39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat"

Átírás

1 könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Az önkormányzat saját bevételei (eft) Helyi adók, települési adó Vagyonhasznosítás Vagyonértékesítés Bírság-, pótlék- és díjbevétel Összesen: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (eft) Hitelek tőketörlesztése Hitelek kamat kötelezettsége Összesen: Felelős: - Határidő: - -

2 könyvéből: 40/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a költségvetési évben a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény negyedévente adjon részletes tájékoztatást az önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodásáról és azt a polgármester a polgármesteri jelentés keretében tegye hozzáférhetővé a képviselő-testület számára. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: december 31.

3 könyvéből: 41/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: - Határidő: -

4 könyvéből: 42/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat 1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi START közmunkaprogramok megvalósításáról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja. 2. A képviselő-testület dönt arról, hogy egy meghatározott szempontrendszer alapján fél éven belül ismételten készüljön beszámoló a START közmunkaprogramok keretében elvégzett tevékenységről. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: szeptember 30. a beszámoló előterjesztésére

5 könyvéből: 43/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének (4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.) 2015 januárjában, a Hajdúnánási Óvodában (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy Radványi Csaba, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének vezetőjének értesítéséről gondoskodjon. Határidő: március 20.

6 könyvéből: 44/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók jellemző adatait és február hónaptól június hónapig a mellékelt javaslat szerinti tanulókat támogatja ,- Ft összeggel. Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a pályázók értesítéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos, illetve március az értesítés megküldésére

7 könyvéből: 45/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi elismeréséről szóló Jutalmazási Szabályzat alapján a mellékletben meghatározottak szerint, a versenyeken és pályázatokon sikeresen szereplő 106 tanuló egyéni jutalmazására ,- Ft-ot 31 csapat jutalmazására ,- Ft-ot biztosít az önkormányzat évi költségvetése terhére. A képviselő-testület elhatározza, hogy a mellékletben megjelölt, oklevél elismerésben részesülő tanulók, csoportok részére az oklevél átadására intézményi keretek között - ünnepség keretében - kerüljön sor. Felkéri a polgármestert a jutalmazással kapcsolatos feladatok elvégzésére, az elismerések városi ünnepség keretében történő átadására és az intézményvezetők értesítésére. Határidő: március 15.

8 könyvéből: 46/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 32. (2) bekezdés k) pontjában és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014 (X. 30.) Önkormányzati Rendelet 30. (4) bekezdés c) pontjában foglalt települési képviselői kapcsolattartás feltételeit meghatározó Szabályzatot a határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert a Szabályzatban foglaltak végrehajtására. Határidő: folyamatos

9 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének SZABÁLYZATA a képviselıi fogadóórák megtartásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 32. (2) bekezdés k) pontjában és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 26/2014 (X.30.) Önkormányzati Rendelete 30. (4) bekezdése c) pontjában foglalt települési képviselıi kötelezettség teljesítéséhez a képviselıi fogadóórák megtartásáról a következı Szabályzatot fogadja el. I. A Települési képviselıjogai és kötelezettségei a képviselıi fogadóóra megtartásával kapcsolatban 1. A Települési képviselı a választópolgárokkal való kapcsolattartásra az Önkormányzat Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatti épületében helyiség igénylésére jogosult. 2. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott feladatokra - a 4. pontban foglalt kivétellel - a NAV Irodát biztosítja a települési képviselık részére. 3. A települési képviselık, a polgármester és a fıállású alpolgármester kivételével, havonta 1 óra fogadóóra tartására jogosultak az önkormányzat által biztosított helyiségben. 4. A polgármester és a fıállású alpolgármester saját hivatali helyiségében az alábbi meghatározott idıpontban tart fogadóórát: Dr. Juhász Endre László minden héten kedd óra Szólláth Tibor Zoltán minden héten szerda óra 5. A fogadóórák megtartására kizárólag a hivatali munkaidıben kerülhet sor. 6. A képviselı által elıre meghatározott idıponttól történı eltérést, vagy a fogadóóra elmaradását a képviselı jelezni köteles a jegyzı részére a választópolgárok tájékoztatása céljából. 7. Amennyiben a képviselı az általa elıre meghatározottól eltérı idıpontban kíván fogadóórát tartani, figyelembe kell vennie más képviselık fogadóóráit. 8. Amennyiben ugyanazon idıpontban több települési képviselı is igényt tart képviselıi munkájához helyiség használatára, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodája gondoskodik a helyiségek biztosításáról. Ebben az esetben a NAV Irodán kívül más, erre a célra alkalmas helyiség is felajánlható a települési képviselı részére. 9. Amennyiben rendkívüli esetben a NAV az elıre meghatározott ügyfélfogadási idıtıl eltérı idıpontban is igényt tart az önkormányzat által biztosított helyiségre, a képviselı részére más, kapcsolattartásra alkalmas helyiség is biztosítható. 10. A képviselıi fogadóóra tartására alkalmas helyiségek korlátozott számára tekintettel egy idıben három képvelınél több nem tarthat fogadóórát az épületben. Amennyiben ugyanazon idıpontra négy, vagy több képviselı jelzi helyiségigényét, a kérelmek érkezési sorrendjében kell a képviselık részére helyiséget biztosítani. Ebben az esetben elsıbbséget

10 élvez az a képviselı, akinek fogadóórája az általa elıre meghatározott idıben van és a negyedik és minden további kérelmet más munkanapra kell átütemezni. A képviselık közötti koordinációt a jegyzı, vagy az általa megbízott személy végzi. 11. A települési képviselı maga köteles gondoskodni a fogadóórán szükséges informatikai eszközökrıl. 12. A képviselık kérésére a fogadóóra idıpontjáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató jelentethetı meg. II. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal feladatai 13. A helyiségek fogadóóra tartására történı alkalmassá tételérıl, berendezésérıl, takarításáról, a választópolgárok kulturált ügyfélfogadási körülményeinek biztosításáról Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodája gondoskodik. 14. A települési képviselı írásbeli kérésére a Hivatal Hajdúnánás város hivatalos honlapján közzéteszi a fogadóóra idıpontját és helyét. A tájékoztató megjelentetésére legkésıbb annak a Hivatalba írásban történı beérkezését követı napon kerül sor. A Szabályzatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 46/2015. (II. 19.) számú Képviselı-testületi Határozatával fogadta el. Hajdúnánás, február 19. Szólláth Tibor polgármester

11 könyvéből: 47/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 225/C. -ban foglaltak szerint Szólláth Tibor polgármester évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a szabadság igénybevételéről a képviselő-testület részére a következő ülésen adjon tájékoztatást. Határidő: esedékességkor

12 könyvéből: 48/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 429/2013. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 3. alapján úgy határoz, hogy meg kívánja vásárolni a hajdúnánási 3608/1 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 38. szám alatti kivett irodaház megnevezésű ingatlan 196 m 2 területű részét, melyhez ,-Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat évi költségvetésének ingatlan vásárlásra betervezett előirányzata terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: március 13.

13 könyvéből: 49/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az úgy határoz, hogy a november 27. napján megtartott nyilvános ülésen hozott 352/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozatot az alábbiak szerint módosítja: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 703/3 helyrajzi számú 51 m 2 alapterületű kivett közpark megnevezésű ingatlan beépítésre szánt területté, a hajdúnánási 703/5 helyrajzi számú 112 m 2 alapterületű kivett közpark megnevezésű ingatlan kivett magánúttá történő átminősítését kezdeményezi a területileg illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: február 27.

14 könyvéből: 50/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 276/2014. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Római Katolikus Egyház (4244 Újfehértó, Debreceni út 1. szám) számára biztosított támogatásból el nem számolt Ft támogatás elszámolási határidejét május 31. napjára módosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa, felhatalmazza a megállapodás módosításának aláírására. Határidő: február 28.

15 könyvéből: 51/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 235/2014. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat második bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján az óvodai játékok és eszközök beszerzésére nyújtott támogatás bruttó ,- Ft-os keretén belül van. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről intézkedjen. Határidő: február 20.

16 csütörtökön du. 13,50 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 52/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Ildikó a Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. I./6. ajtószám alatti, 51 m 2 -es, 2 szobás, összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 6569/2005. iktatószámú csereszerződéssel, folytatólagos jogviszonnyal, a korábbi két éves jogviszonyt meghosszabbító, 19/2001. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozattal öt éves időtartamra, január 31-ig bérleti jogot biztosított szociális jelleggel, melyet a 39/2006. (II. 10.) számú Képviselő-testület Határozat három évvel, január 31-ig, illetve a 45/2009. (II. 12.) számú Képviselőtestületi Határozat három évvel, január 31-ig, majd az 58/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján három évvel, január 31-ig szociális jelleggel meghosszabbított. Az összesen tizenhat éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. I./6. ajtószám alatti, 51 m 2 -es, 2 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását - a szociális rászorultságra való tekintettel megállapított kedvezmények megvonása mellett - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. (1)-(6) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 1 évvel, február 1-től január 31-ig meghosszabbítja. A meghosszabbítás idejére az Ör. 14. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: március 16.

17 csütörtökön du. 13,50 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 53/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Ottóné részére a 39/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves időre, február 28-ig bérleti jogot biztosított szociális jelleggel. Az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Irányi u. 1. III./31. szám alatti, 67 m 2 -es, 1+2 fél szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. (1)-(6) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, március 1-től február 28-ig meghosszabbítja. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: március 16.

18 csütörtökön du. 13,50 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 54/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bársony Attiláné a Hajdúnánás, Arany János u. 45./1. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakást a 28/1997. (II. 20.) számú Képviselő-testületi Határozatával három éves időtartamra, február 28.-ig szociális jelleggel kapta meg, melyet 42/2000. (II. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat öt évvel, február 28-ig meghosszabbított. A Hajdúnánás, Arany János u. 45./1. ajtószám alatti lakás helyett a 25/2005. (II. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján - mely szerint az önkormányzati ingatlant értékesítették a Hajdúnánás, Mártírok u. 3. III./12. szám alatti lakást kapta meg, így a bérleti jogviszonya a továbbiakban erre vonatkozik. Továbbiakban a 63/2005. (III.10.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, február 28-ig, ezt követően a 112/2008. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, február 28-ig, majd a 134/2011. (III. 31.) számú Képviselőtestületi Határozat három évvel, február 28-ig, majd az 57/2014. (II. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, február 28-ig szociális jelleggel hosszabbította meg. Az összesen tizennyolc éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Mártírok u. 3. III./12. ajtószám alatti, 51 m 2 -es, 2 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását - a szociális rászorultságra való tekintettel megállapított kedvezmények megvonása mellett - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. (1)-(6) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 1 évvel, március 1-től február 28-ig meghosszabbítja. A meghosszabbítás idejére az Ör. 14. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: március 16.

19 csütörtökön du. 13,50 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 55/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Honfoglalás u. 65./1. szám alatti lakás alapterülete 54 m 2, 1 szobás, komfortos lakást hat hónapos időtartamra - szociális jelleggel elsősorban Daróczi Sándor és Darócziné Szemes Szilvia Zsuzsa Hajdúnánás, Nefelejcs u. 50. szám alatti, másodsorban Kató Gyula és Máró Ferencné Hajdúnánás, Dorogi u. 96. szám alatti pályázónak adja bérbe. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: március 16.

20 csütörtökön du. 13,50 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült könyvéből: 56/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 24./3. szám alatti lakás alapterülete 29 m 2, 1 szobás, komfortnélküli lakást hat hónapos időtartamra - szociális jelleggel elsősorban Menyhárt Árpád és Menyhárt Árpádné Hajdúnánás, Széchenyi krt. 30. szám alatti, másodsorban Siket Sándor Krisztián és Budai Laura Annamária Hajdúnánás, Achim András u. 38/2. szám alatti pályázónak adja bérbe. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: március 16.