Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója"

Átírás

1 Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója dolgozat december Készítette: Forgács Tamás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 HELYZETFELMÉRÉS... 5 LEHETSÉGES MARKETINGPOLITIKÁK, CÉLOK, STRATÉGIÁK...6 CÉLDEFINIÁLÁS, ALTERNATÍV CÉLOK... 7 MARKETINGTERVEZÉS... 8 KIVITELEZÉS ELLENŐRZÉS, VISSZACSATOLÁS oldal

3 Bevezető Jelen dolgozat a helymarketing szempontjából kívánja áttekinteni Örkény város távmunka-ház megvalósítási projektjének releváns aspektusait. A projekt 2006 novemberétől 2007 októberéig tart és célja egy távmunka-ház megvalósítása. A projekt hiánypótló, Magyarországon ezidáig még nem létezőmunkavégzési modellt valósít meg. A távmunka-ház a távmunkavégzés egy modellje 1, az otthoni távmunka és mobil távmunka mellett. A dolgozat a távmunka-ház fogalmát az alább értelmezésben használja: A távmunka-ház egy olyan irodahelyiség, ahol a munkavégzők egy munkafeladatot látnak el, és a vállalatközponttal való kapcsolatot informatikai (pl. számítógép) és kommunikációs (pl. Internet, telefon, videokonferencia) eszközökkel tartják fenn, úgy hogy a felek között munkaviszony áll fenn. A távmunka-házat egy harmadik fél, a projekt esetében az önkormányzat alakítja ki és tartja fenn a munkaadó egyedi elvárásai alapján, amelyet a munkaadó bérel. A munkavállalókat a munkaadó koordinálja a legtöbb esetben távolról. Jelen dolgozat célja, hogy egy olyan marketing koncepció alapjait vázolja fel, amely révén Örkény és a Dabasi kistérség a lehetőlegtöbbet tudja kihozni a távmunka-ház projekt Magyarországon egyedülálló kezdeményezéséből, továbbá hogy elősegítse a létrejövőtávmunka-ház szolgáltatásainak mielőbbi lekötését. A dolgozat az alábbiakban ismertetett helymarketing értelmezések alapján dolgozza fel témáját: A helymarketing magában foglalja a régió, a település vezetésének, intézményei tevékenységének piacorientált stratégiai és operatív tervezését, koordinálását, a különböző érdekeltek, szervezetek, intézmények között, realizálását és ellenőrzését annak érdekében, hogy a termék igénybevevői elégedettségét biztosítsa, s ezáltal a polgárok és a terület gyarapodása sokoldalúan megvalósulhasson. [Piskóti- Dankó- Schupler-Büdy1997, 22.] A településmarketing olyan irányítási, vezetési és szervezési megoldást, s egyben gondolkodási módot jelent, amely képes érvényesíteni és koordinálni a település egyes célcsoportjainak akaratát a működésben és a fejlesztésben, miközben ennek a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és szociális rendszernek az értékei, adottságai egyre szélesebb körben kerülnek megismerésre, tudatosításra. [Rechnitzer J. 1995, 6.] A marketing szemléletűterület- és településfejlesztés olyan eljárások és stratégiák halmaza, amelyek segítségével a települési tér a lehetőlegnagyobb mértékben alkalmazkodik a kiválasztott célcsoport igényeihez, miközben eleget tesz annak a követelménynek is, hogy az adott területen elősegíti a gazdasági és társadalmi folyamatok optimális feltételeinek kialakulását. [Ashworth-Voogd 1997] oldal

4 A dolgozat Dr. Somogyi Gabriella Helymarketing címűtárgyának 2 jegyzetében vázolt modell alapján épül fel. Ezt a modellt az alábbi ábra szemlélteti. Helyzetfelmérés (piac, verseny társak, fogyasztók, saját helyzet) Lehetséges marketingpolitikák, célok, ált. stratégiák Pénzügyi tervezés Céldefiniálás, alternatív célok Szervezet fejlesztés Marketingtervezés - célcsoport politika - várostermék fejlesztés - marketingpolitikai eszközök Kivitelezés Ellenőrzés, visszacsatolás 1. ábra: A helymarketing program készítésének szakaszai 2 Dr. Somogyi Gabriella: Helymarketing, november 18., Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 4. oldal

5 Helyzetfelmérés Magyarországon ezidáig, az örkényi távmunka-házhoz hasonló kezdeményezés nem volt. Ez lesz az első távmunka-ház, amely megvalósul. Emiatt a piac sem egyértelműen meghatározott. Gyakorlatilag a következőcélcsoportokra oszthatjuk fel a távmunka-ház piacát: Munkaadók: Azon szervezetek, akik a távmunka-ház szolgáltatásait igénybe veszik. Elsősorban olyan vállalatok és intézmények, ahol távmunka-házba kiszervezhető munkafeladatok találhatók. Ilyenek elsősorban az adatrögzítés, adatfeldolgozás, telefonos ügyfélszolgálat. Magasabb szakképzettséget igényelnek, de úgyszintén távmunka-házba szervezhetők a különféle informatikai feladatok (rendszerfelügyelet, szoftvertesztelés, grafikai tervezés, kiadványszerkesztés). Munkavállalók: Elsősorban a településen és a kistérségben található azon munkavállalók, akik hajlandók lennének a távmunka-házban munkát vállalni. Társadalom: A kistérség lakossága az a közeg, ahol a távmunka-ház működni fog. Emiatt különösen fontos, hogy ők pozitívan fogadják a kezdeményezést. A legkritikusabb természetesen a munkaadók megszólítása, hisz ők azok akik működővé tudják tenni a távmunka-házat. Általános tapasztalat ugyanis, hogy a munkavállalók szívesen dolgoznak távmunkában, különösen igaz ez azért mert jelentős a munkanélküli réteg a térségben. Várhatóan a távmunka-házban vállalható feladatok betaníthatók lesznek, azaz gyakorlatilag bárki képes lesz azokat megfelelően ellátni. A társadalom úgyszintén általában pozitívan reagál a távmunkára, valamint az alapvetően pozitív, ha új munkalehetőségek teremtődnek a térségben. Az elsődleges célcsoport tehát a munkaadók. Mivel az örkényi távmunka-ház elsőként nyújt ilyen lehetőséget a munkaadóknak, emiatt különös hangsúlyt kell hogy kapjon az új munkaszervezési modell biztonsága és előnyössége. Ezt a szempontot a marketingtervezés fejezetében kifejtett megoldások esetében alkalmazni kell tudni.. A célcsoportok pontosabb megismerésére vonatkozóan a projekt során megvalósított felmérések, elemzések fognak pontosabb helyzetképet adni (munkaerő-piaci, munkaadói, általános környezettanulmányok). Tekintettel, hogy ezidáig nem létezett ilyen jellegűfoglalkoztatás, azaz távmunka-ház Magyarországon, nem beszélhetünk versenytársakról. A teleházakat mégis érdemes megemlíteni, akik hasonló működésre is alkalmasak lehetnek. Jelenleg 441 teleház működik Magyarországon 3. A teleházak tevékenységüket önállóan szabályozhatják, ennek megfelelően például a dél-alföldi teleház távmunkával kapcsolatos szolgáltatásokat is hirdet, azonban ezidáig nem tudni valóban távmunkát sikeresen működtetőteleházról. A legfőbb differenciáló tényező az, hogy a teleházak bárki számára hozzáférhetőinternet elérést adnak, azaz ezek nyilvánosak, ellenben a távmunka-ház csak a szerződött munkaadókkal, és a velük munkaviszonyban levőtávmunkások számára áll rendelkezésre. Ahhoz tehát hogy egy teleház távmunka-házként üzemelhessen, az alapelvét kell hogy megváltoztassa: oldal

6 nyilvánosságát kell hogy megszüntesse. Erre kevés az esély, emiatt a jelen tanulmány nem tekinti őket valós versenytársaknak. Sikeres megvalósítás esetén, azonban könnyen születhetnek újabb távmunka-házak, de azok létrejöttéhez kb. 3-6 hónapnyi előkészítőmunkára van szükség. Ez az idő elegendőlehet ahhoz, hogy az aktuális marketingkoncepció kiigazításra kerüljön. Az elsőbbség jogán azonban továbbra is megtarthatja vezető pozícióját Örkény a távmunka-házas távmunkáltatás terén. Fontos felhívni még a figyelmet arra a potenciálra, amelyet Magyar Távmunka Szövetség részvétele jelent a projektben. A szervezet egyrészt szakértői hátteret is biztosít, továbbá nagy segítséget jelenthet mind a célcsoportok megszólításában, mind a marketing csatornák hatékonyabb kihasználásában. Segítségével a téma iránt amúgy is fogékony médiumokat 4 könnyen segítőtársként lehet tekinteni a kitűzött cél megvalósítása érdekében. Megemlítendőmég, hogy a távmunka az Új Magyarország Fejlesztési Terv több programjában is támogatott, így várhatóan további pályázati források is támogatni fogják a távmunka szélesebb körűelterjedését az elkövetkezőévekben. Lehetséges marketingpolitikák, célok, stratégiák A lehetséges marketingpolitikák vizsgálatához célszerű először áttekinteni a projekthez eddig kapcsolódó marketingeseményeket. Bár ezidáig jellemzően nem történt tudatos marketingtevékenység, mégis több újság foglalkozott a témával 5. A legtöbb publikáció a november 15.-én megrendezésre került Magyar Távmunka Szövetség Országos Konferenciáján történt előadásról, valamint a sajtótájékoztatójában foglalt információk alapján jött létre, de emellett a HVG november 25.-i számában is megemlítésre került a projekt egy távmunkával foglalkozó írás kapcsán. Látva azonban a távmunkával foglalkozó híradások rendszerességét meg kell állapítani, hogy sok további lehetőég is lenne a projekt magasabb szintűés célirányosabb kommunikációjára. A követendőmarketingpolitika kiválasztásának elsőlépéseként az eddig történt, passzív, főleg reakciós politikát kell elemeznünk. Ennek keretében gyakorlatilag a projekt kommunikációjára vonatkozóan továbbra sem kerülne koncepció kidolgozásra, hanem az események sodrására hagyatkozva, a kapcsolódó eseményeken, valamint konkrét megkeresésre kerülne csak információszolgáltatás. Ez a megoldás valószínűa költséghatékonyabb, hisz nem igényel különösebb erőforrást és beruházást. Azonban tekintve a helyzetfelmérésben vázolt szempontokat, a projekt egyediségét és újdonságát, ezzel a nem létezőmarketingpolitikával nem biztosítható a projekt sikeressége. Javasolt tehát átgondolni egy proaktív, a helyzeti előnyt és lehetőségeket jobban kiaknázó marketingpolitika alkalmazását. Ha áttekintjük az elmúlt 1-2 év távmunkával kapcsolatos publikációit, látható, hogy a médiumokat érdekli a téma, oldal

7 minden kapcsolódó eseményről hírt adnak, még a vezetőnapilapok és szaklapok is. A tartalmi elemzés azonban rámutat arra, hogy gyakran nem jutnak túl az egyszerű statisztikai helyzetjelentésen, és a lassú előrelépéstől negatív hangulatú cikkek keletkeznek. Ez a helyzet lehetőséget biztosíthat egy sikeresnek ígérkező, a statisztikai helyzetképen túlmenőinformációkat tartalmazó cikkek megjelentetésére, különösen a projekt non-profit jellege miatt (Örkény község, Udvard község (Szlovákia), Magyar Távmunka Szövetség). A projekt akkor mondható sikeresnek, ha a létrejövőtávmunka-ház a tervezett 20 fővel mielőbb megkezdheti működését. Ehhez elsősorban néhány (1-3) munkaadóra van szükség, akik munkafeladatokat helyeznek ki a távmunka-házba. A munkavállalók és társadalom megnyerése kevésbé látszik kritikusnak, tekintettel a távmunka iránti általános pozitív elbírálásra, valamint a projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci aktivitásokra (felmérés, oktatások, toborzás). A kiválasztandó marketingpolitika a munkaadók számára olyan egyértelmű üzeneteket kell, hogy továbbítson, amelyek egyszerűen, a gazdálkodó szervezetek nyelvén fogalmazza meg a távmunka-ház használatának számukra nyújtott előnyeit. Ez az eddigi tapasztalatok alapján elsősorban a költséghatékonyság tud lenni. A gazdaságpolitikai elemzésekből megállapítható 6, hogy a Budapesten kívüli településeken az ingatlanok mintegy 50%-al, a munkabérek mintegy 30%-al alacsonyabbak. Ezek a tények, megfelelő kommunikációs stratégiába ágyazva elegendő üzleti okot adhatnak egy-egy budapesti vállalatnak a távmunka-ház igénybevételére, hisz 20 munkavállaló esetén egyes számítások szerint akár 7,5mio HUF is megtakarítható 7. Tekintettel, hogy eddig is és várhatóan ezután is több pályázati forrás is támogatja a távmunka elterjedését, így célszerű a jelen projekten túlmenően felvállalni a távmunkát (pl. távmunkáltató kistérség, távmunka város ), amely hosszabb távon is jelentős fejlődést eredményezhet mind Örkénynek, mind a kistérségnek. A projekt sikerességének érdekében tehát megállapíthatjuk, hogy szükséges egy proaktív marketingpolitika és koncepció megfogalmazása, amely célja a piac aktivizálása, a célcsoportok megszólítása, valamint egy olyan stratégia lefektetése, amely a projekt céljának sikerét a lehetőlegjobban elősegítheti. Céldefiniálás, alternatív célok Az örkényi távmunka-ház marketing koncepciójának elsődleges célja, a célcsoportok (munkaadók, munkavállalók, társadalom) támogatásának megnyerése. A cél érdekében proaktív hozzáállással, rendszeresen tájékoztatni kell a célközönséget a projekt előrehaladtáról, valamint a létrejövő távmunka-ház szolgáltatásainak előnyeiről. Ehhez biztosítani kell mind a pénzügyi és szervezeti kereteket, valamint a marketingkoncepció megvalósításához szükséges üzenetek aktualitását, valamint a 6 pl. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), Társadalmi Megújulás OP (TAMOP), Közép- Magyarországi Régió Stratégiai Terve , PwC-CEMS Study EUR/hó/m2 ingatlanár különbséggel és HUF munkabérkülönbséggel számolva 7. oldal

8 kiválasztott kommunikációs csatornákkal való folyamatos kapcsolattartást és pozitív viszonyt. A projekt előrehaladtával személyes kapcsolatot kell kiépíteni a célközönséggel és az üzeneteket közvetlenül kell hozzájuk eljuttatni. A marketingkoncepció megvalósítását szolgáló pénzügyi keret a projekt költségvetésében már elhatárolásra került, a ráfordítások pontos meghatározásakor azonban igazodni kell a választott marketingpolitikai célokhoz és stratégiához. Javasolt, hogy a távmunkát a település és a kistérség vállalja fel és vegye figyelembe az egyéb stratégiák megvalósításakor is, kiemelten a következőkben: Gazdaságfejlesztési stratégia Infrastruktúrafejlesztés Környezetvédelem, - gazdálkodás Humán erőforrás fejlesztés Turizmusfejlesztési stratégia Kereskedelemfejlesztési stratégia Közszolgáltatások működtetése Önkormányzati beruházások, fejlesztések Kulturális, szociális intézmények működtetése Hatósági funkciók ellátása Vagyongazdálkodás A nyugati minták alapján, a távmunka várhatóan jelentős fejlődésnek indul az elkövetkezőévekben Magyarországon is. Emiatt a projekt sikeressége túlmutat egy egyszeri marketing kampányon. A távmunka imázs felvállalása emiatt közép és hosszú távon is lehetőséget rejt magában mind Örkény, mind a kistérség számára. Sikeres megvalósítás esetén további munkaadók csábíthatók a térségbe, ezzel komoly gazdasági fejlődést indukálva a térségben. Javasolt tehát a távmunka imázs tudatos építése és fenntartása mind a projekt, mind az egyéb térségi stratégiák alkotása és megvalósítása során. Marketingtervezés Kiindulásként szét kell választanunk a marketingeszközök alkalmazásának két fő irányát, amely szerint megkülönböztethetünk belsőcélcsoportot, amely alatt a projektben résztvevőszervezetek munkatársait és szakmai kapcsolatait értjük, valamint külsőcélcsoportot, amely alatt a Helyzetfelmérésben ismertetett munkaadók, munkavállalók és társadalom célcsoportokat értjük. Belsőcélcsoport A belsőcélcsoport irányába végzett marketingtevékenységek alatt elsősorban az önkormányzat PR tevékenységét értjük. Ennek célja az önkormányzat és szűkebb tágabb környezete közötti bizalom kiépítése. A belsőpr a szervezeten belüli társas kapcsolatokra irányul, elsősorban az önkormányzati hivatalon belül; a testület és hivatal között; a hivatal és önkormányzati intézmények között; 8. oldal

9 a hivatal és önkormányzati tulajdonú társaságok között; a kistérségi testületekkel; más önkormányzatokkal és képviselőtestületekkel. A belsőpr célja, a hivatali és képviselőtestületi munka távmunkához kapcsolható munkájának hatásosabbá tétele, az alkalmazottak motiváltságának javítása, a dolgozók távmunkával kapcsolatos véleményalkotási folyamatának elősegítése, valamint a külsőpr hitelességének megalapozása. A távmunkához kapcsolódó pozitív hozzáállást elősegítőpr technikák: információs hálózat kiépítése: legyenek olyan távmunka felelősök, akik nyomon követik az a projekt, valamint az egyéb távmunkához kapcsolódó tevékenységek alakulását, és bármikor, bárki számára aktuális információval tudnak szolgálni, munkaköri leírás egyértelműfelelősség- és hatáskörökkel: a távmunka felelősök feladatai kerüljenek egyértelműen megfogalmazásra, és kerüljenek bele munkaköri leírásaikba, valamint honorálásukkal is legyen ez összekapcsolva, hirdetőtáblák, hírlevelek: legyenek rendszeresített hírlevelek, belsőhirdetőtáblák a távmunkával kapcsolatos eseményekről, előrehaladásokról, ötletgyűjtődobozok: legyen kikérve minden munkatárs véleménye, javaslata, ötlete, amely célra ötletgyűjtődobozok is alkalmazhatók. Külsőcélcsoport A külsőcélcsoportoknak szóló PR alatt az önkormányzat és a külvilág kapcsolatát értjük. Itt a kapcsolatot elsősorban a következőkkel kell fenntartani: a globális és lokális sajtóorgánumokkal; munkaadókkal munkavállalókkal társadalommal, helyi közvéleménnyel, a nagyvilággal. A külső PR célja, hogy a projekt előrehaladtáról, valamint minden egyéb, távmunkával kapcsolatos eseményről tudomást szerezzenek a célcsoportok, úgy hogy az üzenetek elősegítsék mind a projekt céljának sikerességét, mind a pozitív távmunka imázs építését. A kapcsolattartás lehetséges eszközei: személyes kommunikáció: vita, párbeszéd, fórum, interjú, előadás, levelek, csoportkommunikáció: rendezvény típusú tájékoztatás (konferencia, szimpózium, kiállítás, prezentáció, értekezlet, ünnepségek), speciális írásbeli közlemények, nyomtatványok, tömegkommunikáció TV, sajtó, rádió, együttműködés társszervezetekkel: bekapcsolódás más szervezetek rendezvényeibe (pl. Magyar Távmunka Szövetség Szakmai műhelyei, konferenciái) Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a munkaadókkal: Munkaadói felmérés: javasolt egy munkaadói felmérés készítése, amelyen keresztül megismerhetőa munkaadók hozzáállása a távmunkához, valamint a távmunka-ház igénybevételéről. Elsődlegesen fel kell tárni azokat a szempontokat, 9. oldal

10 amelyek a munkaadók számára fontosak, minimális elvárásokat és igényeket amelyeket egy ilyen jellegűszolgáltatás igénybevételével szemben támasztanak. Rendszeres tájékoztatás: fontos hogy a munkaadói célcsoport rendszeresen tájékoztatva legyen a projekt előrehaladtáról, valamint a távmunka-ház igénybevétellel járó előnyeiről. A tájékoztatást direkt csatornák (pl. hírlevél, workshopok) mellett közvetett csatornák (pl. újság, híradások, események) segítségével is biztosítani kell. A projekt előrehaladtával a sűríteni kell az eseményeket. Személyes kapcsolattartás: ki kell választani azt a munkaadót, aki potenciálisan igényt tarthat a távmunka-ház szolgáltatásaira, és rendszeresíteni kell velük a találkozókat. A Távmunka Szövetség Szakmai műhelyei, ahol esettanulmányok kerülnek bemutatásra alkalmas lehet a kapcsolatfelvételre, de a projekt előrehaladtával elhívhatók a távmunka-ház körbejárására, ötletbörzékre, személyes egyeztetésekre, workshopokra. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a munkavállalókkal: Munkavállalói felmérés: a projekt során elvégzett munkavállalói felmérés alkalmas a potenciális munkavállalók alkalmasságának, lehetőségeinek és érdeklődésének megismerésére. A felmérés során fény derül a fejlesztendő területekre, és pozitív és negatív véleményekre, amelyek a későbbi PR során felhasználandók. Oktatások: a potenciális munkavállalók számára általános és távmunka specifikus oktatásokat célszerűmarketing céllal is felhasználni. Az oktatások alkalmat adnak a távmunka pozitív megítélésének elősegítésében is. Rendszeres tájékoztatás: a potenciális munkavállalókat rendszeresen tájékoztatni kell a projekt előrehaladtáról, valamint a távmunkához kapcsolódó eseményekről. Javasolt olyan speciális workshopokat, konferenciát is rendezni, ahová a munkavállalók is meghívhatók. Az ilyen alkalmak felhasználhatók a munkaadók és munkavállalók közötti párbeszéd elindítására, a kapcsolat megszemélyesítésére. Személyes kapcsolattartás: az önkormányzat távmunka felelősei lehetősége kell, hogy biztosítsanak a potenciális munkavállalók számára, hogy személyes konzultációk formájában kaphassanak bővebb felvilágosítást a lehetőségekről. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a globális és lokális sajtóorgánumokkal: Személyes kapcsolattartás: a munkaadók, munkavállalók számára rendezett eseményekre a sajtó képviselői is kapjanak meghívást. Ezen kívül a projekt jelentőseb fázisaiban legyenek sajtó-reggelik, amely kapcsán megtekinthetik a távmunka-házat is. Rendszeres tájékoztatás: az egyes rendezvényekről és távmunkával kapcsolatos eseményekről, felmérések eredményeiről készüljön sajtótájékoztató anyag, amit személyesen, illetve az MTI segítségével kapjanak meg. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a társadalommal, helyi közvéleménnyel: Rendszeres tájékoztatás: a munkaadók, munkavállalók és sajtóorgánumok részére szerezett események, hírek minél szélesebb körben kerüljenek publikálásra. Személyes kapcsolattartás: az önkormányzat távmunka felelősei lehetősége kell, hogy biztosítsanak bárki számára, hogy személyes konzultációk formájában kaphassanak bővebb felvilágosítást a távmunkáról és a kapcsolódó eseményekről. 10. oldal

11 Kivitelezés A távmunka-imázst tudatosan kell építeni, hosszú távon ható üzenetekkel. A kivitelezés során meg kell határozni a feladatokat, majd felelősöket kell rendelni hozzájuk. Az alábbiakban felsorolásra kerül néhány feladat egy-egy fontosabb területre vonatkozóan 8. A stratégiát megvalósító eszközök: Vonzerőelemek feltárása: a felmérések segítségével meg kell ismerni a munkaadók, munkavállalók, valamint a társadalom távmunkához való hozzáállását. Általános infokommunikációs infrastruktúra feltételeinek javítása: támogatni kell az Internet elterjedését, amely a távmunkavégzés használatának alapfeltételét és alapismereteinek elmélyítését támogatja. Távmunka- szempontok felértékelése a városrendezésben: biztosítani kell hogy a városrendezéshez kapcsolódó stratégiák, döntések során ne szülessen a távmunkavégzést negatívan érintőesemény. Távmunka programcsomagok kialakítása: támogatni kell a térségben létrejövő távmunkahelyekre irányuló kezdeményezéseket (pl. munkaügyi központ által biztosított járulékkedvezmények). Távmunkáltatás gyakorlatának javítása: saját hatáskörben is biztosítani kell a távmunkáltatást (pl. önkormányzati távmunkahelyek). Eszközök: Kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése: a távmunkához kapcsolód szolgáltatások fejlesztése legyen napirenden (pl. Internet szolgáltatás, helyi közlekedés, logisztika) Humán erőforrás feltételek javítása: a térség potenciális munkavállalóinak minél szélesebb köre számára biztosítani kell a távmunkával kapcsolatos oktatások, elektronikus tananyagok elérhetőségét. Távmunka fejlesztésében érdekelt szervek közötti koordináció: előkell segíteni a térségben működőszervezetek közötti együttműködést olyan területeken, ahol a távmunka elterjedésére pozitív döntések születnek (pl. Magyar Távmunka Szövetség, kismama szervezetek, munkaadó szervezetek, munkaügyi szervezetek) Távmunka- marketing fejlesztése: ki kell alakítani egy marketingkoncepciót és marketingpolitikát a távunka imázs kiépítésére és fenntartására. Pénzügyi, finanszírozási feltételek javítása: javítani kell a távmunkahelyek létrejöttének pénzügyi és finanszírozási feltételeit (pl. munkaügyi központ járulékkedvezményei, faktoring szolgáltatások, helyi pályázatok) Vonzerőelemek feltárása Vonzerőleltár készítése: a felmérések során megismert vonzerőelemeket ki kell elemezni, azokat be kell építeni a marketingpolitikába, különösen a kommunikációs stratégiába. Távmunka szempontból fejleszthető események/szokások feltárása: meg kell ismerni a távmunkára alkalmas munkafeladatok sajátosságait, valamint munkakörök és vállalatok egyedi jellemzőit. Az ezekre vonatkozó ismereteket be kell építeni a marketing politikába. 8 A struktúra alapja: Dr. Somogyi Gabriella: Helymarketing, november 18., Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 11. oldal

12 Távmunka adatbázis: össze kell állítani egy internetes adatbázist, ahol folyamatosan frissülőinformációk találhatók a távmunkáról, helyi eseményekről, valamint célszerűegy távmunka-közvetítői adatbázist is létrehozni. A felmérések során nyert információk alapját szolgálhatják egy ilyen adatbázis elindításának. Távmunka gyakorlatának javítása A potenciális munkavállalók felkészültségének javítása: a térségben található potenciális távmunkások ismereteinek javítása tudatosan felépített oktatási stratégia alapján (pl. informatikai, szoftverhasználati, kommunikációs, távmunka specifikus elearningek). Vállalkozói szféra megerősítése: távmunkavégzést biztosító és elősegítő megoldásokat kínáló helyi vállalkozók támogatása és megerősítése (pl. pályázatok, hitelek, járulékkedvezmények, PPP) Együttműködés erősítése szakmai szervezetekkel: szoros együttműködés olyan civil és szakmai szervezetekkel, akik elősegíthetik a célcsoport szélesebb körű megszólítását (pl. szakmai egyesületek (pl. IVSz), alapítványok (pl. VK), közhivatalok (pl. munkaügyi központok, KSH)). Komplex kínálatok összeállítása: távmunkahelyek létrejöttét elősegítőkomplex megoldások összeállítása, termékesítése. Célja, hogy teljeskörűüzleti modellt, tervezhetően, szakszerűen érthető formában kerüljenek kommunikálásra a célcsoportok felé. Saját távmunkáltatói tevékenység elindítása: mindenképp javasolt a projektben résztvevőszervezeteknek, majd az önkormányzatnak és társintézményeinek a távmunka alkalmazása. Ez önmagában is támogatja a távmunka imázs képet, de értékes tapasztalatokat is biztosít továbbá, amelyek a célcsoport motivációját is növelheti. Humán erőforrás feltételek javítása: Képzés erősítése: a potenciális távmunkások, valamint a távmunka imázs kialakításában résztvevők képzése. Lakkosság pozitív szemléletének elősegítése: a távmunka előnyeinek, kedvező szociális és gazdasági hatásainak rendszeres kommunikációja. Nyelvtudás- fejlesztés: a nemzetközi távmunka lehetőségének kihasználásának céljából idegen nyelvek tanulásának támogatása (pl. kedvezményes vagy ingyenes nyelvtanfolyamok, elearningek). Széles körű propaganda médiasegítséggel: a távmunkáról rendszeres kommunikáció a helyi médiában (pl. ismertetősorozat indítása). Szervezetfejlesztés: Távmunka központ létrehozása: egy olyan szervezet létrehozása, amelyen belül a távmunka felelősök az egyes feladatokat megosztva végzik munkájukat (pl Vonzerőleltár folyamatos karbantartása, Információszolgáltatási feladatok, Fejlesztések kezdeményezése, Városrendezési érdekképviselet Aktív szervezőtevékenység, Rendezvények, marketingakciók szervezése/részvétel, Kapcsolattartási feladatok). 12. oldal

13 Ellenőrzés, visszacsatolás A távmunka elterjedésének és imázs építésének sikerességére célszerű olyan mérőszámokat kialakítani, amelyek alkalmasak az előrehaladást és sikerességet mérni. A mérőszámok működtetését a távmunka felelősök biztosíthatják. Az alábbiakban felsorolásra kerül néhány mérőszám, amely alkalmas lehet a marketing tevékenységek, a távmunka elterjedése, a munkavállalók és helyi vállalkozások támogatásának monitorozására. Marketingpolitika sikeressége: megrendezett konferenciák, kiállítások, vásárok száma, résztvevők száma kiemelt rendezvények száma országos és nemzetközi médiákban való megjelenés száma távmunka kiadványok száma és példányszáma, terjesztési köre Távmunka sikeressége: távmunka-házak száma távmunka-helyek száma nemzetközi munkaadótó által fenntartott távmunka-helyek száma támogatott távmunkahelyek száma támogatott távmunkaadók száma megvalósult befektetések száma és értéke teremtett új munkahelyek száma Munkavállalók támogatása: képzési, átképzési programokban résztvevők száma internethez csatlakozók száma támogatott képzések száma Helyi vállalkozások támogatása: támogatott vállalkozások száma végrehajtott fejlesztések száma, összértéke új munkahelyek száma ebből új távmunkahelyek száma új termékek, szolgáltatások száma 13. oldal

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben