BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2013

2 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara az évtizedek alatt felhalmozott és a meglévő szellemi tudományos, műszaki és kutatási infrastruktúrája alapján a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola irányításával Műszaki tudományterületen a "Gépészeti tudományok PhD program -ban hirdeti meg az alábbi négy doktori alprogramot: I. Anyag- és Gyártástechnológia alprogram a. Gyártástechnológia részprogram Dr. Horváth Mátyás alprogram elnök b. Anyagtechnológia részprogram Dr. Artinger István társelnök c. Polimertechnika részprogram Dr. Czvikovszky Tibor társelnök II. Gépszerkezetek tervezése és analízise alprogram a. Mechanika részprogram Dr. Béda Gyula alprogram elnök b. Gép- és terméktervezés részprogram Dr. Váradi Károly társelnök III. Mechatronikai alprogram a. Optika részprogram Dr. Ábrahám György alprogram elnök b. Gépészeti informatika részprogram Dr. Monostori László társelnök c. Mechatronika és irányítástechnika részprogram Dr. Korondi Péter társelnök IV. Gépészeti és energetikai eljárások és folyamatok alprogram a. Energetikai részprogram Dr. Penninger Antal alprogram elnök b. Áramlástechnika részprogram Dr. Lajos Tamás társelnök c. Épületgépészet és eljárástechnika részprogram Dr. Bánhidi László társelnök A fenti alprogramokban való részvétel segítséget nyújt a doktori fokozat megszerzésére. Az Iskola törzstagjainak száma 11, a témavezetők száma 46, az oktatók száma 108. Az Iskola törzstagjai közül 4 fő az MTA tagja, 7 fő az MTA doktora címmel rendelkezik, 9 fő törzstag emeritus. A Doktori Iskola vezetője Dr. Stépán Gábor egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. A nappali teljes idejű szervezett doktori képzés időtartama 3 év. A képzés tanulmányi munkából, kutatómunkából, valamint oktatási tevékenységből áll. Ezeken kívül a doktoranduszok lehetőséget kapnak második idegen nyelv szervezett keretek közötti tanulására is. A képzés jellemzője, hogy a legnagyobb kredit értéke a kutatómunkának van, a tanulmányok a képzés első két szemeszterére koncentrálódnak, az oktatási tevékenység pedig fontos készségfejlesztő szerepe miatt irányított oktatás formában történik. Budapest, augusztus 26. 2

3 Bevezetés A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, mint legmagasabb egyetemi végzettség, 1994 óta a doktori (PhD) tudományos fokozat szerezhető meg. Ez azonos szintű és egyenértékű a világszerte széles körben használt, illetve elérhető ugyanezen elnevezésű tudományos fokozattal. A BME ezen fokozat elérésének feltételeit, követelményeit az 1998-ban megjelent A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktori Szabályzata c. dokumentumban (a továbbiakban Szabályzat) rögzítette, melyet azóta többször átdolgoztak. A BME Gépészmérnöki Kar jelen kiadványa a BME január 1.-től életbelépett és legutóbb június 24-én módosított Doktori és Habilitációs Szabályzatán alapul, és ahhoz szorosan kapcsolódik. Figyelembe veszi az ebben, valamint A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: BME TVSZ) című, 2007-ben kiadott és legutóbb június 24-én módosított dokumentumban foglalt legfontosabb részeket. Célja, hogy a Karon e fokozatot szervezett képzésben megszerezni kívánók részére a Szabályzaton túli, szükséges felvilágosításokkal szolgáljon és segítséget nyújtson egyéni munkatervük kialakításához. E kiadvány a következő főbb fejezeteket tartalmazza: I. A szervezett doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos általános tudnivalók 4 II. A Gépészmérnöki Kar szervezett doktori (PhD) képzése 14 III. A Gépészmérnöki Kar képzési tanterve 14 IV. Beszámoltatások 15 V. Tájékoztató a PhD munkatervekről és beszámolókról 16 VI. A doktorandusz képzésben résztvevő oktatók feladatai 18 VII. A doktoranduszok adminisztratív feladatai 19 3

4 I. A szervezett doktori képzéssel kapcsolatos általános tudnivalók A) A BME Doktori és Habilitációs Szabályzat főbb fejezetei (kivonat) A doktori képzésről és fokozatszerzésről általában 1. (1) A többciklusú képzési rendszerben a doktori képzés a legmagasabb egyetemi fokozat megszerzésére történő felkészülést biztosító 3. képzési ciklus 19. Az Egyetem az 1. mellékletben felsorolt tudományterületeken és művészeti területeken jogosult a Philosophiæ Doctor (Doctor of Philosophy) tudományos fokozatszerzésre felkészítő PhD-képzésre, illetve a Doctor Liberalium Artium (Doctor of Liberal Arts) művészeti fokozatszerzésre felkészítő DLA-képzésre (továbbiakban egységesen: doktori képzés). (2) Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében folytatható 20. Az Egyetemen akkreditált doktori iskolák a 2. mellékletben vannak felsorolva. Doktori iskola létesítéséről, illetve megszüntetéséről a Szenátus dönt a jelen szabályzat 5. fejezetében meghatározott eljárás szerint. (3) A doktori iskolák karonként szerveződnek. Több kart érintő karközi doktori képzésnél gesztor kar kerül kijelölésre. (4) Tudományos kérdésekben a döntéshozatalban csak tudományos fokozattal rendelkező személy vehet rész. (5) A doktori iskola vezetőjének munkáját segítő testület a Doktori Iskola Tanácsa (továbbiakban DIT). A DIT feladata a doktori képzés színvonalának biztosítása, valamint a képzés közbeni teljesítményértékelés (monitorozás). (6) A doktori fokozat megszerzése a doktori képzéstől független cselekmény. A doktori fokozatot odaítélő testület az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (továbbiakban EHBDT). Csak olyan tudományterületen és művészeti ágban adható ki fokozat, amelyben doktori képzés folyik. Az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács felügyeli, hogy az Egyetem valamennyi karán (szakán) a képzés és a fokozatszerzés színvonala egységes legyen. (7) A fokozatszerzési eljárást lefolytató testület a tudomány-, illetve művészeti ág szerint szervezett Tudományági Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (továbbiakban HBDT), amely az EHBDT részére javaslatot tesz a fokozat odaítélésére. 21 (8) A (4)-(6) bekezdésekben nevesített bizottságok akkor határozatképesek, ha a bizottsági ülésen a szavazati jogú tagjainak többsége jelen van. 1 A bizottság döntéseit általában nyílt vagy titkos többségi szavazatával hozza meg, kivéve a szabályzatban nevesített pontozásos szavazásokat. Egyszerű többségi szavazásnál az előterjesztést támogató döntéshez a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének támogatása szükséges. A pontozásos szavazás mindig titkos, pontokkal történik, és a pozitív döntéshez a jelenlevő szavazati jogú tagoktól elérhető maximális pontszám több mint 70%-a szükséges. (9) A doktori képzés egységes, harminchat hónapos képzési időből áll, mely során legalább 180 kreditet kell szerezni4. Egyetemünk a doktori képzést teljes idejű képzésként szervezi5, a költségviselés formája szerint államilag támogatott vagy önköltséges6 formában. A hallgatói jogállást és a képzési követelményeket a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzata tárgyalja. (10) A PhD, illetve DLA fokozat (továbbiakban: doktori fokozat) odaítéléséhez a tudományág, illetve művészeti ág magas színvonalú ismeretét, új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutató/alkotó munkára való alkalmasságot a jelen szabályzat 3. részében ismertetett módon kell bizonyítani. 19 Nftv /2012 (XII. 19.)Korm. rendelet. 1. (1) bek /2012 (XII. 19.)Korm. rendelet. 9. (2) bek. 4

5 Felvétel doktori iskolába 13. (1) A doktori iskola évente meghirdeti a felvételi lehetőségeket honlapján, valamint a hagyományos hirdetési módokon. A honlapon részletes tájékoztatást kell adni a felvétel követelményeiről, különösen az iskola specifikus elvárásairól. Egyéni tanterv szerinti felkészítés a témavezető kérésére, a DIT engedélyével lehetséges 22. (2) A doktori képzésre való felvétel általános feltételei: a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű egyetemi oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni); b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolt ismerete; c) a szakmai terület átfogó ismerete; d) kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció, építészeti tervpályázati munka, konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel). (3) Külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elismertetni (és erre vonatkozó kérés esetén honosíttatni). Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók jelentkezéskor leckekönyvük másolatát csatolják. Az oklevél minősítése bemutatásának határidejét a doktori iskola saját szabályzatban rögzíti, mindaddig a hallgatók csak feltételes felvételt nyerhetnek. (4) Felvételre jelentkezni a doktori iskolát gondozó kar dékáni hivatalában, felvételi eljárási díj befizetése mellett lehet. (5) A felvételre jelentkezőkkel a DIT által felkért legalább 3 tagú felvételi bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi szakmai tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket. A felvételhez minimum 60 pont szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát, és nem jelenti bármilyen ösztöndíj garantálását. (6) A DIT a felvételi bizottság jelentése alapján, további szempontok (elsősorban a kutatási téma prioritása, a témavezető szakmai potenciálja), az EHBDT-től kapott ösztöndíj-keretszámok, valamint a kar (szak) egyéb lehetőségeinek figyelembevételével tesz felvételi javaslatot a dékánnak. A felvételi döntés a felvételi eljárást lefolytató tudományágra szól. (7) A doktori képzésre felvettek a DIT javaslata alapján hozott dékáni döntés szerint részesülnek állami ösztöndíjban. (8) A felvételi határozatban közölni kell a részvétel részletes feltételeit, a hallgatói jogviszonyhoz tartozó jogokat és kötelezettségeket is (ösztöndíj, önköltség, kedvezmények, esetleges visszatérítési kötelezettség stb.). 14. (1) A doktorandusz hallgatói jogviszonyra és a doktori képzésre vonatkozó szabályokat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza. (2) A doktori képzésben tanórának számít a felsőoktatási intézményben, vagy a vele együttműködési megállapodást kötött intézményben a doktori téma területén folytatott kutatási/alkotási tevékenységre 22 Nftv. 53. (1) bek. 5

6 fordított idő is. Olyan tudományterületeken, ahol a kutatás/alkotás és a felkészülés könyvtárhoz, levéltárhoz, múzeumhoz, terepmunkához, vagy külső adatgyűjtéshez kötött, a tevékenységet pontosan leíró a témavezető és a doktori iskola vezető által aláírt engedély alapján végzett munkával, a teljesítés témavezetői igazolásával lehet ettől eltérő módon kutatási/alkotási munkaidőt teljesíteni. (3) A doktori képzéshez kapcsolódóan megállapodás köthető a felsőoktatási intézmény, a doktorandusz, doktorjelölt és a témavezető között. 23 a) A doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött intézményben folyó kutatómunka esetén a képzési önköltséget a doktori iskola tanácsa javaslatára a gesztor kar dékánja mérsékelheti, illetve elengedheti. b) A megállapodás rögzítheti a kutatómunka kreditpontokkal történő értékelésének feltételeit olyan tudományterületeken, ahol a kutatás/alkotás és a felkészülés könyvtárhoz, levéltárhoz, múzeumhoz, terepmunkához, vagy külső adatgyűjtéshez kötött. c) A megállapodás kiterjedhet konkrét oktatási és kutatási feladatok, valamint az azokhoz tartozó határidők megfogalmazására. (4) A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve akkor is, ha a doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be a doktori értekezését. 24 A doktori fokozat követelményei 15. (1) Előkövetelmény a sikeres záróvizsgával, diplomavédéssel befejezett MSc vagy MA szintű, vagy azzal egyenértékű egyetemi tanulmányokat tanúsító egyetemi oklevél. Külföldön szerzett egyetemi oklevelet a kérelem benyújtása előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elismertetni, illetve honosíttatni. (2) Doktori szigorlat eredményes letétele. A szigorlat egy fő- és két melléktárgyból álló összefoglaló, áttekintő szóbeli vizsga, melyet a szigorlati bizottság előtt kell letenni. A doktori szigorlati tárgyakat a HBDT határozza meg és a doktori iskola honlapján is nyilvánosságra hozza. (3) Két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének igazolása. a) az első idegen nyelv kizárólag angol lehet. A nyelvismeret igazolásához legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvány szükséges. b) A második idegen nyelv az illetékes HBDT által megjelölt nyelvek egyike lehet, mely ismeretét a doktori iskola működési szabályzata által előírt módon kell igazolni. A BME idegen nyelvű doktori képzésében részt vevő hallgatók számára nem magyar állampolgárok esetén második idegen nyelvként elfogadható a magyar nyelvtudás HBDT által előírt módon történő igazolása. Ha egy külföldi állampolgárságú személy anyanyelve, vagy az állampolgársága szerinti hivatalos államnyelve a HBDT által második idegen nyelvként elfogadottnak van megjelölve, akkor ez a nyelv a HBDT javaslata alapján hozott EHBDT döntéssel elfogadható első idegen nyelvként. Ebben az esetben a második idegen nyelv kizárólag az angol lehet /2012 (XII. 19.) Korm. rendelet. 11. (1) bek. 24 Nftv. 53. (3) és (4) bek. 6

7 (4) Önálló tudományos munkásság tézisszerű bemutatása (PhD), műszaki alkotás és az alapjául szolgáló tudományos eredmények tézisszerű bemutatása (PhD), illetve önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek összefoglaló bemutatása (DLA). Az eredményeket egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat tételesen, a pályázó szakmai publikációira és/vagy műszaki, illetve művészeti alkotásaira építve [tudományos munkánál a tézispontokhoz saját publikáció(ka)t rendelve]. (5) Tudományos és műszaki alkotásoknál minimum feltétel legalább 4 publikáció, melyből legalább 2 idegen nyelvű megjelent (vagy közlésre elfogadott) lektorált folyóiratcikk. Értekezéssel történő pályázat esetén ebből legalább 1 Web of Science vagy Scopus adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent cikk. Művészeti doktorátusnál feltétel legalább egy megvalósult művészeti alkotás. (6) Az (5) pontban rögzített általános követelményeken túl az illetékes HBDT által kidolgozott, a szakterület sajátosságait is figyelembe vevő, részletes doktori követelményrendszernek is eleget kell tenni. (7) A publikációs követelmények teljesítésének elbírálása a BME Publikációs Adatbázisba (vagy a Magyar Tudományos Művek Tárába) bevitt adatok alapján történik. (8) A fokozat követelményeihez mért tudományos, műszaki illetve művészeti feladat önálló megoldása; a doktori értekezés bemutatása és megvédése nyilvános vitában. a ) Az értekezésben a jelöltnek célkitűzéseit, új tudományos/műszaki/művészeti eredményeit, szakmai alkotásának leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási/alkotó módszereit kell bemutatnia. b) Az értekezés összefoglaló jellegű munka, amely magyarul, angolul, vagy kérelemre a HBDT jóváhagyásával az Egyetem más oktatási nyelvén is beadható. c) Az értekezés maximum 250 ezer (építőművészeti értekezésnél 125 ezer) karakter terjedelmű lehet, amibe az ábrák által elfoglalt sorok is beleértendők (az esetleges "Függeléket", illetve "Mellékletet" ebbe nem kell beszámítani). d) Értekezés esetén az összefoglaló fejezetnek tartalmaznia kell a tézisfüzetben szereplő tézispontokat, valamint a tézispontokban megfogalmazott állításokhoz egyértelműen hozzárendelt saját publikációra való hivatkozást. e) Művészeti értekezés (DLA) esetén a jelölt az értekezés mellett alkotásait és munkásságát portfólióban nyújtja be és a védésen kiállítás formájában teszi közszemlére. A doktori eljárás indítása 16. (1) Doktori fokozat az Egyetem szakmailag illetékes HBDT-jéhez benyújtott kérelem alapján lefolytatott fokozatszerzési eljárás eredményeként nyerhető el. A fokozatszerzésre egyénileg felkészülő aki nem vett részt a doktori képzésben csak akkor indíthat fokozatszerzési eljárást, ha mesterfokozatot szerzett, valamint a szigorlat és a nyilvános védés kivételével teljesítette a fokozatszerzés követelményeit 25. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi szakmai anyagokat (2 példányban): a) az önálló tudományos munkásság (PhD), műszaki alkotás, illetve önálló művészeti alkotótevékenység (DLA) eredményeinek összefoglaló bemutatása, az értekezés tartalmi vázlata; b) a 15. (5) bekezdésben rögzített publikációk, illetve művészeti alkotások listája. Az értekezéshez kapcsolódó publikációk másolata. c) szakmai életrajz. 25 Nftv. 53. (5) 7

8 (3) A kérelemhez az eljárás indításakor másolatban csatolni kell az alábbi mellékleteket: a) egyetemi oklevél [15. (1) bek.]; b) 15. (3a) pontban megjelölt idegen nyelvtudást igazoló dokumentum; c) a második idegen nyelv ismeretének igazolása, vagy kérelem az igazolás módjára [15. (3b)] (a második idegen nyelvtudást elegendő az értekezés benyújtásakor igazolni); d) nyilatkozat arról, hogy a jelölt nem áll doktori fokozat visszavonására irányuló eljárás alatt, illetve 5 éven belül nem vontak vissza tőle korábban odaítélt doktori fokozatot. e) az eljárási díj befizetésének igazolása. Hiteles másolatnak minősül a kibocsátó által az eredeti okiratról készített és pecséttel és aláírással hitelesített másolat. Az Egyetem által kiadott dokumentumok esetén az eredeti bemutatása mellett a dékáni hivatal ügyintézője is hitelesítheti a másolatot. (4) A kérelemhez csatolható a témavezető és a szakmailag illetékes oktatási egység vezetőjének támogató nyilatkozata. (5) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani a 21. -ban ismertetett módon. (6) Az értekezés benyújtásakor a doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy a) a disszertáció önálló munkája, az irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek; b) nincs folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését két éven belül nem utasították el, illetve két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése (1) A fokozatszerzési eljárás díja megegyezik a kérelem benyújtásakor érvényes államilag finanszírozott doktorandusz ösztöndíj 1 havi összegével. 27 (2) A fokozatszerzési eljárás magyar vagy angol nyelven, illetve kérelemre a HBDT jóváhagyásával az Egyetem más oktatási nyelvén folytatható le. Idegen nyelvű eljárás esetén az eljárásra vonatkozó kérelem és mellékletei idegen nyelven is benyújthatók /2012 (XII. 19.) Korm. rendelet. 14. (3). 27 BME TJT 15. (2) bek. 8

9 B) A doktori képzésben résztvevők Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: BME TVSZ 27. -a) a Gépészmérnöki Kar kiegészítéseivel (dőlt betűkkel szedve) 27. Doktori képzés (1) A beiratkozás minden félévre egyéni munkaterv alapján történik, amelyet a melléklet szerint kell összeállítani. Az első aktív félévben a témavezetővel egyeztetett munkatervet a hallgatónak a félév 3. hete végéig, a következő félévekben a regisztrációs hét végéig kell benyújtani a dékáni hivatalba.. A Gépészmérnöki Karon az első félév elején - a féléves Munkaterv mellett - 3 éves Munkatervet kell készíteni és leadni, amely a táblázatos formájú 3 féléves tanulmányi tervből és a 6 félévre szóló kutatási tervből áll. A további félévek elején Féléves Munkatervet kell leadni, ennek részei a tanulmányi terv, amely a 3 éves tanulmányi tervtől való esetleges eltéréseket tartalmazza és az adott félévre vonatkozó részletes kutatási terv. Minden félév végén Féléves Beszámolót kell leadni, amely tartalmazza a tanulmányi, a kutatási, a publikációs, az oktatási és a nyelvtanulási tevékenységek beszámolóját. A Beszámoló leadásának határideje az őszi félévek végén január 15., a tavaszi szemeszterek végén pedig június (A tavaszi félév beszámolójának tartalmaznia kell a július-augusztus hónapra előirányzott kutatást, valamint publikációkat is. Amennyiben a tervekhez képest változás történik, úgy a megváltozott beszámolót a regisztrációs héten ismételten le kell adni.) A hallgatók tanulmányi és kutatási előmenetelének értékelése a leadott beszámolók alapján történik. (2) Ha a hallgató a munkatervét az (1) bekezdésben megjelölt időpontig nem adja le, úgy azt rektori utasításban meghatározott díj befizetése mellett a félév ötödik hetének végéig pótolhatja. Ha munkaterv leadása ez időpontig sem történik meg, akkor a hallgató féléve passzív félévvé válik. A hallgató a passzív félévre vonatkozó kérelmét a témavezetővel és a tanszékvezetővel jóváhagyatva nyújthatja be. (3) A kutatási tevékenység és a publikációs tevékenység félévközi jeggyel (f) végződő tantárgyak, amelyeknek tantárgyfelelőse a témavezető (konzulens). A teljesítést a témavezető, illetve külső témavezető esetén (a témavezető írásos véleménye alapján) a konzulens igazolja. A tudományos tevékenység értékelési szempontjai a Gépészmérnöki Karon (a maximális teljesítmény százalékában): %: kreditpont és jeles osztályzat adható, ha a hallgató a félévre tervezet kutatómunkát színvonalasan elvégezte, önállósága, kezdeményező-készsége megfelelő volt, 21-80%: kreditpont és elégséges-jó osztályzat adható, ha a kutatómunka lényegi feladatait valamilyen színvonalon elvégezte, 0-20%: kreditpont nem adható és elégtelen osztályzat. A tudományos tevékenységben való előrehaladás elvárt mértéke, amely a tudományos tevékenységre adandó kreditpontok viszonyítási alapját képezi: az I. év végéig a kutatási téma szakirodalmának feldolgozása, a II. év végéig az értekezés tárgyát képező kutatómunka 20-40%-ának elvégzése, az időarányos publikációs tevékenység (ld. III. fejzet e)-f) pontok). Ezekről és a további célkitűzésekről tanszéki, kutatóhelyi szakmai vitán történő beszámolás, 1 A megadott időpontok tájékoztató jellegűek. 9

10 a III. év végéig az értekezés tárgyát képező kutatómunka %-nak elvégzése, a publikációs tevékenység (ld. III. fejzet f) pontok). Erről és a tervezett tudományos tézisekről kari szakmai vitán történő beszámolás. (4) A képzés része lehet az Irányított oktatás választható tantárgy, mely során a hallgató - a vele kötött, ezzel összefüggő doktorandusz-szerződésben leírtak szerint - előadói és kommunikációs képességeit egy kijelölt oktató irányítása alatt, előre kidolgozott és jól dokumentált oktatási anyag alapján, egyetemi kontakt-óra tartásával fejleszti. A tantárgyat és a hozzárendelt kreditet a témavezetővel egyeztetve a témavezető/konzulens tanszékének vezetője jelöli ki, teljesítését a kijelölt oktató javaslata alapján a tanszékvezető igazolja. A képzés idejére összesítve 30 pontot meg nem haladó kredit adható. Az irányított oktatási tevékenység (min. 4 kontakt óra vagy azzal egyenértékű oktatási tevékenység) is félévközi jeggyel zárul, teljesítését a hallgató kutatóhelyének (a szervezeti egységnek) a vezetője igazolja. Amennyiben a hallgató nem tud, vagy nem kíván oktatási tevékenységben részt venni, nem kötelezhető erre. (5) A doktori képzésben 180 kreditet kell megszerezni az alábbiak szerint: a.) kredit előírt tananyag elsajátítása, b.) kredit tudományos kutatómunka vagy alkotó művészeti tevékenység, irányított oktatási tevékenység A Gépészmérnöki Karon a kreditpontok megoszlása tanterv szerint az alábbi: max. 30 kreditpont: a tananyag elsajátítására 120 kreditpont: a tudományos tevékenységre max. 30 kreditpont: a publikációs tevékenységre max. 18 kreditpont: az oktatási tevékenységre (6) Egy félévben legfeljebb 45 kredit szerezhető. (7) A képzés időtartama alatt készített doktori értekezés készítésére fordított munka, legfeljebb 30 kredit értékben a témavezető döntése alapján tudományos kutatómunkaként elismertethető. (8) A hallgatók tanulmányi teljesítményét és előrehaladását tanévenként a Doktori Iskola Tanácsa (továbbiakban: DIT) értékeli a hallgató témavezetőjének javaslata és a leadott féléves beszámolók alapján. (9) Az értékelés eredményeképpen a dékán a DIT javaslatára a tanulmányaikban nem megfelelően haladó hallgatókat, de legfeljebb az adott képzésben tanuló államilag támogatott hallgatók 15%-át átsorolhatja költségtérítéses képzésbe. (10) Az így megüresedett államilag támogatott helyekre a dékán a DIT javaslatára költségtérítéses képzésen tanuló hallgatót vehet át. (11) Az átsorolási döntést a dékán minden tanév végén, a következő tanév kezdete előtt legalább 30 nappal meghozza, és erről az érintett hallgatókat írásban értesíti. (12) Az államilag támogatott képzésbe átvett hallgató az átsorolást követő tanév első hónapjától jogosult a doktorandusz ösztöndíjra. 10

11 (13) Folyamatos lehet a hallgatói jogviszonya annak a doktorandusz hallgatónak, aki az alábbi feltételeknek eleget tesz: a.) félévenként legalább 20, b.) az első két aktív félévben legalább 50, c.) az első négy aktív félévben legalább 105 kreditet ér el. (14) A hallgatói jogviszony folyamatos akkor is, ha a hallgató, aki 6 hónapnál hosszabb időtartamra külföldi részképzésben vesz részt, kutatómunkáját a témavezetővel egyeztetett részfeladatokban külföldi egyetemen, vagy kutatóintézetben végzi. (15) A képzés lezárásának (az abszolutórium megszerzésének) feltétele az (5) szerint 180 kredit és a PhD eljárás indítási (publikációs) minimum követelményeinek teljesítése. A hallgató kérésére az abszolutórium megszerzését tanúsító, a DIT elnöke és a dékán által aláírt igazolást kap. (16) A doktori képzésben a KTB egyetértésével a TVSZ alább felsorolt pontjaiban leírtaktól el lehet térni. Az ezen pontokban szereplő szabályok adott képzésre érvényes megfogalmazását a képzésre felvett hallgatóval kötendő hallgatói szerződésnek tartalmaznia kell. a.) 10. (5) b.) 13.. és 14. összes pontja. Párhuzamos képzés (1) A hallgató a témavezető és a Doktori Iskola Tanácsának engedélyével párhuzamos képzésben vehet részt. A párhuzamos képzésben való részvételt a tanszékvezetőnek be kell jelenteni. (2) A párhuzamos képzésben hallgatott tantárgyak, illetve kutatási tevékenység elismeréséről a témavezető és a Doktori Iskola Tanácsának javaslatára a Kari Tantárgybefogadó Bizottság dönt. Tantárgybefogadás (1) A doktori képzésben részt vevő hallgató kérheti a más karon vagy intézményben felvett, vagy korábban hallgatott tantárgy befogadását, amelyről a témavezető javaslatára a Kari Tantárgybefogadó Bizottság dönt. (2) Valamely tantárgy abban az esetben fogadható be, ha a tematikája legalább 75%-ban eltér a korábban teljesített összes többi tantárgy tematikáinak összességétől. Csak olyan tantárgy fogadható be, amelyet más képzés tanulmányi követelményeinek teljesítéséhez nem vettek figyelembe. 11

12 PhD minimumkövetelmények a BME Gépészmérnöki Karon A feltételek formális teljesítése nem garantálja sem az eljárás elindítását, sem pedig annak sikeres befejezését. A döntéshozatalnál az HBDT érdemben megvizsgálja az új tudományos eredmények publikálásának szintjét, továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált eredményekhez. Publikációs követelmények eljárás indításánál: Legalább 4 publikáció, melyből legalább 2 idegen nyelven megjelent (vagy közlésre elfogadott) lektorált folyóiratcikk, ebből legalább 1 Web of Science adatbázisban szereplő, impakt faktorral rendelkező folyóiratban megjelent cikk. A PhD értekezés opponensekhez történő kiküldésének feltétele: A tézispontokhoz kapcsolódó összes publikációk minimális darabszáma: 4, ebből: legalább 1 cikk * idegen nyelvű lektorált Web of Science adatbázisban szereplő, impakt faktorral rendelkező folyóiratban, a jelölt legalább 50 %-os részével, amely társszerzőkkel készült publikációk esetében %-os részteljesítésekből is összegyűjthető, legalább 2 lektorált idegen nyelvű folyóiratcikk, amely társszerzőkkel készült publikációk esetében %-os részteljesítésekből is összegyűjthető, legalább 1 publikáció magyar nyelven (magyar állampolgárok esetén), amely társszerzőkkel készült publikációk esetében %-os részteljesítésekből is összegyűjthető, az idegen nyelvű publikációk közül legalább 1 nemzetközi konferencia kiadványban vagy külföldön megjelenő folyóiratban közölt legyen. Társszerzőkkel készült publikációk esetén a szerzők számával elosztva kerül meghatározásra a saját munka aránya. Többszerzős cikkeknél a szerzők számából a témavezetők minden esetben levonandók, így pl. egy témavezetővel közös kétszerzős cikkeknél a cikk teljes egészében a jelölt publikációjának tekintendő a minimumkövetelmények szempontjából. Beadott, de még el nem bírált publikáció lektorálatlan cikknek tekintendő. Ez a helyzet akkor is, ha a szerkesztő a cikk átdolgozását kéri. Ha szerkesztő írásban nyilatkozik a változatlan megjelentetésről, akkor lektorált teljes cikknek kell tekinteni a minimum-követelmények szempontjából. Semmilyen más publikáció a minimumkövetelményekbe nem számítható be (TDK vagy diplomaterv dolgozat, abstract, extended abstract, írásban meg nem jelent konferencia előadások), azonban a szakmai bírálat során értékelhető. Nyelvi követelmények: Az első idegen nyelv PhD fokozat megszerzésére irányuló eljárásnál kizárólag az angol lehet. A nyelvismeret igazolásához legalább középfokú B2 komplex (korábban középfokú "C") típusú államilag elismert nyelvvizsga, illetve vele egyenértékű bizonyítvány (71/1998 Korm. rendelet; 26/2000 OM rendelet szerint). A Magyarországon akkreditált vagy honosított, valamennyi középfokúnak megfelelő angol, egy- illetve kétnyelvű nyelvvizsga megszerzésével teljesíthető ez a követelmény (például TOEFL, Pittmann, stb). A második idegen nyelv valamely élő nyelv lehet. A nyelvismeret igazolásához legalább alapfokú B1 komplex (korábban alapfokú "C") típusú államilag elismert nyelvvizsga, illetve vele egyenértékű bizonyítvány, vagy az adott nyelven megszerzett érettségiről, diplomáról vagy tudományos fokozatról bemutatott dokumentum szükséges. A nyelvismeret igazolásaként elfogadható, ha a jelölt az egyik * Ezek önálló cikkek, tehát correspondence, short paper, discussion stb. itt nem megfelelő 12

13 szigorlati tárgyból az adott nyelven teljesíti a vizsgát, illetve, ha kizárólag az adott nyelven legalább 1 éves külföldi tanulmányutat tud igazolni. A Szakmai Doktori Tanács a fokozatszerzési eljárás indításakor megvizsgálja: - Van-e a jelöltnek 4 publikációja? - Van-e a jelöltnek 2 idegen nyelven megjelent (vagy elfogadott), lektorált folyóiratcikke? - Van-e a jelöltnek 1 Web of Science adatbázisban szereplő, impakt faktorral rendelkező folyóiratban megjelent publikációja? - Van-e a jelöltnek legalább középfokú "B2 komplex" típusú államilag elismert angol nyelvvizsgája? - Van-e a jelöltnek alapfokú "B1 komplex" típusú államilag elismert nyelvvizsgája vagy annak megfelelő nyelvismerete egy további, élő idegen nyelvből? A Szakmai Doktori Tanács a disszertáció opponensek számára történő kiküldése előtt megvizsgálja: - Van-e a jelöltnek a tézispontokhoz kapcsolódó legalább 4 publikációja? Ezek között: - Van-e a jelöltnek legalább 1 cikke idegen nyelvű, lektorált, Web of Science adatbázisban szereplő, impakt faktorral rendelkező folyóiratban, a jelölt legalább 50 %-os részével, amely társszerzőkkel készült publikációk esetében %-os részteljesítésekből is összegyűjthető? - Van-e a jelöltnek legalább 2 lektorált idegen nyelvű folyóiratcikke, amely társszerzőkkel készült publikációk esetében %-os részteljesítésekből is összegyűjthető? - Van-e a jelöltnek legalább 1 magyar nyelvű publikációja (csak magyar állampolgárok esetén), amely társszerzőkkel készült publikációk esetében %-os részteljesítésekből is összegyűjthető? - Van-e a jelöltnek az idegen nyelvű publikációk közül legalább 1, amely nemzetközi konferencia kiadványban vagy külföldön megjelenő folyóiratban közölt? Átmeneti rendelkezések: A december 31. előtt indított fokozatszerzési eljárások esetén a doktorjelölt választása szerint kell alkalmazni a Doktori Tanács január 1 és április 2. közötti vagy jelenlegi követelményeit a publikációs követelmények elbírálására. 13

14 II. A Gépészmérnöki Kar szervezett doktori (PhD) képzése A Gépészmérnöki Karon a képzés szervezését a Doktori Iskola Tanácsa (a továbbiakban DIT) felügyelete mellett a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, illetve munkatársai végzik. A munkát segíti egy 5-8 fős Doktori Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban DTB), melyben tagként legalább egy doktorandusz is van. A BME Gépészmérnöki Karán szervezett doktori képzés a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskolán belül az Előszóban felsorolt al- ill. részprogramok keretei között folyik. III. A Gépészmérnöki Kar képzési tanterve 1. f.év. 2. f.év. 3. f.év. 4. f.év. 5. f.év. 6.f.év. Össz. 1 Alapozó tárgy 2v, 3kp 3 kp 2 Szigorlati tárgyak Főtárgy Melléktárgy I. Melléktárgy II. 3 Választandó tárgyak Választandó tárgy I. Választandó tárgy II. Választandó tárgy III. 4 Önálló tudományos Kutatómunka (max. kp.) 5 Publikációs tevékenység Publikáció I. Publikáció II. Publikáció III. 2v, 3kp 2v, 3kp 2v, 3kp 2v, 3kp 2v, 3kp 2v, 3kp 6 kp 6 kp 6 kp 2v, 3kp 3 kp 2v, 3kp 2v, 3kp 3 kp 3 kp 16kp 16kp 20kp 20kp 24kp 24kp 120kp 10kp 30kp 6 Irányított oktatás 3kp 3kp 3kp 3kp 3kp 3kp 18kp 7 Idegen nyelv 4f 4f 4f 4f 4f 4f 8 Összesen 31kp 31kp 29kp 33kp 37kp 37kp min.180kp Az 1-3. csoportba tartozó tárgyak rövid leírása megtaláálható a doktori iskola honlapján (http://www.gpk.bme.hu/phd/). A doktoranduszok képzési tantervének alapelve a következő: 10kp 10kp a) A tananyag elsajátítás - alapvetően a szigorlati tárgyakra koncentrál, - lehetőséget nyújt, hogy a doktoranduszok a 3. félévtől több időt fordítsanak a kutatásra. b) A kutatómunka esetében - az 1. és 2. félév követelménye mérsékelt, de ezen belül az irodalomkutatás, illetve annak feldolgozása kötelező, - a 3. és 4. félév már kutatás központú, melynek végén el kell dönteni, várható-e a kutatómunka befejezése. c) A "Kutatási módszertan" tárgyat - amely a kutatómunka jobb megszervezését segíti - "Választandó I." tárgyként kötelező felvenni. Választandó tárgyként a 3. és 4. szemeszterben bármelyik szigorlati tárgy felvehető a meghirdetett tárgyak közül, ha azt a hallgató korábban nem teljesítette. 14

15 d) Az Irányított oktatás (táblázat 6. sora) célja, hogy a doktorandusz hallgató elsajátítsa tapasztalt idősebb oktató segítségével a tananyagfejlesztés, szóbeli ismeretátadás, korszerű oktatástechnika, számonkérés, mérési gyakorlatok előkészítésének módszereit. Ebbe a gyakorlatba csak az oktatással közvetlenül összefüggő, személyiségfejlesztő tevékenységek tartoznak. A 3 kp-os gyakorlatot a tanszékvezető a doktorandusszal foglalkozó munkatársaival konzultálva osztályozza. e) A képzési tantervnek és a BME TVSZ-nek megfelelően - 1. és 2. félévben a kutatási kredit pontszám nem növelhető, - a tanulmányi pontok kutatási pontokkal nem válthatók ki, - a 2. félév végéig a TVSZ-ben rögzített 50 kp-ot teljesíteni kell, - a 4. félév végén legalább 1 angol nyelvű megjelent vagy közlésre elfogadott szakcikkel kell rendelkezni. f) A publikációs tevékenységre csak abban az esetben adható kreditpont, ha a következő kritériumokat teljesíti a hallgató: - a Publikáció I. kreditpontja akkor jár, ha a 2. év végi kutatási beszámoló idején a hallgató arányosan teljesíti a fokozatszerzési eljárás indításához szükséges publikációs követelményeket. - a Publikáció II. kreditpontja akkor jár, ha az 5. szemeszter végéig a hallgató a fokozatszerzési eljárás indításához szükséges publikációs követelménynek legalább megfelelő publikációs teljesítéssel rendelkezik - a Publikáció III. kreditpontja akkor jár, ha a hallgató addig szerzett publikációs kreditpontjai nem érik el a 20 kreditpontot, és a fokozatszerzési eljárás indításához szükséges publikációs követelménynek legalább megfelelő publikációs teljesítéssel rendelkezik, vagy a hallgató addig szerzett publikációs kreditpontjai száma 20, és a publikációival teljesíti a fokozatszerzéshez szükséges minimum feltételeket. IV. Beszámoltatások a) A hallgatók tanszéki beszámoltatása az ottani szokásoknak megfelelően történik, erről a témavezető időben tájékoztatást ad. Kötelező szóbeli kutatási beszámolás van a 4. félév végén, melynek részleteit (helyszín, időpont, meghívottak köre, stb.) is a tanszéki szokások és lehetőségek határozzák meg. Ezen a beszámolón részt vevők értékelik az eredményeket, véleményt mondanak róla, és tanácsokat adnak. A beszámolóra meghívást kap az alprogram vezető és a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes is. A beszámoló után az alprogramvezető tájékoztatja a DTB-on keresztül a kari DIT-ot, hogy milyen az értekezés készültségi foka. A szóbeli beszámoltatás és értékelés határideje minden év július 1. (keresztfélév esetén január 31.) b) Azon doktoranduszok esetében, akiknél a "Munkaterv" és "Beszámoló" alapján egyértelműen komoly hiányosságok, elmaradások mutatkoznak, az alprogramvezető egy részletesebb, 2-3 oldalas írásbeli beszámoló elkészítésére kötelezi a doktoranduszt, melyben rögzíteni kell - az eredeti célt, illetve annak várható új tudományos eredményeit, - az eddig végzett tudományos munkát, - megvalósul-e a cél és várhatóan mikorra tudja a doktorandusz a követelményeket beleértve a publikációs elvárásokat is teljesíteni. A beszámolót az alprogramvezető a DIT szakmailag illetékes tagjával véleményezteti. Ezt követően kitűzi a beszámoló időpontját, dönt a meghívandók (témavezető, tanszékvezető, esetlegesen külsők is) névsoráról. A beszámoló alapján az alprogramvezető javaslatot tesz, hogy: 15

16 - a doktorandusz folytathatja-e a tanulmányait, - esetleges módosításokra, átütemezésre, - a doktorandusz elbocsátására. A megfelelő pontokra tett javaslatokról - a DTB véleményét is figyelembe véve - a kari DIT dönt. c) A II/2. és a III/2. éves doktoranduszok a szervezett doktorandusz képzés befejezése előtt, májusjúnius hónapban konferencia jellegű beszámolót tartanak. V. Tájékoztató a PhD munkatervekről és beszámolókról A BME TVSZ szerint kötelező a doktoranduszok részéről Munkaterv készítése. Ennek tartalmi, formai követelményére vonatkozóan azonban egységes előírás a hivatkozott szabályzatban nem található. A DIT szükségesnek látta az egységes munkatervekre vonatkozó alapelvek, követelmények rögzítését. A doktoranduszi feladatok lényegét a képzési tanterv határozza meg. Ebből megállapítható, hogy a feladatok négy fő részre oszthatók (lásd a fenti táblázatot): - tanulmányok (és ezzel kapcsolatos vizsgák az 1., 2. és 3. pontokban), - önálló tudományos kutatómunka és annak publikálása (4. és 5. pont), - oktatási tevékenység (6. pont), - nyelvi ismeretek elsajátítására vonatkozó (7. pont) tevékenységek. Mindezekkel kapcsolatos feladatoknak a Munkatervekben meg kell jelenniük. A Munkatervek űrlapjai a honlapról letölthetők. Az előírások értelmében a doktoranduszoknak kétféle Munkatervet és félévenként Beszámolót kell készíteniük és a Dékáni Hivatalba eljuttatniuk: - a felvételük után, doktoranduszi tevékenységük kezdetén három éves Munkatervet a képzés egész időtartamára, - minden félév megkezdésekor féléves Munkatervet (újonnan felvett elsőéveseknek is), - minden félév végén féléves Beszámolót az előző félévben végzett munkáról. A Munkatervek és Beszámolók készítésének fő szempontjai a következők: 3 éves Munkaterv A Munkaterv a tanulmányi idő alatt végzendő tevékenységek leírása, ezen belül a következő három alkotóelemmel kapcsolatos célok és javaslatok. a) Tanulmányi terv. Ennek kidolgozásakor a vizsgaszabályzatban rögzítetteket kell figyelembe venni, különös tekintettel az alapozó, a szigorlati (alapozó és mellék-) és a választható tárgyak megfelelő összetételére. A terv összeállításakor feltétlenül ki kell kérni a témavezető véleményét. b) Tudományos tevékenység. A kutatási terv átfogó ismertetése mellett, ebben rögzíteni kell, hogy a választott kutatási téma kidolgozását milyen ütemben kívánja megvalósítani, valamint melyek a várható tudományos eredmények. c) Az oktatási tevékenységgel kapcsolatos fontos tudnivaló, hogy az nem csak a doktorandusz által önállóan megtartott tanórák számát jelenti, hanem ebbe beleszámít az önálló órákra való felkészülés vagy más tanszéki órák előkészítésében való közreműködés, konzultáció. A tudományos tevékenység kidolgozásának bemutatását segíti a következő minta táblázat: 16

17 Félév Téma Cél Eredmény 1. Irodalomkutatás (szakkönyvek, folyóiratok, internet stb). Létező módszerek, eljárások és eredmények felkutatása. Hazai és nemzetközi kutatási eredmények megismerése, kapcsolatfelvétel a téma szakértőivel. Cikk és forrásgyűjtemény. Címlista és levelezés, személyes találkozók. 2. Irodalomkutatás folytatása. Vizsgálati, kutatási eljárások tanulmányozása, megismerése. További forrásgyűjtés, irodalmi adatok kibővítése. Kísérleti kutatási módszerek kidolgozása, megvalósítása. Cikk és forrásgyűjtemény kiegészítése, mérések előkészítése. 3. Új vizsgálati, kutatási eljárás kifejlesztése, annak elméleti vizsgálata, részvétel a gyakorlati megvalósításban. Vizsgálat az új eljárással. Technológiai vizsgálati módszer megvalósítása. 4. Modellező program kidolgozása. Összefüggések matematikai és statisztikai elemzése. Az elemzés eredményeinek rendszerezése és kiértékelése. Elért részeredmények tudományos fórumokon való közzététele. 5. Modell viselkedésének szimulációs elemzése. Optimális modell meghatározása. Cikk nemzetközi folyóiratban. 6. Kiegészítő, pontosító mérések elvégzése. PhD értekezés elkészítése. Végleges eredmények összeállítása. Kutatási eredmények színvonalas, tartalmi és formai követelményeknek megfelelő összefoglalása. Az eredmények tudományos fórumon való közzététele, cikkek hazai és nemzetközi folyóiratokban. Értekezés. Féléves Beszámoló Az adminisztrációs munka megkönnyítése céljából: a) Amennyiben a 3 éves Munkatervben rögzített tanulmányi és fakultatív feladatok teljesültek, úgy elegendő hivatkozni erre. Kiemelt fontosságú a publikációs tevékenység, amelyet részletezni kell (szerzők neve, cikk címe, megjelenés helye, kötet száma, oldalszámok, stb.) b) A kutatási munkára vonatkozóan az előző szemeszterről részletesebb beszámolót kell készíteni, mivel a 3 éves Munkaterv elkészítésekor általában csak az elvégezni kívánt feladatok, és nem azok eredménye kerül rögzítésre. A továbbiakban, amennyiben az előző félévben benyújtott féléves Munkatervben megadott tanulmányi-, ill. fakultatív feladatok teljesültek, ugyancsak elegendő hivatkozni erre. Féléves Munkaterv a) A következő szemeszterre vonatkozó Munkaterv esetében, ha a tanulmányi, fakultatív tevékenységben nincs eltérés a 3 éves Munkatervtől, csak ezt a tényt kell rögzíteni. b) A kutatási tevékenységre vonatkozóan kötelező részletes Munkatervet megadni. Ennek teljesülése esetén egyszerűbb a következő szemeszterre vonatkozó beszámoló elkészítése is. A Beszámolót és Munkatervet elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani, utóbbit a hallgatónak, a téma-, a tanszék- az al- vagy részprogram-vezetőnek is alá kell írnia. 17

18 VI. A doktorandusz képzésben részt vevő oktatók feladatai A doktorandusz képzés során a Dékáni Hivatal adminisztratív és összefoglaló feladatkörétől eltekintve három személy összehangolt munkájára van szükség a téma sikeres befejezése érdekében. Hierarchikus sorrendben a következők: - al- vagy részprogramvezető, - tanszékvezető, - témavezető. Feladataik időrendi sorrendben a következők: Al- vagy részprogramvezető a) Megszervezi a doktorandusz témák kiírását a következő 3 éves képzési periódusra és a kiírási anyagot a Dékáni Hivatalnak megküldi a határidős feladatokban megszabott határidőig. b) Megszervezi a doktoranduszok felvételi vizsgáit (bizottság, helyszín), azon lehetőleg részt vesz elnökként. c) A felvételi vizsgák alprogramra vonatkoztatott összegezett jelentését megküldi a Dékáni Hivatalnak. d) Engedélyezi és aláírja a 3 éves és féléves Munkaterveket. e) Ellenőrzi a doktorandusz tevékenységét az aláírt Beszámoló alapján. f) Részt vesz a doktorandusz 4. és 6. félév utáni beszámolóján (ld. IV. fejezet). Tanszékvezető a) Engedélyezi és aláírja a 3 éves és féléves "Munkaterv"-eket. b) Ellenőrzi a doktoranduszok tevékenységét az aláírt "Beszámoló" alapján. c) Biztosítja, illetve engedélyezi a "Munkaterv"-ekben rögzített feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket (munkahely, műszerhasználat stb.). d) Megszervezi, biztosítja és ellenőrzi a doktorandusz(ok) oktatási tevékenységét. e) Részt vesz a doktorandusz 4. és 6. félév utáni beszámolóján (ld. IV. fejezet). Témavezető Egy személyben felelős kezdettől a doktorandusz tevékenységéért, különös tekintettel kutatómunkájára. Ennek értelmében: a) Elkészíti a doktorandusz témák kiírási anyagát. b) A felvételi vizsgák előtt konzultálási lehetőséget nyújt az általa kiírt témára jelentkezőknek. c) Részt vesz a doktorandusz felvételi vizsgáján. d) Segít a doktorandusz 3 éves és féléves "Munkaterv"-ének összeállításában és aláírásával igazolja. e) Félévi beszámolóban véleményezi a doktorandusz tevékenységét. f) Irányítja és ellenőrzi a doktorandusz tanulmányi, oktatási és tudományos tevékenységét. g) Félévenként a hallgató beszámolójában értékeli a doktorandusz munkáját, előrehaladását (tanulmányi, tudományos és oktatási tevékenységét). h) Részt vesz a doktorandusz 4. és 6. félév utáni beszámolóján (ld. IV. fejezet). 18

19 VII. A doktoranduszok adminisztratív feladatai a) Első alkalommal 3 éves, majd félévenkénti Munkaterv készítése, a témavezető útmutatásait figyelembe véve. b) Félévenkénti Beszámoló készítése, illetve a 6. aktív félév végén összefoglaló írásbeli és szóbeli beszámoló készítése ill. tartása. c) A 4. félév végén szóbeli beszámoló, ill. a DTB ilyen jellegű döntése esetén külön írásbeli beszámoló készítése a IV. fejezetben leírtak szerint. d) Esetleges tantárgymódosításokra vonatkozó, a témavezető által támogatott írásbeli kérvény benyújtása a Dékáni Hivatalba. e) Téma és/vagy témavezető változtatásokra vonatkozó írásbeli kérvény benyújtása a Dékáni Hivatalon keresztül a Kar Dékánjához, aki a DIT hozzájárulását kikérve hozza meg döntését. A kérelmet a téma- és a tanszékvezetőnek alá kell írnia. f) Egyéb jellegű változást - passzív félév, külföldi tanulmányút - a szemeszter megkezdése előtt a Kar Dékánja engedélyezhet. A bejelentés elmulasztása, illetve engedély nélküli ilyen jellegű változás az ösztöndíj elvonását vonja maga után Budapest, augusztus

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (Minden, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben az ELTE Doktori Szabályzata az irányadó.) Az Informatika Doktori Iskola 1. (1)

Részletesebben

BME Doktori Szabályzat Fizikai Tudományok Doktori Iskola Kari Kiegészítése

BME Doktori Szabályzat Fizikai Tudományok Doktori Iskola Kari Kiegészítése BME Doktori Szabályzat Fizikai Tudományok Doktori Iskola Kari Kiegészítése Tudományterület: Természettudomány Tudományág: Fizika tudományok Kondenzált anyagok fizikája Alkalmazott fizika Reaktorok fizikája

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata 2014

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata 2014 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata 2014 Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő

Részletesebben

Országos Doktori Tanács

Országos Doktori Tanács Országos Doktori Tanács 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. http://www.doktori.hu/ Dr. Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár részére Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola Képzési terv 2016.

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola Képzési terv 2016. TERVEZET BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola Képzési terv 2016. Tartalom: I. A PhD képzés elemei 2 II. Mintatanterv 4 III. Komplex

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: Doktori (PhD) képzés Képzési cél: Tudományos fokozat szerzésére felkészítés,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KUTATÁS-FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KUTATÁS-FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 20. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 239/1300/26-2/2012. AZ EGYETEMI KUTATÁS-FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA 1. számú módosítással

Részletesebben

DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZATA

DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest, 2016. július 11. Egységes szerkezetben a 2016. október 24-i, a 2017. január 30-i és a 2017. március 27-i szenátusi

Részletesebben

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 *

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * 1. A Ftv. és a SzTE Doktori Szabályzatának figyelembe vételével és ezek függelékeként a SzTE BTK-n működő Irodalomtudományi Doktori

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Felvételi Szabályzat

Felvételi Szabályzat Felvételi Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Minőségbiztosítási Terv

Minőségbiztosítási Terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terv A doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit elsősorban a BME Doktori

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve 2011 A Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve I. Eljárás célja: Az Egyetem Doktori Szabályzata (EDSZ) rögzíti

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

Az Építőmérnöki Kar Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsának követelményrendszere a habilitálás szakmai feltételeiről és értékelési elveiről

Az Építőmérnöki Kar Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsának követelményrendszere a habilitálás szakmai feltételeiről és értékelési elveiről Az Építőmérnöki Kar Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsának követelményrendszere a habilitálás szakmai feltételeiről és értékelési elveiről 1.BEVEZETÉS 2014. szeptember A doktori fokozat (PhD, illetve

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

ODT működési szabályzat Módosítások (2014. 06. 27.) vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára

ODT működési szabályzat Módosítások (2014. 06. 27.) vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára ODT működési szabályzat Módosítások (2014. 06. 27.) törölt rész: áthúzott szöveg új rész, betoldás: piros Előlapon: DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Learned Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (Minden, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben az ELTE Doktori Szabályzata az irányadó.) Az Informatika Doktori Iskola 1. A

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/ projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/ projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

Doktori Szabályzat. 17. sz. melléklet. A doktori iskola minőségbiztosítása

Doktori Szabályzat. 17. sz. melléklet. A doktori iskola minőségbiztosítása Doktori Szabályzat 17. sz. melléklet A doktori iskola minőségbiztosítása A Doktori Iskola (DI) minőségbiztosítási rendszerével illeszkedik a doktori képzési tervhez, amely a doktori képzés rendjét, így

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Egyetem legmagasabb végzettségként doktori (PhD) tudományos fokozatot

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP 2016 ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ

JELENTKEZÉSI LAP 2016 ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ JELENTKEZÉSI LAP 2016 ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Levelezés cím: Telefonszám: E-mail cím: Állampolgárság: Személyi ig. szám: A

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév

ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév A pontozási rendszer A pontozási rendszerben összesen 100 pont szerezhető. A pályázó pontszámát tanulmányi

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely Deák Ferenc utca 16.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely Deák Ferenc utca 16. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar, 8360. Keszthely Deák Ferenc utca 16. I. Általános alapelvek 1. A doktori képzés és fokozatszerzés egyrészt a gazdaság, a társadalom

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terv 2014

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terv 2014 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Tudományok Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terv 2014 A doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit elsősorban a

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben