ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete " +,!!! " #$%&'( ) ( * - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. " %&#'( ) (' ( - (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.) számú önkormányzati rendelettel - az önkormányzat 0. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól " " - ) / ) *( - *-. A rendelet hatálya -" " - ) &' &'/" ") -)) " ")" - " " " - ) + /!!! " #0% - A költségvetés címrendje A költségvetés bevételei és kiadásai >db a) eft. bevétellel X7aZagg>dB b).50.59eft. kiadással gbhz7ai>db b>db c) 4.00 e Ft hiánnyal jahz77k>db suv vvxwx} z{ }}~ ~ }~ ƒ ˆ Štxvo p pœpv} ~ ~Žx~ xv ŒŠ xœr w{ }}~stp vpˆ p {~ mnopqrstuvpvvpwxyz{ }}~ ~{ ~ ƒ ˆ Štxvo p pœpv}~ ~Žx~ xv ŒŠ xœr w{ }}~ p { ~ iyazxbj>db ) " ( " )...

2 !"#$%&'())*+,-./0+$-.,..&!"%&,#44%"/ #5#!64#78,%4%"/&9:; BC D E FGHIEJKKIKK EEKGFE H EJ K I LGIEJKIMKIKIEF KGK FK 04%4&!+74.&.+77.4#44%A&5%".0* KINNK GEIKOPKHQ N UE KK VIGU F K RH J K I XFF K I K I MJ NIHFKI ST S WT TT YGU II M \ KGK [KIEF KGK KHFI K I F MO EZJ SS ^ G ]IFK O ENUKI K EEJI K W WSS ^ KHKF W T TTS `'a!"#$%&%4&7+0,.&+7//&+"+$.4+&7#"#&%<*".44+4.&7.!/&/ `bad 40#!".7&.!/e/,%&%4+7% 04%4 &%& &&%+,.74+&7#"?.4/!#$%&#&%)b*".44+4.&7.!/&%0$5%.4/!#$%&%/&%f*".44+4.&&%!&%4"%%* `fad +&//%g#7%/&+7% #&%!& c/&+"+$./.-.,+&.4/.4/!#$%&%/&%b* ".44+4.&7.!/&/!+74.&.+77.4#44%A&5%".0* #7//%g#7 #&%!& c/&+"+$././%g#7/ i*".44+4.&7.!/&/!+74.& %'())*+,/7#"& `ha!"#$%&%&--+,.7/%&#77%45#!c&.4..&&7+0,#44%4#7 `ia4&7+0,.&+7/+,.&,.&'+,a! #7/j&."&.!,+&%=*".44+4.&7.!/&%0$5%5c,#* %4%A5#%+,.74&7+0,.&+7!+7.+&-."6&%&#7!%.!j4,.&.&&&#" `=a &%!&%4"%%*!"#$%&%#44%"#&%!&#7!c47c4c)kk'*+,/lllmnnn*&!,+$!.g %4&%%4%A5#%&#! %".0* 0%&#7 %&&%!&%4"%c.>&* `'a 'bo'((h*`ln*'i*a `)a.4$/7.!,.g77+0.a+j0$/&#"!"#$%&/!.g.4.&%4%a5#%&#" 0%&#7!%7 4%#7p+4q&#" 0%&#7.4$/!.g7.!+!47c4c)(o'((i*`nn*'ba* 04%4&.!.&%0$7#0%b*(((.>&8".4$ #4c.!.&77.0'*<(( 6.. yxz stuvwxyuuz{ }zyuz~ ƒ ˆ Šƒ Œ uuzžz ˆ ˆ z ˆ ˆ xyuuz ƒ

3 !" #$ %& ', -" #$ )*+ %& ' ( % ", %*+ ( % " )" #$.*+ %& ' ( % " ', %" / 0, ) '" %, # 0, + + "# / 7.. $ "# # 4.! & 0 $ A költségvetés végrehajtásának szabályai ( 0 " / $.. ((( 5 --&#* "4 $ "! "# ! $ 8.!"# $ % +70, 8 $$ $ $ 7$ 7 9 $79 0!$"7 -"#!" 8 :;<=7:;<>+ 7! $ -, / 7 &&$ 8. $ 7 "# "# 7? $ + / +? $ + $ / 9...

4 () Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát, terhelı kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával a pótelıirányzati kérelem jóváhagyását követıen vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) Az önállóan mőködı költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselı testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az elıre nem tervezhetı kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselı testület hagyhatja jóvá. 0.. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani Záró rendelkezések () E rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, rendelkezéseit 0. január 0. napjától kell alkalmazni. () Hatályát veszti:./ a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/007. (I. 6.) önkormányzati rendelet 4.. () bekezdés b) pontja valamint 7/A..-a../ Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló /0. (I.8.) önkormányzati rendelet. melléklet 8. alcím ) pont e) alpontja. Újfehértó, 0. február 04. Nagy Sándor s.k. polgármester A rendeletet kihirdettem: Ú j f eh é r t ó n, 0. február 05-én. Egységes szerkezetbe foglalva: 0. szeptember 0. dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. jegyzı Dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. j e g y z ı Dr. Mátyás B. Szabolcs j e g y z ı

5 . melléklet a 6/0. (II. 05.). rendelethez Újfehértó Város Önkormányzat 0. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) a b c d B E V É T E L E K 0. évi elıirányzat K I A D Á S O K 0. évi elıirányzat I. Mőködési bevételek I. Intézményi mőködési kiadások. Intézményi mőködési bevételek 88 Személyi juttatások 5979 Munkaadókat terhelı járulékok Önkorm. Sajátos bevételei Mőködési célú kiadás egyéb támogatás 6694 Helyi adók Ellátottak pénzbeni juttatásai 6090 Átengedett központi adók Dologi kiadások 7694 Egyéb sajátos bevételek 7600 II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások Önkorm. Költségvetési támogatás Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás 490 Normatív támogatások III. Hitel törlesztés III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Fejlesztési hitel tıketörlesztés 64 Ingatlanértékesítés Fejlesztési hitel kamata 960 Váltó kibocsátásból adódó tart IV. Támogatás értékő bevételek. Mőködési célú támogatás 649 Mőködési hitel törlesztése 677. Felhalmozási célú támogatás Mőködési hitel kamata 050 Költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek. Mőködési célú hitel Általános tartalék Fejlesztési célú hitel 7000 Céltartalék Összesen: 4475 Összesen: 4475

6 . számú melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Normatív állami A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a Fajlagos összeg hozzájárulás Melléklet Jogcím költségvetési törvény. és 8. számú melléklete alapján Mutató Ft/fı/év összege Ft. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint aa Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás bb. Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Pénzbeni szociális juttatások a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés a. Óvodai nevelés nevelési év a. Óvodai nevelés nevelési év b() Iskolai oktatás -. évfolyam b.() Iskolai oktatás. évfolyam b.(4) Iskolai oktatás 4. évfolyam b(6) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam b(7) Iskolai oktatás 7. évfolyam b(8) Iskolai oktatás 8. évfolyam b() Általános iskola -. évfolyam ig b() Általános iskola. évfolyam ig b(4) Általános iskola 4. évfolyam ig b(6) Általános iskola 5-6. évfolyam ig b(7) Általános iskola 7-8. évfolyam ig e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág g() -4 évfolyam napközi oktatás g() -4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás g() -4. évfolyamos napközis foglakoztatás g() -4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás a. Magántanuló SNS gyerekek b Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 8 hónapra c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Óvoda d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Általános Iskola d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Óvoda d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Általános Iskola a ped.módszer. Tám. Zenemővészeti ágon b ped.módszer. Tám. Iparmővészeti ágon ágon ec szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása a()() Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés a Tanulók ingyenes tankönyvellátása I/. Pedagógiai szakszolgálat ig I/. Pedagógiai szakszolgálat ig I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó I/.a osztályfınöki pótlék I/.a osztályfınöki pótlék I/.b Gyógypedagógiai pótlék 8 hó I/.b Gyógypedagógiai pótlék 4 hó II/.. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: év Melléklet Jogcím Helyi önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) a települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 4 A) 8%-a B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése SZJA összesen:

7 . melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez 0. évi intézményi bevételi elıirányzatok M e g n e v e z é s Polgármesteri Hivatal - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek " #$ " #$! - Normatív támogatások % & " #! ) " # ' ( Zajti F. Kulturális Központ Általános, Mővészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat eft-ban 0. évi elıirányzat

8 A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 0. évi kiemelt kiadási elıirányzatai 4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez a b c d e f g h i j Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú támogatás kiadások Hitel kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalm. kiadások Összesen Megnevezés Tartalék Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev Képvis., biz.tagok tiszteletdíja Területi körzeti igazgatási szervek tev Intézményi vagyon mőködtetése Közfoglalkoztatás Rendszeres és eseti pénzbeni ell Eü. Ellátás egyéb feladatai Étkeztetés Tanuszoda Tornacsarnok Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Játékvár" Bölcsıde Zajti F. Kulturális Központ Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai 9 Szakszolgálat Lengyel Laura Óvoda Önkormányzat kiadásai:

9 Melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez 5. számú melléklet K I M U T A T Á S Az önkormányzat 0. évi nyitó és engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése A B C D E 0.évi nyitó létszám 0.-i változás +/- 0.-I változás +/- Változást Követı létszám Játékvár Bölcsıde 9 9 Lengyel Laura Óvoda Újfehértó-i Általános 4 Mővészeti Iskola, Ped. Szakszolgálat és Szakiskola 5 Zajti Ferenc Kulturális 5-4 Központ 6 Eü. ellátás egyéb feladatai 7 Polgármesteri Hivatal Létszám mindösszesen

10 (forintban) számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez Megnevezés Saját erı Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Saját erı Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések Vasvári Pál út burkolati felújítása Lengyel Laura óvoda Árvácska úti tagóvoda felújítása Dózsa György út csatorna áteresz Lengyel Laura óvoda számítógép vásárlás Rákóczi-Part Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések 0 Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerősítésérıl és szervezetfejlesztésérıl Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón Ésszerő vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. ütem Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építése Újfehértó-Székelyhíd önkormányzati együttmőködés Újfehértó gyalog- és kerékpárút építése II/ ütem Összesen:

11 I. Hitelek Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 7. számú melléklet a /0.( ) számú rendelethez a b c d e f g h i j k l m n o Megnevezés Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Értékpapírok forgalomba 4 hozatala CHF foly.árfolyam CHF CHF 5 Kamat:referencia kamatláb+0,7% 6 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 7. Kökény úti iskola bıvítés Szerzıdés szerinti össszeg Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF 9 % pont kamatfelár 0 Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Debreceni úti iskola bıvítés Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF % pont kamatfelár 4 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 5 4.Jókai, Vörösmarty út építés 6 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 7770CHF 5798CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 495CHF 7 % pont kamatfelár 8 HUF 5. Szabolcs Takarékszövetkezet 9 55 bérlakás építése Szabolcs Takarékszövetkezet 6. hosszú lejáratú devizahitel Kamat: hónapos CHF LIBOR CHF % pont kamatfelár 4 7. Mőködési hitel HUF CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 85CHF 5 Szabolcs Takarékszövetkezet Mőködési hitel HUF 7 Magyar Takarékszöv Bank Zrt Magyar Takarékszöv Bank Zrt Mőködési hitel Raiffeisen Bank Zrt Mőködési hitel adagos Konyha váltó Tıke fejlesztési 64 Tıke mőködési 677 Kamat mőködési Kamat fejlesztési Váltó fejlesztési III. Lizingkötelezettségek a b c d Megnevezés.Kereskedelmi és Hitelbank Szerzıdés szerinti összeg 00 0 autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás Összesen:

12 8. melléklet a 6/0(II. 05.) rendelethez az Önkormányzat 0. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December BEVÉTELEK.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevétel Hitelek (mőködési) fejlesztési Bevételek összesen:(-6) KIADÁSOK 7.Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamatai Tartalék felhasználása Kiadások összesen:(7-)

13 9. számú melléklet a 5/0. (II. 05). számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege (ezer forint) Megnevezés 0. évre 0. évre 0. évre Mőködési célú bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékő bevétel Mőködési célú hitel Mőködési célú bevételek összesen: Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú támogatások Ellátottak juttatásai Tartalékok Mőködési hitel és kamata Mőködési célú kiadások összesen: Megnevezés Felhalmozási célú bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele Felhalmozás jellegő bevétel Fejlesztési célú hitel 7000 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

14 0. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Önkormányzata 0. évi költségvetésének címrendje CÍm Alcím Elıirány - zati csop. Kiemel t elıirányzat Alcsoport Cím Alcí m Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 0. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Önkormányzati támogatás Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú Mindösszesen Mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú

15 CÍm Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat Alcsoport Cím Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 0. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Lengyel Laura Óvoda Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Dologi jellegő kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Mindösszesen Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások

16 . számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés Összesen: Forintban Támogatás összege

17 . melléklet a 6/0 (II. 05.) rendelethez A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási mőveletek mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a b c d Sorszám Megnevezés Összesen Mőködési célú Felhalmozási célú Tárgyévi költségvetési bevételek Tárgyévi költségvetési kiadások Tárgyévi költségvetés hiánya (=-) Többlete Költségvetési hiány belsı finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele) 5 Költségvetési hiány külsı finanszírozása 6 Finanszírozási célú mőveletek bevételei (hitelfelvétel) Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+ +0) Fejlesztési hitel tıketörlesztés Váltó kibocsátásból adódó tart 0 Mőködési hitel törlesztése Költségvetési hiány külsı finanszírozásának egyenlege (=5-6) Bevételek összesen (=+6) Kiadások összesen (=+7)

18 . számú melléklet a 6/0. (II. 05. ) számú rendelethez K I M U T A T Á S Újfehértó Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszámáról Foglalkoztatás megnevezés 0. évi nyitó létszám Közfoglalkoztatottak 70 Közhasznú foglalkoztatottak Foglalkoztatottak létszáma: 7

19 4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0. évi költségvetése pénzügyi mérlege ezer forintban a b c d e f 0. évi 0. évi Bevételek elıirányzat Kiadások elıirányzat I Saját bevételek I Személyi kiadások 4 II Állami hozzájárulás 0 II Munkaadókat terhelı járulékok 5 III Önkormányzati támogatás III Dologi kiadások 0 6 IV 00. évi pénzmaradvány 94 IV Felhalmozási kiadások 7 V Pézeszköz átadások Bevételek összesen 04 Kiadások összesen 04

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.) számú önkormányzati rendelettel - az önkormányzat

Részletesebben

2/2010. (II. 15.) r e n d e l e t e

2/2010. (II. 15.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK /. (II. 5.) r e n d e l e t e az önkormányzat. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól A Képviselı-testület az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (II. 27. ) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (II. 27. ) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/009. (II. 7. ) r e n d e l e t e az önkormányzat 009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (V. 14.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (V. 14.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (V. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

I. sz. Melléklet az... /.../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeirıl ezer forintban. 2007 Sorszám Megnevezés elõir.

I. sz. Melléklet az... /.../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeirıl ezer forintban. 2007 Sorszám Megnevezés elõir. I. sz. Melléklet az... /.../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeirıl ezer forintban BEVÉTELEK Eredeti 2007 Sorszám Megnevezés elõir. 1. Saját bevételek 147 499 Pszichiátriai Betegek

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

3/2006. (II. 15.) VKT. r e n d e l e t e

3/2006. (II. 15.) VKT. r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /006. (II. 5.) VKT r e n d e l e t e Újfehértó Város Önkormányzatának 006. évi költségvetésérıl és a költségvetés vitelének szabályairól egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma

Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma 1. számú melléklet Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben