E-Munkajog. Tartalom. Jogszabályváltozások. Tisztelt Előfizetőnk! augusztus XIII. évfolyam 8. szám. 1 Jogszabályváltozások. 5 Olvasói kérdések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Munkajog. Tartalom. Jogszabályváltozások. Tisztelt Előfizetőnk! augusztus XIII. évfolyam 8. szám. 1 Jogszabályváltozások. 5 Olvasói kérdések"

Átírás

1 E-Munkajog Szakmai folyóirat augusztus XIII. évfolyam 8. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! Jogszabályváltozások A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása A közalkalmazotti jogviszonyra a munka törvénykönyve szabályait csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglalt eltérésekkel lehetett eddig is alkalmazni. Az új munka törvénykönyvének hatálybalépésével szükségessé vált a Kjt. módosítása is. Tartalom Szerző: Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta A kézirat lezárása: július Jogszabályváltozások A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása 5 Olvasói kérdések Munkarend, bérpótlékok Munkaközi szünet, napi munkaidő köztulajdonban álló munkáltatónál Gyesről visszatérő szabadsága Jogutódlás Határozat átvételének megtagadása A módosítást A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Mth.) tartalmazza. Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó Mth át a közalkalmazotti jogviszonyra megfelelően kell alkalmazni (Kjt. 91. ). A módosítás értelmében a közalkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazható az Mt.: bedolgozói munkaviszonyra, egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszonyra, Munkajog című szaklapunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkajogi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. Tisztelt Előfizetőnk! Megújult honlapunkon ( letöltheti online segédleteinket az alábbi hozzáféréssel: Felhasználónév: munkajog2 Jelszó: db995 Munkajoggal kapcsolatos kérdését az alábbi címre várjuk: 1 E-Munkajog augusztus, XIII. évfolyam 8. szám

2 a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra, vezető állású munkavállalókra, a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó rendelkezésekre. A legfontosabb változásokat az alábbiakban ismertetem. Kollektív szerződés A Kjt a értelmében, kollektív szerződés a Kjt., illetve a Kjt. felhatalmazása alapján kiadott rendeletek előírásaitól csak akkor térhet el, ha arra ezek a jogszabályok felhatalmazást adnak. Egyebekben a kollektív szerződésre az Mt. előírásai az irányadók. Az Mt a értelmében, kollektív szerződést a tagjainak felhatalmazása alapján akkor jogosult a szakszervezet kötni, ha a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak létszámának 10%-át eléri. Több szerződéskötésre jogosult szakszervezet együttesen köthet kollektív szerződést. A kollektív szerződéskötési jogosultságot a január 1-jei taglétszám alapján kell megállapítani. A kollektív szerződés január 1. napján hatályát veszti, ha az azt megkötő szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség az Mt. alapján nem jogosult kollektív szerződés kötésére. Az Mth. átmeneti rendelkezése értelmében tehát a kollektív szerződések hatályban maradnak, de ha egyes rendelkezéseik az Mt.-be vagy a módosított Kjt.-be ütköznek, úgy semmisnek minősülnek, és nem alkalmazhatók. Közalkalmazotti tanács A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog a jövőben csak a jóléti célú pénzeszközök tekintetében illeti meg. Jogutódlás Az Mt.-nek a munkáltató személyében bekövetkező változásról szóló VI. fejezete csak akkor alkalmazható, ha mind az átvevő, mind az átadó munkáltató a Kjt. hatálya alá tartozik [Kjt. 24. (3) bek.]. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése A módosítás a közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetésére további lehetőségeket biztosít a munkáltatónak. Így a közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató azonnali hatállyal nemcsak a próbaidő alatt és a határozott idejű kinevezés határidejének lejárta előtt [Kjt. 27. (2) bek.] szüntetheti meg, hanem: összeférhetetlenség esetén, ha a tiltás, illetve felszólítás ellenére a közalkalmazott az összeférhetetlenséget nem szünteti meg (Kjt. 44. ), vagy ha a közalkalmazott hatósági bizonyítvánnyal a felszólítástól számított 15 napon belül nem igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás alatt, vagy ha ezen közalkalmazotti jogviszony létesítését kizáró okot a munkáltató a hatósági bizonyítvány alapján megállapítja, vagy az egyéb módon a tudomására jut. Rendkívüli felmentéssel szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony: a gyakornoki idő alatt, az Mt a szerinti esetben. Fegyelmi felelősségre vonás helyett: rendkívüli felmentés. Az egyik legfontosabb változást a fegyelmi felelősségre vonásra vonatkozó előírások hatályon kívül helyezése jelenti (Kjt ). A július 1-jén hatályba lépő Mt ának alkalmazásával rendkívüli felmentéssel mindkét fél megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt, ha a másik fél: a közalkalmazotti jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné, azonnali hatályú felmondásra vonatkozó. Az átmeneti szabályok értelmében az Mt. hatálybalépésekor folyamatban lévő fegyelmi eljárás augusztus, XIII. évfolyam 8. szám E-Munkajog

3 megszűnik. A hatálybalépését megelőzően elkövetett fegyelmi eljárás tárgyát képező kötelezettségszegés miatt feltéve, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására jutástól számított 15 nap (szubjektív határidő), illetve a kötelezettségszegés elkövetésétől egy év (objektív határidő) még nem telt el a kollektív szerződésben, ennek hiányában a kinevezésben, meghatározott hátrányos jogkövetkezmény állapítható meg, vagy az azonnali hatályú felmentés július 15-ig közölhető. Lemondás a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyról Új előírásként a közalkalmazott a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát lemondással megszüntetheti. Lemondását írásba köteles foglalni, és indokolnia is kell; a lemondás indoka azonban csak olyan ok lehet, amely: számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna. Az új Mt. előírásai az irányadók: a felmentési tilalmakra, a védett korú és a fizetés nélküli szabadságon nem lévő munkavállalót a gyermeke hároméves koráig megillető felmentési védelemre, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének jogkövetkezményeire vonatkozóan. Nem tilalmazott, csupán az alábbiakban meghatározott védettséget biztosító időtartam lejártát követő napon kezdődhet a felmentési idő: a külföldön nemzetközi szervezetnél vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetőleg egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján, külföldön végzett munka; a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság; az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges előzetes tanfolyam, valamint a munkáltató hozzájárulásával iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre tekintettel biztosított munkavégzés alóli felmentés tartama. A Kjt.-módosítás hatályon kívül helyezte a Kjt. 37/B. -át, mely a nyugdíjas fogalmát határozta meg. A közalkalmazott is az Mt a (1) bekezdésének g) pontjában foglaltak esetén minősül nyugdíjasnak: az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül, Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül, öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy rokkantsági ellátásban részesül. A módosítás azonban a Kjt. korábbi nyugdíjas-fogalmára való utalást a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetéséről rendelkező Kjt. 30. (1) bek d) pontjában, valamint a 35 év közalkalmazotti jogviszony alapján 40 éves jubileumi jutalomra való jogosultságról rendelkező Kjt. 78. (4) bekezdésében nem módosította. Ezen előírások változatlanul a már hatályon kívül helyezett Kjt. 37/B. -ára mint a nyugdíjas fogalmát meghatározó rendelkezésre hivatkoznak. Emiatt kérdéses, hogy az öregségi nyugdíjra jogosult közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya munkáltatói felmentéssel megszüntethető-e; megilleti-e a közalkalmazottat legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján a 40 éves jubileumi jutalom, ha felmentésére kérelmére azért került sor, mert az öregségi teljes nyugdíj feltételeit legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítette? Álláspontom szerint a törvény rendelkezéséinek egységes értelmezése, a törvényhozói szándék és a bírói gyakorlat figyelembevételével igen, de a kérdés biztos és megnyugtató eldöntéséhez a Kjt. módosítására lenne szükség. 3 E-Munkajog augusztus, XIII. évfolyam 8. szám

4 A csoportos létszámcsökkentésre az Mt aiban foglaltak az irányadók, a módosítás alapján megszűnik e tekintetben a munkavállalók és a közalkalmazottak közötti különbségtétel. Kirendelés A munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény ának (1) bekezdése és ának (1) bekezdése alapján, a közalkalmazott a munkáltatók között ellenszolgáltatás nélkül létrejött megállapodás alapján más munkáltatónál is munkavégzésre kötelezhető, ha a munkáltatók között tulajdonosi kapcsolat áll fenn, a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének működési körében felmerült okból nem tud eleget tenni. A kirendelés ha kollektív szerződés eltérően nem rendelkezik a kiküldetéssel és az átirányítással együtt naptári évenként nem haladhatja meg a 110 munkanapot. A közalkalmazott más munkáltatónál történő munkavégzésre csak akkor kötelezhető, ha az átirányításra a Kjt., vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény hatálya alá tartozik. Munkaidő Rövidebb teljes munkaidő Közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása az általános teljes napi munkaidőnél nyolc óránál rövidebb teljes napi munkaidőt is megállapíthat. Ez nem azonos a részmunkaidővel. A rövidebb napi munkaidő is teljes munkaidő, ami azt jelenti, hogy minimálbér alkalmazása esetén annak teljesítése után is a teljes minimálbér megilleti a dolgozót. Ezzel szemben, a részmunkaidőben történő megállapodás akár kollektív szerződésben, akár munkaszerződésben kerül kikötésre többnyire a munkaidővel arányosan csökkentett munkabérre való jogosultságot vonja maga után. Illetmény Átalány, alapbér Közalkalmazotti jogviszonyban nincs lehetőség arra, hogy a felek a vasárnapi, munkaszüneti napi, éjszakai és műszakpótlék helyett a bérpótlékot is magában foglaló alapbért állapítsanak meg, a munkaszerződésben bérpótlék helyett, készenlét vagy ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot magában foglaló havi átalányt állapítsanak meg. Távolléti díj A távolléti díj számítására A munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 151/A. -át kell alkalmazni. A távolléti díjat az alábbi bérpótlékok figyelembevételével kell megállapítani: vezetői pótlék, címpótlék, egészségkárosító kockázatok miatti illetménypótlék, idegennyelv-tudási pótlék, végrehajtási rendelet által megállapított pótlék (pl. osztályfőnöki, számítástechnikai stb.). Ne feledjük: amennyiben a közalkalmazott vezetői és címpótlékra is jogosult, részére a vezetői pótlék jár. Nem változott, hogy rendkívüli munkaidő ellenértékeként szabadidőt csak kollektív szerződés állapíthat meg! Kártérítési felelősség A közalkalmazott kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a négyhavi átlagkeresetét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. Súlyosan gondatlannak minősül a károkozás különösen, ha: a közalkalmazott a munkáltató gazdálkodására vonatkozó szabály szándékosságnak nem minősülő súlyos megsértésével, vagy az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával, illetve hiányos teljesítésével okozta a kárt, vagy augusztus, XIII. évfolyam 8. szám E-Munkajog

5 a kár olyan jogszabályba ütköző utasítás teljesítéséből keletkezett, amelynek várható következményeire az utasított közalkalmazott előzőleg a figyelmet felhívta. A magasabb vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott kárért teljes mértékben felel, ha közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szünteti meg, hathavi távolléti díjával felel ig az előre kiadott munkaidő-keretben meghatározottak szerint). Kérdésünk az, hogy a munkáltató szabályosan jár-e el (a fentiek alapján nem lépi túl egyik korlátot sem, megadja a kötelező pihenőidőt, és ezzel együtt nem fizet semmilyen pótlékot). A dolgozók éjszaka soha nem dolgoznak (este 7 után soha nem dolgoznak). Ha igen, akkor július 1-jével kell-e változtatni a munkáltatónak, hogy a vasárnapi bérpótlék megfizetését elkerülje? Olvasói kérdések 1) Munkarend, bérpótlékok Kérdés Tehenészettel foglalkozó mezőgazdasági cég vagyunk. Mindennap reggel és este tehenet fejnek a dolgozók. A munkáltató a dolgozókat az Mt. 149/A. (2) bekezdésének b) pontja alapján a rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónál, illetve munkakörben foglalkoztatatja, illetve az Mt (3) bekezdésének (a) pontja szerint: Munkaidőkeret alkalmazása mellett foglalkoztatja dolgozóját. A munkáltató értelmezése alapján a dolgozó: Maximum heti 48 órát egybefüggően dolgozhat, amiből havonta legalább 1 vasárnapnak bele kell esni. Naponta maximum 12 órát dolgozhat. Vasárnapi munkavégzés esetén a munkavállalót rendes munkabérén felül 50 százalékos bérpótlék az Mt. 149/A. (2) bekezdés b) pontja szerint nem illeti meg. A fejés miatt egyes dolgozókat a fentieken túl naponta osztott műszakban foglalkoztat (pl. reggel 4 8-ig, ill. du ig, más napokon pedig Válasz A kérdés megválaszolása előtt fontos megjegyezni, hogy A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Mth.) 8. -ának (1) bekezdése értelmében, az új Mt. munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit csak a június 30. napját követően kezdődött munkaidőkeret vagy közölt munkaidőbeosztás tekintetében kell alkalmazni, kivéve: a munkaidőkeret lejárta előtti munkaviszony megszűnésekor a munkaidőkeret elszámolását rendkívüli munkavégzésre, állásidőre, előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó előírások alkalmazását, és a munkaidő-beosztás közlésére előírt határidő lerövidítését azaz a gazdálkodásban vagy működésben előre nem látható körülmény felmerülése esetén a munkaidő-beosztás legalább négy nappal korábbi módosítását. Az új Mt július 1-jei hatálybalépésétől kezdődően: Mt (1) Vasárnapra rendes munkaidő a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, 1 b) az idényjellegű, 2 1 Mt (3) A munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor. 2 Mt. 90. A munkáltató tevékenysége c) idényjellegű, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. E-Munkajog augusztus, XIII. évfolyam 8. szám 5

6 c) a megszakítás nélküli, 3 d) a több műszakos tevékenység keretében, 4 e) a készenléti jellegű munkakörben, 5 f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben, g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatás jellegéből eredően e napon szükséges munkavégzés esetén, h) külföldön történő munkavégzés során, valamint i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be. A készenléti jellegű munkakörben vasárnap munkát végző a megelőző szombatra munkavégzésre nem osztható be. Vasárnapi pótlék A rendes munkaidőben vasárnap munkavégzésre kötelezettek közül 50%-os pótlék csak: a több műszakos tevékenység keretében, a készenléti jellegű munkakörben, a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalót illeti meg. Megítélésem szerint, a tehenészettel foglalkozó mezőgazdasági cég tevékenysége megszakítás nélkülinek minősül, s ezért a foglalkoztatottakat vasárnapi pótlék nem illeti meg. Műszakpótlék Műszakpótlékra csak akkor jogosult a munkavállaló, ha a beosztás szerinti munkaideje rendszeresen változik. Rendszeresnek kell tekinteni: ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdő időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van. A műszakpótlék mértéke nem változott: és óra között 30%. (Mt ) Éjszakai bérpótlék Műszakpótlékra való jogosultság hiányában a munkavállalót a 22 és 06 óra közötti munkavégzés esetén (éjszakai munkavégzés) feltéve, hogy a munkavégzés az egy órát meghaladja 15%-os bérpótlék illeti meg (Mt ). A kérdésben szereplő munkavállalók munkaidejének kezdete változó, ezért meg kell vizsgálniuk, hogy a fenti törvényi előírások értelmében ez a változás rendszeresnek minősül-e. Ha igen, akkor a és óra, illetve a és óra közötti időtartamra a dolgozót 30%-os műszakpótlék illeti meg. Ha nem, akkor a és a óra közötti időtartamra 15%-os éjszakai bérpótlékra jogosult. A munkavállalót egyidejűleg műszakpótlék és éjszakai bérpótlék nem illeti meg. Munkaszüneti napi munkavégzés Munkaszüneti napon rendes munkaidőben: a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, az idényjellegű, a megszakítás nélküli, valamint 3 Mt. 90. A munkáltató tevékenysége a) megszakítás nélküli, ha naptári naponként hat órát meg nem haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és aa) társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagy ab) a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható, 4 Mt. 90. A munkáltató tevékenysége b) több műszakos, ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát, 5 Mt. 91. Készenléti jellegű a munkakör, ha a) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt hosszabb időszak alapulvételével a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy b) a munkavégzés különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár augusztus, XIII. évfolyam 8. szám E-Munkajog

7 társadalmi közszükségletet kielégítő vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatás jellegéből eredően e napon szükséges munkavégzés esetén, külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállaló osztható be. (Mt ) A munkavállalót akár a rendes munkaidő-beosztása szerint, akár rendkívüli munkavégzés elrendelése alapján munkát végez 100%-os bérpótlék illeti meg. Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért a munkavállalót 100%-os pótlék illeti meg. Magáért a munkaszüneti napon történő munkavégzésért további alapbér + 100% pótlék is megilleti (összesen: 300%). [Mt (2) bek. és 143. (4) bek.] Osztott munkaidő A munkáltató csak kollektív szerződés vagy a munkavállalóval történő megállapodás alapján jogosult a napi munkaidőt legfeljebb két részletben is beosztani. Új szabály, hogy a beosztás szerinti napi munkaidők között legalább két óra pihenőidőt kell biztosítani. (Mt ) Napi pihenőidő A munkavállalót a napi munkájának befejezése után és a másnapi munkakezdés között legalább 11 óra fiatal munkavállalót 12 óra pihenőidő illeti meg. Ettől eltérően, legalább 8 óra pihenőidőt kell biztosítani: az osztott munkaidőben, a megszakítás nélküli, a több műszakos, az idényjellegű tevékenység keretében, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak. (Mt ) A készenlétet követően, ha a munkavállaló munkát nem végzett, nem illeti meg pihenőidő. Heti pihenőnap Hetente kettő pihenőnap illeti meg a munkavállalót. Havonta legalább egy pihenőnapot vasárnapra kell beosztani. A heti pihenőnap egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén egyenlőtlenül is beosztható, de hat nap munkavégzést követően egy pihenőnapot be kell osztani: a megszakítás nélküli, a több műszakos, az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalónak. (Mt ) Heti pihenőidő A heti pihenőnap helyett a munkavállalót hetenként legalább 48 órát kitevő megszakítás nélküli pihenőidő illeti meg, melyet havonta legalább egy alkalommal vasárnapra kell beosztani. A heti pihenőidő helyett hetenként legalább 40 órát kitevő és egy naptári napot magában foglaló megszakítás nélküli pihenőidő is biztosítható, havonta legalább egy alkalommal vasárnap. A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában ekkor is legalább heti 48 óra pihenőidőt kell biztosítani. (Mt ) 2) Munkaközi szünet, napi munkaidő köztulajdonban álló munkáltatónál Kérdés Köztulajdonban álló gazdasági társaság vagyunk. Az új Mt. alapján a munkaközi szünetet kötelező kiadni, és az nem lehet (megállapodás alapján sem) a munkaidő része. Azt szeretném megkérdezni, hogy a ránk vonatkozó szabály alapján lehet-e hétfőtől csütörtökig 7:00 15:35-ig (20 perc munkaközi szünet beiktatásával), a pénteki napon pedig 7:00 14:20-ig beosztani. A heti 40 órát így is ledolgoznánk, de a pénteki 8 óra nem lenne meg, mert azt hét közben dolgoztuk le. Be kell-e (lehet-e) vezetni heti munkaidőkeretet, vagy elég, ha egy munkaügyi szabályzatban a munkaidőt a 7 E-Munkajog augusztus, XIII. évfolyam 8. szám

8 fentiek szerint rögzítjük? Esetleg köztulajdonú gt.-ok esetében nem lehet ledolgozni, hanem mindennap 8 órát kell dolgozni + a 20 perc szünet? Válasz Valóban, az Mt (2) bekezdésének b) pontja értelmében, a köztulajdonban álló munkáltatónál fennálló munkaviszonyban sem a felek megállapodása, sem kollektív szerződés, sem a munkáltató egyoldalú döntése alapján a munkaközi szünet nem lehet része a munkaidőnek, nem lehet eltérni az Mt. 86. (3) bekezdésének a) pontjában foglalt előírástól. Az új Mt. meghatározza az általános teljes napi munkaidő és az általános munkarend fogalmát. Általános teljes napi munkaidő: napi nyolc óra [Mt. 92. (1) bek.]. Általános munkarend: a munkaidő heti öt napra hétfőtől péntekig történő beosztása [Mt. 97. (2) bek.]. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás: az Mt ának (3) bekezdése értelmében, a hét minden napjára vagy az egyes munkanapokra a munkaidő egyenlőtlenül csak munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén osztható be. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyban az általános teljes napi munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidő az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében történő megállapítást kivéve nem írható elő. A rövidebb teljes napi munkaidő nem azonos a munkaidő-beosztás szerint teljesítendő napi munkaidővel. A munkavállaló munkaidejét a munkáltató osztja be. A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje a részmunkaidőt kivéve 4 óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb nem lehet. (Mt. 99. ) A rövidebb napi teljes munkaidő a részmunkaidővel sem azonos. A rövidebb napi teljes munkaidő is teljes munkaidő, ami azt jelenti, hogy minimálbér alkalmazása esetén annak teljesítése után is a teljes minimálbér megilleti a dolgozót. Ezzel szemben, a részmunkaidőben történő megállapodás akár kollektív szerződésben, akár munkaszerződésben kerül kikötésre többnyire a munkaidővel arányos csökkentett munkabérre való jogosultságot von maga után. A munkaidőt legalább hét nappal korábban, egy hétre előre kell a munkavállalóval közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. Jogosult azonban a munkáltató, ha a gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a munkaidő-beosztást legalább négy nappal korábban módosítani. A munkaidőkeretben való foglalkoztatást a munkáltató határozza meg az Mt ában foglalt előírások betartásával, melytől kollektív szerződés csak a munkavállaló javára térhet el. Nincs tehát akadálya annak, hogy a munkáltató heti munkaidőkeretben történő foglalkoztatást írjon elő, és azon belül a munkavállaló napi munkaidejét egyenlőtlenül ossza be. 3) Gyesről visszatérő szabadsága Kérdés Adott egy munkavállaló, akinek lejárt a gyed (második gyerek után). A munkavállaló a második gyerek után igénybe vett gyed lejártát követően máshol szeretne elhelyezkedni. Mennyi szabadságkiadás/-megváltás jár neki? Az adatok: Munkaviszony kezdete: Született: Munkaviszony megszüntetése: Kettő gyermeke van. Első gyermeke: Született: én (előtte től táppénz). Szülési szabadság: től ig. A gyermek utáni szabadságot nyilatkozat alapján 2008-ban anya kérte ban nem vett ki szabadságot, 2007-ről van előző évről áthozott 13 nap ki nem vett szabadsága augusztus, XIII. évfolyam 8. szám E-Munkajog

9 Második gyermek: A) változat Született: Szülési szabadság: től ig. Gyed: től ig. A gyermekek utáni szabadságot nyilatkozat alapján 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben anya kérte. B) változat Született: Szülési szabadság: től ig. Gyed kezdete: én (talán). A gyermekek utáni szabadságot nyilatkozat alapján 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben nem vette igénybe senki. Válasz Sajnos pontos választ most sem tudok adni, hiszen a második gyermekre vonatkozólag nem egyértelmű, hogy a munkavállaló mettől meddig milyen ellátást vett igénybe. A Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 39. -a értelmében, ha a biztosított egyidejűleg terhességi-gyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Elképzelhető, hogy munkavállalójuk az első gyermek második életévének betöltéséig, január 4-éig gyermekgondozási díjat vett igénybe a második gyermek után Őt megillető terhességi-gyermekágyi segély helyett. Erre tekintettel, elmaradt szabadása az alábbiakban részletezettek szerint: IDŐTARTAM SZABADSÁG MUNKANAP ig ki nem adott szabadság: gyermek után ig (szülési szab.+ gyed első éve) gyermeknap ig (gyed első éve) 22 : 365 x 170 = 10 4 (gyermeknap két gyermek után): 365 x 170 = gyermek után ig 22 : 365 x 360 = 22 4 : 365 x 360 = ig (gyed első éve) 22 : 365 x 136 = 8 4 : 365 x 136 = 2 10 Összes elmaradt szabadság 84 A fenti elmaradt szabadságot a munkavállaló részére munkába állásakor ki kell adni, illetve, ha munkaviszonya megszüntetésre kerül, akkor pénzben kell megváltani. 4) Jogutódlás Kérdés Cégünk egybeolvad egy másik hasonló tevékenységi körrel rendelkező céggel. A jogutódlás következtében a beolvadó cég összes dolgozója átkerül cégünkhöz. A továbbiakban azonos feltételekkel cégünk lesz az ott dolgozók munkáltatója. Kérdésem: a cégünkhöz jogutódlással kerülő dolgozók részére elég-e egy értesítést adni a jogutódlás tényéről, illetve az új munkáltatói jogkör gyakorlójáról, vagy célszerű erről egy új munkaszerződést kapniuk, mely tartalmazza a től élő új munkatörvényi változásokat, illetve azt, hogy mint jogutód cég elismeri a jogelőd cégnél lévő munkaviszonyukat, esetleges későbbi felmondás, végkielégítés megállapításánál? Válaszát előre is köszönöm. Válasz A jogutódlásról az Mt. az alábbiak szerint rendelkezik: Mt. 36. (1) A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. 9 E-Munkajog augusztus, XIII. évfolyam 8. szám

10 Fontos megjegyezni, hogy nem szűnik meg a munkaviszony a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás esetén. Az új Mt. előírásainak alkalmazásánál is iránymutatónak tekintendő a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 154. számú állásfoglalása, melynek értelmében a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás a munkaviszonyt nem érinti. A jogelőddel létesített munkaviszony a jogutódnál változatlanul fennáll, s különösen a végkielégítés és a felmondási idő tekintetében az e munkaviszonyokban töltött időket együttesen kell számításba venni. Miután a munkaviszony nem szűnik meg, új munkaszerződést sem kell kötni! Az átvevő munkáltató tájékoztatása Az átadó munkáltató köteles az átvevő munkáltatót tájékoztatni: a munkaviszonyokból, a versenytilalmi megállapodásokból, és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. Munkavállalók tájékoztatása Új munkaszerződést ugyan nem kell kötni, de a munkáltatókat a munkavállalók felé tájékoztatási kötelezettség terheli. Megállapodásuk alapján az átadó vagy az átvevő munkáltató ha a törvényben meghatározott munkavállalói létszám hiánya miatt a munkáltatónál nem működik üzemi tanács a július 15. napját követő átadás esetén köteles az érintett munkavállalókat írásban, az átszállást megelőző 15 napon belül az alábbiakról tájékoztatni: az átszállás időpontja vagy tervezett időpontja, az átszállás oka, a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következmények, valamint a munkavállalót érintő tervezett intézkedés. Az átszállást követő tájékoztatási kötelezettség Az átvevő munkáltató az átszállást követő 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalókat: a munkáltató azonosító adatairól, a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, a munkakörbe tartozó feladatokról, a rendes szabadság mértékéről, számítási módjáról, és kiadásának, valamint a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. A munkaszerződést közös megegyezéssel az átvevő munkáltató és a munkavállaló bármikor módosíthatja. (Pl. a változó munkavégzési helyre vonatkozó rendelkezést, a készenléti jellegű munkakört betöltő munkavállaló napi teljes munkaidejét, stb.) Munkavállaló felmondási joga A munkavállaló ha a munkáltató személyében bekövetkező változásra az Mt július 1-jei hatálybalépése után kerül sor munkaviszonyát rendes felmondással indokolási kötelezettség mellett a munkáltatói felmondás jogkövetkezményeivel megszüntetheti. A munkavállaló felmondási jogát az átvétel időpontját követő 30 napon belül gyakorolhatja. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amelyet a munkáltató személyében bekövetkezett változás idézett elő azáltal, hogy a rá irányadó munkafeltételek lényegesen és hátrányosan megváltoztak, és emiatt munkaviszonyának fenntartása: lehetetlenné válna, vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna augusztus, XIII. évfolyam 8. szám E-Munkajog

11 Ilyen indok lehet pl. a kedvezőtlenebb munkaidőbeosztás. Felmondása esetén a felmondás esetére törvényben előírt felmondási idő és ezen belül munkavégzés alóli felmentés, továbbá végkielégítés is megilleti. Kollektív szerződés (Mt ) Fő szabályként az átvétel időpontjában a munkaviszonyra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket beleértve a munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket is az átvevő munkáltató az átvétel időpontját követő egy évig köteles fenntartani. A június 30-át követő átvétel esetén nem terheli ez a kötelezettség az átvevő munkáltatót, ha: a kollektív szerződés hatálya az átvétel időpontját követő egy évnél korábbi időpontban megszűnik, vagy a munkaviszonyra az átvételt követő időpontban kollektív szerződés hatálya terjed ki, azaz ha az átvevő munkáltatónál van kollektív szerződés. Egyetemleges felelősség Egyetemlegesen felel az átadó és az átvevő munkáltató az átszállást megelőzően esedékessé vált követelésekért, ha a munkavállaló az igényét az átszállást követő egy éven belül érvényesíti. Fontos megjegyezni, hogy kizárólag a munkáltató személyében bekövetkező változás nem szolgálhat alapul a munkáltató felmondásának. [Mt. 66. (3) bek.] Munkavállalók bejelentése jogutódlás esetén A NAV alábbi honlapján található tájékoztató 6. oldalától kezdődően részletes leírást tartalmaz jogutódlás esetén a munkavállalók bejelentésére. A bejelentésre a jogutód foglalkoztató köteles. 12T1041_5.0.pdf (4) bek. c) pont] nem kell a jogutódlás miatt megszűnő jogviszonyok végét jelentenie, mert kizárólag a jogutódnak van T1041-es adatlapon az új nyitásra vonatkozó bejelentési kötelezettsége. A jogutód foglalkoztató a 13. számú pótlapon minden érintett munkavállaló esetében az új biztosítási jogviszony bejelentése szerinti általános szabályok alapján köteles a jogutódlás napjától hatályos alábbi adatokat megadni: 5) Határozat átvételének megtagadása Kérdés Munkavállalónk munkaviszonyát felmondással meg kívánjuk szüntetni. Tartunk tőle, hogy a határozat átvételét megtagadja, lakóhelye és tartózkodási helye a munkáltató előtt ismeretlen, azt nem jelentette be. A régi Mt. 6. -ának (4) bekezdése alapján ilyen esetben jegyzőkönyvet kellett felvenni az átvétel megtagadásáról, és a közlés hatályosnak minősült. Az új Mt.-ben erre nem látok lehetőséget. Mit tegyünk? Válasz Valóban, a régi Mt.-ben foglaltakkal teljesen megegyező előírást nem tartalmaz az új munka törvénykönyve, de a lehetőséget az Mt. 24. (1) bekezdése és (4) bekezdése a határozat hatályos közlésére biztosítja. A törvényi rendelkezés értelmében, az írásbeli jognyilatkozat közlése akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Vita esetén a közlés szabályszerű megtörténtét a nyilatkozatot tevőnek kell bizonyítania. Segítségül szolgálhat az alábbi iratminta. Amennyiben a jogutód szervezet tovább kívánja foglalkoztatni a jogelőd szervezet munkavállalóját (munkavállalóit) függetlenül attól, hogy a jogutódlás beolvadással vagy átalakulással történt, a jogelődnek a jogszabályban foglaltak alapján [Art E-Munkajog augusztus, XIII. évfolyam 8. szám

12 MINTA JEGYZŐKÖNYV OKIRAT ÁTVÉTELÉNEK MEGTAGADÁSÁRÓL Ikt.sz.:.. JEGYZŐKÖNYV mely készült a munkáltató hivatalos helyiségében 20 napján munkáltatói határozat átadásáról. Jelen vannak: A mai napon Munkáltató felolvasás után át kívánta adni (név): Munkavállaló részére a.. ikt.sz. határozatot, melynek átvételét Munkavállaló megtagadta. Munkáltató tájékoztatta Munkavállalót arról, hogy A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) 24. -ának (1) bekezdése értelmében, a határozat közlése, az átvétel megtagadása ellenére, a mai nappal hatályos, és a jogorvoslati határidőt is e naptól kell számítani. Munkavállaló a tájékoztatást követően ismételten megtagadta a határozat átvételét. Ezen jegyzőkönyvet és az ikt sz. határozatot Munkavállaló részére Munkáltató tértivevényesen postázza Munkavállaló bejelentett tartózkodási helyére azzal, hogy a fentiek értelmében a jogorvoslati határidőt nem a postai átvételtől, hanem a mai naptól kell számítani. Dátum:. Aláírások: Munkajog XIII. évfolyam, nyolcadik szám, augusztus Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Petren Ágnes Hu ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , Fax: Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft augusztus, XIII. évfolyam 8. szám E-Munkajog

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. július XIII. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. 10 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. július XIII. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. 10 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2012. július XIII. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Tartalom Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások Munka Törvénykönyve szabályozza Alkotmányban foglalt elvek szerint szabályozza a munkába részvétel rendjét. Kire vonatkozik a törvény? Munkáltatóra Munkavállalóra

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! június XIII. évfolyam 6. szám. 1 A hónap témája. 8 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! június XIII. évfolyam 6. szám. 1 A hónap témája. 8 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2012. június XIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! augusztus XIV. évfolyam 8. szám. 1 A hónap témája. A bérpótlékok. 5 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! augusztus XIV. évfolyam 8. szám. 1 A hónap témája. A bérpótlékok. 5 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. augusztus XIV. évfolyam 8. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

A távolléti díj szabályainak módosítása

A távolléti díj szabályainak módosítása A távolléti díj szabályainak módosítása Az összefoglalót készítette: Dr. Rátkai Ildikó ügyvéd, munkajogász A távolléti díj számításának jelenlegi szabálya gyökeresen eltér a régi szabályoktól és ez bizony

Részletesebben

Munkajogi változások a közoktatási intézményekben DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD

Munkajogi változások a közoktatási intézményekben DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD Munkajogi változások a közoktatási intézményekben DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Munkajog és munkavédelem

Munkajog és munkavédelem Munkajog és munkavédelem Dudás Katalin A munkaviszony Kollízió Létesítéskor a foglalkoztatási feltételekről való tájékoztatás jelentősége Egyoldalú teljesítés meghatározáskor méltányos mérlegelés, aránytalan

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444 1132 Budapest, Csanády u. 6/b. Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. Telefon: 06-1- 461 2464 Fax: 06-1- 461 2499 E-mail: szmdsz.info@gmail.com HÍRLEVÉL Demonstrációs bizottság alakult a szociális ágazatban 2013.

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA A Munkavállalói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az, hogy a munkaviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA GAZDÁLKODÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Munkaidőkeret-elszámolási időszak Budapest, 2016 Szerzők: Kissné Horváth Marianna Greskóné Koller Krisztina Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Tréning szociális szakembereknek

Tréning szociális szakembereknek Tréning szociális szakembereknek Elhatárolás Elhatárolási szempontok Munkaviszony/vállalkozási jogviszony/megbízási jogviszony 1. Kötelem jellege, ellátandó feladatok 2. Felek pozíciója 3. Személyes munkavégzés

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról 2013. évi törvény egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása 1. (1) A közalkalmazottak

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. Jogszabályváltozás. Tisztelt Előfizetőnk! 2014. január XV. évfolyam 1. szám. 1 Jogszabályváltozás

E-Munkajog. Tartalom. Jogszabályváltozás. Tisztelt Előfizetőnk! 2014. január XV. évfolyam 1. szám. 1 Jogszabályváltozás E-Munkajog Szakmai folyóirat 2014. január XV. évfolyam 1. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! július XIV. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. Az Mt. és a Kjt.

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! július XIV. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. Az Mt. és a Kjt. E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. július XIV. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2015/2016-os tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben