Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához"

Átírás

1 Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához

2

3 ÚTMUTATÓ ÉPÍTETT ÉS TÁRGYI ÖRÖKSÉGÜNK MEGÓVÁSÁHOZ Szerkesztette: Káldi Gyula és Várallyay Réka Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Teleki László Alapítvány Budapest 2004

4 A fotókat készítették: Borbás Péter, Boros Ildikó, Eck Imréné, Földessy Péter, Káldi Gyula, Lampert Rózsa, Mihály Ferenc, Nagy Éva, Nagyné Lőrincz Judit, Nemes-Takách László, Prím József, Schramkó Péter, Sebestyén József, Várallyay Réka, Wierdl Zsuzsa Grafikai terv: Szabó Emese A könyv a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal támogásával készült Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Teleki László Alapítvány, 2004 ISBN

5 Tartalom Az olvasóhoz 7 Hasznos tudnivalók 9 A. rész: Az épületszerkezetek lehetséges hibái, hiányosságai és karbantartási fel adatai (Káldi Gyula) 13 Mindenekelőtt 15 Néhány szó az épület bejárásáról 17 A.1. Tetők 19 A.2. Födémek és áthidalók 37 A.3. Falazatok 43 A.4. Nyílászárók 61 A.5. Padlóburkolatok 67 A.6. Pincék 73 A.7. Belső klíma 77 A.8. Épületgépészeti rendszerek 81 A.9. Elektromos berendezések 85 Rajzos fogalommagyarázat (Borbás Péter) 87 B. rész: Az épülethez tartozó műalkotások és tárgyak jellemző károsodásai és karbantartási feladatai 103 Mindenekelőtt (Schramkó Péter) 105 B.1. Kő (Wierdl Zsuzsa) 107 B.2. Falkép (Wierdl Zsuzsa) 115 B.3. Kerámia (Földessy Péter) 125 B.4. Üveg (Nagyné Lőrincz Judit) 139 B.5. Fém (Prím József) 161 B.6. Fa (Boros Ildikó és Mihály Ferenc) 171 B.7. Papír (Nemes-Takách László) 189 B.8. Könyv (Schramkó Péter) 199 B.9. Textil (Eck Imréné) 209 B.10. Vászonra festett olajkép (Nagy Éva) 217 C. rész: Műemlékek védelme rendkívüli körülmények esetén (Dr. Fejérdy Tamás) 235 D. rész: Egy követendő példa: a Monumentenwacht (Sebestyén József) 243 E. rész: Mellékletek 249 Hasznos címek, telefonszámok 250 Űrlapminta 255 5

6

7 AZ OLVASÓHOZ Az elmúlt évek, évtizedek alatt számtalanszor felmerült annak gondolata, milyen nagy szükség volna műemlék-tulajdonosoknak szóló, az épületek karbantartásához segítséget nyújtó kézikönyvre. Olyan útmutatóra, amely els ősorban nem a műemléki szempontokról szól nem helyreállítási prob - lémákat tárgyal vagy a történeti stílusokat mutatja be, hanem az épüle - tek gondozásával kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. Ezt felismerve, és épített örökségünk határon túl még nagyobb mér - ték ű pusztulását, a tulajdonosok, gondnokok gyakori tanácstalanságát látva született meg a Kárpát-medencei műemlékvéd ő k sárospataki kon - ferenciáján az elhatározás: határokon innen és túl egyaránt terjeszthet ő épület-karbantartási kézikönyvet állítanak össze. (Így került a kötet szer - kesztése a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kárpát-medencei refera - túrájára.) A körülbelül három év alatt elkészült Útmutató alapgondolata az épü - letek szisztematikus ellen őrzése során feltérképezhet ő hibák, hiányos - ságok rendszerezése, és a karbantartás megfelelő lépéseinek felsorolá - sa volt. Ehhez kapcsoltuk a károsodások lehetséges okainak és követ - kezményeinek bemutatását, majd az áttekinthet őség kedvéért mindeze - ket táblázatba rendeztük. Sokszorosára nőtt anyagunk terjedelme, ami - kor az integrált örökségvédelem szellemében az építészeti rész mellett helyet kapott az épülethez tartozó tárgyak, műalkotások károsodásaival és karbantartási feladataival foglalkozó restaurátorok által összeállított tíz fejezet is. Az így kialakult törzsanyagot kiegészítettük a rendkívüli körülmények (természeti, ember okozta katasztrófák) esetén szükséges teend ő k leírásával, majd egy, az épületek karbantartásában követend ő külföldi példa bemutatásával. A kötet végére címlistát mellékeltünk az épített és tárgyi örökség gondozásában, helyreállításában közrem űköd ő szervezetek elérhet őségével, valamint összeállítottunk egy olyan űrlap mintát, amelynek segítségével karbantartási napló vezethet ő. Célunk els ősorban az, hogy az épületek és tárgyak gondozása rend - szeres gyakorlattá váljon. Az, hogy a tulajdonos e könyvvel a kezében maga is azonosítani tudja a hibákat, megismerje azok lehetséges okait és következményeit, a felismerés után pedig cselekedjen. Tegye meg azokat az apró lépéseket, amelyeket megtehet igazítsa meg a félre - csúszott cserepet, szellő ztessen rendszeresen, ne tárolja könyveit a nedvesed ő fal mellett stb., hiszen a kisebb bajok gyors orvoslása meg - előzheti nagyobb károk kialakulását. Rengeteg pénzt és energiát spórol - hatunk meg odafigyeléssel, rendszeres karbantartással. A megfelelő ütemezés érdekében ajánljuk, hogy az épületekhez készüljön éves ke - zelési terv, amely kit űzi az épületrészek és tárgyak ellen őrzésének idő - pontjait, módjait és megjelöli az ahhoz szükséges szakembereket. Reméljük, Útmutatónk valóban segítségére lesz mindazoknak, akik lelkiismeretes tulajdonosai, gondozói az épületeknek, az örökségvéde - lem hivatásos vagy műkedvelő résztvev ő i, vagy egyszer űen érdeklőd ő k. S bár állítólag minden kézikönyv harmadik kiadása sikerül csak igazán jól, fogadják szeretettel, és használják egészséggel kiadványunkat! A kötet építészeti részének szakmai konzulensei voltak: Bükki Nóra, Daróczy Miklós és Fejes Tamás. A szövegek gondozásában közrem űkö - dött: Borbás Péter és Várallyay Katalin. Köszönjük Buzinkay Péter, Furu Árpád, Dr. Járó Márta, Kovács-József István, Máthé Géza, Dr. Mez ő s Tamás, Németh Katalin, Orosz Katalin, Paszternák István és Vukov Konstantin segítségét, tanácsait. A szerkesztő k 7

8

9 HASZNOS TUDNIVALÓK NÉHÁNY, AZ ÚTMUTATÓBAN GYAKRAN ELŐFORDULÓ FOGALOM MAGYARÁZATA: A műemlék szó hivatalosan az épület jogi védettségére utal, emellett azonban előfordul a meg őrzend ő értékekkel bíró épített örökség általá - nosabb megnevezéseként is. Az Útmutató ebben a bővített értelemben használja a kifejezést. Tulajdonos alatt azt, vagy azokat a személyeket értjük, akik az épület karbantartásáért, állapotáért felelősek, így feladatukként felvállalják az épület rendszeres ellen őrzését. Ha egyes esetekben építész közrem űködését ajánljuk, akkor feltétle - nül olyan okleveles építészmérnökre gondolunk, aki rendelkezik műem - léki tapasztalatokkal, esetleg szakmérnöki diplomával is. A szakkivitelez ő szóhasználatunkban olyan iparos szakember (bádo - gos, díszm ű -kovács, kőfaragó stb.), aki az épület karbantartásához szükséges iparos munkát elvégzi. A KÖNYV SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA: Az Útmutatót négy részre tagoltuk, és a részeket az abc első bet űivel je - löltük. A fejezeteket, majd a táblázatok egyes tételeit arab számok jelölik. A következ ő kben a tartalomjegyzéknek megfelelő sorrendben mutatjuk be az Útmutató egységeit. A RÉSZ: AZ ÉPÜLET JELLEMZ Ő HIBÁI, HIÁNYOSSÁGAI ÉS KARBANTARTÁSI FELADATAI Az első, építészeti rész segítségével az épületszerkezeteket járjuk végig fentr ő l lefelé a tet őt ő l a pince felé haladva, hogy megvizsgáljuk hibái - kat, hiányosságaikat. A táblázatos formában elrendezett törzsanyagot a következ ő bevezet ő kkel láttuk el: Mindenekelőtt Rövid, érthet ő összegzés az épületek többségét pusztító vizesedés okai - ról, különböz ő formáiról. Bemutatjuk, milyen veszélyeket hordozhat a rosszul elvezetett csapadékvíz, a falakba felszívódó talajvíz vagy akár a páralecsapódásból származó gyöngyöz ő vízcseppek foltja stb., majd megjelöljük a tulajdonos feladatait is. Néhány szó az épület bejárásáról Az épületrészek ellen őrzésének ajánlott sorrendjét, az ellen őrzés módját és eszközeit tárjuk az olvasó elé. Ennek megfelelően követik egymást az első rész fejezetei: A.1. Tet ő k A.2. Födémek és áthidalók A.3. Falazatok A.4. Nyílászárók A.5. Padlóburkolatok A.6. Pincék A.7. Bels ő klíma A.8. Épületgépészeti rendszerek A.9. Elektromos berendezések Az első hat fejezet anyagát az áttekinthet őség kedvéért táblázatba rendeztük a következ őképpen: 9

10 Hasznos tudnivalók Észlelt hibák hiányosságok A hibák lehetséges okai A hibák következményei károsodások A tulajdonos által is jól látható elváltozások hiányok felsorolása a súlyosabb hibáktól a kevésbé súlyos felé haladva. Az egyes tételek előtt szerepel a megfelelő rész betűjele a fejezet sorszáma majd a tétel száma. A könnyebb eligazodás kedvéért megjelöltük azt is melyik épületrésznél járunk. Az észlelt hibák hiányosságok lehetséges (!) okait vázoltuk fel. A felsoroltak nem merítenek ki minden eshetőséget így a hibák eredetét megfelelő körültekintéssel kell megállapítani! Ebben a részben azokat a leglényegesebb károsodásokat soroltuk fel melyeket az első oszlopban észlelhető hibák hiányosságok elhanyagolása okozhat. Az Útmutató célja az hogy a felsorolt károkat lehetőleg elkerüljük. Ehhez azonban az épület rendszeres ellenőrzése és karbantartása szükséges. Ennek lépéseivel ismerteti meg az olvasót a két utolsó oszlop. Az ellenőrzés módja ideje résztvevői Mit kell ellenőrizni hogy észrevegyük a hibákat? Milyen módszerekkel? Milyen időközönként ellenőrizzük a kijelölt részt és ki vegyen részt az ellenőrzésben? Az egyes kérdésekre adott válaszokat javaslatokat az érthetőség kedvéért vékony vonallal elválasztottuk egymástól. (A tulajdonos jelenléte az ellenőrző bejárásokon igen fontos hiszen az épület ismerete elengedhetetlen a megfelelő karbantartáshoz és a döntések meghozatalához!) A gondozás módja ideje elvégzői Gondozás alatt az épület karbantartását értjük; tehát azokat a lépéseket amelyek a megfelelő állapot fenntartásához vagy annak eléréséhez (jelen esetben a vázolt problémák megszőntetéséhez) szükségesek. Éppen ezért komolyabb felújítási kérdéseket itt nem tárgyalunk. Az előző oszlophoz hasonlóan megjelöltük a feladatok elvégzésének idejét azt ha helyreállítási terv szükséges és azokat a szakembereket akik részt vesznek a hibák orvoslásában. (A megfelelő szakember megtalálásával sok későbbi probléma kerülhető el. Az építészek szakkivitelezők stb. kiválasztását a hasznos címek telefonszámok jegyzéke segíti.) Az utolsó három fejezet szöveges formában foglalja össze a jellemz ő hibalehet őségeket, és a tulajdonos feladatait. Mind a kilenc fejezet utolsó oldalain ábrák és fekete-fehér fotók, a teljes A rész végén pedig nyolc színes tábla képei segítik a hibák, károsodások azonosítását. Rajzos fogalommagyarázat Az építészeti rész kiegészítéseként az egyes épületszerkezetek, -részek azonosítását, elnevezését szemléletes rajzok segítik. B RÉSZ: AZ ÉPÜLETHEZ TARTOZÓ MŰALKOTÁSOK ÉS TÁRGYAK JELLEMZ Ő KÁROSODÁSAI ÉS KARBANTARTÁSI FELADATAI A második, restaurátori rész a legterjedelmesebb, hiszen ez foglalkozik az épülethez tartozó számtalan műalkotás és tárgy károsodásaival, gon - dozásával. A fejezeteket az egyes alapanyagok szerint alakítottuk ki. A szerz ő k restaurátor szakemberek. Mindenekelőtt Bevezet őként a megfelelő műtárgykörnyezet kialakításának kritériumait soroljuk fel. A tárgyak elhelyezése előtt ugyanis elengedhetetlen az épü - let alapos megismerése, s ennek tükrében a megfelelő ő rzési hely és környezeti feltételek kialakítása. A bevezet ő után először a szervetlen, majd a szerves anyagból készült épülettartozékok, tárgyak károsodásait és karbantartását bemutató 10 fejezet következik. B.1. Kő B.2. Falkép B.3. Kerámia B.4. Üveg B.5. Fém B.6. Fa B.7. Papír B.8. Könyv 10

11 Hasznos tudnivalók B.9. Textil B.10. Vászonra festett olajkép Az építészeti részhez hasonlóan ezek a fejezetek is táblázatos formá - ban tárulnak az olvasó elé. A táblázat alapvetően megegyezik a már tár - gyalt szerkezettel, azonban az ellen őrzés, gondozás időbeli kereteit a tárgyak sokszín űsége miatt nem jelöltük meg. A fejezetek elején az alap - anyagra vonatkozó rövid bevezetést és a műtárgykörnyezet (fényviszo - nyok, hőmérséklet, páratartalom) megengedett és optimális értékeinek összegzését találjuk. Az épületben őrzött ingóságok esetében a megfe - lelő tárolási körülményeket és a mindennapos gondozás szükséges lé - péseit is leírtuk. A károsodások azonosítását csakúgy, mint az építészeti részben, fe - kete-fehér és színes fotók segítik (Az anyagok sajátos természete és a szerz ő k különböz ő stílusa miatt az egyes restaurátori fejezetek között vannak különbségek. Eltér ő terje - delmük, nyelvezetük, olykor szerkezetük is. Az alapvet ő egységesítésen túl a szövegek sajátosságait és indokolt esetben szerkezeti különbségeit megtartottuk.) C RÉSZ: MŰEMLÉKEK VÉDELME RENDKÍVÜLI KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN Az A és B részt az Útmutató törzsanyagát kiegészít ő harmadik rész, a rendkívüli körülmények eshetőségére figyelmeztet. Bár a termé - szeti és ember okozta katasztrófák gyakran elkerülhetetlenek, a károk mértéke megfelelő felkészüléssel csökkenthet ő. A veszélyforrások bemu - tatása után az értékek minél teljesebb meg őrzéséhez szükséges lépése - ket tárgyaljuk, nagy hangsúlyt fektetve a kezelési terv jelent őségére. D RÉSZ: EGY KÖVETEND Ő PÉLDA A HOLLAND MONUMENTENWACHT Az Útmutató negyedik része külföldi kitekintés, egy jó példa megismerte - tése, a műemlék-gondozásban élen járó hollandiai Monumentenwacht szervezetének bemutatása. MELLÉKLETEK Hasznos címek és telefonszámok A jegyzék azokat a legfontosabb állami és civil szervezeteket ismerteti, amelyek az épített és ingó örökség gondozásában akár tanácsadó - ként, akár megbízható szakemberek közvetítésével segítséget nyújt - hatnak. A felsoroltakon kívül, természetesen léteznek még olyan els ő- sorban helyi érdekeltség ű szervezetek is, amelyek, bár nem szerepel - nek kötetünkben, részt vehetnek a karbantartásban. Űrlap minta Az épületek leírása, a tárgyak számbavétele, majd ezek alapján éves ke - zelési terv és karbantartási napló készítése jelent ősen megkönnyíti, és ellen őrizhet ővé teszi a tulajdonos érték őrz ő munkáját. A mellékelt kitöl - tend ő munkafüzet ezek összeállításához ad példát. A kitöltend ő táblá - zatok alapján minden épületre sajátos kezelési terv és ellen őrzési naptár készíthet ő. Ajánljuk, hogy ne a kötetben vezessék az ellen őrzések idő - pontját és eredményeit, hanem készítsenek másolatot az űrlapokról, és azokat töltögessék. Ha megteltek, újabb másolással a karbantartási nap - ló folytatható. 11

12

13

14

15 MINDENEKELŐTT A következ ő kben összefoglaljuk az épületek vizesedésének leggyakoribb okait és azokat a feladatokat, amelyeket a tulajdonos a vizesedés meg - akadályozása érdekében tehet. A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS HIBÁI: Az épület állapotát nem csak a jó karbantartás, hanem környeze - tének állapota is meghatározza. Az épület környezetének tekint - hetjük műszaki szempontból azt a területet és azokat az objektu - mokat (épületek, tárgyak), amelyek vízháztartásának közvetlen és kimutatható hatása van a védend ő épület állapotára és sorsára. Az adott település csapadék- és belvízelvezet ő -rendszereinek (kommunális csapadékvíz-csatorna) hiánya, gondozatlansága gyakori probléma. Következménye lehet a rétegvizek felgyűlése, a talajmechanikai tényez ő k megváltozása, végül az épület statikai károsodása. Ez a probléma különösen az ún. duzzadó agyagot tartalmazó területeken jelent ő s. Feladat: Az adott település felszíni csapadék- és belvíz, vala - mint a szomszédos épületek vízelvezet ő rendszereinek szük - ség szerinti kiépítése, folyamatos de legalább évente történ ő ellen őrzése és a szükséges karbantartási munkák elvégzése. Az egyes épületek körül kialakított régi épületeknél inkább kiala - kultnak mondható terepfelszín jelent ősen meghatározza az épü - let állapotát. A néhány száz éves épületek esetében gyakran meg - figyelhet ő, hogy az eredeti terepfelszínhez képest jelent ő s feltölt ő- dés következett be az idők folyamán, melyhez a kés ő bbi épületek alkalmazkodtak. (Ez a feltölt ő réteg természetesen igen gazdag régészeti lelőhely lehet, ezért a kialakult felszín önkényes bolyga - tása tilos! Több építési periódust felmutató épületnél az eredeti fel - szín jelent ő s megváltoztatása akár épületállékonysági problémák - hoz is vezethet.) Ritkán különösen hegyi terepen az is előfor - dul, hogy az eredeti terepfelszín valamelyest lepusztult. Az épület körüli szintviszonyok a csapadék lefolyásának útját alapvet ően meghatározzák, ami az épület sorsát nagyban befolyásolja. Amennyiben a csapadékvíz az épület falaihoz folyik és azt tartó - san áztatja, talajmechanikai, anyag- és épületszerkezeti károkat okoz. Feladat: Az épület körüli terepfelszín megfelel ő lejtésének (2 3%) kialakítása, folyamatos de legalább évente történ ő ellen őrzése, s a szükséges javítási munkák elvégzése. Az épületre, illetve közvetlen környezetére hulló csapadék bizton - ságos és gyors elvezetésének hiánya ugyancsak rendkívüli káro - kat okozhat. Az épületszerkezetek kiegyenlített és ellen őrzött víz - terhelése tehát alapvet ő elvárás. Ennek biztosítása nélkül az épü - letszerkezetek igen sokféle módon károsodnak (tető, födém be - ázás, párkányleázás, falazatok alsó zónájában jelent ő s épület- és anyagszerkezeti károk stb.) Közvetve még az épületet használó emberek egészsége is veszélybe kerülhet. A csapadékvíz összegyűjtését az épületen a vízszintes függ ő -, fekv ő -, és attikacsatornák szolgálják, míg az összegyűlő víz elve - zetését a függ őleges ejtő csatornák, ritkán vízköp ő k biztosítják. Fontos szempont, hogy a csapadékvíz a nyitott vagy zárt kommu - nális csapadékvíz-csatornába jusson, vagy legalább az épülett ő l távolabb lévő ponton történjen meg annak elszivárogtatása. Csak így kerülhet ő el ugyanis, hogy az épület körüli terület természetes vízháztartásának egyensúlya megbomoljon. Feladat: Az épület és környezete csatornarendszerének kiépí - tése, javítása, majd az eredmény folyamatos de legalább évente kétszer történ ő ellen őrzése. 15

16 A. rész Sajátos vízelvezetési vagy inkább karbantartási probléma a téli csapadék, a hó hosszan tartó jelenléte az épület tet őzetén illet - ve a falak tövénél. Amennyiben a felgyülemlett havat ezekr ő l a he - lyekr ő l nem távolítják el, súlyos be- és felázási károkat okozhat - nak. Feladat: Nagyobb havazás esetén a falak mell ől és a tet őzet kritikus helyeir ő l (vápák, nyílások) a havat azonnal el kell tá - volítani. (Újabban ismert a fűtött járda, tető, illetve vápa mű - szaki megoldása is. Ez azonban igen költséges.) A FALAZAT NEDVESEDÉSÉNEK EGYÉB OKAI Az épületek körül gyakran találunk mérnöki műtárgyakat, melyek vagy a közlekedés biztonságát szolgálják, vagy egyéb a telepü - lés életét segít ő funkciót látnak el. Ilyen tárgy lehet az épület mellett elhelyezett járda, pad, virágláda, szemeteskosár, vezeték - tartó oszlop, szobor, kereszt stb. Az épület közvetlen környezeté - ben lév ő tárgyak veszélyeztethetik az épület épségét. A tárgyakra hulló csapadékvíz visszacsapódva az épület homlokzatait áztat - hatja, ezzel szennyez ődéseket, lefagyásokat okozva. Feladat: Az épület körüli tárgyak számbavétele, károsító hatá - sainak megfigyelése, a szükséges áthelyezések végrehajtása, majd az eredmény folyamatos de legalább évente történ ő ellen őrzése. Amennyiben a talajvízszint az épület környezetében viszonylag magasan van (pl.: folyóvölgyekben) az épület alulról jelent ő s talaj - pára-terhelésnek van kitéve. (Ennek intenzitása függ az épületen belüli klimatikus és az aktuális időjárási viszonyoktól.) A talajvíz, il - letve a talajpára a tartófalak alapozásába jutva a kapilláris felszívó - dás eredményeként a falazat fels ő bb régióiba kerül, ahol annak fe - lületein kicsapódik. Ez a falazatban jelent ő s fagykárokat, anyag - szerkezeti károsodást okoz. A problémát a felszívódás mértékét drámai módon tovább fokozza, ha a talajjal érintkez ő járószinten párazáró réteg (belül: aljzatbeton, kemény kőlap burkolat, már - ványmozaik lapok stb.; kívül: széles betonjárda az épület mellett) épült. Ez a réteg ugyanis a padozatra alulról érkez ő talajpára jelen - tős részét is a falazatba tereli, tovább növelve annak vízterhelését. A közelmúltig jellemz ő tulajdonosi válasz a fenti jelenségre a fala - zat legalább alsó zónájában végrehajtott cementes vakolat, olaj - festés, műanyag lambéria felhordása volt. Ezek a megoldások azonban a helyzetet még tovább rontják, hiszen a vizet még maga - sabbra terelik a falban, további károkat okozva. (Természetesen ez a probléma egy megfelelően alászigetelt 20. századi épületnél csak a falszigetelő réteg elöregedése után jelenthet gondot.) Feladat: Az épület körüli talajvízszint megállapítása, a járó- és falfelületek párazáró rétegeinek, felületeinek eltávolítása, szükség esetén pedig a járófelület és a falazat természetes szellőzésének körültekint ő kialakítása, például drénezéssel, falszárítással. A választott műszaki megoldások eredményes - ségét folyamatosan de évente legalább kétszer ellen őrizni kell. Amennyiben az épület funkcionális okokból nagy bels ő hő- és lég - nedvesség-ingadozásnak van kitéve (pl. templomok, színházak), megn ő a veszélye a légnedvesség kicsapódásának, ami lecsurgó vízerek formájában újabb falfelületi károkat okozhat. Ez a ve - szély fokozottan fennáll azokon az épületszerkezeteken és felüle - teken, amelyek hőszigetelő -képessége jelent ősen alulmúlja az épület többi részének hőszigetelési mutatóit (egyréteg ű ablakok, fém ablakszerkezetek, vékony szerkezeti vastagságú boltozatok). A problémát tovább fokozza, ha az épületnek még a természetes szellőzését sem oldották meg. Ebben az esetben az összes fal - nedvesedési ok következménye lehet a falfelületek biológiai káro - sodása, mohák, gombafélék megtelepedése. Feladat: Az épület érzékeny épületszerkezeteinek felülvizsgá - lata, az ún. hőhidak (nagy hővezetési képesség ű résszerkeze - tek, melyek a küls ő és a bels ő tér között hatnak, pl.: acél szerkeze - tű ablak, betongerenda stb.) és lehűlőfelületek azonosítása. Ez - után következik a megfelelően hőszigetelt szerkezetek beépí - tése (pl.: hőszigetelt üvegezés ű ablak, záróboltozat, zárófödém fels ő felületének hőszigetelése stb.). Átmeneti megoldásként az 16

17 Mindenekelőtt ablakok alá beépíthet ő páracsatorna is elfogadható. Ezzel párhuzamosan biztosítani kell a megfelel ő természetes és rendszeres szell őzést is. (Megjegyezzük, hogy a természetes szellő ztetés kritikus időszaka a tavasz. Ekkor ugyanis a fűtetlen, vagy gyengén fűtött épületek esetében előfordul, hogy az épületet határoló falak bels ő felületei még hidegebbek, mint a napsütötte küls ő falfelületek. A leveg ő páratartalmának egy része ilyenkor a bels ő térben csapódik le, így sokkal több kárt okoz, mint amennyit használ. ) A választott műszaki megoldások és a szell ő ztetés eredmé - nyességét folyamatosan de évente legalább kétszer ellen - őrizni kell. Ha a fenti megoldások után nem jutunk megfelel ő eredményre, sor kerülhet a bels ő klíma mesterséges szabá - lyozására képes berendezések elhelyezésére. A megfelelő karbantartás hiányából, illetve a rossz kivitelezéséb ő l fakadóan a csapadékvíz közvetlenül is áztathatja, károsíthatja az épületet. (Például a tet ő héjazata sérült, beázik; a nagyobb kiülés ű övpárkány vagy szemöldökpárkány fölött nincs vízvet ővel kialakí - tott bádogos szerkezet stb.) Feladat: Az épület tet őzetének rendszeres ellen őrzése (évente legalább kétszer és viharok után mindig) és a hibák azonnali javítása. A homlokzati bádo - gos szerkezetek ellen őrzése, szükség szerint javítása. A megfelelő karbantartás hiányából, illetve a rossz kivitelezésb ő l fakadóan az üzemi víz közvetlen áztató és károsító hatásának is ki lehet téve az épület. (Például a nyomóvízcső elrepedt stb.) A víz - vezeték meghibásodásának egyébként vannak bizonyos előjelei és kockázati tényez ő i. Felülvizsgálatra szorulnak a gépészeti be - rendezések is, ha az épület statikailag veszélyeztetett mozog, a cső berezonál, a rendszer harminc évnél régebbi stb. Feladat: Az épület gépészeti berendezésének rendszeres legalább két évenként történ ő ellen őrzése. A hibák azonnali javítása, az elöregedett rendszer teljes felújítása. 17

18 A. rész NÉHÁNY SZÓ AZ ÉPÜLET BEJÁRÁSÁRÓL Az épület rendszeres ellen őrz ő bejárásának útvonalvezetése természe - tesen függ az épület karakterét ő l és az ellen őrz ő személy(ek) elhatáro - zásától. A rendszeres ellen őrzés kialakult sorrendjének megfelelően azonban mindenképpen érdemes egyéni vizsgálati űrlapot készíteni, amely alaposabb és tételes ellen őrzést biztosíthat. (Űrlap minta kötetünk végén található.) Először az épület környezetének megtekintését ajánljuk. A küls ő szemle kiterjedhet a környez ő épületek állapotára, az általuk keltett hatá - sokra, a növényzetre, az épület közelében elhelyezett tárgyakra, a terep - lejtési viszonyokra stb. Második lépésként az épület kívülr ő l számba vehet ő leltára következ - het. Ennek során felülr ő l lefelé haladva az egyes épületszerkezetek ép - ségét és a felmerülő veszélyforrásokat vizsgáljuk. Nagyobb épület ese - tében a vizsgálathoz szükség lehet létrára, távcsőre és kis kalapácsra. Kétes terep- vagy csatornalejtési viszonyok felméréséhez slaggal vagy vödörrel terített víz segítségével folyáspróbát lehet tartani. Ugyan - ezt a célt szolgálja és pontosabb képet nyújt ha esőzéskor vagy köz - vetlenül utána vizsgáljuk az épület környezetét és homlokzatait (Pl.: ilyenkor kiderülhet, hol csurog az eresz stb.). A küls ő szemle után a bels ő tereket járva végig ismét felülr ő l lefelé haladva (a padlástól a pincéig) vizsgáljuk a szerkezetek állapotát. A bejárás során nagy valószín űséggel fény derülhet a hibák közötti ok-oko - zati összefüggésekre. A vizsgálathoz szükségünk lehet a fent már emlí - tett eszközökre. Az észlelt hiányosságokat, hibákat a vizsgálati űrlapra még a helyszí - nen rá kell vezetni. Általános szabályként ajánljuk, hogy a károsodások súlyossága szerint töltsék ki az űrlapot. Érdemes az egymástól eltér ő vé - leményeket is rögzíteni, valamint a további szükséges vizsgálati mód - szereket és eszközöket is felsorolni. *** A rendszeres és eseti bejárásoknál tapasztalt károsodások és hiányos - ságok okainak megállapításához, egyéb hibák felismeréséhez, valamint az épületen és berendezésén végzend ő szakszer ű és érték őrz ő javítá - sokhoz a legkézenfekv ő bb karbantartási munkák elvégzésén túl (pl. hólapátolás) megfelelő szakemberek (építész, restaurátor, szakkivite - lez ő stb.) bevonása elengedhetetlenül szükséges! 18

19

20 A. rész A.1. TETŐK MAGASTETŐK A tető alapvet ő rendeltetése, hogy az épület bels ő tereit és szerkezeteit az időjárás káros hatásaitól megóvja. Ennek alapesete a csapadék - víz-elvezetése, ezen túlmen ően a további károsító tényez ő k elhárítása (jégeső, szélterhek, hőingadozások hatásainak mérséklése stb.) is fel - adata. A magastetők héjazatának anyaga lehet cserép, bádog (ólom, réz), zsindely, pala, nád stb. A héjazat épsége alapvet ő fontosságú, mert lyu - kak, repedések esetén a beszivárgó csapadékvíz az épületet jelent ősen károsítja. A héjazatot a tet őszerkezet tartja. A tet őszerkezetek régen dönt ően fából készültek. Szerkezeti rendjüket tekintve alapvet ően tükrözik építé - sük idejét, emellett regionális és funkcionális alapon is változatos képet mutatnak. Tartófunkciójuk miatt anyaguk szilárdságára, épségére ügyel - ni kell. Kedvez ő tlen körülmények között a faszerkezeteket így a fedél - székek elemeit is többféle bogár és közel 30 gombafaj támadhatja meg. A fedélszék faelemeinek rovar- és gombamentesít ő szerekkel, va - lamint tűzveszélyes voltuk miatt égéskésleltet ő anyagokkal történ ő bevo - nása nagyban hozzájárul élettartamuk meghosszabbításához. (Az euró - pai szabványoknak megfelelően a felhordott kezelőszerek nevének fel - tüntetése kötelez ő.) A tet őtér a legfels ő födém (záró- vagy padlásfödém) és a tet őszerke - zet által határolt tér. A tet őtérb ő l a víz- és fénybehatolási pontok segítsé - gével ellen őrizhet ő a héjazat. Ezért is fontos a tet őtér jó megközelíthet ő- sége és a biztonságos járófelület kiépítése. A tetőtér szellő ztetése, tisz - tántartása a tet őszerkezet és az alsóbb szerkezetek megóvása érdeké - ben elengedhetetlen. A tet őre jutó csapadékvíz biztonságos és gyors elvezetését a csapa - dékvíz-elvezet ő rendszer (héjazat, csatornák, hófogók) biztosítja. A rendszer megfelelő működése kulcsfontosságú. A tet őzet rendszeres felülvizsgálatának megszervezése tehát nagyon fontos. Nagy viharok után a héjazat ellen őrzése, télen az esetleges hófeltorlódások eltávolítása elengedhetetlenül szükséges. 20

21 A.1. Tetők A MAGASTETŐK NÉHÁNY JELLEMZ Ő HIBÁJA, HIÁNYOSSÁGA Észlelt hibák, hiányosságok A hibák lehetséges okai A hibák következményei, károsodások Az ellenőrzés módja, ideje, résztvevői A gondozás módja, ideje, elvégzői A.1.1. tetőtér A tetőhéjazaton keresztül a csapadékvíz bejut a padlástérbe (ld. fekete-fehér kép) Folytonossági hiány a héjazaton (félrecsúszott cserepek, palák; repedt, lyukas bádogozás) Okok: Időjárási tényezők (vihar, szél stb.) Rossz kivitelezés Az épület közvetlen közelében növő fák nagyobb, elszáradt ágai a tetőre zuhanva jelentős mechanikai károsodást okozhatnak A megfelelő és rendszeres karbantartás hiánya Nedvesedik a tetőtér, az egyes tetőszerkezeti elemek és a falazat. Ez az épület állékonysági problémáihoz vezet és egyre súlyosabb károk forrása lehet. A beázási helyek azonosítása Szemrevételezéssel (belülről a fény- és vízbehatolási pontok megfigyelése, különös tekintettel a kémények, oromfalak, tetőablakok körüli részekre kívülről a héjazat hiányainak, anyagkárosodásának felmérése különös tekintettel a tetőgerinc, vápa, vízorr, valamint a falazathoz való csatlakozási vonalak mentén tűzfal, kémény, oromfal) Az elmozdult elemek vissza-helyezése A hiányzó héjazati elemek pótlása A hibás elemek cseréje A belső térben károsodott szerkezeti ill. padozati elemek javítása, cseréje A közvetlen környezetben álló nagyobb fák száraz és száradó ágainak eltávolítása Rendszeresen (évente legalább kétszer, nagyobb viharok után mindig) Esetenként (szükség szerint) Szakvélemény szükséges lehet Szakkivitelező (tetőfedő, bádogos) Szakkivitelező (tetőfedő, bádogos) Kertész Megjegyzés: Ismételten megjegyezzük, hogy a tet őzet rendszeres felülvizsgálatának megszervezése nagyon fontos. Nagy viharok után a héjazat ellen őrzése, télen a hófeltorlódások eltávolítása elengedhetetlenül szükséges! 21

22 A. rész Észlelt hibák hiányosságok A hibák lehetséges okai A hibák következményei károsodások Az ellenőrzés módja ideje résztvevői A gondozás módja ideje elvégzői A.1.2. tetőtér Az épület tetőzetének külső felülete madárürüléktől erősen szennyezett (ld. színes kép) A.1.3. tetőszerkezet A fából készült tetőszerkezet elemei nedvesednek korhadnak gombák által fertőzöttek (ld. színes kép) Kényelmes pihenőhely a madaraknak elsősorban a gólyáknak A tetőtérbe jutó csapadék (eső porhó) károsító hatása Okok: Lyukas tető (elmozdult héjazati elemek rossz kivitelezés) Rosszul szigetelt nyílások Magas páratartalom a természetes szellőzés és megvilágítás hiánya megoldatlansága A rendszeres ellenőrzés hiánya A felületi szennyeződések miatt az építőanyagban (különösen a nádban zsindelyben) káros mikroszerkezeti változások következhetnek be. A héjazat sérülésével a beázások esélye növekszik. A tetőszerkezet deformálódik A faanyag teherviselő keresztmetszete meggyengül; hosszú távon az ácsszerkezet megroppan a tető összeomlik A lokális gombafertőzés kiterjedhet az egész tetőszerkezetre és az egyéb épületszerkezetekre is falak födémek padló stb. (a könnyező házigomba különösen veszélyes!) A szennyezettség felmérése Szemrevételezéssel Rendszeresen (évente legalább egyszer) Faanyagvédelmi szakember A károsodások sürgős felmérése (különös tekintettel a faelemek felfekvési felületén a vápáknál kéményeknél és a tetőnyílásoknál) Szemrevételezéssel Faanyagvizsgálattal (mintavétel laboratóriumi vizsgálat) Rendszeresen (évente legalább egyszer) A tetőfelület megtisztítása Impregnáló bevonat felhordása Esetenként (szükség szerint) Szakvélemény szükséges lehet Faanyagvédelmi szakember Szakkivitelező A megfelelő szellőzési és megvilágítási feltételek kialakítása A faelemek szükség szerinti konzerválása tisztítása cseréje (egyes súlyos gombafertőzések pl. könnyező házigomba esetén a faanyag teljes cseréje) Esetenként (szükség szerint de súlyos gombafertőzés esetén azonnal!) Tervkészítés szükséges lehet Faanyagvédelmi szakember Szakkivitelező Faanyagvédelmi szakember Megjegyzés: A faanyagvédelmi szakember véleménye a kivitelezés befejezéséig perdönt ő. A könnyező házigomba jelenléte felelő sségteljes és szakért ő i döntést követel. 22

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon!

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon! Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon! Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar

Részletesebben

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS SÁRGA RÓZSA IDŐSEK KLUBJA H 1046 Budapest, Tungsram utca 9. Hrsz: 76331/146 Építész műszaki leírás 1

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS SÁRGA RÓZSA IDŐSEK KLUBJA H 1046 Budapest, Tungsram utca 9. Hrsz: 76331/146 Építész műszaki leírás 1 1 TARTALOM 1. ALÁÍRÓ LAP 2. INGATLAN ADATOK 3. ELŐZMÉNYEK 4. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 5. TERVLAPOK É 01 TETŐFELÜLNÉZET M 1:100 É 02 FÉNYKÉPDOKUMENTÁCIÓ I. É 03 FÉNYKÉPDOKUMENTÁCIÓ II. 2 ALÁÍRÓ LAP Terv:

Részletesebben

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek építési hibái és javítási módjai

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek építési hibái és javítási módjai TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS Vályog szerkezetek építési hibái és javítási módjai O. Dr. CSICSELY ÁGNES egyetemi adjunktus BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Részletesebben

B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP

B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP Vászonra festett olajképek előfordulhatnak önállóan vagy a berendezésbe beépítve (például oltárképként) egyaránt. Képzőművészeti értékük miatt fokozott védelmet, helyreállításukhoz

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

MET.BME.HU 20124/ 2015 II. Szemeszter Előadó: Dr. DUDÁS ANNAMÁRIA BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

MET.BME.HU 20124/ 2015 II. Szemeszter Előadó: Dr. DUDÁS ANNAMÁRIA BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Magasépítéstan MSc 11. előadás: Épületek hőveszteségének csökkentése MET.BME.HU 20124/ 2015 II. Szemeszter Előadó: Dr. DUDÁS ANNAMÁRIA BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015. II. szemeszter

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Épület termográfia jegyzőkönyv

Épület termográfia jegyzőkönyv Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett

Részletesebben

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) A X. KERÜLET HATHÁZ U. 5. SZ. ALATTI KÉPVISELŐI IRODA FELÚJÍTÁSI MUNKÁI Jelen pályázati kiírás csak építőmesteri és szakipari munkákra vonatkozik. A gépészeti és villanyszerelési munkálatok nem részei

Részletesebben

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek kialakítása

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek kialakítása TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS Vályog szerkezetek kialakítása O. Dr. CSICSELY ÁGNES egyetemi adjunktus BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TARTALOM

Részletesebben

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA CupaClad átszellőztetett homlokzatburkolati rendszer 2 TETŐ HORN TERMÉSPALA FORGALMAZÓ ÉS TÉGLÁNY KIVITELEZŐ FEDÉSEK KFT.

Részletesebben

Magyarországon gon is

Magyarországon gon is Energiatakarékos kos üvegezés Lehetőségek, buktatók, k, trendek Épületek energiatanúsítása sa 2009-től Magyarországon gon is 7/2006 TNM és s 176/2008 Kormány rendelet Sólyomi PéterP ÉMI Kht. Épületszerkezeti

Részletesebben

TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE - ESETTANULMÁNYOK - (Gyoma, Miskolc, Somlószőlős) Laczkovics János okl. építészmérnök FLAT-NET LINE Építészeti és Ingatlanforgalmazó Bt. TÖRTÉNETI TARTÓSZERKEZETEK

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÓ. A évi tanévkezdéshez kapcsolódó feladatokról

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÓ. A évi tanévkezdéshez kapcsolódó feladatokról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ A 2016. évi tanévkezdéshez

Részletesebben

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 38 40 HÁZ és KERT Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 39 Nyílászárók HÁZ és

Részletesebben

Használati és karbantartási leírás

Használati és karbantartási leírás Használati és karbantartási leírás BEVEZETŐ Az ön által átvett épület, mint minden más tárgy vagy eszköz, ugyancsak rendszeres karbantartásra szorul. Annak érdekében, hogy az épület egyes részei, illetve

Részletesebben

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél)

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél) Alapadatok Azonosító adatok lakóépület Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15 Azonosító (pl. cím) vályogház-m Dátum 2010.01.10 Geometriai adatok (m 2 -ben) Belső

Részletesebben

Tartalom. 1. A BauMix Kft. és az ÖKOCELL hőszigetelő termékek. 2. Az ÖKOCELL tető-hőszigetelés. 3. Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőszerkezeti hatása

Tartalom. 1. A BauMix Kft. és az ÖKOCELL hőszigetelő termékek. 2. Az ÖKOCELL tető-hőszigetelés. 3. Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőszerkezeti hatása 2 Tartalom 1. A BauMix Kft. és az ÖKOCELL hőszigetelő termékek 2. Az ÖKOCELL tető-hőszigetelés 3. Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőszerkezeti hatása 3.1. A súly 3.2. Épületszerkezeti hatás 3.3. Éghetőség 3.4.

Részletesebben

Családi ház hőkamerás vizsgálata

Családi ház hőkamerás vizsgálata Cég ORIGOSÁNTA ÉPÍTŐ ZRT Győri u. 32. Sopron Mérést végezte: Markó Imre Telefon: 99/511540 EMail: info@origosanta.hu Készülék testo 8752 Gyártási szám: Objektív: 1910101 normál Megbízó Megrendelő Mérőhely:

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

HELYSZÍNRAJZI VÁZLAT

HELYSZÍNRAJZI VÁZLAT HELYSZÍNRAJZI VÁZLAT :00 83336 83337 Madách utca 83340 8334 /a 83339 8334 6,88 8,8 3/b 8,03 4,8,40 8,07 4,6 83343 83346 3/a 83348 83 83349 83347 36 Budapest Balzac u 7-9 Email: info@proconfhu 8 Budapest,

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA Bontási munkák tételes költségvetése költségek Organizációs, előkészítő munkák Felvonulás, organizáció és járulékos költségek Belső és szakipari bontási munkák Épületgépészeti

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KAPILLÁRIS KONDENZÁCIÓ

KAPILLÁRIS KONDENZÁCIÓ PENÉSZ A HÁZBAN Penészkárok okai Fertőzőképes gombaelemek jelenléte Oxigén Kedvező tenyészhőmérséklet Táptalaj, a felület vegyhatása Nedvesség jelenléte (pára le/kicsapódás, kapilláris kondenzáció) Hőszigetelés

Részletesebben

Különleges vízszigetelések a környezetvédelem jegyében. SZAKMAI NAP Budapest, október 25.

Különleges vízszigetelések a környezetvédelem jegyében. SZAKMAI NAP Budapest, október 25. Különleges vízszigetelések a környezetvédelem jegyében SZAKMAI NAP Budapest, 2010. október 25. 2 Vízszigetelési hiányosságokból adódó épület- és építménykárok BEVEZETŐ ELŐADÁS Dr. H. Baráti Ilona Épületeket

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. MEGBÍZÓ: 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház, képviseli: Somogyi Lajosné közös képviselő A szakvéleményt

Részletesebben

épületfizikai jellemzői

épületfizikai jellemzői Könnyűbetonok épületfizikai jellemzői és s alkalmazásuk a magastető szigetelésében Sólyomi PéterP ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. HŐSZIGETELŐ ANYAGOK Az általános gyakorlat szerint hőszigetelő

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1 ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1 ÉPÜLETSZERKEZETEK HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK KÖVETELMÉNYÉRTÉKEI HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ W/m 2 K FAJLAGOS HŐVESZTESÉG- TÉNYEZŐ W/m 3 K ÖSSZESÍTETT ENERGETIKAI JELLEMZŐ

Részletesebben

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése Virgil POLIZU Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése MŰEMLÉKÉPÜLETEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSE Virgil POLIZU Egy műemléképület (-együttes) alkotóelemei funkcionális, szerkezeti,

Részletesebben

Az épületekteljes hőszigetelése

Az épületekteljes hőszigetelése BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16. Az épületekteljes hőszigetelése 2013. május 27. Gergely Sándor 1 A jelenlegi állapot 2 A jelenlegi állapot 3 A jelenlegi állapot

Részletesebben

Övezet: Lk-FT-1 Beépítés módja: SZ (szabadonálló)

Övezet: Lk-FT-1 Beépítés módja: SZ (szabadonálló) ,00 6,0,,0 8,0 6,00 B NAPLÓKERT UTCA 6,70 8,0 6,00 0,80 B,00 05/5 5,00 8,0 6,70 0,0 É Övezet: Lk-FT- Beépítés módja: SZ (szabadonálló) A A,00 6,00 6,00 5,0 A A TELEKTERÜLET: 808,9 m BEÉPÍTETT TERÜLET:,8

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

KEZELHETETLEN TETŐTEREK?

KEZELHETETLEN TETŐTEREK? KEZELHETETLEN TETŐTEREK? DR. TAKÁCS LAJOS GÁBOR okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus BME Fedélszerkezetek történeti fejlődésének tűzvédelmi vonatkozásai A nagy történeti várostüzek általában a tetők

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy Szily kastély területén található tornaterem felújításával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Biatorbágy Szily kastély területén található tornaterem felújításával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház vizsgálata.

Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház vizsgálata. NEMES VÁLLALKOZÁS Mérnöki és Szolgáltató Bt. H-4225 Debrecen-Józsa, Erdőhát u. 47. Tel: 06-20/3318944 E-mail: nemes.attila@t-online.hu www.nemesvallalkozas.hu Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház

Részletesebben

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal 8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal 8.1. Szigetelôlapok felszerelése falazatra, födémre A FABETON szigetelôlemezeket mechanikai rögzítéssel, dûbelezéssel erôsítjük a szigetelendô felületre.

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Növényvédelem otthonunkban

Növényvédelem otthonunkban Növényvédelem otthonunkban Bevezető A növényvédelem, egy olyan téma, ami kikerülhetetlen, akár lakásunkban, akár kertünkben foglalkozunk növényekkel. Mindannyian találkoztunk már kártevővel, vagy gombás

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás

Részletesebben

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil. Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.

Részletesebben

Szekszárd, Szent László Középiskola építéskivitelezési munkáinak műszaki ütemterve "A" épület építési munkái válaszfalak bontása lapburkolatok, padlóburkolatok bontása válaszfalak építése belső ajtók bontása,

Részletesebben

teljes egészébon elkészíthessék.

teljes egészébon elkészíthessék. MUZEOLÓGIAI FELADATOK A BUDAVÁRI PALOTA TERVEZÉSÉBEN ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK Budapest belterületén, különösen a pesti Duna-parton járva, szinte minden járókelő önkéntelenül is végigfut pillantásával a Várhegy tetején

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

A MEGJELENÉS ELŐTT ÁLLÓ ALUTA KÖNYV BEMUTATÁSA

A MEGJELENÉS ELŐTT ÁLLÓ ALUTA KÖNYV BEMUTATÁSA A MEGJELENÉS ELŐTT ÁLLÓ ALUTA KÖNYV BEMUTATÁSA Előadó: Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona okleveles építőmérnök, egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona okleveles építőmérnök,

Részletesebben

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

REG Közvetlen burkolat alá telepíthet padlóf tési rendszer

REG Közvetlen burkolat alá telepíthet padlóf tési rendszer CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETF TÉSű RENDSZEREK 1. KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜL F TÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ RÉSZT! EFFICIENT Ű tároló padlóf

Részletesebben

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR SZEGED, BOLDOGASSZONY SGT. 6. ALATTI TETŐSZERKEZETÉHEZ ÉS HÉJAZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2012. JÚNIUS

Részletesebben

Horváth Kinga építőmérnök hallgató, BME: Földszintes, téglafalú lakóépület állapotfelmérése (2002. május)

Horváth Kinga építőmérnök hallgató, BME: Földszintes, téglafalú lakóépület állapotfelmérése (2002. május) Horváth Kinga építőmérnök hallgató, BME: Földszintes, téglafalú lakóépület állapotfelmérése (2002. május) Az épület leírása Az épület egy földszintes, háromlakásos, L-alakú bérház, padlással. A kis udvarba

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

A 2009. november 3-án a plébános úr kíséretében megtartott helyszíni szemlén a következő tényeket állapítottuk meg:

A 2009. november 3-án a plébános úr kíséretében megtartott helyszíni szemlén a következő tényeket állapítottuk meg: *tu, -< < - «' s \. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület ' vi',.' ^tpviseló'-tcsrület ülése. -- Kőbányai Önkormányzat At^l33^30/ 2S)OPí. Polgármestere Budapcsí, Tárgy: A Kőbányai Szent György plébániatemplom

Részletesebben

Előremutató tető hőszigetelési megoldások

Előremutató tető hőszigetelési megoldások Előremutató tető hőszigetelési megoldások a hazai és a nemzetközi hőtechnikai követelmények tükrében Szatmári Zoltán - alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó BACHL KFT. TETŐAkadémia 2014 - konferencia 1

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015 Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A jó gyakorlat Készítette: Buzás

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Új építésű szigeteletlen Ytong ház

Új építésű szigeteletlen Ytong ház Cég KucsaKer Kft. Fő út 154 Veresegyház Mérést végezte: Kovács Balázs Készülék testo 8801 Gyártási 1691207 szám: Megbízó Lénárt Imre Erkel Ferenc utca 36/a Veresegyház Mérés napja: 2011.02.01 Megbízás

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 Tartalomjegyzék Oldal Európai előszó... 6 1. Alkalmazási terület... 7 2. Rendelkező hivatkozások... 7 3. Szakkifejezések és meghatározásuk... 8 4. Alapanyagok és gyártás... 13

Részletesebben

34 Téglány vagy négyszögfedések (Rechteck)

34 Téglány vagy négyszögfedések (Rechteck) 34 Téglány vagy négyszögfedések (Rechteck) Kettős téglányfedés A kettős téglányfedés jellemzője, hogy a harmadik sor az elsőre még ráfed és a fedés kötésben történik. Ennél a fedési módnál is alapszabály:

Részletesebben

Zárófödémek. Padlásfödém nem járható

Zárófödémek. Padlásfödém nem járható Zárófödémek Padlásfödém nem járható Az épületek zárófödémjei a temperált terek olyan felső térelhatároló szerkezetei, amelyek lapostetők esetében önmagukban, vagy külön csapadékkal és más meteorológiai

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

EXTRUDÁLT POLISZTIROL EXTRUDÁLT POLISZTIROL A Fibrotermica SpA társaság extrudált polisztirol lemezt gyárt, melynek neve FIBROSTIR. A FIBROSTIR egyrétegû, kiváló hõszigetelõ képességû sárga színû lemez, alkalmazható mind egyéni

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Click to edit Master title FELÚJÍTÁS - ALAPFOGALMAK Hőátbocsátási tényező A határolószerkezetek,

Részletesebben

alkalmazástechnika mon o-c ov er é rvé nye s : 2007. május 1-től

alkalmazástechnika mon o-c ov er é rvé nye s : 2007. május 1-től alkalmazástechnika mon o-c ov er é rvé nye s : 2007. május 1-től A MOno-cover tetőrendszer Kétségtelenül az épület egyik legfontosabb része a tető. A modern építészetben már gyakran az 5. homlokzatként

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Hogy a homlokzatok szépek is maradjanak... Intelligens megoldások a Sto - tól.

Hogy a homlokzatok szépek is maradjanak... Intelligens megoldások a Sto - tól. Hogy a homlokzatok szépek is maradjanak... Intelligens megoldások a Sto - tól. Sto ablakpárkány-profil - a hőtágulás biztosított - a víz nem hatolhat be - masszív - teljes választék - praktikus megoldások

Részletesebben

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM K+F Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai SZARVASMARHA ISTÁLLÓK TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉSE Dr. Bak János Pazsiczki Imre Kiadja: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Részletesebben

Hydro BG. green. Bioszféra Montreál/Kanada. Fenntarthatóság a tökéletességben. Szűrőágyas vízelvezető rendszer.

Hydro BG. green. Bioszféra Montreál/Kanada. Fenntarthatóság a tökéletességben. Szűrőágyas vízelvezető rendszer. Hydro BG Bioszféra Montreál/Kanada Fenntarthatóság a tökéletességben green Szűrőágyas vízelvezető rendszer. Szűrőágyas folyóka green A FILCOTEN green kiszűri a szerves és szervetlen szennyeződéseket a

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése

C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése A C típusú gázfogyasztó készülékek változatai Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának lehetőségei 1. Az égéstermék kivezetése

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció Kisméretű családi ház eti-műszaki dokumentáció Építtető...... É... dátum... V R E T A T N MI A mintatervet Bártfai Szabó Gábor építész tervei alapján a Magyar Kamara megbízásából a Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Mélyépítés szekció Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Esettanulmány Minőség és megfelelőség Dr. Nagy László: Hibajelenség Előírások betartása és ellenőrzése Dr. Nagy László Kádár István: Adatok

Részletesebben

Munkadíj árlista. Murvai István Kőműves egyéni vállalkozó. Szállító. Vevő. Érvényesség. Sorszám: ÁRLISTA000001/2016

Munkadíj árlista. Murvai István Kőműves egyéni vállalkozó. Szállító. Vevő. Érvényesség. Sorszám: ÁRLISTA000001/2016 Ablak beszerelés Ablak beszerelése redöny szerelés nélkül. Alap készítés helyszini keveréssel. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás helyszini keveréssel. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás

Részletesebben

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád A TARTÓSSÁG TERVEZÉSE Az EC szerint a statikus tervező

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

halny clip Tető Halny Clip tetőcserép Csavarozás Lefedés Rányomás

halny clip Tető Halny Clip tetőcserép Csavarozás Lefedés Rányomás halny clip Tető Halny Clip tetőcserép A tetőcserép új építésekhez és felújításokhoz egyaránt alkalmas: - rendkívül könnyű elemek - gyors szerelés - nem látható rögzítések Szerelés speciális szerszámok

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

Tisztelt Dobossy Gáborné!

Tisztelt Dobossy Gáborné! Tárgy: Csapadékvíz gyűjtő árok átépítése a Madár-forrásnál Tisztelt! Az AQARIUS Bt. Felújítási tanulmánytervet készített az 1-es út melletti iparterületektől a Füzes-patakig tartó csapadékvíz elvezető

Részletesebben

Vevő. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás. Aljzatbetonozás 9-12cm Vasszerelés,betonozás helyszini

Vevő. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás. Aljzatbetonozás 9-12cm Vasszerelés,betonozás helyszini Ablak beszerelés Ablak beszerelése redöny szerelés nélkül. Alap készítés helyszini keveréssel. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás helyszini keveréssel. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás

Részletesebben

1. táblázat Az I. t zállósági fokozat követelményei

1. táblázat Az I. t zállósági fokozat követelményei 28058 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 103. szám 1. melléklet a 28/2011. (IX..) M rendelethez 1. táblázat Az I. t zállósági fokozat követelményei A F G 1 Követelmények I. t zállósági fokozatú t zszakasz esetén

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Bicikligarázs kerékpártároló

Bicikligarázs kerékpártároló Bicikligarázs kerékpártároló Védelem az eső és az időjárás viszontagságai ellen. Bicikligarázs kerékpártároló Nehézséget okoz, hogy kerékpárját levigye a pincébe? Ez a saját kezűleg összeállítható kerékpártároló

Részletesebben