REFORM, HADSEREG, POLITIKA A 19. SZÁZADI OROSZORSZÁGBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORM, HADSEREG, POLITIKA A 19. SZÁZADI OROSZORSZÁGBAN"

Átírás

1 CZÖVEK ISTVÁN: REFORM, HADSEREG, POLITIKA A 19. SZÁZADI OROSZORSZÁGBAN A hosszú 19. század nemzetközi diplomáciájában a dinasztikus érdek még mindig fontos szerepet játszott, jóllehet a modern nemzetállamok kialakulásának folyamata, különösen a század második felében jelentõsen módosította ezt az állapotot. Korunk dinasztiáinak királyai, cárjai politikai, erkölcsi magatartásukkal, uralkodói felkészültségükkel jelentõs eltérést mutatnak. Témánk szempontjából a Romanovok, így az 1855-tõl uralkodó II. Sándor szintén, mind ízig-vérig autokraták voltak, s ez a fontos tény meghatározza a szükségszerûen alájuk rendelt politikai elit mozgásterét is. Míg Otto von Bismarck Poroszország miniszterelnökeként, majd Németország kancellárjaként viszonylag szabad kezet kapott a gyengekezû, a családi hagyományokat, rokoni kapcsolatokat ápolni óhajtó I. Vilmostól, addig Oroszországban éppen az autokratikus jelleg miatt ilyenfajta tág mozgásteret nem élvezett a politikusi elit. II. Sándor gyenge akaratú ember volt, ugyanakkor makacs, a jobbágyfelszabadítás idõszakában pedig környezetének zömével szembefordult. A fõ hiányosságát írta B. N. Csicserin rossz emberismeretében kell keresni, s abban, hogy nem tudott bánni az alattvalókkal. Alaptermészete jóságos volt, de túlzottan engedékeny a személyes kapcsolatokban, s mivel nem bízott magában, másoknak sem hitt Az önkényuralom arra tanította meg, hogy az emberekre mintegy egyszerû eszközre tekintsen, akiknek egyetlen feladata van, a parancs teljesítése. 1 Így nem kell csodálkozni azon, hogy a tehetséges, felkészült D. A. Miljutyin kinevezése a hadügyminiszteri posztra olyan sokáig váratott magára, hiszen a cár a személye iránti feltétlen hûséget legalább olyan fontosnak tartotta, mint például a katonai szakértelmet. 2 Ezzel együtt D. A. Miljutyin 1862-tõl 1881-ig a hadügyminiszteri poszton tevékenykedett, újjászervezve az orosz hadsereget, és 1874-ben az általános hadkötelezettséget is bevezette. Tudni kell azt, hogy I. Miklós cár az 1830-as években hatalmas méretû hadsereget hozott létre, amelynek létszáma 1853-ban elérte az 1 milliót, 1856-ban pedig már az 1,8 milliót, s ehhez hozzávehetjük a 412 ezer fõs irreguláris csapatokat és a 370 ezer fõs milíciát. 1 CSICSERIN, B. N.: Zemsztvo i Gorodszkaja duma. Voszpominanyija. Moszkva, Errõl a kérdésrõl lásd részletesebben: BROOKS, E. W.: Reform az orosz hadseregben,

2 Czövek István D. A. Miljutyin nemesi származású, de a nemesi életforma elõnyeit nem élvezõ, ezért az értelmiségi pályán érvényesülni akaró társadalmi réteg rendkívül markáns képviselõje. 3 Politikai-katonai karrierje annak ellenére ívelt magasra, hogy mindenki számára ismeretesek voltak mérsékelten liberális nézetei, ez pedig csak egy visszafogottabb autokráciában képzelhetõ el. 4 Miljutyin helytelenítette az orosz hadsereg 1849-es magyarországi beavatkozását és barátságtalanul viszonyult azokhoz az orosz tisztekhez, akik katonai élményeiket naplójukban megörökítették. A magyarországi hadjáratból visszatérvén egyre kevesebb idõt töltöttem Miljutyinnál, miután észrevettem, hidegen fogad. Nem tetszett neki, hogy részt vettem a felkelõk elleni hadmûveletekben, egyébként politikai nézetei akkor igencsak szélsõségesek voltak. 5 Az orosz kormányzati körökben 1861 után mindösszesen két liberálisnak mondható politikus tevékenykedett. Az egyik éppen D. A. Miljutyin volt, a másik az Államtanács elnöke, Konsztantyin Nyikolajevics nagyherceg. Mindketten túlzás nélkül európai színvonalú államférfiaknak tekinthetõk, a többiek a kor véleménye szerint is az orosz rendõrõrmestereknek megfelelõ kompetenciákkal rendelkeztek. Oroszországban az 1866-tól 1874-ig tartó periódus a hataloméhes P. A. Suvalov rendõrminiszter diktatúrájának idõszaka, aki jelentõs hatást gyakorolt a gyenge akaratú II. Sándorra. Érdekességként ehhez hozzátehetjük, hogy a késõbbi cár, aki III. Sándorként uralkodott, P. A. Suvalovot naplójában IV. Péternek nevezte el, ahogy a költõ, diplomata F. I. Tyutcsevnek is ez volt a véleménye. 6 A suvalovi érát Miljutyin naplójában a következõképpen foglalta össze: Minden Suvalov gróf kizárólagos befolyása alatt történik, aki az uralkodót nap mint nap szörnyû veszélyekrõl szóló jelentésekkel ijesztgeti, amelyeknek az állam, sõt maga az uralkodó is ki van téve. Suvalov minden ereje ebben a félelemkeltésben van. Az uralkodó személyének valamint a monarchia védelmének címén Suvalov gróf mindenbe beleavatkozik és az õ szájíze szerint oldják meg az ügyeket. Az uralkodót saját bizalmi embereivel veszi körül, minden új kinevezés az õ útmutatása alapján történik. 7 Azonban Suvalov II. Sándor feletti gyámkodása, sõt nyílt beavatkozása a cár személyes és kormányzati ügyeibe az uralkodó türelmének elvesztéséhez vezetett ben Suvalovot váratlanul kinevezték londoni követnek. Miljutyin a naplójában ezzel kapcsolatban a következõket írta: Ma Trepov 8 azt mesélte, biztosan tudja, hogy Suvalovot az 3 CZÖVEK István: Arcképek a 19. századi orosz politika mûhelyébõl. In: Századok, sz Többek között A. E. Cimmerman tábornokról van szó, akivel együtt szolgált a Hadi Akadémián. 5 ZAJONCSKOVSZKIJ, P. A.: Pravityelsztvennij apparat szamogyerzsavnoj Rosszii v XIX v. Moszkva, (a továbbiakban ZAJONCSKOVSZKIJ, 1978.) TYUTCSEV, F. I.: Polnoje szobranyije szocsinyenyij, tom 2. Leningrad, D. A. MILJUTYIN: Dnyevnyik ( ). Moszkva, (a továbbiakban MILJUTYIN, 1950.) tom I zapisz 31 gyekabrja 1873 g. 8 Befolyásos csendõrtábornok 46

3 Reform, hadsereg, politika a 19. századi Oroszországban a szóbeszéd buktatta meg, amelyet néhány udvarhölgy zúdított rá, akiket különbözõ oldalról meggyõztek arról, hogy elhitessék az uralkodóval, miszerint Suvalov nyíltan úgy beszél róla, mint egy idiótáról, aki egyáltalán nem ért az állam ügyeinek intézéséhez. 9 Az ugyancsak Miljutyin által szerkesztett hivatalos szövegbe ez már a következõképpen került be: Néhányan Suvalov gróf eltávolítását annak tulajdonítják, hogy az uralkodót nyíltan támadta, mindezt ráadásul kevés tisztelettel és illetlenül, s amely támadás az udvarhölgyeken keresztül jutott el II. Sándorhoz. 10 Miljutyin ellentéte Oroszország akkori kancellárjával, A. M. Gorcsakovval köztudott volt. A kettejük közötti feszültséget különösen élezte a kancellár közép-ázsiai koncepciója, ahol Miljutyinnal ellentétben nem kívánt aktív politikát folytatni, mert félt az Angliával való összeütközés lehetõségétõl. Minden módszerrel igyekezett tehát akadályozni a hadügyminiszter munkáját, s ebben ideiglenes segítõtársakra talált a fentebb említett P. A. Suvalov és D. A. Tolsztoj grófban, akik Miljutyint liberális, vörös, demokrata veszélyes ember jelzõkkel illették, s pozícióját az udvarnál erõsen megingatták. Különös helyzetbe kerültem a kollegáimmal mintegy ellenzéket képviseltem a kormányon belül. 11 A Suvalov-féle támadásokat csak úgy tudta kivédeni, hogy ultimátumszerûen beadta az uralkodónak lemondását, de maga II. Sándor is tudta: nem akad Oroszországban más olyan személy, aki az általa megkezdett reformot be tudná fejezni. A miljutyini hadügyi politikát, többek között a hadsereg létszámának növelését a volt belügyminiszter, P. A. Valujev támogatta, aki közvetlen közelrõl látta Franciaország összeomlását a porosz hadi gépezet alatt az es háborúban január 1-jén kiadták az általános hadkötelezettségrõl szóló törvényt, amelynek értelmében ez a kötelem kiterjedt minden 21. évét betöltött férfira, származásra való tekintet nélkül. Ez az intézkedés erõsen felkeltette Németország érdeklõdését. Annyira, hogy von Roon német hadügyminiszter fel is tette Miljutyinnak a kérdést, miért van erre szüksége Oroszországnak, amikor ez a szisztéma sem az ország politikai struktúrájának, sem pedig a nép civilizáltsági fokának nem felel meg. A számos ellenséges tendencia között vergõdõ hadseregreform lassan haladt elõre, így Miljutyint igen kellemetlenül érintette a bosznia-hercegovinai felkelés kirobbanása, hiszen még idõre lett volna szüksége. A hadügyminiszter abban reménykedett, hogy N. P. Ignatyev tábornok konstantinápolyi orosz nagykövet békítõ tárgyalásai a nagyhatalmak ottani képviselõivel eszközül szolgálhatnak arra, hogy megbékítsék a fellázadt lakosságot és jobbá tegyék a keresztények helyzetét az európai Törökország területén. 12 Ebben a kérdésben Miljutyin most azonosan gondolkodott Gorcsakovval. Okos dolog 9 MILJUTYIN, tom I zapisz ijulja 1874 g. 10 ZAJONCSKOVSZKIJ, Biograficseszkij ocserk P. A. ZAJONCSKOVSZKIJ, K dnyevnyiku D. A. Miljutyina tom I. Moszkva, MILJUTYIN, tom I avguszta 1875 g. 47

4 Czövek István lenne-e teszi fel a kérdést, ha nyíltan beavatkoznánk az eseményekbe és Oroszországot kiszolgáltatnánk egy európai háború minden káros következményének? Nem vagyok érzéketlen Törökország szerencsétlen szlávjainak sorsa iránt, de mindenek fölé helyezem Oroszország érdekeit 13 mondta. De azt is jól látta, nem teljesen Oroszország fogja eldönteni, kíván-e háborúzni, lassan akarva-akaratlanul belekényszerül, s ezzel a tendenciával szemben tehetetlennek érezte magát. Ugyanez a megállapítás vonatkozik a cárra is. Most már az a helyzet, hogy maga a cár sem biztos az európai béke megõrzésének lehetõségében 14 írta. Miljutyin szerint a cselekvés tervének általános hiánya 15 jellemzi az udvar politikáját, mégis be kell látnunk, hogy valami különleges szerencsés véletlen kell ahhoz, hogy kikászálódjunk abból a helyzetbõl, amelybe a hadsereg mobilizálásával hoztuk magunkat és azzal, hogy rendkívül szigorúan viselkedtünk a konferencia megnyitását közvetlenül megelõzõ idõszakban. Most a Porta szemtelen elutasítása után hirtelen minden átmenet nélkül fegyverezzük le csapatainkat és hallgassunk el? 16 kérdezi a hadügyminiszter. Miljutyin a cár kérdésére azt válaszolta: úgy látszik, hogy minden vágyam ellenére ebbõl a nehéz helyzetbõl nincs békés kiút. 17 Miljutyin másik argumentumát a háború elkerülhetetlenségének bizonyítására egyrészt pozíciója sugallta, de megfordult minden józanul gondolkodó polgár fejében is. Nem lehet a hadsereget a végletekig hadiállapotban tartani, hiszen a mobilizáció eddig már körülbelül 70 millióba került. Hogyan szerelhetnénk le a hadsereget anélkül, hogy valamit elértünk volna. Miért mozgósítottunk akkor?... Ahhoz, hogy a hadsereget leszereljük és a keletkezett viszályt megoldottnak nyilvánítsuk, szükség van a kérdés legalább formális megoldására. 18 Miljutyin igen részletesen írja le a cári tanácsnak a végleges döntést megelõzõ üléseit, melyeken igen komoly viták zajlottak, a cár pedig nem mutatott különös határozottságot egyéni elgondolásaival a kérdés megoldásában. A helyzeten nem változtatott azonban a sok tanácskozás sem, a Porta álláspontja egyre nyilvánvalóbb lett. Március 8-án ezt olvashatjuk Miljutyintól: Konstantinápolyban tegnap lezajlott a parlament megnyitásának komédiája. A törökök inkább, mint eddig bármikor elszemtelenedtek, jóelõre kijelentették az angol kormánynak, hogy nem egyeznek bele semmiféle jegyzõkönyv elfogadásába. És Anglia mindezt sztoikus nyugalommal tûri. 19 Miljutyin tulajdonképpen dühös a törökökre, Angliára és egész Európára, akik Oroszországot belekényszerítik az azonnali döntésbe. Õszintén szólva nem tulajdonítok 13 MILJUTYIN, tom II ijulja 1876 g. 14 Uo ijulja 1876 g. 15 Uo janvarja 1877g. 16 Uo ijunja 1877 g. 17 Uo janvarja 1877 g. 18 Uo janvarja 1877 g. 19 Uo marta 1877 g. 48

5 Reform, hadsereg, politika a 19. századi Oroszországban különös jelentõséget ezeknek a vitáknak az egész diplomáciai papírkampány, mely már olyan régen és olyan terméketlenül zajlik Európa szégyenére, nem változtatja meg az események végzetes menetét a Balkán-félszigeten, a tények lerombolhatják a diplomaták minden finom elképzelését. A londoni jegyzõkönyv egyszerû papír marad csak. 20 Miljutyin alapvetõen tartózkodó magatartásának jogosságát az as orosztörök háború részben igazolta. A háború feltárta a hiányosságokat, többek között ilyen volt a fõparancsnokság alkalmatlansága, az idejét múlt fegyverek, II. Sándor lehetetlen viselkedése, mellyel minden jóindulata ellenére zavart okozott a hadmûveletek menetében. Miljutyin személyesen nem vett részt ugyan az operatív vezérkar munkájában, mert tétlenségre kárhoztatva kísérgette az uralkodót, de nem állta meg, hogy néhány fontosnak ítélt gondolatot papírra ne vessen. Ezek közül érdemes idézni azt, amelyben kijelenti: a hadsereg vezetõinek azt kell sugalmazni, hogy bánjanak óvatosan az orosz vérrel. 21 Ugyanakkor õ volt az is, aki a cárt és a hadsereg szkeptikus fõparancsnokát meggyõzte Plevna további ostromának helyességérõl. Miljutyint kitüntette a cár, bár õ maga nevetségesnek érezte a gesztust, de végül nem utasította vissza a cári kegyet. Visszatérve Pétervárra újra belemerült a munkába, melynek során egyre gyakrabban kellett szembenéznie Gorcsakov intrikáival, aki a háta mögött nem is hadügyminiszternek, hanem hadi-miniszternek titulálta és minden sikertelenséget neki tulajdonított decemberében az orosz csapatok átkeltek a Balkán-hegységen és elfoglalták Szófiát. A következõ év januárjában Plovdivot és Drinápolyt is bevették, valamint megközelítették a fõvárost, Konstantinápolyt. II. Abdül Hamid tárgyalásokat kezdeményezett, amelyek helyszíne San Stefano lett. Az orosz küldöttséget N. P. Ignatyev vezette, akit Gorcsakov körültekintõ cselekvésre intett. Így február 19-én Ignatyev jobbnak látta a végleges béke helyett a preliminaris változat aláírását, de abban már saját elképzeléseit érvényesítette, mert a dokumentumban Oroszország nagyhatalmi érdekei jutottak kizárólag érvényre. Ez pedig a keleti nagyhatalom elszigetelõdését vonta maga után. Miljutyin a san stefanoi béke megkötésekor érzi, talán fölösleges a nagy ováció, hiszen elolvasva a békefeltételeket tudatosul benne, hogy számos paragrafusát meg lehet kérdõjelezni. Este megkaptam az uralkodótól a San Stefanoban aláírt béke egy kópiáját. Ennek tanulmányozása során valami befejezetlenség, határozatlanság érzése fogott el 23 Ignatyev hiába utazott Bécsbe: A császár, illetve Andrássy elsõ mondatai után könnyen meggyõzõdhettem arról, hogy Ausztria Magyarországgal való kapcsolatunk 20 Uo marta 1877 g. 21 Szbornyik matyeriolov pa russzko-tureckoj vojnye gg. na Balkanszkom poluosztrove. Szanktpetyerburg, vip MILJUTYIN, tom II gyekabrja 1877 g. 23 Uo marta 1878 g. 49

6 Czövek István félreértésen alapul, mely nézõpontjaink ellentétességébõl, érdekeink antagonizmusából és a diplomaták ravaszkodásából adódik 24 írta Ignatyev visszaemlékezéseiben. Miljutyin szerint Ignatyev tárgyalásai, amelyeket a Monarchia megnyugtatása céljából is folytatott, éppen a nézeteltérések elsimítását 25 nem szolgálhatták, s a kötelezõ udvariaskodáson túl nem sok eredményt hoztak. A san stefanoi békét tehát Miljutyin túl soknak találta egyébként igen reálisan Oroszország erejéhez képest. Õ ugyanis kezdettõl fogva azt az elvet képviselte, hogy minél kevesebbet markolunk, annál kevésbé leszünk kitéve a felesleges leckéknek és veszteségeknek. 26 Sokkal több erõt köt le véleménye szerint ezeknek a területeknek a megtartása, mint amennyi hasznot jelentenek gazdasági szempontból. Egyedül Batum jelent az állam számára gazdaságilag valamit, mivel ez az egyetlen megfelelõ kikötõ a Fekete-tenger dél-keleti partvidékén 27 mondta a békefeltételeket elõkészítõ üléseken, és már jóval a szerzõdés megkötése elõtt. Úgy vélte, hogy mivel erõvel ezeket megtartani nem lehet, a sikeres hadjárat után kénytelenek leszünk mégis engedékenynek és nagylelkûnek mutatkozni. 28 Miljutyin tehát látja, hogy a sokat akaró békefeltételeket reális megoldásra kell felcserélni június 13-án Bismarck elnöklete mellett zöldasztalhoz ültek a nagyhatalmak külügyminiszterei és miniszterelnökei, hogy a Balkán-félsziget ügyét rendezzék. Egy hónap alatt véget ért a tanácskozás és július 13-án aláírták a berlini békeszerzõdést, mely az Ignatyev által nagy gonddal kimunkált san stefanoi béke helyébe lépett, lényegesen módosítva annak jónéhány paragrafusát. Oroszország azonban még megtépázott babérjai ellenére is jelentékeny területekkel gazdagodott, ez azonban valóban csak töredéke volt annak, amit Oroszország vezetõ köreiben a gyõzelmek mámorában elképzeltek. Elégedetlenek voltak magukkal a kongresszuson részt vett orosz diplomaták is. Suvalov elégedetlensége elsõsorban Gorcsakov és a cár ellen irányult, õket tette felelõssé a berlini tárgyalások Oroszország számára kedvezõtlen kimeneteléért. Ebben néhányan osztották ugyan véleményét, de a többség mégis Suvalovot tekintette minden baj forrásának. Õ maga visszaemlékezéseiben bizonygatja, hogy mindent elõzetes cári jóváhagyás után tett csak, mégis õt tekintették bûnbaknak (ezt a kifejezést használja), pedig szerinte Bismarck Gorcsakov miatt nem segítette Oroszországot kellõképpen a tárgyalásokon. Nem engedem meg Gorcsakov hercegnek mondta állítólag a német külpolitika teljhatalmú ura, hogy másodszor is a nyakamba másszon és piedesztálnak használjon. 29 Suvalov szerint nem is Gorcsakovot, de nem is õt, hanem Miljutyint kellett volna Berlinbe küldeni, akinek részvétele a kongresszuson természetesen semmit sem változtatott 24 Poszle Szan-Sztefano. Zapiszki grafa N. P. Ignatyeva. Petyerburg, MILJUTYIN, tom III Centralnij Goszudarsztvennij Archiv Rosszii fond No 730 op. No 1. jegy. hrany : Uo. 28 MILJUTYIN, tom II marta 1878 g. 29 SUVALOV, P. A.: O Berlinszkom kongressze. Krasznij Archiv, t. 4.,

7 Reform, hadsereg, politika a 19. századi Oroszországban volna a tényeken, de ugyanaz a berlini béke nem lett volna annyira népszerûtlen, ha Miljutyin kézjegye áll rajta. 30 A kormányt erõteljesen bírálta a berlini kongresszus eredménytelensége miatt a Moszkvai Szláv Jótékonysági Társaság és személy szerint I. Sz. Akszakov, aki ellen a hatalom erõteljes és gyors intézkedést tett. Július 21-én a társaságot feloszlatták, Akszakovot pedig számûzték. Kellemetlen eset írja Miljutyin naplójában, a szlávok elõtt kétségtelenül elõnytelen színben fog feltüntetni minket, mivel eddig itt a Moszkvai Szláv Társaságra úgy tekintettek, mint amelyen keresztül maga az orosz kormány fejezte ki együttérzését a szlávok iránt tól Miljutyin hatása az udvarnál egyre kitapinthatóbbá vált, õ volt az egyik, a cárhoz igen közel álló miniszter, aki Gorcsakov és utódja, N. K. Girsz mellett a külpolitikai kérdésekkel foglalkozó tanácskozások állandó résztvevõje lett. A berlini kongreszszus elõtt II. Sándor Miljutyin nélkül egyetlen lépést sem tett elejétõl pedig, a berlini kongresszus után hosszú szabadságra utazó Gorcsakov helyett gyakorlatilag az orosz külpolitika irányítójává vált, s ebben a tisztségében kifejezetten mérsékelt magatartás jellemezte. A keleti kérdéssel kapcsolatos ekkori álláspontját egyetlen feltételben lehet öszszesûríteni: egyetlen állam se monopolizálhassa a Balkánt. Az orosz-német viszony kérdésében a béke hívének mutatta magát, bár Bismarck és más vezetõ politikusok legádázabb ellenségüknek tekintették. Az orosz hadsereg 1879-es Miljutyin által elrendelt perediszlokációját németellenes provokációnak minõsítették és háborúról beszéltek. D. A. Miljutyin hadügyminiszterré történõ kinevezésétõl kezdve, mérsékelt liberális alapon részt vett a hetvenes évek belpolitikai életének alakításában is. II. Sándor váratlan halála azonban véget vetett karrierjének május 21-én III. Sándor aláírta a Miljutyin által benyújtott nyugdíjazási kérelmet, s ezzel véget ért a 19. század második felének egyik igen sajátos karrierje. Olyan személyiség tûnt el Oroszország politikai életének színpadáról, aki kiemelkedett kortársai közül mûveltségével, tehetségével, munkabírásával. Külpolitikai koncepciójában egyértelmûen a nemzeti jelleg dominált január 25-én bekövetkezett halála az orosz társadalom számára nagy veszteséget jelentett. 30 Uo. 31 MILJUTYIN, tom III ijulja 1878 g. 51

8 Czövek István II. Sándor orosz cár ( ) ISTVÁN CZÖVEK: Reform, Army, Politics in XIX. Century Russia After 1861 there were only two politicians, who could be called liberal working in Russian governmental circles. One of them was D. A. Miljutyin and the other one was Grand Duke Kosztantyin Nyikolajevics, the president of the Council of State. Absolutism taught Alexander II to treat people as a simple tool with the sole task of carrying out commands. No wonder that the nomination of the talented and well-educated D. A. Miljutyin as Minister of War was postponed for such a long time as he considered loyalty to the tsar as important as military expertise. Miljutyin even criticized the intervention of 1849 by the Russian army in Hungary. Moreover, he disapproved of the officers recording their memories in their diaries. From the time D. A. Miljutyin was appointed Minister of War on, he was engaged on moderate liberal grounds in the internal affairs of the 70s of Russia. 52

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Óvatos duhaj volt Széll Kálmán

Óvatos duhaj volt Széll Kálmán SAJTÓMEGJELENÉSEK ARCHÍVUMA SZÉLL ELLENÉBEN Óvatos duhaj volt Széll Kálmán Veczán Zoltán, 2016. január 6. Fotó: Reprodukció / MTI Széll Kálmán 1875 és 78 között pénzügyminiszter, majd 1899-től 1903-ig

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

További munkájukhoz sok sikert kívánok és jó felkészülést a vizsgaidőszakra! Dr. Tóth Titanilla

További munkájukhoz sok sikert kívánok és jó felkészülést a vizsgaidőszakra! Dr. Tóth Titanilla Tisztelt Kollégák, Ezúton küldeném meg Önöknek a 2012. április 22-én megtartott előadás alapján készített tansegédletet. Természetesen az előadás teljes anyagát kéri számon dr. Horváth Attila, de a lényeges

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság,

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, 3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, illetve a hadsereg válságára! Soronként csak egy elemet

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása DR. MOLNÁR MELINDA A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása A Gödöllői-dombság népesedési és foglalkozásszerkezeti átalakulását Budapest agglomerációs folyamatai alapvetően

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

Figyeljük a közép-kelet-európai régió átalakulásának

Figyeljük a közép-kelet-európai régió átalakulásának MÛHELY Elvándorlás, kitelepítés Állam és társadalom mûködõképességérõl Migráció, népmozgás a 20. századi Magyarországon témakörben rendezett konferenciát 1995. szeptember 22 23-án Budapesten a Südostdeutsche

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Az euthanázia mint a filozófia, a politika és a törvényhozás tárgya

Az euthanázia mint a filozófia, a politika és a törvényhozás tárgya EURÓPAI SZEMMEL LAKOS NÓRA Az euthanázia mint a filozófia, a politika és a törvényhozás tárgya A hazai sajtó több héten keresztül foglalkozott az általa Fekete angyal -nak elkeresztelt ápolónõ állítólagos

Részletesebben

A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK AMERIKAI SZOVJET/OROSZ SZERZŐDÉSEK DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR.

A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK AMERIKAI SZOVJET/OROSZ SZERZŐDÉSEK DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR. HADTUDOMÁNY DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR. SZENTESI GYÖRGY A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK A veszély jelentőségére való tekintettel világszerte egyre több és több publikáció

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

A szongun az észak-koreai military first politika

A szongun az észak-koreai military first politika NB8_bel.qxd 9/10/2008 3:04 PM Page 43 43 Faludi Péter A szongun az észak-koreai military first politika Észak-Korea többnyire csupán a nukleáris ambíciói miatti politikai huzavona, illetve az országot

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

Spéder Balázs: Az elmúlt 25 év növekedés pályája- konvergáltunk, de kihez?

Spéder Balázs: Az elmúlt 25 év növekedés pályája- konvergáltunk, de kihez? Spéder Balázs: Az elmúlt 25 év növekedés pályája- konvergáltunk, de kihez? Az elmúlt két évtizedben Magyarország konvergált az Európai Unió gazdaságainak átlagához. Ugyanakkor hazánk egyes országcsoportokhoz

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában

A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában Illés Iván, egyetemi tanár, MTA Regionális Kutatások Központja DTI A balkáni országok történetének egyik legmeghatározóbb vonása az volt, hogy ebben

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN Zsugyel János PhD Bevezetı gondolatok Wekerle Sándor joggal kérhetne helyet a Guinness rekordok könyvében: Magyarország

Részletesebben

15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység)

15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység) 15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység) Mutassa be az egységes német nemzetállam kialakulásának folyamatát! Ismertesse a német egység létrejöttének lehetőségeit,

Részletesebben

Katonák, akik szovjet kézre kerültek

Katonák, akik szovjet kézre kerültek 2013 május 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pályakép Nurlan Dulatbekov kazah jogtudós 1984-ben diplomázott. Ma a

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A szakmai

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben