Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója"

Átírás

1 Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója dolgozat december Készítette: Forgács Tamás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 HELYZETFELMÉRÉS... 5 LEHETSÉGES MARKETINGPOLITIKÁK, CÉLOK, STRATÉGIÁK...6 CÉLDEFINIÁLÁS, ALTERNATÍV CÉLOK... 7 MARKETINGTERVEZÉS... 8 KIVITELEZÉS ELLENŐRZÉS, VISSZACSATOLÁS oldal

3 Bevezető Jelen dolgozat a helymarketing szempontjából kívánja áttekinteni Örkény város távmunka-ház megvalósítási projektjének releváns aspektusait. A projekt 2006 novemberétől 2007 októberéig tart és célja egy távmunka-ház megvalósítása. A projekt hiánypótló, Magyarországon ezidáig még nem létezőmunkavégzési modellt valósít meg. A távmunka-ház a távmunkavégzés egy modellje 1, az otthoni távmunka és mobil távmunka mellett. A dolgozat a távmunka-ház fogalmát az alább értelmezésben használja: A távmunka-ház egy olyan irodahelyiség, ahol a munkavégzők egy munkafeladatot látnak el, és a vállalatközponttal való kapcsolatot informatikai (pl. számítógép) és kommunikációs (pl. Internet, telefon, videokonferencia) eszközökkel tartják fenn, úgy hogy a felek között munkaviszony áll fenn. A távmunka-házat egy harmadik fél, a projekt esetében az önkormányzat alakítja ki és tartja fenn a munkaadó egyedi elvárásai alapján, amelyet a munkaadó bérel. A munkavállalókat a munkaadó koordinálja a legtöbb esetben távolról. Jelen dolgozat célja, hogy egy olyan marketing koncepció alapjait vázolja fel, amely révén Örkény és a Dabasi kistérség a lehetőlegtöbbet tudja kihozni a távmunka-ház projekt Magyarországon egyedülálló kezdeményezéséből, továbbá hogy elősegítse a létrejövőtávmunka-ház szolgáltatásainak mielőbbi lekötését. A dolgozat az alábbiakban ismertetett helymarketing értelmezések alapján dolgozza fel témáját: A helymarketing magában foglalja a régió, a település vezetésének, intézményei tevékenységének piacorientált stratégiai és operatív tervezését, koordinálását, a különböző érdekeltek, szervezetek, intézmények között, realizálását és ellenőrzését annak érdekében, hogy a termék igénybevevői elégedettségét biztosítsa, s ezáltal a polgárok és a terület gyarapodása sokoldalúan megvalósulhasson. [Piskóti- Dankó- Schupler-Büdy1997, 22.] A településmarketing olyan irányítási, vezetési és szervezési megoldást, s egyben gondolkodási módot jelent, amely képes érvényesíteni és koordinálni a település egyes célcsoportjainak akaratát a működésben és a fejlesztésben, miközben ennek a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és szociális rendszernek az értékei, adottságai egyre szélesebb körben kerülnek megismerésre, tudatosításra. [Rechnitzer J. 1995, 6.] A marketing szemléletűterület- és településfejlesztés olyan eljárások és stratégiák halmaza, amelyek segítségével a települési tér a lehetőlegnagyobb mértékben alkalmazkodik a kiválasztott célcsoport igényeihez, miközben eleget tesz annak a követelménynek is, hogy az adott területen elősegíti a gazdasági és társadalmi folyamatok optimális feltételeinek kialakulását. [Ashworth-Voogd 1997] oldal

4 A dolgozat Dr. Somogyi Gabriella Helymarketing címűtárgyának 2 jegyzetében vázolt modell alapján épül fel. Ezt a modellt az alábbi ábra szemlélteti. Helyzetfelmérés (piac, verseny társak, fogyasztók, saját helyzet) Lehetséges marketingpolitikák, célok, ált. stratégiák Pénzügyi tervezés Céldefiniálás, alternatív célok Szervezet fejlesztés Marketingtervezés - célcsoport politika - várostermék fejlesztés - marketingpolitikai eszközök Kivitelezés Ellenőrzés, visszacsatolás 1. ábra: A helymarketing program készítésének szakaszai 2 Dr. Somogyi Gabriella: Helymarketing, november 18., Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 4. oldal

5 Helyzetfelmérés Magyarországon ezidáig, az örkényi távmunka-házhoz hasonló kezdeményezés nem volt. Ez lesz az első távmunka-ház, amely megvalósul. Emiatt a piac sem egyértelműen meghatározott. Gyakorlatilag a következőcélcsoportokra oszthatjuk fel a távmunka-ház piacát: Munkaadók: Azon szervezetek, akik a távmunka-ház szolgáltatásait igénybe veszik. Elsősorban olyan vállalatok és intézmények, ahol távmunka-házba kiszervezhető munkafeladatok találhatók. Ilyenek elsősorban az adatrögzítés, adatfeldolgozás, telefonos ügyfélszolgálat. Magasabb szakképzettséget igényelnek, de úgyszintén távmunka-házba szervezhetők a különféle informatikai feladatok (rendszerfelügyelet, szoftvertesztelés, grafikai tervezés, kiadványszerkesztés). Munkavállalók: Elsősorban a településen és a kistérségben található azon munkavállalók, akik hajlandók lennének a távmunka-házban munkát vállalni. Társadalom: A kistérség lakossága az a közeg, ahol a távmunka-ház működni fog. Emiatt különösen fontos, hogy ők pozitívan fogadják a kezdeményezést. A legkritikusabb természetesen a munkaadók megszólítása, hisz ők azok akik működővé tudják tenni a távmunka-házat. Általános tapasztalat ugyanis, hogy a munkavállalók szívesen dolgoznak távmunkában, különösen igaz ez azért mert jelentős a munkanélküli réteg a térségben. Várhatóan a távmunka-házban vállalható feladatok betaníthatók lesznek, azaz gyakorlatilag bárki képes lesz azokat megfelelően ellátni. A társadalom úgyszintén általában pozitívan reagál a távmunkára, valamint az alapvetően pozitív, ha új munkalehetőségek teremtődnek a térségben. Az elsődleges célcsoport tehát a munkaadók. Mivel az örkényi távmunka-ház elsőként nyújt ilyen lehetőséget a munkaadóknak, emiatt különös hangsúlyt kell hogy kapjon az új munkaszervezési modell biztonsága és előnyössége. Ezt a szempontot a marketingtervezés fejezetében kifejtett megoldások esetében alkalmazni kell tudni.. A célcsoportok pontosabb megismerésére vonatkozóan a projekt során megvalósított felmérések, elemzések fognak pontosabb helyzetképet adni (munkaerő-piaci, munkaadói, általános környezettanulmányok). Tekintettel, hogy ezidáig nem létezett ilyen jellegűfoglalkoztatás, azaz távmunka-ház Magyarországon, nem beszélhetünk versenytársakról. A teleházakat mégis érdemes megemlíteni, akik hasonló működésre is alkalmasak lehetnek. Jelenleg 441 teleház működik Magyarországon 3. A teleházak tevékenységüket önállóan szabályozhatják, ennek megfelelően például a dél-alföldi teleház távmunkával kapcsolatos szolgáltatásokat is hirdet, azonban ezidáig nem tudni valóban távmunkát sikeresen működtetőteleházról. A legfőbb differenciáló tényező az, hogy a teleházak bárki számára hozzáférhetőinternet elérést adnak, azaz ezek nyilvánosak, ellenben a távmunka-ház csak a szerződött munkaadókkal, és a velük munkaviszonyban levőtávmunkások számára áll rendelkezésre. Ahhoz tehát hogy egy teleház távmunka-házként üzemelhessen, az alapelvét kell hogy megváltoztassa: oldal

6 nyilvánosságát kell hogy megszüntesse. Erre kevés az esély, emiatt a jelen tanulmány nem tekinti őket valós versenytársaknak. Sikeres megvalósítás esetén, azonban könnyen születhetnek újabb távmunka-házak, de azok létrejöttéhez kb. 3-6 hónapnyi előkészítőmunkára van szükség. Ez az idő elegendőlehet ahhoz, hogy az aktuális marketingkoncepció kiigazításra kerüljön. Az elsőbbség jogán azonban továbbra is megtarthatja vezető pozícióját Örkény a távmunka-házas távmunkáltatás terén. Fontos felhívni még a figyelmet arra a potenciálra, amelyet Magyar Távmunka Szövetség részvétele jelent a projektben. A szervezet egyrészt szakértői hátteret is biztosít, továbbá nagy segítséget jelenthet mind a célcsoportok megszólításában, mind a marketing csatornák hatékonyabb kihasználásában. Segítségével a téma iránt amúgy is fogékony médiumokat 4 könnyen segítőtársként lehet tekinteni a kitűzött cél megvalósítása érdekében. Megemlítendőmég, hogy a távmunka az Új Magyarország Fejlesztési Terv több programjában is támogatott, így várhatóan további pályázati források is támogatni fogják a távmunka szélesebb körűelterjedését az elkövetkezőévekben. Lehetséges marketingpolitikák, célok, stratégiák A lehetséges marketingpolitikák vizsgálatához célszerű először áttekinteni a projekthez eddig kapcsolódó marketingeseményeket. Bár ezidáig jellemzően nem történt tudatos marketingtevékenység, mégis több újság foglalkozott a témával 5. A legtöbb publikáció a november 15.-én megrendezésre került Magyar Távmunka Szövetség Országos Konferenciáján történt előadásról, valamint a sajtótájékoztatójában foglalt információk alapján jött létre, de emellett a HVG november 25.-i számában is megemlítésre került a projekt egy távmunkával foglalkozó írás kapcsán. Látva azonban a távmunkával foglalkozó híradások rendszerességét meg kell állapítani, hogy sok további lehetőég is lenne a projekt magasabb szintűés célirányosabb kommunikációjára. A követendőmarketingpolitika kiválasztásának elsőlépéseként az eddig történt, passzív, főleg reakciós politikát kell elemeznünk. Ennek keretében gyakorlatilag a projekt kommunikációjára vonatkozóan továbbra sem kerülne koncepció kidolgozásra, hanem az események sodrására hagyatkozva, a kapcsolódó eseményeken, valamint konkrét megkeresésre kerülne csak információszolgáltatás. Ez a megoldás valószínűa költséghatékonyabb, hisz nem igényel különösebb erőforrást és beruházást. Azonban tekintve a helyzetfelmérésben vázolt szempontokat, a projekt egyediségét és újdonságát, ezzel a nem létezőmarketingpolitikával nem biztosítható a projekt sikeressége. Javasolt tehát átgondolni egy proaktív, a helyzeti előnyt és lehetőségeket jobban kiaknázó marketingpolitika alkalmazását. Ha áttekintjük az elmúlt 1-2 év távmunkával kapcsolatos publikációit, látható, hogy a médiumokat érdekli a téma, oldal

7 minden kapcsolódó eseményről hírt adnak, még a vezetőnapilapok és szaklapok is. A tartalmi elemzés azonban rámutat arra, hogy gyakran nem jutnak túl az egyszerű statisztikai helyzetjelentésen, és a lassú előrelépéstől negatív hangulatú cikkek keletkeznek. Ez a helyzet lehetőséget biztosíthat egy sikeresnek ígérkező, a statisztikai helyzetképen túlmenőinformációkat tartalmazó cikkek megjelentetésére, különösen a projekt non-profit jellege miatt (Örkény község, Udvard község (Szlovákia), Magyar Távmunka Szövetség). A projekt akkor mondható sikeresnek, ha a létrejövőtávmunka-ház a tervezett 20 fővel mielőbb megkezdheti működését. Ehhez elsősorban néhány (1-3) munkaadóra van szükség, akik munkafeladatokat helyeznek ki a távmunka-házba. A munkavállalók és társadalom megnyerése kevésbé látszik kritikusnak, tekintettel a távmunka iránti általános pozitív elbírálásra, valamint a projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci aktivitásokra (felmérés, oktatások, toborzás). A kiválasztandó marketingpolitika a munkaadók számára olyan egyértelmű üzeneteket kell, hogy továbbítson, amelyek egyszerűen, a gazdálkodó szervezetek nyelvén fogalmazza meg a távmunka-ház használatának számukra nyújtott előnyeit. Ez az eddigi tapasztalatok alapján elsősorban a költséghatékonyság tud lenni. A gazdaságpolitikai elemzésekből megállapítható 6, hogy a Budapesten kívüli településeken az ingatlanok mintegy 50%-al, a munkabérek mintegy 30%-al alacsonyabbak. Ezek a tények, megfelelő kommunikációs stratégiába ágyazva elegendő üzleti okot adhatnak egy-egy budapesti vállalatnak a távmunka-ház igénybevételére, hisz 20 munkavállaló esetén egyes számítások szerint akár 7,5mio HUF is megtakarítható 7. Tekintettel, hogy eddig is és várhatóan ezután is több pályázati forrás is támogatja a távmunka elterjedését, így célszerű a jelen projekten túlmenően felvállalni a távmunkát (pl. távmunkáltató kistérség, távmunka város ), amely hosszabb távon is jelentős fejlődést eredményezhet mind Örkénynek, mind a kistérségnek. A projekt sikerességének érdekében tehát megállapíthatjuk, hogy szükséges egy proaktív marketingpolitika és koncepció megfogalmazása, amely célja a piac aktivizálása, a célcsoportok megszólítása, valamint egy olyan stratégia lefektetése, amely a projekt céljának sikerét a lehetőlegjobban elősegítheti. Céldefiniálás, alternatív célok Az örkényi távmunka-ház marketing koncepciójának elsődleges célja, a célcsoportok (munkaadók, munkavállalók, társadalom) támogatásának megnyerése. A cél érdekében proaktív hozzáállással, rendszeresen tájékoztatni kell a célközönséget a projekt előrehaladtáról, valamint a létrejövő távmunka-ház szolgáltatásainak előnyeiről. Ehhez biztosítani kell mind a pénzügyi és szervezeti kereteket, valamint a marketingkoncepció megvalósításához szükséges üzenetek aktualitását, valamint a 6 pl. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), Társadalmi Megújulás OP (TAMOP), Közép- Magyarországi Régió Stratégiai Terve , PwC-CEMS Study EUR/hó/m2 ingatlanár különbséggel és HUF munkabérkülönbséggel számolva 7. oldal

8 kiválasztott kommunikációs csatornákkal való folyamatos kapcsolattartást és pozitív viszonyt. A projekt előrehaladtával személyes kapcsolatot kell kiépíteni a célközönséggel és az üzeneteket közvetlenül kell hozzájuk eljuttatni. A marketingkoncepció megvalósítását szolgáló pénzügyi keret a projekt költségvetésében már elhatárolásra került, a ráfordítások pontos meghatározásakor azonban igazodni kell a választott marketingpolitikai célokhoz és stratégiához. Javasolt, hogy a távmunkát a település és a kistérség vállalja fel és vegye figyelembe az egyéb stratégiák megvalósításakor is, kiemelten a következőkben: Gazdaságfejlesztési stratégia Infrastruktúrafejlesztés Környezetvédelem, - gazdálkodás Humán erőforrás fejlesztés Turizmusfejlesztési stratégia Kereskedelemfejlesztési stratégia Közszolgáltatások működtetése Önkormányzati beruházások, fejlesztések Kulturális, szociális intézmények működtetése Hatósági funkciók ellátása Vagyongazdálkodás A nyugati minták alapján, a távmunka várhatóan jelentős fejlődésnek indul az elkövetkezőévekben Magyarországon is. Emiatt a projekt sikeressége túlmutat egy egyszeri marketing kampányon. A távmunka imázs felvállalása emiatt közép és hosszú távon is lehetőséget rejt magában mind Örkény, mind a kistérség számára. Sikeres megvalósítás esetén további munkaadók csábíthatók a térségbe, ezzel komoly gazdasági fejlődést indukálva a térségben. Javasolt tehát a távmunka imázs tudatos építése és fenntartása mind a projekt, mind az egyéb térségi stratégiák alkotása és megvalósítása során. Marketingtervezés Kiindulásként szét kell választanunk a marketingeszközök alkalmazásának két fő irányát, amely szerint megkülönböztethetünk belsőcélcsoportot, amely alatt a projektben résztvevőszervezetek munkatársait és szakmai kapcsolatait értjük, valamint külsőcélcsoportot, amely alatt a Helyzetfelmérésben ismertetett munkaadók, munkavállalók és társadalom célcsoportokat értjük. Belsőcélcsoport A belsőcélcsoport irányába végzett marketingtevékenységek alatt elsősorban az önkormányzat PR tevékenységét értjük. Ennek célja az önkormányzat és szűkebb tágabb környezete közötti bizalom kiépítése. A belsőpr a szervezeten belüli társas kapcsolatokra irányul, elsősorban az önkormányzati hivatalon belül; a testület és hivatal között; a hivatal és önkormányzati intézmények között; 8. oldal

9 a hivatal és önkormányzati tulajdonú társaságok között; a kistérségi testületekkel; más önkormányzatokkal és képviselőtestületekkel. A belsőpr célja, a hivatali és képviselőtestületi munka távmunkához kapcsolható munkájának hatásosabbá tétele, az alkalmazottak motiváltságának javítása, a dolgozók távmunkával kapcsolatos véleményalkotási folyamatának elősegítése, valamint a külsőpr hitelességének megalapozása. A távmunkához kapcsolódó pozitív hozzáállást elősegítőpr technikák: információs hálózat kiépítése: legyenek olyan távmunka felelősök, akik nyomon követik az a projekt, valamint az egyéb távmunkához kapcsolódó tevékenységek alakulását, és bármikor, bárki számára aktuális információval tudnak szolgálni, munkaköri leírás egyértelműfelelősség- és hatáskörökkel: a távmunka felelősök feladatai kerüljenek egyértelműen megfogalmazásra, és kerüljenek bele munkaköri leírásaikba, valamint honorálásukkal is legyen ez összekapcsolva, hirdetőtáblák, hírlevelek: legyenek rendszeresített hírlevelek, belsőhirdetőtáblák a távmunkával kapcsolatos eseményekről, előrehaladásokról, ötletgyűjtődobozok: legyen kikérve minden munkatárs véleménye, javaslata, ötlete, amely célra ötletgyűjtődobozok is alkalmazhatók. Külsőcélcsoport A külsőcélcsoportoknak szóló PR alatt az önkormányzat és a külvilág kapcsolatát értjük. Itt a kapcsolatot elsősorban a következőkkel kell fenntartani: a globális és lokális sajtóorgánumokkal; munkaadókkal munkavállalókkal társadalommal, helyi közvéleménnyel, a nagyvilággal. A külső PR célja, hogy a projekt előrehaladtáról, valamint minden egyéb, távmunkával kapcsolatos eseményről tudomást szerezzenek a célcsoportok, úgy hogy az üzenetek elősegítsék mind a projekt céljának sikerességét, mind a pozitív távmunka imázs építését. A kapcsolattartás lehetséges eszközei: személyes kommunikáció: vita, párbeszéd, fórum, interjú, előadás, levelek, csoportkommunikáció: rendezvény típusú tájékoztatás (konferencia, szimpózium, kiállítás, prezentáció, értekezlet, ünnepségek), speciális írásbeli közlemények, nyomtatványok, tömegkommunikáció TV, sajtó, rádió, együttműködés társszervezetekkel: bekapcsolódás más szervezetek rendezvényeibe (pl. Magyar Távmunka Szövetség Szakmai műhelyei, konferenciái) Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a munkaadókkal: Munkaadói felmérés: javasolt egy munkaadói felmérés készítése, amelyen keresztül megismerhetőa munkaadók hozzáállása a távmunkához, valamint a távmunka-ház igénybevételéről. Elsődlegesen fel kell tárni azokat a szempontokat, 9. oldal

10 amelyek a munkaadók számára fontosak, minimális elvárásokat és igényeket amelyeket egy ilyen jellegűszolgáltatás igénybevételével szemben támasztanak. Rendszeres tájékoztatás: fontos hogy a munkaadói célcsoport rendszeresen tájékoztatva legyen a projekt előrehaladtáról, valamint a távmunka-ház igénybevétellel járó előnyeiről. A tájékoztatást direkt csatornák (pl. hírlevél, workshopok) mellett közvetett csatornák (pl. újság, híradások, események) segítségével is biztosítani kell. A projekt előrehaladtával a sűríteni kell az eseményeket. Személyes kapcsolattartás: ki kell választani azt a munkaadót, aki potenciálisan igényt tarthat a távmunka-ház szolgáltatásaira, és rendszeresíteni kell velük a találkozókat. A Távmunka Szövetség Szakmai műhelyei, ahol esettanulmányok kerülnek bemutatásra alkalmas lehet a kapcsolatfelvételre, de a projekt előrehaladtával elhívhatók a távmunka-ház körbejárására, ötletbörzékre, személyes egyeztetésekre, workshopokra. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a munkavállalókkal: Munkavállalói felmérés: a projekt során elvégzett munkavállalói felmérés alkalmas a potenciális munkavállalók alkalmasságának, lehetőségeinek és érdeklődésének megismerésére. A felmérés során fény derül a fejlesztendő területekre, és pozitív és negatív véleményekre, amelyek a későbbi PR során felhasználandók. Oktatások: a potenciális munkavállalók számára általános és távmunka specifikus oktatásokat célszerűmarketing céllal is felhasználni. Az oktatások alkalmat adnak a távmunka pozitív megítélésének elősegítésében is. Rendszeres tájékoztatás: a potenciális munkavállalókat rendszeresen tájékoztatni kell a projekt előrehaladtáról, valamint a távmunkához kapcsolódó eseményekről. Javasolt olyan speciális workshopokat, konferenciát is rendezni, ahová a munkavállalók is meghívhatók. Az ilyen alkalmak felhasználhatók a munkaadók és munkavállalók közötti párbeszéd elindítására, a kapcsolat megszemélyesítésére. Személyes kapcsolattartás: az önkormányzat távmunka felelősei lehetősége kell, hogy biztosítsanak a potenciális munkavállalók számára, hogy személyes konzultációk formájában kaphassanak bővebb felvilágosítást a lehetőségekről. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a globális és lokális sajtóorgánumokkal: Személyes kapcsolattartás: a munkaadók, munkavállalók számára rendezett eseményekre a sajtó képviselői is kapjanak meghívást. Ezen kívül a projekt jelentőseb fázisaiban legyenek sajtó-reggelik, amely kapcsán megtekinthetik a távmunka-házat is. Rendszeres tájékoztatás: az egyes rendezvényekről és távmunkával kapcsolatos eseményekről, felmérések eredményeiről készüljön sajtótájékoztató anyag, amit személyesen, illetve az MTI segítségével kapjanak meg. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a társadalommal, helyi közvéleménnyel: Rendszeres tájékoztatás: a munkaadók, munkavállalók és sajtóorgánumok részére szerezett események, hírek minél szélesebb körben kerüljenek publikálásra. Személyes kapcsolattartás: az önkormányzat távmunka felelősei lehetősége kell, hogy biztosítsanak bárki számára, hogy személyes konzultációk formájában kaphassanak bővebb felvilágosítást a távmunkáról és a kapcsolódó eseményekről. 10. oldal

11 Kivitelezés A távmunka-imázst tudatosan kell építeni, hosszú távon ható üzenetekkel. A kivitelezés során meg kell határozni a feladatokat, majd felelősöket kell rendelni hozzájuk. Az alábbiakban felsorolásra kerül néhány feladat egy-egy fontosabb területre vonatkozóan 8. A stratégiát megvalósító eszközök: Vonzerőelemek feltárása: a felmérések segítségével meg kell ismerni a munkaadók, munkavállalók, valamint a társadalom távmunkához való hozzáállását. Általános infokommunikációs infrastruktúra feltételeinek javítása: támogatni kell az Internet elterjedését, amely a távmunkavégzés használatának alapfeltételét és alapismereteinek elmélyítését támogatja. Távmunka- szempontok felértékelése a városrendezésben: biztosítani kell hogy a városrendezéshez kapcsolódó stratégiák, döntések során ne szülessen a távmunkavégzést negatívan érintőesemény. Távmunka programcsomagok kialakítása: támogatni kell a térségben létrejövő távmunkahelyekre irányuló kezdeményezéseket (pl. munkaügyi központ által biztosított járulékkedvezmények). Távmunkáltatás gyakorlatának javítása: saját hatáskörben is biztosítani kell a távmunkáltatást (pl. önkormányzati távmunkahelyek). Eszközök: Kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése: a távmunkához kapcsolód szolgáltatások fejlesztése legyen napirenden (pl. Internet szolgáltatás, helyi közlekedés, logisztika) Humán erőforrás feltételek javítása: a térség potenciális munkavállalóinak minél szélesebb köre számára biztosítani kell a távmunkával kapcsolatos oktatások, elektronikus tananyagok elérhetőségét. Távmunka fejlesztésében érdekelt szervek közötti koordináció: előkell segíteni a térségben működőszervezetek közötti együttműködést olyan területeken, ahol a távmunka elterjedésére pozitív döntések születnek (pl. Magyar Távmunka Szövetség, kismama szervezetek, munkaadó szervezetek, munkaügyi szervezetek) Távmunka- marketing fejlesztése: ki kell alakítani egy marketingkoncepciót és marketingpolitikát a távunka imázs kiépítésére és fenntartására. Pénzügyi, finanszírozási feltételek javítása: javítani kell a távmunkahelyek létrejöttének pénzügyi és finanszírozási feltételeit (pl. munkaügyi központ járulékkedvezményei, faktoring szolgáltatások, helyi pályázatok) Vonzerőelemek feltárása Vonzerőleltár készítése: a felmérések során megismert vonzerőelemeket ki kell elemezni, azokat be kell építeni a marketingpolitikába, különösen a kommunikációs stratégiába. Távmunka szempontból fejleszthető események/szokások feltárása: meg kell ismerni a távmunkára alkalmas munkafeladatok sajátosságait, valamint munkakörök és vállalatok egyedi jellemzőit. Az ezekre vonatkozó ismereteket be kell építeni a marketing politikába. 8 A struktúra alapja: Dr. Somogyi Gabriella: Helymarketing, november 18., Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 11. oldal

12 Távmunka adatbázis: össze kell állítani egy internetes adatbázist, ahol folyamatosan frissülőinformációk találhatók a távmunkáról, helyi eseményekről, valamint célszerűegy távmunka-közvetítői adatbázist is létrehozni. A felmérések során nyert információk alapját szolgálhatják egy ilyen adatbázis elindításának. Távmunka gyakorlatának javítása A potenciális munkavállalók felkészültségének javítása: a térségben található potenciális távmunkások ismereteinek javítása tudatosan felépített oktatási stratégia alapján (pl. informatikai, szoftverhasználati, kommunikációs, távmunka specifikus elearningek). Vállalkozói szféra megerősítése: távmunkavégzést biztosító és elősegítő megoldásokat kínáló helyi vállalkozók támogatása és megerősítése (pl. pályázatok, hitelek, járulékkedvezmények, PPP) Együttműködés erősítése szakmai szervezetekkel: szoros együttműködés olyan civil és szakmai szervezetekkel, akik elősegíthetik a célcsoport szélesebb körű megszólítását (pl. szakmai egyesületek (pl. IVSz), alapítványok (pl. VK), közhivatalok (pl. munkaügyi központok, KSH)). Komplex kínálatok összeállítása: távmunkahelyek létrejöttét elősegítőkomplex megoldások összeállítása, termékesítése. Célja, hogy teljeskörűüzleti modellt, tervezhetően, szakszerűen érthető formában kerüljenek kommunikálásra a célcsoportok felé. Saját távmunkáltatói tevékenység elindítása: mindenképp javasolt a projektben résztvevőszervezeteknek, majd az önkormányzatnak és társintézményeinek a távmunka alkalmazása. Ez önmagában is támogatja a távmunka imázs képet, de értékes tapasztalatokat is biztosít továbbá, amelyek a célcsoport motivációját is növelheti. Humán erőforrás feltételek javítása: Képzés erősítése: a potenciális távmunkások, valamint a távmunka imázs kialakításában résztvevők képzése. Lakkosság pozitív szemléletének elősegítése: a távmunka előnyeinek, kedvező szociális és gazdasági hatásainak rendszeres kommunikációja. Nyelvtudás- fejlesztés: a nemzetközi távmunka lehetőségének kihasználásának céljából idegen nyelvek tanulásának támogatása (pl. kedvezményes vagy ingyenes nyelvtanfolyamok, elearningek). Széles körű propaganda médiasegítséggel: a távmunkáról rendszeres kommunikáció a helyi médiában (pl. ismertetősorozat indítása). Szervezetfejlesztés: Távmunka központ létrehozása: egy olyan szervezet létrehozása, amelyen belül a távmunka felelősök az egyes feladatokat megosztva végzik munkájukat (pl Vonzerőleltár folyamatos karbantartása, Információszolgáltatási feladatok, Fejlesztések kezdeményezése, Városrendezési érdekképviselet Aktív szervezőtevékenység, Rendezvények, marketingakciók szervezése/részvétel, Kapcsolattartási feladatok). 12. oldal

13 Ellenőrzés, visszacsatolás A távmunka elterjedésének és imázs építésének sikerességére célszerű olyan mérőszámokat kialakítani, amelyek alkalmasak az előrehaladást és sikerességet mérni. A mérőszámok működtetését a távmunka felelősök biztosíthatják. Az alábbiakban felsorolásra kerül néhány mérőszám, amely alkalmas lehet a marketing tevékenységek, a távmunka elterjedése, a munkavállalók és helyi vállalkozások támogatásának monitorozására. Marketingpolitika sikeressége: megrendezett konferenciák, kiállítások, vásárok száma, résztvevők száma kiemelt rendezvények száma országos és nemzetközi médiákban való megjelenés száma távmunka kiadványok száma és példányszáma, terjesztési köre Távmunka sikeressége: távmunka-házak száma távmunka-helyek száma nemzetközi munkaadótó által fenntartott távmunka-helyek száma támogatott távmunkahelyek száma támogatott távmunkaadók száma megvalósult befektetések száma és értéke teremtett új munkahelyek száma Munkavállalók támogatása: képzési, átképzési programokban résztvevők száma internethez csatlakozók száma támogatott képzések száma Helyi vállalkozások támogatása: támogatott vállalkozások száma végrehajtott fejlesztések száma, összértéke új munkahelyek száma ebből új távmunkahelyek száma új termékek, szolgáltatások száma 13. oldal

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLJA... 3 2 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLRENDSZERE... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 7 4 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK... 8 5 KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza a civil körrel és a vállalkozói szférával fenntartott kapcsolat módját, dokumentálását.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 30.116/2014. Javaslat a PÁR-BESZÉD - Partnerségben Salgótarjánnal elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! a Siketek

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége Sztojanovits Kristóf termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 29. A lovas turizmus

Részletesebben

SIGNATUM Kommunikációs Kft. Referencia füzet

SIGNATUM Kommunikációs Kft. Referencia füzet Referencia füzet Elérhetőségeink: SIGNATUM Kommunikációs és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 4033 Debrecen, Herpay Gábor utca 12. Tel.: +36 30 943 12 11 +36 30 991 29 32 email: signatum@gmail.com

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja A NAGYBETŰS - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja Telefon: (+36 88) 624-813 Fax: (+36 88) 624-813 Internet:http://kairo.uni-pannon.hu Az A NAGYBETŰS c. magazin 2009. évi médiaajánlata A NAGYBETŰS

Részletesebben

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program Bemutatkozik a Start Up Guide program Start Up Guide program Üzleti, vállalkozás működtetési és fejlesztési tanácsok mikro- és kisvállalkozók számára Branded content felület a mikro- és kisvállalkozókat

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV. 2010. év

KÉPZÉSI TERV. 2010. év KÉPZÉSI TERV 2010. év A Magyar Iparszövetség bemutatása A Magyar Iparszövetség (a továbbiakban: OKISZ) célja, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Támogatói ajánlat. III. Magyarországi Klímacsúcs. Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában!

Támogatói ajánlat. III. Magyarországi Klímacsúcs. Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! Támogatói ajánlat III. Magyarországi Klímacsúcs Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! Magyarország feladatai Mexikó után Legyen Ön is része a III.

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH SZOMOLYA AJÁNLAT Dr. Jürgen Haas CO4 GmbH Hofheim, 02.11. 2010 Előzmények és célok A CO4 GmbH vezetése és a Szomolya polgármestere Guczi István Úr az előzetes megbeszélések alapján egy hosszú távú stratégiai

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 30 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 4 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Összefogás Építési Alap

Összefogás Építési Alap Összefogás Építési Alap koncepció Bevezető Régi hagyomány Biatorbágyon, de talán az egész országban is, hogy egyes közösségek, utcák lakói összefognak és társadalmi munkában elvégeznek olyan feladatokat,

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Tárgy: Oktatási Kerekasztal létrehozása Tisztelt Képviselő testület! A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Indoklás: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA HELYI GAZDASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK DR. PÁL VIKTOR, ADJUNKTUS

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben