Még többet TÜKÖR ÁLTAL. Keresztény képmeditáció 2. Szász Ilma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Még többet TÜKÖR ÁLTAL. Keresztény képmeditáció 2. Szász Ilma"

Átírás

1 Még többet TÜKÖR ÁLTAL Keresztény képmeditáció 2. Szász Ilma 1

2 Fra Angelico: Jézus megkeresztelkedése a Jordánban A borítón Fra Angelico: Feltámadás című képe látható 2

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT...6 Teremtés és bűneset...6 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK...11 Az Özönvíz és a bábeli nyelvzavar...11 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA...16 IV. JÁKÓB LAJTORJÁJA ÉS HARCA AZ ANGYALLAL...21 V. AZ ÉGŐ CSIPKEBOKOR ÉS A TÖRVÉNY KŐTÁBLÁI: MÓZES...26 VI. MEDDIG SÁNTIKÁLTOK MÉG KÉTFELÉ?...32 Illés próféta missziója...32 VII. ISTEN TRÓNSZEKERE ÉS ISTEN VÁROSÁNAK TEMPLOMA...38 Ezékiel próféta látomásai...38 VIII. DÁNIEL, A KEDVELT FÉRFIÚ, AKINEK MEGJELENIK AZ EMBERFIA...45 IX. VIGYÁZÓ MIT MONDASZ AZ ÉJSZAKÁRÓL?...51 Ézsaiás, Jeremiás és a kispróféták élményei és jóslatai...51 Nekünk szóló prófétai üzenetek...58 X. AZ ÚR ÉNNÉKEM ŐRIZŐ PÁSZTOROM...62 A zsoltáros Dávid...62 XI. CSENDES ÉJ, SZENTSÉGES ÉJ...69 XII. KERESZTÚTON - A GYŐZEDELMES...75 XIII. PÜNKÖSDÖLŐ...83 XIV. ISTEN ORSZÁGÁNAK CSODATÜKRE: A HEGYIBESZÉD...89 XV. URAM, HOGY LÁSSAK!...95 Bartímeus meggyógyítása...95 XVI. ÉS Ő FOKRÓL-FOKRA ÁTALAKÍT MINKET AZ Ő DICSŐSÉGES TESTÉNEK HASONLATOSSÁGÁRA...99 A Megdicsőülés hegyén...99 XVII. LÁTOM JÉZUS PÉLDÁJÁBÓL, MI LEHET A HOLTAK PORÁBÓL?! A feltámadás XVIII. LEHULLANAK A PECSÉTEK A Jelenések Könyve FÜGGELÉK A képek ismert alkotóiról

4 BEVEZETÉS BEVEZETÉS TÜKÖR ÁLTAL című könyvecském előtanulmányában részletesen ismertetem az imaginációs meditáció, s ezenbelül a keresztény képmeditáció jellegzetességeit, hasznát, korlátait, végrehajtásának technikáját. Itt csak a konkrét gyakorlati utasításokat ismétlem meg: Olvassuk el a megfelelő bibliai részt! Imában kérjünk segítséget a meditációhoz! Megfelelő zene mellett testünket lazítsuk el! Nézzük meg a kép minden részletét, amíg behunyt szemmel jól fel tudjuk idézni! Majd engedjük, hogy a kép megelevenedjék, változzék, alakuljanak ki benne történések! Pergessük az eseményeket belső látásunk előtt, mint egy filmet! Majd mi magunk is lépjünk be a kép színterébe, eseménysorába, esetleg úgy, hogy azonosulunk a kép egyik szereplőjével! Párbeszédekbe is bonyolódhatunk. Ha Krisztus jelen van a képen összpontosítsunk rá, próbáljuk felfogni az Ő valóságát, milyenségét, erejét, szeretetét. Tíz-húsz percig maradjunk ebben az állapotban, ha valami nagyon megragadott, akkor tovább is. Majd nyissuk ki a szemünket, tekintsük át, foglaljuk össze főbb élményeinket és mondjunk köszönetet az üzenetekért. Az elmélyült meditálók meditációs naplóikban örökítik meg élményeiket, sugallataikat, megőrzik, gazdag ajándékaik tárházát. Ezzel további meditációik elmélyülését is elősegítik. Meditációs naplók készítésére ösztönzünk minden fejezet végén néhány - a teljesség igénye nélkül - felvetett szemponttal. Reméljük, lesznek, akikben kiegészülnek a szempontok, s megelevenednek a válaszok. A TÜKÖR ÁLTAL c. könyvecskére kapott kedvező visszajelzések hatására indíttatást éreztem, hogy a Biblia "csúcsjeleneteit" ("csillagóráit, vezérfényeit") végigkövessem ezzel a módszerrel, hogy ráláthassunk: az Írások hogyan készítik elő a Kegyelem korát és hogyan mutatják azt be. Ha a jelen meditációsort kiegészítjük az előző könyvecskében közöltekkel (Ábrahám Istenélménye Mamré-tölgyesében, Mária találkozása Erzsébettel, Miatyánk meditáció flüei Miklós mandalája segítségével, a kenyérszaporítás és vízenjárás csodái, Lázár feltámasztása, a találkozások közül a szamáriai asszony jelenete, a példabeszédek közül pedig a Tékozló fiú hazatérése), akkor nagyon átfogó bibliaismerethez juthatunk. Jelen kötetkében ugyanis az Őstörténetből érintjük a Teremtést-és-Bűnesetet, a Vízözönt-és-Bábelt, a nagy Istenélményeket (Ábrahámét, Jákóbét, Mózesét, Illését, Ezékielét, Dánielét, Ézsaiás és Jeremiás elhívását), kitérünk a történelmi és messiási próféciákra (Dániel, Ézsaiás) és végül zsoltármeditációkkal zárjuk ószövetségi elmélkedéseinket. Az Újszövetség átélését a 3 nagy keresztény ünneppel: Karácsony, Húsvét, Pünkösddel kezdjük. Jézus tanításait a Hegyibeszéd meditációjával igyekszünk összegezni. Meditálunk Jézus egy gyógyító csodáján, a vak Bartímeus látóvá tételén is. Dicsőségét Transzfigurációjának és Feltámadásának átelmélkedése révén közelítjük meg. A Feltámadás számunkra is nyújtott ígéretét kiegészítjük a Mennybemenetelével, az Apokalipszis Mennyei Jeruzsálemének megélésével. Az Apokalipszis megelevenítésével a Világteremtéssel kezdődő hatalmas ciklus lezárására is kísérletet teszünk. Nem bátorkod4

5 BEVEZETÉS tam hozzányúlni az Énekek éneke gyönyörű szerelmi költeményéhez, az ugyanis a misztikusok nagy, tudatváltó élményében nyer szakrális értelmezést. (pl. Aquinói Tamás, Keresztes Szent János halálakor). Sajnos nem vagyok méltó, hogy ezt a témát érinthessem. A démonűzés komoly témájával sem foglalkoztam, nehogy véletlenül úgy járjunk, mint Szkéva fiai (lásd ApCsel 19: 13-16)! A végső, abszolút Istenség minősége pedig nem igazán bibliai téma. Megjelenik az üveg- vagy kristálytengerben, az "Isten minden mindenben" kifejezésben, az élményben, hogy "benne élünk, mozgunk és vagyunk", de e forma- és személyfölöttivel való identifikációhoz nem vezet el a Szentírás. Az a minőség az evilági élettel már nehezen összeegyeztethető, úgyhogy a Biblia csak az Istennel való egység megdicsőült formavilágához vezeti el olvasói széles táborát. Isten azután, akit akar belemerít a végső állapotba. Erről a misztikusok (többek között Eckhart mester, Folignoi Angéla, Angelus Silesius) írásai tanítanak minket1. Mivel a végső eredetben eltűnik a forma és kép, ez a minőség meg is haladja könyvünk témakörét. A témábavágó bő lehetőségek közül viszont a Biblia közismert történelmi eseményei helyett a hangsúlyt inkább a spirituális üzenetekre helyeztem. A könyvecske elsősorban a személyes elmélyülés céljait szolgálja. Felnőtt hittan-, vagy lelkigyakorlatos segédkönyvnek is tekinthető ez a próbálkozás. Kívánom, hogy sokaknak okozzon annyi vagy még több megelevenítő élményt e gyakorlatsor, mint amennyit elkészítése közben nekem okozott. Hálásan köszönök minden inspirációt, amelyet ezirányban mások által, vagy bensőmön keresztül kaptam. 1 Eckhart mester legjellemzőbb tanításai erről a témakörről megtalálhatók Az Élő Fény Árnyéka című könyvem oldalán. 5

6 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT Teremtés és bűneset 1Móz 1-3 Jn 1: 5 Péld 8: Nincsen értéktelen, nincs mi elveszhetne, Istenben Istenként van minden teremtve. Játszik az Istenség, önmagával játszva, Akarata teremt, a Lét: festővászna. A teremtett világ csak Istenben egész, Mert bár széthullik is, Őbenne el nem vész. /Angelus Silesius/ Sötétség honol a mélység vizein, de felettem a Lélek lebeg. Szólnod kell, hogy visszhangod legyek, Érintened kell, hogy képmásod legyek, Törvényedre van szükségem, hogy fényed lényem beragyogja, Legyen este és reggel, az első nap, újra. /Visky András után: Mit adhatnék?/ A lélek odajut, ahol otthon van, A mennyet pokollá, mennyé a poklot, Maga teszi magának. /Milton: Az elveszett Paradicsom/ Hallom, ahogy lelkemben lépked, S az ő bús "Ádám,hol vagy?" - ára Felelnek hangos szívverések.. /Ady: "Ádám, hol vagy?"/ 6

7 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT Bingeni Hildegard: Teremtés Bingeni Hildegard: Ádám bukása 7

8 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT A "rajnai szibilla", a "teuton prófétanő" két nagy látomása segít megértenünk a bibliai őstörténet tömör közléseit. Hildegard Teremtés látomása átíveli, egybefogja az Ószövetség és Újszövetség üzeneteit. A kép tanúsága szerint a hat nap indulásakor már volt sötétség, amiben arany és fehér csillagok is megjelentek. Hildegard értelmezi is a látomását: Lucifer ősbukása hozta létre ezt az állapotot, aki be akarta népesíteni azt a sötétséget (= alacsony tudatszintet, az ősanyagot), amit Isten csak háttérként akart megtartani. E bukott lény ott akarta trónját felállítani, "az Örökkévalóval szemben". Erre válaszként a szentháromságos Egyisten fehér, atyai minősége, fenséges áttetszősége, mintegy teremtő ujj, behatol a sötétségbe és átrendezi azt, hogy visszavezető utat alakítson ki. Az első "napon" az Ő világosságát viszi a sötétségbe, nemcsak, mint elvont szellemi tudatosságot, hanem - a kis, kerek kép tanusága szerint - személyes, tiszta angyali lényekként is. És látta, hogy ez jó. Az első és második nap között azonban ismét baj történik: e lények egyrészét a sötét közeg befolyásolja. Ezért a felsőbb és alsóbb minőségeket szét kell válassza az Úr. "Lőn második nap". Az egyetlen, ami után nem hangzik el, hogy: Látta az Úr, hogy jó. Ez csak kényszerlépés volt, hogy a további "napok" jó eshetőségeit lehetővé tegye. És a harmadik napon megteremti a növények által jelképezett - Életet. Negyedik napon a mi Naprendszerünket, ötödik napon a tengeri és levegőbeli élőlényeket, hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat, és vörös agyagból- az embert! Azt is megláthatjuk, hogy eredetileg az embert nem itt a földön teremtette meg, hanem égi emberként a sötétség szintje felett, ahol egy "ártatlan" fehér liliom közvetítésével érezhette Isten édes illatát. (Az arkangyali minőség csendje, nyugalma, hatalmas életereje szokott megjelenni Hildegardnak növény szimbólumként). Az égi ember azért került a vörös agyag tömlöcébe, mert belezuhant, beletántorgott a nagy feketeségbe. Itt az összeaszás és megöregedés, sőt mint a kör alján láthatjuk - a halál lesz osztályrészévé. De újabb kegyelmi mozzanat jön: a sötétségmentes közegből, Mária méhéből, - ami a kép alsó felénél feltűnik - kiemelkedik a Megváltó, és szellemi, aranyló kiáradásaival felfogja a mélybezuhanó Ádámot, a fizikai testet öltött emberiséget. Hildegard Ádám bukása c. látomásában az előbbi látomás jobboldali részletét, az égi ember bűnbeesését fejti ki jobban. Eredetileg a levegő és a csillagos-ég fölötti "harmadik menny" fényességében volt a lakása. Tevékeny, férfi-jellegű részéhez egy olyan befogadó női része csatlakozik, ami a hildegardi szimbológia kagylóalakját, a Szentlelket mintázza. Ebben a részében ragyogó szellemi minőségeket: "csillagokat" fog fel és épít magába. Mint a másik képen láthattuk a mellette levő virágok: arkangyalok közvetítésével magára az Istenre is ráhangolódhatna. De ő a sötétség kísértő kígyója felé fordul és lezuhan a tüzes-sötét mélységbe. Ő akarta eldönteni, hogy mi számára a jó, és ily módon a dualitás, a szétszakadás, az ellentétek Istentől elszakadt, kínzó világát választotta. Az égi ember, az első Ádám teremtése még nem oldotta meg a visszarendeződést, azt majd csak a második Ádám önkéntes alászállása hozza létre. A teremtés történetének hagyományát írásba csak a babiloni fogság után fog8

9 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT lalták a zsidó szent iratok szerzői. A visszatértek közt ekkor már rendíthetetlenül élt az Egyistenhit, sőt a messiási váradalom is. Így nem csodálkozhatunk, hogy bár a hatnapos teremtés történet követi a mezopotámiai mítoszokat, annak a teremtés drámájában résztvevő alsóbb istenei nem jelennek meg a színen. Csak a héber tohu, tehom, tehomot szavak emlékeztetnek Tiámátra, a mezopotámiai mítoszok sötét ősanyjára, akinek testét szabdalta világokká Marduk, a főisten fia. Utóbbi egyben az értelem ura, aki az embert - nem saját lehelletéből - hanem a Hold véréből (=elfolyó energiáiból) és agyagból (=fizikai anyagból) teremtette meg. A bibliai leírásban közvetlenül a bűneset után rögtön megjelenik az ősevangélium, Isten megváltó ígérete, üdvterve, miszerint az Asszony utódja a kígyó utódjának fejét eltapossa, bárhogy fogja is az a sarkát mardosni. Ezzel Mózes I. könyve azonnal hozzákapcsolódik a Biblia összes további közlendőjéhez, hogy végül az utolsó, a Jelenések könyvében kerüljön látványos kifejtésre a kibontakozás. E közlés külön érdekessége Mária jelentőségének hangsúlyozása, ui. nem egyszerűen az ember, vagy a férfi utódja, magva a Megváltó, hanem az asszonynak szól a vigasztalás. A megváltás ígérete nagyobb jelentőségű, mint a demítizált mítosz következetes monoteizmusa. Egyébként a bibliai teremtéstörténet az Istent gyakran antropomorf módon írja le. Mint a nagy zsidó filozófus, Philo írja, ez csak "spirituális allegória", emelkedjünk ezen felül. Szerinte Isten képére és hasonlatosságára való teremtetésünk is úgy értendő, hogy intellektusunk hasonlít az övére, és ezáltal fel tudjuk Őt ismerni. (Ugyanakkor viszont értsük meg azt is, hogy a majd testetöltendő Emberfia rendelkezik adottságaink legmagasabb szintjeivel, ilyen értelemben gondolhatunk szájára, kezére, lehelletére). Az ún. progresszív kreacionizmus (=folyamatos teremtés) irányzata a mai tudomány időszemléletével igyekszik a teremtés napjait egyeztetni. 1. nap: a Nagy Bumm, 15 milliárd éve. 2.nap: A Világegyetem tágulása, szubatomikus, majd atomikus részecskék kialakulása. 3. nap: Galaxisképződés. 4.nap: A mi Naprendszerünk kialakulása, 5 millárd éve. 5.nap: Az élet kialakulása az óceánban 1 milliárd éve, majd vízi és szárnyas élőlények kifejlődése. 6.nap: Szárazföldi állatok kialakulása, 1 millió éve, és az ember kialakulása 1/4 millió éve. Minderre azt mondanám: az ilyen elméletek elménk kíváncsiságának kielégítésére szolgálnak. Lehet, hogy a "Nagy Bumm" teóriát majd felváltja egy másik, sőt lehet,- az első látomás alapján hogy a Nagy bumm már csak az ősbukást jelzi. Arra a kérdésre, hogy mi volt a Teremtés előtt annak tér és időfölöttségében, Luther Mártonnal együtt azt felelném: értelmetlen lenne, ha az emberi elme megpróbálna választ adni. Azt viszont jó lenne tudatosítanunk, hogy minden Istenből ered, hogy végül majd Isten lesz minden mindenben, s hogy addig is benne élünk, mozgunk és vagyunk, valamint hogy Jézus kijelentette: "Az én Atyám mind a mai napig munkálkodik, és én is munkálkodom". Minden pillanatban megtörténik a teremtés csodája, próbáljunk erre ráhangolódni! Végső eredetünk felfogása a misztikus élmény egyik fő útja. (A másik a szívünkből induló "tüzes szekéren" történő visszaemelkedés Istenhez, amire majd visszatérünk Illés próféta kapcsán). Közelít9

10 I. LEGYEN VILÁGOSSÁG, AMI A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGÍT sük meg minél gyakrabban - felemelkedésben és visszaszállásban - a Mi Atyánkat, aki egyszerre van fent a 3. mennyekben és bent a szívünk legmélyének rejtekén! Szempontok a meditációs naplóhoz A Sophia (Bölcsesség)-misztika szentírási alapja a Péld. 8: 22-32, a Bölcsesség dícsérete: "Az ÚR útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőben formált engem, kezdetben Még amikor a mélység (tehomot) nem létezett (ain), akkor fogantam meg. Amikor megteremtette a mennyországot, jelen voltam. Mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam,. Színe előtt játszadoztam. Boldogok, akik megőrzik útjaimat! "1 Béky Gellért atya figyelmeztet rá, hogy Jézus, amikor a gyermekek játékát felidézi, mindjárt utal az Emberfia bölcsességére is (Mt 11: 16-18) El tudom fogadni ezeket a szavakat, mint az őseredeti teremtés "bölcs játék" mivoltának jellemzőit? Hiszem-e, hogy a történelem nem véletlenek halmaza, hanem üdvtörténet? Üzen valamit számomra, hogy a Világ teremtése Elohim, az égi ember teremtése Jahve nevéhez fűzödik a bibliai teremtéstörténetben? Fel tudom-e fogni, hogy ha Krisztus az Emberfia, az Egyetemes Ember, akkor Atyja az összes (a Naprendszerünk, a Tejút, a többi, mintegy 75 millió galaxis és ami még efölött van) személyes szellemi lényének teremtője, s ugyanakkor egy a Krisztussal? Tudatában vagyok-e "magas" eredetemnek? Érzékelem-e a Messiás "tohu-va-bohu"-ból, a sötét ürességből kiemelő erejét? Felfogom azt, hogy Isten nemcsak teremtette a világot, hanem benne is van minden részében, hogy semmi nem létezik nélküle? Melyik alábbi mondás áll közelebb hozzám? 1. Csak egy tökéletes lehet. Ez az eredet: Isten. A megvalósulásba szükségszerűen vegyül tökéletlenség, ezért a Világ tökéletlen. 2. Isten tökéletes, Ő tökéletes világot teremtett. Mi tettük tökéletlenné. (Már most átláthatnánk tökéletességét). Hallom szívemben Isten "Ádám, hol vagy"-át? Hol vagyok??? 1 Vesd össze: Sír. 24:3 "Kiléptem a Legmagasztosabb szájából, fenn a magasban felvertem sátrama, a mennyországot körbejártam, eljutottam a mélységekig is." 10

11 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK Az Özönvíz és a bábeli nyelvzavar 1Móz 4:16-9: 17 1Móz 11: 1-9 Mint galamb, ki Noé bárkájából repült, Nagy vízözön miatt meg bárkára került... Szintén úgy most lelkem ő nagy ínségében Rád szállott hitében. /Balassi Bálint: Segéll meg engem édes Istenem/ Ó, jaj az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát S köztünk a roppant, jeges űr lakik. /Tóth Árpád: Lélektől lélekig/ 11

12 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK Tom DuBois: Ígéret Id. Pieter Brueghel: Bábel tornya 12

13 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK A Noé bárkája kép első pillantásra egy szűk területre összezsúfolt, nyüzsgő állatkertnek tűnik. Nem csoda, hiszen a történet szerint - minden állatból kell legyen rajta egy pár, a tisztákból esetleg hét pár is. Mindehhez nyolc ember társul, Noé szűk családja:felesége, 3 fia és 3 menye. Szétszóródva látjuk őket az állatsereglet között. S belerémülünk, ha meggondoljuk, hogy ez az állapot megközelítőleg egy évig tartott a történet szerint. Bizony egy kataklizmából még megmenekülni sem kéjmámor! Noé alakja a középpontban áll. Örömhírt közöl a többiekkel. Mindenki figyel, még az elefánt is nagy vidáman emeli meg ormányát, talán trombitál is. Mert visszatérőben van a galamb egy olajággal a csőrében. Zöldell már odakinn növény, ez az ág és levél hirdeti, hogy az élet örök, most is tovább folytatódik. És feltisztultak a felhők, sőt megjelent az Úr emberiséggel kötött szövetségének jele: a szivárvány. Az emberiség mintegy 200 özönvíz mondája közül csak Noé történetében jelenik meg a szivárvány, mint a szövetség jele. Mélyüljünk hát el e szimbólum jelentésrétegeiben! Keletkezési ideje szempontjából szivárvány akkor jön létre, amikor a Nap visszatér, újra kisüt, a sötétséget áttöri fényével. A színeinek hetes száma sokrétű érzésvilágot jelez, a zöld központi helyzete az életre, a reményre biztat. Az ív, vagy híd alak kapcsolatot jelképez ég és föld, Isten és Világ között. A látóhatár átölelése mindent átfogó voltát jelzi, azt, hogy ez a szövetség az egész élővilágra és az emberiségre kiterjed. Ha alakját képzeletben teljes körré egészítjük ki, akkor átérezzük, hogy a láthatatlan világgal együtt az isteni tökéletesség üzenetét közvetíti a mi felfogóképességünk számára. A Biblia egyik specifikuma a vallások között a bűnbeesés és a bűnösség erős tudatosítása (vagyis az aktív ember akaratának szembeállítása az Istanével). Mivel Jézus azt mondja, hogy a következő világkatasztrófa előtt is minden úgy lesz, mint Noé napjaiban volt (Mt 24: 37), a népek egyetemes ítéletének az Özönvíz csak előképe, ízelítője. Érdemes hát megfontolnunk, hogy mi jellemezte Káin nemzetségének eluralkodóvá váló életvezetését, ami a büntető Özönvízhez, pusztulásukhoz vezetett. Erich Sauer nyomán ezt a következőképpen összegezhetnénk: Isten Káint arra ítélte, hogy vándorló és bujdosó legyen, de ő szembeszegült ezzel a vezekléssel, és állandó települést, várost alapított. Jellemző ennek az emberalkotta városnak a neve is: "Hánok" (=felavatás), vagyis új kezdet, minden eddigi újjáalkotása, fejlődés Isten tervének keresztezésével. A kainizmus tehát az Istentől való elidegenedés, a mennytől való elszakadás, a hazug látszat-vallásosság, a gőg és lázadás szelleme, a felebarát elleni agresszió. Különösképpen a kaini kultúrvilág rejti magában a kritikus végidők világhelyzetének csíraszerű mintaképét. Mik is történtek Kain nemzetségében? Először is gyors előmenetel a technika és művészetek terén. Káin elindította a városépítést, Jábál a nomádkultúrát. Tubálkain, a kovács, a fémművesség atyja lett, Jubál, a "hullámzó" a zene megteremtője. Ez utóbbi a hetedik utód Lámek fia volt. Létrehozták tehát a mesterségek gyakorlóit, a harcosokat és a szellemi munkásokat. A termelők az élet anyagi oldalához, a harcosok az élet durva oldalához kapcsolódtak. És a művészet? Már maga Lámek szerzett diadaléneket a kard felta13

14 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK lálása alkalmából (1Móz 4: 23-24). A kainiták története gyilkossággal kezdődött és gyilkossági énekbe torkollott: "Meggyilkoltam megsebzőmet, gyermeket is, ha megüt, Ha hétszeres a bosszú Káinért, Hetvenhétszeres az Lámekért" További sajátosság a népesség erős szaporodása. (Káin öregkorában már várost tud alapítani.) Káin nemzetségi táblázata három asszony nevét említi, visszafogottabb testvérének, Sétnek a nemzetségi listája egyetlen egyet sem. Milyenek voltak ezek a jelentős, említésre méltó kainíta asszonyok? Háda (neve ékszer vagy szépség), Cilla /az "árnyékos", talán gazdag, őt beárnyékoló hajzata miatt) és Nahama (a vonzó). Nyilván a külső szépséget és az érzéki adottságot becsülték bennük. Lámek maga a többnejűség első képviselője lett. Isten küldötteit viszont visszautasították, nem hittek sem Énoknak, sem a sétita Lámeknek, sem Noénak. A hetedik generációban a zene, társaság, bőség és pompa túlharsogott mindent. A magányosság átka városi életté, az állhatatlanság átka utazási, vándorlási szenvedéllyé változott, a haragos indulat kiélését hősi bátorságnak nevezték el. Végül a teljességet jelző tizedik generációban az isteni türelem elfogyott. Vajon mi a hányadik generációnál tartunk? Egyébként az i.e év nagy vízszintemelkedésekor, amikor a jégkorszak végén az olvadó jég a tengerszintet erősen megemelte (s amihez esetleg még vulkánkitörés és meteoritbecsapódás okozta tengerár is társult) a süllyedő Atlantióceáni szigetekről az emberek valóban hajókkal menekültek. Az i.e körül Mezopotámia km2 én a Perzsa-öböl felől érkező tengerár és a Tigris-Eufratesz nagy árvizei okozta pusztításban pedig csak a magas hegyen épült, komoly téglafallal körülvett települések lakói menekültek meg, mintegy "bárkában". Ezek az emlékek megjelennek a sumir-akkád Gilgamesz-eposz Noéjának, Utnapistimnek a történetében is, az egymással vitázó politeista istenvilág önkényeként. A bibliai történet viszont az egyes ember, a népek és az egész emberiség történelmében munkálkodó Úristent jeleníti meg. A bűnt büntető, a bánkódó-bűnösön könyörülő, rettenetes és jóságos, élő Úristent, aki végül igazi bárkát küld majd a Megváltóban. A mezopotámiai özönvizek tapasztalatai arra sarkallták az ottani uralkodókat, hogy magas tornyokat, zikkuratokat építsenek menedékhelyül, - s egyben az elemek fölötti uralom jeleként. Brueghel 16. században készült képén a két sötét felhő szeptember 11. után menthetetlenül aktuális asszociációkat ébreszt! A képen ferde is ez a torony, dűlőfélben van, s egy része mintha nem is a stabilis szárazföldre, hanem a tengerre épülne. Méreteihez képest az emberi alakok egészen eltörpülnek. A szerpentinszerűen emelkedő épületszinteket elől és valószínűleg hátul is létrán lehet megközelíteni. A tetőn azonban már látszik, hogy összedől, ezt a tor14

15 II. KATAKLIZMÁK ÉS MEGHIÚSULT TERVEK nyot nem fogják befejezni a létrán közlekedők. Az ég haragját jelző sötét felhők már tornyosulnak körülötte. Mezopotámián mindig újabb és újabb népvándorlási hullámok sodortak át. Az esetleg sémita őslakókat váltották a sumérok, őket megint több, különböző nyelvű semita invázió követte, s megtelepedtek a jáfetida hettiták is. Fennmaradt olyan felirat, amelyet 17 nyelven írtak. A Babilonba hurcolt zsidóság a sok őslakó és a sok odahurcolt hadifogoly között valóban megtapasztalhatta a bábeli nyelvzavart. Bábel tornyának legendája szerint, aki feljebb állt, kérte a téglát, vagy habarcsot, aki lejjebb, az nem értette a kérést, tévedésből mást küldött fel. A fentiek dühükben ledobták a nemkívánt küldeményt, ami viszont lesodorta az emberteket az építményekről. Hullottak bizony az emberek ott is jócskán! És egyetértés nélkül nem lehet magas tornyot építeni! A zsidók babiloni fogságát követően Babilon központi tornyát is hamar rombolni kezdték a perzsák és médek. Nagy Sándor már csak a helyreállításán elmélkedhetett, de azt is feladta. Az egész zikkurat-építészet összeomlott. De a történetben nem a zikkuratok pusztulása és Mezopotámia soknyelvűsége az üzenet, hanem az, hogy az emberiség elfelejtette Isten nyelvét, elfelejtette, hogy hogyan kell egymás gondolatait, érzéseit megérteni, ezen teljesen felülkerekedett egy-egy szűk csoport önérvényesítése, hatalmaskodása. Az Őstörténet nagy időket átfogó élettartamait az emberek már régen elfelejtették, a Vízözön után már csak a földi születéstől a halálig terjedő életre figyeltek. Aztán egyre inkább csak a sajátjukra és szűk csoportjukra. Az ily módon motivált tevékenységeken azonban nincs Isten áldása, eredményei nem lehetnek tartósak, nem maradhatnak fenn. Önmagában a technikai fejlődés nem tudja megváltoztatni ezt a folyamatot. Csak a Szentlélek befogadása, nyelveken szólásának és nyelveken értésének adománya, Isten beszédének újbóli felfogása gyógyíthatja meg ezt az állapotot, úgy ahogy azt a pünkösdi történés 3000 emberrel be is bizonyította. Szempontok a meditációs naplóhoz Hogyan vélekedem korunk szelleméről és perspektíváiról? Van-e véleményem az egyéni és tömegkatasztrófák áldozatainak életértelméről? Mennyire értem az embereket, s ők mennyire értenek engem? Tapasztaltam-e már szabadulást összeomló intézményből, társulásból? 15

16 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA 1Móz Te rended ez így: legyen áldott, Parancsod, Uram: kit egy éj gyönyörén megöltem már, másodszor is én öljem meg, e gyermek Izsákot. Parancsod, Uram szentség nekem /de/ nyílik a mennyek boltja, éledez, örvend, zeng a szívem! Gödölyét küldtél a bokorra: minket fölemelni és áldozatul értünk ártatlan gödölye hull vergődve, a vérbe, pokolba. /Weöres Sándor: Ábrahám áldozása/ 16

17 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA Ábrahám elhívása a bécsi Genesis sorozatból Rembrandt: Ábrahám feláldozza Izsákot 17

18 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA Ábrahám első elhívásának és végső próbatételének képeit láthatjuk. Az első képen az ősz pátriárka baloldalt áll, lábai majdnem a földbe gyökereznek. Világa, mintegy vörös ködfüggönyként veszi körül, de, íme, előtte-fölötte megnyílik a csillagok sokaságával ékes, mélységes égbolt és ebből a hatalmas távlatból előrelendül Isten keze, útmutatóként a közvetlen jövőbe. "Menj el a földedről, atyád házából és rokonságod közül!" A kinyújtott kar erős kezének hüvelyk- és harmadik ujja az áldás gesztusában ér össze, az utasítás igéretet is rejt: utódot, országot, áldást másokra. Ábrahám félelme, fájdalma, kételyei árnyékként hosszan előrevetülnek a megjelölt, de ismeretlen útra. Két karját viszont az áldás felfogására szolgáló mozdulattal kulcsolja össze. A közrefogott térben már felismerhetjük "Ábrahám ölét", sok utód forrását, s a Paradicsom rejtekhelyét. Rembrandt remekén szinte megérezzük a felindult aggastyán reszketését. Egyik kezével még lefogja a megkötözött kezű, lábait engedelmesen összekulcsoló szép, ifjú Izsák arcát, a másikat viszont az ég küldöttje, az angyal fogja le, hogy az öregember kiejtse belőle megmarkolt kését. Ábrahám háta mögött még a Mórijja hegyet borító sötét felhők tornyosulnak, de az angyal fölött feltisztul az ég. Haja, intő keze, felemelt szárnya fényt sugároz a döbbenten fürkésző aggastyán fejére. Ez volt az a pillanat, amikor Ábrahám előre megláthatta Jézus napját??? A legenda szerint Ur városában (a hajdani sumir fővárosban) Ábrahám apja, Táré bálványok gyártásából élt. Ábrahám viszolygott tőlük, már gyerekkorában gyakran összetörte azokat. Amikor pedig felnőve a Hold-istennő zikkuratjának (lépcsős tornyának) építésében kellett volna résztvegyen, meghallotta Isten hangját és engedelmeskedett (akárcsak az üdvtörténet egy másik fordulópontján, Mária). Így lett Ábrahám az első egyistenhívő vallás ősatyjává, valami radikálisan új indult általa. Először Háránba ment. A Biblia ekkorra teszi a pontos isteni szózatot: "atyád házából, rokonságod közül!". Nemcsak testi kimenetelről volt szó, a régi szokások, hagyományok, hiedelmek még körülvették. Mindet le kell válassza magáról, messzire kell eltávolodnia tőlük. Kánaán földje km-re van Ábrahám szülőföldjétől. Ott városlakó volt, nomáddá kell lennie, ott otthon volt, idegenné kell váljon, mindenki szavát ismerte, ahová most megy, nehéz lesz értenie és magát megértetnie. Amikor megérkezik, városlakók közt lesz sátorlakó nomád. Éhínséget is el kell szenvedjen. Gyökértelenné, hontalanná kell legyen, de engedelmességből, és nem bűn miatt, mint előtte Ádám vagy Káin, vagy a szétszóródó bábeliek. És szegénysége végülis jómódba megy át. De további próbatételekben is helyt kell álljon. És ő folytatja a leválás mozzanatait: átengedi unokaöccsének a gazdagabb területet, lemond hadizsákmányáról. Istenéhez hű, imádkozik hozzá, áldozatot mutat be, szerződést köt vele. És félreérthetetlenül hallja Isten időnként megszólaló hangját, bőbeszédűnek igazán nem mondható utasításait. És meg is láthatja Istent: égő fáklyaként, angyali jelenésként. Az isteni látogató Ábrahám vendégszeretetét kívánja élvezni Mamré tölgyesében, az öregedő nomád sátrában. S a hontalan vendégül látja Istent. Még az étlapot is ismerjük ennél a lakománál: lepény, aludttej, gyenge borjú. Ezután Isten barátjaként Ábrahám közbenjárhat másokért. S az utódállítás terén elhamarkodott, saját elgondolását az egyiptomi szolgálóval történő gyermeknemzését Isten "kijavítja". A foganókorból már kiöregedett Sára szüli meg neki az ígért örö18

19 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA köst, Izsákot, akinek az égi csillagokkal vetekedő számú utódai közül egy által áldást nyer a föld minden népe. De ekkora áldás elnyeréséhez megrázó szakítópróba az előfeltétel. "Izsákot, a te egyetlenegyedet áldozd fel nekem, a hegyen, amelyet mutatok neked!". Ez a hegy a jeruzsálemi Mórijja-hegy, amelyen később felépül a Templom. Háromnapi járóföldre van Hebrontól, Mamré tölgyesétől. Háromnapi kemény vívódáson megy át Ábrahám. Tudja, hogy kortársai áldoznak gyerekeket, elsőszülötteket. De neki megígérte az Úr, hogy ennek a gyereknek sok-sok utóda lesz. Tudja, hogy léteznek halálélményt előidéző beavatások. De ő nem követ ilyen kultuszokat. Viszont abban is biztos, hogy nem értette félre Isten egyik szavát sem, és végül megszületik benne a feloldás. Csak úgy lehet igaz a parancs is és az ígéret is, ha Isten fel is tudja támasztani Izsákot! És a hit rendíthetetlenségével engedelmeskedik. Nem kellett elmennie a végsőkig, Isten küldöttje közbeszólt. S ebben a jelenetben bevillan számára Isten üdvterve, "Jézus napja". Ábrahám Magnificatját Jézus fogalmazza meg így: "Ábrahám, a ti atyátok ujjongva örvendezett, hogy meglátja napomat: látta és eltelt örömmel" (Jn 8 56.). A Mórijja hegye 300 méterre áll szemközt a Golgotával (a Getsemáné kerthez még közelebb van, 250 méternyire). A két szemközti hegyen különböző, de sorsfordító események játszódtak le: A Mórijja hegyén A Golgotán Végetért az embert áldozó vallás Új vallás kezdődött Izsák felvitte a fát a hátán és megjézus felvitte a keresztet és meghalt menekült Izsák ekkor életbenmaradt, de végülis Jézus itt meghalt, de feltámadt meghalt Kiáltás hangzott az égből Kiáltás hangzott a Földről A hegyen templom épült és állatáldozatok A helyet templom veszi körül, de nincs helyévé lett többé véres áldozat Ha mindebből Ábrahám valamit megsejthetett, nem kellett ujjongania??? Szempontok a meditációs naplóhoz Ábrahám a hívők atyja. Leszármazottja vagyok? Én mibe születtem és mit kell elhagynom? Milyen értékeket, célokat kell átértékelnem? 19

20 III. ÁBRAHÁM, A HÍVŐK ATYJA, ISTEN BARÁTJA Hol tartok abban a magatartásban, hogy ne ragaszkodjam mereven, tudjak otthagyni dolgokat, messzebbre menni, visszavonulni? Éljük át Isten bizalmas együttlétre való törekvését; előbb a Mamré tölgyesében, majd a szamáriai asszonytól vizet kérő és a tanítványokkal húsvéti vacsora elköltésére vágyó Jézus személyében, aki azóta is üzeni: "Ime az ajtó előtt állok és zörgetek aki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele vacsorálok és ő velem". Izsák feláldozásának történetéből megértjük-e, hogy Isten nem akarja, hogy hozzászokjunk ajándékaihoz (mint a tékozló fiú otthonmaradt bátyja)? Ajánljuk fel azokat újra és újra neki, és fogadjuk el a kezéből minden pillanatban. Mi is ujjongunk az örömtől arra a gondolatra, hogy megláthattuk és megláthatjuk Jézus napját? 20

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics KIS FILOKÁLIA A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról Válogatta és fordította: Mathias Dietz A bevezetőt írta: Igor Szmolics 1978. Tartalom A FILOKÁLIA JELENTŐSÉGE AZ OROSZ VALLÁSI ÉLETBEN...

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89.

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...6 I.

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben