A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A"

Átírás

1 A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, december 2., kedd 138. Ára: 700, Ft TARTALOMJEGYZÉK 45/2003. (XII. 2.) BM r. A helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 38/1998. (IX. 4.) BM rendelet módosításáról /2003. (XII. 2.) BM r. A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet módosításáról /2003. (XII. 2.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezeteket érintõ nemzeti szabályozásról /2003. (XII. 2.) PM r. A gépjármû-szavatossági károk január 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról /2003. (XII. 2.) PM r. A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet módosításáról /2003. (XII. 2.) PM r. Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 25/1991. (X. 16.) PM rendelet módosításáról /2003. (XII. 2.) KE h. Szolgálati viszony megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésrõl /2003. (XII. 2.) KE h. Szolgálati viszony megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésrõl /2003. (XII. 2.) KE h. Rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl /2003. (XII. 2.) KE h. Egyetemi tanári felmentésekrõl /2003. (XII. 2.) ME h. Az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgató-helyettesének kinevezésérõl /2003. (XII. 2.) MeHVM h. A Határon Túli Magyarok Hivatala elnökhelyettesének felmentésérõl /2003. (MK 138.) MNB közl. A jegybanki alapkamat mértékérõl Az Országos Választási Bizottság 135/2003. (XI. 26.) OVB határozata A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának hirdetményei Oldal

2 10588 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/138. II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 45/2003. (XII. 2.) BM rendelete a helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 38/1998. (IX. 4.) BM rendelet módosításáról A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló évi LXVI. törvény 10. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 38/1998. (IX. 4.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletének VII. fejezete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. módosításáról szóló 38/2001. (XII. 22.) BM rendelet hatályát veszti. Dr. Lamperth Mónika s. k., belügyminiszter Melléklet a 45/2003. (XII. 2.) BM rendelethez,,vii. Fejezet Intézkedések a helyi önkormányzat feladatkörének megváltozása, hivatal, munkakör átadása esetén A helyi önkormányzat feladatkörének megváltozása, valamint községalakítás, községegyesítés, községegyesítés megszüntetése esetén a feladatot átvevõ helyi önkormányzatnak kell intézkednie az érintett önkormányzat irattári anyagának további elhelyezésérõl, biztonságos megõrzésérõl, kezelésérõl és további használhatóságáról Hivatalátadás esetén az errõl felvett és iktatott jegyzõkönyvben fel kell tüntetni az utolsó iktatóot (okat) és tételesen fel kell sorolni az átadott, illetõleg átvett ügyirathátralékot Az ügyintézõi munkakör átadása esetén az ügyintézõ az iratokkal munkanaplója alapján ol el. Ha a munkakört átadó ügyintézõ a szervtõl eltávozik, a munkanaplóját be kell vonni. Minta irattári terv A minta irattári terv alapján a helyi önkormányzatok az illetékes levéltár egyetértésével készítik el irattári tervüket. Az önkormányzatoknak lehetõségük van a használatba nem kerülõ irattári tételek elhagyására, a válogatás azonban nem jelentheti az ügykörökhöz kapcsolódó jelzõok és kódjelek megváltoztatását. A helyi önkormányzat egyedi irattári tervének módosítását úgy kell elkészíteni, hogy az illetékes levéltár egyetértõ nyilatkozatát követõen január 1-jétõl bevezetésre kerüljön. A minta irattári terv az önkormányzatoknál keletkezõ köziratok rendszerezésének és a selejtezhetõség szempontjából történõ válogatásának alapjául szolgáló jegyzék. A minta irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhetõ irattári tételekbe tartozó iratok, ügyviteli célú megõrzésének idõtartamát, továbbá a nem selejtezhetõ iratok levéltárba adásának határidejét. A több szervezeti egységnél, elõadónál elõforduló iratok egységes irattári kezelése és selejtezése érdekében a minta irattári terv általános és különös részre oszlik. Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetõség szerinti minõsítését és a levéltári átadás idõpontját az irattári tervben rögzített irattári jel mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is. Az irattári jel összetevõi: ügykör: háromjegyû, amely meghatározza az ügy típusát, az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben; ágazati betûjel: meghatározza az ügy ágazati hovatartozását; selejtezési jel: kód, amely meghatározza a nem selejtezhetõ tételeket, valamint a kiselejtezhetõ irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megõrzésének idõtartamát; levéltári átadás jele: meghatározza a levéltári átadás határidejét. Az irattári jel alkalmazása, feljegyzése, az iratkezelési szabályzatban meghatározottak alapján történik, és követi a korábbi évek gyakorlatát.

3 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az ügykör meghatározása figyelembe veszi azt a tényt, hogy az egységes minta hosszú távra készült, így lehetõséget kell biztosítani a feladat- és hatáskör módosítások átvezetésére az egységes szerkezet megbontása és újraozása nélkül. Ennek megfelelõen az egyes ügykörcsoportok végén felhasználható keretek maradtak. Az ágazati hovatartozást meghatározó betûjeleknél a bevált gyakorlatnak megfelelõen,,u betûjel különbözteti meg az általános ügyeket. A különös rész ágazati betûjeleinek meghatározása is követi a korábbi gyakorlatot, ennek ellenére szükségszerû volt némi változás; elmaradt az általános részhez átcsoportosított személyzeti ügyek,,s betûjele és nem használtuk fel az önálló ügyintézõ egység megszûnése miatt az egyházi ügyek,,d betûjelét, valamint a tervügyek,,t betûjelét. A selejtezhetõség idõpontja az ágazati és levéltári szakértõk által meghatározott lehetséges legrövidebb õrzési idõ, amelyet a helyi sajátosságok és az illetékes levéltár véleményének figyelembevételével növelni lehet, de csökkenteni nem. A határidõ nélkül irattárban õrzendõ iratok fogalma sem új, azt a korábbi évek tanácsi gyakorlata is alkalmazta, az irattári visszatartást azonban jegyzõkönyvben, darabszinten kellett adminisztrálni. Az önkormányzat és a levéltár kölcsönös megegyezésére és a nyilvántartások egyszerûsítésére adódik lehetõsége azzal, hogy az irattári terv már elõre rögzíti azokat a tételeket, amelyeknek határidõ nélküli irattári õrzésére ügyviteli és állampolgári érdekek miatt szükség lehet. Az irat biztonságos õrzését és kezelését biztosító irattári jel az elintézett és irattárba helyezett ügyirat jelölésére szolgál, így nem kapcsolható az egyes ügyiratdarabok (alok) ügyintézõjének jelzésére használt (t, b, p, ü) betûjelhez. Jelmagyarázat I = Megyei önkormányzat II = Fõvárosi önkormányzat III = Megyei jogú városi önkormányzat IV = Fõvárosi kerületi önkormányzat V = Városi önkormányzat VI = Községi, körjegyzõségi központi önkormányzat 1 = 2 év után selejtezhetõ 2 = 5 év után selejtezhetõ 3 = 10 év után selejtezhetõ 4 = 15 év után selejtezhetõ 5 = 30 év után selejtezhetõ 6 = 75 év után selejtezhetõ 0 = nem selejtezhetõ n = nap HN = ügyviteli érdekbõl határidõ nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál, az iratok ügyviteli értékének megszûnése után az önkormányzat és az illetékes levéltár közösen dönt az átadás idõpontjáról. Lt. = levéltári átadás határideje, általánosságban az évi LXVI. törvény határozza meg, ténylegesen az önkormányzat és a területileg illetékes levéltár dönti el az átadás idõpontját. Hk = használaton kívüli tétel, õrzési idõ = az ügy elintézését követõ irattározás keltétõl ított minimum idõ, amely az iratok selejtezési lehetõségét jelenti. Csökkentését jogszabály írhatja elõ, növelésérõl az önkormányzat, az illetékes területi levéltár egyetértésével, saját hatáskörében dönthet, lejárat után = az adott ügykörben keletkezett irat hatályának megszûnése után ítandó az õrzési idõ. ÁLTALÁNOS RÉSZ U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK 1. Képviselõ-testület iratai 001 Polgármesteri tisztség átadás-átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok 002 Képviselõ-testületi jegyzõkönyv és mellékletei (elõterjesztések, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntés-elõkészítõ iratok) 003 Képviselõ-testületi bizottságok, részönkormányzatok, falugyûlések, körzeti tanácskozások, lakossági fórum jegyzõkönyvei és mellékletei

4 10590 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/ Képviselõ-testületi ülésekrõl készült hang- és képanyag A szerkesztett jegyzõkönyv elkészülte után a keletkezést követõ év március 31-éig 005 Önkormányzati biztos kirendelése, iratai 006 Tanácsnoki iratok 007 Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés adományozása stb.) 008 Önkormányzati érdekképviseleti tagsági ügyek 009 Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok 2. Kisebbségi önkormányzat iratai 011 Akkreditált kisebbségi vizsgatantárgy véleményezése 012 Együttmûködési megállapodás a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között 013 Feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési terv kisebbségi önkormányzati véleményezése 014 Kisebbségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása 015 Kisebbségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga lebonyolításának ellenõrzésével kapcsolatos iratok 016 Kisebbségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenõrzése 017 Kisebbségi óvodai, iskolai nevelési programok, tantervek véleményezése 018 Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, mellékletei, elõterjesztések, egyéb döntés-elõkészítõ iratok 019 Hk 020 Hk 021 Kisebbségi önkormányzatok társulási szerzõdései 022 Kisebbségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei 023 Közoktatási megállapodás kisebbségi oktatásról HN

5 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei 3.1. Szervezet, mûködés, ügyvitel 031 Adatvédelem szabályozása Belsõ ellenõrzési és könyvvizsgálói jelentések Belsõ ügyviteli segédkönyvek (elõadói munkakönyv, érkeztetõ könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.) Bélyegzõk nyilvántartása Beolók, jelentések, munkatervek (éves jegyzõi, polgármesteri, intézményi) 036 Beolók, jelentések, munkatervek (idõszaki jegyzõi, polgármesteri, intézményi) 037 Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel stb. 039 Érintésvédelmi vizsgálati jegyzõkönyvek Hk 041 Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzõkönyvek Iktató- és mutatókönyv, irattári segédkönyvek 044 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és mûködéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és mûködési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenõrzési jegyzõkönyvek 045 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és mûködésével kapcsolatos felügyeleti, operatív ügyek Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek, iratselejtezési jegyzõkönyvek 047 Hk 048 Kártérítések Kézi irattárból a központi irattárba történõ iratátadás-átvétel jegyzõkönyvei 050 Kollektív szerzõdés 051 Körlevelek Közalkalmazotti Tanács ügyei 053 Közérdekû bejelentések, panaszok, javaslatok Külföldi kapcsolatok bonyolítása Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves értékelések 056 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések Külsõ szervek, ÁSZ, közigazgatási hivatal ellenõrzése, átvilágítás, fenntartói vizsgálatok, szakfelügyeleti vizsgálatok 058 Levéltári iratátadás-átvételi jegyzõkönyvek HN

6 10592 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/ Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása 060 Munka-, szakmai értekezleti jegyzõkönyvek Munkáltatói juttatások elvi ügyei 062 Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend Munkavédelmi ügyek Hk 065 Peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység Sajtóügyek, településmarketing Statisztika (éves) 068 Statisztika (idõszaki) Társulási megállapodások, Társulási Tanács üléseinek jegyzõkönyvei, területszervezési ügyek 070 Utasítások (jegyzõi, polgármesteri) 071 Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésû/megrendelésû elektronikus programleírások, programrendszer, védelemszabályozás stb.) 072 Vezetõi értekezletek jegyzõkönyvei, emlékeztetõi 073 Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel 074 Néplálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek 075 Minõségbiztosítási, minõségirányítási rendszer, teljesítménykövetelmény célmeghatározása, teljesítményértékelés iratai Önkormányzatok együttmûködésére vonatkozó iratok 077 Európai uniós csatlakozás iratai 078 Közigazgatási reform elõkészítésére vonatkozó iratok 079 Szakhatósági állásfoglalások, vélemények, nyilatkozatok Intézkedést nem igénylõ körlevelek, meghívók, tájékoztatók 081 Alapítványokkal kapcsolatos ügyek 3.2. Személyzeti, bér- és munkaügyek 091 Baleseti, rokkantsági ügyek Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések 093 Bérnyilvántartás (bérkarton) Eltartói nyilatkozat Fegyelmi ügyek Fizetés nélküli szabadság ügyek Fizetési elõleg Helyettesítések

7 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Illetményügyek (bérjegyzék, illetménykiegészítés, illetménypótlékok megállapítása, illetményeltérítés, járulékelolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás stb.) Jelenléti ívek Képviselõk nyilvántartása, összeférhetetlensége, vagyonnyilatkozatai, juttatásai, tisztelet- díjai 102 Kereseti igazolás Kinevezés, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minõsítés, teljesítményértékelés, munkaköri leírás, felmentés a képesítési elõírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalékállományba helyezés és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, vagyonnyilatkozatok, összeférhetetlenség Közigazgatási alap- és szakvizsgaügyek Köztisztviselõi, közalkalmazotti nyilvántartások HN 106 Köztisztviselõk, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése 107 Lét- és bérgazdálkodási ügyek (éves) 108 Munkába járás költségeinek térítése Napidíjak Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás Pályázati kiírások és beadott pályázatok Szabadságolási rend, szabadságügyek Tanulmányi szerzõdés Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat 115 Továbbképzési éves és középtávú terv Üres álláshelyekrõl tájékoztatás Polgári szolgálatos, közhasznú alkalmazások egyedi ügyei Pénz- és vagyonkezelés 131 Adóügyek (saját) Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár, selejtezés) 133 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések 134 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, banklakivonat, banklanyitás

8 10594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/ Beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, karbantartás, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 136 Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, lák, latömbök tõpéldányai, készpénz ellátmány bizonylatai) 137 Fizetési felszólítás, lareklamáció, larendezés, követelés érvényesítése, adósság elengedés Gazdasági program Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag stb.) 140 Illetményfejtés Ingatlan- és vagyonnyilvántartás, tulajdonjog, HN szolgalmi jog rendezés 142 Költségvetés és gazdasági beoló (éves) 143 Költségvetés és gazdasági beoló (idõszaki) Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, címzett és céltámogatások igénylése és lebonyolítása, céltartalékok felhasználása, hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás, költségvetés és beoló elõkészítése, költségvetési koncepció, pénzmaradvány elolása, pótelõirányzat, reorganizáció, viteli rend, pályázatok, támogatások pénzkezelése) Leltárfelvételi ívek Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére vonatkozó alapiratok, beruházási terv, közbeszerzés alapiratai, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás HN 147 Segélyek pénzügyi lebonyolítása Szállítólevél Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, Térségi, területfejlesztési Tanács ügyei 150 Területrendezés, kisajátítás HN 151 Vagyonbiztonsági rendszer mûködtetése Vagyonbiztosítás (lejárat után) Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.) 154 Térségi fejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok Pénzügyi intézkedést igénylõ telekalakítási és építésigazgatási határozatok

9 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS) A) Pénzügyek A.1. Adóigazgatási ügyek 171 Adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások Hk 173 Adóbevételi terv és teljesítés Adóellenõrzés, adókedvezményi-mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, méltányossági kérelmek, adótartozások behajtása, végrehajtás 175 Adóösszesítõ, valamint a ítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista 176 Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) HN 177 Adók módjára behajtandó köztartozások iratai A.2. Egyéb pénzügyek 191 Általános és céltartalékok felhasználása Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok Betéti kamatügyek Decentralizált támogatások felhasználása Fejlesztési alapterv Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás elõirányzata, visszaigénylés 197 Feladatmutató-növekedés miatti pótigény Hk 199 Illetékkiszabás, illetékellenõrzés, illeték-végrehajtás Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, gyermekjóléti, mûvelõdési, nevelési-oktatási, szociális) Kötvény-, részvénykibocsátás (lejár. után) Különféle célú pénzalapok Pénzügyi szabálysértések, bírságok Hk 205 Szerencsejáték-szervezõi tevékenység hatósági igazolása A.3. Vámigazgatás és jövedéki eljárás 211 Hk 212 Hk

10 10596 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/138. B) Egészségügyi igazgatás 221 Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószerhasználók, egyéb függõségben szenvedõk) kötelezõ gondozásba vétele Betegek panaszügyei, betegjogi képviselõ észrevételei Egészségügyi fejlesztési koncepció elõkészítési iratai 224 Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése 225 Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek Egészségügyi szûrõvizsgálatok megszervezése Humánorvoslásban használt szérumok stb üzemi elõállításának engedélyezése és véleményezése 228 Finanszírozási szerzõdés kötése a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral 229 Gyógyhely, gyógyfürdõintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése 230 Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának engedélyezése 231 Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése 232 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védõnõi, ügyeleti pályázatok, szerzõdések Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés 234 Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben) 235 Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése 236 Járványügyi intézkedések Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védõnõi, ügyeleti, ellátás megszervezése Köztisztasági és településtisztasági feladatok Külföldi állampolgárok betegellátási díjai Megváltozott munkaképességû dolgozók ügyei Mozgáskorlátozottak ügyei, közlekedési, parkolási kedvezményei 242 Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás Szakosított ellátási formák megszervezése (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, fogyatékosok otthona, idõsek otthona, nappali ellátást nyújtó intézmények, pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmények) 245 Társadalombiztosítási járulékügyek

11 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Egészségügyi ellátást támogató pályázatok Rehabilitációs Bizottság iratai Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvõbetegszakellátás, óra, ügyeletek C) Szociális igazgatás 261 Ápolási, gondozási díj megállapítása, ápolási, gondozási díj nyilvántartása, szülõtartás 262 Átmeneti, rendkívüli segélyezés, árvízkárosultak állami támogatása 263 Hk 264 Hk 265 Fogyatékosok érdekvédelme, támogatása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás stb. 267 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Gyermekvédelmi támogatás nyilvántartása HN 269 Gyógyszersegély és támogatás Hadigondozási, nemzeti gondozási ügyek Hadigondozottak, nemzeti gondozottak nyilvántartása HN 272 Hajléktalanok segélyezése, ellátása Idõskorúak járadékának nyilvántartása HN 274 Idõskorúak járadékügyei Közgyógyellátásban részesülõk nyilvántartása HN 276 Közgyógyellátási ügyek (lejárat után) Lakásfenntartási támogatási, közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás 278 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Rendszeres segélyezés Sorkötelesek, tartalékosok családtagjainak támogatása, bevonulási segély 281 Személyes gondoskodási ügyek (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, egyéb speciális alapellátás) Szerzõdés a szociális feladatok átvállalásáról HN 283 Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartása HN 284 Szociális intézmény, vállalkozás, falugondnoki HN szolgálat mûködési és telepengedélye 285 Szociális otthoni, nyugdíjas-házi elhelyezés Temetési segély, köztemetés Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása HN 288 Hk 289 Elutasított ápolási, gondozási díj, segély-, járadékkérelmek

12 10598 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/ Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány) Szociális ellátást támogató pályázatok Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után) Adósságkezelés E.1. Környezet- és természetvédelem E) Környezetvédelmi, építésügyi és kommunális igazgatás 301 Csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból védetté nyilvánítása 302 Helyi természeti érték védetté nyilvánítása HN 303 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek, határértékek megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek megállapítása, tilalmak, tereprendezés, egyéb) Környezet- és természetvédelmi program (természeti értékek ellenõrzése, fenntartása, megóvása, õrzése stb.) 305 Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése 307 Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány 308 Lakóhelyi környezet állapotfelmérése 309 Légszennyezési, zaj- és természetvédelmi bírság Légszennyezési vizsgálatok, mérések Légszennyezõ források nyilvántartása HN 312 Levegõtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési HN terv (füstköd-riadóterv) 313 Repülõterek zajgátló védõövezetének kialakítása Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény energiahordozó és/vagy üzemmód váltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetõleg feloldása Természeti állapotfelmérés 316 Védett területek és védett természeti területek hasznosításának ügyei Környezetvédelmi alappal, célelõirányzattal kapcsolatos ügyek

13 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y E.2. Építésügyek 331 Általános vagy összevont általános rendezési HN terv 332 Átnézeti nyilvántartási térkép HN 333 Hk 334 Bontási, építési, fennmaradási, használatbavételi, rendeltetés megváltoztatási engedély/kötelezés, építési, telekalakítási és változtatási tilalom HN 335 Életveszélyes épületek nyilvántartása HN 336 Elvi építési engedély Elvi telekalakítási engedély Építésügyi bírság, építésrendészeti ellenõrzési ügyek 339 Építésügyi bírság nyilvántartása Házrendezés HN 341 Épületek külsõ helyreállítása, homlokzati tatarozás, felvonójavítás elrendelése, egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek Hk 343 Fõépítészi szakmai vélemények, állásfoglalások Földmérési alaptérkép HN 345 Kirakatszekrények, feliratok hirdetõ berendezések engedélyezése 346 Közmûfejlesztés, ingatlanok közmûellátása HN 347 Lakásépítési és -megszûnési, tanyaépítési és HN -megszûnési nyilvántartás 348 Mûemléki és építészeti értékek felkutatása, nyilvántartása HN 349 Mûszaki nyilvántartás (építmény, bauxitcementtel HN épült építmények, közmû, felvonó) 350 Pincebeomlásokkal veszélyeztetett területek HN felmérése 351 Szabályozási keretterv, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, település (területfejlesztési koncepció), program, szabályozási terv HN 352 Telekrendezés (telekegyesítés, telekfelosztás, telekhatár-rendezés, telekcsoport újraosztása) 353 Hk 354 Hk 355 Szobrok, emlékmûvek létesítése, építése 356 Szobrok, emlékmûvek, helyi építészeti értékek védelme, fenntartása Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok 358 Városrehabilitáció ügyei (program, pályázatok, megállapodások stb.) 359 Településrendezési és építészeti-mûszaki tervtanács iratai (a tanácsot mûködtetõ önkormányzatnál)

14 10600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/138. E.3. Kommunális ügyek 371 Halotthamvasztó létesítése Hulladéklerakó helyek (szilárd, állati eredetû, HN folyékony) kijelölése, létesítése 373 Kéményseprõ-ipari szolgáltatás ügyei Közcélú ártalmatlanító telep létesítése HN 375 Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyûjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladék-újrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek Köztemetõk létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatbavétele HN 377 Sírboltkönyv HN 378 Síremlékek és sírboltok terve HN 379 Sírnyitási, exhumálási engedély Fürdõhelyek kijelölése Távhõszolgáltatás helyi szabályozása Temetõk fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek 383 Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek) 384 Felújítás, karbantartás, hibaelhárítás F) Közlekedés és hírközlési igazgatás 401 Forgalomszabályozás, forgalomtechnika Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend 403 Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója Helyi tömegközlekedési pályázat Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése HN 406 Hidak, aluljárók és felüljárók mûködtetése Hídtörzskönyv HN 408 Kikötõk, (közforgalmú) kompok és révek létesítése HN 409 Közforgalmú kikötõk, kompok, révek mûködtetése Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak 411 Közterület-bontási engedélyek Közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és nyersanyag kitermelési engedély 413 Közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési engedély

15 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Közutak, helyi vasutak mûszaki, minõségi, baleseti, forgalmi adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása 415 Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés 416 Közutak, helyi vasutak, járdák, gépkocsibehajtók, gyalogutak, kerékpárutak építése, forgalomba helyezése, megszüntetése HN Közúton, helyi vasúton történõ építési munkák engedélyezése 418 Közvilágítási berendezés létesítése HN 419 Közvilágítási berendezés mûködtetése Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély 421 Postai, távközlõ, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltõ berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása, hírközlési szabálysértések Repülõtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése 423 Távközlési és egyéb nyomvonaljellegû építmények engedélyezése HN 424 Utcabútorok elhelyezésének engedélyezése, HN tervrajzok 425 Útellenõri szolgálat megszervezése Útvonalengedélyek Üzemanyagtöltõ állomásokkal kapcsolatos ügyek 428 Vasúti átkelõhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása Egyéb közút kezelõi hozzájárulás Utcabútorok, utcanévtáblák, háztáblák kihelyezése, karbantartása, javítása 431 Közlekedési kártérítések G) Vízügyi igazgatás 441 Árvíz és belvízzel kapcsolatos operatív ügyek Árvíz és belvíz védekezési terv 443 Csatorna- és vízmûbírság Folyékony hulladék bebocsátási pontok kijelölése Ivóvíz- szennyvízdíjak megállapítása Közmûves vízszolgáltatási korlátozási terv Kutak létesítési engedélye HN 448 Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz-elvezetés

16 10602 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/ Ivóvíz-, szennyvíztisztító berendezés létesítésének HN engedélyezése 450 Ivóvíz-, szennyvízhálózat létesítése, üzemeltetõjének HN kijelölése 451 Ivóvíz-, szennyvízhálózat üzemeltetése Ivóvíz-, szennyvíz-törzshálózatra történõ csatlakozás elrendelése 453 Védmûvek létesítése és fejlesztése HN 454 Védmûvek mûködtetése Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása HN 456 Vízi állás létesítésének, fennmaradásának és HN bontásának engedélyezése 457 Vízi közüzemi tevékenység koncepciója Vízjogi üzemeltetési engedély HN 459 Vízmérõhely közterületen történõ elhelyezése H) Belügyi és igazságügyi igazgatás H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 471 Állampolgársági esküokmányok HN 472 Állampolgársági kérelmek Anyakönyv (születési, házassági, halotti) HN 474 Anyakönyvi alapiratok (születési, házassági, HN halotti névváltoztatás, utólagos bejegyzés) 475 Anyakönyvi igazgatás szervezete, mûködése Anyakönyvi kivonatok kérése, adatok közlése Anyakönyvi mutatók HN 478 Családi események polgári szertartása Egyéb anyakönyvi iratok, anyakönyvi kivonatok tõpéldányai, adatközlések tõpéldányai 480 Nyilvántartás a nyitott anyakönyvi bejegyzésekrõl HN H.2. Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása 491 Adategyeztetés Az adatnyilvántartás alapjául szolgáló alapiratok (anyakönyvezetõi értesítések, igénylõlap a személyazonosító igazolvány kiállításához, polgárok lakcímbejelentése, lakcímváltozás stb.) 493 Adatszolgáltatási nyilvántartás Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek, megkeresések, átiratok, adatszolgáltatási bizonylatok)

17 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A központi adatnyilvántartás (Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal) által közölt gépi nyilvántartási adatok 496 Külföldi letelepedési, tartózkodási nyilatkozatok/engedélyek, bevándorlási ügyek, elsõ nyilvántartásba vétel 497 Nyilvántartás (kartonos és/vagy elektronikus) a polgárok személyi adatairól és lakcímérõl 498 Személyi azonosító jel kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos iratok 499 Elveszett és talált személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek, személyazonosító igazolvány körözési jegyzõkönyv 500 Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek (elutasítás, be- és kijelentkezésre felszólítás, lakcím fiktívvé nyilvánítása, hivatalból érvénytelenítése) 501 Személyi igazolvánnyal, személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos okmányirodán keletkezett iratok (kiadás, pótlás, érvényesség, bevonás stb.) HN H.3. Képviselõk választása (európai parlamenti, országgyûlési, önkormányzati), népszavazás 511 Népszavazási, helyi népszavazási jegyzõkönyv nap 512 Szavazókörök megállapítása (népszavazási, helyi népszavazási, választási) 513 Választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottság, szavazatláló bizottság és választási, népszavazási, helyi népszavazási irodák megszervezése 514 Választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottság ülési jegyzõkönyve 515 Választási, népszavazási, helyi népszavazási hirdetmények, választókerületi jelöltek és szervezetek, választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottsági tagok közzététele 516 Választási, népszavazási, helyi népszavazási jegyzõkönyv 517 Választás, népszavazás, helyi népszavazás lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentõségû ügyek nap Választói, szavazói névjegyzék nap H.4. Rendõrségi ügyek 531 Rendõrfõkapitány, rendõrkapitány és rendõrõrs vezetõje kinevezésének véleményezése

18 10604 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/ Rendõrkapitányság, rendõrõrs, körzeti megbízotti állomás létesítésének, megszüntetésének véleményezése Rendõrségi munkával kapcsolatos észrevételek Együttmûködési szerzõdés a rendõri feladatok ellátásának segítésére, támogatására, bûnmegelõzési önkormányzati feladatok 535 Polgárõrségi ügyek H.5. Tûzoltóság 541 Fenntartási, fejlesztési és mûködési ügyek Hivatásos önkormányzati tûzoltóság alapítása, átszervezése, megszüntetése 543 Önkéntes tûzoltóság alapítása, mûködési területének megállapítása 544 Tûz- és mûszaki mentés jelzés, oltóvíznyerés ügyei 545 Tûzvédelmi ellenõrzés, jegyzõkönyv, határozat, bírság 546 Tûzvédelmi kötelezettség megállapítása HN H.6. Menedékjogi ügyek 551 Együttmûködési megállapodás a menekültügyi hatóságokkal (MMH, befogadó állomások) 552 Menedéket élvezõ külföldiek átmeneti ellátása és támogatása 553 Támogatásra jogosult menekültek, menedékesek, befogadottak adatainak nyilvántartása H.7. Igazságügyi igazgatás 561 Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása 562 Birtokháborítási ügyek Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 564 Eltartási szerzõdési ügyek (lejárat után) Közalapítvány létrehozása 566 Telekhatár viták Jogszabály tervezetek, szerzõdések, megállapodások elõzetes jogi véleményezése

19 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y H.8. Egyéb igazgatási ügyek 571 Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logo engedélyezése 572 Hagyatéki ügyek Hatósági bizonyítványok, adatkérés, adatszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztésérõl igazolás Helyiség, garázs bérleti, elidegenítési szerzõdés, helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után) 575 Jelzálogügyek (lejárat után) Szabálysértési ügyek, helyszíni bírságolás Talált tárgyak, fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események (bombariadó stb.) bejelentése Utcanévváltozások HN 579 Útlevélügyek Gépjármû forgalomba helyezése, kivonása, gépjármû forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyek, üzemben tartással kapcsolatos ügyek, rend ügyek, törzskönyv (lejárat után) Gépjármûvezetõi engedéllyel kapcsolatos okmányirodán keletkezett iratok (lejárat után) 582 Okmány kiadási illetékmentességi ügyek Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése, külföldi állampolgárok ingatlanszerzésének engedélyezése) Hk Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása Vegyes igazgatási, közlekedésigazgatási okmányirodán kezelt iratok (megkeresés, felszólítás, hiánypótlásra történõ felhívás, értesítés adateltérésrõl, hibajegyzék, kísérõjegyzék, körlevelek, tértivevények, napi forgalmi jelentések, gépkocsi-elszállítás, szállítólevél stb.) I) Lakásügyek 591 Adósságkezelési (lakossági) egyedi rendezési ügyek (szerzõdések is) 592 Bérlakások nyilvántartása HN 593 Elsõ lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás támogatása (lejárat után) 594 Jogcím nélküli lakáshasználat Kényszerbérleti ügyek Lakásfelújítási, karbantartási támogatás Lakásbérleti szerzõdés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után) 598 Lakbértartozás

20 10606 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/ Társasházak alapítása, elidegenítés HN 600 Társasház felújítási pályázat, társasházak operatív ügyei 601 Önkényes lakásfoglalási ügyek Önkormányzati bérlakásra várók ügyei J) Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 611 Szülõ adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása 612 Hk 613 Családi jogállás rendezésével, az apai, anyai elismeréssel, a képzelt szülõk, a képzelt apa és anya megállapításával kapcsolatos ügyek HN HN 614 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásra való HN jogosultság nyilvántartása 615 Otthonteremtési támogatás Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti ellenõrzése (éves értékelés) 617 Gyámsági és gondnoksági egyedi ügyek Gyámság és gondnokság alatt állók nyilvántartása Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyonának HN nyilvántartása 620 Gyermektartásdíj megelõlegezésére vonatkozó ügyek 621 Gyermekjóléti ellátásra való jogosultsági egyedi ügyek (átmeneti gondozás, bölcsõde, helyettes szülõ) Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatások engedélyezése, engedély módosítása, visszavonása 623 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást végzõ személyek, szervezetek nyilvántartása, ellenõrzése HN 624 Védelembe vett gyermekek nyilvántartása HN 625 Helyettes szülõi hálózat megszervezése Kapcsolattartási ügyek Kiskorú házasságkötésének engedélyezése Kiskorúak részére megállapított és folyósított pénzbeli, természetbeni ellátással kapcsolatos ügyek Nyilvántartás a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásról 630 Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni érdekvédelmével kapcsolatos ügyek HN 5 5 5

21 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Kiskorúak gyermekvédelmi gondoskodásával kapcsolatos ügyek (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet elrendelése, lefolytatása, felülvizsgálata, megszüntetése, utógondozás, utógondozói ellátás elrendelése) Hk 633 Nevelõszülõi hálózat mûködésével kapcsolatos ügyek 634 Nyilvántartás az átmeneti és tartósan nevelésbe HN vett gyermekekrõl 635 Nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett HN gyermekekrõl 636 Örökbefogadási ügyek HN 637 Örökbefogadásra várakozók nyilvántartása Hk 639 Hk 640 Szülõi felügyelettel kapcsolatos ügyek (szülõi ház elhagyása, családbafogadás) 641 Ügygondnok, eseti gondnokok (méhmagzat gondnoka stb.) kirendelése 642 Hk 643 Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány stb.) 644 Perindítás K) Ipari igazgatás 661 Atomerõmû biztonsági övezetének megállapítása Bányaszolgalom alapítása, bányanyitás engedélyezése Energiaellátási tanulmány Hk 665 Ipartelepítési engedélyek, telepengedélyek, gazdasági érdekképviseleti jogok gyakorlása 666 Vállalkozói engedélyek nyilvántartása HN 667 Vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek (kiadás, visszavonás, adatváltozás, selejtezés, pótlás, csere stb.) Vállalkozók, telephelyek ellenõrzése

22 10608 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/138. L) Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom 681 Magánszálláshelyek (fizetõ-vendéglátás, falusi szállásadás) nyilvántartásba vételével, törlésével kapcsolatos egyedi ügyek Fogyasztóvédelmi ügyek Idegenforgalmi, turisztikai értékek feltárása, bemutatása, propagálása, fejlesztési koncepció 684 Idegenforgalmi hivatal mûködtetése, idegenforgalmi, turisztikai marketing, rendezvények szervezése Magánszálláshelyek közhitelû nyilvántartása HN 686 Mozgóárusítási engedély Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletek nyilvántartása HN 688 Mûsoros elõadás, zene- és táncrendezvények, szórakoztató játékok betiltása 689 Szeszes italok alkalmi árusításának engedélyezése Hk 691 Üzletek, pénznyerõ automaták, játéktermek üzemeltetési, mûködési engedélye és visszavonása, ideiglenes bezárása, nyitva tartásának korlátozása (lejárat után) Vásár- és piacrendezési joggal rendelkezõk nyilvántartása HN 693 Vásárlói panasz Vásárok és piacok, kereskedelmi és vendéglátó egységek, magánszálláshelyek ellenõrzése 695 Vásárrendezés, piactartás engedélyezése (lejárat után) 696 Hk 697 Üzletfeliratok és egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû közzétételével kapcsolatos iratok M) Földmûvelésügy, állat- és növény-egészségügyi igazgatás 711 Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának HN megszerzése 712 Állatforgalmazás, állatbemutató engedélyezése Hk 714 Állatorvosi körzetek alakítása Állatszállítás és marhalevél kezelés Állattartási, állatvédelmi ügyek Állattartók és állatállomány nyilvántartása HN 718 Árutermelõ ültetvény helyszíni szemléje, határszemle

23 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása HN 720 Belterületi növényvédelem és ellenõrzése Ebek védõoltásának megszervezése, összeírása, nyilvántartása 722 Erdõ rendeltetésének megváltoztatása Erdõtelepítés, fásítás HN 724 Fakivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fapótlás 725 Földkiadó Bizottság, Birtokhasznosítási Bizottság iratai 726 Földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása, nyilvántartása, véleményezése 727 Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak) Hegyközségek kisebb jelentõségû ügyei Járványügyi intézkedések Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás Mezei õrszolgálat megszervezése Mûvelési ágváltozások Nyilvántartás az árutermelõ szõlõ és gyümölcs HN telepítésérõl, kivágásáról 734 Tarlóégetés engedélyezése Térképészeti határkiigazítás Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati HN tulajdonba vétele 737 Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei 738 Vadkár, halászati károk jegyzõkönyvezése, zöldkár megállapítása 739 Veszélyes állatok tartási engedélye Veszélyes ebek tartási ügyei Hegyközségek létesítése, megszûnése, alapszabály, elvi ügyek N) Munkaügyi igazgatás, munkavédelem 751 AM könyv kiállításának nyilvántartása HN 752 Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek Polgári szolgálat, közhasznú foglalkoztatás szervezése, álláshelyek, közérdekû munkavégzés helyének kijelölése Munkaügyi Tanács helyi képviselete

24 10610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/138. P) Közoktatási és mûvelõdésügyi igazgatás 761 Alapmûveltségi vizsgabizottsági ügyek Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése Bizonyítványmásodlatok kiállítása Érettségi vizsgabizottsági ügyek Gyermekek szakértõi vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat, szakvélemény 766 Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem 767 Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek 769 Kötelezõ felvételt biztosító iskola kijelölése Közmûvelõdési Tanács ügyei Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv 772 Közoktatási intézmények jegyzéke HN 773 Közoktatási megállapodás 774 Külföldi tanulói jogviszony igazolása Levéltári és muzeális értékek közgyûjteményi megõrzése, rendelkezési jog gyakorlása 776 Mûvészeti alkotások elhelyezésének véleményezése Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, mûvészeti intézmények mûködésének engedélyezése, mûködéssel kapcsolatos egyéb ügyek 778 Nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése 779 Nevelési és pedagógia program 780 Pedagógus igazolvány ügyek Régészeti jelentõségû földterület védetté nyilvánítása HN 782 Tanköteles és képzésköteles tanulók nyilvántartása HN 783 Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése 785 Oktatási, nevelési, kulturális, mûvészeti tárgyú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak 786 Mûvészeti ügyek R) Sportügyek 801 Sportegyesületek, sportolók támogatása, pályázatok, szponzori szerzõdések 802 Sportrendezvények ügyei Testnevelési és sportfeladatok koncepciója 804 Vegyes sportügyek

25 2003/138. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y X) Honvédelmi és polgári védelmi igazgatás, fegyveres biztonsági õrség X.1. Honvédelmi igazgatás 821 Fegyveres erõk mozgósítása és kiegészítése HN 822 Gazdaságmozgósítási feladatok szervezése Gyülekezési és bevonulási idõpontok, illetve helyek kijelölése 824 Hadkötelesek (polgári szolgálatosok) összeírása, sorozás 825 Hatósági igazolás honvédségi ügyekben, környezettanulmány Helyi honvédelmi szervek feladatterve HN 827 Helyi védelmi bizottság ülési jegyzõkönyvei HN 828 Honvédelmi körzet gazdasági és anyagi kötelezettségei Honvédelmi körzet tájékoztatási rendszerének HN kialakítása 830 Honvédelmi munkakötelezettség elrendelése Mozgósítási feladatok végrehajtásáról jegyzõkönyv, HN mozgósítási terv 832 Nyilvántartás a háborús körülmények között igénybe veendõ ingatlanokról és szolgáltatásokról HN 833 Hadkötelesek egészségügyi vizsgálata X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás 841 Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése HN 842 Életvédelmi létesítmények fenntartása Életvédelmi létesítmények minõsített idõszaki használatával kapcsolatban keletkezett iratok 844 Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása, HN kitelepítés, kiürítés 845 Kivételes rendelkezések HN 846 Polgári védelmi alapterv és veszélyelhárítási HN terv 847 Polgári védelmi felkészítési követelmények Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása Polgári védelmi szervezet létrehozása (munkahelyi HN is) 851 Szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzõkönyv, kártalanítás 852 Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szerzõdés 853 Védelmi bizottság iratai 854 Visszamaradó készletek

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2006. (..) ÖTM. rendelete. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2006. (..) ÖTM. rendelete. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról 1 Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2006. (..) ÖTM rendelete a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 5. sz. függelék Röszke Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 28/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (VI. 29.) BVKt rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Biharkeresztes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet Gyömrő Város Képviselő testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke Hatályos rendeletek jegyzéke A jegyzék Vác városának 2013. december 13-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai /2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 1 778 Lakossági tájékoztató 70 809 70 809 Média kiadás 9 262 9

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. /2008. ( ) ÖM rendelete. az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról

Az önkormányzati miniszter. /2008. ( ) ÖM rendelete. az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról Az önkormányzati miniszter /2008. ( ) ÖM rendelete az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE

HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE A jegyzék Vác városának 2015. április 24-én hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ TÉTEL SZÁMKERETE U U101- U.1. U201- U.2. ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK Képviselő-testület iratai Nemzetiségi önkormányzat iratai A polgármesteri hivatalnak,

Részletesebben