SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra, megbízott, vagy együttműködő partnereire.

2 Bevezető Az Óvoda a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. Jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény a 229/2012 végrehajtási rendelet a 20/ EMMI rendelet a közoktatási intézmények működéséről és annak módosítása 22/2013. (III.22.) 1997 évi XXXI. tv a gyermekek védelméről 363/2012 (XII17.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló rendelet. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 353/2013. (VI.28.) határozata Szivárvány Óvoda alapító okiratának elfogadásáról. A szabályzatot nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az óvodaigazgató jóváhagyásával válik érvényessé.

3 TARTALOMJEGYZÉK I. rész, Az alapító okiratban foglaltak részletezése Az intézmény szervezeti felépítése, irányítása, struktúrája, gazdálkodása II. rész, A nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályok 1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek, tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje, a pedagógusok munkarendje, vezetők közötti feladatelosztás. 2. A vezetők közötti feladatelosztás, kiadmányozás, képviselet 3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 4. A székhely és telephely közötti kapcsolattartás rendje 5. A belső ellenőrzés rendje 6. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel 7. Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje 8. Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes és a tagóvoda vezető akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje óvodapedagógusok, munkatársak helyettesítési rendje 9. A vezetők és az óvodaszék valamint a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája 10. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az óvoda - egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 11. Intézményi dokumentumok nyilvánossága 12. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 13. A fakultatív hit és vallásoktatás szervezésének rendje 14. A gyermek, távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 15. A fizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezmények szabályai 16. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 17. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 169 alapján 18. A gyermekvédelmi feladatok ellátásának rendje 19. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 20. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei 21. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 22. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 23. Szakmai Munkaközösségek 24. Kártérítési felelősség 25. Egyéb szabályzások

4 I. Rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése Az intézmény szervezeti felépítése:

5 Óvodaigazgató ÓVODAVEZETŐ HELYETTESEK, TAGÓVODA VEZETŐ KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS ELNÖKE NEVELŐTESTÜLET ÓVODATITKÁROK, PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK Az óvoda irányítási struktúrája: Közalkalmazotti tanács ÓVODAIGAZGATÓ Szülői szervezet Óvodavezető helyettes Óvodavezető helyettes Tagóvoda vezető Óvodatitkár,székhelytelephely Nevelőtestület Pedagógiai munkát segítők, székhelyen Pedagógiai munkát segítők, telephelyen Munkaközösség vezetők

6 1. AZ INTÉZMÉNY NEVE: SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2. Az intézmény székhelye: Székesfehérvár, Zombori u. 19. Telephelye: 8000 Székesfehérvár, Püspök kertváros 46. melyen a Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája működik. 3. OM azonosítója: Az intézmény alapító szerve, székhelye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Székesfehérvár, Városház tér Az intézmény fenntartója, székhelye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Székesfehérvár, Városház tér Az intézmény irányító szerve, székhelye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Székesfehérvár, Városház tér Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv. törzskönyvi azonosító száma: alapító okiratának kelte: július 03. alapító okirat száma: 95/97. (III.20.) alapítás éve: Az intézmény gazdálkodási besorolása Önállóan működő költségvetési szerv. A vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet látja el az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján. 9. Az intézmény működési köre: Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe 10. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti és polgári jogviszonyban történik.

7 11. Az intézmény vezetőjének megbízása: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg határozott időre. 12. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt az óvodaigazgató képviseli. 13. Az intézmény típusa: Óvoda 14. Az intézmény csoportjainak száma: 10 Az intézménybe felvehető maximális létszám: 254 fő 15. Az intézmény alaptevékenységei: Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény Az intézmény köznevelési feladatai: Óvodai nevelés A többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján értelmi fogyatékosok, beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek Az intézmény szakágazati besorolása Óvodai nevelés A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, Óvodai intézményi étkeztetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény az alaptevékenysége során a kötelezően végzett faladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételeinek fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat.

8 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 16. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő alábbi ingatlanok: Székhely: székesfehérvári helyrajzi számú, a valóságban 8000 Székesfehérvár Zombori u. 19. szám alatti ingatlan. Telephely: (Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája) a székesfehérvári helyrajzi számú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Püspök-kertváros ln. 46. szám alatti ingatlan. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van az intézményi leltárban szereplő ingó vagyon. 17. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont: működteti, köznevelési feladata ellátásához szabadon használhatja, nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. legfeljebb egy nevelési évre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. Egy nevelési évnél hosszabb időtartamú bérbeadáshoz Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulása szükséges.

9 HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZET önállóan működő és gazdálkodó gazdasági szervezet 18. Megnevezés, Szervezeti felépítés: SZIVÁRVÁNY ÓVODA önállóan működő jogi személyiségű szervezet Együttműködési megállapodás alapján. FELADATOK: FELADATOK - Költségvetés és beszámoló Engedélyezett: 34 álláshely - Munkáltatói jog az in- készítése tézmény dolgozói felett - Főkönyvi könyvelés - Előirányzatok nyilvántartása létszámkerettel történő - Nagyértékű tárgyi eszközök gazdálkodás nyilvántartása Önálló gazdálkodás a jó- Munkaügyi jelentések elké- váhagyott beruházási szítése előirányzatokkal Bankszámla forgalom bonyo- - lítása - Készpénzzel történő ellátás - Munkaügyi feladások Fm. Államkincstár felé - Önálló bérgazdálkodás irányzatokhoz - Munkaügyi feladásokhoz előírt adatok továbbítása - Ellenjegyzési jog (együttműködési megállapodás szerint Adatszolgáltatás az elő- Előirányzatok feletti jogosultság - Önálló bankszámlaszám, adószám

10 Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 36 fő Munkakörök A munkakörökben foglalkoztatható létszám Megjegyzés (teljes vagy részmunkakör) Óvodaigazgató 1 Teljes munkakör Óvodavezető helyettes 2 óvodapedagógus munkakörrel Tagóvoda vezető 1 óvodapedagógus munkakörrel Óvodapedagógus 20 Teljes munkakör Dajka 10 Teljes munkakör Óvodatitkár 1 Teljes munkakör Óvodatitkár 1 Részmunkakör Udvaros 2 Részmunkakör Takarító 1 Részmunkakör Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák. Gazdálkodással kapcsolatos jogkörök: Jogkör Jogkör gyakorlója Akadályoztatás esetén a következő személyre átruházott a jogkör: Székhelyen kötelezettségvállalás óvodaigazgató óvodavezető helyettesek, utalványozás óvodaigazgató óvodavezető helyettesek, érvényesítés Humán Szolgáltató saját belső szabályzat Inté- szerint zet Akadályoztatás esetén a következő személyre átruházott a jogkör Telephelyen: tagóvoda vezető tagóvoda vezető saját belső szabályzat szerint

11 ellenjegyzés Humán Szolgálattó saját belső szabályzat Inté- szerint zet szakmai teljesítés óvodaigazgató óvodavezető helyettesek, igazolása adatszolgáltatási óvodaigazgató óvodavezető helyettesek feladatok saját belső szabályzat szerint tagóvoda vezető tagóvoda vezető Az önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét részletesen az Együttműködési megállapodás tartalmazza. Számlatulajdonos: Szivárvány Óvoda A számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Rt. A számlavezető pénzintézet címe: 1054 Budapest Akadémia u. 6 A bankszámla száma: A székhely óvoda hosszú bélyegzőjének lenyomata: A székhely óvoda hosszú bélyegzőjének felirata: SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR Zombori u A székhely óvoda körbélyegzőjének lenyomata: A székhely óvoda körbélyegzőjének felirata: SZIVÁRVÁNY ÓVODA Székesfehérvár Zombori u. 19. Tagóvoda hosszú bélyegzőjének lenyomata: (étkezés térítési díjjal kapcsolatos dokumentumok, munkaügyi változás jelentésre)

12 Intézményegység hosszú bélyegzőjének felirata: Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája 8000 Székesfehérvár Püspök-kertváros ln. 46. Tagóvoda körbélyegzőjének lenyomata: (étkezés térítési díjjal kapcsolatos dokumentumok, munkaügyi változás jelentésre) Tagóvoda körbélyegzőjének felirata: Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája 8000 Székesfehérvár Püspök-kertváros ln. 46. II. Rész A nevelési oktatási intézményre vonatkozó szabályok 1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek, tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje, a pedagógusok munkarendje, vezetők közötti feladatelosztás. 1a. Általános szabályok Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg, melyet az óvodaigazgató készít el, és a nevelőtestület fogadja el, ki kell kérni a szülői szervezet véleményét is. A nevelési év szeptember 1-augusztus 31-ig tart.

13 Az óvodai nevelési év rendjében meghatározzuk: - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, (max.5 nap) - a szünet időtartamát, - a megemlékezések, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, - az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek valamint a fogadó órák időpontját. - az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap időpontját. Az óvoda: - nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, - a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket írásban tájékoztatjuk. Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon, szükség esetén gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. A nyári zárás idejére ügyeleti ellátást biztosít a fenntartó. 1b. Napirend Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a házirendben szabályozottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. 1c. A nyitva tartás rendje: A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 alapján: A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra vonatkozik. Az intézmény Székhelyén - reggel 6.30-tól 17-ig fogad gyermekeket. - Az ügyelet reggel ig és délután ig tart. Telephelyén: - reggel ig fogad gyermekeket. - az ügyelet reggel ig és délután ig tart. Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény fenntartója illetve a jegyző adhat engedélyt.

14 1c A gyerekek benntartózkodásának rendje: Az intézmény: - reggel 6.30 órától 17 óráig Tagóvodában: óráig fogadja a gyermekeket. Az intézményből a gyermeket: - a foglalkozásokat követően: - ha ebédet nem igényel órától 12 óráig, - ha ebédet igényel órától 13 óráig lehet - délután: órától legkésőbb ill óráig kell elvinni. A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. Az óvoda helyiségeit csak pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember közreműködésével használhatja. A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben, konyha, mosdó, mosókonyha, kazánház, öltöző gyermek nem tartózkodhat. 1 d Az alkalmazottak benntartózkodásának rendje: Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri jegyzék és a megbízások tartalmazzák. A munkakörbe tartozó feladatok leírását a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt, mindenki kézbe kapja. A pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A dajkák heti teljes munkaideje 40 óra, egy óvodatitkár, a takarító és udvarosok munkaideje 20 óra. Az alkalmazottak napi munkarendjét és a helyettesítési rendet a vezető-helyettesek ill. az tagóvoda vezető állapítja meg, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását, és a pedagógusok feltétlen jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás idejében kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai és a dolgozói javaslatot tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is. Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan, munkaruházatban a csoportban, titkár irodában, udvaros és takarító az épületben pontosan megjelenni. A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek és a éppen adott műszakban levő vezető helyettesnek, tagóvoda vezetőnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen. Az óvodapedagógus számára a kötelező órán felüli pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvodaigazgató adja.

15 A közösségi tulajdon érdekében a riasztó és az épület kulcsainak biztonságos használata a nyitó és záró dajka feladata. Kulcsmásolat az óvodaigazgatónál az óvodavezető helyettesnél (1), és a tagóvoda vezetőnél van. 1 e A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg: Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodásának rendje Óvodaigazgató székhely kivéve Kedd Óvodavezető helyettes 1 - székhely vagy Óvodavezető helyettes 2 - székhely vagy Tagóvoda vezető - telephely vagy Megbízott vagy Óvodai ügyintézés: minden nap óra között történik.

16

17 2. A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri Feladatot ellátó ve- Egyéb /helyettes, leírása alapján zető telephelyen: tagóvoda vezető Szakszerű és törvényes működés Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek, tagóvoda vezető Célszerű és takarékos gazdálkodás Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek / tagóvoda vezető Pénzügyi és gazdálkodási feladatok Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek / tagóvoda vezető Gyermek és ifjúságvédelem Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek / tagóvoda vezető Gyermekbalesetek megelőzése Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek/ tagóvoda vezető Egészségügyi vizsgálat megszervezése Óvodaigazgató helyettesek, Óvodaigazgató tagóvoda ve- zető Megjegyzés kiadmányozáshoz folyamatos 4 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: folyamatos megrendelés-szerződés: dolgozói bérlet, rezsi költség, meglévő előfizetés, helyettesítés elrendelése és elszámolása, gyermekétkeztetés számlái, vis-major, egyéb rendkívüli esetben kizárólag a Humán Szolgáltató Intézettel engedélyeztetve. 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése folyamatos folyamatos

18 Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése Pedagógiai program végrehajtása, ellenőrzése. Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek / tagóvoda vezető Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek/ tagóvoda vezető Óvodaigazgató Óvodavezető helyettes Éves munkaterv elkészítése, értékelése Beiskolázási feladatok lebonyolítása Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek/ tagóvoda vezető Pedagógus továbbképzési program és Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek/ beiskolázási terv elkészítése tagóvoda vezető Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok Óvodavezető helyet- Óvodaigazgató ápolása tesek / tagóvoda vezető Álláshelyek betöltése, kinevezés határozott Óvodaigazgató Óvodavezető he- időre lyettesek/ tagóvoda vezető Álláshelyek betöltése, kinevezés határozatlan Óvodaigazgató Óvodavezető he- időre lyettesek/ tagóvoda vezető - kinevezéssel Megbízások Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek/ tagóvoda vezető Munkavállalót terhelő felelősség Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek/ megállapítása tagóvoda vezető Munkavállaló kártérítésével kapcsolatos Óvodaigazgató Óvodavezető he- intézkedés lyettes/ tagóvoda ve- folyamatos folyamatos 4 héten túli tartós hiányzás esetén 4 héten túli tartós hiányzás esetén 4 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén 12 héten túli tartós hiányzás esetén 4 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos 4 héten túli tartós hiányzás esetén

19 zető Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartásolyettes/ Óvodaigazgató Óvodavezető he- 4 héten túli tartós hiányzás esetén tagóvoda ve- zető Szükség szerint közalkalmazottak minősítéslyettes Óvodaigazgató Óvodavezető he- 12 héten túli tartós hiányzás esetén tagóvoda veze- tő -kinevezéssel Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismeréslyettes, Óvodaigazgató Óvodavezető he- 12 héten túli tartós hiányzás esetén tagóvoda veze- tő - kinevezéssel Szabadságok tervezése, ütemezése Óvodavezető helyettesek, Óvodaigazgató folyamatos tagóvoda vezető Szünetek alatti ügyelet biztosítása Óvodavezető helyettesek, Óvodaigazgató folyamatos tagóvoda vezető Munkarend szervezése, ellenőrzése Óvodavezető helyettesek, Óvodaigazgató folyamatos tagóvoda vezető Tanügy igazgatási feladatok Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek, 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a tagóvoda meglévő jogviszonnyal kapcsolatos igazolások vezető folyamatos Kapcsolattartás szülői közösséggel és Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek, folyamatos egyéb partnerekkel tagóvoda vezető Nyilvántartások naprakész vezetése, Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek, folyamatos tagóvoda vezető Szabályzatok dokumentumok elkészítése, Óvodaigazgató Óvodavezető he- 4 héten túli tartós hiányzás esetén hozzáférhetősége lyettesek, tagóvoda vezető Csoportok adminisztratív teendőinek Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek folyamatos ellenőrzése / tagóvoda

20 vezető Tűz és munkavédelmi előírások betartáslyettesek Óvodaigazgató Óvodavezető he- / tagóvoda vezető Leltározás selejtezés Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek / tagóvoda vezető Épület és vagyontárgyak védelme Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek, tagóvoda vezető Intézmény képviselete Óvodaigazgató Óvodavezető helyettesek / tagóvoda vezető Biztosítja a gyermekek részvételét városi eseményeken Óvodavezető helyettesek / tagóvoda vezető Óvodaigazgató folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos

21 3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Vezetői szint Legfelsőbb vezetői szint (intézményvezető) Szervezeti egység szervezeti egység neve: nevelőtestület - Értekezletek ideje, rendszeressége: évente 5 alkalom, nevelés nélküli munkanapokon -Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: heti egy alkalommal a kötelező órákon túl -Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl -Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél - Értekezletek ideje, rendszeressége: évente 2-szer nevelés nélküli munkanapokon - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl - Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szervezeti egység neve: alkalmazotti közösség szervezeti egység neve: munkaközösség Rendje és formája szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél -nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, -munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) -év végi beszámoló elkészítése Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Szervezeti egység 1. nevelőtestület szervezeti egység Partner (másik) szervezeti egység szervezeti egység neve: alkalmazotti közösség Rendje és formája - Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: szükség szerint, - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: szükség szerint, - Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, rendszeressége: szükség szerint, - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél

22 szervezeti egység neve: munkaközösség -nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, -munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) -év végi beszámoló elkészítése 4. A székhely és telephely közötti kapcsolattartás rendje: A kapcsolattartás formája: Nevelőtestületi értekezlet: Alkalmazotti értekezlet: Információs napok - telephelyenként - tájékoztató anyagok, adatközlés telefon operatív döntések, Óvodaigazgató-helyettesek-tagóvoda vezetői megbeszélés Munkacsoportok szakmai döntés előkészítéshez Közalkalmazotti tanács tájékoztatása Munkaközösségi foglalkozások Gyakorisága szükség szerint szükség szerint hetente szükség szerint szükség szerint havonta 1x szükség szerint szükség szerint munkaterv szerint 5. A belső ellenőrzés rendje 5.a. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények fogja át a pedagógiai munka egészét, segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, a tevékenységekkel szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,

23 támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, hatékonyan működjön a megelőző szerepe. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: a) az óvodaigazgató, b) az óvodavezető helyettesek, c) a tagóvoda vezető A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: szóbeli beszámoltatás, írásbeli beszámoltatás, értekezlet, napi tevékenység megfigyelése, látogatás, speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok, teljesítmény értékelés Az óvodaigazgató a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készít. 5.b. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje: A belső ellenőrzés célja: - Biztosítsa az óvodaigazgató számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra és a pénzügyi tevékenységre. - Feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot vagy mulasztást.

24 - Megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet. - Vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, selejtezés végrehajtásának megfelelőségét. A belső ellenőrzésre jogosultak: - óvodaigazgató - óvodavezető helyettesek - tagóvoda vezető Az óvodaigazgató ellenőrzési kötelezettségei: Ellenőrzési joga kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az általuk végzett munka helyességére, eredményességére. - Ellenőrzi a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi és más általános érvényű rendelkezések magtartását, belső szabályzatok és utasítások a munkaköri leírások betartását, az intézményi vagyon védelmét, annak szervezettségét és hatékonyságát. - Vizsgálja a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák helyességét. - A belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett felügyeletet gyakorol. - A munkaerő foglalkoztatásának, a tárgyi eszközök optimális kihasználásának, fenntartásának és fejlesztésének ellenőrzésével vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását, a működés és a gazdálkodás szervezettségét. Az óvodavezető helyettes (1) ellenőrzési kötelezettsége: - pénztárellenőrzés - leltári munkák előkészítése, a leltározás bonyolítása A vezető 2 hétnél hosszabb akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjének megfelelően veszi át a vezetői ellenőrzési feladatokat is a székhely intézményben. A tagóvoda vezető ellenőrzési kötelezettsége a tagóvodában végzett gazdasági tevékenységek tekintetében: - a munkaügyi változásjelentések jelentések elkészítését, - raktári készlet és rendelések ellenőrzése A vezető 2 hétnél hosszabb akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjének megfelelően veszi át a vezetői ellenőrzési feladatokat az intézményegységben. Humán Szolgáltató Intézet gazdaságvezető ellenőrzési kötelezettsége: - Az intézmény pénzgazdálkodása és költségvetésének elkészítése során az érvényben levő jogszabályok betartásának ellenőrzése. - Az érvényes könyvvitel, elszámolási rend, vagyonvédelmi rend ellenőrzése. - A létszám- és illetménygazdálkodás terén a szabályok megtartásának ellenőrzése. - A gazdálkodás ellátásának folyamatos ellenőrzése a hatékonyság, az ésszerű takarékosság biztosítása. - A leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtásának ellenőrzése.

25 - pénzkezelés ellenőrzése. A belső ellenőrzés éves ütemterv alapján történik, ami része az intézményi éves munkatervnek. Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell: Kedvező tapasztalatok esetén elismerés Feltárt hiányosságok esetén megszüntetésre vonatkozó intézkedés felelősségre vonás megelőzés feltételeinek biztosítása 6. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és az óvodapedagógusnak felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, a gyermek távozásakor: a gyermek óvodapedagógustól való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói tartanak ügyeletet. Folyosói ügyeletet ellátja egy-egy dajka mindkét épületben és a tagóvodában. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint, minden más személy. o A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától lehet kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor.

26 7. Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energia takarékos felhasználásáért, a tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért. A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az óvodaigazgató engedélyével, lehet onnan elvinni. A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra figyelemmel kell használni. A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők használják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezleteire is rendelkezésre áll. Illetve egyéb szakmai témájú konzultációjára is használható. Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az óvodapedagógus felel. A fejlesztő szobában a Szakértői Bizottság szakembere, logopédus, és az utazó gyógypedagógus dolgozik. Egyéni fejlesztési szükség esetén az óvoda pedagógusai is igénybe vehetik. Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet évi CXC. törvény 24 (3) Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a szülői szervezet részére. A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodaigazgató dönt. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. Az épület biztonságos zárásáért, nyitásáért, és a kulcsok őrzéséért a mindenkori reggeles és a délutános dajka a felelős.