A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján"

Átírás

1 A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján elfogadta az alábbi a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát 1

2 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület jogállása: Közhasznú szervezet. 2. Az Egyesület működési körének jellege: közművelődés. 3. Az Egyesület társadalombiztosítási folyószámla száma: Az Egyesület adószáma: Az Egyesület számláját vezető bank neve és száma: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Az Egyesület törvényességét ellátó szervezet: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. Törvény szerint az ügyészség. 7. Az Egyesület könyvvitele: kettős könyvvitel. 8. Az Egyesület működésének időtartama: határozatlan. II. Fejezet Az Egyesület működése A Közgyűlés, Elnökség és az Elnökség működése 9. A választott testületek éves Munkaterv szerint működnek. 10. Az éves Munkaterv tervezetét az Elnökség készíti el, a Elnökség jóváhagyja, és a Közgyűlés fogadja el. 11. Az éves Munkatervnek tartalmaznia kell: a) a főbb éves feladatokat, b) a testületi ülések (Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság, illetve Elnökség esetében) tervezett időpontjait, napirendjeit, c) a napirendi pontok előadóit, d) megjelölve külön az ügyeket, amelyekhez külső szakértő igénybevétele szükséges. 12. Az alapvető és kiemelt fontosságú ügyeket írásos előterjesztésben kell tárgyalni, melynek tartalmaznia kell: a) az előterjesztés tárgykörét, b) a téma előadóját, c) az előkészítésben résztvevő személyeket, d) határozati javaslatot (mely tartalmazza az esetleges alternatív javaslatokat, a végrehajtásért felelős szervet vagy személyt, határidőt). 13. Egyszerű ügyben írásbeli előterjesztést nem kell készíteni. 14. A testületi ülésekre szóló meghívónak tartalmaznia kell: a) az ülés helyét, 2

3 b) kezdési időpontját, c) az ülés nyilvános, vagy zárt, d) a javasolt napirendeket, e) a napirendek előterjesztőit. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák 15. A testületi üléseket az Egyesület Elnöke vezeti. Az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet. Határozatképtelenség esetén az Alapszabály szerint kell eljárni. A szavazás kézfelemeléssel történik. 16. A testületi ülések napirendjére az Egyesület Elnök tesz javaslatot a meghívó szerint. 17. Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, vagy újabb napirendi pont felvételére az az Egyesület Elnöke, az előterjesztő, ill. bármely testületi tag javaslatot tehet. A javaslat és az indoklás elfogadásáról a testület vita nélkül dönt. 18. A testületek a napirendi pontokról vita nélkül döntenek, és a napirendi pontokat az elfogadás sorrendje szerint tárgyalják. 19. Az elnök a két ülés közötti ülésszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a napirend előtti témák között adja elő, továbbá beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetőleg a részére átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről. 20. Az Egyesület Elnöke minden egyes előterjesztés felett külön-külön vitát nyit. Az előadókhoz a testületi tagok és a meghívottak kérdést intézhetnek, amelyekre a vita után kell választ adni. 21. A vita lezárására, vagy a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. Az indítványról a testület vita nélkül dönt. 22. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. Az elnök összefoglalja a vitát, a vitában elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, előbb a vitában elhangzott módosító és kiegészítő határozatokról, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról döntenek a testületek. 23. Az elnök feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek keretében figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a napirendtől, vagy másokat sértő fogalmakat használ. 24. A testületek üléseiket zártan tartják, melyen a testületek tagjai és az egyéb meghívottak vesznek részt A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell: a) a meghívót, b) a jelenléti ívet, c) az írásos előterjesztéseket, d) az elfogadott határozatokat, e) egyéb dokumentációkat. 3

4 26. A jegyzőkönyv eredeti példánya a mellékletekkel együtt az Egyesület iratanyagát képezi. 27. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a saját maga által meghatározott ügyrend, és feladatterv alapján működik. III. Fejezet Az Egyesület belső jogrendje Közgyűlési Határozat 28. A Közgyűlési Határozatot a határozatképes Közgyűlés hozza. 29. Hatáskörébe tartozik az Alapszabályban rögzített kizárólagos hatáskörbe tartozó kérdések. 30. A választott testületek határozataikat minden évben emelkedő sorszámmal az adott év és zárójelben a naptári hónap és nap feltüntetése mellet hozzák. A határozat száma mellett fel kell tüntetni a döntést hozó testület nevét (pl.: 15/1994. (IV.15.) sz. Közgyűlési Határozat). Elnökségi határozat 31. A Elnökségi Határozatot a határozatképes Elnökség hozza. 32. Hatáskörébe tartozik az Alapszabályban rögzített kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések. 33. A Elnökségi Határozat a Közgyűlési Határozattal nem lehet ellentétes. 34. A választott testületek határozataikat minden évben emelkedő sorszámmal az adott év és zárójelben a naptári hónap és nap feltüntetése mellet hozzák. A határozat száma mellett fel kell tüntetni a döntést hozó testület nevét (pl.: 15/1994. (IV.15.) sz. Elnökségi Határozat). Elnökségi határozat 35. Az Elnökségi Határozatot a határozatképes Elnökség hozza. 36. Hatáskörébe tartozik az Alapszabályban rögzített kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések. 37. A Közgyűlési határozat, illetve a Elnökségi Határozat végrehajtására, valamint az Egyesület egészét érintő, és folyamatos működéssel összefüggő kérdések tekintetében az Elnökség határozatot hoz. 38. Az E!nökségi Határozat nem lehet ellentétes a Közgyűlési Határozattal, illetve a Elnökségi Határozattal. 39. A választott testületek határozataikat minden évben emelkedő sorszámmal az adott év és zárójelben a naptári hónap és nap feltüntetése mellet hozzák. A határozat száma mellett fel kell tüntetni a döntést hozó testület nevét (pl.: 15/1994. (IV.15.) sz. Elnökségi Határozat). Utasítás 4

5 40. Az Egyesület Elnöke, valamint az Ügyvezető Elnöke az Egyesület alkalmazásában álló dolgozók tekintetében és az Egyesületet érintő adminisztratív ügyekben utasítás formájában hozhatnak döntést. 41. Az Egyesület Tagintézményeinek Igazgatói a saját intézményük tekintetében hozhatnak önálló döntést, utasítás formájában. IV. Fejezet Munkaügyi szabályozás Munkáltatói jogkör gyakorlása 42. Az Alapszabály alapján az Egyesületi Elnöke gyakorolja a munkáltatói jogkört az Egyesület munkavállalói és a Tagintézmények Igazgatóival szemben. 43. Az elnök akadályoztatása esetén az Alapszabály 18. /C (4) pontja lép életbe. 44. A jogi személy szervezeti egységek élén az Igazgató áll. 45. A Tagintézmények Igazgatói önállóan gyakorolják a munkáltatói jogkört saját Intézményük tekintetében. 46. A munkáltatói jogkör gyakorlásába beletartozik a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, személyi illetmény megállapítása, a munkaidő beosztása, pihenőidők biztosítása, anyagi felelősség megállapítása. 47. A munkáltatói jogkör gyakorlói kötelesek biztosítani, hogy a munkavállalók munkaszerződése megfeleljen a) a hatályos Munka törvénykönyvének, b) az Egyesület SzMSz-ének, c) a Elnökség által elfogadott Kompenzációs Szabályzatnak. Munkarend és munkaidő beosztás 48. A Tagintézmények Igazgatói kötetlen munkarendben dolgoznak. 49. A kötetlen munkarendben dolgozók saját maguk határozzák meg a napi munkaidő mértékét az előttük álló feladatok függvényében. 50. A munkáltatói jogkör gyakorlók a Tagintézmény ügyrendjében kötelesek meghatározni a Tagintézmény munkavállalóira vonatkozó munkarendet, amely lehet merev, rugalmas, kötetlen, egyenlőtlen. 51. A munkáltatói jogkör gyakorlója ugyancsak köteles a munkarend alapján az egyes munkavállalókra vonatkozó munkaidő beosztást elkészíteni a munkaidő kezdete és vége, valamint a munkaközi szünet időpontjai megjelölésével. 52. A munkaidő beosztása során figyelembe kell venni a napi, heti pihenőidőkre vonatkozó jogszabályi előírásokat. 53. A munkaidő beosztása során heti 40 óra munkaidőt kell alapul venni. 54. A heti 40 óra munkaidőt a tárgyhóban teljesíteni kell. Túlmunka 5

6 55. A munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult túlmunka elrendelésére. A túlmunka megváltását azonos tartamú szabadidővel kell megváltani legkésőbb a felmerülést követő hónap végéig. 56. Kötetlen munkaidőben alkalmazottak túlmunka ellenértékére nem jogosultak. Jelenléti ív 57. A munkaidőt jelenléti íven kell rögzíteni. 58. A munkaidő igazolására minden munkavállalónak jelenléti ívet kell vezetni. 59. A jelenléti íven fel kell tüntetni a munkavállaló nevét, beosztását, és a teljesített munkaidő adatait. 60. A jelenléti ívet a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles rendszerességgel ellenőrizni és láttamozni. 61. A jelenléti ív a bérelszámolás alapját képezi, ezért a szigorúan elszámolandó nyomtatványokhoz hasonló felelősséggel kell vezetni és őrizni. Szabadságolási terv 62. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a munkavállalókra vonatkozó éves szabadságolási tervet legkésőbb tárgyév május 1-ig elkészíteni. 63. A tervezés során az érintett alkalmazott igényét is figyelembe kell venni. 64. A munkáltatói jogkört gyakorlók kötelesek a szabadságot tárgyévben biztosítani. 65. A kiadott szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Munkabér megállapítása 66. Az Elnökség tagjainak tiszteletdíját, illetve a Tagintézmények és az Egyesület munkavállalóira vonatkozó munkabéreket a Elnökség által jóváhagyott Kompenzációs Szabályzat alapján kell meghatározni. 67. A Kompenzációs Szabályzat alapján az Egyesület munkavállalóinak, illetve a Tagintézmények Igazgatóinak a munkabérét az Egyesület Elnöke állapítja meg és a Elnökség hagyja jóvá. 68. A Kompenzációs Szabályzat alapján a Tagintézmények munkavállalóinak munkabérét a Tagintézmények Igazgatói állapítják meg. 69. A munkabér megállapítás vonatkozik az alkalmazáskori, valamint az évközi módosított munkabérekre is. 70. A Tagintézmények Igazgatói az önálló bérgazdálkodás során felelősek a felmentési időkre vonatkozó munkabérek és a végkielégítési összegek kifizetéséért. 71. A Tagintézmények Igazgatói kötelesek a konkrét munkaügyi adataikat munkarend, munkaidő beosztás saját ügyrendjükben rögzíteni. Munkavédelmi Szabályzat 6

7 72. Az Egyesület tevékenységére tekintettel külön munkavédelmi szabályzatot nem kell készíteni, az esetlegesen előforduló speciális munkavégzéshez a Tagintézmények az ügyrendjükben rögzítik a következőket: a) rögzítik a munkába állás egészségügyi, (pályaalkalmassági) feltételeit, ide értve az időszakos orvosi vizsgálatok időpontjait, b) rögzítik a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi vizsgáztatás mértékét, c) gondoskodnak a szükséges védőeszközökről és megállapítják az eljárásukra vonatkozó előírásokat, d) gondoskodnak a munkavédelmi ellenőrzésről és eljárnak a felmerült foglalkozási balesetekkel kapcsolatban. Az ügyrendben meg kell jelölni a munkavédelmi vezető személyét. 73. Az Egyesület alkalmazásában álló dolgozók munkakörükben kötelesek betartani mindazokat az általános higiéniai, életvédelmi és balesetvédelmi követelményeket (szokásos elektromos, gáz- és vízberendezések használata, irodatechnikai berendezések kezelése) amelyeknek ismerete általában elvárható. 74. Hatályon kívül helyezve. V. Fejezet Költségtérítés és szociálpolitikai kérdések Saját gépkocsi használata 75. Saját gépkocsi hivatalos célú használatára kötelezhető állandó jelleggel az Elnökség tagjai és a Tagintézmények Igazgatói. 76. Saját gépkocsi hivatalos célú eseti használatára kötelezheti a munkáltatói jogkör gyakorlója bármely dolgozóját. 77. A gépkocsi használat feltétele az érvényes forgalmi és vezetői engedély, valamint a kötelező biztosítás megléte. 78. A gépkocsi állandó, illetve eseti használatára a mindenkori állami normák előírásai szerinti térítés fizethető, az előzetesen engedélyezett mértékig. Az engedélyezés az Üzleti tervben vagy az Elnökség által történhet. VI. Fejezet Tagdíj 79. Az Egyesület bevételi forrását képezik a tagdíjak. 80. Az Egyesület rendes tagjainak esetében az éves tagdíj Ft (azaz ötezer forint). 81. A pártoló tag az Egyesülettel kötött egyedi megállapodásnak megfelelően köteles a tagdíjat fizetni, és/vagy az Egyesület anyagi támogatásban részesíteni 82. A tagfelvételről szóló döntés után számított 60 napon belül köteles a tag a tagdíjat átutalni az Egyesület számlaszámára. 7

8 83. Amennyiben a tag tagdíját fizetési felszólítás ellenére sem rendezi az Egyesület irányába, akkor kizárja önmagát és a székhelyén és telephelyé(ei)n működő közösségeket is a VOKE támogatásának lehetőségéből. VIII. Fejezet Ügyviteli szabályok 84. Az Egyesület és a Tagintézmények önálló ügyviteli rendszer alapján végzik feladataikat. 85. Az Egyesület központi iktatószámai: a) Közgyűlési határozatok: b) Elnökségi határozatok: c) Elnökségi határozatok: d) Egyesület Elnöki utasítások: e) Ügyvezető Elnöki utasítások: f) Belső szabályzatok: 86. A Tagintézmények az ügyrendjükben rögzítik az iktatásuk számrendszerét. 87. A Tagintézmények önálló iktatókönyvben iktatják valamennyi ki- és beérkező leveleiket. Az iktatás emelkedő sorszámozással történik. Az azonos ügyben készült levelek iktatására alszámozást kell alkalmazni. 88. Az iktatókönyv nyilvántartási adatai: a) iktatószám, b) érkeztetés időpontja, c) beküldő neve, hivatkozási száma, d) mellékletek száma, e) a küldemény tárgya, f) kezelői feljegyzések, g) irattári tételszám, h) irattárba helyezés időpontja. Önálló ügyekre külön iktatókönyv is alkalmazható. 89. Az érkeztetett iratokhoz a borítékot csatolni kell. 90. Az Ügyvezető Elnök vagy Elnök kijelöli (kiszignálja) az ügyintézőt. Az iraton a határidőre vagy esetleges minősítő szempontokra megjegyzést tehet. 91. Minden iratot és másolatot sorszámozásának megfelelően kell összegyűjtve tartani és irattározni. Az elintézett iratokat az irattárban kell tartani. 92. A határidős, folyamatban lévőn ügy iratait határidős nyilvántartás szerint kell az irattárban ideiglenesen elhelyezni. Az adott ügyiratot a feltüntetett határnapon ki kell emelni az irattárból és a felelős ügyintézőhöz kell kézbesíteni. 8

9 93. Az irattárba helyezés előtt ellenőrizni kell, hogy az ügyiratnak az iktatókönyvben feltüntetett szerelvénye rendelkezésre áll. 94. Az irattárba helyezés tényét és időpontját a tételszám rögzítése mellett az iktatókönyvbe fel kell jegyezni. 95. Az Egyesület iratanyaga az Egyesület székhelyén található. Az iratanyag a beérkező levelek, az alapdokumentumok, a hatályos szerződések eredeti példányát foglalja magában. Az eredeti dokumentumok nem adhatóak ki senkinek. Azokról fénymásolat készülhet, hiteles másolatként. 96. A hiteles másolat tartalma: a) - az eredeti dokumentum fénymásolt anyaga, b) - azon a következő mondat: Az eredetivel mindenben egyező, c) - az Egyesület Elnökének vagy Ügyvezető Elnökének aláírása, d) az Egyesület pecsétje. 97. Az elhelyezett irat csak átvételi elismervény mellett, hivatalos használatra adható ki. 98. Másolat kiadását az Egyesület Elnöke vagy Ügyvezető Elnöke engedélyezi. 99. Az iratokat általában a keletkezésük évét követő 5 naptári év letelte után selejtezni lehet, jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett A jegyzőkönyv nem selejtezhető, tartalmazza: a) a selejtezést végző szervezet nevét, b) a selejtezést elrendelő igazgató és a végrehajtó személyek nevét, c) a selejtezés kezdő és befejező időpontjait, d) a kiselejtezett irattári tételeket és az iratok tárgykörét Nem lehet selejtezni az Egyesület és a származtatott jogi személyek alapadatait tartalmazó, valamint a hatósági iratokat. Kiadmányozási jog 102. A kiadmányozás joga megegyezik az Alapszabályban rögzített aláírási joggal. Ügyintézési határidő 103. A beérkezett levelekre, megkeresésekre 30 napon belül kell válaszolni Amennyiben hatóság, vagy bíróság ennél rövidebb határidőt szab meg, akkor a megjelölt határidő az irányadó Amennyiben az ügy érdemi intézése egyéb ügyekben 30 nap alatt nem végezhető el, akkor az érintett megkeresésre indokolással ellátott közbenső választ kell küldeni Az Egyesület belső ügyeiben a tényálláshoz képest azonnali intézkedés, válaszadás szükséges. Bélyegzők készítése, használata 9

10 107. Az Egyesület, valamint a Tagintézmények a működésükhöz szükséges cégbélyegzőket jogosultak elkészíttetni Az elkészített bélyegzőket kötelesek nyilvántartásba venni a sorszám, a bélyegző lenyomat, a használó személy adatainak feltüntetésével A bélyegzőt használó személy köteles írásbeli átvételi elismervényt aláírni A bélyegző nyilvántartást a szigorúan elszámolandó nyomtatványokhoz hasonló módon kell megőrizni Egy bélyegző az Egyesület székhelyén van, egy bélyegző pedig az Ügyvezető Elnöknél A bélyegzőket használatuk után elzárt helyen kell tartani. IX. Fejezet Egyesületre vonatkozó gazdálkodási szabályok 113. Az Egyesület saját bevételeiből önállóan gazdálkodik Saját bevételnek minősülnek a rendes tagok tagdíjai, pártoló tagok adományai, az Egyesület vállalkozási bevételei, illetve a különféle támogatások Kötelezettséget csak a Kompenzációs Szabályzat alapján az Üzleti tervvel összhangban úgy vállalhat, hogy arra az anyagi fedezet rendelkezésre áll Az Egyesület Elnöke az Alapszabály 18/A (3.) i. pontja alapján Ft értékhatárig önállóan kötelezettséget vállalhat az éves üzleti terv keretén belül Ft értékhatár felett az Elnökség előzetes hozzájárulása szükséges. Abban az esetben, ha a kötelezettség vállalás meghaladja az Ft-ot a Elnökség utólagos tájékoztatása szükséges Az Egyesület Elnök, valamint az Ügyvezető Elnök teljes polgári jogon felelősek a gazdálkodás előírásainak betartásáért Az Ügyvezető Elnök: a) elkészíti az Egyesület önálló Számviteli politikáját, mely tartalmazza a Pénzkezelési Szabályzatot, a Számlarendet, a Számlatükröt, a Bizonylati rendet, b) irányítja az Egyesület gazdálkodását, c) gondoskodik a fizetési kötelezettségek időbeli, teljes körű teljesítéséről, d) gondoskodik a bizonylati rend betartásáról, e) megszervezi a zárlati munkálatokat, f) összeállítja az évzáró beszámolót, g) előkészíti az éves Üzleti tervet, az ehhez kapcsolódó mérleget és a vagyonkimutatást Az Elnök és az Ügyvezető Elnök a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatosan az Egyesület Pénzkezelési Szabályzatában meghatározott feltételek szerint járhat el Az Egyesület Elnök, valamint az Ügyvezető Elnök teljes polgári jogon felelős a gazdálkodásra vonatkozó előírások betartásáért. 10

11 X. Fejezet A Tagintézmények szervezete és működése 121. E jogi személyek szerves részét képezik az Egyesületnek, ugyanakkor saját szervezetük tekintetében relatív önállósággal bírnak A Tagintézmények élén az Igazgató, mint egyszemélyi felelős vezető áll A Tagintézmények az Alapszabályban és SZMSZ-ben rögzített hatáskörüket önállóan gyakorolják, azokat más szervek nem vonhatják el Az Tagintézmények önállóan gyakorolják az alábbiakat: a) az Alapszabály felhatalmazása alapján önálló adó-, tb-, és bankszámlát nyitnak. b) A Tagintézményeket az Igazgatók képviselik, és önállóan jegyzik. A cégjegyzés úgy történik, hogy a jogi személy szervezeti egység nevéhez hozzákapcsolják a saját név aláírásukat. c) A Tagintézmények Igazgatója a Tagintézmények munkavállalói tekintetében teljes körűen gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket. Ennek során dönt a dolgozók felvételéről, munkaviszony megszüntetésekről, az alkalmazandó munkaidő beosztásáról, a konkrét munkarend megállapításáról, a pihenőidők, így a szabadságok biztosításáról. d) Az Igazgató elkészíti a szervezete ügyrendjét és a kapcsolódó munkaköri leírásokat. e) Az Igazgató felelős az állami előírások, így különösen a munkavédelem, tűzvédelem, adózási jogszabályok, társadalombiztosítási előírások betartásáért. Felelős az adó és a tb. járulékok időben történő befizetéséért. f) A Tagintézmény Igazgatója útján minden Egyesületet érintői ügyhöz kezdeményező javaslatokat tehetnek. A javaslatokat írásban az Egyesület Elnökének, illetve az Ügyvezető Elnöknek kell elküldeni. g) A Tagintézmények kizárólag az őket érintő kérdésekben jogosultak a sajtót tájékoztatni. A tájékoztatóról kötelesek az Egyesület Elnökének és Ügyvezető Elnökének figyelmét felhívni. h) A Tagintézmények saját területükön önállóan jogosultak kapcsolatot tartani más társadalmi szervezetekkel, gazdálkodókkal, támogatókkal A Tagintézmények szervezetét és működésüket az Egyesület Alapszabályának és SzMSz-ének alapján az Igazgatók alakítják ki önállóan. Tagintézményre vonatkozó gazdálkodási szabályok 126. A Tagintézmény saját bevételeiből önállóan gazdálkodik azzal, hogy a szervezeti egység elkülönített vagyonából ki nem elégíthető hitelezői igényekért az Egyesület a szervezeti egység jogi személyiségének fennállása alatt és ezt követően is köteles helytállni. a) elkészítik az éves Üzleti tervüket, amelyekben fel kell tüntetni a tervezett bevételi forrásokat és azok összegeit. 11

12 b) Az Egyesülettől, vagy a MÁV Csoporttól kapott támogatásokat rendeltetésszerűen kell felhasználniuk. c) A gazdálkodás során negatív eredmény felmerülését a Tagintézmények azonnal jelezniük kell az Egyesület Elnökének vagy és Ügyvezető Elnökének.Saját bevételnek minősölnek a rendes tagok tagdíjai, pártoló tagok adományai, a Tagintézmény vállalkozási bevételei, illetve a különféle támogatások.. d) A Tagintézmény kötelezettséget csak a Kompenzációs Szabályzat, illetve a Támogatási Szabályzat alapján, az Üzleti tervvel összhangban úgy vállalhat, hogy arra az anyagi fedezet rendelkezésre áll e) A jogi személy szervezeti egységek kötelesek negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napját követő hónap 20. (huszadik) napjáig az Elnöknek megküldeni a negyedéves gazdálkodásukról (különösen kötelezettségvállalásaikról) elkészített beszámolót és az ahhoz kapcsolódó főkönyvi kivonatot Az Igazgató:. a) elkészíti a Tagintézmény önálló Számviteli politikáját, mely tartalmazza a Pénzkezelési Szabályzatot, a Számlarendet, a Számlatükröt, a Bizonylati rendet. A Számvitlei politikát az Egyesület Számviteli politikájának alapján kell elkészíteni, b) irányítja a Tagintézmények gazdálkodását, c) gondoskodik a fizetési kötelezettségek időbeli, teljes körű teljesítéséről, d) gondoskodik a bizonylati rend betartásáról, e) megszervezi a zárlati munkálatokat, f) összeállítja az évzáró beszámolót, g) előkészíti az éves Üzleti tervet, az ehhez kapcsolódó mérleget és a vagyonkimutatást Az Igazgató teljes polgári jogon felelős a gazdálkodásra vonatkozó előírások betartásáért, különös tekintettel a 126/d. pont szerinti kötelezettségvállalási korlátok megsértésével az Egyesületnek okozott károkért. 12

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Iratkezelési Szabályzatát (továbbiakban:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata

A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata I. fejezet Rábapatona Önkormányzat Képviselő testülete az SZMSZ 65.. rendelkezése alapján az ában meghatározott feladatok ellátására

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 / 7 Bevezet 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) Szervezeti és M ködési Szabályzatának (továbbiakban

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Alapítvány Kuratóriuma 2004.11.09. ülésén 1 1. Az alapítvány alapadatai Az alapítvány neve: Értelmes Élet Alapítvány Az alapítvány

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben