Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A SZÁZADBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN"

Átírás

1 Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A SZÁZADBAN

2

3 Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011.

4 Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István Dr. Nagy Ferenc ISBN Bármely másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás és sokszorosítás tilos a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül! Technikai szerkesztő: Szitár Brigitta Nyomda: IMI Print Kft. Nyíregyháza Kiadja: a Bessenyei György Könyvkiadó Kiadóvezető: Száraz Zoltán 2011.

5 Tartalomjegyzék Előszó... 7 A kötetről és közlésmódjáról... 9 Báró Vécsey József és Dessewffy Blanka grófnő A Vécsey gyerekek nevelése A családfő halálától a trianoni békéig A trianoni sokkhatástól a II. világháborúig A II. világháború és ami utána jött I. Vécsey József ( ) levelezése II. Dessewffy Blanka ( ) levelezése III. Vécsey László ( ) levelezése IV. Vécsey Miklós ( ) levelezése V. Vécsey József Aurél ( ) levelezése VI. Vécsey Eszter ( ) levelezése VII. Vécsey Mária ( ) levelezése VIII. Vécsey Paulina ( ) és családjának levelezése IX. Vécsey Magda ( ) levelezése Levelek jegyzéke Felhasznált irodalom A levelekben gyakran előforduló helynevek jegyzéke Válogatás a Vécsey család fotóalbumából

6

7 Előszó Közép-Európa, ezen belül a történelmi Magyarország századi históriájában a történészek eltérő véleményétől, ízlésétől függetlenül rendkívül fontos szerepet játszik az a társadalmi csoport, amelyet leegyszerűsítve arisztokrácia gyűjtőfogalommal látunk el. Persze ez az elit nem egységes, gyakran változik a történelmi múlt nagysága, ragyogása, ezzel együtt befolyási lehetősége is az adott korban. Zsoldos Ildikó a mentalitástörténelem azon különleges fajtájával foglalkozik, amelynek kutatási központjában célzottan a magyarországi arisztokrata családok állnak, ezen belül jelen esetben a szatmári Vécseyek. Ahogy a szerző pontosan megfogalmazza:... az uralkodóhoz hű családnak példáján keresztül megvilágítani az arisztokrácia századi társasági életét, a főúri házasságok révén való összefonódását, világnézetét. A tehetséges, fiatal történész kolleganő magyar és román levéltárakban végzett rendkívül alapos kutatómunkát, amelynek középpontjában a szatmári Vécsey család levéltárában található levelek, naplók, gazdasági feljegyzések állnak. Zsoldos Ildikó nagy érdeme a történelmi ív megrajzolása, amelynek korszakhatárai 1848 és 1953 közé tehetők. Ez a több mint száz esztendő a magyar történelem sorsdöntő, napjainkra is kiható időszaka. Így a család történetének főbb állomásait össze lehet vetni Magyarország történetének máig kiható eseményeivel. Vécsey József, az apa az es forradalom és szabadságharc eseményeiben nem vállalt szerepet, viszont az osztrák haditengerészet tisztjeként részt vett Velence ostromában. Politikai pályáját a Felirati Párt elképzelései motiválták, míg magánéletét Dessewffy Blanka grófnővel (az újkonzervatív Dessewffy Emil lányával) kötött házassága. Négy leányt és három fiút neveltek fel. E körülmény azért is lényeges, mert az ő mindennapjaikat megőrző levelek, naplófeljegyzések szolgálnak a kutató történész számára alapvető tájékozódási pontként. A szerző helyesen nagy gondot fordít a gyermekek neveltetésére, tanulmányaira, többek között az idegen nyelvek elsajátítására, minek következtében felnőtt korban már öt nyelven beszéltek és írtak. Ahogy fentebb említettük, a történész kolleganő kimagasló érdeme a majdnem két évszázadot átfogó történelmi ív bemutatása. A 19. század érdekes, viszonylag nyugodt arisztokrata családtörténetét megszakítja Trianon, amely a Vécsey család birtokainak nagy részét Románia és Csehszlovákia határai mögé helyezi át. A szerzőnek teljesen igaza van, amikor azt állítja, bekövetkezett a magyar arisztokrácia jelentős mértékű társadalmi státuszvesztése, amit alátámaszt Vécsey Eszter ban megfogalmazott gondolata:... a tekintély, a felsőbbség elismerése háttérbe szorult. A forráskiadvány szerzője nagy alapossággal kutatta fel a témával kapcsolatos könyvészeti anyagot is, s így került érdeklődése középpontjába Vécsey Magda Rabságunk kezdetén című munkája, amely 1922-ben a Pallas Kiadó gondozásában jelent meg és sokáig indexen is volt. Helyesen mutat rá arra a tényre is, hogy milyen szenvedést, nehéz életkörülményt teremtett a forradalmi korszak, ugyanakkor ennek ellenére milyen felelősséget érzett családtagjai iránt. A családtörténet lezárása lehet a 2003-as év, hiszen Vécsey Paulina bárónő és Sztáray Sándor gróf unokája, ifj. Sztáray Mihály ekkor érkezett a korábbi családi központba, Sárközújlakra, amelyről a Szatmári Friss Újság is beszámolt. Az olasz állampolgárságú grófi sarj a kastély és a szántóterület visszaigénylését tervezi, ehhez azonban meg kell szereznie a román állampolgárságot. 7

8 Zsoldos Ildikó kitűnő stílusban megírt, számos, történészek által nem ismert részletekre kiterjedő bevezető tanulmánya, az értékes források publikálása jelentős hiánypótló munka a magyar és külföldi történeti irodalomban. Értékes tudományos mű, amely méltán tarthat igényt a századi Magyarország történetével foglalkozó történésztársadalom figyelmére. Czövek István 8

9 A kötetről és közlésmódjáról Az 1692-ben bárói rangot kapott Vécsey család szatmári ágát a magyar történettudomány jogosan vagy jogtalanul kissé elhanyagolta. Ezt a hiátust próbáljuk pótolni ezzel a forráskiadvánnyal, melyben kísérletet teszünk a magyar arisztokráciához tartozó, Szabolcs és Szatmár vármegye történetében jelentős szerepet játszó báró Vécsey József családtörténetének bemutatására. Másrészt mentalitástörténeti munkának is szánjuk a kötetet, s ennek az uralkodóhoz hű családnak a példáján keresztül próbáljuk megvilágítani az arisztokrácia 19. századi, 20. század eleji élénk társasági életét, a főúri famíliák házasságok révén való összefonódását, világnézetüket, gyerekek és felnőttek hétköznapjait, környezetét, a szűkebb és tágabb családon belüli kapcsolati hálóikat, gondolkodásmódjukat, értékrendjüket, az országos és lokális politikáról való vélekedésüket, hasznos és haszontalan szórakozási lehetőségeiket. A vidéki élet szépsége ezeket az arisztokratákat csupán tavasztól őszig vonzotta, a tél beköszöntével a fővárosban vagy valamelyik belföldi, illetve külföldi nagyvárosban időztek. Ez történhetett tanulási, tapasztalatszerzési célzattal, politikai feladatok végzése, gyógykezelés vagy rokonlátogatás címén. A közölt levelek, melyeket az Arhivele Nationale - Directia Judeteana Cluj (Kolozs Megyei Állami Levéltár) 452 számú fondja (Fondul familial Vécsey) őriz, érdekes adalékokat szolgáltatnak arra vonatkozóan is, hogy a Vécsey család tagjai a 19. század második felében hogyan élték meg a magyar társadalom átstrukturálódásának feszültségekkel terhelt folyamatát, hogyan viszonyultak a nemzetiségi kérdéshez, s képet kapunk arról is, hogy kik alkották a família kiszolgálói apparátusát. Izgalmas kérdés az is, hogy ez az előkelő, de gazdaságilag egyre kevésbé stabil család hogyan vészel át többszörös válságszituációkat. A családi birtokok Szatmár, Szabolcs, Ung és Békés vármegyékben terültek el, s a trianoni határhúzás következtében jelentős birtoktestek kerültek Romániához és Csehszlovákiához. Ez óriási gazdasági és mentális traumát okozott a szatmári Vécseyeknek. Az I. világháború utáni Romániában és Csehszlovákiában keresztülvitt agrárreformok tovább zsugorították az öröklésből kifolyólag egyébként is aprózódó, gyakran hitelekkel terhelt birtokokat. A megváltozott körülmények közötti fennmaradást tovább nehezítette a családban bekövetkezett tragédiák sora. Az augusztus 30-i II. bécsi döntés a sárközi uradalmat visszacsatolta ugyan Magyarországhoz, de a II. világháború újabb megpróbáltatások elé állította a még életben lévő családtagokat. A világégést követő politikai berendezkedés következtében pedig a maradék birtokot is elveszítette a család, mely férfiágon kihalt. A forráskiadvány kizárólag leveleket tartalmaz, elsősorban családi üzenetváltásokat, melyeknek levéltári rendezése mindezidáig csupán nagyvonalakban történt meg. A Vécseyek századi történetének rekonstruálásához felhasznált egyéb forrásokat mint birtokpapírokat, végrendeleteket, nekrológokat, naplókat és egyéb feljegyzéseket, hivatalos értesítéseket, számlákat, nyugtákat, szerződéseket, iskolai értesítőket, bizonyítványokat a kötet előtanulmányához használtuk fel. Mivel a forrásként közölt levelek mindegyike az Arhivele Nationale - Directia Judeteana Cluj 452 számú fondjában található, fölöslegesnek tartottuk ezt minden egyes levél után feltüntetni. A Levelek jegyzékében viszont egyenként megadtuk, hogy a 452 fondon belül hol lelhetőek fel. Az itt alkalmazott jelzetek feloldását a Felhasznált forrásokban tüntetjük fel. 9

10 A leveleket a mai helyesírás szabályai szerint közöljük. A ma érvényben lévő helyesírás szabályait alkalmaztuk a nagy és kisbetűk, a rövid és hosszú magánhangzók, illetve mássalhangzók használatában, a szavak egybe- és különírásában, valamint a személy- és településnevek megjelenítésében. Egyes meghonosodott idegen szavak írásmódját modernizáltuk. A korhűség kedvéért természetesen meghagytuk az archaizmusokat, megőriztük a levélírók stílusának a korra jellemző sajátosságait. Mivel a központozásra sok esetben nem figyeltek a levélírók, a könnyebb olvashatóság, értelmezhetőség és élvezhetőség kedvéért az indokolatlanul hosszú mondatokat vesszővel, ha nagyon szükségesnek éreztük, ponttal tagoltuk. A levelek magyarázatot igénylő részeire a lábjegyzetben, illetve szövegközi szögletes zárójelben [ ] adtunk felvilágosítást. A nem teljes levelek esetében melyeket csonkaságuk ellenére közlésre méltónak tartottunk zárójel közé tett pontokat [...] alkalmaztunk. Mivel a levelek írásképei rendkívüli változatosságot mutatnak, néhány helyen kerek zárójelbe tett kérdőjellel (?) jeleztük, ha nem voltunk biztosak a szó olvasatában. Az elolvasni nem tudott, illetve levelekből letépődött, tintával leöntött vagy egérrágta részeket kipontoztuk. A magyar nyelvű levelekben előforduló idegen mondatok, idézetek, kifejezések fordítását lábjegyzetben vagy szövegközi szögletes zárójelben [ ] adtuk meg. A tollhibákat kijavítottuk. A leveleket a válogatás után báró Vécsey József családjának létszámából adódóan kilenc nagyobb blokkba rendeztük. Elsőként a családfő, majd felesége, fiai, végül lányai üzenetváltásai következnek. Az egyes blokkokon belül azt a szabályt követtük, hogy először kronologikus sorrendben az adott családtag által írtakat közöljük, majd azokat a kiadásra érdemesnek tartottakat, melyeket nem a szűken vett családtagoktól kapott. Ez utóbbiak száma viszonylag csekély. A fejcímekben két nevet szerepeltetünk, a levélíróét és a címzettét. Ha nem vagyunk biztosak a címzett személyében, azt kérdőjellel (?) jeleztük. A nevek mellett nem tüntettük fel a nemesi címeket. A levelek keltét egységesen a levél előtt adtuk meg, függetlenül attól, hogy a levélíró hol és milyen formátumban, s egyáltalán keltezte-e a levelet. A pontos dátumot néha a postabélyegzőből vagy egyéb körülményekből sikerült megállapítani. A problematikus esetekben (?) keltezést alkalmaztunk, megpróbáltuk behatárolni a körülbelüli dátumot, ennek alapján helyeztük el a kötetben a levelet, s jegyzetet fűztünk hozzá. A kezdőbetűkkel vagy más rövidítésekkel jelölt személy vagy helységneveket szögletes zárójelben oldottuk fel. A gyakran előforduló becenevek megfejtését jegyzetben adtuk meg az első előforduláskor. A fotóalbumban szereplő képek mindegyike az Arhivele Nationale - Directia Judeteana Cluj 452 Nr. inv. 88 és Nr. inv. 89 Fotografii fondban található, így forráshelyüket külön nem jelöltük. Végül szeretnék köszönetet mondani az Arhivele Nationale - Directia Judeteana Cluj igazgatójának, Dr. Ioan Dragannak és a levéltár valamennyi munkatársának a kutatásaim során nyújtott segítségükért. Rendkívül hálás vagyok a kötet lektorainak, Czövek István professzor úrnak és Nagy Ferenc c. levéltár-igazgatónak is, akik a kézirat elolvasását követően hasznos szakmai tanácsokkal láttak el. Szintén köszönet illeti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökét, Seszták Oszkár urat, aki anyagi támogatással járult hozzá a kiadvány megjelentetéséhez. 10

11 Báró Vécsey József és Dessewffy Blanka grófnő A hernádvécsei és hajnácskeöi Vécsey család mely 1692-ben kapott bárói rangot 1 szatmári ágának története Vécsey Istvánnal ( ) vette kezdetét. A Vécseyek főnemesek lévén saját köreiken belül házasodtak, így valamilyen szinten több tekintélyes arisztokrata családdal is rokonságban álltak. A Vécseyek mindig jelentős politikai és közéleti szerepet játszottak Szatmár vármegye életében. Báró Vécsey István Miklós nevű fia ( ) 1803-tól 1829-ig főispánként állt a vármegye élén. Ezt a pozíciót Vécsey István unokája, ifjabb Vécsey Miklós ( ) is betöltötte 1829 és 1845 között. 2 Ifjabb Vécsey Miklós József nevű fia a Szatmár vármegyei Sárközön látta meg a napvilágot február 3-án ig tulajdonképpen egy hagyományos politikusi karrierúton haladt. Tanulmányait magántanulóként végezte, hisz ebben az időben a főúri családokban ez volt a bevett szokás végétől a bécsi egyetemen két évig bölcsészeti, egy évig pedig jogi tanfolyamokat hallgatott. Az iskolai kereteken túl magánúton is képezte magát elsősorban a magyar jog területén. Nevelője 1842-től Szepesi Imre kegyes tanítórendi áldozópap volt ban Vécsey József Pesten jogi vizsgát tett, majd joggyakorlatát Verőce vármegyében Jankovich László alispán mellett aljegyzőként kezdte meg. Jurátusnak 1847 végén esküdött fel a királyi kúriánál és jelen volt Pozsonyban november 12-én az utolsó rendi országgyűlés megnyitásán. Az országgyűlés munkájában azonban a továbbiakban nem vett részt, mert egyik rokona egzotikus utazásra csábította. Az utazás egyébként az arisztokraták kedvelt időtöltési formájának számított, mely a nevelés részeként a világlátás szélesítését és tapasztalatszerzést is jelentett a szórakozáson túlmenően. Nagy érdeklődést váltottak ki bennük a fejlett nyugat-európai országokon (Anglia, Franciaország) és Itálián kívül a közel-keleti területek is. Az egykori nagy civilizációk iránti kíváncsiság motiválhatta Vécsey Józsefet is, aki otthagyva a pozsonyi korszakalkotó diétát afrikai és ázsiai területek felfedezésére indult. Járt Egyiptomban, ahonnan teveháton indult a Szentföldre, de nem maradt ki a programból a kor egyik diplomáciai központjának számító Konstantinápoly meglátogatása sem. Nagy hatást gyakorolhatott rá ez az utazás, s további kalandokra is vágyhatott, hiszen Triesztben megállva megérlelődött benne az elhatározás, hogy önkéntes hadapródként beáll a haditengerészethez, amihez végül megkapta az atyai hozzájárulást is. (Ő viszont László fiát rákényszeríti majd a katonai pályára.) Vécsey József az es magyar forradalom és szabadságharc eseményeiben nem vállalt szerepet, viszont a haditengerészet tiszthelyetteseként, majd nem sokkal később tisztjeként részt 1 A Vécsey család leszármazási vázlatát lásd Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. IV. kötet. Budapest, Az első ismert ős Szőllősi Balázs, aki királyi adományként kapta többek között az Abaúj megyei Vécsét. Innen a névátvétel. A család alapítója Vécsey Sándor Hajnácskő várkapitánya és ura. 2 Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. Budapest, é. n. (a továbbiakban: Szatmár vármegye) Szepesi Imre április 9-én született Léván. Tanulmányainak befejezése után 1833-tól öt évig Kis- Szebenben tanárkodott, majd Budára helyezték át től 1848-ig a Vécsey bárók nevelőjeként Bécsben és Sárközön tartózkodott. Jeles zenészként nagy gondot fordított az ifjúság zenei oktatására. Figyelemreméltó irodalmi munkássága is től 1864-ig a pesti kegyesrendi főgimnázium igazgatójaként funkcionált, 1865-ben egyetemi magántanár, 1870-ben a klasszika-filológia rendes tanára lett a pesti egyetemen január 9-én Pesten hunyt el. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. kötet. Budapest,

12 vett az osztrákok oldalán Velence ostromában. Az itáliai események pedig közvetve mégiscsak befolyásolták a magyar forradalom vívmányainak sorsát, hiszen az osztrák udvari körök taktikája 1848 tavaszán a következő volt: elsőként rendet tenni Itáliában, eközben kényszerűségből engedni a magyar reformerek követeléseinek. Ezt az időszakot tekinthetjük a magyar forradalom felszálló ágának, amit az itáliai mozgalmak leverése után a leszálló ág követett, amikor is az osztrák udvar egyre határozottabban a forradalmi vívmányok visszavételére törekedett, s így elkerülhetetlenné vált a magyar szabadságharc kirobbanása. Velence augusztus 29-i megadását követően Vécsey Józsefet Konstantinápolyba, Triesztbe, majd Madeirára vezényelték, mely utazások visszaemlékezései szerint bőséges kalanddal szolgáltak számára tavaszán pedig a Venus nevű fregattal Nápolyba indultak, hogy a forradalmi kormány által Velencéből elvitt ágyúkat visszaszállítsák. A nyarat pedig az Adriai-tengeren cirkálva töltötték. Az 1851-es amerikai utazás közben viszont sárgalázba esett. Ez egy súlyos trópusi fertőző betegség, mely máj- és vesebántalmak, hányinger és magas láz kíséretében jelentkezik, vírusát pedig moszkitó terjeszti. Vécseyt a sárgaláz nem ijesztette el a haditengerészettől, s fölgyógyulása után ismét hajóra szállt. 4 Ebből az életvitelből apja szeptember 26-án bekövetkezett halála szakította ki, hiszen a hagyatéki ügyek elintézése miatt egy évet Magyarországon kellett töltenie novemberében azonban visszaindult Triesztbe. Legközelebb csak 1857 őszén jött haza rövid szabadságra ban Miksa főherceg hadsegédévé lépett elő. Az 1859 áprilisában indult szárd-piemonti-francia osztrák háborúban egy nyolc ágyús hadi naszád parancsnokságával bízták meg, melynek feladata az ostromzár alatt lévő velencei kikötő déli részén Chioggia védelme volt. Harcra azonban itt nem került sor, de Vécsey József Antal nevű testvére életét veszítette a háború során. Gudenus János József A magyar főnemesség XX. századi genealógiája című munkájában Vécsey Antalt születési évszám nélkül ugyan, de báró Vécsey Miklós ( ) és Markovics Vilma ( ) elsőszülött gyermekeként tünteti fel. A családi iratok szerint viszont ban látta meg a napvilágot, József 1829-es, Erzsébet 1833-as és Miklós 1835-ös születése után. Vécsey Antal kapitányként vett részt a szárd-piemonti-francia seregek elleni háborúban Appel 5 őrnagy vezérlete alatt június 19-én, a solferinói csata előtt néhány nappal a Castelvenzago nevű házcsoportban rejtőző olaszok sortűz alá vették Appel különítményének előcsapatát, ekkor vesztette életét Vécsey kapitány is állítólag 19 golyó által. 6 Vécsey József az július 11-én megkötött villafrancai fegyverszünetet követően ismét elfoglalta hadsegédi helyét, de a tél nagy részét szabadságon töltötte megromlott egészsége miatt márciusában pedig végleg búcsút vett a haditengerészettől. Vécseyt élete végéig kínozta a köszvény. Fájdalmainak enyhítésére rendszeresen alkalmazta a karlsbadi kúrákat. (Ez az ízületi betegség egyébként jellemző volt az egész családra.) A nagy hazatérés után Nyíracsádon lakott. Kezdett bekapcsolódni a politikai életbe, elvállalta a Szatmári Gazdasági Egylet alelnöki pozícióját. 7 Az október 20-án kibocsátott Októberi Diploma kiadása után az uralkodó Szabolcs vármegyében főispáni pozícióval kínálta meg, de Vécsey József ekkor még a bizonytalan politikai viszonyok 4 Arhivele Nationale-Directia Judeteana Cluj (a továbbiakban: ANDJC) 452 Fondul familial Vécsey (a továbbiakban: 452) Nr. inv. 79 Carnete de însemnări (a továbbiakban: Nr. inv. 79) 5 Appel ekkor a 2. ulánusezred őrnagya volt, később Bosznia katonai parancsnoka lett. 6 ANDJC 452 Nr. inv Szatmár vármegye

13 miatt nem fogadta el a kinevezést. (Végül Jármy Imre lett a vármegye kinevezett főispánja.) 8 Nem sokkal később, 1860 decemberében Szatmár vármegye másodalispánjává választották, minek következtében a megyeszékhelyre, azaz Nagykárolyba költözött. Politikusi ambíciói miatt azonban alispáni teendőitől hamar búcsút vett, ugyanis a kiegyezési tapogatózások jegyében Ferenc József 1861 tavaszára összehívta a magyar országgyűlést. A választásokat 1861 márciusában az 1848-as választójogi törvény alapján bonyolították le. Vécsey József a Deák csoport, azaz a Felirati Párt elképzeléseivel azonosulva az aranyosmeggyesi választókerületben lépett fel, ahol ellenjelölt nélkül, egyhangúlag 9 választották meg. Fia, Vécsey László 1906-ban szintén itt mérettette meg magát alkotmánypárti politikusként, ám neki apjával ellentétben már meglehetősen kemény harcot kellett vívnia a győzelemért. Vécsey József az 1861-ben megnyíló országgyűlési ciklus idején a fővárosban többször is találkozott Dessewffy Blanka grófnővel, akit hamarosan feleségül kért. A házasságnak a menyasszony részéről egészen biztosan volt érzelmi motivációja. Blanka Vécsey József iránti szimpátiájáról vallanak 1858-as naplóbejegyzései, melyeket itáliai utazása alatt írt. Blanka ezt a naplót május 16-án kapta ajándékba Marcell bácsikájától. 10 Ám nemcsak hogy nem vezette azt napi rendszerességgel, az elkezdéssel is elég sokáig várt február 9-i az első bejegyzés benne, ekkor érkezett meg ugyanis a Dessewffy család Velencébe. Két hónapra volt szükség ahhoz, hogy valamennyi fontosnak vélt nevezetességet megtekintsenek. Eztán áprilisban következetett Vicenza, Verona, Milánó, Sesto Colende, comoi gőzhajózás és Bergamo. Velencében Vécsey József többször is látogatást tett a Dessewffy családnál...igen kedves ember s énnekem nagyon tetszik 11, igen jól mulattatott bennünket utazásainak elbeszélésével, egyébiránt is vele társalogni nagyon kellemes 12 így vélekedett a 16 éves Blanka. Sőt március 13-án Vécsey és egyik tengerésztársa elkísérte a grófkisasszonyokat az Arzenálhoz. Minden, amit ma láttunk, igen érdekelt engem 13 áll a naplóban. Nagyon imponálhatott neki a tengerésztiszt és annak élményei, mert a tengertől kissé ódzkodó Blanka a nap végén így nyilatkozott: én már egészen kibékültem a tengerrel, sőt nagy csodálója vagyok... már most tökéletesen helyben 8 Czövek István: Az önkényuralom és a dualizmus kora. In: Cservenyák László (szerk.): Szabolcs-Szatmár- Bereg megye monográfiája. Nyíregyháza, (a továbbiakban: Czövek, 1993.) 9 Az évi V. törvénycikk 30. paragrafusa értelmében, ha a választókerületben csak egy jelölt indult, a választási elnök nem rendelte el a szavazást, a választást befejezettnek, s a jelöltet megválasztott országgyűlési képviselőnek jelentette ki. Ha azonban volt ellenjelölt és tíz választópolgár szavazást kívánt, el kellett rendelni a szavazás megindítását. Dr. Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár évi törvény-czikkek. Budapest, Dessewffy Marcell Dessewffy József ( ) és Sztáray Eleonóra ( ) harmadik gyermeke, Blanka édesapjának, Dessewffy Emilnek ( ) testvére. Marcell grófot Gudenus nem említi genealógiai munkájában. A pótlásokat tartalmazó V. kötetben már szerepel 1813-as születési dátummal. A családi iratok szerint azonban 1810-ben született. Továbbá a családi feljegyzések szerint az elsőszülött nem Aurél, hanem Virgina volt. Aurél pedig nem 1809-ben, hanem 1808-ban látta meg a napvilágot. Emil 1812-es születési éve Gudenusnál is helyesen szerepel. ANDJC 452 Nr. inv. 189 Corespondentă (a továbbiakban: Nr. inv. 189) Gróf Dessewffy Józsefné született Sztáray Eleonóra grófnő életrajza ( ) Vö. Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I. kötet. Budapest, (a továbbiakban: Gudenus, 1990.); Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. V. kötet. Budapest, ANDJC 452 Nr. inv. 81 Carnete de însemnări (a továbbiakban: Nr. inv. 81) Dessewffy Blanka naplója március 1-ji bejegyzés 12 ANDJC 452 Nr. inv. 81 Dessewffy Blanka naplója március 7-i bejegyzés 13 ANDJC 452 Nr. inv. 81 Dessewffy Blanka naplója március 13-i bejegyzés 13

14 hagyom öcsémet, hogy tengerész akar lenni április 19-én fejeződött be a Blankára nagy hatást gyakorló itáliai utazás. Bár leírta, hogy Velencében töltötte élete legszebb napjait, mégis örült a hazatérésnek. Nékem hazánk a legszebb, legjobb, legtökéletesebb országnak tetszik. Hasonlóan a vándormadarakhoz, elhagyhatjuk ugyan időnként hazánkat, hanem soha sem építsük állandó fészkünket idegen honban, maradjunk itt hűségesen s énekeljük halhatatlan költőnkkel: A nagy világon e kívül / Nincsen számodra hely / Áldjon vagy verjen a sors keze, / Itt élned, halnod kell! 15 nyilvánította ki hazaszeretetét a romantikus életérzéssel áthatott 16 éves Blanka, aki ettől kezdve naplója vezetését egy ideig szüneteltette ben kezdte újra írni, de ekkor már nem magyarul, hanem hol franciául, hol angolul, helyenként pedig olaszul. Blanka művelt arisztokrata hölgy lévén e négy nyelven kívül természetesen németül is kifogástalanul írt és beszélt. Valószínűleg a Vécsey iránt érzett vonzalma miatt vált fontossá a naplóírás 1861 tavaszán. Ezekből a bejegyzésekből kiderül, hogy boldoggá tették őt azok az esték, amikor alkalma volt viszontlátni Vécseyt, aki egyszer egy kék brosst ajándékozott neki, máskor pedig egy nagy virágcsokorral lepte meg, melyet állítólag maga szedett Acsádon. Az eljegyzésre 1861 szeptemberében került sor, december 4-én Pozsonyban pedig örök hűséget esküdtek egymásnak. A 19 éves ifjú feleség jó partinak számított a főúri körökben. Édesapja gróf Dessewffy Emil, az újkonzervatívok prominens alakja, édesanyja báró Wenkheim Paulina (az március 2. október 20. között magyar miniszterelnökként funkcionáló báró Wenkheim Béla testvére). A Dessewffy család 19. századi jólétének alapjait tulajdonképpen Dessewffy Emil édesanyja, gróf Dessewffy Józsefné született Sztáray Eleonóra grófnő teremtette meg, aki 1805-ben kötött házasságot a politikai és írói tevékenységet is folytató gróf Dessewffy Józseffel. Dessewffy József a gravaminalisták, azaz a rendi sérelmi ellenzék köréhez tartozott ban gróf Széchenyi Istvánnal nyilvános polémiába kezdett A Hitel czímű munka taglalatja című röpiratának megjelentetésével. Ebben az időben a család anyagi problémákkal küszködött ban átköltöztek Zemplén vármegyéből a szabolcsi Szentmihályra, ahol három parasztházban rendezkedtek be. A családi birtok nagy részén zálog volt. A rendkívül kemény, erős akaratú Sztáray Eleonóra szigorú takarékossági intézkedések bevezetése mellett vette kezébe a birtok irányítását. A családi iratok szerint újra szokásba hozta a robotot ott, ahol ekkor azt már nem alkalmazták. Ez természetesen indulatokat szült, s e feszült viszony nem egyszer épületek felgyújtásáig fajult. Megkezdődött viszont a családi kastély építése, mely körül hatalmas angolpark kialakítására került sor. Amikor 1836-ben gróf Dessewffy Emil megházasodott, ifjú arájával már ebbe a kastélyba költözhetett be. Sztáray Eleonóra és menye tulajdonképpen együtt végezte a háztartás irányítását. Emilnek és Paulinának öt gyermeke született. Közülük három érte meg a felnőttkort: Blanka, Valéria 16 és Aurél. Az újkonzervatív csoporthoz tartozó Dessewffy Emil gróf oroszlánrészt vállalt az ban létrehozott Konzervatív Párt megalakulásának előkészítésében és a program megfogalmazásában őszén az országgyűlésen való részvétel miatt családjával együtt 14 Uo. Dessewffy Aurél ifjúkorában tagja és evezőse volt a pozsonyi Hajós Egyletnek, de nem lépett tengerészi pályára. 15 ANDJC 452 Nr. inv. 81 Dessewffy Blanka naplója április 19-i bejegyzés 16 Ő a szülők negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot 1843-ban. Dessewffy Emil és Wenckheim Paulina első gyermekét is Valériának keresztelték, ő azonban 1842-ben négy éves korában meghalt. (Őt nem említi Gudenus munkája. Gudenus, ) Az 1840-ben másodikként világra jövő Szerafina 1852-ben hunyt el. ANDJC 452 Nr. inv. 290 Însemnări privind biografia Valerie Dessewffy (a továbbiakban: Nr. inv. 290) 14

15 Pozsonyba ment. Az 1848-as forradalmi események hatására azonban visszavonult a napi politikától. A szabadságharc idején Pozsonyban maradtak. Emil testileg-lelkileg meggyötört édesanyja viszont nem volt hajlandó elhagyni szentmihályi kastélyát, melynek védelmét felváltva látták el honvédek, nemzetőrök, s még maga Görgey Artúr is, végül pedig egy orosz tábornok hadosztályával együtt. A grófné életuntságához családi tragédiák sora vezetett februárjában elveszítette fényes jövő előtt álló Aurél fiát, aki az es reformországgyűlésen az újkonzervatívok szellemi vezetőjeként működött ban pedig férje távozott az élők sorából. Sztáray Eleonóra szeptember 24-én követte őket. 17 Emil családjával csak 1850 tavaszán költözött vissza Szentmihályra, ahol a gazdaság újjászervezésével töltötte napjait. A politika színpadára újra csak 1860-ban lépett, amikor is a Habsburg Birodalomban a válság elmélyülni látszott. Az uralkodó egyfajta válságkezelési próbálkozásként a magyar konzervatívok tervezete alapján bocsátotta ki október 20-án az Októberi Diplomát, melyet társadalmi támogatottság hiányában 1861 februárjában a Februári Pátens követett. A magyar közvélemény ezt is elutasította. Az 1861-es év azonban magánéleti örömöket tartogatott Dessewffy Emil számára, mégpedig Blanka lányának korábban már említett esküvőjét báró Vécsey Józseffel. A fiatal pár Sárközön telepedett le, s mivel a kiegyezési tárgyalások egy időre megakadtak, Vécsey József birtokaira húzódott vissza. Elsősorban a nyíracsádira koncentrált, melyet korábban bérlők használtak, de az Ung megyei Szennán is gazdálkodott. Nyíracsádon rendeztek be maguknak kastélynak semmiképp, inkább úrilaknak nevezhető otthont, mely szerénysége ellenére valamennyi családtag legkedvesebb tartózkodási helye maradt mindvégig tavaszán költözött a már négy főre duzzadt Vécsey család Nyíracsádra. Blanka grófnő összesen nyolc gyermeknek adott életet, akik közül egyet, az április 25-én született Emilt 15 hónapos korában elveszítettek. Négy leányt és három fiút neveltek fel: Esztert ( ), Máriát ( ), Lászlót ( ), Miklóst ( ), Paulinát ( ), Magdát ( ) és József Aurélt ( ). Vécsey Józsefet 1865 novemberében ismét megválasztották az aranyosmeggyesi választókerület országgyűlési képviselőjének. A kiegyezési tárgyalások sikerre vitele pedig főispáni állásba emelte Szabolcs vármegyében elején feleségéhez írott leveleiből kiolvasható az a feszült várakozás, amelyet a kinevezés publikálása előtti hónapokban átélt. Ferenc József ugyanis játszott a magyar urakkal és Vécsey bárót is csak március 28-án, tehát jóval a két legfontosabb kérdés, azaz az adó- és újoncmegajánlás megszavazása után fogadta audiencián, ahol már mint szabolcsi főispánt üdvözölte. A koronázási ünnepségeken ebben a minőségében vett részt. Tagja volt a delegációnak is, s haditengerészeti működése során szerzett tapasztalatai miatt elsősorban a tengerészeti büdzsé megállapításában számítottak munkájára. Főispáni működésének első időszakában a szabolcsi közgyűlésen egyfajta miniválság alakult ki. Szabolcsban ugyanis a kiegyezéssel elégedetlen Balközép és Szélsőbal jelentékeny bázissal rendelkezett. Az szeptember 2-i közgyűlésen két felszólaló is indítványozta, hogy a vármegye intézzen levelet Kossuth Lajoshoz. Szeptember 5-én a vármegye közönségének nagy része jegyzőkönyvbe akarta vetetni Kossuth Lajos hazahívását. A határozat ellen Vécsey főispán óvást emelt és lemondva a közgyűlés elnökségéről elhagyta az üléstermet. Az óvást a közgyűlés nem fogadta el, 17 ANDJC 452 Nr. inv. 189 Gróf Dessewffy Józsefné született Sztáray Eleonóra grófnő életrajza ( ) 15

16 viszont küldöttséget menesztett a sértett főispán után, amely közölte a báróval, hogy visszavárják a tanácskozásra. Vécsey hajthatatlan maradt, így a közgyűlés levélben hívta meg újra az ülésre. A főispán benyújtotta lemondását. A kormányhoz a vármegyei közgyűlés azzal a kéréssel fordult, hogy ne fogadja el a leköszönést. Vécsey levelet intézett a vármegye közönségéhez, mely az szeptember 12-i ülésen került felolvasásra:... a kormány a tudvalevő aggályait ébresztő a megye eljárása folytán törvényes hatalmával is fellépni akarva kéri, hogy tegyen oly intézkedéseket a megye, melyek által a sajnálatos következményeknek eleje vetessék. Ennek folytán a félreértés megszüntetése végett, hogy a folyó hó 4-én Kossuthhoz küldendő levél egyedül a tisztelet kifejezésére vonatkozó része megtartandó legyen. 18 A kérés formájában megfogalmazott fenyegetés figyelmeztetett arra, hogy könnyen válhat Szabolcs felfüggesztett önkormányzatú törvényhatósággá. A közgyűlés tagjai a behódolás mellett döntöttek, így a szeptember 13-i ülést már Vécsey nyitotta meg azzal a bejelentéssel, hogy a helyzet rendeződése miatt a kormány a főispán felmentési kérelmét visszautasította. Vécsey szabolcsi főispánként az 1869-es kampányban nagy erőfeszítéseket tett a Deák Párt érdekében. Feleségének írott leveleiben beszámolt a heves és durva politikai csatározásokról, a már az összeírások során is jelentkező visszaélések sokaságáról, a napirenden lévő verekedésekről, az emberi aljasságról, bezúzott fejekről és halálos áldozatokról. Az ellenzéki többségű törvényhatóságban azonban ennek ellenére sem sikerült mandátumot szereznie a kormánypártnak. Vécsey báró közigazgatási és politikai feladatainak ellátása mellett szívügyének tekintette azokat a régészeti ásatásokat, amelyek a Szent László király által 1085-ben Bököny és Geszteréd közt legyőzött kunok és e csatában elesett magyar hősök csontjainak feltárására irányultak. Leveleiből azt is megtudjuk, hogy ezek az akciók nem minden esetben jártak sikerrel. Előfordult például, hogy két napi munka után vált világossá, hogy mások már megelőzték őket, csupán néhány összezúzott csontot és vastöredéket hagyva hátra. Az ásatást Rómer Flóris Ferenc ( ) régészetünk 19. századi legnagyobb alakja, tulajdonképpeni megalapítója is meglátogatta. A szabolcsi régészeti mozgalom megindításában Vécsey főispánon kívül nagy szerepe volt dr. Jósa András ( ) megyei főorvosnak. Jósáék egy történelmi tévedésből indultak ki. Összetévesztették az évi úz és besenyő betörést amely az erdélyi Kyre eleisonhegyen (Kerlés) vívott csatával és Salamon király győzelmével végződött az évi besenyő betöréssel és Szent László király állítólagos bökönyi csatájával. Ez utóbbi 800. évfordulóját akarták ásatással megünnepelni. Az azonban tény, hogy az évi úzbesenyő betörés Szabolcs vármegyét is sújtotta, aminek bizonyítéka az 1891-ben Apagyon talált 82 darab Salamon-pénz. A pénzvagyon elásója minden bizonnyal áldozatul esett a támadóknak. 19 Vécsey Józsefet 1872 elején saját kérésére felmentette a belügyminiszter, 20 ugyanis úgy döntött, hogy megméretteti magát az 1872-es országgyűlési képviselő-választáson, méghozzá Szabolcs vármegye nyírbátori választókerületében a Deák Párt színeiben. Nyíracsád, ahol birtokkal rendelkezett, a nagykállói kerülethez tartozott, de volt főispánként jól mérte föl, hogy itt kormánypárti képviselőjelöltnek semmi esélye sincs a győzelemre. Azért részt vett a kerület kormánypárti választópolgárainak mozgósításá- 18 Czövek, Bóna István: A honfoglalás előtti kultúrák és népek. In: Cservenyák László (szerk.): Szabolcs-Szatmár- Bereg megye monográfiája 1. Nyíregyháza, , ANDJC 452 Nr. inv. 150 Acte judecătoreşti szám/eln január 26. Főispáni felmentés 16

17 ban, de ez nem bizonyult elegendőnek Kauzsay Károly győzelméhez. A dualizmus korában az ellenzéki többségű Szabolcsban a nyírbátori és esetenként a kisvárdai választókerületben mutatkozott a legtöbb esély kormánypárti politikus megválasztására. Heves kampány zajlott a nyírbátori választókerület választásra jogosultjainak megnyerése érdekében a Deák párti Vécsey József és a Balközép jelöltje, Gencsy Károly között. A báró arról panaszkodott feleségének, hogy Dégenfeld Gusztáv, akinek választási elnökként pártatlan magatartást kellene tanúsítania, pénzzel, szép szóval, vagy ha az nem ér célt, akkor fenyegetéssel próbálja Gencsy mellé állítani a választókat. Végül Vécsey 1197 szavazattal megszerezte a mandátumot. Az 1872-es parlamenti választás azért volt különleges a dualizmus kori Szabolcs választásainak történetében, mert azon kevés törvényhatóságok egyike volt, ahol az évi V. törvénycikk 32. paragrafusának nem teljesen egyértelmű értelmezését kihasználva titkos szavazást rendeltek el. A titkosság azonban sajnos több szempontból is meghiúsult. Az évi XXXIII. törvénycikk 76. paragrafusa pedig már egyértelműen rendelkezett: a szavazás nyilvánosan, élőszóval történik. 21 Vécsey báró inkább csak távolból gondoskodó családapa és férj volt. Hol politikai teendői miatt, hol birtokainak ellenőrzésére hivatkozva hagyta magára feleségét. A rendkívül családcentrikus Blanka kitartó társnak bizonyult, mindig biztos hátteret nyújtott politikus férjének, de mint levelei is és Eszter lányának későbbi visszaemlékezései is bizonyítják, sokat gyötrődött az egyedülléttől. Szentimentális leveleiben mindig hoszszasan ecsetelte férje utáni vágyakozását. A magányos feleséget valamelyest kompenzálták a gyermekek, akiknek igyekezett boldog, harmonikus családi légkört teremteni. A gyerekeket az erős akaratú családapa iránti tiszteletre nevelte, akinek nagy tekintélye volt a bárónők és a kisbárók előtt. Gyermekkorukban rajongtak apjukért és örültek az együtt töltött időknek. Ám míg az édesanyjukkal kialakult erős emocionális kapcsolat a felnőttkorban is megmaradt, a papával való viszonyról ez nem mindegyikőjük esetében mondható el. Az apa határozott elképzeléseihez való ragaszkodása leginkább László személyiségfejlődésében okozott mély sebeket. Lászlót ugyanis katonai pályára vezényelte annak ellenére, hogy ő nem érzett vonzódást e karrierút iránt. Meghajlott ugyan az atyai akarat előtt, de ennek az lett a következménye, hogy elidegenedett, elhidegült apjától és a feszültség közöttük csak fokozódott. Apja halálának évében otthagyta a katonaságot. A Vécsey gyerekek nevelése katolikus szellemben folyt. Ennek fontosságát az édesanya március 12-i végrendeletéhez csatolt, gyermekeinek írt búcsúlevelében is megfogalmazta: Legyetek buzgó, hívő, hiteteket cselekedetekkel is bizonyító keresztény katolikusok; szilárdul ragaszkodjatok szent hitünkhöz meggondolván hogy az élet sokféle viszontagságai között az erős hit az egyedüli biztos támasz. Alkalmazzátok hozzá cselekedeteiteket úgy a magán, mint a közéletben is! Legyetek szeretett hazánk hű, jellemes derék fiai: munkálkodjatok folyton felvirágoztatásán! Egyszersmind legyetek apostoli királyunk hűséges bár nem szolgai szellemű fiai! 22 Mind a Vécsey, mind a Dessewffy család uralkodóhűsége miatt fontos volt a királyi családdal való kapcsolattartás. Blanka császári és királyi palotahölgy és csillagkeresztes hölgyként, Vécsey báró császári királyi kamarásként (apjához és nagyapjához hasonlóan) bejáratos volt az uralkodói udvarba, részt vettek bizonyos udvari eseményeken. Vécsey József jelen volt például a haditengerészeti múltjában hozzá közel álló Miksa 21 Dr. Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár évi törvény-czikkek. Budapest, ANDJC 452 Nr. inv. 189 Vécsey Józsefné Dessewffy Blanka március 12-én gyermekeihez intézett búcsúlevelének Vécsey Eszter általi másolata 17

18 mexikói excsászár bécsi temetési ceremóniáján 1868 januárjában, mely esemény eléggé fölkavarta. Részt vett 1892-ben abban a hódoló bandériumban is, amely Ferenc József és Erzsébet megkoronázásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen tisztelgett az uralkodópár előtt. Vécsey Mária baronesse 1890-ben Mária Valéria főhercegnő udvarába került, ahol 1904-ig udvarhölgyként működött ben teljesen Istennek ajánlva magát bevonult a budapesti Jézus Szent Szíve zárdába. Persze a többi leányt is igyekeztek bevonni az uralkodócsalád látószögébe, például Blanka grófnő 1891-ben elérkezettnek tartotta az időt arra, hogy a királyné fogadási ünnepélyén Paulinát is bemutassa, aki egyébként következő évben a pár hónapig depressziós, legyöngült állapotba került Mária testvérét helyettesítette az uralkodócsaládnál. László is gyakran megfordult az udvarban katonai pályafutása idején, akár Mária meglátogatása kapcsán is. Máriát kisgyermek korától jellemezte a melankólia. Kedélytelensége zárdába vonulása után is megmaradt, s örökösen azon kesergett, hogy miért nem szentelte magát Istennek már sokkal korábban. Úgy látszik, ez az életmód sem hozta meg számára a boldogságot, az elégedettséget, a kiegyensúlyozottságot. 18

19 A Vécsey gyerekek nevelése A hét Vécsey gyermek közül hatan egy ideig párban folytatták tanulmányaikat a köztük lévő kicsi korkülönbség miatt. Ebből adódóan a testvérek közül Eszter Máriával, László Miklóssal, vagy ahogyan legtöbben hívták Mixivel, Paulina Magdával került a legszorosabb kapcsolatba. A legkisebb úrfi, József Aurél és a többiek között viszonylag nagy volt a korkülönbség. A gyerekek anyanyelve a magyar volt. Esztert és Máriát 1870-től tíz éven keresztül Bécsben apácák tanították. Ez a mélyen vallásos nevelés egész életükre rányomta bélyegét. Paulina és Magda is zárdában folytatott tanulmányokat, de Budapesten. A kisbárók az elemi népiskolát bejegyzett magántanulóként végezték. Ez a gyakorlatban úgy működött, hogy a szülők nevelőket fogadtak melléjük, s a diákok csak vizsgázni jártak be a budapesti józsefvárosi Ősz utcai népiskolába. A gyermekekbe már egészen pici koruktól kezdve igyekeztek belenevelni az arisztokrata öntudatot. Eszter bárónő 1925-ben így emlékezett néhai László testvéréről: Amennyire tudta, hogy ő ki és mit követelhet a maga részére, éppen annyira tudta is az embereket az őket megillető helyre tenni és ebben megtartani 23. Feljegyezte azt az esetet is, amikor a csendes, meggondolt és jó megfigyelő három éves kisbáró siránkozva panaszkodott édesanyjának, amiért a gyermekszobai személyzet őt semmibe sem veszi, ugyanis úgy hozzák neki a reggelit, mint egy kiskutyának. Hát hogy? kérdezte a mama. Tálca nélkül! hangzott László válasza. Ebben az időben a gimnáziumok nyolc osztályosak voltak, s a felsőfokú tanulmányok végzését érettségi vizsga letételéhez kötötték. Lászlót és Mixit a szülők a budapesti piarista gimnáziumba íratták be, ahol László báró az első négy évben még mindig magántanulói jogviszonyosként szerepelt a nyilvántartásban szeptemberétől azonban a két úrfi elkezdett iskolába járni. Persze nevelőket, magántanárokat ezután is igénybe vettek a vizsgákra való felkészüléshez. Bár László szerint a vizsgák erre az időre veszítettek korábbi jelentőségükből, hiszen az év végi jegy a hittan kivételével már nem csupán a vizsgateljesítménytől függött. A kegyesrendieknél mint ahogyan a zárdában is, ahol a baronesse-ek tanultak szigorú szabályok szerint folyt az oktatás. Minden napot szentmisével kezdtek, amire Lászlóéknak reggel hétkor kellett elindulniuk. Délelőtt iskolában voltak. László iskolai értesítőjébe az első évben a következő megjegyzések kerültek: sokszor figyelmetlen az 1. félév végén és még mindig szórakozott 24 a 2. félév zárásakor. Magaviseletét jónak, illetve szabályszerűnek értékelték a négy év alatt. Érettségi vizsgáját 1883 májusában tette le nem kitűnő, de egészen jó eredménnyel. 25 Ezt követően elváltak a testvérpár útjai, hiszen László bárónak erős akaratú apja katonai karrierutat jelölt ki augusztus 22-én a honvédelmi minisztérium értesítette Vécsey Józsefet, hogy az uralkodó László nevű fia részére a bécsújhelyi (wienerneustadti) katonai akadémia első osztályába magyar állami alapítványi helyet adomá- 23 ANDJC 452 Nr. inv. 82 Fragmente de însemnări (a továbbiakban: Nr. inv. 82) július 12. vasárnap 24 ANDJC 452 Nr. inv. 196 László II. Vécsey Adeverintā de scolarizare In doctrina religionis eminentes, In lingua latina bonos, In lingua graeca eminentes, In lingua hungarica eminentes, In lingua germanica bonos, In mathematica bonos, In physica eminentes, In historia et geographia eminentes, In historia naturalie zoologia bonos, E. miner et botanica eminentes, In elementis philosophicae institutions bonos. 19

20 nyozott. 26 A szeptember 17-i felvételi vizsga sikeres letétele után nehéz, mondhatni krízises időszak következett László életében. Eszter testvére szerint a ráerőszakolt helyzetben elveszítette hitét, s ettől kezdve mindig volt benne valamiféle bizalmatlanság, kételkedés, ami eleinte balsikerekben, az apjuk halála után pedig tétovázásban, kapkodásban és nagymérvű idegességben nyilvánult meg. Igen bizalmatlan lett a legközelebbi hozzátartozói irányában. 27 László wiener-neustadti tanulmányai a harmadik év végén hadnagyként letett esküvel zárultak. A ceremóniára Ferenc József születésnapján, vallási keretek között került sor. Ezen László szülei is jelen voltak, akiket külön büszkeséggel töltött el, hogy fiuk egyike volt azon négy ifjúnak, akik az oltárnál feladatot kaptak. Ezek kijelölésénél két szempont dominált: kiváló eredmény a tanulásban, valamint a jó megjelenés. László külsejéről Eszter testvére a következőképpen vélekedett: kék szem, dús szemöldök és hosszú szempillák vonásai erősek, nemesek, de nem kemények. Arcszíne fehér, gyöngén piros, mely nyáron barnára égett. Egy ideig dús körszakállt viselt, majd a huszároknál egy kis szőke bajuszt eresztett meg. Szőke hajzata dús volt és göndör, alakja szikár, vállai erősek és szélesek. Eszter szerint a gyorsabb előrelépést biztosító hadászati iskolába azért nem akart belépni, mert tartott a hadsereg kötelékében is jellemző protekciós rendszer számára negatív következményeitől, mely a jobb családbeli magyar ifjakat onnan rendszeresen kiszorította, hogy a tolakodó izraelita ivadékot felszínre hozhassa! 28 László 1886 szeptemberében a 14-es dragonyosezredben hadnagyként kezdte meg katonai pályafutását cseh területeken. A gyakori áthelyezések időnként sok kellemetlenséget és pluszköltséget jelentettek neki, ilyenkor kért még egy kis muníciót hazulról. Ezenkívül a mama csomagokkal is meglepte, melyekben mindenféle finomságot, mint például vadpástétomot, tortát, gyümölcsöket, bort, sonkát, szalonnát küldött fiának. A nagy lótenyésztői hírnévvel 29 rendelkező papától pedig jónéhányszor igényelt lovat, ugyanis gyakran előfordult, hogy paripái megsérültek. Vécsey József időnként nem szívesen teljesítette fia kívánságait, mire László a meglehetősen indulatos leveleken túlmenően lánytestvérei közbenjárását is igénybe vetette célja sikerre vitele érdekében. Úgy gondolta, hogy egy arisztokrata katonának ez egyébként is jár. Levelei arról tanúskodnak, hogy sorsába beletörődött. Különösebben nem panaszkodott, de főleg a mamához írt leveleinek egy-egy mondatából azért kiolvasható, hogy életével nem teljesen elégedett. Mária testvére Mária Valéria főhercegnő udvarhölgyévé való kinevezésekor ezt írta édesanyjának:... nem tudom gratuláljak-e vagy sajnálkozzak felette? A magam részéről boldogtalan lennék egy olyan állásban, amelyben másnak a kényén-kedvén kellene eligazodnom: olyan feljebbvaló akaratán járni, aki sem a világot, sem az embereket nem ösmeri: bíborban születvén! Hiszen mi is katonák, sokat szenvedünk feljebbvalóinktól, és Isten tudja mennyi keserűséget nyelünk gyakran: de megvigasztal a tudat, hogy nagy gondolat vezényel nemes célt szolgálunk 30. Persze felettesei között olyan tisztek is voltak, akiket kedvelt. 26 ANDJC 452 Nr. inv. 199 Socoteli financiare /1883 Szabolcs vármegye alispánjának értesítése a magyar királyi honvédelmi miniszteri leiratról 27 ANDJC 452 Nr. inv augusztus ANDJC 452 Nr. inv július Kiemelkedően jó hírnévvel bírt angol félvértenyészete a csegöldi uradalomban, ahol a régi lipicai fajta külön tenyésztési ág volt. A báró halála után a ménes feloszlatásra került, a lónevelés istállórendszerre redukálódott. Szatmár vármegye ANDJC 452 Nr. inv. 82 Levélkivonatok, szeptember 11. László levele a mamához 20