A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülésének 1. számú napirendi pontja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülésének 1. számú napirendi pontja"

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülésének 1. számú napirendi pontja Döntés Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés Tolna megye jelenleg hatályos területrendezési tervét az 1/2005. (II. 21.) kgy. rendelettel alkotta meg, és a 4/2005. (II. 21.) kgy. határozatában döntött a megyei szabályozás irányelveiről és a területrendezés intézkedési teendőiről. A megyei területrendezési terv egyrészt az országos és térségi szintű fejlesztési igényeket, másrészt pedig a települések egyedi fejlesztési igényeit, illetve a helyi és a térségi igényeket hivatott a jogszabályok szabta keretek között összehangolni oly módon, hogy azok térben összerendezettek, összeszervezettek legyenek, és amelyekhez a helyi fejlesztési igényeket hozzá kell igazítani a településrendezési tervek kidolgozása, felülvizsgálata, módosítása esetén. Tolna Megye Területrendezési Terve megyénk területére kiterjedően meghatározza az egyes térségek terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A 2005 óta eltelt időszak alatt az Országos Területrendezés Tervről szóló évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) többször a évi L. törvénnyel pedig jelentős mértékben módosult. Az OTrT 30. (3) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket december 31-ig a benne foglaltakkal összhangba kell hozni. Az OTrT előírásából adódó kötelezettség végrehajtása, valamint a megyénkben zajló, illetve tervezett térségi jelentőségű, továbbá a megyét érintő nagytérségi szintű térátalakító folyamatok időközi változásainak beépítése érdekében szükségessé vált Tolna megye jelenleg hatályos területrendezési tervének a módosítása. Ebből adódóan Önkormányzatunk évekre szóló, 51/2011. (IV. 28.) kgy. határozattal jóváhagyott ciklusprogramja is feladatként határozza meg a módosítás elkészítését. A Területrendezési Terv módosításának évben becsült összköltsége 14 millió Ft volt. A módosítás finanszírozása érdekében Önkormányzatunk október 12- én, a 12/2010. (IV.7.) NFGM rendelet 10. (1) bekezdésében foglaltak értelmében egyedi támogatási kérelemmel fordult a Magyar Köztársaság Belügyminiszteréhez, 1

2 aminek eredményeként Belügyminiszter Úr december 11-én egyedi támogatási döntés keretében 11,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítását hagyta jóvá a Területrendezési Terv módosításának javaslattevő fázisát tartalmazó dokumentációja elkészítéséhez. A támogatási szerződés február 28-án jött létre. A támogatás elszámolásának végső határideje: június 30. volt. A minisztériumi támogatási szerződés létrejöttét követően a Területrendezési Terv módosítását előkészítő tervező kiválasztása érdekében Önkormányzatunk február 7-én tekintettel a 14 millió Ft összegű becsült összköltségre általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében négy céget kért fel ajánlattételre. Az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlat érkezett, mely megfelelt mind a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben, mint pedig az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt előírásoknak, így az ajánlatot benyújtó KÖRNYEZETTERV Kft-vel (székhely: 1029 Budapest, József A. u. 53.) március 18-án sor került a tervezési szerződés megkötésére. A feladat ütemezésében meghatározó szerepet töltött be a minisztériumi támogatási szerződésben előírt június 30-i végső elszámolási határidő, melyből adódóan a tervezőnek a javaslattevő fázist tartalmazó dokumentációt a feladat időigényéhez képest jelentősen rövidebb idő alatt kellett elkészítenie. A tervezési szerződés 2. sz. mellékletében foglaltak értelmében a módosítás ütemterve két fő szakaszra épül: I. az előkészítő és javaslattevő összevont fázis egyeztetési tervdokumentáció elkészítése, környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat elkészítése, környezeti vizsgálat dokumentációjának elkészítése határidő: május 31. II. végleges jóváhagyott tervdokumentáció elkészítése határidő: december 1. Tervező a javaslattevő fázist tartalmazó dokumentációt az ütemtervnek megfelelően leszállította Önkormányzatunk részére. A minisztériumi támogatási szerződés szerinti szakmai és pénzügyi beszámoló jelentésünk megküldését követően a Belügyminisztérium Pénzügyi Erőforrásgazdálkodási Főosztályának vezetője a június 23-án kelt levelében tájékoztatott, hogy Önkormányzatunk eleget tett a szerződéses beszámolási kötelezettségének, és egyidejűleg intézkedett a támogatási összeg utófinanszírozásos formában történő átutalásáról. A beszámoló elkészítése után került sor a javaslattévő fázis véleményezési dokumentációjának a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: területfejlesztési törvény) 23/C. (1) bekezdésében, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdésében előírtak szerinti széleskörű egyeztetésére. Az eljárás során beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok feldolgozását követően a Tervező elkészítette a Tolna Megye Területrendezési Terv módosítása és a Környezeti értékelés dokumentumok elfogadási fázis véleményezési anyagait. 2

3 Az egyeztetési eljárásba bevont szervezetek körét, a beérkezett véleményeket, valamint a véleményezési eljárás eredményeit A Javaslattevő fázis véleményezési eljárásának eredménye elnevezésű dokumentum mutatja be, tartalmazza és foglalja össze. E dokumentumok a Tisztelt Közgyűlési Tagok, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai részére előzetes megismerésre, áttekintésre a szeptember 23-i közgyűlést követően CD adathordozón átadásra, megküldésre kerültek. Ezzel párhuzamosan a véleményezési dokumentációt Önkormányzatunk a területfejlesztési törvény 23/C. (4) bekezdésében foglaltak értelmében szakmai véleményezésre megküldte Zambó Terézia állami főépítész részére. Főépítész Asszony a november 5-én kelt levelében összességében pozitívan értékelte a módosítási dokumentációt, és a megyei területrendezési tervnek az országos térségi tervekkel való összhangja érdekében néhány eltérés javításának szükségességét állapította meg. A vélemény függvényében a tervet elfogadásra javasolja, és az eltérések áttekintése, javítása után a Minisztérium felé felterjeszthetőnek tartja. Az állami főépítészi szakmai vélemény az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! A területfejlesztési törvény 23/C. (5) bekezdésében foglaltak értelmében Önkormányzatunk a területrendezési terv módosításáról szóló rendeletét a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadhatja el. A miniszteri állásfoglalás beszerzéséhez szükséges - a véleményezési, egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok; - az állami főépítész szakmai véleményében meghatározott eltérések javításának; - valamint a Területrendezési Terv módosításának Elfogadási fázis tervdokumentációjának megtárgyalása, végleges jóváhagyása. Javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés hagyja jóvá a véleményezési, egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok közül A javaslattevő fázis véleményezési eljárásának eredménye elnevezésű dokumentumban bemutatott, a Tervező által elfogadott és átvezetett véleményeket. Ezen vélemények a Tolna Megye Területrendezési Terv módosítása Elfogadási fázis Véleményezési anyag című dokumentumban szürke színnel kiemelten szerepelnek. A javaslattevő fázis véleményezési eljárásának eredménye elnevezésű dokumentumban bemutatott, a Tervező által el nem fogadott és indoklással alátámasztott véleményekről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is állást foglal, melynek eredményeként javaslatot alakít ki azok dokumentumba történő szerepeltetésének kérdésében. Javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a véleményezési, egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok közül A javaslattevő fázis véleményezési eljárásnak eredménye elnevezésű dokumentumban bemutatott, a Tervező által el nem fogadott és indoklással alátámasztott vélemények (2. sz. 3

4 melléklet) kapcsán fogadja el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3. sz. melléklet szerinti javaslatát. Javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés az állami főépítész szakmai véleményében meghatározott eltérések módosítási dokumentációban történő javítását részben a Tervező álláspontját is figyelembe véve az alábbiak szerint hagyja jóvá: - 1. A megye déli határa mentén a tervezett M9-es gyorsforgalmú út Dombóvár és Nagymányok területe között rövid szakaszon Baranya megyében halad, ezért az átláthatóság érdekében Tolna Megye Térségi Szerkezeti Tervében a Tervező ábrázolja az út nyomvonalának folyamatosságát A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetek esetében Hőgyésztől dél-nyugatra, illetve Szekszárdtól délre, Mőcsény és Alsónána községek térségében a megyei terv nem ábrázol területeket. A Tervező áttekintést követően javítsa az eltérést A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetek esetében Szekszárd környékén az övezet jelölésében a megyei terv mozaikosabban határol. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága adatszolgáltatása alapján a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 23/A. c), pontjával összhangban jelölte ki a terv, így javítása nem indokolt Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetek esetében a Szekszárd alatt szélesen elhúzódó övezetet nagy eltéréssel, hiányosan ábrázolja a megyei terv. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény (OTrT) az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezet által érintett településeket jelölte ki. A megyei terv feladata volt a konkrét övezeti terület kijelölése, így nincs ellentmondás az OTrT és a megyei terv között. Az övezet kijelölése a hatályos megyei terv tájképvédelmi terület övezetéhez illeszkedik, így a javítás nem indokolt. Végül javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés döntsön az előzőek mentén véglegesítésre kerülő Tolna Megye Területrendezési Terv módosítása dokumentáció miniszteri véleményezésre történő jóváhagyásáról. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról: 1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának a javaslattevő fázis véleményezési eljárása eredményeként dokumentált véleményeket, valamint az azokkal kapcsolatos tervezői válaszokat. 2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 1.) pontja szerinti tervezői válaszok közül a Tervező által elfogadásra 4

5 javasolt és ezáltal a Területrendezési Terv módosítási dokumentációban átvezetett véleményeket. 3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1.) pontja szerinti tervezői válaszok közül a Tervező által elfogadása nem javasolt véleményekről a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint dönt. 4.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az állami főépítész szakmai véleményében meghatározott következő észrevételek beépítését Tolna Megye Területrendezési Tervébe: - 1. A megye déli határa mentén a tervezett M9- es gyorsforgalmú út Dombóvár és Nagymányok területe között rövid szakaszon Baranya megyében halad, ezért az átláthatóság érdekében Tolna Megye Térségi Szerkezeti Tervében a Tervező ábrázolja az út nyomvonalának folyamatosságát A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetek esetében Hőgyésztől dél-nyugatra, illetve Szekszárdtól délre, Mőcsény és Alsónána községek térségében a megyei terv nem ábrázol területeket. A Tervező áttekintést követően javítsa az eltérést. 5.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1.) 4.) pontjaiban foglalt rendelkezések mentén kiegészített és átdolgozott Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadási fázis dokumentációját miniszteri véleményezésre alkalmasnak tartja, és felhatalmazza Elnökét, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/C. (5) bekezdésében foglaltak értelmében a területrendezésért felelős miniszternek véleményezésre megküldje. Határidő: Felelős: azonnal dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Szekszárd, november 22. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke 5

6

7

8 TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA AZ EL NEM FOGADOTT VÉLEMÉNYEK INDOKLÁSA Térségi szerkezeti terv 2. sz. melléklet - M9 autópálya tervezett nyomvonala. A javaslattevő fázis szerinti térségi szerkezeti terv az M9 autópálya tervezett nyomvonalát az Ország Szerkezeti Terve (OTrT) szerinti nyomvonalon tüntette fel. Több véleményez_ felhívta a tervez_k figyelmét, hogy folyamatban van az M9 gyorsforgalmi út nyomvonal kijelölése. A NIF Zrt. véleménye szerint a nyomvonal változatok közül a legkevésbé támogatott nyomvonal az OTrT szerinti. A leginkább támogatott nyomvonal attól északra haladna. (A nyomvonal változatokat a közlekedési alátámasztó munkarész tartalmazta.) A területfeljesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/A..(1) bekezdése szerint a megyei területrendezési tervek készítése során a, az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények helyét az Országos Területrendezési Tervben meghatározott térbeli rend figyelembe vételével kell feltüntetni; b, az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a tervezési területre vetített hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az Országos Területrendezési Terv szerkezeti tervében (2. számú rajzi mellékletében) ábrázolt nyomvonal-változattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt; A preferált nyomvonal több mint 10%-kal hosszabb az OTrT szerinti nyomvonalnál, így csak területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás és területrendezési hatósági engedély alapján ábrázolhatnánk a terven. Erre vonatkozó szerződése tervezőknek nincs, illetve az engedélyezési eljárás időigénye sem tette volna lehetővé az új nyomvonal beillesztését a tervbe. Erre a nyomvonalak engedélyezési eljárása keretében az új nyomvonal területrendezési tervbe történő beillesztésével nyílik majd lehetőség. - A rendelet tervezet 3..-ának törlését javasolta a Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium. 3.. Ha a település ezen rendelet hatályba lépése előtt már hatályos településszerkezeti terve által kijelölt belterület és az ahhoz szervesen kapcsolódó beépített és beépítésre szánt területek együttes területe, továbbá a beépített és beépítésre szánt külterületi lakott helyek területe nagyobb, mint a térségi szerkezeti terv szerinti települési terület, akkor a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a településszerkezeti terv szerinti jellemzően beépített és beépítésre szánt együttes területet kell települési területként figyelembe venni. A szabály törlését javasló minisztériumok arra hivatkoztak, hogy a területrendezési terveknek a hatályos településrendezési tervekben kijelölt települési területek figyelembe vételével kell készülniük, így ez a szabály felesleges. Másrészről viszont a megyei tervek magasabb szintűek a településrendezési terveknél, így nem kell figyelembe venni a már kijelölt települési területeket, ha azok olyan övezetekre fednek rá, amelyek nem adnának lehetőséget beépítésre szánt területek kijelölésére. KÖRNYEZETTERV KFT augusztus

9 TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA Tervezők álláspontja, hogy ezt a szabályt meg kell tartani a rendeletben. Az előzetes véleményezés során a településeknek alig több mint fele küldte el a településszerkezeti tervét. A javaslattevő fázis során összesen 23 település véleményezte a tervet. A megyei terv tervezőinek arra lehetőségük nincs, hogy minden település rendezési tervét kikönyörögjék. Viszont büntetni sem szeretnék a megye településeit. Ezért fontosnak tartjuk a szabály megtartását. Ezt a szabályt a szomszédos Somogy megye 13/2011. (IV.26.) Önkormányzati rendelettel módosított területrendezési terve is tartalmazza. A Belügyminisztérium Somogy megye esetében ezen szabályt sem a javaslattevő fázis véleményezése során, sem a záró véleményében nem kifogásolta! - A rendelet 2. melléklete szerint a 400 kv-os villamosenergia-átviteli hálózat elnevezései, a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek felsorolása és megnevezése, továbbá a térségi szerkezeti terv jelkulcsa szerinti térségi szénhidrogén szállítóvezeték megnevezés nincs összhangban az ágazat által alkalmazott megnevezésekkel. A terv a villamosenergia-átviteli hálózat 400 kv-os elemeit és a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékeket az OTrT szerint sorolta fel. A tartalmi követelmények ezen felül az átvitelt befolyásoló 120 kv-os elosztó hálózatot és a térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózatok ábrázolására, illetve a térségi szénhidrogén szállítóvezeték ábrázolására adnak lehetőséget. - Az állami főépítész kérte, hogy a földtani veszélyforrás területét a terv vonatkozó övezete ne csak az érintett települések szerint, hanem a konkrét területekkel jelölje ki. Erre a vonatkozó jogszabályok szerint nincs lehetőség. A rendelettel jóváhagyandó munkarészben a földtani veszélyforrás területét az érintett települések megjelölésével jelölheti ki a terv. A konkrét területeket az érdekelt államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján a településrendezési tervekben kell kijelölni. - A Vidékfejlesztési Minisztérium nem ért egyet a tájképvédelmi területek kijelölésének módszertanával, mert az eltér a BCE által kidolgozott módszertantól. A tájképvédelmi övezeteket a terv az OTrT-vel összhangban a megye táji értékeit figyelembe véve jelölte ki, mivel jogszabály nem kötelez a BCE által kidolgozott módszertan alkalmazására. Az övezetek területét a konkrét észrevételek alapján javítani tudtuk. Az általános bírálat nem elfogadható. - A Belügyminisztérium szerint a terv szerinti ökológiai hálózat övezeteinek területe nem azonos az OTrT szerinti ökológiai hálózattal. A terv az ökológiai hálózat területét a vonatkozó jogszabályok szerint ágazati adatszolgáltatás szerint jelölte ki. Nincs szabály arra, hogy az adatszolgáltatásnak nem szabad eltérnie az OTrT által kijelölt területtől. - A Belügyminisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal egyaránt kifogásolta a határozat tervezet következő ajánlását: Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület településrendezési tervi kijelölése során figyelembe kell venni, hogy külszíni művelésű bányatelek csak magterület, ökológiai folyosó övezetén, valamint világörökség és világörökség-várományos területen kívül jelölhető ki. (A vélemények alapján pontosított ajánlás) Ez az ajánlás azért fontos, mert az OTrT 16/A..-a szerint az ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. KÖRNYEZETTERV KFT augusztus

10 TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA Az OTrT 17..-a szerint azonban magterület övezetében, a 10..-a szerint ökológiai folyosó övezetében, a 22/A..-a szerint világörökség és világörökség-várományos területen új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. A három övezet területén tehát, ha az ásványi nyersanyag csak külszíni műveléssel lenne kitermelhető, akkor az nem tekinthető ásványi nyersanyag-gazdálkodási területnek, hiszen azzal az ásványi nyersanyaggal gazdálkodni az OTrT szerint nem lehet. Ezért fontos, hogy a településrendezés során az ajánlást vegyék komolyan, mert ellenkező esetben a településrendezési terv félrevezeti a bányavállakozókat, érintett telkek tulajdonosait. Ha ugyanis a településrendezési terv az ökológiai folyosó, magterület, világörökség és világörökség-várományos terület övezetében is kijelöli az ásványi nyersanyaggazdálkodási területet, akkor azt a látszatot kelti, hogy ott bányatelek is kialakítható! Holott külszíni kitermelés esetén erre lehetőség nincs. Ennek az ellentmondásnak a kiküszöbölésére fontos az ajánlás megtartása. - A szőlő- és gyümölcskataszteri területeken a beépítésre szánt területek kialakítására vonatkozó korlátozások feloldását a Vidékfejlesztési Minisztérium nem javasolja, nem ért egyet a következő intézkedési javaslatokkal: 4.5.a. A törvény 8..(1) bekezdése szerint Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. A módosítási javaslat: Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. 4.5.b. A törvény 8..(2) bekezdése szerint Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. A módosítási javaslat: Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. Az OTrT vonatkozó 8..(1) és 8..(2) bekezdése azért elfogadhatatlan, mert még a KGST-hez kapcsolódó és azóta nem felülvizsgált kataszterekhez kapcsolódik. Ez pedig azért elfogadhatatlan, mert a túldimenzionált kataszterek jelentős részén már nemigen várható sem szőlőtermesztés, sem gyümölcstermesztés. Az optimális megoldás a kataszterek felülvizsgálata lenne az Európai Unió irányelveihez igazítva. Ezt azonban a megye hiába kezdeményezné, az illetékes minisztériumot munkára fogni nemigen lehetne. Ezt igazolja a vélemény is. Ezért választottuk az egyszerűbb és igen könnyen kivitelezhető jogi megoldást: a II. osztályú kataszteri területek törlését az OTrT-ből. Ezzel nem ösztönözni kívánjuk a beépítésre szánt területek kialakítását, hanem nem kívánjuk feleslegesen korlátozni. A településrendezés során az érintett településeknek be kellene szerezniük a településükre vonatkozó szőlő- és gyümölcskatasztereket. Ez rendkívül idő és költségigényes feladat. Ha a fejlesztési igény kataszterbe esik, akkor az érintett területeket ki kell vetetni a kataszterből. Ez ugyancsak időigényes, költségigényes és bonyolult feladat. Ezt követően kerülhet sor az adott terület fejlesztési igénynek megfelelő szabályozására. - Az állami főépítész és a területi tervtanács javasolta, hogy készüljön térségi területfelhasználási egységenként és övezetenként területi kimutatás a települések KÖRNYEZETTERV KFT augusztus

11 TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA érintettségéről. Ez ugyanis jelentős mértékben megkönnyítené a településtervezők munkáját, és a területrendezési terv és településrendezési tervek összhangjának értékelését. Ez időben és a szerződésben foglaltak szerint sem férne bele a tervezési folyamatba. A tartalmi követelmények szerint a megyei területrendezési terveknek nem feladata a településenkénti kimutatás elkészítése. A már jóváhagyott terv területfelhasználási egységeinek és az övezeteknek a településenkénti bontása és területi kimutatás készítése külön szerződés keretében elkészíthető. KÖRNYEZETTERV KFT augusztus

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2011. év december hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

2011. év december hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI Szám: 635-3/2011. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 13/2011. (XI. 30.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/4934/2008. Munkaanyag a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyiratszám: 4658/2016. Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS

2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 1. A térségi szerkezeti tervlap kategóriáit, megnevezéseit illetve a rendelet 2. számú mellékletének megnevezéseit és

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása TeIR Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HATÁROZATOK... 5 3. LEKÉRDEZÉSEK... 9 3.1. Területrendezési

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

1. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER

1. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 1. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER 1. A térségi szerkezeti tervlap kategóriáit, megnevezéseit illetve a rendelet 2. számú mellékletének megnevezéseit és

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Rendezési Terv módosítás

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező:

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Győrzámoly Településrendezési eszközök Módosítása

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:116-6/2016. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 116-94/2016., 116-95/2016. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 1 TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről

Részletesebben

zat az letrendezési Tervben

zat az letrendezési Tervben Közlekedés-hálózat zat az Országos Területrendez letrendezési Tervben Dr. Tompai Géza fıosztályvezetı Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fısztály 2007. május

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2011. JÚNIUS 1085 Budapest

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8.

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2016. MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. 1 MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ TELEPÜLÉSTERVEZÉS HÜBNER TERVEZŐ KFT

Részletesebben

53. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

53. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 53. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Térségi szerkezeti tervlap Aggtelek-Égerszög, Égerszög-Imola, Égerszög-Teresztenye-Tornakápolna-Varbóc, Szögliget-Szilice, Hidvégardó-Tornahorváti,

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben