Szemerjai Szász Károly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szemerjai Szász Károly"

Átírás

1 Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly, jogász és kollégiumi tanár, édesanyja Münstermann Franciska. Elemi és gimnáziumi tanulmányait Nagyenyeden végezte Mentovich Ferenc és Zeyk Miklós keze alatt. Felsőfokú tanulmányait Kolozsvárott kezdte 1845-ben, 1848-ban matematika szaktanítói oklevelet kapott. Itt ismerkedett meg Gyulai Pál, Salamon Ferenc és Szilágyi Sándor költőkkel ban, amikor édesapja államtitkári kinevezést kapott, magával vitte fiát is Budára. A pesti egyetemen matematikai és hadtudományi előadásokat hallgatott. Amikor 1849-ben Debrecenbe kerülnek, a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium fogalmazója lett. Ezt követően beállt a hadseregbe, ahol kezdetben káplár volt, később hadnagyi rangot szerzett. A fegyverletétel után menekültként bujdosott Tiszaroffon (a Borbély családnál), majd Bején. Ebben a gömöri helységben a Szentmiklóssy család nevelője volt. Ugyanitt ismerkedett meg és kötött barátságot Tompa Mihály keleméri lelkipásztorral ben mivel a főiskolák szüneteltek, magánúton végezte el a teológiai tanulmányokat, és 51-ben sikeres papi vizsgát tett. A pályaválasztás Pályaválasztási küzdelmeiről részletesen beszámolt naplójában, melynek erre vonatkozó részleteit Lukinich Imre közölte az 1926-ban kiadott Nagyenyedi Albumban. 2 A következőkben nagyrészt ezekre a naplórészletekre támaszodva fogom fölvázolni a éves ifjú pályaválasztási terveit. Én pap akarok lenni. Különös! Eltemetni magamat, vágyaimat egy rongyos falu kalangyái, ekevasai, s legfölebb egy rozzant egyház falai és végre míveletlen, előítéletes emberek közé! [ ] Vagy legyek orvos? Fél charlatán a legjobb esetben is! Aztán, méltán vagy méltatlanúl anynyi vád érjen, anynyi átok kísérjen. Mert ne mulaszszak el semmit egy ember megtartására, de még csak negative tettem a mit kelle hát képes vagyok megtenni positive a mit kell? És az önvád, erre semmit se 1 Dr. Lukinich Imre, Nagyenyedi Album, Egy régi enyedi diák naplójegyzetei (ifj. Szász Károly naplójából), Budapest, A Nagyenyedi Bethlen-Kollégium Volt Diákjainak Testvéri Egyesülete, 1926, Dr. Lukinich Imre, Nagyenyedi Album, Egy régi enyedi diák naplójegyzetei, Budapest, A Nagyenyedi Bethlen- Kollégium Volt Diákjainak Testvéri Egyesülete, 1926,

2 számítsak? hanem hogy ily nagy oratiokba ne kezdjek, még pénzem se lesz, hogy 6 évig Bécsben üljek. Mérnök legyek? Volt idő, mikor édesapám kedvenc eszméje ez volt. Ő hitte, hogy lenne jövendőm mint mérnöknek, nem csak magamnak jól élni, hanem használni is. De nem is említve, hogy kedélyem s kedveletemmel nagy ellentétben áll, abban is kétkedem, hogy jövendőm lenne, most mikor azon pályára mostanság, de csak ugyan már előttem néhány évvel szinte számtalan sok ment. Legyek ügyvéd? Itt ebben a törvénytelen országban? Áhá megse érdemli, hogy gondoljak e pályára! Jóreggelt! Mondjatok pályát, melyen hamarább célt érjek és oly célt, minőre én vágyom. Előttem áll a papság s annak véghatáránál a professorság 3 A papságot sohasem hivatásként kezelte. Erre enged következtetni az alábbi naplórészlet: s hogyan készülök én a papságra? Nem arra készülök. Nem pap, hanem mívelt ember akarok lenni. 4 A későbbiekben arról vall naplójában, hogy a papság csupán eszköz e cél érdekében. Én pap akartam lenni. Máshol e naplóban megírtam, miért. Nem a papság maga mire vágyom, a cél; ez csak eszköze. 5 Szász Károly pályaválasztására nagy hatással volt az édesapja is, hiszen láttuk, hogy egy időben azt szerette volna, ha fiából mérnök lesz. Naplójából arra lehet következtetni, hogy Kolozsvárt matematikai tanulmányait is édesapja kívánságára végezte el, akiben határtalanul bízott. 6 Családi élete Szász Károly 1852-ben házasodott meg. Unokahúgát, Szász Pólát vette feleségül, aki maga is költőnő volt, és Iduna álnéven írt verseket. Egy év gyermektelen házasság után felesége meghalt. Póla emlékére írta az Iduna című verset, melyből idézek: 1. Ne kapd föl nevét kósza hír, adj neki nyugtot néma sír, fedezd be árnnyal zöld berek, felejtsétek el emberek. 2. Nem élt avégett, hogy nevét a hír szellője hordja szét, s ha dalolt, mint a csalogány, magának énekelt csupán. 3 Dr.Lukinich Imre, Nagyenyedi Album, Egy régi enyedi diák naplójegyzetei, Dr.Lukinich Imre, Nagyenyedi Album, Egy régi enyedi diák naplójegyzetei, Dr.Lukinich Imre, Nagyenyedi Album, Egy régi enyedi diák naplójegyzetei, Dr.Lukinich Imre, Nagyenyedi Album, Egy régi enyedi diák naplójegyzetei,

3 Felejtsétek el emberek, fedezd be árnnyal zöld berek, adj neki nyugtot néma sír, ne kapd föl nevét kósza hír. Ötévi gyász után újra megnősült, 1858-ban feleségül vette Bibó Antóniát, aki március 15-én halt meg. Ezután az immár másodszor is megözvegyült férj szellemi frissessége és egészsége rohamosan hanyatlani kezdett október 25-én kénytelen volt lemondani papi és püspöki hivataláról, majd 1905-ben ő maga is meghalt. A tanár Nevelői pályáját a szabadságharc leverése után kezdte meg bejei bujdosása idején. Ezt követően a nagykőrösi, majd a kecskeméti gimnáziumokban tanított. Nagykőrösön, ahol először magyar nyelvet és irodalmat, majd matematikát oktat, két évig együtt dolgozott Arany Jánossal. A magyar nyelvi és irodalmi katedrán Arany János követte. A kecskeméti gimnáziumban pedig a matematika tanításával bízták meg. Pedagógiai elveinek kialakulására minden valószínűség szerint nagy hatással volt ifj. Zeyk Miklós. Naplójában részletesen leírta mindazt, amit Zeyk mondott el órán a helytelen valamint a célravezető tanítási módszerekről. Szerinte a memorizálás csupán idegen nyelv, versek és idézetek megjegyzésekor hasznos, a többi esetben sokkal inkább arra kell törekedni, hogy a tanuló megértse a tananyagot, miközben nálunk minden tudomány egyedül a memorizálásra van szorítva. Ezek alapján a tananyagot a diáknak megfelelő szinten és módon kell előadni. Továbbá a gyermekeknek az elvont tudományok helyett a specialitásokat kell tanítani, és mellőzni kell a durva, elriasztó, figyelmet, kedvet haragos szóval, feddéssel, sőt veréssel ébreszteni akaró, de éppen azok által elölő modort. A tanulás helyes indokai közé számlálta a természeti ösztönt 7, a tanulásból eredő kellemes érzést, valamint az alkalmazhatóságot, amely minden valódi tudásnál megvan. 8 A budapesti egyetem bölcsészeti fakultása magántanárrá avatta, és 1882-ben doktori címmel tűntette ki. Magántanárként az egyetemen világirodalmi előadásokat tartott. A politikus és népnevelő Politikai pályafutását az 1860-as évek közepén kezdte, amikor Országgyűlési képviselővé választották. Ezt követően 1867-ben a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban a protestáns ügyek tanácsosa volt. Amikor 1869-ben Pest megyei, majd 1872-ben Jászkun kerületi tanfelügyelő 7 E természeti ösztön, vagyis a tudásvágy jelenlétének a fontosságát már Apáczai is hangsúlyozta. 8 Dr.Lukinich Imre, Nagyenyedi Album, Egy régi enyedi diák naplójegyzetei,

4 lett, lemondott lelkipásztori hivataláról ban miniszteri tanácsos lett, és a Dunamelléki egyházkerületnek előbb lelkészi, majd világi tanácsbírái között foglalt helyet. Ebben a minőségben volt jelen világi póttagként a debreceni zsinaton is. A lelkipásztor Miután magánúton elvégezte a teológiát, 1851-ben sikeres papi vizsgát tett. Lelkipásztori pályájának állomásai: Rimaszombat, Kézdivásárhely, Kunszentmiklós, Szabadszállás, Budapest. Meggyőződése szerint, amely már-már a kultúrprotestantizmus 9 határát súrolta, a lelkipásztorság volt a legalkalmasabb eszköz annak érdekében, hogy művelt emberré válhasson. 10 A püspök 1884-ben a kormányhatalom nagyfokú érvényesítésével 11 megválasztották a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé és Pest első lelkipásztorává. Püspökként igen értékes egyháztörténelmi anyagot hagyott hátra: kerületének mind a nyolc megyéjében valamint a Szlavón- Szerémségben fekvő anya- illetve leányegyházaknál is püspöki vizitációt végzett. Mindenhol egyházi beszédet tartott (e beszédeit két vaskos kötetben örökítette meg a gyülekezetek birtokaira vonatkozó hiteles adatokkal együtt), Egyházlátogatásait ő is püspökké választása után hamarosan (1885-ben) megkezdte, s 1893-ra végiglátogatta az egyházkerület valamennyi egyházközségét. Igen alapos munkát végzett. Mint író-irodalmár embernek, nem kerülte el a figyelmét semmi. Vizitációs feljegyzéseiben a helyi viseletekről, a templomi ülésrendről, helyenként a látogatás alkalmával felszolgált ételekről is említést tesz, ezért azt az anyagot néprajzos kutatóink gyakran és előszeretettel forgatták-forgatják. 12 Püspöksége idején kezdődött meg az Angol Bibliaterjesztő Társulat támogatásával a Károli Gáspár bibliafordításának a modern magyar nyelv igényei szerinti átdolgozása. A revideált szöveg 1908-ra készült el, és vált a protestáns egyházak liturgiájának hivatalos szövegévé. Az akadémikus 1858-ban levelező tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) ben már az MTA rendes tagja, között az Akadémia másodelnöke volt, 1898-ban osztályelnöke s végül 1899-től tiszteletbeli tagja volt. 9 A kultúrprotestantizmus az a teológiai gondolkodástörténeti irányzat, amely azt tanítja, hogy minden kultúra a vallásban, s a valláson belül a keresztyénségben éri el fejlődésének legmagasabb fokát, és ily módon a vallás a kultúra megtartójává válik. Kialakulása és elterjedése Friedrich Schleiermacher ( ) nevéhez fűződik. 10 Ld. fennebb a pályaválasztásról szóló részletet. 11 Warga Lajos, A keresztyén egyház történelme III, Sárospatak, 1908, 445n i.m. http;// ( ) 4

5 Az író és műfordító Irodalmi munkássága sokrétű és szinte minden műfajra kiterjedt. Már tizenhét éves korában kitűnt az Életképekben közreadott verseivel, és 1848-ban a Murány hölgye című költői elbeszélésével elnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját. Pesten megismerkedik a magyar irodalom nagyjaival, és Vörösmarty és Petőfi buzdítására nagykőrösi tanárkodása idején az angol irodalom remekeiből fordított magyar nyelvre. Warga Lajos egyháztörténész megállapítása szerint az igen szorgalmas és jeles műfordító és költő még több kitűnő művel is gazdagíthatta volna az egyházi irodalmat, ha több különféle téren szét nem forgácsolja tehetségét. 13 Cikkei, versei jelentek meg a Vasárnapi Újságban: között 166 eredeti és fordított költeményét közölte a lap, között a lap főmunkatársa, ez időben 277 életrajzot írt. Ezen kívül sok cikke és fordítása is ebben a lapban látott napvilágot Írt az Akadémiai Évkönyvekbe, az Akadémiai Értesítőbe, a Budapesti Szemlébe is ( között száznál is több cikket és költeményt), a Kisfaludy Társaság Évlapjaiba, a Szépirodalmi Figyelőbe és a Koszorúba; ezen kívül csaknem az összes lapban jelentek meg cikkei és költeményei. Így a Fővárosi Lapokban között 171 eredeti és fordított költeménye jelent meg. Őt is olyan témakörök, gondolatok foglalkoztatták, mint Lévai Józsefet. A családi örömök, irodalmi olvasmányai voltak fő ihletői. Az életben ért csalódásait, konfliktusait ő is Isten elé vitte. Sok művet alkotott az óda műfajában, kedvelte az alkalmi valamint az ünnepi ódákat, amelyek jellemzője az apatikus kedély. Csak ritkán írt tragédiákat. Szász korára már több szempontból is időszerűvé vált a világirodalom nagy műveinek magyar nyelvre való átültetése. Szükséges volt a modern, mindenki számára hozzáférhető módon történő tolmácsolás. Valószínűleg ezért foglalkoztatta kora több hírességét is a fordítás, így Vörösmartyt, Petőfit és Aranyt Shakespeare teljes műveinek lefordítása. Nincs azonban a Nyugat nagy fordítónemzedéke előtt olyan, aki annyit vállalt volna, mint Szász Károly, hogy magyarul olvashassunk remekműveket. Ő szinte az egész világirodalmat bekalandozta. Műfordításai közül legjelentősebb a Nibelung-ének fordítása valamint Dante Isteni színjátéka. Továbbá Goethe és Schiller költeményeit, Thomas Morus és Tennyson műveit, de a francia irodalom remekeit sem hagyta ki. Az alábbi szerzők műveinek egy részét ugyancsak az ő fordításában is olvashatjuk: Byron, Burns, Walter Scott, Longfellow, Lamartine, Victor Hugo, Horatius, Shakespeare, Molière stb. Lírai műfordításaival sikerült ellensúlyoznia a Petőfit utánzók népies rímpengetését, és helyrehoznia a magyar olvasóközönség zavarba jött ízlését. 14 Pontosan és költőien akart fordítani. 13 Warga Lajos, A keresztyén egyház történelme III, Sárospatak, 1908, Szász Károly, Révai Nagy Lexikona, XVII. kötet. Budapest, Révai Tesvérek Irodalmi Intézet Rt,

6 A költészetben leginkább az Arany János képviselte nép-nemzeti iskola követője. 15 Szerb Antal ezért a klasszicizáló iskolán belül az epigon líra alcím alatt mutatja be Szász Károly költészetét. 16 Költőként nem eredetiségre, hanem változatosságra és a technikai művészet tökéletességére törekedett. 17 A magyar történelem és irodalom jelentős személyiségeiről ünnepi ódákban emlékezett meg: Széchenyiről, Kazinczyról, Vörösmartyról, Petőfiről, Deák Ferencről. A Deák Ferencről szóló ódájával nyerte el az MTA 100 aranyas pályadíját. Három nagyobb eposzával akadémiai koszorút nyert. Ezek: a Trencsényi Csák (1861), az Álmos (1868) és a Salamon (1878) című eposzok. Drámáival gyakran nyert pályadíjat, de e művei a színpadon nem arattak sikert. Jelentősebbek: a Zsigmond király, A Perényiek, a Királyok iskolája, a Kálmán király, A politikus asszonyok, az Attila halála és a Bölcs Salamon. Szász Károly az egyházi irodalmat is gazdagította. Az elszórtan megjelent teológiai tanulmányok és imakönyvek mellett dolgozataiból három gyűjteményes kötet jelent meg: Az egyházi évkör (1881), a Csak a Krisztust (1887) és az Élet a halálban (1893). Teológiai munkáival a napirenden lévő kérdések irányításában vett tekintélyes részt. 18 Tankönyvíróként a matematika és természettudományok terén alkotott figyelemre méltót ig viselte egyházi hivatalait, s ekkor, egy fölöttébb munkás és fáradalmas élet után teljesen visszavonult október 15-én hunyt el. Félszázados működése az irodalomban, közoktatásban és egyházban éppoly termékenyítő, mint éltető; nemcsak ragyogása, de áldása volt. 20 Felhasznált irodalom 1. Szász Károly in: Egyetemes Lexikon, Magyar Könyvklub, Szász Károly in: A Magyar Irodalom Története, II. kötet, Budapest, Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Társulat Kiadása, Szász Károly in: Új Magyar irodalmi lexikon III, Budapest, Akadémiai Kiadó, Szász Károly, Révai Nagy Lexikona, XVII. kötet. Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Dr. Lukinich Imre, Nagyenyedi Album, Budapest, A Nagyenyedi Bethlen-Kollégium Volt Diákjainak Testvéri Egyesülete, Szász Károly, Iduna c. vers 7. Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, Magvető, Vass Antal, Emléknapok Erdélyben, Trikolor könyvkiadó, h. és é. n. 9. Warga Lajos, A keresztyén egyház történelme III, Sárospatak, www. mek. oszk.hu/02200/02228/html/04/82.html 11. http;//www. reformed-croatia. info/bizalom/szaszlaszo008. htm ( ) 12. Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, Budapest, Adatbázis Kft. 2000; forrás: (megnyitva május 15) 13. Zoványi Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Budapest,A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Szász Károly in: Egyetemes Lexikon, Magyar Könyvklub, 2001, Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, Magvető, 2002, Szász Károly, Révai Nagy Lexikona, XVII. kötet. Budapest, Révai Tesvérek Irodalmi Intézet Rt, Warga Lajos, A keresztyén egyház történelme III, Sárospatak, 1908, n Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, Magvető, 2002, A Magyar Irodalom Története, Budapest,

7 Vázlatos életrajz június 15-én született Nagyenyeden ben Kolozsvárra ment akadémiai tanfolyamra ban Budára költöznek. A pesti egyetemen matematikát és hadtudományt tanul ben Debrecenbe kerül, majd belép a hadseregbe ben Bejében nevelősködik, közben teológiát tanul ben rimaszombati segédlelkész, majd Nagykőrösi gimnáziumi tanár ban kecskeméti gimnáziumi tanár 1854-ben kézdivásárhelyi lelkipásztor 1857-ben kunszentmiklósi lelkipásztor 1858-tól kapcsolódik be a MTA tevékenységébe tól a Kisfaludy társaság tagja. Ugyanebben az évben esperessé választották ban szabadszállási lelkipásztor 1865-ben Deák-párti országgyűlési képviselő 1867-től közoktatásügyi tanácsos 1869-ben tanfelügyelő lesz, és lemond lelkipásztori hivataláról től a minisztériumban működött ban miniszteri tanácsos ben dunamelléki püspök és pesti első lelkipásztor ben az akkor megalakult Magyar Protestáns Irodalmi Társaság első elnöke ban lemond püspöki és papi hivataláról ben meghal. Szász Károly munkái (forrás: 1. Nemzeti színek. Költemények. Kolozsvár, (Gyulai Pállal és Mentovich Ferenczczel). 2. Számtan. (Algebra). Pest, (Atyjával együtt). 3. Moore Tamás költeményeiből. Angolból ford. U. ott Schoedler Frigyes. A természet könyve. Ford. U. ott, (Mentovich Ferenczczel). 5. Angol és franczia költőkből. Kiadta barátja Tomory Anasztáz. Pest, (Levelek a Külföld Koszorújából I. Moore Tamás). 6. Močnik. Számítástan. (Arithmetika). Ford. U. utt, két rész. (I. 8. kiadás 1873., II. 6. k U. ott). 7. Buzgóság könyve. Elmélkedések és imák prot. nők számára. U. ott, Czímképpel. (6. kiadás. Bpest, 1892). 8. Angol és franczia költőkből. Ford. U. ott, (Levelek a külföld költői Koszorújából II.). 9. Hedvig. Költői beszély. U. ott Cleinmann Károly. Isten mindenem kiadás. Átnézte. U. ott, Lyrai áloék. Nyugati költőkből ford. Pest, A könyvben, szóban, tettben nyilatkozó hazaszeretet. Egyházi emlékbeszéd néh. sárvári és felsővidéki gróf Széchenyi István fölött. Kecskemét, Széchenyi emlékezete. Pest, (Költemény.) 14. Széchenyi István gr. fölött. Egyházi emlékbeszéd a kúnszentmiklósi h. h. egyházban. Kecskemét, Béranger dalai. Magyarították Szász Károly, Illésy György és mások. Pest, Szász Károly költeményei. U. ott, Libanon és Romania. Egyházi beszéd. U. ott, Gr. Teleki László felett emlékbeszéd Félegyházán. Kecskemét, Gr. Teleki László felett egyházi gyászbeszéd és ima Dunaföldváron. U. ott, Trencsényi Csák. A m. tud. Akadémia által 100 aranynyal koszorúzott költői beszély tíz énekben. Pest, Magyarország története rövid vonásokban középtanodák számára. U. ott, (2. kiadás 1865., 3. k U. ott. Közhasznú Családi Könyvtár 3.). 22. Magyarország földleírása rövid vonásokban. U. ott, (3. kiadás. U. ott, 1871). 23. A nyomorúság árvizei. Egyházi beszéd. Kecskemét, A kis Ilonka emlékezete. Pest, Gyöngyvirágok. Nyugoti költőkből ford. U. ott, Hugo Viktor: A századok legendájából, ford. U. ott, A versszavalás elméleti és gyakorlati kézikönyve. U. ott, (3. kiadás. U. ott, 1871). 28. Thackeray: Esmond Henrik, Anna királynő ezredesének önéletirata. Ford. U. ott, Két kötet. (Szász Bélával). 7

8 29. A meghivott meghívóival szemben. Székfoglaló beszéd, melylyel a szabadszállási lelkipásztori hivatalát megkezdette. Kecskemét, Emlékeztetés a hirdetett evangeliomra. Búcsúbeszéd. U. ott, Gyászbeszéd Szilády László halasi ref. lelkész végtisztességtételén jún. 9. Kecskemét, Zrinyi, a költő. Pest, (2. kiadás. Függelékül: Lorántffy Zsuzsánna szőnyege. U. ott, 1865). 33. Kis biblia. Legrövidebb kivonat az ó- és uj-testamentomi bibliai történetekből. U. ott, (17. kiadás ). 34. Zschokke Henrik. Áhítat órái. Ford. Pest, Két kötet. 35. Halotti imák, közönséges esetekre és alkalmakra. Debreczen, Lord Clive, Warren Hastings, Az angol Keletindia meghódítása. Ford. U. ott, (2. kiadás. Bpest, 1886). 37. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. U. ott, (Értekezések a nyelv és széptud. köréből I. 4.). 38. Hugo Viktor: A tenger munkásai. Ford. Pest, Három kötet. 39. Egy képviselő naplójegyzetei az decz. 10. megnyilt országgyűlés alatt. Pest, Három füzet. 40. Két színmű. (I. Herodes. II. Lelencz). U. ott, Macaulay B. T., Hampden, Pitt, Chatam gróf, Lord Clive, Warren Hastings. Négy politikai életrajz. U. ott, Močnik: Algebra. Ford. U. ott, Juste Tivadar: Mária magyar királyné II. Lajos özvegye. Ford. U. ott, Gróf Desewffy Emil emlékezete. U. ott, (M. tud. Akadémia Évkönyvei XI. k. 7.). 45. Nibelung-ének. Ónémet hősköltemény. Ford. U. ott, A gavallér politikusok. Satira. U. ott, Laveleye Emil. Deák Ferencz. Ford. és jegyzetekkel kísérte. U. ott, Moliére vígjátékai: III. A mizantrop. IV. A férjek iskolája, A nők iskolája, A nők iskolájának bírálata. V. A pórul járt megédesek, Sganarelle, Kénytelen házasság. XII. Pourceaugnac ur) U. ott, 1869., , (IV., V. I. kiadás. U. ott, 1884). 50. Nibelungok U. ott, A tragikai felfogásról. Székfoglaló. U. ott, (Értek. a nyelv- és széptud. kör. II. 2.). 52. Álmos. A m. tud. Akadémia által 1868-ban száz aranyos Nádasdy-díjjal jutalmazott hősköltemény 10 énekben. U. ott, (Corvina Könyvtár). 53. Dícsköltemény okt. 11. a Csokonai-szobor leleplezésénél elszavalt, 40 aranynyal jutalmazott pályamű. Debreczen, Shakespeare minden munkái. Ford. többen. Kiadja Tomory Anasztáz költségén a Kisfaludy-Társaság. I. Othello; II. Télirege; III. Machbeth; VI. Antonius és Cleopatra; XI. Romeo és Julia; A vihar; XIV. II. Richard király; XVIII. VIII. Henrik király. U. ott, Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár. Pest, (Lenyomat a Pesti Naplóból) Verne Gyula regényei, Utazás a holdba és a hold körül ( ); Utazás a föld középpontja felé (1875); Utazás a föld körül 80 nap alatt (1876); Utazás a tenger alatt (1875); Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig (1877); Servadac Hektor kalandos utazása a naprendszeren át (1877); A rejtelmes sziget (1877); Tizenötéves kapitány és A Bounty lázadói (1878); A Begum 500 milliója (1879); A gőzház (1880). Bpest, (Ezen regények nagyobbrészt előbb a Vasárnapi Ujságban átdolgozva jelentek meg képekkel, nagyrészt 3. kiadásban is). 71. Eötvös József báró emlékezete. U. ott, (Akadémia Évkönyvei XIII. 6.). 72. Karner János: Számolókönyv kereskedők és iparosok számára. Ford. U. ott, Karner: Teljes gyakorlat. számtan kiskereskedők és iparosok számára. Ford. U. ott, (Mentovich Ferenczczel és Szabó Imrével). 74. Szász Károly kisebb műfordításai. Teljes kiadás. U. ott, Három kötet. (és U. ott, Családi Könyvtár). 75. Byron, Hugo Viktor, Béranger. Műfordítások. U. ott, Lewes Gy. Henrik, Goethe élete. U. ott, Két kötet. 77. Emlékbeszéd Kriza János l. t. felett. Bpest, (Értek. a nyelv- és széptud. kör. V. 5.). 78. Szente Izabella, budai képezdei növendék. Gyászbeszéd és két ima. U. ott, Tennyson Alfréd, Király-idyllek: I. Helen-II. Ginevra. U. ott, (Olcsó Könyvtár 13.). 80. Göthe költeményei. U. ott, Két kötet. 81. Emlékbeszéd Jakab István felett. U. ott, (Értek. a nyelv- és széptud. kör. VI. 5.). 82. Salamon. Tört. költemény. U. ott, Nisard. A franczia irodalom története. U. ott, Négy kötet. 84. Emlékbeszéd Pázmándi Horváth Endre 1839-ben elhunyt r. tag felett. A születése századik évfordulóján Pázmándon. U. ott (Értek. a nyelv- és széptud. kör. VIII. 5.). 85. Gróf Széchenyi István és az Akadémia megalapítása. U. ott, Emlékbeszéd Lewes H. Gy. felett. U. ott, (Értek. a nyelv- és széptud. kör. IX. 5.). 87. Papi dolgozatok. U. ott, 1880., Három kötet. (I. Halotti imák. II. Az egyházi évkör. III. Csak a Krisztust). 88. Az egyházi évkör. Ünnepi prédikácziók. U. ott,

9 89. A világirodalom nagy eposzai. U. ott, Két kötet. (A m. tud. Akadémia Könyvkiadó-Vállalata). 90. Hugo Viktor. Borgia Lucretia. U. ott, (Olcsó K. 140.). 91. Id. gróf Teleki László ismeretlen versei. U. ott, (Értek. a nyelv- és széptud. kör. X. 7.). 92. Ebers György: Egy polgármesterné a XVI. századból. Ford. U. ott, Két kötet. 93. Tennyson: Az Arthur-mondakör és T. Király-Idylljei. Egyetemi előadásai után. U. ott, (Kőnyomat). 94. Edwards B. Amália: A nyoma veszett. Angol regény. Ford. U. ott, Gyermek-élet U. ott, év n. (Vargha Gyulával). 96. Theuriet André, Becsvágyból. Regény. Ford. U. ott, Kisebb költeményei. U. ott, aczélm. arczk. 98. Payn Jakab: Egy fedél alatt. Ford. U. ott, Pierantoni-Mancini Gracia: Lidia, egy olasznő története. Regény. Olaszból ford. U. ott, Virágos kert A magyar lyrai költészet legszebb virágaiból. Szerk. U. ott, év n Az Odysseia. Bevezetéssel a homéri eposzokba. U. ott, (Ifjúsági Iratok Tára 2., 3.) Gyászbeszéd id. széki gróf Teleki Gyula ravatalánál Gyömrőn, decz. 26. U. ott, Arany biblia. A szentírás feltüntetve a legnagyobb művészek képeiben, a hozzátartozó bibliai szöveggel. U. ott, Száz remek képpel Befejezett élet. Jordán István felett Pomázon nov. 30. U. ott Black William: Jolán. Angolból ford. U. ott, Dante Alighieri Isteni színjátéka (Divina Commedia). Ford. bevezette és magyarázó jegyzetekkel kísérte I. A pokol. II. A purgatorium. III. A paradicsom. U. ott, 1885., 1891., (A m. tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata IV. cyclus, Uj Folyam VII., XXXVIII.) Trefort Ágoston. Élet- és jellemrajzi vázlat. Pozsony, (1886. Kortársaink 8.) Schiller. Élet- és jellemrajz. Bpest, (Olcsó könyvtár 217.) Válaszfalak az emberek között. Öt beszédben. U. ott, Konfirmácziói Káté az evangelium szerint reformált helvét hitvallású növendékek számára. U. ott, Az ember tragédiájáról. Győr (Egyetemes Könyvtár 22.) Bölcs Salamon. Bibliai dráma négy felvonásban. Bpest, (Először adatott a Nemzeti Színházban jan. 25) Uti tárcza. A visszatért. U. ott, Horatius. Élet- és jellemrajz. U. ott, (Olcsó Könyvtár 381.) A magyar protestáns irodalmi társaság közelebbi feladatairól. U. ott, Templomszentelő imák és beszédek Nagybecskereken. U. ott, Élet a halálban. Nagyobb és kisebb halotti beszédek és imádságok ( ). U. ott, Attila halála. Tört. tragédia 5 felv. U. ott, (Magyar Történeti Színműtár 1.) István vezér. Történeti dráma 5 felv. U. ott, (M. Történeti Színműtár 2.) A protestáns egyház viszonya a társadalmi kérdésekhez. U. ott, Özv. Szász Károlyné Münstermann Francziska U. ott, Az emberi szellem képviselői. Irta Emerson Ralph Waldo. Angolból ford. U. ott, (A m. tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Uj F. XX.) Győry Vilmos emlékezete. U. ott, (Különny. az Akadémiai Értesítőből) Egy nap és ezer esztendő. Ujévi és egyszersmind milleniumi egyházi beszéd jan. 1. Pesten. Kecskemét, Ezer év. Történeti drámai költemény három felv., előjátékkal és utóhanggal. Bpest, (Ifj. Szász Bélával együtt) Madártávlatból. Bpest, (Olcsó Könyvtár 1030.) 128. Csendes órák. Segédkönyv a bibliának az életbe átvitelére. Irta dr. Miller I. R., ford. U. ott, (Házi Kincstár I.) Gyászbeszéd és imádság az jún. 11. elhunyt bogáti Hajdú József hites ügyvéd koporsója felett. U. ott, A magyar királyság, keresztyénség és reformatio. Egyházi beszéd. U. ott, Kéziratban: Drámái: Zsigmond király (1847), Lothario és Sperata, Perényiek; Királyok iskolája, Kálmán király, Jog és bitorlás; József császár, Apám felesége (vígj. 1. felv. előadatott a budapesti Nemzeti Színházban), Fattyú Borics, Erős szer hat, vígj., (Mátyás király cz. alatt előadatott a kolozsvári Nemzeti Színházban), A politikus asszonyok, vígj. 5. felv., Zrinyi, szomj. 5 felv , Amerikai párbaj (színműtöredék) és Nándor ostroma, hősköltemény. Szerkesztette az Akadémiai Emlékkönyvet 1859; a Különféle Papi dolgozatok. Uj folyama három füzetét; az Árvízkönyvet Szeged javára

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon

A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon Molnár Sándor Károly Fel barátim, 1 drága Jézus zászlaja alatt, / Rajta bátran! megsegít és győzedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink*

FEHÉR KATALIN. Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink* FEHÉR KATALIN Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink* In.: Orbis Pictus. A szemléltetés évszázadai Szerk. Jáki László. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest 2000. 72-81. A magyar tankönyvtörténet

Részletesebben

Életútja. Nagy Iván által közölt családfa 134 137.

Életútja. Nagy Iván által közölt családfa 134 137. Életútja A Thann család Elzászból került Magyarországra a XVI. században. (Felső-Elzászban van egy Thann nevű városka.) Nagy Iván szerint 4 a Thann család Abauj megyei eredetű, ott érte megnemesítését,

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége Szentnek kiáltjuk Prohászka Ottokár jelentősége Prohászka Ottokár jelentőségét csak a magyar katolikus egyház történetének egészében mérhetjük fel. Ennek tükrében azonban számos, ma is élő, máig a megértést

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

Dénes (Grósz) Sándor Családi események A Grószból Dénes

Dénes (Grósz) Sándor  Családi események A Grószból Dénes 1 Dénes (Grósz) Sándor Szakmája szerint jogász volt, de nem gyakorolta mesterségét. Mint újságíró, mint szerkesztő, mint író dolgozott és ezeken a területeken jelentőset alkotott. 1908-tól kötelezte el

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.)

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Vitéz Nagy László élete és tevékenysége (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Boldog az a nép, melynek ilyen a gyermeke, és büszke az a gyülekezet, melynek ilyen szolgája van. 1 Bevezetés

Részletesebben

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

A magyar keresztény politika nagy kísérlete A magyar keresztény politika nagy kísérlete A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (ELSŐ RÉSZ) E folyóirat 2008. évi 5. és 6., valamint 2009. évi 1. és 2. száma négyrészes cikksorozatot közölt: A nagy

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP?

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól Írta: Dr. Fekete Péter református lelkész Pécel, 2004 Tariska Zoltán, Tariska Zoltánné 2004 Minden jog fenntartva. "All rights

Részletesebben

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság VII. évf. 4. szám 2012. december www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság Decemberi gondolatok Tisztelt Igazgató Úr, Igazgatóhelyettes Nő, Tisztelendő Atyák, Kedves Kollégák! Köszönöm a meghívást, hogy

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János Másfél évszázada hunyt el Bolyai János A kapitány úr nints többé, - katonai egyenruhában temették el volt ÍRTA Ács Tibor Bolyai János Honvéd Alapítvány Kiadja a Bolyai János Honvéd Alapítvány 1101 Budapest

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben