Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS"

Átírás

1 Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/ ; Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: február 10. Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Ellenőrzési jelentés 3 példányban készült. Kapják: Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző Zsiros Sándorné polgármester Irattár A jelentésben foglaltakat kérjük bizalmasan kezelni! (A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. (3) bekezdés rendelkezése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezetőnek az éves ellenőrzési jelentést a jegyzőnek, a tárgyévet követő év február 15-ig kell megküldeni.)

2 2 1. VEZETŐI ÖSSZEFPOLALÓ 2013 ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az éves ellenőrzési terv alapján, évben bizonyosságot adó belső ellenőrzés 3 alkalommal történt. A képviselő testület által jóváhagyott éves ellenőrzési tervben három ellenőrzés volt ütemezve a IV. negyedévben. Az ellenőrzés elvégzésére külső szervezet megbízása december 9-én történt. Az ellenőrzés során 3 intézkedési terv készült, melyben 21 javaslat megvalósítására történt rendelkezés. Általános megállapítás, hogy a belső kontroll rendszer folyamatba épített ellenőrzésénél a gazdálkodási jogkörök gyakorlásánál az ellenőrzés hiányosságokat állapított meg. Az Önkormányzat által kialakított belső kontrollok biztosítják a pénzügyi gazdálkodás folyamatainak szabályosságát és eredményességét, de az ellenőrzési megállapítások alapján hiányos működésűnek értékelhető. A gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés kontrolltevékenységeit nem a szabályzatban előírtak szerint működtették. 2. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉTRÉKELÉS ALAPJÁN (Bkr. 48. a) pont) A.) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. aa) pont) Az éves ellenőrzési terv alapján az alábbi ellenőrzésekre került sor: Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél a munkatörvénykönyv és a közalkalmazotti törvény alkalmazása Polgármesteri Hivatal pénzügyi vizsgálata A évben indított és befejezett közbeszerzési eljárások vizsgálata a tervtől való eltérések és annak indokai: nem volt eltérés B.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. ab) pont) Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte - A polgármesteri hivatalnál önálló munkakörben belső ellenőr foglalkoztatására nem került sor. A belső ellenőrzési tevékenység ellátása külső szervezet Dr. Péter András egyéni vállalkozó - bevonásával történt. A szervezettel külön megállapodás keretében történt meghatározásra az ellátandó feladat. Biztosított volt a belső ellenőr funkcionális függetlensége, nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak; - Tárgyévre vonatkozó összeférhetetlenségi eset nem állt fenn; - Belső ellenőrök regisztrációja: Dr. Péter András szakközgazdász, belső ellenőri regisztrációs száma: ; - A belsőellenőr képzéséről a külső szervezet köteles gondoskodni. A belső ellenőr évben az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés, ÁBPE továbbképzés I. elnevezésű képzésen sikeres vizsgát tett; Az ellenőrzés tárgyi feltételei biztosítottak voltak, a polgármesteri hivatal az ellenőrzéshez helységet biztosított, az egyéb tárgyi feltétel biztosítása a külső szakértő feladata volt. Ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel.

3 3 C.) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai Az éves ellenőrzési terv alapján az alábbi ellenőrzésre került sor: Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél a munkatörvénykönyv és a közalkalmazotti törvény alkalmazása Az intézmény hatályos alapító okiratát a képviselő testület 87/2012. (XII.17.) sz. határozatával hagyta jóvá, az alapító okirat kiadásának időpontja június 18. Az intézmény évtől önállóan működő (gazdasági szervezettel nem rendelkező) költségvetési szerv. A Közösségi Ház és Könyvtár gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatallal látja el együttműködési megállapodás alapján. Az együttműködési megállapodás január 1. keltezett, az akkor hatályos Ámr. szerint részben önálló költségvetési szerv volt. A megállapodás a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletre (Ámr.) hivatkozik. A költségvetési szerv alapításakor már az nem volt hatályos, helyette az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) volt érvényben. Az Ávr. 10. (1) szerint: Ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles az irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében a 9. (1) bekezdése szerinti feladatokat (gazdálkodás, finanszírozás, könyvvezetés) ellátja. Az ellenőrzésnek nem tudták bemutatni a képviselő testület kijelölő határozatát, valamint a évben aláírt együttműködési megállapodás jóváhagyására vonatkozó határozatát. Az Ávr. 10. (5) alapján az azonos irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv képviselőtestület hagyja jóvá. Az intézmény szervezeti és működési szabályzattal (SzMSz) rendelkezik. A SzMSz április 11-én keltezett, nem hatályos Áht, jogszabályra hivatkozással. A Közösségi Ház és Könyvtár jogállása 2012 évtől megváltozott, mint önállóan működő költségvetési szerv működik, ennek megfelelően az új Áht. alapján kell SzMSz-t készíteni. Az önkormányzat által alapított intézményben dolgozó közalkalmazottak jogviszonyát, az illetmények és a szabadságok megállapításának, a munkáltatói nyilvántartások jogszabályi megfelelőségét vizsgálta az ellenőrzés. A kinevezésekhez szükséges személyi okmányok, iskolai végzettséget igazoló okiratok erkölcsi bizonyítvány kivételével minden munkavállaló esetében rendelkezésre álltak. A vezetőn kívül, a többi munkakört betöltőktől (4 fő), az erkölcsi bizonyítványt az alkalmazáskor nem kérték meg. Nem tartották be a Kjt. 20. (2) bekezdésben, az alkalmazási feltételként előírtakat. Egy kivétellel valamennyi közalkalmazott kinevezési okmányát írásba foglalták. Egy fő áthelyezéssel került az intézményhez, kinevezési okmány részére nem készült.

4 Nem tartották be a Kjt. 21. (1) előírását, mely szerint közalkalmazotti jogviszony kinevezéssel létesíthető. A szeptember 01. időpont után történő kinevezések esetében (1 fő), a 3 hónap próbaidő megállapítására vonatkozó Kjt. 21/A. előírását nem tartották be. A Kjt. 40. (1) a. pontja előírásának megfelelően a vezető minősítése, a vezetői megbízás lejárta előtt megtörtént, az újabb minősítése szeptember 1-től volt esedékes. A közalkalmazottakról egyedi nyilvántartást az intézmény vezet, azok a közalkalmazottak személyi anyagai között fellelhetők voltak, de a Kjt. 5. sz. mellékletében meghatározott A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre nyilvántartás (adatlap) nem készült. A munkatörvénykönyvében és közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott munkáltató nyilvántartási kötelezettségeknek eleget tesznek. A munka díjazásával kapcsolatos előírásokat betartják. A munka díjazásával kapcsolatos okmányok vizsgálata alapján megállapítható, hogy a vizsgált személyi anyagoknál a fizetési osztályok és fizetési fokozatok, a garantált illetmény megállapítása dokumentumokkal alátámasztott, rendben volt. A vezetői pótlékról a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (Kjt. Vhr.) - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tartalmaz előírást. A Kjt. Vhr. 19. szerint a magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét és a vezetői pótlék minimális mértékét a 3. melléklet tartalmazza. A Kjt. Vhr. 3. sz. melléklete alapján a minimális vezetői pótlék a pótlék alap (2012. évben Ft) %-ában a Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója munkakörben 225 %. Az intézményvezető 2012.január 16-án kelt átsorolásában, a magasabb vezetői pótlék megállapítása (40,000 Ft/hó) nem felelt meg a Kjt-Vhr. 3. sz. mellékletében - Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója részére - meghatározott minimális mértéknek, mely szerint a minimális vezetői pótlék összeg Ft/hó lehet. A munkavállalók szabadság nyilvántartása áttekinthető, egyéni saját tervezésű nyomtatványon, évenkénti nyilvántartás adatokat tartalmazva történik. Az intézmény dolgozói esetében, 2012 évben a tételes ellenőrzés alapján a szabadságjogosultsági napok száma, valamint a kivett szabadságok a nyilvántartás alapján egyező volt. Szabadság engedélyezési dokumentumot nem készítenek. A jelenléti íven történő szabadság feltüntetés a szabadság kiadására vonatkozó Mt ában előírtak betartására nem alkalmas. (A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.) 4

5 Az intézményben a közalkalmazottak száma jelenleg 5 fő, Közalkalmazotti Tanács nem működik. Az intézményben közalkalmazotti képviselőt nem választottak. Javasolt a Kjt. 14. alapján a közalkalmazotti képviselő megválasztása, és a Kjt-ben maghatározott jogok gyakorlásában együttműködés kialakítása. 5 Polgármesteri Hivatal pénzügyi vizsgálata A vizsgálat során felmérésre és értékelésre került a gazdálkodás szabályozottsága, pénzügyi elszámolások vizsgálata évben. Az ellenőrzés a gazdálkodási feladatok végrehajtására kormányrendeletben meghatározott számviteli politika, ennek keretében a az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzat, az eszközök és források értékelésének szabályozását, a pénzkezelési szabályzat, önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat meglétére, a Pénzkezelési szabályzat, a Gazdálkodási szabályzat aktualizáltságára terjedt ki. A polgármesteri hivatal hatályos Pénzkezelési valamint a Gazdálkodási szabályzata tartalmazza a bankszámlakezelésre, a pénzkezelésre, valamint a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó előírásokat, a jogkörök gyakorlásával megbízott személyeket, megbízásukat. A szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása a jelentés részletes megállapításaiban közöltek alapján indokolt. A pénzügyi elszámolások, a pénztári okmányok, nyilvántartások, a pénz kezelésének, elszámolásának vizsgálatánál az ellenőrzés megállapította, hogy Költségvetési forgalmat lebonyolító, tételesen ellenőrzött bankszámla kivonatokon feltüntetett összeg, a könyvelési utalványon szereplő és a banknaplóban lekönyvelt adatok, valamint a pénztári bizonylatoknál a pénztárjelentésben feltüntetett összeg, a kiadási illetve bevételi pénztárbizonylatokon szereplő adatok teljes egyezősége megállapítható volt. A bankszámla kivonatok és az ahhoz csatolt könyvelési utalványok, bizonylatok dossziékban áttekinthetően vannak elhelyezve. Az ellenőrzött tételeknél a könyveléséi utalványrendeleten az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés minden esetben megtalálható volt. Tipikus hiányosság volt, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bankszámlái közötti, helyesbítő tételek átvezetéseinél belső bizonylat nem készítettek, azokról külön főzetben található a nyilvántartás. Több esetben előfordult, hogy az ellenőrzött pénztári bevételi és kiadási pénztárbizonylatoknál a gazdasági eseményt (pénzmozgást) alátámasztó bizonylatok nem voltak csatolva, vagy nem a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylatok voltak elhelyezve, vagy a csatolt bizonylatok (jegyzékek) nem voltak összesítve, aláírva, dátummal ellátva. A gazdasági eseményt alátámasztó bizonylat hiányában a gazdálkodási jogkörök (érvényesítés, utalványozás, teljesítés igazolása), a folyamatba épített ellenőrzésre kialakított belső kontrollok gyakorlásának szabályszerűsége nem biztosítható, az aláírások formálisak. Nem tartották be a SzTv. 15. (3) előírását, A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Nem tartották be a Szt.165. bizonylat tartalmára vonatkozó előírásait.

6 A szakmai teljesítésigazolások gyakorlása néhány esetben nem a gazdálkodási szabályzatban előírtak szerint történt. A dekádonként készült időszaki pénztárjelentéseken a pénztár ellenőr aláírása megtalálható, de a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokon a pénztár ellenőr aláírása hiányzik. A pénztár ellenőr feladata többek között, hogy a pénztárjelentésben rögzített tételekhez megvannak-e a pénztári- és alapbizonylatok. Nem tartották be a pénzkezelési szabályzat V.2.4. pontban meghatározott, a pénztár ellenőr feladataira vonatkozó előírásokat. A számítógépes házipénztár programmal rögzített, Elszámolási előleg nyilvántartás vezetése hiányos. A kiadott elszámolási kötelezettséggel járó előlegek nem minden esetben kerültek rögzítésre az elszámolási előleg nyilvántartásban. Pénzkezelő helyen beszedett pénzek elszámolásának rendje milyen alapbizonylatot kell készíteni az elszámoláshoz, hogyan és határidőben kell a költségvetési szerv házipénztárába befizetni - a pénzkezelési szabályzatban nem szabályozott. A pénzkezelést jelenleg is végző dolgozók felelősségvállalási nyilatkozatot sem tettek. 6 Általános megállapítás, hogy a belső kontroll rendszer folyamatba épített ellenőrzésénél a gazdálkodási jogkörök gyakorlása a pénztári dokumentumoknál, az ellenőrzés jelentős hiányosságokat állapított meg. Az Önkormányzat által kialakított belső kontrollok gazdálkodási jogkörök gyakorlása - biztosíthatják a pénzügyi gazdálkodás folyamatainak szabályosságát és eredményességét, de az ellenőrzési megállapítások alapján hiányos működésűnek értékelhető. A gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő utalvány ellenjegyzés, érvényesítés kontrolltevékenységeit nem a szabályzatban előírtak szerint működtették. A évben indított és befejezett közbeszerzési eljárások vizsgálata A vizsgálat során felmérésre és értékelésre került a közbeszerzés szabályozottsága, a jogszabályi előírások és a belső szabályozások összhangja. Az éves ellenőrzési terv alapján az ellenőrzési programban meghatározott feladat a évben indított és befejezett közbeszerzési eljárások vizsgálata volt. A évi közbeszerzési tervben meghatározott Idősek napközi otthonának bővítése, felújítása feladat évben nem kezdődött el. A közbeszerzés megindítására csak évben került sor. ( Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének napja) Az ellenőrzés alatt az eljárás még nem fejeződött be, a közbeszerzési eljárás eredeti, teljes körű dokumentációi, a közbeszerzési eljárás lebonyolítással megbízott vállalkozónál alvállalkozónál találhatók, azok a hivatalban nem voltak megtekinthetők.

7 Az ellenőrzés nem vizsgálta a évben indult eljárás teljes körű szabályszerűségét, de a rendelkezésre bocsájtott iratmásolatok alapján tett észrevételeket. Főbb megállapítások Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított közbeszerzési eljárások lefolytatására megalkotta a Közbeszerzési Szabályzatot a 42/2012. (III. 22.) Kt. számú határozatával fogadta el. Általános megállapítás, hogy a közbeszerzési szabályzatban az eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az ajánlattételi felhívástól a szerződéskötésig nem szabályozták. (az eljárás megindítása; a részvételi, illetve az ajánlattételi szakasz szabályai; részvételi jelentkezések illetve az ajánlatok felbontása; a részvételi jelentkezések illetve ajánlatok elbírálása és értékelése; összegezés elkészítése; előzetes vitarendezés, iratbetekintés) A Kbt. 31. (1) a) pontja szerint a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az elfogadását követően haladéktalanul, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján közzétenni. A közbeszerzési terv közzététele Alsózsolca város honlapján a Közérdekű adatok/tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei menü pontokon keresztül érhető el. A közbeszerzési terv a VIII.22. jegyzőkönyvben található meg. Ez nehezen lelhető fel, ha nem ismerjük a testületi ülés időpontját, nem találjuk meg. Az ellenőrzés javasolta a város honlapján az elérhetőség feltételének egyszerűbb megoldását. A közbeszerzési eljárás előkészítése során a közbeszerzési bíráló bizottságot én a polgármester kijelölte, erről értesítette az érintetteket. ( Tóth J. Sándor képviselő-testület tagja, bírálóbizottság elnök, Majoros Géza képviselőtestület tagja, Oroszné Verba Julianna gondozási központ vezetője, Dési Petra PH. titkársági és személyzeti ügyintéző bizottsági tagok.) A kijelölés nem volt jogszerű. A Kbt. 22. (5) bekezdés szerint az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy (önkormányzati képviselő) nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó a testület tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Ezt a döntést korrigálták, amikor i keltezéssel a polgármester Megbízó levél és összeférhetetlenségi nyilatkozat -ot a képviselő testületi tagoknak már nem adtak, csak a bíráló bizottsági tagoknak. A közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelölésénél bizonytalanság volt tapasztalható, második alkalommal már a képviselő tagjait csak tanácskozási joggal kérték fel a bizottság munkájába. Nem jelölték meg a bizottságon belül ki lesz a bizottság elnöke. 7

8 Ezek a hiányosságok abból is adódtak, hogy az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata hiányos, ezekre nem adott eligazítást. A szabályzat a közbeszerzési eljárás lebonyolítására ellenőrzési nyomvonal szerűen nem ad útmutatást. A közbeszerzés alapján a beruházás EU támogatással valósul meg, ezért az NFÜ közreműködő szervezete, a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.) november 27-i keltezéssel megküldte az Önkormányzat részére Öregek Napközi Ellátását Biztosító Épület átalakítása az Alsózsolca 312/1 hrsz alatt felvett ingatlan vonatkozásában, ÉMOP-4.2.1=A közbeszerzés utóellenőrzési jelentését. Megismerve a MAG Zrt. utóellenőrzési jelentést, a belső ellenőrzés az abban tett megállapítások körét nem vizsgálta újra. Az utóellenőrzés szerint a vizsgált közbeszerzési eljárással kapcsolatos hiányosságok: - az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalmát nem megfelelőnek minősítették, - az eljárás során a bíráló bizottság által hozott javaslatokat nem megfelelőnek minősítették, - az eljárás lefolytatása nem felelt meg a Kbt. rendelkezéseinek, Az utóellenőrzésben tett észrevételek alapján az ajánlattételi felhívás, dokumentáció, valamint az eljárás lefolytatása nem felelt meg a Kbt. rendelkezéseinek. Ezek alapján szabálytalansági eljárást kezdeményeztek. Az MAG Zrt. utóellenőrzés szerint A jelentés kiállítása az ajánlatkérő Kbt-ben meghatározott felelősségét nem érinti! A MAG Zrt. utóellenőrzése alapján következtethető, hogy az eljárás lebonyolításával megbízott közbeszerzési szakember, aki a bíráló bizottság tagja is volt, nem végzett szakszerű munkát. Rr. Jámbor Igor Roland ügyvéd és dr. Tóth Gergely ügyvéd, mint közbeszerzési eljárásban közreműködő szakértők által készített és csatolt, MAG Zrt.-nek címzett, észrevétel előterjesztés a szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről szóló értesítés vonatkozásában, levélben közölt álláspontjuk szerint a szabálytalansági eljárás lefolytatásának kezdeményezése megalapozatlan. A közbeszerzési szakértő dr. Tóth Gergely ügyvéd január 8-i mail levelében írja: A MAG Zrt. a közbeszerzési eljárásban szabálytalansági eljárást kíván kezdeményezni, azonban az észrevételére felszólító levél még nem érkezett meg. A szabálytalansági eljárás az eljárás eredményét, a támogatást, a beruházást nem fogja érinteni, kedvezőtlen elbírálás esetén sem. A kedvezőtlen elbírálás esetén, esetleges szabálytalanságok megállapítása esetén is kizárólag a közbeszerzési szakértői díjból kerül levonásra valamekkora tétel. Ebben az esetben sem éri Önöket kár, mivel az összeget természetesen a közbeszerzési eljárással érintett szakértő visszautalja az Önök számára 8 A MAG Zrt. közreműködő szervezet utóellenőrzésében közölt szabálytalansági eljárás lezárását követően lehet értékelni a közbeszerzési szakértők részéről megállapított hiányosságokat és további következtetések alapján intézkedést tenni.

9 A közbeszerzés eljárás lebonyolítására vonatkozó GONFALONIERE Kft alvállalkozói szerződésben a közbeszerzési szakértői feladat ellátására, megbízott részéről kijelölt operatív kapcsolattartóknál nem jelölt, hogy hivatalos közbeszerzési szakértők lennének. (regisztrációs számuk nem feltüntetett.) 9 D.) Ellenőrzések nyilvántartása Az ellenőrzések ügyiratai a Polgármesteri Hivatalnál, iktatott ügyiratként vannak elhelyezve. A évben végzett belső ellenőrzésekről összesítő nyilvántartás készült, mely a polgármesteri hivatalnál megtalálható. E.) A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. ac) pont) Előre tervezett hivatalos tanácsadói megbízások: nem voltak. A belsőellenőr informális tanácsadói megbízásokat teljesített, felmerült kérdésekben véleményezés, valamint rutinszerű információcserékre került sor. 3. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA, INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA (Bkr. 48. c) pont) A javasolt intézkedések felsorolása / javasolt intézkedések végrehajtásának státusza (Intézkedési terv végrehajtásáról megküldött tájékoztatás alapján) Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél a munkatörvénykönyv és a közalkalmazotti törvény alkalmazása 1. A hatályos Ávr. alapján a - A képviselő testület határozattal jelölje ki a Közösségi Ház és Könyvtár önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv részére Avr. 9. (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására a Polgármesteri Hivatalt. - Készítsék el a Polgármesteri Hivatal és a Közösségi Ház és Könyvtár együttműködési megállapodását a hatályos Áht. és Ávr. alapján. - Az együttműködési megállapodást Ávr. 10. (5) előírása alapján a képviselő-testület határozattal fogadja el. Határidő: március 2. A Közösségi Ház és Könyvtár SzMSz elkészítése a hatályos alapító okirat alapján, és annak képviselő testülettel történő jóváhagyása Határidő: március 3. A közalkalmazottak hiányzó erkölcsi bizonyítványának bekérése, becsatolását követően közalkalmazotti jogviszony alkalmazási feltételének vizsgálata, az erkölcsi bizonyítvány elhelyezése a személyi anyagokban. Határidő:2014. január. Éves jelentés elkészítéséig a végrehajtásról a belső ellenőr nem kapott információt 4. El kell készíteni Szabó Csabáné részére a hiányzó kinevezési okmányt. Határidő:2014. január. Éves jelentés elkészítéséig a végrehajtásról a belső ellenőr nem kapott információt 5. A jövőben a kinevezéseknél a Kjt. 21/A. próbaidő megállapítására vonatkozó rendelkezés betartása. Határidő: folyamatos, kinevezéseknél alkalmazzák a próbaidő kikötését.

10 10 6. A Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének a Kjt. 40. (1) a) pont szerint az esedékes minősítését elkészíteni. Határidő: március 7. A Kjt. 5. sz. mellékletében meghatározott A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre nyilvántartást pótlása. Határidő: február 8. Az Mt ban elírtak betartására szabadságok kiadásánál engedélyezési nyomtatványt kell használni. Határidő: folyamatos, a szabadságok kiadásánál engedélyezési nyomtatványt használnak. 9. A Kjt. 14. alapján a közalkalmazotti képviselő megválasztása, és a Kjt-ben maghatározott jogok gyakorlásában együttműködés kialakítása, közalkalmazotti szabályzat elkészítése. Határidő: március 10. Javasolt az intézményvezető átsorolásában a magasabb vezetői pótlékot a Kjt. Vhr. 19. előírásának megfelelően megállapítani. Határidő: január. Éves jelentés elkészítéséig a végrehajtásról a belső ellenőr nem kapott információt Polgármesteri Hivatal pénzügyi vizsgálata 1. Pénzkezelési szabályzat és a Gazdálkodási szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása. Határidő: március A pénztáros az elszámolásra kiadott előlegek esetén, a PENNY házipénztár nyilvántartó számítógépes programban az előleg kiadás és elszámolás tényét teljes körűen rögzítse. Határidő: folyamatos, előleg kiadások és elszámolások ténye teljes körűen rögzítésre kerülnek. 3. Az újabb kiállítású be- és kiadási pénztárbizonylaton a pénzbefizető, illetve pénzátvevő nevének feltüntetése, ennek megfelelően az idegen személy esetén a személyi igazolvány számának feltüntetése. Határidő: folyamatos, a pénzbefizető illetve pénzátvevő neveit pénztárbizonylatokon feltüntetik. 4. Az újabb kiállítású kiadási pénztárbizonylatokhoz csatolt gazdasági eseményt alátámasztó bizonylatokon (számlák, egyéb bizonylat) a teljesítés igazolását a gazdálkodási szabályzat IV. pontjában előírtak szerint végezzék el. Határidő: folyamatos, a teljesítés igazolását a gazdálkodási szabályzat IV. pontjában előírtak szerint végezik. 5. A gazdasági jogkört gyakorló, érvényesítést ellátó személy - a folyamatba épített ellenőrzés gyakorlásakor (aláírás) - a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylatok (belső bizonylatok is) meglétének és megfelelőségének vizsgálatát az utalványozás előtt, a gazdálkodási szabályzatban előírtak szerint végezze el. Határidő: folyamatos, a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylatok elhelyezésére a folyamatba épített kontrollpontokon figyelemmel kísérik. 6. A pénztár ellenőr, a pénzkezelési szabályzatban előírt feladatinak ellátását a kiadási- és bevételi pénztárbizonylatokon történő aláírásával minden esetben igazolja. Határidő: folyamatos, a pénztár ellenőr az ellenőrzés tényét a kiadási illetve bevételi pénztárbizonylatokon aláírásával is ellátja.

11 11 7. Kulccsal vagy kóddal zárható-nyitható pénzszállító táska beszerzése és alkalmazása, ennek meghatározása a pénzkezelési szabályzatban is. Határidő: február A pénzkezelési szabályzat V. 5. pont A házipénztáron kívüli pénzkezelés szabályai, az elszámolás rendje újra szabályozása. Határidő: február 15. A évben indított és befejezett közbeszerzési eljárások vizsgálata 1. El kell végezni a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatát, részletesebb kidolgozását, abban a feladatok, végrehajtási és felelőségi körök egyértelműbb meghatározását, az eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az ajánlattételi felhívástól a szerződéskötésig szabályozni, az eljárási dokumentum minták mellékletben történő elhelyezését. Határidő: április A város honlapján a Közérdekű adatok menü pontban Közbeszerzések menü pontot kell nyitni, és itt elhelyezni a közzétételre előírt és tájékoztató információkat. Határidő: folyamatos, a város honlapján Közbeszerzések menüpont megtalálható, 3. A jövőben induló közbeszerzési eljárások lebonyolítására lehetőleg regisztrációval rendelkező, hivatalos közbeszerzési szakértő megbízására kell törekedni. Határidő: folyamatos 4. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN (Bkr. 48. b) pont) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. ba) pont) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. ba) pont) Éves ellenőrzési tervben a IV. negyedévre ütemezett ellenőrzés december hónapban történő végrehajtása nem volt elégséges arra, hogy a kontrollrendszer elemeinek értékeléséhez elégséges információ a belső ellenőr részére rendelkezésre álljon. A gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés kontrolltevékenységeit nem a szabályzatban előírtak szerint működtették, a hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére Bugac Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől 678/1/2013. Előterjesztés a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jegyzo@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/288-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest Grassalkovich u. 162 2015. ÉVI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Azonosított kockázati tényezők

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Azonosított kockázati tényezők 2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tárgya célja, módszerei, re Bizonyosságot adó ek az irányító szerv megbízásából 0. 2015. évről áthúzódó feladatok végrehajtása I. n. év 30 1. Vagyonkezelésbe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2013. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző Szolnok,

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szálka Község Önkormányzatánál évben lezajlott ellenőrzésekről

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szálka Község Önkormányzatánál évben lezajlott ellenőrzésekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szálka Község Önkormányzatánál 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzéséről

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzéséről Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzéséről Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.. (4) bekezdése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben