelmezést. (pl. Aquinói Tamás, Keresztes Szent János halálakor). Sajnos nem vagyok méltó, hogy ezt a témát érinthessem. A démonűzés komoly témájával sem foglalkoztam, nehogy véletlenül úgy járjunk, mint Szkéva fiai (lásd ApCsel 19: 13-16)! A végső, abszolút Istenség minősége pedig nem igazán bibliai téma. Megjelenik az üveg- vagy kristálytengerben, az "Isten minden mindenben" kifejezésben, az élményben, hogy "benne élünk, mozgunk és vagyunk", de e forma- és személyfölöttivel való identifikációhoz nem vezet el a Szentírás. Az a minőség az evilági élettel már nehezen összeegyeztethető, úgyhogy a Biblia csak az Istennel való egység megdicsőült formavilágához vezeti el olvasói széles táborát. Isten azután, akit akar belemerít a végső állapotba. Erről a misztikusok (többek között Eckhart mester, Folignoi Angéla, Angelus Silesius) írásai tanítanak minket1. Mivel a végső eredetben eltűnik a forma és kép, ez a minőség meg is haladja könyvünk témakörét. A témábavágó bő lehetőségek közül viszont a Biblia közismert történelmi eseményei helyett a hangsúlyt inkább a spirituális üzenetekre helyeztem. A könyvecske elsősorban a személyes elmélyülés céljait szolgálja. Felnőtt hittan-, vagy lelkigyakorlatos segédkönyvnek is tekinthető ez a próbálkozás. Kívánom, hogy sokaknak okozzon annyi vagy még több megelevenítő élményt e gyakorlatsor, mint amennyit elkészítése közben nekem okozott. Hálásan köszönök minden inspirációt, amelyet ezirányban mások által, vagy bensőmön keresztül kaptam. 1 Eckhart mester legjellemzőbb tanításai erről a témakörről megtalálhatók Az Élő Fény Árnyéka című könyvem oldalán. 5

6 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT Teremtés és bűneset 1Móz 1-3 Jn 1: 5 Péld 8: Nincsen értéktelen, nincs mi elveszhetne, Istenben Istenként van minden teremtve. Játszik az Istenség, önmagával játszva, Akarata teremt, a Lét: festővászna. A teremtett világ csak Istenben egész, Mert bár széthullik is, Őbenne el nem vész. /Angelus Silesius/ Sötétség honol a mélység vizein, de felettem a Lélek lebeg. Szólnod kell, hogy visszhangod legyek, Érintened kell, hogy képmásod legyek, Törvényedre van szükségem, hogy fényed lényem beragyogja, Legyen este és reggel, az első nap, újra. /Visky András után: Mit adhatnék?/ A lélek odajut, ahol otthon van, A mennyet pokollá, mennyé a poklot, Maga teszi magának. /Milton: Az elveszett Paradicsom/ Hallom, ahogy lelkemben lépked, S az ő bús "Ádám,hol vagy?" - ára Felelnek hangos szívverések.. /Ady: "Ádám, hol vagy?"/ 6

7 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT Bingeni Hildegard: Teremtés Bingeni Hildegard: Ádám bukása 7

8 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT A "rajnai szibilla", a "teuton prófétanő" két nagy látomása segít megértenünk a bibliai őstörténet tömör közléseit. Hildegard Teremtés látomása átíveli, egybefogja az Ószövetség és Újszövetség üzeneteit. A kép tanúsága szerint a hat nap indulásakor már volt sötétség, amiben arany és fehér csillagok is megjelentek. Hildegard értelmezi is a látomását: Lucifer ősbukása hozta létre ezt az állapotot, aki be akarta népesíteni azt a sötétséget (= alacsony tudatszintet, az ősanyagot), amit Isten csak háttérként akart megtartani. E bukott lény ott akarta trónját felállítani, "az Örökkévalóval szemben". Erre válaszként a szentháromságos Egyisten fehér, atyai minősége, fenséges áttetszősége, mintegy teremtő ujj, behatol a sötétségbe és átrendezi azt, hogy visszavezető utat alakítson ki. Az első "napon" az Ő világosságát viszi a sötétségbe, nemcsak, mint elvont szellemi tudatosságot, hanem - a kis, kerek kép tanusága szerint - személyes, tiszta angyali lényekként is. És látta, hogy ez jó. Az első és második nap között azonban ismét baj történik: e lények egyrészét a sötét közeg befolyásolja. Ezért a felsőbb és alsóbb minőségeket szét kell válassza az Úr. "Lőn második nap". Az egyetlen, ami után nem hangzik el, hogy: Látta az Úr, hogy jó. Ez csak kényszerlépés volt, hogy a további "napok" jó eshetőségeit lehetővé tegye. És a harmadik napon megteremti a növények által jelképezett - Életet. Negyedik napon a mi Naprendszerünket, ötödik napon a tengeri és levegőbeli élőlényeket, hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat, és vörös agyagból- az embert! Azt is megláthatjuk, hogy eredetileg az embert nem itt a földön teremtette meg, hanem égi emberként a sötétség szintje felett, ahol egy "ártatlan" fehér liliom közvetítésével érezhette Isten édes illatát. (Az arkangyali minőség csendje, nyugalma, hatalmas életereje szokott megjelenni Hildegardnak növény szimbólumként). Az égi ember azért került a vörös agyag tömlöcébe, mert belezuhant, beletántorgott a nagy feketeségbe. Itt az összeaszás és megöregedés, sőt mint a kör alján láthatjuk - a halál lesz osztályrészévé. De újabb kegyelmi mozzanat jön: a sötétségmentes közegből, Mária méhéből, - ami a kép alsó felénél feltűnik - kiemelkedik a Megváltó, és szellemi, aranyló kiáradásaival felfogja a mélybezuhanó Ádámot, a fizikai testet öltött emberiséget. Hildegard Ádám bukása c. látomásában az előbbi látomás jobboldali részletét, az égi ember bűnbeesését fejti ki jobban. Eredetileg a levegő és a csillagos-ég fölötti "harmadik menny" fényességében volt a lakása. Tevékeny, férfi-jellegű részéhez egy olyan befogadó női része csatlakozik, ami a hildegardi szimbológia kagylóalakját, a Szentlelket mintázza. Ebben a részében ragyogó szellemi minőségeket: "csillagokat" fog fel és épít magába. Mint a másik képen láthattuk a mellette levő virágok: arkangyalok közvetítésével magára az Istenre is ráhangolódhatna. De ő a sötétség kísértő kígyója felé fordul és lezuhan a tüzes-sötét mélységbe. Ő akarta eldönteni, hogy mi számára a jó, és ily módon a dualitás, a szétszakadás, az ellentétek Istentől elszakadt, kínzó világát választotta. Az égi ember, az első Ádám teremtése még nem oldotta meg a visszarendeződést, azt majd csak a második Ádám önkéntes alászállása hozza létre. A teremtés történetének hagyományát írásba csak a babiloni fogság után fog8

9 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT lalták a zsidó szent iratok szerzői. A visszatértek közt ekkor már rendíthetetlenül élt az Egyistenhit, sőt a messiási váradalom is. Így nem csodálkozhatunk, hogy bár a hatnapos teremtés történet követi a mezopotámiai mítoszokat, annak a teremtés drámájában résztvevő alsóbb istenei nem jelennek meg a színen. Csak a héber tohu, tehom, tehomot szavak emlékeztetnek Tiámátra, a mezopotámiai mítoszok sötét ősanyjára, akinek testét szabdalta világokká Marduk, a főisten fia. Utóbbi egyben az értelem ura, aki az embert - nem saját lehelletéből - hanem a Hold véréből (=elfolyó energiáiból) és agyagból (=fizikai anyagból) teremtette meg. A bibliai leírásban közvetlenül a bűneset után rögtön megjelenik az ősevangélium, Isten megváltó ígérete, üdvterve, miszerint az Asszony utódja a kígyó utódjának fejét eltapossa, bárhogy fogja is az a sarkát mardosni. Ezzel Mózes I. könyve azonnal hozzákapcsolódik a Biblia összes további közlendőjéhez, hogy végül az utolsó, a Jelenések könyvében kerüljön látványos kifejtésre a kibontakozás. E közlés külön érdekessége Mária jelentőségének hangsúlyozása, ui. nem egyszerűen az ember, vagy a férfi utódja, magva a Megváltó, hanem az asszonynak szól a vigasztalás. A megváltás ígérete nagyobb jelentőségű, mint a demítizált mítosz következetes monoteizmusa. Egyébként a bibliai teremtéstörténet az Istent gyakran antropomorf módon írja le. Mint a nagy zsidó filozófus, Philo írja, ez csak "spirituális allegória", emelkedjünk ezen felül. Szerinte Isten képére és hasonlatosságára való teremtetésünk is úgy értendő, hogy intellektusunk hasonlít az övére, és ezáltal fel tudjuk Őt ismerni. (Ugyanakkor viszont értsük meg azt is, hogy a majd testetöltendő Emberfia rendelkezik adottságaink legmagasabb szintjeivel, ilyen értelemben gondolhatunk szájára, kezére, lehelletére). Az ún. progresszív kreacionizmus (=folyamatos teremtés) irányzata a mai tudomány időszemléletével igyekszik a teremtés napjait egyeztetni. 1. nap: a Nagy Bumm, 15 milliárd éve. 2.nap: A Világegyetem tágulása, szubatomikus, majd atomikus részecskék kialakulása. 3. nap: Galaxisképződés. 4.nap: A mi Naprendszerünk kialakulása, 5 millárd éve. 5.nap: Az élet kialakulása az óceánban 1 milliárd éve, majd vízi és szárnyas élőlények kifejlődése. 6.nap: Szárazföldi állatok kialakulása, 1 millió éve, és az ember kialakulása 1/4 millió éve. Minderre azt mondanám: az ilyen elméletek elménk kíváncsiságának kielégítésére szolgálnak. Lehet, hogy a "Nagy Bumm" teóriát majd felváltja egy másik, sőt lehet,- az első látomás alapján hogy a Nagy bumm már csak az ősbukást jelzi. Arra a kérdésre, hogy mi volt a Teremtés előtt annak tér és időfölöttségében, Luther Mártonnal együtt azt felelném: értelmetlen lenne, ha az emberi elme megpróbálna választ adni. Azt viszont jó lenne tudatosítanunk, hogy minden Istenből ered, hogy végül majd Isten lesz minden mindenben, s hogy addig is benne élünk, mozgunk és vagyunk, valamint hogy Jézus kijelentette: "Az én Atyám mind a mai napig munkálkodik, és én is munkálkodom". Minden pillanatban megtörténik a teremtés csodája, próbáljunk erre ráhangolódni! Végső eredetünk felfogása a misztikus élmény egyik fő útja. (A másik a szívünkből induló "tüzes szekéren" történő visszaemelkedés Istenhez, amire majd visszatérünk Illés próféta kapcsán). Közelít9

10 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT sük meg minél gyakrabban - felemelkedésben és visszaszállásban - a Mi Atyánkat, aki egyszerre van fent a 3. mennyekben és bent a szívünk legmélyének rejtekén! Szempontok a meditációs naplóhoz A Sophia (Bölcsesség)-misztika szentírási alapja a Péld. 8: 22-32, a Bölcsesség dícsérete: "Az ÚR útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőben formált engem, kezdetben Még amikor a mélység (tehomot) nem létezett (ain), akkor fogantam meg. Amikor megteremtette a mennyországot, jelen voltam. Mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam,. Színe előtt játszadoztam. Boldogok, akik megőrzik útjaimat! "1 Béky Gellért atya figyelmeztet rá, hogy Jézus, amikor a gyermekek játékát felidézi, mindjárt utal az Emberfia bölcsességére is (Mt 11: 16-18) El tudom fogadni ezeket a szavakat, mint az őseredeti teremtés "bölcs játék" mivoltának jellemzőit? Hiszem-e, hogy a történelem nem véletlenek halmaza, hanem üdvtörténet? Üzen valamit számomra, hogy a Világ teremtése Elohim, az égi ember teremtése Jahve nevéhez fűzödik a bibliai teremtéstörténetben? Fel tudom-e fogni, hogy ha Krisztus az Emberfia, az Egyetemes Ember, akkor Atyja az összes (a Naprendszerünk, a Tejút, a többi, mintegy 75 millió galaxis és ami még efölött van) személyes szellemi lényének teremtője, s ugyanakkor egy a Krisztussal? Tudatában vagyok-e "magas" eredetemnek? Érzékelem-e a Messiás "tohu-va-bohu"-ból, a sötét ürességből kiemelő erejét? Felfogom azt, hogy Isten nemcsak teremtette a világot, hanem benne is van minden részében, hogy semmi nem létezik nélküle? Melyik alábbi mondás áll közelebb hozzám? 1. Csak egy tökéletes lehet. Ez az eredet: Isten. A megvalósulásba szükségszerűen vegyül tökéletlenség, ezért a Világ tökéletlen. 2. Isten tökéletes, Ő tökéletes világot teremtett. Mi tettük tökéletlenné. (Már most átláthatnánk tökéletességét). Hallom szívemben Isten "Ádám, hol vagy"-át? Hol vagyok??? 1 Vesd össze: Sír. 24:3 "Kiléptem a Legmagasztosabb szájából, fenn a magasban felvertem sátrama, a mennyországot körbejártam, eljutottam a mélységekig is." 10

11 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK Az Özönvíz és a bábeli nyelvzavar 1Móz 4:16-9: 17 1Móz 11: 1-9 Mint galamb, ki Noé bárkájából repült, Nagy vízözön miatt meg bárkára került... Szintén úgy most lelkem ő nagy ínségében Rád szállott hitében. /Balassi Bálint: Segéll meg engem édes Istenem/ Ó, jaj az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát S köztünk a roppant, jeges űr lakik. /Tóth Árpád: Lélektől lélekig/ 11

12 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK Tom DuBois: Ígéret Id. Pieter Brueghel: Bábel tornya 12

13 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK A Noé bárkája kép első pillantásra egy szűk területre összezsúfolt, nyüzsgő állatkertnek tűnik. Nem csoda, hiszen a történet szerint - minden állatból kell legyen rajta egy pár, a tisztákból esetleg hét pár is. Mindehhez nyolc ember társul, Noé szűk családja:felesége, 3 fia és 3 menye. Szétszóródva látjuk őket az állatsereglet között. S belerémülünk, ha meggondoljuk, hogy ez az állapot megközelítőleg egy évig tartott a történet szerint. Bizony egy kataklizmából még megmenekülni sem kéjmámor! Noé alakja a középpontban áll. Örömhírt közöl a többiekkel. Mindenki figyel, még az elefánt is nagy vidáman emeli meg ormányát, talán trombitál is. Mert visszatérőben van a galamb egy olajággal a csőrében. Zöldell már odakinn növény, ez az ág és levél hirdeti, hogy az élet örök, most is tovább folytatódik. És feltisztultak a felhők, sőt megjelent az Úr emberiséggel kötött szövetségének jele: a szivárvány. Az emberiség mintegy 200 özönvíz mondája közül csak Noé történetében jelenik meg a szivárvány, mint a szövetség jele. Mélyüljünk hát el e szimbólum jelentésrétegeiben! Keletkezési ideje szempontjából szivárvány akkor jön létre, amikor a Nap visszatér, újra kisüt, a sötétséget áttöri fényével. A színeinek hetes száma sokrétű érzésvilágot jelez, a zöld központi helyzete az életre, a reményre biztat. Az ív, vagy híd alak kapcsolatot jelképez ég és föld, Isten és Világ között. A látóhatár átölelése mindent átfogó voltát jelzi, azt, hogy ez a szövetség az egész élővilágra és az emberiségre kiterjed. Ha alakját képzeletben teljes körré egészítjük ki, akkor átérezzük, hogy a láthatatlan világgal együtt az isteni tökéletesség üzenetét közvetíti a mi felfogóképességünk számára. A Biblia egyik specifikuma a vallások között a bűnbeesés és a bűnösség erős tudatosítása (vagyis az aktív ember akaratának szembeállítása az Istanével). Mivel Jézus azt mondja, hogy a következő világkatasztrófa előtt is minden úgy lesz, mint Noé napjaiban volt (Mt 24: 37), a népek egyetemes ítéletének az Özönvíz csak előképe, ízelítője. Érdemes hát megfontolnunk, hogy mi jellemezte Káin nemzetségének eluralkodóvá váló életvezetését, ami a büntető Özönvízhez, pusztulásukhoz vezetett. Erich Sauer nyomán ezt a következőképpen összegezhetnénk: Isten Káint arra ítélte, hogy vándorló és bujdosó legyen, de ő szembeszegült ezzel a vezekléssel, és állandó települést, várost alapított. Jellemző ennek az emberalkotta városnak a neve is: "Hánok" (=felavatás), vagyis új kezdet, minden eddigi újjáalkotása, fejlődés Isten tervének keresztezésével. A kainizmus tehát az Istentől való elidegenedés, a mennytől való elszakadás, a hazug látszat-vallásosság, a gőg és lázadás szelleme, a felebarát elleni agresszió. Különösképpen a kaini kultúrvilág rejti magában a kritikus végidők világhelyzetének csíraszerű mintaképét. Mik is történtek Kain nemzetségében? Először is gyors előmenetel a technika és művészetek terén. Káin elindította a városépítést, Jábál a nomádkultúrát. Tubálkain, a kovács, a fémművesség atyja lett, Jubál, a "hullámzó" a zene megteremtője. Ez utóbbi a hetedik utód Lámek fia volt. Létrehozták tehát a mesterségek gyakorlóit, a harcosokat és a szellemi munkásokat. A termelők az élet anyagi oldalához, a harcosok az élet durva oldalához kapcsolódtak. És a művészet? Már maga Lámek szerzett diadaléneket a kard felta13

14 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK lálása alkalmából (1Móz 4: 23-24). A kainiták története gyilkossággal kezdődött és gyilkossági énekbe torkollott: "Meggyilkoltam megsebzőmet, gyermeket is, ha megüt, Ha hétszeres a bosszú Káinért, Hetvenhétszeres az Lámekért" További sajátosság a népesség erős szaporodása. (Káin öregkorában már várost tud alapítani.) Káin nemzetségi táblázata három asszony nevét említi, visszafogottabb testvérének, Sétnek a nemzetségi listája egyetlen egyet sem. Milyenek voltak ezek a jelentős, említésre méltó kainíta asszonyok? Háda (neve ékszer vagy szépség), Cilla /az "árnyékos", talán gazdag, őt beárnyékoló hajzata miatt) és Nahama (a vonzó). Nyilván a külső szépséget és az érzéki adottságot becsülték bennük. Lámek maga a többnejűség első képviselője lett. Isten küldötteit viszont visszautasították, nem hittek sem Énoknak, sem a sétita Lámeknek, sem Noénak. A hetedik generációban a zene, társaság, bőség és pompa túlharsogott mindent. A magányosság átka városi életté, az állhatatlanság átka utazási, vándorlási szenvedéllyé változott, a haragos indulat kiélését hősi bátorságnak nevezték el. Végül a teljességet jelző tizedik generációban az isteni türelem elfogyott. Vajon mi a hányadik generációnál tartunk? Egyébként az i.e év nagy vízszintemelkedésekor, amikor a jégkorszak végén az olvadó jég a tengerszintet erősen megemelte (s amihez esetleg még vulkánkitörés és meteoritbecsapódás okozta tengerár is társult) a süllyedő Atlantióceáni szigetekről az emberek valóban hajókkal menekültek. Az i.e körül Mezopotámia km2 én a Perzsa-öböl felől érkező tengerár és a Tigris-Eufratesz nagy árvizei okozta pusztításban pedig csak a magas hegyen épült, komoly téglafallal körülvett települések lakói menekültek meg, mintegy "bárkában". Ezek az emlékek megjelennek a sumir-akkád Gilgamesz-eposz Noéjának, Utnapistimnek a történetében is, az egymással vitázó politeista istenvilág önkényeként. A bibliai történet viszont az egyes ember, a népek és az egész emberiség történelmében munkálkodó Úristent jeleníti meg. A bűnt büntető, a bánkódó-bűnösön könyörülő, rettenetes és jóságos, élő Úristent, aki végül igazi bárkát küld majd a Megváltóban. A mezopotámiai özönvizek tapasztalatai arra sarkallták az ottani uralkodókat, hogy magas tornyokat, zikkuratokat építsenek menedékhelyül, - s egyben az elemek fölötti uralom jeleként. Brueghel 16. században készült képén a két sötét felhő szeptember 11. után menthetetlenül aktuális asszociációkat ébreszt! A képen ferde is ez a torony, dűlőfélben van, s egy része mintha nem is a stabilis szárazföldre, hanem a tengerre épülne. Méreteihez képest az emberi alakok egészen eltörpülnek. A szerpentinszerűen emelkedő épületszinteket elől és valószínűleg hátul is létrán lehet megközelíteni. A tetőn azonban már látszik, hogy összedől, ezt a tor14

15 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK nyot nem fogják befejezni a létrán közlekedők. Az ég haragját jelző sötét felhők már tornyosulnak körülötte. Mezopotámián mindig újabb és újabb népvándorlási hullámok sodortak át. Az esetleg sémita őslakókat váltották a sumérok, őket megint több, különböző nyelvű semita invázió követte, s megtelepedtek a jáfetida hettiták is. Fennmaradt olyan felirat, amelyet 17 nyelven írtak. A Babilonba hurcolt zsidóság a sok őslakó és a sok odahurcolt hadifogoly között valóban megtapasztalhatta a bábeli nyelvzavart. Bábel tornyának legendája szerint, aki feljebb állt, kérte a téglát, vagy habarcsot, aki lejjebb, az nem értette a kérést, tévedésből mást küldött fel. A fentiek dühükben ledobták a nemkívánt küldeményt, ami viszont lesodorta az emberteket az építményekről. Hullottak bizony az emberek ott is jócskán! És egyetértés nélkül nem lehet magas tornyot építeni! A zsidók babiloni fogságát követően Babilon központi tornyát is hamar rombolni kezdték a perzsák és médek. Nagy Sándor már csak a helyreállításán elmélkedhetett, de azt is feladta. Az egész zikkurat-építészet összeomlott. De a történetben nem a zikkuratok pusztulása és Mezopotámia soknyelvűsége az üzenet, hanem az, hogy az emberiség elfelejtette Isten nyelvét, elfelejtette, hogy hogyan kell egymás gondolatait, érzéseit megérteni, ezen teljesen felülkerekedett egy-egy szűk csoport önérvényesítése, hatalmaskodása. Az Őstörténet nagy időket átfogó élettartamait az emberek már régen elfelejtették, a Vízözön után már csak a földi születéstől a halálig terjedő életre figyeltek. Aztán egyre inkább csak a sajátjukra és szűk csoportjukra. Az ily módon motivált tevékenységeken azonban nincs Isten áldása, eredményei nem lehetnek tartósak, nem maradhatnak fenn. Önmagában a technikai fejlődés nem tudja megváltoztatni ezt a folyamatot. Csak a Szentlélek befogadása, nyelveken szólásának és nyelveken értésének adománya, Isten beszédének újbóli felfogása gyógyíthatja meg ezt az állapotot, úgy ahogy azt a pünkösdi történés 3000 emberrel be is bizonyította. Szempontok a meditációs naplóhoz Hogyan vélekedem korunk szelleméről és perspektíváiról? Van-e véleményem az egyéni és tömegkatasztrófák áldozatainak életértelméről? Mennyire értem az embereket, s ők mennyire értenek engem? Tapasztaltam-e már szabadulást összeomló intézményből, társulásból? 15

16 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA 1Móz Te rended ez így: legyen áldott, Parancsod, Uram: kit egy éj gyönyörén megöltem már, másodszor is én öljem meg, e gyermek Izsákot. Parancsod, Uram szentség nekem /de/ nyílik a mennyek boltja, éledez, örvend, zeng a szívem! Gödölyét küldtél a bokorra: minket fölemelni és áldozatul értünk ártatlan gödölye hull vergődve, a vérbe, pokolba. /Weöres Sándor: Ábrahám áldozása/ 16

17 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA Ábrahám elhívása a bécsi Genesis sorozatból Rembrandt: Ábrahám feláldozza Izsákot 17

18 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA Ábrahám első elhívásának és végső próbatételének képeit láthatjuk. Az első képen az ősz pátriárka baloldalt áll, lábai majdnem a földbe gyökereznek. Világa, mintegy vörös ködfüggönyként veszi körül, de, íme, előtte-fölötte megnyílik a csillagok sokaságával ékes, mélységes égbolt és ebből a hatalmas távlatból előrelendül Isten keze, útmutatóként a közvetlen jövőbe. "Menj el a földedről, atyád házából és rokonságod közül!" A kinyújtott kar erős kezének hüvelyk- és harmadik ujja az áldás gesztusában ér össze, az utasítás igéretet is rejt: utódot, országot, áldást másokra. Ábrahám félelme, fájdalma, kételyei árnyékként hosszan előrevetülnek a megjelölt, de ismeretlen útra. Két karját viszont az áldás felfogására szolgáló mozdulattal kulcsolja össze. A közrefogott térben már felismerhetjük "Ábrahám ölét", sok utód forrását, s a Paradicsom rejtekhelyét. Rembrandt remekén szinte megérezzük a felindult aggastyán reszketését. Egyik kezével még lefogja a megkötözött kezű, lábait engedelmesen összekulcsoló szép, ifjú Izsák arcát, a másikat viszont az ég küldöttje, az angyal fogja le, hogy az öregember kiejtse belőle megmarkolt kését. Ábrahám háta mögött még a Mórijja hegyet borító sötét felhők tornyosulnak, de az angyal fölött feltisztul az ég. Haja, intő keze, felemelt szárnya fényt sugároz a döbbenten fürkésző aggastyán fejére. Ez volt az a pillanat, amikor Ábrahám előre megláthatta Jézus napját??? A legenda szerint Ur városában (a hajdani sumir fővárosban) Ábrahám apja, Táré bálványok gyártásából élt. Ábrahám viszolygott tőlük, már gyerekkorában gyakran összetörte azokat. Amikor pedig felnőve a Hold-istennő zikkuratjának (lépcsős tornyának) építésében kellett volna résztvegyen, meghallotta Isten hangját és engedelmeskedett (akárcsak az üdvtörténet egy másik fordulópontján, Mária). Így lett Ábrahám az első egyistenhívő vallás ősatyjává, valami radikálisan új indult általa. Először Háránba ment. A Biblia ekkorra teszi a pontos isteni szózatot: "atyád házából, rokonságod közül!". Nemcsak testi kimenetelről volt szó, a régi szokások, hagyományok, hiedelmek még körülvették. Mindet le kell válassza magáról, messzire kell eltávolodnia tőlük. Kánaán földje km-re van Ábrahám szülőföldjétől. Ott városlakó volt, nomáddá kell lennie, ott otthon volt, idegenné kell váljon, mindenki szavát ismerte, ahová most megy, nehéz lesz értenie és magát megértetnie. Amikor megérkezik, városlakók közt lesz sátorlakó nomád. Éhínséget is el kell szenvedjen. Gyökértelenné, hontalanná kell legyen, de engedelmességből, és nem bűn miatt, mint előtte Ádám vagy Káin, vagy a szétszóródó bábeliek. És szegénysége végülis jómódba megy át. De további próbatételekben is helyt kell álljon. És ő folytatja a leválás mozzanatait: átengedi unokaöccsének a gazdagabb területet, lemond hadizsákmányáról. Istenéhez hű, imádkozik hozzá, áldozatot mutat be, szerződést köt vele. És félreérthetetlenül hallja Isten időnként megszólaló hangját, bőbeszédűnek igazán nem mondható utasításait. És meg is láthatja Istent: égő fáklyaként, angyali jelenésként. Az isteni látogató Ábrahám vendégszeretetét kívánja élvezni Mamré tölgyesében, az öregedő nomád sátrában. S a hontalan vendégül látja Istent. Még az étlapot is ismerjük ennél a lakománál: lepény, aludttej, gyenge borjú. Ezután Isten barátjaként Ábrahám közbenjárhat másokért. S az utódállítás terén elhamarkodott, saját elgondolását az egyiptomi szolgálóval történő gyermeknemzését Isten "kijavítja". A foganókorból már kiöregedett Sára szüli meg neki az ígért örö18

19 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA köst, Izsákot, akinek az égi csillagokkal vetekedő számú utódai közül egy által áldást nyer a föld minden népe. De ekkora áldás elnyeréséhez megrázó szakítópróba az előfeltétel. "Izsákot, a te egyetlenegyedet áldozd fel nekem, a hegyen, amelyet mutatok neked!". Ez a hegy a jeruzsálemi Mórijja-hegy, amelyen később felépül a Templom. Háromnapi járóföldre van Hebrontól, Mamré tölgyesétől. Háromnapi kemény vívódáson megy át Ábrahám. Tudja, hogy kortársai áldoznak gyerekeket, elsőszülötteket. De neki megígérte az Úr, hogy ennek a gyereknek sok-sok utóda lesz. Tudja, hogy léteznek halálélményt előidéző beavatások. De ő nem követ ilyen kultuszokat. Viszont abban is biztos, hogy nem értette félre Isten egyik szavát sem, és végül megszületik benne a feloldás. Csak úgy lehet igaz a parancs is és az ígéret is, ha Isten fel is tudja támasztani Izsákot! És a hit rendíthetetlenségével engedelmeskedik. Nem kellett elmennie a végsőkig, Isten küldöttje közbeszólt. S ebben a jelenetben bevillan számára Isten üdvterve, "Jézus napja". Ábrahám Magnificatját Jézus fogalmazza meg így: "Ábrahám, a ti atyátok ujjongva örvendezett, hogy meglátja napomat: látta és eltelt örömmel" (Jn 8 56.). A Mórijja hegye 300 méterre áll szemközt a Golgotával (a Getsemáné kerthez még közelebb van, 250 méternyire). A két szemközti hegyen különböző, de sorsfordító események játszódtak le: A Mórijja hegyén A Golgotán Végetért az embert áldozó vallás Új vallás kezdődött Izsák felvitte a fát a hátán és megjézus felvitte a keresztet és meghalt menekült Izsák ekkor életbenmaradt, de végülis Jézus itt meghalt, de feltámadt meghalt Kiáltás hangzott az égből Kiáltás hangzott a Földről A hegyen templom épült és állatáldozatok A helyet templom veszi körül, de nincs helyévé lett többé véres áldozat Ha mindebből Ábrahám valamit megsejthetett, nem kellett ujjongania??? Szempontok a meditációs naplóhoz Ábrahám a hívők atyja. Leszármazottja vagyok? Én mibe születtem és mit kell elhagynom? Milyen értékeket, célokat kell átértékelnem? 19

20 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA Hol tartok abban a magatartásban, hogy ne ragaszkodjam mereven, tudjak otthagyni dolgokat, messzebbre menni, visszavonulni? Éljük át Isten bizalmas együttlétre való törekvését; előbb a Mamré tölgyesében, majd a szamáriai asszonytól vizet kérő és a tanítványokkal húsvéti vacsora elköltésére vágyó Jézus személyében, aki azóta is üzeni: "Ime az ajtó előtt állok és zörgetek aki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele vacsorálok és ő velem". Izsák feláldozásának történetéből megértjük-e, hogy Isten nem akarja, hogy hozzászokjunk ajándékaihoz (mint a tékozló fiú otthonmaradt bátyja)? Ajánljuk fel azokat újra és újra neki, és fogadjuk el a kezéből minden pillanatban. Mi is ujjongunk az örömtől arra a gondolatra, hogy megláthattuk és megláthatjuk Jézus napját? 20

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

ÉZSAU ÉS JÁKÓB TÖRTÉNETE: JÁKÓB BUJDOSÁSA (1MÓZ 28) (olvasmány) Gyülekezeti óraszám: 0. Iskolai óraszám: 2.

ÉZSAU ÉS JÁKÓB TÖRTÉNETE: JÁKÓB BUJDOSÁSA (1MÓZ 28) (olvasmány) Gyülekezeti óraszám: 0. Iskolai óraszám: 2. ÉZSAU ÉS JÁKÓB TÖRTÉNETE: JÁKÓB BUJDOSÁSA (1MÓZ 28) (olvasmány) Gyülekezeti óraszám: 0. Iskolai óraszám: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS: (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai lexikon; Kálvin J. Kiadó; Bp.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok Helyi tanterv Bibliaismeret 9 1. évfolyam BIBLIAISMERET Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot év folyamán dolgozza fel. A négyéves képzés az anyag mennyisége

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 7 Tiszták, hősök, szentek szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 2014 Cecília férje, majd sógora is megkeresztelkedett ( 2 ) SZENT CECÍLIA ünnepe: november

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Ár és áldozat Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Ajánlott

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben