148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2400, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2400, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, ok tó ber 17., péntek 148. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 134/2008. (X. 17.) FVM r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szerve - zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl szó ló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról /2008. (X. 17.) IRM r. Az igazságügyi szakértõi testületek szervezetérõl és mûködésérõl szó ló 33/2007. (VI. 22.) IRM ren de let módosításáról /2008. (X. 17.) KvVM EüM FVM e. r. A légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl szó ló 14/2001. (V. 9.) KöM EüM FVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról /2008. (X. 17.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata Oldal A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága jogegységi határozata (3/2008. PJE szám) /2008. (X. 17.) OGY h. A Ku ta tá si és in no vá ci ós ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i - nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 61/2007. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról /2008. (X. 17.) OGY h. Az e-befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális sza - kadék csökkentéséért elnevezésû eseti bizottság tisztségviselõi - nek és tagjainak megválasztásáról /2008. (X. 17.) OGY h. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról Hi va ta los Ér te sí tõ (2008/42. szám)... HÉ

2 16858 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 134/2008. (X. 17.) FVM rendelete a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról A szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el: 1. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet valamennyi, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés tekintetében jogosult szakmai vizsga szervezésére. Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az R. 1. (5) bekezdése. Gráf József s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

3 1. számú melléklet a 134/2008. (X. 17.) FVM rendelethez Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Állatgondozó Állattenyésztési gépkezel (a gép megjelölésével) Állattenyészt (az állatfaj megjelölésével) Általános állattenyészt Aranykalászos gazda Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdasági és Élelmiszertudományi Kar 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X szeptember 30. Szaktanácsadó és Továbbképz Intézet OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Debreceni Regionális Képz Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. X szeptember 30. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. Továbbképzési Központ X szeptember 30. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. Továbbképzési Központ X szeptember 30. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdasági és Élelmiszertudományi Kar 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u szeptember 30. Szaktanácsadó és Továbbképz Intézet X Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. és Szakmunkásképz Intézet X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. Továbbképzési Központ X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember 30. Kecskeméti F iskola Kertészeti F iskolai Kar 6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X szeptember 30. Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdasági és Élelmiszertudományi Kar 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u szeptember 30. Szaktanácsadó és Továbbképz Intézet X OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Rétközi Szakiskola és Népf iskola 4515 Kék Kölcsey u. 21. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szolnoki F iskola 5000 Szolnok Ady E. u. 9. X szeptember 30. Tessedik Sámuel F iskola 5540 Szarvas Szabadság út 2. Feln ttképzési Központ X X szeptember 30. Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség 2008/148. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16859

4 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás Belovagló (Bereiter) Biotermeszt Borász Dísznövény- és zöldségtermeszt Dísznövénykertész Dísznövénytermel Édesiparitermék-gyártó Élelmiszerbemutató asszisztens Élelmiszer-ipari laboráns Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X X szeptember 30. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember 30. Észak-magyarországi 3518 Miskolc Ereny u. 1. Regionális Képz Központ X szeptember 30. Kecskeméti F iskola Kertészeti F iskolai Kar 6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. és Szakmunkásképz Intézet X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Észak-magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Észak-magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember 30. Észak-magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Észak-magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Észak-magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X X X szeptember 30. Nyíregyházi F iskola 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b. Képzési és Továbbképzési Intézet X szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X X X szeptember 30. Nyíregyházi F iskola 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b. Képzési és Továbbképzési Intézet X szeptember MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám

5 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Erdészeti gépész Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember Erdészeti szakmunkás Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember Erdészetikötélpálya-kezel Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Észak-magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember Erd m vel Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember 30. Kecskeméti F iskola Kertészeti F iskolai Kar 6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X szeptember 30. Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember Ezüstkalászos gazda Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdasági és Élelmiszertudományi Kar 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X szeptember 30. Szaktanácsadó és Továbbképz Intézet OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Rétközi Szakiskola és Népf iskola 4515 Kék Kölcsey u. 21. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szolnoki F iskola 5000 Szolnok Ady E. u. 9. X szeptember 30. Tessedik Sámuel F iskola Feln ttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X szeptember /148. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16861

6 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Faanyag-min sít Fafeldolgozó Faiskola-kezel Faiskolaiszaporítóanyagel állító Fakitermelési gépkezel Fakitermel Famegmunkáló F részipari gépkezel Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember Miskolc Ereny u. 1. X szeptember Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám

7 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe F részipari szerszámélez Gombaszakellen r Gombatermel Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember Gyógynövényismer és Észak-Magyarországi -termel Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Gyógynövénytermeszt és 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember Regionális Képz Központ -feldolgozó Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Iskola Gyümölcspálinka-gyártó OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X X X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Gyümölcstermel Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember Halász Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Debreceni Regionális Képz Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. X szeptember 30. Debreczeni Márton Húsipari szakmunkás Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember Inszeminátor (az állatfaj Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar megjelölésével) Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember Kertész OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember /148. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16863

8 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Mez gazdasági gépjavító (a Mez gazdasági és Erdészeti tevékenység megjelölésével) Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember Kerti munkás Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Tessedik Sámuel F iskola Feln ttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember Közelít gép-kezel Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember Kutyakozmetikus Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember Lakott területi fakitermel Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember Lótenyészt Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember Lótenyészt szaktechnikus Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember Lovastúra-vezet Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember Mez gazdasági gépész Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember 30. Továbbképzési Központ Mez gazdasági és Erdészeti 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám

9 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Mez gazdasági gépkezel (a gép megjelölésével) Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Debreceni Regionális Képz Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. X szeptember 30. Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Mez gazdasági gépkezel (önjáró betakarítógép, traktor-, mez - és Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. erd gazdasági rakodógép) Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdasági és Élelmiszertudományi Kar 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X szeptember 30. Mez gazdasági gépkezel Szaktanácsadó és Továbbképz Intézet (traktor, önjáró betakarító gép) Szolnoki F iskola 5000 Szolnok Ady E. u. 9. X szeptember 30. Tessedik Sámuel F iskola Feln ttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X szeptember 30. Mez gazdasági kovács (a tevékenység megjelölésével) Mez gazdasági munkás Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdasági és Élelmiszertudományi Kar 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X szeptember 30. Szaktanácsadó és Továbbképz Intézet OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ Kecskeméti F iskola Kertészeti F iskolai Kar 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X szeptember /148. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16865

10 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Mez gazdasági vállalkozó Méhész Motorf rész-kezel Növénytermeszt gépész Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X szeptember 30. Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Nyíregyházi F iskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b. X szeptember 30. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdasági és Élelmiszertudományi Kar 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X szeptember 30. Szaktanácsadó és Továbbképz Intézet OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember 30. Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember 30. Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Tessedik Sámuel F iskola Feln ttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X szeptember 30. Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám

11 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Növényvéd és méregraktárkezel Parkgondozó Pék Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási Szakképz Iskola Mez gazdasági és Erdészeti Szakképz Intézet, Gyakorlóiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképz Intézet Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember Mátrafüred Erdész u. 11. X szeptember Piliscsaba József A. u. 2. X szeptember Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szegedi Tudományegyetem Mez gazdasági F iskolai Kar 6800 Hódmez vásárhely Andrássy út 15. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember 30. Kecskeméti F iskola Kertészeti F iskolai Kar 6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X szeptember 30. Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Rétközi Szakiskola és Népf iskola 4515 Kék Kölcsey u. 21. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Tessedik Sámuel F iskola Feln ttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember /148. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16867

12 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Sajtkészít Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember Savanyító Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember Süt ipari munkás Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Szárazáru-készít Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember Száraztészta-készít Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Sz lész-borász szaktechnikus Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember Mátra Erdészeti, Mez gazdasági Sz l - és gyümölcstermeszt és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X szeptember 30. Szakképz Iskola Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember Sz l termel Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember Tartósítóipari szakmunkás Debreceni Regionális Képz Központ 4035 Debrecen Vámospércsi út 84. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Tejkezel Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember Tejtermékgyártó Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember Tenyészállatteljesítményvizsgáló Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám

13 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Térinformatikai menedzserasszisztens Vadász, vadtenyészt Vágóállat-min sít (az állatfaj megnevezésével) Virágköt Zöldség- és f szernövény -termel Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási Szakképz Iskola Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Továbbképzési Központ Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember Kaposvár Guba S. u. 40. X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Csapó Dániel Középiskola, Mez gazdasági Szakképz Iskola 7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Fény-Szoft Kft Sopron Kurucdomb sor 2. X szeptember 30. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember 30. Kecskeméti F iskola Kertészeti F iskolai Kar 6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X szeptember 30. Mátra Erdészeti, Mez gazdasági és Vadgazdálkodási 3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X szeptember 30. Szakképz Iskola Nyíregyházi F iskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b. X szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. X szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember 30. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X szeptember 30. Debreczeni Márton Szakképz Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X szeptember 30. Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc Ereny u. 1. X szeptember 30. Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképz Iskola 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X szeptember 30. Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X szeptember /148. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16869

14 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Nyíregyházi F iskola Zöldség- és 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b. X szeptember 30. Képzési és Továbbképzési Intézet gyümölcsfeldolgozó Rétközi Szakiskola és Népf iskola 4515 Kék Kölcsey u. 21. X szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember Agrárkörnyezet-gazda Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13. x szeptember Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Agrár-közgazdasági és Szakközépiskola -áruforgalmazó technikus Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Károly Róbert F iskola 3200 Gyöngyös Mátrai út 36. x szeptember Agrárrendész Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember Állategészségügyi technikus Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Szakközépiskola Kaposvári Egyetem ÁTK-GTK Továbbképzési 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. x szeptember 30. Központ Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember Állatkerti állatgondozó Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13. x szeptember Állatorvosi, állategészségügyi Kaposvári Egyetem ÁTK-GTK Továbbképzési szaksegéd Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. x szeptember 30. Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3881 Abaújszántó Kassai út x szeptember 30. Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz Iskola 7184 Lengyel Pet fi u. 5. x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 6440 Jánoshalma Béke tér 13. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember Állattartó-telepi munkás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros L rinc Gimnázium, Szakképz Iskola 5130 Jászapáti Vasút u. 2. x szeptember 30. Kaposvári Egyetem ÁTK-GTK Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. x szeptember 30. Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3170 Szécsény Haynald L. út 11. x szeptember MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám

15 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság 4931 Tarpa Árpád u. 24. x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13. x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 6440 Jánoshalma Béke tér 13. x szeptember Állattenyésztési FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 7960 Sellye Zrínyi M. u. 2. x x szeptember 30. gépüzemeltet, FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és gépkarbantartó 3250 Pétervására Keglevich út 19. x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz Iskola 7184 Lengyel Pet fi u. 5. x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3250 Pétervására Keglevich út 19. x szeptember Kaposvári Egyetem ÁTK-GTK Továbbképzési 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. x szeptember 30. Állattenyészt (baromfi és Központ kisállat) Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3170 Szécsény Haynald L. út 11. x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Táncsics Mihály Mez gazdasági Szakképz Iskola, és FVM Gyakorlóiskola 2600 Vác Telep u x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3250 Pétervására Keglevich út 19. x szeptember 30. Kaposvári Egyetem ÁTK-GTK Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. x szeptember Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz Iskola és Állattenyészt (juh és kecske) 3170 Szécsény Haynald L. út 11. x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Táncsics Mihály Mez gazdasági Szakképz Iskola, és FVM Gyakorlóiskola 2600 Vác Telep u x szeptember 30. Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz Iskola 7184 Lengyel Pet fi u. 5. x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3250 Pétervására Keglevich út 19. x szeptember /148. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16871

16 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Kaposvári Egyetem ÁTK-GTK Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. x szeptember Állattenyészt (sertés) Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3170 Szécsény Haynald L. út 11. x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Táncsics Mihály Mez gazdasági Szakképz Iskola, és FVM Gyakorlóiskola 2600 Vác Telep u x szeptember 30. Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz Iskola 7184 Lengyel Pet fi u. 5. x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3250 Pétervására Keglevich út 19. x szeptember Kaposvári Egyetem ÁTK-GTK Továbbképzési 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. x szeptember 30. Állattenyészt (szarvasmarha) Központ Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3170 Szécsény Haynald L. út 11. x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Táncsics Mihály Mez gazdasági Szakképz Iskola, és FVM Gyakorlóiskola 2600 Vác Telep u x szeptember Állattenyészt technikus Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Szakközépiskola Kaposvári Egyetem ÁTK-GTK Továbbképzési 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. x szeptember 30. Központ Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3881 Abaújszántó Kassai út x szeptember 30. Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz Iskola 7184 Lengyel Pet fi u. 5. x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ 4032 Debrecen Böszörményi út 138. x szeptember 30. Debreceni Regionális Képz Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 6440 Jánoshalma Béke tér 13. x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 7960 Sellye Zrínyi M. u. 2. x x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3250 Pétervására Keglevich út 19. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember 30. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros L rinc 5130 Jászapáti Vasút u. 2. x szeptember 30. Gimnázium, Szakképz Iskola MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám

17 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Aranykalászos gazda Baromfi-feldolgozó Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Kaposvári Egyetem ÁTK-GTK Továbbképzési 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. x szeptember 30. Központ Károly Róbert F iskola 3200 Gyöngyös Mátrai út 36. x szeptember 30. Kecskeméti F iskola 6000 Kecskemét Izsáki út 10. x szeptember 30. Kecskeméti Regionális Képz Központ 6000 Kecskemét Szolnoki út 20. x szeptember 30. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola 4400 Nyíregyháza Krúdy köz 2. x szeptember 30. Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz Iskola és 3170 Szécsény Haynald L. út 11. x szeptember 30. Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Somogyzsitfa Szakközép- és Szakiskolája Sz csénypuszta Ady Endre u. 8. x x x x x szeptember 30. Nyíregyházi F iskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b. x szeptember 30. Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 13. x szeptember 30. OK-TAT-60 Kft Hatvan Tanács út 9. x x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság 4931 Tarpa Árpád u. 24. x szeptember 30. Serényi Béla Gimnázium, Mez gazdasági Bajcsy-Zsilinszky E. u Putnok Szakközépiskola 31. x szeptember 30. Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképz Iskola és 8230 Balatonfüred H sök tere 1. x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x x x szeptember 30. Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13. x szeptember 30. Táncsics Mihály Mez gazdasági Szakképz Iskola, és FVM Gyakorlóiskola 2600 Vác Telep u x x x x x x x szeptember 30. Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és 2910 Tokaj Tarcali út 52. x szeptember 30. Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 4561 Baktalórántháza Naményi u. 7. x szeptember 30. Debreceni Regionális Képz Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember 30. Kecskeméti Regionális Képz Központ 6000 Kecskemét Szolnoki út 20. x szeptember 30. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképz Iskola és 7400 Kaposvár Baross u. 19. x szeptember 30. Gimnázium Nyíregyházi Regionális Képz Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 13. x szeptember /148. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16873

18 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Debreceni Regionális Képz Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. x szeptember Bélfeldolgozó Kecskeméti Regionális Képz Központ 6000 Kecskemét Szolnoki út 20. x szeptember 30. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár Baross u. 19. x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Belovagló Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember Bioállat-tartó és tenyészt Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13. x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember Biomasszael állító Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13. x szeptember 30. Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz Iskola 7184 Lengyel Pet fi u. 5. x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és 4032 Debrecen Böszörményi út 138. x szeptember 30. Távoktatási Központ FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 7960 Sellye Zrínyi M. u. 2. x x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember Bionövény-termeszt Kecskeméti F iskola 6000 Kecskemét Izsáki út 10. x szeptember 30. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola 4400 Nyíregyháza Krúdy köz 2. x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképz Iskola és 8230 Balatonfüred H sök tere 1. x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám

19 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Bolti hentes Bor- és pezsg gyártó technikus Borász Cirkuszi állatgondozó Csokoládétermék-gyártó Csontozó munkás Cukoripari technikus Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13. x szeptember 30. Táncsics Mihály Mez gazdasági Szakképz Iskola, és FVM Gyakorlóiskola 2600 Vác Telep u x szeptember 30. Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és 2910 Tokaj Tarcali út 52. x szeptember 30. Debreceni Regionális Képz Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember 30. Kecskeméti Regionális Képz Központ 6000 Kecskemét Szolnoki út 20. x szeptember 30. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár Baross u. 19. x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. Teleki Zsigmond Mez gazdasági Szakképz Iskola 7773 Villány Mathiász J. u. 2. x x szeptember 30. Károly Róbert F iskola 3200 Gyöngyös Mátrai út 36. x szeptember 30. Kecskeméti F iskola 6000 Kecskemét Izsáki út 10. x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképz Iskola és 8230 Balatonfüred H sök tere 1. x szeptember 30. Teleki Zsigmond Mez gazdasági Szakképz Iskola 7773 Villány Mathiász J. u. 2. x x szeptember 30. Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és 2910 Tokaj Tarcali út 52. x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13. x szeptember 30. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképz Iskola 1062 Budapest Andrássy út x x szeptember 30. és Gimnázium Debreceni Regionális Képz Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember 30. Kecskeméti Regionális Képz Központ 6000 Kecskemét Szolnoki út 20. x szeptember 30. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár Baross u. 19. x szeptember 30. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár Baross u. 19. x szeptember /148. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16875

20 Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe Cukorkagyártó Dieseladagoló-javító Dísznövénykertész Dohánykertész Édesipari termékgyártó Elektromos halászgép kezel je Élelmiszer-higiénikus Els dleges tejkezel Megpályázott régió Ny.-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-M.ország Észak-M.ország Észak-Alföld Dél-Alföld Érvényesség Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Gimnázium 1062 Budapest Andrássy út x x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 6440 Jánoshalma Béke tér 13. x szeptember 30. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros L rinc Gimnázium, Szakképz Iskola 5130 Jászapáti Vasút u. 2. x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember 30. Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1106 Budapest Maglódi út 8. x x x szeptember 30. Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa- Sz csénypuszta Ady Endre u. 8. x x x x x szeptember 30. Pannon Egyetem (Feln ttképzési Intézet) 8200 Veszprém Egyetem u. 10. x x x szeptember 30. Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképz Iskola és 8230 Balatonfüred H sök tere 1. x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Teleki Zsigmond Mez gazdasági Szakképz Iskola 7773 Villány Mathiász J. u. 2. x x szeptember 30. Balásházy János Mez gazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 4014 Debrecen-Pallag Mez gazdász u. 1. x szeptember 30. Széchenyi István Mez gazdasági Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 3. x szeptember 30. Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 4561 Baktalórántháza Naményi u. 7. x szeptember 30. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Gimnázium 1062 Budapest Andrássy út x x szeptember 30. Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Somogyzsitfa Szakközép- és Szakiskolája Sz csénypuszta Ady Endre u. 8. x szeptember 30. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár Baross u. 19. x szeptember 30. FVM Mez gazdasági Szakképz Iskola és 6440 Jánoshalma Béke tér 13. x szeptember 30. Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula Szent István út 38. x szeptember 30. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros L rinc Gimnázium, Szakképz Iskola 5130 Jászapáti Vasút u. 2. x szeptember 30. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár Baross u. 19. x szeptember 30. Táncsics Mihály Mez gazdasági Szakképz Iskola, és FVM Gyakorlóiskola 2600 Vác Telep u x szeptember MAGYAR KÖZLÖNY 2008/148. szám

1. sz. melléklet a./2008 ( ) számú FVM rendelethez

1. sz. melléklet a./2008 ( ) számú FVM rendelethez 1. sz. melléklet a./2008 ( ) számú FVM rendelethez Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben 21 6203 01 Állatgondozó 21 6280 04 31 6203 02 31 5212 01

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/2009. (II. 18.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 9/2009. (II. 18.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 9/29. (II. 18.) FVM rendelethez OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben Régió megnevezése

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet. A 2009.02.26. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet. A 2009.02.26. óta hatályos szöveg Opten Törvéntár Opten Kft. 134/2004. (IX. 15.) rendelet 134/2004. (IX. 15.) rendelet a földművelügi vidékfejleszti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítek megszerzére iránuló szakmai vizsga szervezére

Részletesebben

Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben. Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben. Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe régiók Vizsgáztatásra jogosult intézmény, címe 21 6203 01 Állatgondozó FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 6440 Jánoshalma Béke tér 13. X Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 7401 Kaposvár

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. szep tem ber 28., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2877, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. szep tem ber 28., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2877, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. szep tem ber 28., csütörtök 118. szám Ára: 2877, Ft TARTALOMJEGYZÉK 71/2006. (IX. 28.) FVM r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe

Részletesebben

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztı

Részletesebben

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények intézményenkénti sorrendben

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények intézményenkénti sorrendben Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Balásházy János Mezőgazdasági Középiskola és Kollégium 7184 Lengyel Petőfi S. u. 5. 31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő X 21 6207 04 Kerti

Részletesebben

FIT-jelentés :: Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2015 Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító: 10674110 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1

Részletesebben

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez 64814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 126. szám 3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993.

Részletesebben

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések 1. számú melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján Szakképesítés Megnevezése 1. 26 2 8299 02 2 2 01

Részletesebben

FIT-jelentés :: Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2012 Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító: 10674110 A fenntartó létszámadatai Képzési Összesen A jelentésben szereplők

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet módosítása alapján a fiatal mezőgazdasági termelői

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112.

Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112. Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112. A támogatás célja A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGY I. MINISZTÉRIUM Irományszám : ÁAs s[ A DK. FAZEKAS SÁNDO R. miniszte r. Tisztelt Képviselő Úr!

FÖLDMŰVELÉSÜGY I. MINISZTÉRIUM Irományszám : ÁAs s[ A DK. FAZEKAS SÁNDO R. miniszte r. Tisztelt Képviselő Úr! Országgy űlés Hivatala MINISZTÉRIUM Irományszám : ÁAs s[ A FÖLDMŰVELÉSÜGY I DK. FAZEKAS SÁNDO R miniszte r Érkezett: 216 AUG 5. Iktatószám: PTKF/1236/2/216. Mesterházy Attila ú r országgy űlési képviselő

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések MAGYAR KÖZLÖNY 24. évi 51. szám 4837 1. melléklet az./24. (..) VM rendelethez 1. melléklet a 34/24. (IV. 4.) VM rendelethez Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 5. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

megnevezése gépész Erdőgazdasági gépkezelő Erdészeti gépész Erdészeti felkészítőgép kezelője

megnevezése gépész Erdőgazdasági gépkezelő Erdészeti gépész Erdészeti felkészítőgép kezelője 4. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) FVM rendelethez Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ban

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Debreceni Tankerülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fenntartói azonosító: 39011654-082000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

Költségvetési szerv rövidített neve: DASzK. 2. Székhelye: 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf. 61.

Költségvetési szerv rövidített neve: DASzK. 2. Székhelye: 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf. 61. XX/1130/15/2010. A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az

Részletesebben

XX/1130/15/2010. A költségvetési szerv rövidített neve: KASzK. 2. Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.

XX/1130/15/2010. A költségvetési szerv rövidített neve: KASzK. 2. Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b. XX/1130/15/2010. A VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth.

Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth. Alapító okirat 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth. 2. Az intézmény neve: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Gépészeti Szakképző Iskola Az

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. felhívása szakmai tanulmányi versenyekre a 2010/2011-es tanévre. I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV)

A Vidékfejlesztési Minisztérium. felhívása szakmai tanulmányi versenyekre a 2010/2011-es tanévre. I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása szakmai tanulmányi versenyekre a 2010/2011-es tanévre I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) (mezőgazdaság szakmacsoport, élelmiszeripar szakmacsoport

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Szakközépiskola Szakiskola Beiskolázási tájékoztató Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola 2012-2013 Szakközépiskola Agrár 01 Agrár szakterület (01-es kód) Mezőgazdasági szakmacsoport 4 évfolyamos

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Hogyan és milyen felnőttképzéseket válasszunk időszakban

Hogyan és milyen felnőttképzéseket válasszunk időszakban Hogyan és milyen felnőttképzéseket válasszunk 2014-2020 időszakban Dr. Piros Márta Anna Magiszter Menedzser Kft. Szervezők Médiatámogatók Előzmények jelenlegi helyzet 2007-2013 között az Új Magyarország

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Miskolci Tankerülete 3525 Miskolc, Városház tér 13. Fenntartói azonosító: 39011654-048000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint ÉRKEZETT INTÉZMÉNY INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉNY MEGYÉJE SZAKKÉPESÍTÉS KÉPZÉS

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól A munkavédelemről szóló 993. évi XCIII. törvény. -ában és az illetékekről szóló 990. évi XCIII. törvény 67. -ában foglalt

Részletesebben

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Ssz. OKJ Szakma megnevezése Régiók 1. 31 7862 01 ABC Eladó ÉM KM ÉA ND DD 2. 33 5216 01 Ács-állványozó ÉM KM ÉA 3. 33 5262 01 Asztalos ÉM KM

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

2010. október 28. (csütörtök)

2010. október 28. (csütörtök) PROGRAM az általános mezőgazdasági, agrár-közgazdasági, állattenyésztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2013 KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: 39011654-153000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

OROSZ NYELV. 1986 és 2013 között 1018 középiskolás vett részt az orosz nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

OROSZ NYELV. 1986 és 2013 között 1018 középiskolás vett részt az orosz nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: OROSZ NYELV OROSZ 1 1986 és 2013 között 1018 középiskolás vett részt az orosz nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A tárca háttérintézményei által tolmácsolásra költött kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza tételesen.

A tárca háttérintézményei által tolmácsolásra költött kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza tételesen. FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIU M Iktatószám: PTKF/1225/2/216. DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszte r Mesterházy Attila ú r országgy űlési kéviselő részére MSZP Országgyűlési Kéviselőcsoortja Országgy űlés Hivatala

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

a termék a hirdetési felület

a termék a hirdetési felület a termék A kártyás étkeztető rendszer egy szoftverből, néhány speciális hardverből, és a középiskolás diákoknak kiosztott, vonalkóddal ellátott kártyákból áll. A diákok a kártyán lévő vonalkódot étkezéseikkor,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 18. ú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc Kertészeti

Részletesebben

Székhely Település. 3. NTP-KTMK-12-0012 Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány Zalaegerszeg Zala Tehetséggondozás programozásból 600 000

Székhely Település. 3. NTP-KTMK-12-0012 Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány Zalaegerszeg Zala Tehetséggondozás programozásból 600 000 1. NTP-KTMK-12-0004 2. NTP-KTMK-12-0005 Appendix Alapítványa Bolyai János Gimnáziumért Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása. a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2011/2012-es tanévben

Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása. a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2011/2012-es tanévben Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2011/2012-es tanévben I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben