ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete " +,!!! " #$%&'( ) ( * - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. " %&#'( ) (' ( - (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.) számú önkormányzati rendelettel - az önkormányzat 0. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól " " - ) / ) *( - *-. A rendelet hatálya -" " - ) &' &'/" ") -)) " ")" - " " " - ) + /!!! " #0% - A költségvetés címrendje A költségvetés bevételei és kiadásai >db a) eft. bevétellel X7aZagg>dB b).50.59eft. kiadással gbhz7ai>db b>db c) 4.00 e Ft hiánnyal jahz77k>db suv vvxwx} z{ }}~ ~ }~ ƒ ˆ Štxvo p pœpv} ~ ~Žx~ xv ŒŠ xœr w{ }}~stp vpˆ p {~ mnopqrstuvpvvpwxyz{ }}~ ~{ ~ ƒ ˆ Štxvo p pœpv}~ ~Žx~ xv ŒŠ xœr w{ }}~ p { ~ iyazxbj>db ) " ( " )...

2 !"#$%&'())*+,-./0+$-.,..&!"%&,#44%"/ #5#!64#78,%4%"/&9:; BC D E FGHIEJKKIKK EEKGFE H EJ K I LGIEJKIMKIKIEF KGK FK 04%4&!+74.&.+77.4#44%A&5%".0* KINNK GEIKOPKHQ N UE KK VIGU F K RH J K I XFF K I K I MJ NIHFKI ST S WT TT YGU II M \ KGK [KIEF KGK KHFI K I F MO EZJ SS ^ G ]IFK O ENUKI K EEJI K W WSS ^ KHKF W T TTS `'a!"#$%&%4&7+0,.&+7//&+"+$.4+&7#"#&%<*".44+4.&7.!/&/ `bad 40#!".7&.!/e/,%&%4+7% 04%4 &%& &&%+,.74+&7#"?.4/!#$%&#&%)b*".44+4.&7.!/&%0$5%.4/!#$%&%/&%f*".44+4.&&%!&%4"%%* `fad +&//%g#7%/&+7% #&%!& c/&+"+$./.-.,+&.4/.4/!#$%&%/&%b* ".44+4.&7.!/&/!+74.&.+77.4#44%A&5%".0* #7//%g#7 #&%!& c/&+"+$././%g#7/ i*".44+4.&7.!/&/!+74.& %'())*+,/7#"& `ha!"#$%&%&--+,.7/%&#77%45#!c&.4..&&7+0,#44%4#7 `ia4&7+0,.&+7/+,.&,.&'+,a! #7/j&."&.!,+&%=*".44+4.&7.!/&%0$5%5c,#* %4%A5#%+,.74&7+0,.&+7!+7.+&-."6&%&#7!%.!j4,.&.&&&#" `=a &%!&%4"%%*!"#$%&%#44%"#&%!&#7!c47c4c)kk'*+,/lllmnnn*&!,+$!.g %4&%%4%A5#%&#! %".0* 0%&#7 %&&%!&%4"%c.>&* `'a 'bo'((h*`ln*'i*a `)a.4$/7.!,.g77+0.a+j0$/&#"!"#$%&/!.g.4.&%4%a5#%&#" 0%&#7!%7 4%#7p+4q&#" 0%&#7.4$/!.g7.!+!47c4c)(o'((i*`nn*'ba* 04%4&.!.&%0$7#0%b*(((.>&8".4$ #4c.!.&77.0'*<(( 6.. yxz stuvwxyuuz{ }zyuz~ ƒ ˆ Šƒ Œ uuzžz ˆ ˆ z ˆ ˆ xyuuz ƒ

3 !" #$ %& ', -" #$ )*+ %& ' ( % ", %*+ ( % " )" #$.*+ %& ' ( % " ', %" / 0, ) '" %, # 0, + + "# / 7.. $ "# # 4.! & 0 $ A költségvetés végrehajtásának szabályai ( 0 " / $.. ((( 5 --&#* "4 $ "! "# ! $ 8.!"# $ % +70, 8 $$ $ $ 7$ 7 9 $79 0!$"7 -"#!" 8 :;<=7:;<>+ 7! $ -, / 7 &&$ 8. $ 7 "# "# 7? $ + / +? $ + $ / 9...

4 () Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát, terhelı kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával a pótelıirányzati kérelem jóváhagyását követıen vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) Az önállóan mőködı költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselı testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az elıre nem tervezhetı kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselı testület hagyhatja jóvá. 0.. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani Záró rendelkezések () E rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, rendelkezéseit 0. január 0. napjától kell alkalmazni. () Hatályát veszti:./ a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/007. (I. 6.) önkormányzati rendelet 4.. () bekezdés b) pontja valamint 7/A..-a../ Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló /0. (I.8.) önkormányzati rendelet. melléklet 8. alcím ) pont e) alpontja. Újfehértó, 0. február 04. Nagy Sándor s.k. polgármester A rendeletet kihirdettem: Ú j f eh é r t ó n, 0. február 05-én. Egységes szerkezetbe foglalva: 0. szeptember 0. dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. jegyzı Dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. j e g y z ı Dr. Mátyás B. Szabolcs j e g y z ı

5 . melléklet a 6/0. (II. 05.). rendelethez Újfehértó Város Önkormányzat 0. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) a b c d B E V É T E L E K 0. évi elıirányzat K I A D Á S O K 0. évi elıirányzat I. Mőködési bevételek I. Intézményi mőködési kiadások. Intézményi mőködési bevételek 88 Személyi juttatások 5979 Munkaadókat terhelı járulékok Önkorm. Sajátos bevételei Mőködési célú kiadás egyéb támogatás 6694 Helyi adók Ellátottak pénzbeni juttatásai 6090 Átengedett központi adók Dologi kiadások 7694 Egyéb sajátos bevételek 7600 II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások Önkorm. Költségvetési támogatás Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás 490 Normatív támogatások III. Hitel törlesztés III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Fejlesztési hitel tıketörlesztés 64 Ingatlanértékesítés Fejlesztési hitel kamata 960 Váltó kibocsátásból adódó tart IV. Támogatás értékő bevételek. Mőködési célú támogatás 649 Mőködési hitel törlesztése 677. Felhalmozási célú támogatás Mőködési hitel kamata 050 Költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek. Mőködési célú hitel Általános tartalék Fejlesztési célú hitel 7000 Céltartalék Összesen: 4475 Összesen: 4475

6 . számú melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Normatív állami A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a Fajlagos összeg hozzájárulás Melléklet Jogcím költségvetési törvény. és 8. számú melléklete alapján Mutató Ft/fı/év összege Ft. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint aa Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás bb. Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Pénzbeni szociális juttatások a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés a. Óvodai nevelés nevelési év a. Óvodai nevelés nevelési év b() Iskolai oktatás -. évfolyam b.() Iskolai oktatás. évfolyam b.(4) Iskolai oktatás 4. évfolyam b(6) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam b(7) Iskolai oktatás 7. évfolyam b(8) Iskolai oktatás 8. évfolyam b() Általános iskola -. évfolyam ig b() Általános iskola. évfolyam ig b(4) Általános iskola 4. évfolyam ig b(6) Általános iskola 5-6. évfolyam ig b(7) Általános iskola 7-8. évfolyam ig e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág g() -4 évfolyam napközi oktatás g() -4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás g() -4. évfolyamos napközis foglakoztatás g() -4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás a. Magántanuló SNS gyerekek b Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 8 hónapra c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Óvoda d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Általános Iskola d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Óvoda d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Általános Iskola a ped.módszer. Tám. Zenemővészeti ágon b ped.módszer. Tám. Iparmővészeti ágon ágon ec szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása a()() Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés a Tanulók ingyenes tankönyvellátása I/. Pedagógiai szakszolgálat ig I/. Pedagógiai szakszolgálat ig I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó I/.a osztályfınöki pótlék I/.a osztályfınöki pótlék I/.b Gyógypedagógiai pótlék 8 hó I/.b Gyógypedagógiai pótlék 4 hó II/.. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: év Melléklet Jogcím Helyi önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) a települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 4 A) 8%-a B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése SZJA összesen:

7 . melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez 0. évi intézményi bevételi elıirányzatok M e g n e v e z é s Polgármesteri Hivatal - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek " #$ " #$! - Normatív támogatások % & " #! ) " # ' ( Zajti F. Kulturális Központ Általános, Mővészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat eft-ban 0. évi elıirányzat

8 A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 0. évi kiemelt kiadási elıirányzatai 4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez a b c d e f g h i j Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú támogatás kiadások Hitel kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalm. kiadások Összesen Megnevezés Tartalék Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev Képvis., biz.tagok tiszteletdíja Területi körzeti igazgatási szervek tev Intézményi vagyon mőködtetése Közfoglalkoztatás Rendszeres és eseti pénzbeni ell Eü. Ellátás egyéb feladatai Étkeztetés Tanuszoda Tornacsarnok Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Játékvár" Bölcsıde Zajti F. Kulturális Központ Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai 9 Szakszolgálat Lengyel Laura Óvoda Önkormányzat kiadásai:

9 Melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez 5. számú melléklet K I M U T A T Á S Az önkormányzat 0. évi nyitó és engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése A B C D E 0.évi nyitó létszám 0.-i változás +/- 0.-I változás +/- Változást Követı létszám Játékvár Bölcsıde 9 9 Lengyel Laura Óvoda Újfehértó-i Általános 4 Mővészeti Iskola, Ped. Szakszolgálat és Szakiskola 5 Zajti Ferenc Kulturális 5-4 Központ 6 Eü. ellátás egyéb feladatai 7 Polgármesteri Hivatal Létszám mindösszesen

10 (forintban) számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez Megnevezés Saját erı Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Saját erı Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések Vasvári Pál út burkolati felújítása Lengyel Laura óvoda Árvácska úti tagóvoda felújítása Dózsa György út csatorna áteresz Lengyel Laura óvoda számítógép vásárlás Rákóczi-Part Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések 0 Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerősítésérıl és szervezetfejlesztésérıl Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón Ésszerő vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. ütem Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építése Újfehértó-Székelyhíd önkormányzati együttmőködés Újfehértó gyalog- és kerékpárút építése II/ ütem Összesen:

11 I. Hitelek Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 7. számú melléklet a /0.( ) számú rendelethez a b c d e f g h i j k l m n o Megnevezés Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Értékpapírok forgalomba 4 hozatala CHF foly.árfolyam CHF CHF 5 Kamat:referencia kamatláb+0,7% 6 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 7. Kökény úti iskola bıvítés Szerzıdés szerinti össszeg Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF 9 % pont kamatfelár 0 Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Debreceni úti iskola bıvítés Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF % pont kamatfelár 4 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 5 4.Jókai, Vörösmarty út építés 6 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 7770CHF 5798CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 495CHF 7 % pont kamatfelár 8 HUF 5. Szabolcs Takarékszövetkezet 9 55 bérlakás építése Szabolcs Takarékszövetkezet 6. hosszú lejáratú devizahitel Kamat: hónapos CHF LIBOR CHF % pont kamatfelár 4 7. Mőködési hitel HUF CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 85CHF 5 Szabolcs Takarékszövetkezet Mőködési hitel HUF 7 Magyar Takarékszöv Bank Zrt Magyar Takarékszöv Bank Zrt Mőködési hitel Raiffeisen Bank Zrt Mőködési hitel adagos Konyha váltó Tıke fejlesztési 64 Tıke mőködési 677 Kamat mőködési Kamat fejlesztési Váltó fejlesztési III. Lizingkötelezettségek a b c d Megnevezés.Kereskedelmi és Hitelbank Szerzıdés szerinti összeg 00 0 autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás Összesen:

12 8. melléklet a 6/0(II. 05.) rendelethez az Önkormányzat 0. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December BEVÉTELEK.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevétel Hitelek (mőködési) fejlesztési Bevételek összesen:(-6) KIADÁSOK 7.Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamatai Tartalék felhasználása Kiadások összesen:(7-)

13 9. számú melléklet a 5/0. (II. 05). számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege (ezer forint) Megnevezés 0. évre 0. évre 0. évre Mőködési célú bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékő bevétel Mőködési célú hitel Mőködési célú bevételek összesen: Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú támogatások Ellátottak juttatásai Tartalékok Mőködési hitel és kamata Mőködési célú kiadások összesen: Megnevezés Felhalmozási célú bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele Felhalmozás jellegő bevétel Fejlesztési célú hitel 7000 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

14 0. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Önkormányzata 0. évi költségvetésének címrendje CÍm Alcím Elıirány - zati csop. Kiemel t elıirányzat Alcsoport Cím Alcí m Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 0. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Önkormányzati támogatás Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú Mindösszesen Mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú

15 CÍm Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat Alcsoport Cím Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 0. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Lengyel Laura Óvoda Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Dologi jellegő kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Mindösszesen Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások

16 . számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés Összesen: Forintban Támogatás összege

17 . melléklet a 6/0 (II. 05.) rendelethez A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási mőveletek mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a b c d Sorszám Megnevezés Összesen Mőködési célú Felhalmozási célú Tárgyévi költségvetési bevételek Tárgyévi költségvetési kiadások Tárgyévi költségvetés hiánya (=-) Többlete Költségvetési hiány belsı finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele) 5 Költségvetési hiány külsı finanszírozása 6 Finanszírozási célú mőveletek bevételei (hitelfelvétel) Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+ +0) Fejlesztési hitel tıketörlesztés Váltó kibocsátásból adódó tart 0 Mőködési hitel törlesztése Költségvetési hiány külsı finanszírozásának egyenlege (=5-6) Bevételek összesen (=+6) Kiadások összesen (=+7)

18 . számú melléklet a 6/0. (II. 05. ) számú rendelethez K I M U T A T Á S Újfehértó Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszámáról Foglalkoztatás megnevezés 0. évi nyitó létszám Közfoglalkoztatottak 70 Közhasznú foglalkoztatottak Foglalkoztatottak létszáma: 7

19 4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0. évi költségvetése pénzügyi mérlege ezer forintban a b c d e f 0. évi 0. évi Bevételek elıirányzat Kiadások elıirányzat I Saját bevételek I Személyi kiadások 4 II Állami hozzájárulás 0 II Munkaadókat terhelı járulékok 5 III Önkormányzati támogatás III Dologi kiadások 0 6 IV 00. évi pénzmaradvány 94 IV Felhalmozási kiadások 7 V Pézeszköz átadások Bevételek összesen 04 Kiadások összesen 04