Controlling és belső ellenőrzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Controlling és belső ellenőrzés"

Átírás

1 Golobics Ibolya Controlling és belső ellenőrzés - Együttműködve könnyebb - Budapest, 2007.

2 Tartalom 1./ Controlling és ellenőrzés: mindkettőre szükség van 3. oldal 2./ Azonosságok és különbözőségek (célok, feladatok, eszközök, ) 4. oldal 3./ Az együttműködés előnyei, szinergikus hatások 9. oldal 3.1. Előnyök: gyakorlati példákkal alátámasztva 14. oldal 3.2. Controlling ellenőrzés kockázatelemzés 18. oldal 4./ Internal audit 19. oldal 2/22

3 1./ Controlling és ellenőrzés: mindkettőre szükség van Magyarországon a controlling témával kapcsolatosan eddig megjelent szakirodalomban csak kevés publikáció foglalkozik a controlling és az ellenőrzés 1 egymáshoz való viszonyával, együttműködésével, holott a napi gyakorlatban az egymás irányába való nyitás, nyitottá válás jelei határozottan érzékelhetőek, tapasztalhatóak. Az alábbiakban -némi áttekintés, visszatekintés után- konkrét példák, gyakorlati tapasztalatok alapján összefoglalom és rendszerezem a két szakterület együttműködésének szükségszerűségét, az együttműködés révén elérhető előnyöket. A gazdasági rendszerváltással egyidejűleg megjelent az életünkben a controlling mint módszer, eszköz, szemlélet, megközelítés, vállalatirányítási kultúra. Hatása szervezeti méretektől, tulajdonosoktól, vezetői elvárásoktól függően eltérő volt, de abban azonos, hogy a tervutasításos gazdálkodás vállalatirányítási filozófiájához képest új volt. Ezzel szemben az ellenőrzés a szakirodalom és a gyakorlat szerint is az irányítási tevékenység része volt, és az is maradt. A controlling a 90-es évek eleje óta fokozatosan beépült az életünkbe és folyamatosan fejlődött, ugyanakkor a hagyományokkal, beidegződésekkel, addig bevált módszerekkel működő, múlttal rendelkező ellenőrzés az adott szervezeten belül csak un. fáziskéséssel követte ezt a fejlődést. Részben ez vezethetett ahhoz, hogy éveken keresztül e két szakterület egymástól függetlenül és elszigetelődve végezte feladatait, megfeledkezve arról, hogy mindkettő közös célt szolgál. A hatékony szervezetirányításhoz mindkét szakma jelenlétére, támogatására szükség van. A 90-es években mutatkoztak jelek arra vonatkozóan, hogy a valódi tulajdonosok, a törvények által biztosított kontroll-elemek, a valós piaci viszonyok, ill. az általuk vezérelt folyamatok nélkülözhetővé teszik a (hagyományos) függetlenített belső ellenőrzést. Szervezetre szabott belső ellenőrzési rendszer működtetésére azonban továbbra is szükség van. Ezt a gyakorlati tapasztalatok és uniós tagságunkból következő elvárások, követelmények egyaránt megerősítik. 1 Ellenőrzés alatt a gazdálkodó szervezet által működtetett belső ellenőrzést, ill. ezen belül is a függetlenített belső ellenőrzést értjük. A belső ellenőrzési rendszer három része: vezetői ellenőrzés, tevékenységek folyamatába épített ellenőrzés, függetlenített belső ellenőrzés 3/22

4 2./ Azonosságok és különbözőségek (célok, feladatok, eszközök, módszerek) Mind a controlling, mind a belső ellenőrzés a maga eszközeivel és módszereivel egyaránt a szervezetirányítás közvetlen támogató eszköze. Ebből következően mindkettő célja azonos. Tevékenységük tárgya is hasonló, hiszen ugyanannak a szervezetnek az irányításához szükséges információkat szolgáltatják a menedzsment részére, különböző feldolgozottsággal, időpontban, gyakorisággal. A feladatok végrehajtásához igénybe vett eszközök és módszerek ugyancsak nagyon sok hasonlóságot mutatnak. Eltérés a két szakterület konkrét feladataiban van. Az alábbiakban a feladatokon és azok végrehajtásában igénybe vett eszközökön, módszereken keresztül a két szakmai terület együttműködésének szükségességét, szükségszerűségét mutatom be. A gazdálkodó szervezet méreteitől függetlenül a controlling az egész szervezetről, annak minden folyamatáról adatokkal, információval rendelkezik, azokat feldolgozza és továbbítja a menedzsment számára. Az adat-, információ gyűjtés módja, gyakorisága, a feldolgozás foka az adott szervezet sajátosságaitól, és alapvetően a menedzsment igényei szerint kialakított controlling rendszertől függ. A controller az adathalmaz mögött a folyamatokkal, az ok-okozati összefüggésekkel is tökéletesen tisztában kell, hogy legyen. Az ellenőrzési területről is elmondható szinte ugyanez. A rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitástól eltekintve kijelenthető, hogy a gazdálkodó szervezeten belül ez az a terület, amely a szervezet egészéről, annak egyes egységeiről, tevékenységről, valamennyi folyamatáról adattal, információval rendelkezhet, amelyeket az általa történő feldolgozás után ugyancsak a menedzsment számára továbbít. A különbséget a két terület munkája, feladatai között az alábbi térkép-hasonlat szemlélteti: 2 A controller mindig az adott gazdálkodó szervezet (város) áttekintő térképében kell, hogy gondolkodjon, még akkor is, ha adott pillanatban annak csupán egy adott részére, tevékenységére (kerületére) vonatkozóan szolgáltat információkat a városatyák részére. Feladatai ellátásához tisztában kell lennie a fontos utakkal, kereszteződésekkel, csomópontokkal. De mellékutca, illetve konkrét házszám mélységig nem rendelkezik információkkal, hiszen elveszne a részletekben. 2 Forrás: saját, megjelent a SALDO Kiadó Ágazati- és funkcionális-controlling I. című könyvében 4/22

5 Az ellenőrzés ugyanakkor az áttekintő térkép egy adott pontját veszi nagyító alá, amelyre vonatkozóan lehetősége van a fókuszált pont minden részletének megfigyelésére, szükség esetén a helyrajzok, közmű-dokumentáció, stb. beszerzésére. Az ebből nyert információk a város vezetőin kívül hasznos segítséget nyújthatnak a controller számára is az általa összeállított és folyamatosan figyelemmel kísért térképhez képest bekövetkezett változásokról, esetleg egy rosszul berajzolt kereszteződésről. Az ellenőrzés ugyanakkor a controller által biztosított áttekintő térkép nélkül a kapcsolódási pontok ismeretének hiányában túlértékelheti az adott mellékutca szerepét, vagy alábecsülheti egy fontos kereszteződés funkcióját, és ez által torz, félrevezető információkat szolgáltathat vezetői részére. A szemléltető példánál maradva: egy város működőképességének fenntartásához ma már elengedhetetlen, hogy a város vezetése a jelenlegi és a jövőben várható kritikus, neuralgikus csomópontokat, területeket ismerje és felkészülhessen a kialakult helyzetek kezelésére. Erre megoldást a kockázatkezelés, kockázatmenedzsment segítségével kaphat, amely feladata ellátása során ugyancsak nem nélkülözheti az áttekintő térképet és a nagyító alá vett területekről szerzett információkat. A controlling és a belső ellenőrzés együttműködésével kapcsolatos szakmai példák ismertetése előtt célszerű a feladatok azonosságait és különbözőségeit rendszerezni. Controlling- és ellenőrzési feladatok, valamint főbb jellemzőik: Feladatok és jellemzői Információszolgáltatás a menedzsment számára Adat- és információgyűjtés Adat-és információelemzés Az adat és információ időhorizontja Controlling Rendszeresen, azonos összetételben szolgáltat információkat a menedzsment számára Készen kapott adatokkal dolgozik Nagy tömegű adat- és információgyűjtés, rendszerezés, elemzés A jelenre koncentrál, és a jövőbe tekint Ellenőrzés Feladattól függően változó gyakorisággal és tartalommal szolgáltat információkat a menedzsment számára A készen kapott adatok kiinduló pontként szolgálnak Ellenőrzési feladat(ok) által behatárolt adat- és információelemzés Főként múltbeli eseményekre koncentrál és következtetéseket von le a jelenre vonatkozóan 5/22

6 Működési folyamatok problémáinak feltárása Beavatkozás a működési folyamatokba Összefüggésekben való gondolkodás Tevékenységek, folyamatok megfigyelésének időtartama Végrehajtásra fordítható idő Informáltság, tájékozottság a gazdálkodó szervezetről, vállalatról Tanácsadó funkció Informatikai támogatottság Fejlődés útja a feladatok specializálódása A működési folyamatok esetleges problémáira, diszharmóniájára elemzési módszerekkel figyelhet fel Primer ráhatása van a működési folyamatokra A vállalat működési folyamatainak egészére, összhangjára koncentrál Folyamatos Adott feladat ellátására meghatározott, (rendszerint) rövid idő áll rendelkezésre Ez az a terület, amely mindig, mindent tud a vállalatról (polihisztor) Eredendően betöltött tanácsadó szerep Controlling tevékenységnél, controlling rendszernél alapfeltétel Feladatok specializálódása: ágazati és funkcionális controlling Elemzésből kiindulva az adatok mögé néz, bizonylat mélységig tekinti át a működési folyamatokat A működési folyamatokra közvetett hatással bír Összefüggésekből indul ki, de megengedheti magának a részletekben való elmélyülést Időszakos A feladat jellegétől függően változó időtartam Csak azt tudja a vállalatról, amit megvizsgált, de informáltsága mélyebb (specialista) Az új kihívások alapján jelenleg még formálódó szerep Jellemzően "papíralapú", de a jövő útja az informatika, mint szolgáltatás erőteljes bevonása Feladatok specializálódása: decentralizált belső ellenőrzés A rendszerezést különböző szempontok alapján tovább lehet taglalni. De a fentiekből jól látható, hogy a különbözőségek is azonos ismérvből származnak Mindkét terület a szervezet belső irányítási rendszerének nélkülözhetetlen eleme, az irányítást segítő, támogató, tanácsadó funkció. Az általuk gyűjtött, feldolgozott és továbbított információ - lévén ugyanarról a szervezetről szó- lényeges tartalmát, a levont és levonható következtetéseket tekintve nem lehet eltérő. 6/22

7 Előfordulhat, hogy az ellenőr egy konkrét vizsgálatnál ugyanabból az adatbázisból kiindulva bizonyítottan más következtetésre jut, mint amit addig a controller szolgáltatott. Ebben az esetben azonban a hiba az adatok megbízhatóságában, az adatfeldolgozás teljes körűségében, vagy az elemzési módszerek helyességében keresendő. Ilyen súlyos hibától eltekintve joggal feltételezhető, hogy a vállalat/gazdálkodó szerv vezetője a két területtől ugyanarra a témakörre, területre, folyamatra vonatkozóan a lényeget tekintve azonos információkat kap. Ennek alapján felmerülhet a kérdés, hogy mi szükség e két funkcióra? A választ ugyancsak az előbbi rendszerezés adja. A hatékony irányításhoz nem elegendő a jelen folyamatainak kézben tartása, hanem szükség van a visszatekintésre, a múltból levonható tapasztalatok hasznosítására, a részletek megismerésére, elmélyülésre, az elképzelt (célul kitűzött) fejlődés és a valóság eltéréseinek ok-okozati összefüggéseire. Mindkét terület az eszközöket és a módszereket tekintve rendelkezik sajátos, a tevékenységükre jellemző elemekkel (az ellenőrzésnél például a közvetlen megismerés eszközei 3, a controllingnál a tervezés), de ez nem gyengíti az azonosságok jelentőségét. A szervezet méretétől függően (kis méretű vállalkozásnál), valamint a tulajdonos/első számú vezető szakmai végzettségétől és képességeitől függően elképzelhető e két funkció azonos szakember által, osztott munkaidőben történő ellátása, de ez nem lehet azonos e két funkció összevonásával. A két tevékenység összehasonlításából következően mindkét feladat jó elemzőkészséget, rendszerszemléletű megközelítést, problémafeltáró képességet kíván meg. Logikus tehát, hogy az alkalmazott eszközök, módszerek sem lehetnek egymástól teljesen eltérőek. Nemzetközi viszonylatban -felismerve a controlling eszközökben és módszerekben rejlő lehetőségeket- jelentős változás, fejlődés zajlott le az elmúlt 5-8 évben az ellenőrzési szakterületet illetően. Ennek kedvező hatásai Magyarországon is érzékelhetőek különösen a multinacionális, illetve külföldi tulajdonú vállalkozások esetében. Ma már az ellenőrzési szakmát is standardok, normák segítik (IIA 4 normák, A magas színvonalú ellenőrzési munkához elengedhetetlen a korszerű elemzési, értékelési módszerek ismerete, alkalmazása. Az ellenőr nem nélkülözheti a szervezetnél alkalmazott controlling rendszer ismeretét, feladata végrehajtásában a számítógépes eszközök igénybevételét. Korábban az ellenőrzési szakmát kizárólag a hibakereséssel azonosították, amely a lezajlott eseményeket vizsgálta dokumentumok alapján, ennek eredményeként 3 Közvetlen megismerés eszközei: rovancsolás, szemle, kísérlet, mintavétel, személyes megkérdezés 4 IIA Institute of Internal Auditors (Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete) 7/22

8 észrevételeit, megállapításait rögzítette és a tőle elvárt legfontosabb cél a hibák és a felelősök megnevezése, továbbá a felelősségre vonásra vonatkozó javaslattétel volt. Fontos hangsúlyozni: nem a megkeresett, feltárt hibák számától függ az ellenőrzés eredményessége. Az üzleti folyamatok összetettsége, bonyolultsága nem is teszi lehetővé minden esetben egyértelműen a felelősség megállapítását. A munkajogi szabályok változásai miatt a felelősségre vonás intézményrendszere is átalakult. Kivételt képeznek a szándékos visszaélések, bűncselekmények esetei. Ilyen esetek felismerésére a felkészült ellenőrnek képesnek kell lennie, de a különböző speciális ismeretek (pl. jogi) miatt nem feladata annak feltárása. A mai kor követelményeinek, elvárásainak megfelelően hatékony ellenőrzés csak a controlling rendszerekre támaszkodva, módszereit alkalmazva, a rendelkezésre álló eszközöket igénybe véve tud eleget tenni a szervezetirányításban betöltött szerepének. Tevékenysége akkor tekinthető eredményesnek, szemlélete korszerűnek, ha a szabályszerűségi ellenőrzések mellett a teljesítmény ellenőrzésre is koncentrál. Ez viszont megköveteli a belső ellenőrzés modernizációját, azaz olyan belső kontroll-rendszer kialakítását, amely az egyes ellenőrzési tevékenységeket, azaz a három alkotóelemet (vezetői ellenőrzés, munkafolyamatba épített ellenőrzés, függetlenített belső ellenőrzés) megfelelően összehangolja, rendszerbe foglalja. 8/22

9 3. Az együttműködés előnyei, szinergikus hatások A megjelölt témakör részletes tárgyalása előtt hangsúlyozni szükséges, hogy a controlling és az ellenőrzési tevékenység színvonalát, a két terület közötti együttműködési készséget alapvetően az első számú vezető, ill. a menedzsment elvárásai határozzák meg. Ha a menedzsment nem pusztán adatszolgáltatási funkciót szán a controllingnak, valamint nemcsak az esetleges visszaélések felderítésére veszi igénybe az ellenőrzést, akkor a megfelelő színvonalú teljesítményt mindkét terület csak egymással való folyamatos és szoros együttműködéssel érheti el. A controlling feladatok és eszközök (vezetői számvitel, tervezés, beszámoló rendszer) egyik eleme sem lehet hosszú távon statikus. A vállalati stratégia módosításaival, az üzleti folyamatok változásaival, a piaci hatásokkal párhuzamosan, egyidejűleg kell ezeket alakítani, fejleszteni. A fejlesztésekhez támpontot, segítséget adhatnak az ellenőrzési megállapítások, tapasztalatok. Az átfogó vállalatirányítási folyamat elemei (1. számú ábra) közül elsősorban a visszacsatolásban, de a teljesítményértékelésben is fontos szerepe kell, hogy legyen az ellenőrzésnek. 1. számú ábra 5 Az ellenőrzés sem nélkülözheti feladata végrehajtása során a controlling rendszer révén rendelkezésre álló információkat. Számára a controlling rendszer és az ebből nyert információ egyszerre szolgál kiindulópontként és adott esetben a vizsgálat által érintett területként. 5 IFUA Horváth & Partners, Controlling Akadémia 9/22

10 A controllerrel való együttműködés az ellenőrnek konzultációs a megállapítások helyességét illetően pedig megerősítő ("lektor") lehetőséget jelenthet. Az ellenőrzések terjedelmétől (cél-, téma-, átfogó ellenőrzés), az ellenőrzéssel szemben támasztott követelménytől (szabályszerűségi, hatékonyságra irányuló) függetlenül az ellenőrzési munkát jelentősen megkönnyíti, eredményességét növeli, ha a revizor már a vizsgálati program kidolgozásánál támaszkodik a controlling által kezelt, szolgáltatott adatokra. Figyelembe veszi a szervezet, a folyamat egészét és azokból kiindulva, rendszerszemlélettel kezeli a vizsgálandó témát. A vizsgálat menetét gyorsítja, ha az ellenőr a controlling által rendszeresen készített, vagy az adott témában esetlegesen rendelkezésre álló ad hoc elemzéseket hasznosítja, azokra alapozva végzi el a vizsgálatához szükséges elemzéseket. Ezek segítségével győződik meg az ellenőrzés tárgyát képező bizonylatok, dokumentumok alapján az elemzések helytállóságáról, a szabályok, előírások betartásáról, a célkitűzések teljesüléséről. Fontos és helyes eljárás, ha a vizsgálatok megállapításai alapján összeállított intézkedési javaslatok számszerűsített részét még a vizsgálati jelentés véglegesítése, leadása előtt nemcsak a vizsgált terület vezetője, hanem a controller is látja (és szignálja). A controller számára ugyanakkor ez a (munka)módszer visszacsatolást jelent saját tevékenysége helyességét, megalapozottságát illetően. A controller felvethet, javaslatot tehet olyan probléma kivizsgálására, amely munkája minőségét közvetlenül befolyásolja, ugyanakkor tevékenységébe nem illeszthető be a probléma okainak tényfeltárása. Erre egy jellemző példa az információs rendszerbe bevitt adatok megbízhatósága. Gazdálkodó szervezetenként változó a szállítói számlák kollaudálásának (érvényesítésének) szabályozása. Abban azonban azonos mindegyik, hogy tényadatként az adott számlában megjelölt összeget csak a kollaudálást követően lehet figyelembe venni. A bizonylatok (szállítói számlák) beérkezése, érvényesítése és könyvelése között eltelt idő jelentősen befolyásolja a controlling által szolgáltatandó adatokat, elemzéseket. A controlling a rendelkezésére álló információkból (pl. tervadatok) érzékeli, érzékelheti, ha jelentős számú és/vagy összegű szállítói számla könyvelése nem történt meg. Egy-egy konkrét esettől eltekintve azonban nem tud meggyőződni a késedelem okairól, amelyek lehetnek nem érkezett be a számla 10/22

11 a kollaudálásra jogosult nem intézkedett megfelelő időben reklamációs probléma merült fel könyvelésnél (adatbevitelnél) keletkezik késedelem. Rendszeres késedelem esetén a controllernek érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa észlelt gondok okait az ellenőrzés feltárja, és ennek alapján kiküszöbölhető legyen a probléma. A controller a munkáját megfelelő színvonalon és határidőre az informatikai eszközök és rendszerek segítségével tudja ellátni. Kedvező esetben a rendszerek kiválasztásában és vállalatra szabásában befolyásoló szerepe van. A rendszerbe bekerülő információkra, adatokra azonban többnyire nincs közvetlen ráhatása. Ebből adódóan kiszolgáltatott az adatbevitelért felelős társszervezeteknek (könyvelés, pénzügy, értékesítés). Ha a társszervezetek -pl. hiányos képzés, betanítás miatt- nem ismerik kellő mélységben és összefüggéseiben a rendszer(eke)t, a legjobb szándék ellenére sem tekinthető biztonságosnak az alapinformáció-szolgáltatás. Nem elegendő tehát, hogy csak a controller rendelkezzen az információs rendszer összefüggéseire vonatkozóan átfogó ismeretekkel, hanem a rendszerhez kapcsolódó valamennyi szervezeti egységnek is tisztában kell lennie az általuk keletkeztetett, rögzített adatok rendszerben betöltött szerepével és hatásmechanizmusával. A controllernek e témakörben felmerülő kételyei esetén megint csak az ellenőrzés jelenthet segítséget. Az ellenőrzés megfelelő számú és arányú mintavétel segítségével, a bizonylatok és a rendszerben rögzített adtok összevetésével meggyőződhet a problémafelvetés megalapozottságáról, interjúk készítése révén a problémák keletkezésének okairól. A helyes és megfelelő adatszolgáltatás nemcsak szakmai ismeretek kérdése. Konkrét vizsgálati tapasztalat mutatott arra, hogy az adatszolgáltatásokért felelősök nem kellő, ill. bizonytalan, hiányos informatikai ismeretei is okozhatnak problémákat. A controller már a vizsgálatok előkészítő szakaszában, a vizsgálatra való felkészülés során, az ellenőrzési program összeállításában hasznos segítséget nyújthat adat- és információszolgáltatással, konzultációs lehetőség biztosításával az ellenőrnek. A konzultációs lehetőség azonban kölcsönös. Az ellenőr a vizsgálat során szerzett részletes, mélyre ható ismeretei révén az észlelt hiányosság(ok) megoldásának, kiküszöbölésének kidolgozásában konzulensként is kamatoztatni tudja tapasztalatait. 11/22

12 A vizsgálati jelentést -a szakma szabályi szerint- annak véglegesítése és továbbküldése előtt a vizsgált terület vezetőjével meg kell ismertetni. Szükséges és hasznos ugyanakkor, ha a megállapítások és javaslatok számszerűsített adatokat is tartalmaznak, hogy a jelentést a leadás előtt a controlling vezető is lássa. Ezzel biztosítva a megállapítások megalapozottságát, objektivitását, realitását. Az egymásrautaltságot, együttműködést összefoglalva megállapítható, hogy a controller számára az ellenőrzés észlelt probléma részletes feltárásának lehetősége visszacsatolás a folyamatok helyességéről meggyőződés az adatszolgáltatás biztonságosságáról információs forrás a vállalkozás esetleges gyenge pontjairól. Az ellenőr számára a controller figyelemfelhívó problémafelvető javaslattevő adat-és információszolgáltató konzulens "lektor" Az együttműködést, egymásra utaltságot az ellenőrzési tevékenységen, az ellenőrzési munkaszakaszokon keresztül szemléltetve az alábbiak szerint lehet összefoglalni: 2. számú ábra 6 6 Forrás: saját SALDO Kiadó: Ágazati- és funkcionális-controlling I. 12/22

13 A két szakterület együttműködéséből kölcsönös előnyök és az érintett szervezet egészére vonatkozóan szinergikus hatások származnak. Ilyenek például: a menedzsment többletinformációhoz jut a gazdálkodó szervezet szabályozottságát, működési hatékonyságát illetően a controlling a stratégia alkotás prominens résztvevőjeként az ellenőrzéshez képest többletinformációval rendelkezik, amely tudásával segítheti az ellenőrt a megállapítások alapján megfogalmazott javaslatok célirányosságát és időszerűségét illetően a controlling vállalatirányításban betöltött kiemelt funkciója miatt különösen fontos, hogy közvetlen, munkakapcsolati szinten visszajelzést kapjon a hozzá érkező, a beszámolók, elemzések készítése során az általa feldolgozandó adatok megbízhatóságát illetően a controlling rendszer segítségével az ellenőr "térképet kap a kezébe", amely alapján célirányosan végezheti feladatát a rendszerszemléletű ellenőrzést segíti elő, ezáltal csökkenti a felesleges, mellékvágányt jelentő ellenőrzési erőforrás lekötést rövidülhet a helyszíni ellenőrzés időtartama párhuzamosságok elkerülése 3.1. Előnyök: gyakorlati példákkal alátámasztva Az alábbiakban két olyan -pénzügyi vonzatát tekintve eltérő fajsúlyú- gyakorlati példát ismertetünk az együttműködésre, amely minden gazdálkodó szervezetben aktuális kérdés lehet: 1. az irodaszer felhasználás controllingja és ellenőrzése 2. költségek controllingja és ellenőrzése 1. Irodaszerek Függetlenül a gazdálkodó szervezet méreteitől, a tulajdonosi viszonyoktól általában jellemző, hogy a menedzsment több-kevesebb intenzitással, de mindig figyelmet fordít az irodaszerek felhasználására, a pazarló gazdálkodás elkerülésére. Tekintettel azonban arra, hogy ezen költségtétel nagysága és aránya az összes költséghez képest rendszerint nem lehet jelentős, célszerű a költséghaszon elvet figyelembe véve kialakítani az igényléstől kezdve a beszerzésen keresztül, a felhasználások elszámolásáig a folyamatot. 13/22

14 Egyes vállalatok olyan rendszert is alkalmaznak (leginkább pszichés hatása miatt), ahol az igénylés és felhasználás munkavállalókra, név szerint lebontva történik. E megoldás kikényszeríti ugyan a költségtudatos gazdálkodást, de hátránya, hogy aránytalanul nagy adminisztrációs terhet jelent mind az adatbevitel, mind annak időszakos feldolgozása (időszaki összesítés, felosztás, kiterhelés) szempontjából. A felhasználások és költségeik kézbentartására szolgálhat egy másik módszer, az u.n. keret-meghatározás is. Ennek előnye, hogy tervezhető, kiszámítható, hátránya ugyanakkor a költségvetési szemléletre, azaz a keret elköltésére ösztönzés. Köztes megoldást jelenthet a szervezeti egységenkénti, keret-meghatározás nélküli igénylés, számbavétel, figyelés. Ez csak akkor párosul költségtudatos magatartással, ha az igénylő szervezet vezetője közvetlenül felelős az igénylésekért és annak költségeiért. Ehhez azonban szükség van arra, hogy visszajelzést kapjon az általuk, adott időszakban igényelt irodaszerek rájuk terhelt, felosztott költségeiről. Ezáltal nemcsak az igényelt eszközök fajtája és mennyisége tudatosul benne, hanem az általa irányított szervezeti egység anyagfelhasználásának költségvonzata is. A visszajelzéssel lehetősége van a költségfelosztás (anyaggazdálkodás controlling) esetleges tévedéseinek kiszűrésére, tehát nemcsak passzív szereplő e controlling folyamatban. A tapasztalatok szerint ez a módszer hozzásegít ahhoz, hogy a felhasználás a valóban indokolt igényekre irányuljon, ugyanakkor ennek controllingja és ellenőrzése is egyszerűbb, hatékonyabb. Ennél a megoldásnál az ellenőrzésnek nem az egyes igénylések jogosságának, szükségességének -időigényes, egyébként kevés eredménnyel járó- utólagos vizsgálatára kell koncentrálnia, hanem menetközben arra, hogy vállalati szinten ez az intézkedés milyen változást eredményezett. Ha a változás kedvezőtlen tendenciát mutat, akkor az igénylésekre közvetlen ráhatással bíró szervezeti egységek vezetői felé delegálható a költségcsökkentési igény, feladat. Ez az eljárás feltételezi a controlling és az ellenőrzés szoros együttműködését. Ennek hiányában a controlling észleli (utólagosan) a költségnövekedést, az ellenőrzés -jelentős erőforrás ráfordítással- ki is vizsgálja (utólagosan) annak okait, de a javasolt egyedi intézkedések a lezajlott folyamatokon már nem tudnak változtatni, továbbá nincsenek kellő hatással az egész gazdálkodó szervezetre. 2. A költségek controllingja és ellenőrzése Minden vállalkozás menedzsmentje számára kiemelten fontos és folyamatosan napirenden tartott kérdés a költséggazdálkodás. Ennek megvalósítására és figyelemmel 14/22

15 kísérésére vállalatonként különböző technikákat, módszereket, rendszereket alkalmaznak (központi költséggazdálkodás, költséggazdák rendszere, profit centerek, cost centerek, service centerek, stb.). Bármely módszert, szabályozást is alkalmazza a vállalat, a menedzsmentnek döntései meghozatalához szüksége és igénye van a költségek monitoringjára. Ezt nagyobb részben megkapja a controllingtól a vezetői információs rendszereken és az időszakos beszámolókon keresztül. Az információ rendelkezésre állása és naprakészsége mellett ugyanilyen fontos az adatok megbízhatósága, teljes körűsége, továbbá a felhasználások indokoltsága, szabályszerűsége. Erre választ a menedzsment az ellenőrzéstől kaphat. Ha a controlling és az ellenőrzés egymást a feladatok végrehajtásában támogatja, akkor a menedzsment gyorsabban és reálisabb képet kap a költségek alakulásáról. Előny a menedzsment számára. 15/22

16 Az ellenőrzésnek a költséggazdálkodás vizsgálata esetén rendszerszerű megközelítéssel el kell végeznie úgy nevezett kiinduló elemzéseket, mint például költségek alakulása a tervhez képest, költségek alakulása a bázishoz képest, egyes költségnemek alakulása (megoszlási viszonyszámok), közvetlen és általános költségek aránya, változása. Joggal feltételezhetjük, hogy a controlling ezeket az elemzéseket már elvégezte. Az ellenőrnek nem kell tehát a nulláról kezdenie, azaz a főkönyvből kigyűjtenie az elemzéshez szükséges információkat, hanem már az ellenőrzési program összeállításánál támaszkodhat a kész elemzésekre. Ezáltal az ellenőrzés jelentős időt takaríthat meg mind az előkészítés, felkészülés, mind a helyszíni ellenőrzés munkaszakaszaiban. Előny az ellenőr számára. A rendelkezésre álló controlling rendszerek, ill. az abból származó információk az ellenőr számára a mintavétel folyamatát is nagyban megkönnyíthetik, a szúrópróbaszerű módszer helyett elősegíthetik a tudatos kiválasztást. Előny az ellenőr számára. A helyszíni vizsgálat során a dokumentumok, bizonylatok alapján az ellenőr többek között meggyőződhet az adatok helytállóságáról. Különösen érzékeny ez a kérdés az általános költségek felosztásának gyakorlatánál. Fontos segítséget kaphat a controlling az ellenőrzéstől a felosztási elvek (önköltségszámítási szabályzatban előírt) érvényesüléséről. Előny a controller számára. Az ellenőr nemcsak a felosztási problémákról, hanem azok okairól is meg tud győződni, hiszen a feltáráshoz rendelkezésére áll a szükséges idő, a megfelelő bizonylatok és további ellenőrzési eszközök (pl. interjúk). A megállapítások közvetlen visszacsatolása a controller részére gyors beavatkozási lehetőséget biztosít. Előny a controller számára. A feltárás, megállapítás és a controller által is szükségesnek tartott intézkedésekre vonatkozó javaslatok alapján korrigálható a hiba, pótolható a hiányosság. Fontos hangsúlyozni: az ellenőr nem elégedhet meg annak megállapításával és dokumentálásával, hogy adott folyamat nem az előírások szerint alakult. Önmagában nem tekinthető érdemi javaslatnak az előírás betartására való felhívás. Az ok-okozati összefüggések alapos megismerése után, a controllerrel folytatott konzultáció alapján célszerű a javaslatot megfogalmazni. 16/22

17 Ez előnyt jelent mind a controllernek, mind az ellenőrnek, hiszen az a javaslat tekinthető érdeminek, amely végrehajtható, betartható és a gazdálkodási folyamatban előrelépést jelent. A konkrét példák folytathatóak. Szinte minden vizsgált, vizsgálandó feladat (beruházás, humánerőforrás gazdálkodás, termelési folyamatok, stb.) esetében végigvezethető a controlling és az ellenőrzés szükségszerű kapcsolódása, és igazolhatóak az operatív munkakapcsolatokból származó kölcsönös előnyök. A két szakterület egymásra utaltsága egy további -az orvostudományból vett- hasonlattal is jellemezhető: Mint ahogy a sebészet sem nélkülözheti a patológiából nyert ismereteket, tapasztalatokat, a controller sem lehet teljesen magabiztos a dolgában az ellenőr munkája révén nyert információk nélkül. A bevezetőben hivatkozottak szerint e fejezetben alapvetően a controlling és a függetlenített belső ellenőrzés viszonyát vizsgáltuk. Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a controlling nemcsak a belső ellenőrzés számára nyújthat hasznos segítséget. A vezetői ellenőrzés sem nélkülözheti már a controlling szolgáltatásait. A vezetőt munkájában -a hierarchia bármely fokán is helyezkedik el- jelentős mértékben segíthetik a controlling rendszerből az általa irányított területre vonatkozóan kinyerhető információk. A controlling rendszerek kidolgozásánál, fejlesztésénél érdemes tehát a jogosultságok, hozzáférések meghatározásánál erre is odafigyelni. Rendkívül fontos, hogy minden vezető az általa irányított területre vonatkozóan- a controlling rendszerben hozzáférhessen minden, az irányításhoz szükséges információhoz, adathoz. Nem helyes, ha döntéseit jogosultsági problémák, vagy egyéb okok (szakmai információféltés) miatt saját adatbázisból (excel táblák) kiindulva hozza meg. 17/22

18 3.2. Controlling ellenőrzés - kockázatelemzés Az ellenőrzés hatékonysága nemcsak a controllinggal való szoros munkakapcsolat, hanem a kockázatorientált megközelítés révén is növelhető. A jövő útja ezeknek az egyes tevékenységeknek spontán kölcsönhatásait tudatosan alkalmazni, és beépíteni a szervezetirányítási folyamatokba. Ez az ellenőrzés szempontjából azt eredményezheti, hogy a vizsgálandó feladatokat kockázatelemzésen alapulva határozzák meg, amely nemcsak a feladatok kitűzését könnyíti meg, hanem támpontot ad az ellenőr számára, hogy munkája során mire kell fókuszálnia. Az ellenőrzés akkor a leghatékonyabb, ha ott ellenőriz, ahol a legnagyobb a rendszer működési kockázata. 7 Az esetek többségében az ellenőrzés alá vont témához kapcsolódó bizonylat- és dokumentummennyiség, valamint a költséghaszon elv nem teszi lehetővé, ill. indokolttá a teljes körű ellenőrzést. A szúrópróbaszerű mintavétel helyett célirányosabb vizsgálódást tesz lehetővé a kockázatelemzésen alapuló kiválasztás. Az ellenőrzés által szerzett tapasztalatok, megállapítások visszacsatolása impulzusokat ad a kockázatmenedzsment számára az addig esetlegesen fel nem tárt, nem azonosított kockázatokra, valamint az alkalmazott kockázatkezelés eredményességére vonatkozóan. A controlling, az ellenőrzés és a kockázatmenedzsment tevékenységének tudatos összehangolása működésük hatékonyságát külön-külön is növeli. Ezek a hatások ugyanakkor vállalati szinten kumulálódnak. Ennek az összegzett, összpontosított erőnek az előnye a menedzsment számára elsősorban a külső változásokra adandó válaszlépések gyorsaságában, célirányosságában érvényesül. Az együttműködésre fordított többletidő (egyeztetések, információátadás) hatványozottan megtérül a párhuzamosságok elkerülése, a kölcsönhatásból származó többleteredmények, valamint a külső környezet dinamikus változásaira vonatkozó gyorsabb és rugalmasabb reagálási képesség révén. 7 Lolbert Tamás: Egy objektív kockázatelemzési módszer című, a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználása ellenőrzésére vonatkozó cikke nyomán (Ellenőrzési Figyelő 2003/4) 18/22

19 4. Internal audit A controlling, ellenőrzés, kockázatmenedzsment tevékenységének összehangolásában, összefogásában rejlő előnyök érvényesüléséhez indokolt az ellenőrzés együttműködésre való felkészültségére külön is rávilágítani. Az ellenőrzési tevékenység hagyományai, valamint az ellenőrzéssel szemben meglévő beidegződések miatt az új pályára átálláshoz nem elég a korszerű szemlélet befogadása, hanem meg kell szabadulni a feleslegessé, elavulttá vált elemektől. A nemzetközi tapasztalatok és gyakorlat hatásai, valamint uniós csatlakozásunk alapján kijelenthetjük: jó úton haladunk. Megjegyzést igényel ugyanakkor az is, hogy az általános vállalati gyakorlatban még rendkívül eltérő, vegyes színvonalú a belső ellenőrzési rendszerek kiépítettsége. Az uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek az ellenőrzésben újszerű munkakultúra kialakulását eredményezhetik. Ennek lényeges elemeit átfogóan és részleteiben is érdemes megismerni, mivel áttekintésük nemcsak információt kínál, hanem kedvező hatással van Magyarországon az ellenőrzési munka módszereinek és gyakorlatának fejlődésére is. 8 Az új módszerek, gyakorlat alapján szólnunk kell az internal auditról. Manapság gyakorta alkalmazzák az internal auditot a belső ellenőrzés szinonimájaként. Bár jelentős az átfedés, de a két fogalom nem azonos. Az internal audit nemcsak kifejezésként, hanem tartalmában is új és más. Az audit valamilyen szabálynak, szabványnak, standardnak való megfelelés vizsgálatát, ill. átvilágítását és ennek eredményeként tanúsítását, hitelesítését jelenti. Tehát konkrét, jól körülírt, bármelyik fél által jól beazonosítható, szakmai szokásjogon alapuló kérdéskör és a tényállapotok összevetésének, összehasonlításának folyamatát jelenti az audit. A belső ellenőrzés is vizsgálja az előírásoknak, szabályoknak való megfelelést (tehát auditál), de ez tevékenységének csak egy része. Munkájának lényege: hozzájárulás az adott szervezet működési hatékonyságának növeléséhez. Ennek keretében ki kell térnie a bevételnövelés és a költségcsökkentés lehetőségeire is, amely nem része egyik audit tevékenységnek sem. Az ellenőrzés jellemzője továbbá az is, hogy az általa tett javaslatok intézkedéseinek nyomon követése is feladatköre részét képezi. Az audit csak a végeredményt vizsgálja, azt hasonlítja össze a kívánt állapottal. Az előzőek alapján az a következtetés vonható le, hogy a belső ellenőrzés tágabb, átfogóbb fogalom, mint az audit. Az igazság az, hogy a kettő egymás mellett 8 Dr. Fábián Tibor: Az ellenőrzés az uniós támogatás feltétele, Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat 2003/12 19/22

20 szükségszerűen létező, egymást kiegészítő tevékenység, amelynek vázlatát a 3. számú ábrában foglaltuk össze. Igazgatóság Tulajdonosok Felügyelő bizottság Gazdálkodó szervezet irányításának kontrollja Gazdálkodó szervezet működésének, tevékenységének kontrollja Audit Belső audit Belső ellenőrzés Ellenőrzés pl. Könyvvizsgálat ISO pl Minőségaudit Informatikai audit pl Függetlenített Vezetői Munkafolyamatba épített pl Adóhatóság Munkaügyi hatóság Társadalombiztosítás 3. számú ábra Az internal audit az előző ábrában felvázolt kontroll-rendszernek egy magasabb fejlettségi fokát, a kockázatalapú megközelítésben való gondolkodást jelenti. A jelenlegi felfogás szerint az internal audit a kockázatokra fókuszál. A működési folyamatok ellenőrzése kapcsán feltárja a felmerülő kockázatokat, térképet készít valamennyi kockázati tényezőről, nemcsak a termelési, értékesítési folyamatokról, hanem a pénzügyi, számviteli, kontrolling területekről is. 9 20/22

Kádárné Golobics Ibolya: A controlling és a belsı ellenırzés együttmőködése

Kádárné Golobics Ibolya: A controlling és a belsı ellenırzés együttmőködése 1 Kádárné Golobics Ibolya: A controlling és a belsı ellenırzés együttmőködése 2 1. Controlling és belsı ellenırzés: azonos célok, eltérı eszközök és módszerek. Valóban eltérıek? A controlling, az ellenırzés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA 1. A tréning programja 1.1. Megnevezés Belső ellenőrzés alapjai a belső ellenőrzés gyakorlata 1.2. A tréning célja A hatnapos tréning sikeres elvégzésével

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!...

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!... TARTALOMJEGYZÉK 1.a. Határozza meg a pénzügyi ellenőrzés fogalmát és célját, valamint mutassa be a vállalati és intézményi belső kontrollrendszer felépítését, funkcióját, helyét a vállalkozás, illetve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető Tárgy: Tájékoztató a 2014. évre

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros A belső ellenőrzési rendszer Dunaújváros 2007 A belső ellenőrzés fogalma A vezetés - leegyszerűsítve - a tervezés, a szervezés, a döntés, a végrehajtás és az ellenőrzés folyamata. Ebben az önszabályozó

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) K I V O N A T a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) sz. határozata Belső i terv 2015. évre és a 2015-2019.

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL Controlling, vezetői számvitel 1.előadás 2013. Február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna Előadás vázlata I. A controlling fogalma II. A controlling rendszer

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. habil. Zéman Zoltán egyetemi tanár 2016 október Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2011 Másolat - Controlling_2011_tordelt_3_28.indd 1 2011.04.05. 9:39:01 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. Bíró Tibor ISBN

Részletesebben

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az

Részletesebben

2016. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2016. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2016. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV...../2015. Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Ellenőrzési tervet megalapozó elemzések címei: - 2016. évi belső ellenőri munkaterv (2. számú melléklet) - Kockázatelemzés

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3. Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a évi éves ellenőrzési terve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: Juhos Józsefné belső ellenőr

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember Kockázati tényezők a vállalati adózásban 2010. szeptember Tartalom A téma aktualitása Adózási kockázatok a vállalati működésben Típusterületek Az adókockázatok aktualitását eredményező külső körülmények

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Betekintés a Könyvvizsgálati munkába Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Könyvvizsgálati munka szakaszai: - megbízás elfogadása, - tervezés, - vizsgálat, - áttekintés, értékelés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2015. 1. oldal, összesen: 10 Az intézmény neve, címe: Az intézmény vezetője: Belső ellenőri álláshellyel

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

2016. évi ellenőrzési terv

2016. évi ellenőrzési terv A Közgyűlés X-145/271.670/2015. sz. határozatának 1. melléklete 2016. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 Szakmai konferencia 1 TARTALOM 1. A felügyelet és a könyvvizsgáló kapcsolata 2. Vizsgálati irányok 3. A számviteli feladatok változása

Részletesebben

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15.

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15. A belső kontrollrendszer és s a belső ellenőrz rzés kapcsolódási si pontjai a gyakorlatban Görgényi GáborG A belső ellenőrz rzés s helye a belső kontrollrendszerben 2 A belső ellenőrz rzés s feladatai

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben