KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Váci út 30. Tel: Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. Forgalmazó: QUAESTOR Értékpapír Nyrt Budapest, Váci út 30. Az Alap módosított Kezelési Szabályzatát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-103/2013. számú, március 26. napján kelt határozatával engedélyezte. Hatályos: április 04. napjától azzal, hogy a befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 114. (1) bek. d) pontjában foglaltakra figyelemmel jelen Kezelési Szabályzat pontja, továbbá a Batv (1) bek. b) pontjában foglaltakra figyelemmel jelen Kezelési Szabályzat pontja május 04. napján lép hatályba

2 1. A befektetési alapra vonatkozó információk 1.1. A befektetési alap neve, típusa A befektetési alap neve: QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap A befektetési alap típusa: A befektetési alap mőködési formája (zártkörő vagy nyilvános) A befektetési alap nyilvános. A befektetési alap fajtája (nyíltvégő vagy zártvégő) A befektetési alap nyíltvégő. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott A befektetési alap futamideje a Felügyelet által történı nyilvántartásba vételétıl határozatlan ideig tart. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap. A befektetési alap elsıdleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) A befektetési alap elsıdleges eszközkategória típusa: értékpapíralap A befektetési alap nyilvántartásba vételének dátuma. Határozott futamidı esetén a futamidı végének feltüntetése A Zürich Deviza Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Pénz és Tıkepiaci Felügyelet október 7- én vette nyilvántartásba, ,-forint saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: / Elszámolási és hozamfizetési napok A befektetési alap tıkenövekménye az adott napon számított nettó eszközérték és az alapra kibocsátott forgalomban lévı befektetési jegyek névértékének különbözete, amennyiben pozitív. Az Alap nem fizet hozamot, a mőködés során képzıdı tıkenövekményt mely kamatból és árfolyamnyereségbıl tevıdhet össze folyamatosan újra befekteti. Az egyszeri hozam, illetve tıkekifizetés helyett az Alapkezelı folyamatos napi értéken történı visszavásárlási kötelezettséget vállal, amivel garantálja, hogy a befektetık jegyeik részleges vagy teljes visszaváltásával nyereségükhöz tetszıleges idıpontban hozzájussanak és azt, mint árfolyamnyereséget realizálhassák. 2

3 1.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának és értékesítésének módja, feltételei A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása Az Alapot az Alapkezelı nyíltvégő értékpapír befektetési alapként hozta létre, visszaváltható befektetési jegyek forgalomba hozatalával. Az Alapkezelı az Alap nyilvántartásba vételét követı banki munkanapon megkezdte a befektetési jegyek folyamatos nyilvános forgalmazását; az Alapkezelı a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának lebonyolításával a Forgalmazót bízta meg. A Forgalmazó fenti tevékenység ellátására harmadik személyt vehet igénybe, azonban ilyenkor is úgy felel, mintha saját maga járna el. A folyamatos forgalmazás során az Alap befektetési jegyeit az Alapkezelı kizárólag a Kezelési Szabályzatban meghatározott forgalmazási helyeken forgalmazza. A Forgalmazó minden banki munkanapon köteles a befektetési jegyekre vételi, illetve visszaváltási megbízást felvenni Forgalmazási helyek A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. fiókhálózata, valamint ügynökként a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. fiókhálózata. A fiókok listáját jelen Kezelési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza Forgalmazási órák munkanapokon óráig, pénztári órák: óráig Forgalmazás módja (eladás-visszaváltás) Az Alapkezelı a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának lebonyolítására a Forgalmazót bízza meg. A Forgalmazó a fenti tevékenység ellátására harmadik személyt vehet igénybe, akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el. Az igénybe vett ügynökök listáját a Kezelési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a befektetési jegyek dematerializáltak a befektetési jegyek megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történı terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A befektetési jegy tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek számláján a befektetési jegyet nyilvántartják. A befektetési jegy tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési szolgáltató vezet. Az értékpapírszámla értékpapírszámla-szerzıdéssel jön létre. Értékpapírszámla-szerzıdéssel a számlavezetı kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerzıdı fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetınél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerő rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésrıl és a számla egyenlegérıl a számlatulajdonost értesíti A Befektetési jegyek vételének módja, valamint a befektetı által adott megbízás felvétele és az elszámolás értéknapja közti idıköz bemutatása A befektetési jegyek folyamatos forgalmazási idıszakában a Befektetık a befektetési jegyeket a Forgalmazóval a megkötött Számlaszerzıdés és a befektetési jegyek vételére vonatkozó 3

4 megbízási szerzıdés megkötésével, azok Forgalmazóhoz történı eljuttatásával, a vételár és az eladási jutalék megfizetésével vásárolhatják meg. A befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízási (bizományosi) szerzıdéseket a Befektetık a Forgalmazási helyhez személyesen vagy meghatalmazottjuk útján juttathatják el. A vételi megbízási szerzıdésen megjelölt vételár, továbbá a Forgalmazó által felszámított eladási jutalék megfizetése készpénzzel a forgalmazási helyen a Forgalmazó pénztárába történı befizetéssel, illetve a Forgalmazó KELER Zrt.-nél vezetett elszámolási számlájára történı átutalással teljesíthetı. A Forgalmazó a Befektetı vételi megbízását a vételárnak és az eladási jutalék összegének a Forgalmazó fent megjelölt számláján ténylegesen megtörtént jóváírásának értéknapján, illetve a Forgalmazó a pénztárában történt befizetés napján (T nap) érvényes, T+2 nap közzétett forgalmazási árfolyam alapján, a T+2 napon teljesíti. Azon megbízások, ahol a vételi megbízási szerzıdés megérkezett a forgalmazási helyhez, de az eladási jutalékkal növelt vételár nem érkezett meg a fent megjelölt számlára, a vételi megbízást megérkezését követı 30. naptári nap elteltével, hatályát veszti. Azon megbízások esetében - ahol a megbízási szerzıdésen megjelölt eladási jutalékkal növelt vételár kevesebb, mint a Befektetı által átutalt és a Forgalmazó fent említett számláján ténylegesen jóváírt összeg - a Forgalmazó, a ténylegesen jóváírt összeg erejéig teljesíti a megbízást A befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei, valamint azok a körülmények, amelyek miatt a visszaváltás felfüggeszthetı. A részalapok közötti váltás feltételei, költségei Befektetési jegyek visszaváltása A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a Befektetık a tulajdonukban álló és a Forgalmazónál értékpapírszámlán lévı befektetési jegyeket a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó, szabályszerően kitöltött megbízási szerzıdés aláírásával és annak a Forgalmazóhoz történı eljuttatásával válthatják vissza. Azok a Befektetık, akik fizikailag kinyomtatott befektetési jeggyel rendelkeznek a visszaváltást megelızıen a Forgalmazónál letétbe kell, hogy helyezzék értékpapírjaikat. A Forgalmazó a Befektetık által, a Forgalmazóhoz eljuttatott visszaváltási megbízást a megbízásnak a forgalmazási helyhez pénztári órákban történı megérkezésének napján (T nap) érvényes - T+2 nap közzétett - árfolyamon a T+2 napon teljesíti. A visszaváltásból származó ellenérték a visszaváltási megbízás beérkezését követı ötödik banki munkanapon (T+5) kerül kifizetésre. Amennyiben a Befektetı a visszaváltási megbízási szerzıdésben a visszaváltási jutalékkal csökkentett visszaváltási árat átutalással kéri, azt a Forgalmazó a megbízás beérkezését követı ötödik banki munkanapon (T+5) utalja át. A befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízási szerzıdéseket a Befektetık egyrészt az általuk a vételnél használt forgalmazási helyen, illetve a Forgalmazónál személyesen, vagy meghatalmazottjuk által adhatják át. Amennyiben a Befektetı tulajdonában álló és a Forgalmazónál értékpapírszámlán lévı befektetési jegyek mennyisége kevesebb, 4

5 - mint a Befektetı által a visszaváltási megbízáson megjelölt befektetési jegy mennyiség, - vagy a visszaváltási szerzıdésen megjelölt visszaváltási érték és a napi forgalmazási árfolyam, továbbá a visszaváltási jutalék alapján kiszámított befektetési jegy mennyiség, úgy a Forgalmazó a Befektetı visszaváltását a teljesíthetı maximális mértékig, a Befektetı tulajdonában álló teljes befektetési jegy mennyiség visszaváltásával teljesíti A befektetési jegyek visszaváltásának szünetelésére és felfüggesztésére vonatkozó szabályok A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása legfeljebb 3 munkanapra szüneteltethetı, amennyiben a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása az Alapkezelı, a Letétkezelı, illetve a Forgalmazó mőködési körében felmerülı okokból nem végezhetı. A szünetelésrıl rendkívüli közzététel útján kell tájékoztatni a befektetıket és haladéktalanul a Felügyeletet. Az Alapkezelı a folyamatos forgalmazást - a vételt és a visszaváltást egyaránt - kizárólag a befektetık érdekében, akkor függesztheti fel, ha a) a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha a befektetési alap saját tıkéje több mint 10%-ára vonatkozóan az adott eszközök forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ; b) a befektetési alapkezelı, a letétkezelı vagy a forgalmazó befektetési jegyek visszaváltásának szünetelése esetét kivéve - nem képes a tevékenységét ellátni; c) a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált. Az Alapkezelı a befektetési jegyek visszaváltását a befektetık érdekében kizárólag akkor függesztheti fel, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a befektetési alap likviditása - figyelembe véve a befektetési alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló idıt - veszélybe kerül. Az Alapkezelı a felfüggesztésrıl rendkívüli közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja a befektetıket, a Felügyeletet. A Felügyelet a befektetık érdekében felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, amennyiben: a) a befektetési alapkezelı nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, vagy b) a befektetési alap mőködésének törvényben elıírt feltételei nem biztosítottak. A Felügyelet az Alapkezelı intézkedésének hiányában felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását amennyiben a) a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha a befektetési alap saját tıkéje több mint 10%-ára vonatkozóan az adott eszközök forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ; b) a befektetési alapkezelı, a letétkezelı vagy a forgalmazó befektetési jegyek visszaváltásának szünetelése esetét kivéve - nem képes a tevékenységét ellátni; c) a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált. A Felügyelet az Alapkezelı intézkedésének hiányában felfüggesztheti a befektetési jegyek visszaváltását, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyeknek olyan 5

6 mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a befektetési alap likviditása - figyelembe véve a befektetési alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló idıt - veszélybe kerül. A felfüggesztés idıtartama ingatlanalap esetében legfeljebb 1 év, minden egyéb befektetési alap esetében legfeljebb 30 nap, azzal, hogy az eszközeit legalább 20%-ban más befektetési alapba fektetı befektetési alap esetében a felfüggesztés idıtartama a mögöttes befektetési alap felfüggesztési szabályaihoz igazodik. A Felügyelet indokolt esetben a befektetési alapkezelı kérelmére a felfüggesztést további 1 évvel meghosszabbíthatja. A befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazást kiváltó ok megszőnését követıen, vagy amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli, haladéktalanul folytatni kell. A befektetési alap nettó eszközértékét a felfüggesztés ideje alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni. IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése Ha a befektetési alap eszközeinek 5 százalékát meghaladó része illikviddé vált, az Alapkezelı dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítı befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történı elkülönítésérıl. Az illikvid eszközöket megtestesítı befektetési jegyeket az Alapkezelı IL sorozatjellel látja el. Az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek nem visszaválthatóak, kivéve, ha az Alapkezelı felajánlja a lehetıségét és a befektetı hozzájárul ahhoz, hogy a visszaváltás ellenértékét az Alapkezelı az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek mögöttes eszközeivel teljesítse. A befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazását az elkülönítésrıl szóló döntés közzétételével egy idıben, az elkülönítés végrehajtásáig felfüggeszti. Az illikviddé vált eszközök elkülönítésének részletes szabályait jelen Kezelési Szabályzat pontja tartalmazza A részalapok közötti váltás feltételei, költségei Nem releváns A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai, tıke és hozamígéret esetén ennek pontos feltételei A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai jelen Kezelési Szabályzat 1.3. pontjában kerültek részletezésre A befektetési jegyek eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árának meghatározása 6

7 Eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árak kiszámításának módszere és gyakorisága A Forgalmazó a forgalmazási helyeken minden banki napon pénztári órák alatt felveszi a Befektetıktıl a vételi, illetve az eladási (bizományosi) megbízásokat. (továbbiakban: T nap) A megbízások teljesítése a T+2 banki napon történik, a T napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken, melyet az Alapkezelı T+1 napon állapít meg és T+2 napon tesz közzé. Készpénzes vásárlás esetén a vételi megbízás leadásakor a megbízást adó ügyfél köteles befizetni az eladási jutalékkal növelt vételárat. A Befektetı a vételi megbízás teljesülése napján veheti át a forgalmazott befektetési jegyek letéti igazolását. A Forgalmazó visszaváltási megbízásánál szintén a megbízás megadását követı 2. banki napon (T+2) teljesíti a megbízást a T napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken. A Befektetı a visszaváltási megbízás leadását követı ötödik banki napon veheti át a befektetési jegyeinek visszaváltásából származó, visszaváltási jutalékkal csökkentetett ellenértéket készpénzben, illetve a megmaradt befektetési jegyeinek letéti igazolását a forgalmazási helyen. Amennyiben a Befektetı az ellenértéket átutalás útján kéri, az átutalás indítása szintén ezen a napon történik meg a Befektetı által megadott számlaszámra A befektetési jegyek eladásával vagy forgalomba hozatalával, illetve visszaváltásával kapcsolatban felszámított költségek A Forgalmazó a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a befektetık felé eladási jutalékot számít fel, ami a tájékoztató készítésének idıpontjában a következı: Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Eladási jutalék 0,5% (minimum 300 Ft) A Forgalmazó által a befektetık felé felszámított eladási jutalék megfizetése a befektetési jegyek vételének teljesítésével egyidejőleg esedékes. A QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap esetében ha az Ügyfél húsz munkanapon belül váltja vissza befektetési jegyét a visszaváltási jutalék maximális mértéke 3%, melytıl a Forgalmazó saját hatáskörében az Ügyfél részére kedvezıbb irányba bármikor eltérhet. Húsz munkanapon túli visszaváltás esetén a visszaváltási jutalék mértéke 0%. A visszaváltási jutalék a Forgalmazót illeti, alapja a visszaváltott Befektetési jegyek árfolyamértéke Eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árak közzétételének módja, helye és gyakorisága A forgalomba hozatali, valamint a visszaváltási megbízások teljesítési árfolyama az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. A befektetési alap T napra vonatkozó, T+1 banki napon megállapított eszközértéke T+2 banki napon kerül közzétételre az Alapkezelı és a Forgalmazó honlapján: valamint a honlapon. 7

8 2. A befektetési alap kezelésének alapvetı szabályai 2.1. A befektetési alap befektetési céljainak leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tıkenövekedés vagy jövedelem), befektetési politikáját (pl.: földrajzi vagy iparági specializáció), a befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható. Az Alap célja, hogy OECD tagországok, és azon belül is elsıdlegesen az Európai Monetáris Unióhoz tartozó országokban székhellyel rendelkezı társaságok értékpapírjaiba, és ezen országok államai, kormányai által garantált kötvényekbe történı befektetéseken keresztül, az Alap likviditását fenntartva hosszú távon kiegyensúlyozott tıkenövekedést érjen el A befektetési alap részletes befektetési politikája és céljai A befektetési stratégia Az Alapkezelı az Alap befektetési céljainak elérése érdekében a biztonság és az Alap likviditásának szem elıtt tartásával konzervatív befektetési politikát kíván folytatni. Az Alapkezelı az Alap portfolióját elsıdlegesen OECD tagországok kormányai által kibocsátott tızsdén jegyzett (forgalmazott) állami értékpapírokba illetve az OECD tagországokban székhellyel rendelkezı, gazdaságilag és pénzügyileg kiváló megítélés alá esı tızsdén jegyzett (forgalmazott) vállalati kötvényekbe kívánja fektetni. Az Alap eszközeinek egy részét az Alapkezelı az OECD tagországokban székhellyel rendelkezı, különösen az Európai Monetáris Unió tagországainak tızsdéire bevezetett, magas fokú likviditással és várhatóan kiemelkedı növekedési potenciállal rendelkezı részvényekbe fekteti. Az Alapkezelı megfelelıen diverzifikált portfolió alkotásával kívánja elısegíteni a stabil, kiegyensúlyozott tıkenövekedést. Az Alapkezelı a törvényben meghatározott befektetési szabályok keretein belül, a meghirdetett befektetési politikájának megfelelıen végez, illetve végeztet minden olyan tranzakciót, melyekkel - megítélése szerint - a befektetési politika minél inkább megvalósítható. A befektetési politikának az Alapkezelı által egyoldalúan módosítható elemei: Az Alap befektetési politikájának bármely eleme egyoldalúan módosítható. A befektetési politika ilyen jellegő módosításhoz a Felügyelet elızetes jóváhagyása szükséges, mely jóváhagyás megszerzését és az errıl szóló hirdetmény közzétételét követı 30 napon túl léphet hatályba az adott módosítás A portfólió lehetséges elemei, azok tervezett arányai a) Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: a. a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországai (szövetségi) kormányai által kibocsátott, kötvénynek és más, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, a saját tıke maximum 85%-áig. b. az említett tagországokban székhellyel rendelkezı külföldi vállalkozás által kibocsátott kötvények és más, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, a saját tıke maximum 85%-áig. b) Részvények és részesedések: Az OECD tagországokban székhellyel rendelkezı külföldi vállalkozás által tızsdén jegyzett (forgalmazott) részvények vagy más, vállalkozásban fennálló részesedést megtestesítı értékpapírok és ETF-ek a portfolió maximum 50%-áig. 8

9 c) Származtatott ügyletek Kizárólag fedezeti célból kötött származtatott ügyletek, különösen kötvényekre, állampapírokra, kamatszintekre köthetı határidıs és opciós ügyletek, valamint forward megállapodások, a jelen Kezelési Szabályzat pontjában meghatározott speciális szabályokra tekintettel. d) Bankbetétek Az említett tagországokban mőködı bankoknál elhelyezett látra szóló, illetve lekötött betétek Az egyes értékpapírfajták - beleértve az egy devizában denominált értékpapírok körének - maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya Minimum arány (%) Maximum arány (%) Tervezett arány (%) OECD-beli államkötvények (2.2.2/a/a): 0% 85% 35% OECD-beli vállalati kötvények (2.2.2/a/b): 0% 85% 35% OECD-beli részvények, ETF-ek (2.2.2/b): 0% 50% 30% Euróban denominált értékpapírok: 30% 100% 90% Eurótól különböző devizában denominált értékpapírok: 0% 30% 10% A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre, alkalmazásuk célja, feltételei Származtatott ügyletekre vonatkozó általános szabályok A befektetési alap az alábbi feltételekkel köthet származtatott ügyletet: a) a származtatott ügylet a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálja, b) az ügylet kötése nem jár a pontban megállapított befektetési korlátok megsértésével, c) a származtatott ügylet értéke nyilvános árinformáció alapján a nettó eszközérték-számítás gyakoriságának megfelelıen megállapítható, továbbá a származtatott ügylet - figyelembe véve a befektetési jegyek visszaváltási feltételeit - kellı idıben a megfelelı piaci áron lezárható, elszámolható, d) a származtatott ügyletekre vonatkozó befektetési szabályokat, beleértve a származtatott ügylet alapjául szolgáló megengedett eszközök körét, a befektetési korlátokat, a származtatott ügyletek értékelésének a szabályait jelen Kezelési Szabályzat tartalmazza Származtatott ügyletekre vonatkozó korlátozó szabályok A befektetési alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét. A teljes nettósított kockázati kitettségen a befektetési alap egyes eszközeiben meglévı nettósított kockázati kitettségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. A befektetési alapnak az egyes eszközökben meglévı nettósított kockázati kitettségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévı kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévı kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az alap teljes nettósított kockázati kitettségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az alap eszközeiben meglévı devizakockázatok fedezésé céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni. A befektetési alapnak az egyes eszközeiben meglévı nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a rendeletben vagy az alap Kezelési Szabályzatában az adott eszközre 9

10 megállapított befektetési korlátokat. E szabály alkalmazása során nem kell figyelembe venni az indexhez kötött származtatott ügyleteket, ugyanakkor figyelembe kell venni azt, ha egy átruházható értékpapír vagy pénzpiaci eszköz az adott eszközön alapuló származtatott ügyletet is tartalmaz Ha a tıke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása Nem releváns Az ingatlanalap portfóliójában lévı ingatlanok megterhelésének lehetısége és szabályai Nem releváns Hitelfelvételi szabályok Az Alap eszközeinek 10%-a erejéig vehet fel hitelt 3 hónapnál rövidebb futamidıre. Az Alap jogosult a hitelfelvételhez óvadékot nyújtani. Az Alap kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. Nem minısül hitelfelvételnek az Alapot terhelı fizetési kötelezettségre vonatkozó, a forgalmazó által biztosított, legfeljebb 15 napos halasztott pénzügyi teljesítés lehetısége. Az Alap nem nyújthat pénzkölcsönt, nem vállalhat kezességet. Ez a tilalom nem vonatkozik a maradéktalanul még ki nem fizetett pénzügyi eszközök vásárlására. Az alapkezelı a törvényben elıírt feltételekkel az értékpapíralap értékpapírjait legfeljebb a saját tıke 30%-a erejéig az alap nevében kölcsönadhatja. A hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök megvásárlását és az elızı bekezdésben foglaltakat kivéve az Alapkezelı az alap eszközeinek terhére kölcsönt nem nyújthat és harmadik személy részére garanciát nem vállalhat. Az óvadékba, illetve kölcsönbe adott - egyébként likvid eszköznek minısülı - értékpapír nem minısül a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszköznek. Az egyes értékpapírok saját tıkén belüli arányának számításakor figyelembe kell venni az alap nevében kölcsönadott értékpapírokat, nem vehetı figyelembe azonban kölcsönvett értékpapír. Az Alapkezelı nem adhat el olyan értékpapírt és egyéb pénzpiaci eszközt, amely nincs az Alap tulajdonában A befektetési alap tulajdonában lévı pénzügyi eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetıségének szabályai Az Alap nem nyújthat pénzkölcsönt, nem vállalhat kezességet. Ez a tilalom nem vonatkozik a maradéktalanul még ki nem fizetett pénzügyi eszközök vásárlására. Az alapkezelı a törvényben elıírt feltételekkel az értékpapíralap értékpapírjait legfeljebb a saját tıke 30%-a erejéig az alap nevében kölcsönadhatja. A hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök megvásárlását és az elızı bekezdésben foglaltakat kivéve az Alapkezelı az alap eszközeinek terhére kölcsönt nem nyújthat és harmadik személy részére garanciát nem vállalhat. Az óvadékba, illetve kölcsönbe adott - egyébként likvid eszköznek minısülı - értékpapír nem minısül a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszköznek. Az egyes értékpapírok saját tıkén belüli arányának számításakor figyelembe kell venni az alap nevében kölcsönadott értékpapírokat, nem vehetı figyelembe azonban kölcsönvett értékpapír. Az Alapkezelı nem adhat el olyan értékpapírt és egyéb pénzpiaci eszközt, amely nincs az Alap tulajdonában. 10

11 2.4. A befektetési alap által az alapkezelı társaság, a letétkezelı vagy harmadik felek részére fizetendı díjak, valamint a fentiek részére történı költségtérítés módjának, összegének és kiszámításának leírása Az Alap átalakításával és mőködésével kapcsolatos költségek az Alapot terhelik, melyek a következıkbıl tevıdnek össze: a) Alapkezelési díj, az alapkezelıi tevékenység folyamatos ellátásáért, az Alap mőködtetéséért az Alapkezelı kezelési díjat számít fel. Az Alap a megállapított kezelési díj idıarányos részét számvitelileg naponta számolja el (elhatárolás), de ténylegesen minden hónap utolsó napjával kerül átutalásra az Alapkezelı számlájára. b) Letétkezelési díj, a Letétkezelı kondíciós listája alapján a letétkezelıi tevékenységért fizetett díj. A letétkezelési díj számvitelileg naponta kerül elszámolásra (elhatárolásra), és ténylegesen minden hónap utolsó napjával kerül átutalásra. Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap, Alapkezelınek fizetendı díj éves összege az Alap nettó eszközértékének 1,5% Letétkezelınek fizetendı díj éves összege az Alap nettó eszközértékének 0,15%-a, de minimálisan Ft/hónap c) Az Alap pénzforgalmi számlájának vezetéséért járó díj. d) A Könyvvizsgálónak fizetendı díj: Ft/hó. e) Az Alap ügyletei során felmerült értékpapír-forgalmazási díjak és banki költségek. f) A közzétételi és a befektetési jegyek tulajdonosainak tájékoztatásával kapcsolatos költségek. g) A Felügyelet folyamatos felügyeleti tevékenységének díja, amelynek éves összege az éves átlagos nettó eszközérték 0,25 ezreléke. h) Az Alap azonnali fizetıképesség érdekében felvett hitelek kamatai, amelyet a hitelnyújtó pénzintézet mindenkori kondíciós listája határoz meg. i) Minden egyéb, az Alap mőködésével közvetlenül kapcsolatos költségek, így különösen, a marketing költségek. Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap, Az egyéb költségek hozzávetıleges éves összege 0,75% Az egyéb költségeket az Alapkezelı naponta számolja el. Az alapkezelı törekszik, hogy a költségek éves összege a 3%-ot ne haladja meg. Az Alapkezelı semmilyen díjat illetve költséget nem terhelhet a nyilvános befektetési alapra, ha az alap átlagos saját tıkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum 50%-át, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tıke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum 50%-át. A mentes idıszakban felmerülı költségek utólagosan sem terhelhetık az alapra. Az Alapkezelı jogosult az Alap mőködtetésével járó költségek módosítására. Ezen módosításhoz a Felügyelet elızetes jóváhagyása szükséges. A módosításról, a Felügyelet elızetes jóváhagyásának megszerzésérıl, illetve a módosítás hatályba lépésének idıpontjáról az Alapkezelı az Ügyfeleit az ügyfélszolgálati helyein kifüggesztett, illetve az Alapkezelı internetes honlapján megjelenı hirdetmény útján értesíti. Az Ügyfél felelıssége, hogy a változás tartalmát megismerje, illetve arról az Alapkezelınél tájékozódjon. Az Alap mőködtetésével járó 11

12 költségek módosítása az arról szóló hirdetményben megjelölt idıpontban, de legkorábban az arról szóló hirdetmény közzétételének napját követı 15. napon lép hatályba. Az Alap mőködtetésével járó költségek módosításáról szóló hirdetményt a kifüggesztést követı banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni Az összesített és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályai Nettó eszközérték számítása Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelı T értéknapra vonatkozóan T+1 banki napon állapítja meg és T+2 banki napon teszi közzé oly módon, hogy devizanemek szerint elkülönítve meghatározza az Alap T napi eszközeinek T napi árfolyamadatok alapján, az alábbiakban részletezésre kerülı számítási eljárások szerint kalkulált T napi, egyes devizanemekben meghatározott, majd forintra átszámított piaci értékét, levonja belıle az Alap T értékelési napig terhelı kötelezettségeit és elosztja a T napon forgalomba lévı Befektetési jegyek számával. Az Alap devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek egyes devizanemekben kalkulált, T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos devizaárfolyamon kell a T napi nettó eszközérték meghatározása céljából forintra átszámítani. Amennyiben az MNB adott devizára nem közöl hivatalos deviza árfolyamot, úgy az adott eszközök étkelésénél a következı eljárást kell alkalmazni. A tızsdei információ szolgáltató társaságok (Bloomberg,Reuters) által közölt T napi USA dollár/adott deviza záró keresztárfolyamon kell az adott eszközök értékét USA dollárban meghatározni, majd az eszközök értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos USD/HUF devizaárfolyamon kell a T napi nettó eszközérték meghatározása céljából forintra átszámítani. A Letétkezelı az Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét hat tizedes jegy pontossággal állapítja meg. Az Alap T napi nettó eszközértéke megegyezik az Alap T napon forgalomban lévı Befektetési jegyeinek és a T napi egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték szorzatával Az egyes eszközök értékelésére vonatkozó szabályok Az Alap eszközeinek T napi piaci értékét, összhangban a Batv. elıírásaival, az alábbiak szerint kell kiszámítani a mindenkor engedélyezett portfolió elemekre vonatkozóan: (A) Részvények (i) Tızsdére bevezetett részvények A tızsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét az adott értékpapír vásárlása szerinti tızsdén kialakult, T tızsdenapi záróárfolyamon, Amennyiben a T tızsdenapon a vásárlás szerinti tızsdén az adott értékpapírokra nem volt üzletkötés, avagy a T napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetıek, akkor az adott értékpapírokra vonatkozóan a T napon a legnagyobb forgalmat lebonyolító tızsdén kialakult tızsdei záróárfolyamon, ennek hiányában a fenti számításokat az érték-papírpiaci hírés adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. 12

13 (B) Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (i) Tızsdére bevezetett értékpapírok A tızsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét az adott értékpapír vásárlása szerinti tızsdén kialakult (kivétel QUAESTOR Deviza Alap, ahol a legnagyobb forgalmat bonyolító tızsdén kialakult), T tızsdenapi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Ennek sikertelensége esetén a fenti számításokat a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok körében az Államadósság Kezelı Központ által publikált T napra vonatkozó az elsıdleges forgalmazók legjobb vételi és eladási árfolyamai alapján kalkulált középárfolyam alapján kell elvégezni. Gazdasági társaságok (akár hazai, akár külföldi devizában denomináltak) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében, vagy az Államadósság Kezelı Központ publikációjának hiányában a számításokat az értékpapír piaci hír és adatszolgáltató cégek (pl. Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó záróárfolyamához tartozó lejáratig számított hozam alapján T napra számított nettó árfolyam szerint kell kiszámítani. Amennyiben a tızsdén az adott értékpapírokra nettó árfolyamon történik a kereskedés, és így az átlag- vagy záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta a T napig felhalmozott kamat összegét, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (C) Folyószámla A folyószámlán elhelyezett pénzösszegek értékelésekor a T napi folyószámla-egyenleget az elızı kamatfizetés óta a T napig elıjegyzett kamatok összegével meg kell növelni. (D) Forward ügyletek (i) Forward vételi megállapodások A forward vételi megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének és a forward megállapodásban szereplı vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének a különbözetével egyezik meg. (ii) Forward eladási megállapodások A forward eladási megállapodások T napi eszközértéke a forward megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének különbözetével egyezik meg. (E) Tızsdei futures és opciós ügyletek A T napi nettó eszközérték kiszámítása során a T napi nyitott tızsdei származtatott pozíciókat kell az adott instrumentumra közzétett T napi hivatalos elszámolóár alapján értékelni. Az Alap T értékelési napon fennálló kötelezettségei az alábbi módon kerülnek meghatározásra: Az Alapot terhelı és folyamatosan felmerülı költségek és díjak idıarányosan kerülnek az Alapra terhelésre. Az elıre nem tervezhetı költségek az esedékességük idıpontjában kerülnek az Alapra terhelésre. 13

14 (F) Tızsdén kívüli opciós ügyletek (i) Vásárolt opciók A vételi opció megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének és a vételi opció megállapodásban szereplı vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének pozitív különbözetével vagy nullával egyezik meg. Az eladási opció megállapodások T napi eszközértéke az eladási opció megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenérté-kének és a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének pozitív különbözetével vagy nullával egyezik meg. (ii) Kiírt opciók A vételi opció megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének és a vételi opció megállapodásban szereplı vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének negatív különbözetével vagy nullával egyezik meg. Az eladási opció megállapodások T napi eszközértéke az eladási opció megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napi eszközértéke az eladási opció megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum (A) (B) (C) pontban részletezett számítási eljárások alapján meghatározott T napi piaci értékének negatív különbözetével vagy nullával egyezik meg A nettó eszközérték megállapításának idıpontja és közzététele A Letétkezelı naponta, de az elızı napra vonatkozóan állapítja meg az Alap nettó eszközértékét és arról az Alapkezelıt értesíti. A Letétkezelı köteles a befektetési jegyek nettó eszközértékét naponta, a T napra vonatkozóan legkésıbb T+2 napon közzétenni. A közzététel helye: Az Alapkezelı a nettó eszközérték folyamatos alakulásáról részletes tájékoztatást közöl az Alapkezelı honlapján, valamint az Alap féléves és éves jelentésében A befektetési jegy forgalom figyelembe vétele a nettó eszközérték számítása során Az Ügyfél visszaváltási igényének teljesítési (elszámolási) napján, illetve a vétel teljesítésének napján (T nap) a Forgalmazó a KELER Zrt. számláján a szükséges darabszámot szegregálja, illetve a KELER Zrt. keletkezteti az Alapkezelı kezdeményezésére. A T+1 napra vonatkozó eszközérték számításakor kerül átvezetésre a T napi befektetési jegy forgalom a T napi árfolyamon. A forgalomból adódó pénzügyi követelést/kötelezettséget a Forgalmazóval történı pénzügyi elszámolásig a napi eszközértékben szerepeltetni kell Eljárás a nettó eszközérték-számításban bekövetkezett hiba esetén Az Alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követı legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének idıpontjára visszamenıleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének idıpontjában érvényes mértékének megfelelıen kell módosítani a nettó 14

15 eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a késıbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni. Nem minısül hibának az olyan hibás piaci árfolyam és adatközlés, amely nem a befektetési alapkezelı vagy a letétkezelı érdekkörében merült fel, feltéve, hogy a befektetési alapkezelı és a letétkezelı a tıle elvárható gondossággal járt el a nettó eszközérték megállapítása során. Ha befektetési jegy forgalmazására hibás nettó eszközértéken került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetıvel 30 napon belül el kell számolni, kivéve, ha a) a hibás nettó eszközérték-számítás miatti, egy befektetési jegyre jutó forgalmazási ár különbség mértéke nem éri el a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre számított forgalmazási ár egy ezrelékét, illetve - ha a kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg - a kezelési szabályzatban megállapított értéket, b) a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségébıl származó elszámolási kötelezettség összegszerően nem haladja meg befektetınként az egyezer forintot, illetve - ha a kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg - a kezelési szabályzatban megállapított összeget, vagy c) a befektetési alapkezelı a nettó eszközérték-számításában feltárt hiba esetén, annak javítása eredményeképpen a befektetési jegy forgalmazási árában keletkezı különbségbıl adódó elszámolási kötelezettség kapcsán a befektetıt terhelı visszatérítési kötelezettségtıl eltekint azzal, hogy ez esetben a befektetési alapot ért vagyoncsökkenést a befektetési alapkezelı vagy a letétkezelı pótolja a befektetési alap számára A befektetési alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése Nyílt végő értékpapír-befektetési alap esetében, ha a befektetési alap eszközeinek 5 százalékát meghaladó része illikviddé vált, a befektetési alapkezelı a befektetık közötti egyenlı elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítı befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történı elkülönítésérıl. Ebben az esetben illikvidnek minısül az az eszköz, amely az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalomnak a szokásos feltételekhez képest jelentıs visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel lenne értékesíthetı, figyelemmel a befektetési jegyek visszaváltási szabályaira is. Az elkülönítésrıl szóló döntést követıen az illikvidnek minısített eszközöket a nettó eszközértékszámítás során a befektetési alap egyéb eszközeitıl elkülönítetten kell nyilvántartani. Ezzel együtt a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyeket befektetınként olyan arányban kell megosztani, amilyen arányt az illikvid eszközök az alap nettó eszközértékén belül képviselnek. A megosztást követıen az illikvid eszközöket megtestesítı befektetési jegyeket IL sorozatjellel kell ellátni. Az illikviddé vált eszközöket a nettó eszközérték-számítás szempontjából elkülönítetten kell nyilvántartani, az eszközök kezelésével kapcsolatos költségeket ezen eszközportfólióval szemben lehet elszámolni. Amennyiben a felmerülı költségek az illikvid eszközportfólióval szemben nem teljesíthetık, úgy e költségeket átmenetileg a befektetési alapkezelı viseli. Az illikvid eszközportfólió terhére sem alapkezelıi, sem letétkezelıi, sem forgalmazási díj vagy jutalék nem számítható fel. Az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek árfolyamát az illikvid eszközportfólióban 15

16 nyilvántartott eszközök és kötelezettségek figyelembevételével kell megállapítani és közzétenni a nettó eszközérték-számításra vonatkozó általános szabályok szerint. Az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek nem visszaválthatóak, kivéve, ha a befektetési alapkezelı felajánlja a lehetıségét és a befektetı hozzájárul ahhoz, hogy a visszaváltás ellenértékét a befektetési alapkezelı az IL sorozatjellel ellátott befektetési jegyek mögöttes eszközeivel teljesítse. Az elkülönítésre okot adó körülmények megszőnését követıen az elkülönítés részben vagy egészben történı megszüntetésérıl a befektetési alapkezelı dönt, amelynek során az IL sorozatjelő befektetési jegyeket az alap befektetési jegyeire cseréli, a befektetési jegyek aktuális árfolyamainak megfelelı átváltási arány szerint. Az eszközök elkülönítésérıl, az elkülönítés részben vagy egészben történı megszüntetésérıl, illetve az ezzel kapcsolatos döntés indokáról a befektetési alapkezelı a rendkívüli tájékoztatás szabályai szerint tájékoztatja a befektetıket és a Felügyeletet. A befektetési alap éves, féléves jelentésében részletes tájékoztatást ad az elkülönített eszközök összetételérıl. A befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazását az elkülönítésrıl szóló döntés közzétételével egy idıben, az elkülönítés végrehajtásáig felfüggeszti. 3. Tájékoztatási szabályok 3.1. Befektetık rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje Befektetık rendszeres tájékoztatásának szabályai Az Alapkezelı a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja az általa kezelt nyilvános befektetési alap vagyoni, jövedelmi helyzetének, mőködésének fıbb adatairól. Az Alapkezelı az általa kezelt nyilvános nyíltvégő befektetési alap esetén a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét a) minden egyes lezárt pénzügyi évrıl éves jelentés, b) a pénzügyi év elsı 6 hónapjáról féléves jelentés, c) havi portfóliójelentés formájában teljesíti. Az éves és féléves jelentéseket, valamint a havi portfóliójelentést a tárgyidıszak utolsó napjától számított alábbi idıpontokig teszi közzé: a) az éves jelentést 4 hónapon belül, azaz április 30-ig, b) a féléves jelentést 2 hónapon belül, azaz augusztus 31-ig, c) a havi portfóliójelentést a következı hónap 10. munkanapjáig, és gondoskodik arról, hogy az éves és féléves jelentések legalább 5 évig nyilvánosan elérhetık legyenek. 16

17 Befektetık rendkívüli tájékoztatásának szabályai Az Alapkezelı rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében az általa kezelt nyilvános nyílt végő befektetési alapok mőködésére vonatkozóan honlapján közzéteszi, továbbá a befektetési jegyek forgalmazási helyein és székhelyén nyomtatott formában elérhetıvé teszi, valamint a Felügyelet részére egyidejőleg megküldi az alábbiakban meghatározott információkat: a) az átalakulási, egyesülési hirdetményt, legkésıbb 30 nappal az átalakulás, egyesülés hatálybalépése elıtt; b) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési szabályok változását jelenti, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt; c) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a határozott futamidı csökkentését jelenti, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt; d) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változását, valamint a befektetési jegyek visszaváltását érintı forgalmazási szabályoknak az elszámolási idıtartam növekedésével járó változásait jelenti, a változás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal; e) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési jegyek visszaváltási lehetıségének korlátozását jelenti - ide nem értve a forgalmazás szünetelésének vagy felfüggesztésének eseteit -, a változás hatálybalépését megelızıen olyan, legalább 30 napos határidıvel, amely lehetıséget ad a befektetıknek arra, hogy a módosítás hatálybalépését megelızıen lehetıségük legyen a befektetési jegyeik visszaváltására; f) a kezelési szabályzat egyéb módosítását, legkésıbb a hatálybalépés napján; g) a befektetési alapkezelı engedélyének visszavonását, az engedély visszavonására vonatkozó határozat jogerıre emelkedését követı 2 munkanapon belül; h) a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésıbb 15 nappal a hatálybalépés elıtt; i) a tıke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésıbb az esedékesség napján; j) a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, szünetelését, illetve újraindítását, a pénzügyi eszközök illikvid részének elkülönítését és annak megszüntetését, haladéktalanul; k) a befektetési alapkezelıvel szembeni felszámolási eljárás megindítását, a felszámolást elrendelı végzés jogerıre emelkedését követı 2 munkanapon belül; l) a befektetési alap megszőnésekor a megszőnési jelentést, annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg; m) hozamfizetés esetét kivéve az egy jegyre jutó nettó eszközértéknek az elızı nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentıs (20%-ot meghaladó) mértékő csökkenésének okát, legkésıbb a felmerülést követı 2 munkanapon belül; n) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi hely változását a változás hatálybalépését megelızıen legalább 10 nappal; o) a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon; p) a forgalmazókban bekövetkezett bármely változást legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, illetve amennyiben a felsorolás szőkülésérıl az alapkezelı utólag értesül legkésıbb a változás napját követı 2 munkanapon belül; q) amennyiben a befektetési alap készít kiemelt befektetıi információt, annak változásait, a változás befektetık részére történı rendelkezésre bocsátásával egyidejőleg; 17

18 r) a Felügyelet által adott engedélyben, illetve a jóváhagyott kezelési szabályzatban meghatározott feltételektıl való eltérést, az eltéréstıl számított 2 napon belül; s) a befektetési alap által történı, a befektetési jegyek visszaváltásának fedezetét biztosítandó hitelfelvételt, a hitelfelvételt követıen haladéktalanul; t) a Batv-ban meghatározott egyéb információkat az ott meghatározottak szerint Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap kezelési szabályzata, valamint a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések beszerezhetık Az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait és a honlapon teszi közzé, és ezek nyomtatott példányát kérésre díjmentesen a befektetık rendelkezésére bocsátja az Alapkezelı székhelyén és a befektetési jegyek forgalmazási helyein. Az Alapkezelı a befektetık tájékoztatásával egyidejőleg a tájékoztatást a Felügyelet részére is meg kell küldeni. 4. A kezelési szabályzat jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelıi határozatok száma, ideje A Kezelési Szabályzat jóváhagyásáról szóló alapkezelı határozat száma, ideje: 1/2012. (X.3.) igazgatósági határozatot, október 3. A Kezelési Szabályzat jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozat száma, ideje: H-KE-III-103/ március 5. Közremőködı szervezetek 5.1. Az alapkezelı neve, székhelye, tevékenységi köre, alapításának idıpontja, jegyzett tıkéje, saját tıkéje és alkalmazottainak száma, általa kezelt további befektetési alapok felsorolása Neve: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (rövidített elnevezés: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt.) Cégjegyzékszám: Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. Tevékenységi köre: TEÁOR Alapkezelés (fıtevékenység) TEÁOR M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás Alaptıke, alapítás dátuma: A jogelıd QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság február 4-én alakult. A Társaság alaptıkéje ,- Ft, azaz tízmillió forint összeg volt. A Társaságot a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyezte be április 5-én a cégjegyzékszámon. Az Alapító ai fordulónappal kezdeményezte a QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság részvénytársasággá történı alakítását, amelyet a Fıvárosi Cégbíróság október 27-én a Cg cégjegyzékszámon jegyzett be. A Társaság alaptıkéje az alapításkor ,- Ft, azaz húszmillió forint összeg volt. Az Alapkezelı Alapítója a március 31-én kelt Alapítói Döntésben az Alapkezelı alaptıkéjének ,- Ft-os összegre történı felemelésérıl határozott. 18

19 Az Alapkezelı Alapítója augusztus 27. napján kelt Alapítói Döntésben az Alapkezelı alaptıkéjének Ft-os összegre történı felemelésérıl határozott. A október 28. napján kelt cégbírósági végzés tanúsága szerint az Alapkezelı jegyzett tıkéje jelenleg ,- Ft, azaz háromszázmillió forint (Hatályos: augusztus 27. napjától.) Az Alapkezelı adószáma: Az Alapkezelı KSH száma: Az Alapkezelı saját tıkéje: december 31. napján Ft Alkalmazottak száma: Az Alapkezelınek 8 fıállású alkalmazottja van. Az Alapkezelı által kezelt más alapok Az Alap neve: QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Az Alap nyilvántartásba vétele Az Alap kibocsátási Tájékoztatóját a korábbi Állami Értékpapír- és Tızsdefelügyelet (ÁÉTF) (jogutódja jelenleg PSZÁF), /95 számú, november 13-i keltezéső engedéllyel hagyta jóvá. Az Elsı Hazai Lakásalapot a ÁÉTF /96. sz. határozatával február 2-án vette nyilvántartásba Ft saját tıkével, mint zártvégő ingatlan alapot. Az Alapkezelı alapítója október 30-án kelt alapítói döntéssel az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alap nyíltvégővé történı alakítását határozta el, és kezdeményezte a vonatkozó Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat módosításának Felügyeleti jóváhagyását. A tájékoztatót az Állami Pénz- és Tıkepiaci Felügyelet /99. számú, december 30-án kelt engedéllyel hagyta jóvá és az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alapot, mint nyíltvégő ingatlan befektetési alapot lajstromozási szám alatt nyilvántartásba vette. A QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt március 6-án a QUAESTOR Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alapnak a QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alapba történı beolvadásáról döntött, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet (PSZÁF) április 24. napon kelt E-III/ /2006 számú határozatával jóváhagyott. Az Alap neve: QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Az Alap nyilvántartásba vétele: A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tızsde Felügyelet december 27-én vette nyilvántartásba, Ft saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /96. Az Alap jogelıdje az Aranytallér Zártvégő Értékpapír Befektetési Alap volt, amelyet a Felügyelet december 23-án vett nyilvántartásba lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /93. 19

20 Az Alap neve: QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Befektetési Alap (régi név: Borostyán Nyíltvégő Befektetési Alap) Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Borostyán Kötvény Alap Az Alap nyilvántartásba vétele: A QUAESTOR Borostyán Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tızsde Felügyelet február 27-én vette nyilvántartásba, Ft saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /96. Az Alapkezelı kezdeményezte az alap kötvényalappá történı átalakulását szeptemberében. A módosított Tájékoztatót és Kezelési szabályzatot a Felügyelet szeptember 4-én fogadta el. A határozat száma: /98. Az Alap neve: QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Befektetési Alap (régi név: Kurázsi Nyíltvégő Befektetési Alap) Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Az Alap nyilvántartásba vétele: A Kurázsi Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tızsde Felügyelet április 23-án vette nyilvántartásba, Ft saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /96. Az Alapkezelı kezdeményezte az alap pénzpiaci alappá történı átalakulását szeptemberében. A módosított Tájékoztatót és Kezelési szabályzatot a Felügyelet szeptember 7-én fogadta el. A határozat száma: III/ /2000. Az Alap neve: QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégő Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése: QUAESTOR Tallér Részvény Alap Az Alap nyilvántartásba vétele: A QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégő Befektetési Alapot, mint Magyarországon nyilvános módon létrehozott nyíltvégő értékpapír befektetési alapot, az Állami Értékpapír és Tızsde Felügyelet december 27-én vette nyilvántartásba, ,-forint saját tıkével a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma: /96. Az Alap jogelıdje a Tallér Zártvégő Értékpapír Befektetési Alap volt, amelyet a Felügyelet július 13-án vett nyilvántartásba lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelı határozat száma / A letétkezelı neve, székhelye, tevékenységi köre, alapításának idıpontja, jegyzett tıkéje, az utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tıkéje és alkalmazottainak száma Az Alap Letétkezelıje: Raiffeisen Bank Zrt. Cégjegyzékszám: Tevékenységi köre: TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés Engedély száma: /1998. valamint /

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste

Részletesebben

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

Raiffeisen Likviditási Alap

Raiffeisen Likviditási Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Likviditási Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

beolvadási tájékoztatója

beolvadási tájékoztatója Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

L Befektetési Alapkezelı Rt.

L Befektetési Alapkezelı Rt. L Befektetési Alapkezelı Rt. 156 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-781; 268-7826 telefax: 268-759 E-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

Raiffeisen Részvény Alap

Raiffeisen Részvény Alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek számai és dátuma:

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzata

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzata BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Az MKB EURO TOP 20 TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA JOGUTÓD ALAP: Az MKB EURÓ TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben