E LŐ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E LŐ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Kasper Ágota OKKB. elnök Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Önkormányzati Iroda, Nagy Károlyné igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a március 21-ei ülésen tárgyalta a költségvetési intézmények alapító okiratainak módosítását. A Tourinform Iroda megszüntetésével kapcsolatosan, mint jogutóként módosításra került a Zirc Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okirata is. Az intézmény új elnevezése Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda. Azzal, hogy a könyvtár neve változott, illetve a tevékenységi köre bővült, szükséges az intézményi működés alap dokumentációjának a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a módosítása is. A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához a képviselőtestület jóváhagyása kell. Kérem tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, május 19. Kasper Ágota sk. OKKB. Elnök Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2005. (.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: : Horváth László polgármester Határidő: azonnal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda

3 Zirc Szervezeti és Működési Szabályzata I. Intézményi adatok Név: Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Székhely: 8420 Zirc, József Attila u. 1. Tel/fax: 88/ / / , 88/ Galéria: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Kiállítások szakmai gondozása, szervezése Működési terület: Zirc város közigazgatási területe Alapító: Zirc Város Önkormányzata 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Az alapítás éve: Jogelődje: Városi Könyvtár Zirc Kulturális Kht. Zirc ZIRCINFORM Nonprofit Turisztikai és Marketing Iroda Felügyeleti szerve: Zirc Város Önkormányzati Képviselő - testülete Jogállása: önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv PIR - azonosító száma: Adószám 1-8. poz TEÁOR száma: 9251 Gazdálkodási forma kód: 322 KSH megye kód: 19 Gazdálkodási jogkör: 1 Alapvető szakfeladat: Könyvtári tevékenység Közművelődési könyvtári tevékenység

4 92180 Közösségi-művelődési tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Utazásszervezés, idegenvezetés Adószám Egységes statisztikai számjel: Pecsét: kör alakú, körívben Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda 8420 Zirc felirat, középen a Magyar Köztársaság címere. II. Fenntartás, felügyelet Az intézmény fenntartója és általános felügyeleti szerve: Zirc Város Önkormányzata, amely: - személyi biztosítja az intézmény alaptevékenységei közé sorolt feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket - évente rendeletben határozza meg az intézmény költségvetési támogatásának összegét - dönt a pótelőirányzatról és a pénzmaradvány felhasználásáról, elfogadja a felhasználásról szóló éves beszámoló jelentést - kinevezi az igazgatót - beszámoltatja az igazgatót az intézmény tevékenységéről, az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával értékeli az intézmény szakmai munkáját - dönt az intézmény elnevezéséről, esetleges névváltoztatásáról, megszüntetéséről, átszervezéséről Az oktatási, kulturális és közművelődési bizottság átruházott hatáskörben - jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, javaslatot tesz annak módosítására, - jóváhagyja az intézmény munkatervét, értékeli annak teljesítését, - az intézményt érintően javaslatot ad a fenntartói jogkörhöz tartozó testületi döntésekhez A polgármester - gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója felett

5 A jegyző - kiadja az intézmény működési engedélyét - ellátja az intézmény közvetlen törvényességi felügyeletét - irányítja az intézmény pénzügyi ellenőrzését III. Gazdálkodás A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás alapján látja el. Mindemellett az intézmény gazdálkodásáért, a pénzügyi jogszabályok, így a helyi költségvetési rendelet betartásáért az igazgató felel Az intézmény feladatait alapvetően a fenntartó által évente rendeletben meghatározott költségvetés keretében végzi. E költségvetés fedezetet nyújt az intézmény üzemeltetése, az épületek fenntartása, karbantartása, valamint az alapfeladatok ellátásához szükséges személyi kiadások és szakmai munka költségeihez. Saját bevételeit a könyvtári beiratkozási díj, a könyvtári anyagok kölcsönzésének késedelmi díja, a másolási díj, a könyvtári anyagok elvesztésekor az olvasó által fizetett pénzbeni térítés, stb. és a rendelkezésre bocsátott intézményi vagyon szabad kapacitásának hasznosítása, egyéb külső illetve pályázatokon elnyert támogatás alkotja. Az Önkormányzat támogatásának összege a feladatellátás változatlanságának esetén - függetlenül az intézményi költségvetésen belüli arányától - nem lehet kevesebb a megelőző évi támogatás összegénél. Az Önkormányzat biztosítja, hogy az intézmény esetleges többlet bevételét, illetve a nem feladat elmaradásból származó pénzmaradványát az intézmény fejlesztésére felhasználhassa. A könyvtárhasználat díjfizetéshez kötött szolgáltatásait és azok mértékét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Amennyiben az intézmény alaptevékenységét nem zavarja, a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda egyes helyiségeit az igazgató bérbe adhatja, ill.

6 kiadhatja. Az intézmény feladatköréhez szorosan kapcsolódó témakörökben (kultúra, oktatás stb. ) külső szerv (öntevékeny lakossági kezdeményezés, egyéb civil szervezetek ) által lebonyolított programok, az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ill. az állam által előírt feladatok végrehajtása (pl. választás) során a helyiségek rendelkezésre bocsátása térítés mentes. Egyéb politikai rendezvények (pl. pártok gyűlései), illetve azok a tevékenységi formák, ahol a külső szervnek bevétele képződik - bérleti díj kötelesek. A szerződésben rögzített bérleti díjat a várható forgalomtól, a bérelt helyiség méretétől, a tevékenységi körtől függően az igazgató állapítja meg. Az intézmény leltárában szereplő tárgyi eszközök, felszerelési tárgyak az igazgató által kötött szerződés szerint kölcsönözhetők, bérbe adhatók. IV. Az intézmény alapfeladatai A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Zirc lakosságának könyvtári, közművelődési és idegenforgalmi - turisztikai ellátást biztosít. Szolgáltatásait igénybe vehetik nem helyi illetőségű magyar és külföldi állampolgárok is. IV/A Könyvtári tevékenység: ( Közművelődési könyvtári tevékenység) 1. Nyilvános könyvtári szolgálat biztosítása: - helybenhasználat - kölcsönzés (könyv, folyóirat, könyvtárközi kölcsönzés) - tájékoztatás (beleértve a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól szóló ismeretnyújtás) - közhasznú információszolgáltatás - internet szolgáltatás - másolatszolgáltatás 2. Szolgálati terek biztosítása, úgy mint - gyermek és felnőtt olvasószolgálat - gyermek és felnőtt olvasóterem

7 - hírlap és folyó-iratolvasó - információs szolgálat - internet hozzáférés biztosítása - raktár Könyvtári dokumentumok beszerzése az évente jóváhagyott költségvetési előirányzat mértékéig: - szépirodalom klasszikus művek teljes körűen egyéb irodalom válogatva - szakirodalom alap kézikönyvek teljes körűen tudományos és ismeretterjesztő művek válogatva helytörténet teljes körűen folyóiratok, hírlapok hanglemez, hangkazetta, CD lemez az intézmény feladataival összefüggő alkalmakon hasznosítható hangdokumentumok szoftverek, számítógépes programok 4. Könyvtári tájékoztatás biztosítása - katalógusok betűrendes katalógus szakkatalógus raktári katalógus tájékoztató kiadványok, ismertetők 5. Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása gyermekeknek - bemutató foglalkozások 6. Olvasóvá nevelés, irodalmi ízlés fejlesztése jóváhagyott munkaterv szerint - rendhagyó irodalomórák - találkozók, irodalmi ankétok

8 - könyvbemutatók, könyvünnepek 7. Könyvtári-, helytörténeti tájékoztató és információs kiadványok megjelentetése - könyvtári füzetek, bibliográfiák - helytörténeti és helyismereti kiadványok - adattárak, információs kiadványok 8. Ünnepekhez, évfordulókhoz, könyvtári rendezvényekhez kapcsolódó vetélkedők, versenyek, pályázatok kiírása, szervezése, lebonyolítása 9. Kapcsolattartás helyi, megyei és országos szervezetekkel, társintézményekkel, a könyvtári információszolgáltató központokkal. Időszakos, külön feladat: a könyvtár állományának feldolgozása a Szirén program segítségével. IV/B. Közművelődési tevékenység (92180 Közösségi művelődési tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége) Az önkormányzat biztosítja a napi közművelődési tevékenység ellátásához - a József Attila u. 1. sz. alatti épületet - a Rákóczi tér 1. sz. alatti Galériát - az eseti, alkalmi rendezvények megtartásához a Városháza nagytermét és a szabadtéri helyszíneket 1. Az évente jóváhagyott költségvetési előirányzat mértékéig a) Közösségi művelődés - klubok és egyéb azonos érdeklődésű lakóhelyi életkori közösségek, helyi közösségi vitafórumok keretében folyó közművelődési tevékenység, művelődési és szórakoztató rendezvények szervezése, támogatása. A település civil szervezeti együttműködésének támogatása b) körök, művészeti rendezvények szervezése. Amatőr alkotó és művészeti csoportoknak bemutatkozási lehetőség szervezése. A város művészeti, helytörténeti értékeinek időszaki vagy tematikus bemutatása. A Galériában kiállítások rendezése helyi alkotó művészeknek. c) Ismeretterjesztés és iskolán kívüli felnőttoktatás: előadássorozatok szervezése és rendezése

9 d) Helyi internetes információs bázis létrehozása és működtetése e) Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a testvérvárosok kultúrájának, művészetének megismertetése. f) Szórakoztató programok szervezése: a szabad idő kultúrált eltöltését biztosító könnyű műfaj, szabadidős programok szervezése az ifjúsági korosztály számára g) képzőművészeti kiállítások szervezése, rendezése h) Az ünnepek, évfordulók lebonyolítása, azok színvonalas megrendezése, az ünnepek fontosságának tudatosítása. Városi rendezvények tartalmi és technikai szervezése, lebonyolítása, segítése 2. Önköltséges alapon és/vagy pályázat terhére - tanfolyamok, tréningek szervezése - szakkörök szervezése - szabadidős szórakoztató programok szervezése 3. A helyi közművelődési rendeletből az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtása 4. Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök a) vásárok, termékbemutatók szervezése b) sportversenyek, vetélkedők szervezése c) az intézmény helyiségeinek bérbeadása (ha az alaptevékenységet nem zavarja) az önkormányzat költségvetési és vagyongazdálkodási rendelete szerint IV/C Idegenforgalmi szolgáltató irodai tevékenység (6332 szakfeladat) a) Tájékoztatás és információnyújtás alapvető idegenforgalmi szolgáltatásokról, alapellátásról, látnivalókról, rendezvényekről, szabadidő eltöltési lehetőségekről b) A turisztikai piac kínálati elemeinek rendszeres összegyűjtése, adatbázis létrehozása c) Az információáramlás segítése az önkormányzat és az idegenforgalmi szervek között, kapcsolattartás a turisztikai piac szereplőivel d) Propaganda tevékenység - közreműködés a város és térsége arculatának kialakításában

10 e) Közreműködés a kiemelt idegenforgalmi rendezvények megszervezésében, a turistabarát helyi szemlélet kialakításában f) A város és térségének képviselete az idegenforgalmi piacon g) Idegenvezetés, szállásközvetítés, rendezvényeken szakmai közreműködés h) Kulturális, idegenforgalmi és sport rendezvényekre jegyárusítás V. Az intézmény működésének közös szabályai 1. Nyitva tartási idő: Hétfő: zárt nap, nincs könyvtári kölcsönzés és internet szolgáltatás - program szerint Kedd: 8-18 óráig, este program szerint Szerda: 8-18 óráig, este program szerint Csütörtök: 8-18 óráig, este program szerint Péntek: 8-18 óráig, este program szerint Szombat: 8-12 óráig, illetve rendezvénytől függően Vasárnap: rendezvénytől függően Galéria: kiállítások időtartama alatt hétfőn és ünnep utáni első napon: zárva kedd - vasárnap: ig és óráig Könyvtár, gyermek és felnőtt részleg: kedd - péntek: óráig szombaton (szeptember 1 - május 31 között) : 8-12 óráig Internet - szoba: kedd, szerda, péntek: óráig csütörtök: óráig 2. Az intézmény dolgozóinak munkarendje: A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda dolgozói közalkalmazottak. A munkaidő heti 40 óra, napi 8 óra, amelyet szükség szerint havi munkaidő keretben is meghatározhat az intézményvezető.

11 A nyitva tartási időhöz, a rendezvényekhez igazodó egyéni munkarendet az igazgató állapítja meg. A letöltött munkaidőt havi jelenléti íven kell dokumentálni. A munkaidő magában foglalja a Mt. által előírt ebédidőt. 3. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény dolgozóinak létszáma: 1 fő igazgató (magasabb vezető) 2 fő könyvtáros 1 fő közművelődési referens 1 fő idegenforgalmi ügyintéző, művelődésszervező 1 fő takarító - Az intézményt az Önkormányzat Képviselő - testülete által pályázat alapján kinevezett igazgató vezeti, aki felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Közművelődési, irányítási, gazdálkodási és munkáltatói feladatokat lát el. Gyakorolja az előirányzat felhasználási, utalványozási, kiadmányozási jogosítványokat. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű, takarékos gazdálkodásért, az intézmény vagyonáért, a költségvetés végrehajtásáért, a pénzügyi, gazdasági rendelkezések betartásáért, képviseli az intézményt. - Munkáját az SZMSZ mellékletét képező munkaköri leírás alapján látja el. - Az intézmény dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogköröket. (Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, fegyelmi ügyek, besorolás, jutalmazás, mellékfoglalkozás engedélyezése, szabadság, továbbképzés, dolgozók munkaköri leírása.) - Az igazgató együttműködik az érdekképviseleti szervekkel - Az intézményből külső szervnek, személynek leveleket, ügyiratokat, valamint az intézmény tevékenységét érintő szakmai, gazdasági kötelezettségvállalást első helyen csak az intézmény igazgatója írhatja alá. Távollétében az általa eseti megbízással kijelölt helyettes képviseli az intézményt, aláírási joggal is csak ez esetben rendelkezik. - Felügyeli és irányítja az intézmény szakmai munkáját Az intézmény közalkalmazottai az SZMSZ mellékletét képező munkaköri leírás alapján látják el feladataikat.

12 - Minden intézményi munkatárs köteles együttműködni azoknak a munkatervi feladatoknak a megvalósításában, amelyek több munkatárs egyidejű közreműködését igénylik. - Az intézményi feladatok egyeztetésének, kitűzésének, az előző időszak tevékenysége értékelésének fóruma a legalább negyedévenként megtartott, jegyzőkönyvvel dokumentált munkatársi értekezlet, amelyet az igazgató hív össze. - A Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza a közalkalmazottak jogait, kötelezettségeit, a választott közalkalmazotti megbízott jogosítványait, az egyetértési és véleményezési eljárás rendjét. VI. Az intézmény szakmai működésének rendje A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda egységes, éves munkaterv alapján végzi feladatát. A munkatervet az igazgató készíti el és a költségvetési javaslat benyújtásával egyidejűleg terjeszti az Oktatási, Kulturális és Közművelődési bizottság elé. Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott keretszámok alapján készített éves költségvetés szerint finanszírozza feladatait. Az elemi költségvetés elkészítése az intézményvezető feladata. Az igazgató felelős a munkatervben és költségvetésben meghatározottak végrehajtásáért. VII. Általános szabályok 1. Az iratkezelés rendje Az intézmény címére érkező postai és egyéb küldeményeket az igazgató által kijelölt, meghatalmazással rendelkező személy veszi át. Az intézmény címére, első helyen a munkatársak nevére érkezett küldeményeket a munkatársaknak kell átadni. Az intézmény nevére, címére érkezett ügyiratokat iktatni kell, nem kell iktatni a meghívókat, műsorajánlatokat, propaganda anyagokat. Az iratok nyilvántartására évente kezdődő sorszámú iktatókönyvet kell vezetni. 2. Teendők bombariadó, tűzriadó esetén A munkatársak feladata segíteni, hogy a közművelődési, közgyűjteményi intézményben tartózkodók bombariadó vagy tűzriadó esetén a helyiségeket minél hamarabb elhagyják. A menekülési útvonalakat a tűzvédelmi szabályzatokban és a poroltó készülékek mellett

13 el kell helyezni. 3. Házirend illetve használati szabályzat a részlegekre külön készül. VIII. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya az intézmény valamennyi főállású, tisztelet- ill. megbízási díjas, közreműködő vállalkozó, közhasznú munkatársára kiterjed. Az SZMSZ határozatlan ideig érvényes, módosítása az Oktatási, kulturális és közművelődési bizottság jóváhagyásával történhet. Módosítására a Bizottság és az intézmény igazgatója tehet javaslatot. Az SZMSZ mellékletét képezi: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Internet használati szabályzat 3. Munkaköri leírások Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete a.../2005.(v.30.) Kt. számú határozatával elfogadta. A Szervezeti és Működési Szabályzat hó...-n lép életbe.