2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire, illetve települési önkormányzataira (a továbbiakban együtt: Budapesti Agglomeráció) terjed ki. A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell a Budapesti Agglomeráció területén alkalmazni. 1/A. (1) E törvény alkalmazásában 1. humán infrastruktúra kapacitása: városias települési területén, illetve hagyományosan vidéki települési területén a népesség alapellátását szolgáló nevelési, oktatási, egészségügyi és igazgatási intézményi ellátás biztosítása, 2. jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhely: olyan megállóhely, ahol legalább 1000 utas/nap munkanapi átszálló utasforgalom számolható, 3. különleges rendeltetésű : olyan, amelybe erdőterületek, mezőgazdasági területek, valamint - a különleges beépítésre nem szánt területek köréből - az egészségügyi, sportolási, valamint megújuló energiaforrás hasznosítási területek tartoznak, 4. magas zöldfelületi arányú települési : olyan, amelybe összességében 15%-nál alacsonyabb beépítettségű területek tartoznak, 5. műszaki infrastruktúra kapacitása: városias települési területén, illetve hagyományosan vidéki települési területén a szükséges közúti közlekedési, vasúti közlekedési és közüzemi ellátás biztosítása, 6. nagy kiterjedésű zöldterületi települési : 5 hektárnál nagyobb kiterjedésű, amelybe megkülönböztetett védelmet és szabályozást igénylő olyan összefüggő települési zöldfelületek tartoznak, amelyek a települések szerkezetének meghatározó jelentőségű elemei, 7. történelmi sportterület: előtt sportolási célra használt terület. (2) Az e törvényben szereplő - az (1) bekezdésben nem említett - fogalmakra az OTrT 2. -ában foglalt meghatározásokat kell alkalmazni. 2. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve a) a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervét (a továbbiakban: Szerkezeti Terv), valamint b) a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervét (a továbbiakban: Övezeti Terv) tartalmazza. II. Fejezet Szerkezeti Terv 3. (1) A Szerkezeti Terv a településrendszert és a i területfelhasználásnak és a műszaki infrastruktúrahálózatnak a térbeli rendjét határozza meg, M = 1: méretarányban. (2) A Szerkezeti Tervet a 2. számú (térképi) melléklet tartalmazza. 4. A Budapesti Agglomeráció i területfelhasználási kategóriái a következők: a) legalább 5 hektár területű ek: aa) erdőgazdálkodási, ab) nagy kiterjedésű zöldterületi települési, ac) magas zöldfelületi arányú települési, b) legalább 10 hektár területű ek: ba) mezőgazdasági, bb) különleges rendeltetésű,

2 c) területi korlát nélküli : ca) városias települési, cb) hagyományosan vidéki települési, cc) építmények által igénybe vett, cd) vízgazdálkodási. 5. (1) Települési ek a városias települési, a hagyományosan vidéki települési, a nagy kiterjedésű zöldterületi települési, valamint a magas zöldfelületi arányú települési. (2) Városias települési ben és a hagyományosan vidéki települési ben új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez, b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. (3) Városias települési ben és hagyományosan vidéki települési ben új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. (4) Városias települési ben és hagyományosan vidéki települési ben új lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni. (5) Városias települési ben és hagyományosan vidéki települési ben 5 hektárt meghaladó kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t. (6) Városias települési ben és a hagyományosan vidéki települési ben új beépítésre szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni. (7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési ben csak zöldterület, továbbá - a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - sportolási célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki. (8) A magas zöldfelületi arányú települési nek a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport célú terület, b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki. (9) A 7000 m 2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott helyezhető el, ahol az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel megközelíthető a meglévő, vagy a tervezett funkció megvalósításával együtt kiépítendő jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva. 6. (1) Az erdőgazdálkodási et legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet. (2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet. 7. (1) A mezőgazdasági legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható. (2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési vagy hagyományosan vidéki települési növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési és hagyományosan vidéki települési területének 2%-át. A városias települési vagy hagyományosan vidéki települési növekményére is alkalmazni kell az 5. (1)-(6) bekezdés előírásait. 2

3 (3) A (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területcserére vonatkozó i területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a városias települési és a hagyományosan vidéki települési kiterjedése, amilyen mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest máshol - a mezőgazdasági javára - csökken a városias települési és a hagyományosan vidéki települési kiterjedése. A területcsere során a városias települési és a hagyományosan vidéki települési területének nagysága nem változhat. A területcserét tájés természetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja. 8. (1) A különleges rendeltetésű teljes területén a településrendezési eszköz készítése során beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre nem szánt területfelhasználási egység jelölhető ki. (2) A 10 hektárt meghaladó sportolási célú területet beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 9. (1) Az országos és a i jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az egyedi építmények elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az országos és a i jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények kialakítását az OTrT 1/1-10. számú mellékletében, valamint az e törvény 1/2. számú mellékletében megjelölt települések közigazgatási területének érintésével és a 2. számú (térképi) melléklet figyelembevételével kell meghatározni. 10. A vízgazdálkodási et legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit. III. Fejezet Övezeti Terv 11. (1) Az Övezeti Terv a Budapesti Agglomerációban érvényesítendő sajátos területrendezési szabályok érvényesítésére kijelölt kiemelt i övezeteket M = 1: méretarányban határozza meg. (2) Az Övezeti Tervet a 3. számú (térképi) melléklet tartalmazza, amely 3/1-22. jelű övezeti tervlapokból áll. 12. A i övezetek a következők: a) magterület övezete, b) ökológiai folyosó övezete, c) puffer terület övezete, d) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, e) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, f) erdőtelepítésre alkalmas terület övezete, g) országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, h) i komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, i) országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, j) i jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, k) világörökség és világörökség-várományos terület övezete, l) történeti települési terület övezete, m) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete, n) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete, o) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete, p) rendszeresen belvízjárta terület övezete, q) nagyvízi meder övezete, r) földtani veszélyforrás területének övezete, s) vízeróziónak kitett terület övezete, t) széleróziónak kitett terület övezete, u) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete, 3

4 v) honvédelmi terület övezete. 13. (1) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. (2) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 14. A i komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezet területén az érintett települések településszerkezeti tervének készítése és módosítása során a i összefüggéseket, környezetvédelmi és tájvédelmi szempontokat is figyelembe vevő tájrendezési tervet kell készíteni. 15. Az érintett települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a honvédelmi érdeket szolgáló területek korlátozásmentes működését biztosító védőterületeket. 16. (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, vagy b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek együttes fennállása esetén a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplő feltételek együttes fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet IV. Fejezet Hatályba léptető és vegyes rendelkezések 21. (1) Ez a törvény szeptember 1-jén lép hatályba. (2) E törvény hatálybalépésétől az 1027/1986. (V. 22.) MT határozattal jóváhagyott Budapesti Agglomeráció regionális rendezési tervét nem lehet alkalmazni. (3)-(5) (6) (7) E törvény végrehajtására a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényben foglalt eljárási szabályok irányadóak. (8) E törvény alkalmazásában - a főváros esetében - település alatt a főváros közigazgatási területe értendő. (9)-(10) (11) 22. (1) E törvénynek szóló évi LXIV. törvény módosításáról szóló évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: BATrTMód.) megállapított 1/A. -ában, 3. (1) bekezdésében, ában, ában, 1/2. számú mellékletében, 1/3. számú mellékletében, 2. számú mellékletében, valamint 3. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit a BATrTMód. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. (2) A BATrTMód. hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket a főváros és az e törvény hatálya alá tartozó egyéb települések esetében december 31-ig összhangba kell hozni e törvénnyel. (3) Az olyan beépítésre szánt területet, amelyet az elfogadott településrendezési eszköz a BATrTMód. hatálybalépése előtt már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve ha ez a terület az OTrT 2. mellékletét képező Országos Szerkezeti Terv és az OTrT 1/1-11. melléklete által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy e törvény 2. számú (térképi) mellékletében meghatározott Szerkezeti Terv szerinti i műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények területére esik. 1/1. számú melléklet a évi LXIV. törvényhez A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések 4

5 Budapest Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Csobánka Csomád Csömör Csörög Délegyháza Diósd Dunabogdány Dunaharaszti Dunakeszi Dunavarsány Ecser Erdőkertes Érd Felsőpakony Fót Göd Gödöllő Gyál Gyömrő Halásztelek Herceghalom Isaszeg Kerepes Kistarcsa Kisoroszi Leányfalu Majosháza Maglód Mogyoród Nagykovácsi Nagytarcsa Ócsa Őrbottyán Páty Perbál Pécel Pilisborosjenő Piliscsaba Pilisjászfalu Pilisszántó Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pilisvörösvár Pomáz Pócsmegyer 5

6 Pusztazámor Remeteszőlős Solymár Sóskút Szada Százhalombatta Szentendre Szigethalom Szigetmonostor Szigetszentmiklós Sződ Sződliget Tahitótfalu Taksony Tárnok Telki Tinnye Tök Tököl Törökbálint Üllő Üröm Vác Vácrátót Vecsés Veresegyház Visegrád Zsámbék 1/2. számú melléklet a évi LXIV. törvényhez Országos és i jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 1. Közlekedési hálózatok és egyedi építmények 1.1. Gyorsforgalmi utak A B 1. M0 OTrT szerint 2. M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető (M0-on belüli autópálya besorolású) szakaszai 3. M1 OTrT szerint 4. M10 Solymár - Pilisvörösvár - Pilisszántó - OTrT szerint 5. M11 Százhalombatta e - Zsámbék - Tinnye - OTrT szerint 6. M2 OTrT szerint 7. M3 OTrT szerint 8. M31 OTrT szerint 9. M4 Vecsés és Ecser - Maglód és Üllő - OTrT szerint 10. M5 OTrT szerint 11. M6 OTrT szerint 12. M7 OTrT szerint 6

7 1.2. Főutak A főúthálózat elemei évi LXIV. törvény A B sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint sz. főút OTrT szerint 12. M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető főút besorolású szakaszai 13. Budapest egyéb főútjai Új főúti kapcsolatok Budapest M0 - Ecser - Gyömrő - Maglód - OTrT szerint Gödöllő 3. sz. főút - Szada - Mogyoród - Veresegyház - Csornád - Őrbottyán - Vácrátót - Sződ - Sződliget - Vác - Duna-híd - Tahitótfalu - Kis-Duna-híd sz. főút (Szabadegyháza 62. sz. főút - Adony - Ráckeve) - Délegyháza - (Dabas - Újhartyán) Főutak tervezett településelkerülő szakaszai A sz. főút Gödöllő sz. főút Alsónémedi B 1.3. Térségi mellékutak Tárnok 7. sz. főút - Herceghalom 1. sz. főút Csepel szigeti gerincút: Szigetszentmiklós - Szigethalom - Tököl Dunakeszi - Csornád új főút Pilisvörösvár nyugati elkerülő (M10 és 10. sz. főút között) Kistarcsa 3. sz. főút - Pécel - Vecsés - Alsónémedi - Dunaharaszti 51. sz. főút Százhalombatta M11 - Duna-híd - Majosháza 51. sz. főút - Délegyháza új főút Üröm M0 - Budakalász - Pomáz - Pilisszentkereszt - (Esztergom) Pomáz - Szentendre - Pilisszentlászló - (Esztergom) 1.4. Hidak Főúton tervezett Duna-hidak A B C 1. Közúti hidak Vác új főút 2. Budapest Albertfalvai híd 3. Aquincumi híd 4. Galvani úti híd Térségi mellékúton lévő Duna-hidak 7

8 Százhalombatta Szentendre - Szigetmonostor 1.5. Vasútvonalak Az országos vasúti törzshálózat elemei évi LXIV. törvény A B 1. Tervezett nagysebességű vasútvonalak (OTrT szerint) - Biatorbágy - Törökbálint - Budaörs - Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] - Vecsés - Üllő - Gyömrő - (OTrT szerint) 2. (OTrT szerint) - Tárnok - Érd - Diósd - Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] - Vecsés - Üllő - Gyömrő - (OTrT szerint) 3. A transzeurópai vasúti áruszállítási Budapest - (Hegyeshalom - Ausztria) 4. hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak Budapest - (Székesfehérvár - Nagykanizsa - Murakeresztúr - Horvátország) 5. Budapest - (Pécs) 6. Budapest - (Szob - Szlovákia) 7. Budapest - (Hatvan - Miskolc - Mezőzombor) 8. Budapest - (Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony - Ukrajna) 9. Budapest - (Szolnok - Békéscsaba - Lökösháza - Románia) 10. Budapest - (Kelebia - Szerbia) 11. Egyéb országos törzshálózati Budapest - (Esztergom) 12. vasútvonalak Budapest - Vácrátót - Vác 13. (Galgamácsa) - Vácrátót 14. Budapest - (Lajosmizse - Kecskemét) 15. Budapesti körvasutak Az országos vasúti törzshálózat tervezett elemei 1. A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalakhoz kapcsolódóan A Budapestet délről elkerülő vasútvonal: (OTrT szerint) - Délegyháza - (Bugyi - OTrT szerint) Vasúti mellékvonal A 1. vasúti mellékvonal Vác - Balassagyarmat B 1.6. A repülőterek besorolása A B 1. Országos jelentőségű polgári repülőtér Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] 2. Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré Budaörs fejleszthető repülőtér 3. Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőtér Tököl, Budakeszi-Farkashegy 1.7. Kerékpárút hálózat Országos kerékpárút törzshálózat elemei A 8 B

9 1. 1. Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo) 1.A: (Szlovákia és Ausztria - Rajka - OTrT szerint) - Visegrád - Dunabogdány - Tahitótfalu - Leányfalu - Szentendre - Budapest 2. 1.C: (Pilismarót - Szob - Nagymaros - Verőce) - Vác - Göd - Dunakeszi - Budapest Kelet-magyarországi kerékpárút 3.A: Budapest - Fót - Mogyoród - Szada - Gödöllő - (Zagyvaszántó - OTrT szerint) Alsó-Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo) 6.A. Budapest - Dunaharaszti - Taksony - Dunavarsány - Majosháza - (OTrT szerint) 5. 6.B. Budapest - Érd - Százhalombatta - Tököl - Szigethalom - Dunavarsány Délnyugat-magyarországi kerékpárút 7.A: Budapest - Biatorbágy - (Etyek - OTrT szerint) Térségi kerékpárút-hálózat elemei Budapest - Solymár - Pilisszentiván - Pilisjászfalu - (Dorog) Tahitótfalu - Sződliget - Szada Gödöllő - Pécel - Maglód Budapest - Maglód - Gyömrő - (Sülysáp) Maglód - Vecsés - Gyál - Alsónémedi - Dunaharaszti Budapest - Gyál - (Újlengyel) Érd - Törökbálint - Budaörs Biatorbágy - Telki - Perbál - Piliscsaba 1.8. Kikötők Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők Dunán Budapest [Csepel] Határkikötő Dunán Budapest [Nemzetközi Hajóállomás] Térségi közforgalmú kikötő Dunán Budapest [Újpest Északi Öböl] Budapest Budapest [Nagytétény] Személyforgalmi kikötő Dunán Budapest [Lágymányosi-híd és Északi Összekötő vasúti híd között] 1.9. Kompátkelőhely Tököl Térségi jelentőségű P+R parkolók Budaörs Budapest [III. kerület] Budapest [XI. kerület] Budapest [XII. kerület] Budapest [XIV. kerület] Budapest [XV. kerület] 9

10 Budapest [XIX. kerület] Budapest [XXI. kerület] Budapest [XXII. kerület] Budapest [XXIII. kerület] Erdőkertes Érd Gödöllő Herceghalom Pilisvörösvár Solymár Szentendre Tárnok Veresegyház Vác Logisztikai központok évi LXIV. törvény Budapest [Budapesti Intermodális Logisztikai Központ] Budapest [Csepel] Budapest [Nagytétény] Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] e 2. Energiaellátást biztosító hálózatok 2.1. Egyéb erőművek és kiserőművek Egyéb erőművek Budapest [IV. ker.] Budapest [XI. ker.] Budapest [XVIII. ker.] Budapest [XXI. ker.] Százhalombatta e Kiserőművek Budapest [III. ker.] Budapest [XI. ker.] Budapest [XIV. ker.] Budapest [XV. ker.] Budapest [XVII. ker.] Budapest [XV. ker.] Gödöllő 2.2. A villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat távvezeték elemei kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei (Albertirsa) - Göd (Albertirsa) - Martonvásár (Bicske) - Pomáz - Göd Göd - (országhatár - Szlovákia) Göd - (Sajószöged) Gödöllő - (Albertirsa) - Göd távvezeték felhasítási pontja (Martonvásár) - (Győr) 10

11 kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei Budapest - (Detk) Göd - Budapest Ócsa - Budapest (Oroszlány) - Százhalombatta Százhalombatta - Budapest Százhalombatta - (Dunaújváros) Százhalombatta - (Martonvásár) Százhalombatta - Ócsa évi LXIV. törvény Az átvitelt befolyásoló 120 kv-os elosztó hálózat Budapest [Kelenföldi Erőmű] - Százhalombatta Budapest [Kispesti Erőmű] - Budapest [Kőbánya] - Budapest [Pestlőrinc] Budapest [Kőbánya] - Budapest [Zugló] Budapest [Népliget] - Budapest [Albertfalva] Budapest [Népliget] - Budapest [Kőbánya] Budapest [Soroksár] - Dunaújváros Budapest [Soroksár] - Százhalombatta Budapest [Népliget] - Budapest [Kispesti Erőmű] Ócsa - Budapest [Csepeli Erőmű] - Budapest [Csepel Gyártelep] Térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat (Albertirsa) - Budapest [Soroksár] Budaörs - Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) felhasítási pontja Budapest [Angyalföld] - Budapest [Zugló] Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) Budapest [Pesthidegkút] - Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) felhasítási pontja Budapest [Pestlőrinc] - Budapest [Soroksár] Budapest [Virányos] - Budapest [É-Budai Erőmű] - (Bicske) felhasítási pontja Budapest [É-Budai Erőmű] - Budapest [Újpesti Erőmű] Budapest [É-Budai Erőmű] - Göd Budapest [Kőbánya] - Gödöllő Budapest [Soroksár] - Budapest [Kőbánya] Budapest [Újpesti Erőmű] - Budapest [Angyalföldi alállomás] Budapest [Újpesti Erőmű] - Göd Budapest [Békásmegyer] - Budapest [É-Budai Erőmű] - Göd felhasítási pontja Budapest [Kelenföld] - Budapest [Lágymányos] Budapest [Kelenföld erőmű] - Budapest [Albertfalva] Budapest [Csepel] - Budapest [Népliget] - Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja Budapest [Zugló] - Budapest [Újpalota] Szigetszentmiklós - Budapest [Soroksár] - Százhalombatta felhasítási pontja Fót - Göd Göd - Vác Göd - (Rétság) Vác - Göd - (Rétság) felhasítási pontja Gödöllő - (Lőrinci) Budapest [XXII. ker.] - Százhalombatta - Budapest felhasítási pontja Érd - Százhalombatta - Budapest felhasítási pontja Üllő - (Albertirsa) - Budapest [Soroksár] felhasítási pontja 11

12 2.3. Szénhidrogén szállítóvezetékek évi LXIV. törvény Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek (Ausztria - országhatár - Győr) - Pilisvörösvár - Dunakeszi - (Zsámbok) (Battonya - Algyő - Városföld) - Százhalombatta (Kápolnásnyék) - Vecsés Százhalombatta - Budapest Százhalombatta - (Hetes - Berzence - országhatár - Horvátország) Százhalombatta - (Kápolnásnyék) Százhalombatta - Rajka - országhatár - (Szlovákia) (Szlovákia - országhatár) - Vecsés - Százhalombatta (Tiszaújváros) - Százhalombatta (Ukrajna - országhatár - Fényeslitke - Tiszaújváros) - Százhalombatta (Ukrajna - országhatár - Vásárosnamény - Tiszaújváros - Füzesabony - Szolnok) - Százhalombatta (Ukrajna - országhatár - Vásárosnamény - Tiszaújváros - Zsámbok) - Vecsés - Százhalombatta (Városföld) - Százhalombatta - Pilisvörösvár - (Győr) (Városföld - Adony) - Százhalombatta Térségi szénhidrogén szállítóvezetékek (Algyő) - Vecsés Budapest [Albertfalva] - Budapest [Gazdagrét] Érd - Százhalombatta - Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja Gödöllő - Vecsés - Vác felhasítási pontja Kisoroszi - (Ausztria - országhatár - Győr) - Pilisvörösvár - Dunakeszi - (Zsámbok) felhasítási pontja Pilisvörösvár - Budapest [II. ker.] Pilisvörösvár - Pilisszentkereszt (Rétság) - Vácrátót - Vecsés - Vác felhasítási pontja Százhalombatta - (Kápolnásnyék) Százhalombatta - Vecsés Százhalombatta - Vecsés - Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] Tököl - Vecsés - Gyál - Budapest [Csepel] felhasítási pontja (Városföld) - Százhalombatta Vecsés - (Balassagyarmat) Vecsés - Gyál - Budapest [Csepel] Vecsés - Gyömrő - (Monor) Vecsés - (Hajdúszoboszló) Vecsés - Üllő - (Újhartyán) Vecsés - Vác Veresegyház - Vecsés - Vác felhasítási pontja Zsámbék - Százhalombatta - Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja Zsámbék - Tinnye 1/3. számú melléklet a évi LXIV. törvényhez Területi mérleg Település Térségi területfelhasználási kategóriák 12 Térségi területfelhasználási kategória területe Település közigazgatási területéhez

13 (hektár) viszonyított arány (%) 1. Budapest városias települési 35841,42 68,25 2. nagy kiterjedésű zöldterületi települési 1446,30 2,75 3. erdőgazdálkodási 10238,93 19,50 4. mezőgazdasági 2054,92 3,91 5. építmények által igénybe vett 1311,70 2,50 6. vízgazdálkodási 1620,28 3,09 7. Alsónémedi városias települési 1220,75 24,88 8. erdőgazdálkodási 281,13 5,73 9. mezőgazdasági 3383,93 68, építmények által igénybe vett 20,97 0, Biatorbágy városias települési 1328,05 30, erdőgazdálkodási 1131,35 25, mezőgazdasági 1707,25 38, építmények által igénybe vett 17,65 0, vízgazdálkodási 226,19 5, Budajenő hagyományosan vidéki települési 232,50 18, magas zöldfelületi arányú települési 6,04 0, erdőgazdálkodási 605,03 48, mezőgazdasági 397,19 31, építmények által igénybe vett 1,04 0, Budakalász városias települési 679,87 44, erdőgazdálkodási 423,18 27, mezőgazdasági 316,41 20, építmények által igénybe vett 4,07 0, vízgazdálkodási 93,15 6, Budakeszi városias települési 915,42 24, erdőgazdálkodási 2183,53 58, mezőgazdasági 572,42 15, építmények által igénybe vett 39,90 1, Budaörs városias települési 1493,72 63, erdőgazdálkodási 718,25 30, mezőgazdasági 146,25 6, Csobánka városias települési 229,43 10, magas zöldfelületi arányú települési 2,84 0, erdőgazdálkodási 1325,70 58, mezőgazdasági 384,65 16, építmények által igénybe vett 314,83 13, vízgazdálkodási 18,36 0, Csornád városias települési 133,40 10, erdőgazdálkodási 736,49 59, mezőgazdasági 343,34 27, építmények által igénybe vett 23,98 1, Csömör városias települési 690,18 30, erdőgazdálkodási 1015,44 44, mezőgazdasági 485,95 21, építmények által igénybe vett 12,30 0,54 13

14 47. vízgazdálkodási 66,03 2, Csörög városias települési 148,98 29, magas zöldfelületi arányú települési 18,69 3, erdőgazdálkodási 104,82 20, mezőgazdasági 231,54 45, Délegyháza városias települési 449,43 17, magas zöldfelületi arányú települési 22,85 0, erdőgazdálkodási 186,61 7, mezőgazdasági 1604,97 63, vízgazdálkodási 273,95 10, Diósd városias települési 531,58 92, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 16,52 2, magas zöldfelületi arányú települési 5,16 0, erdőgazdálkodási 12,36 2, mezőgazdasági 8,84 1, építmények által igénybe vett 0,24 0, Dunabogdány városias települési 286,24 11, magas zöldfelületi arányú települési 0,71 0, erdőgazdálkodási 1280,10 50, mezőgazdasági 834,39 32, vízgazdálkodási 148,36 5, Dunaharaszti városias települési 1243,60 42, magas zöldfelületi arányú települési 243,63 8, erdőgazdálkodási 306,39 10, mezőgazdasági 966,67 33, különleges rendeltetésű 110,54 3, építmények által igénybe vett 13,38 0, vízgazdálkodási 32,45 1, Dunakeszi városias települési 1444,92 46, magas zöldfelületi arányú települési 76,16 2, erdőgazdálkodási 563,36 18, mezőgazdasági 576,97 18, különleges rendeltetésű 184,03 5, építmények által igénybe vett 41,38 1, vízgazdálkodási 220,51 7, Dunavarsány városias települési 881,72 39, magas zöldfelületi arányú települési 120,68 5, erdőgazdálkodási 420,87 18, mezőgazdasági 390,11 17, különleges rendeltetésű 59,94 2, építmények által igénybe vett 42,11 1, vízgazdálkodási 335,30 14, Ecser városias települési 907,86 69,25 14

15 90. erdőgazdálkodási 113,88 8, mezőgazdasági 216,14 16, építmények által igénybe vett 73,07 5, Erdőkertes városias települési 516,52 89, erdőgazdálkodási 19,62 3, mezőgazdasági 39,05 6, Érd városias települési 3683,42 60, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 22,48 0, magas zöldfelületi arányú települési 31,38 0, erdőgazdálkodási 383,43 6, mezőgazdasági 1808,98 29, építmények által igénybe vett 6,52 0, vízgazdálkodási 117,83 1, Felsőpakony városias települési 299,47 19, erdőgazdálkodási 694,76 45, mezőgazdasági 537,68 35, Fót városias települési 1281,37 34, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 6,76 0, magas zöldfelületi arányú települési 45,15 1, erdőgazdálkodási 1183,04 31, mezőgazdasági 1222,42 32, vízgazdálkodási 1,84 0, Göd városias települési 998,00 44, magas zöldfelületi arányú települési 7,86 0, erdőgazdálkodási 633,24 28, mezőgazdasági 395,87 17, különleges rendeltetésű 70,03 3, vízgazdálkodási 117,95 5, Gödöllő városias települési 1915,27 30, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 52,02 0, magas zöldfelületi arányú települési 125,84 2, erdőgazdálkodási 2951,18 47, mezőgazdasági 973,65 15, különleges rendeltetésű 13,32 0, építmények által igénybe vett 61,67 1, vízgazdálkodási 98,18 1, Gyál városias települési 1444,12 57, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 7,74 0, magas zöldfelületi arányú települési 156,02 6, erdőgazdálkodási 412,46 16, mezőgazdasági 409,47 16, építmények által igénybe vett 41,69 1,67 15

16 132. vízgazdálkodási 22,86 0, Gyömrő városias települési 845,78 31, magas zöldfelületi arányú települési 38,85 1, erdőgazdálkodási 321,35 12, mezőgazdasági 1364,98 51, különleges rendeltetésű 70,13 2, építmények által igénybe vett 9,04 0, Halásztelek városias települési 524,05 60, erdőgazdálkodási 75,21 8, mezőgazdasági 150,04 17, vízgazdálkodási 116,01 13, Herceghalom városias települési 334,65 45, magas zöldfelületi arányú települési 63,68 8, erdőgazdálkodási 105,26 14, mezőgazdasági 224,52 30, vízgazdálkodási 5,22 0, Isaszeg városias települési 849,10 15, magas zöldfelületi arányú települési 10,45 0, erdőgazdálkodási 3621,89 66, mezőgazdasági 839,24 15, építmények által igénybe vett 34,80 0, vízgazdálkodási 128,74 2, Kerepes városias települési 742,86 30, magas zöldfelületi arányú települési 11,18 0, erdőgazdálkodási 745,18 30, mezőgazdasági 858,42 35, építmények által igénybe vett 49,96 2, Kisoroszi hagyományosan vidéki települési 141,91 12, erdőgazdálkodási 244,51 22, mezőgazdasági 425,99 38, különleges rendeltetésű 73,76 6, vízgazdálkodási 207,04 18, Kistarcsa városias települési 525,05 47, erdőgazdálkodási 59,78 5, mezőgazdasági 516,05 46, Leányfalu városias települési 332,75 21, erdőgazdálkodási 1100,35 71, mezőgazdasági 40,93 2, vízgazdálkodási 61,32 3, Maglód városias települési 900,08 40, magas zöldfelületi arányú települési 36,16 1, erdőgazdálkodási 340,49 15, mezőgazdasági 958,72 42, Majosháza városias települési 305,37 26, erdőgazdálkodási 130,99 11, mezőgazdasági 669,88 58,67 16

17 178. vízgazdálkodási 35,51 3, Mogyoród városias települési 815,91 23, erdőgazdálkodási 1246,07 36, mezőgazdasági 936,24 27, különleges rendeltetésű 222,70 6, építmények által igénybe vett 227,03 6, Nagykovácsi városias települési 460,54 16, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 6,03 0, erdőgazdálkodási 1994,06 72, mezőgazdasági 295,16 10, vízgazdálkodási 7,22 0, Nagytarcsa városias települési 389,67 32, erdőgazdálkodási 100,78 8, mezőgazdasági 646,24 53, építmények által igénybe vett 58,82 4, vízgazdálkodási 18,40 1, Ócsa városias települési 1573,91 19, erdőgazdálkodási 2530,89 31, mezőgazdasági 3645,75 44, építmények által igénybe vett 413,32 5, Őrbottyán városias települési 791,57 28, magas zöldfelületi arányú települési 4,70 0, erdőgazdálkodási 853,98 31, mezőgazdasági 1067,72 39, vízgazdálkodási 16,73 0, Páty városias települési 813,19 20, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 8,74 0, magas zöldfelületi arányú települési 114,83 2, erdőgazdálkodási 1317,68 33, mezőgazdasági 1669,93 42, vízgazdálkodási 4,96 0, Pécel városias települési 1016,15 23, magas zöldfelületi arányú települési 16,30 0, erdőgazdálkodási 858,87 19, mezőgazdasági 2438,67 55, építmények által igénybe vett 33,29 0, Perbál városias települési 1,78 0, hagyományosan vidéki települési 344,30 13, erdőgazdálkodási 871,61 33, mezőgazdasági 956,09 37, különleges rendeltetésű 391,83 15, Pilisborosjenő városias települési 307,50 33, erdőgazdálkodási 408,03 44, mezőgazdasági 208,97 22, építmények által igénybe vett 0,75 0, Piliscsaba városias települési 628,70 24,61 17

18 224. nagy kiterjedésű zöldterületi települési 12,23 0, erdőgazdálkodási 1577,90 61, mezőgazdasági 336,31 13, Pilisjászfalu városias települési 182,01 26, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 7,91 1, magas zöldfelületi arányú települési 16,14 2, erdőgazdálkodási 322,74 46, mezőgazdasági 167,23 24, Pilisszántó városias települési 115,56 7, magas zöldfelületi arányú települési 2,04 0, erdőgazdálkodási 944,35 59, mezőgazdasági 531,88 33, építmények által igénybe vett 0,23 0, Pilisszentiván városias települési 176,87 21, magas zöldfelületi arányú települési 8,09 1, erdőgazdálkodási 510,02 62, mezőgazdasági 116,67 14, Pilisszentkereszt hagyományosan vidéki települési 252,05 14, erdőgazdálkodási 1281,90 74, mezőgazdasági 185,71 10, Pilisszentlászló hagyományosan vidéki települési 91,06 5, erdőgazdálkodási 1491,46 84, mezőgazdasági 192,81 10, Pilisvörösvár városias települési 700,27 28, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 28,69 1, magas zöldfelületi arányú települési 44,30 1, erdőgazdálkodási 591,32 24, mezőgazdasági 1034,90 42, építmények által igénybe vett 2,27 0, vízgazdálkodási 26,69 1, Pomáz városias települési 986,65 20, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 26,05 0, magas zöldfelületi arányú települési 22,64 0, erdőgazdálkodási 2419,21 49, mezőgazdasági 1450,34 29, építmények által igénybe vett 0,74 0, Pócsmegyer hagyományosan vidéki települési 308,82 23, erdőgazdálkodási 359,62 27, mezőgazdasági 427,52 32, vízgazdálkodási 209,26 16, Pusztazámor hagyományosan vidéki települési 197,71 21, magas zöldfelületi arányú települési 61,98 6,68 18

19 266. erdőgazdálkodási 102,06 10, mezőgazdasági 474,12 51, építmények által igénybe vett 92,52 9, Remeteszőlős hagyományosan vidéki települési 84,09 28, erdőgazdálkodási 176,66 60, mezőgazdasági 31,76 10, Solymár városias települési 699,42 39, erdőgazdálkodási 547,97 30, mezőgazdasági 534,12 29, építmények által igénybe vett 3,95 0, Sóskút városias települési 450,34 16, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 37,42 1, magas zöldfelületi arányú települési 59,91 2, erdőgazdálkodási 483,19 17, mezőgazdasági 1558,25 56, építmények által igénybe vett 125,41 4, vízgazdálkodási 53,55 1, Szada városias települési 869,67 52, erdőgazdálkodási 316,55 18, mezőgazdasági 404,98 24, különleges rendeltetésű 72,21 4, vízgazdálkodási 4,38 0, Százhalombatta városias települési 1415,24 50, magas zöldfelületi arányú települési 46,38 1, erdőgazdálkodási 303,10 10, mezőgazdasági 722,04 25, építmények által igénybe vett 39,99 1, vízgazdálkodási 279,49 9, Szentendre városias települési 1537,56 35, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 17,90 0, magas zöldfelületi arányú települési 105,69 2, erdőgazdálkodási 1680,27 38, mezőgazdasági 583,72 13, különleges rendeltetésű 13,80 0, építmények által igénybe vett 234,25 5, vízgazdálkodási 208,26 4, Szigethalom városias települési 660,63 72, erdőgazdálkodási 180,71 19, mezőgazdasági 35,92 3, vízgazdálkodási 31,25 3, Szigetmonostor hagyományosan vidéki települési 325,22 13, erdőgazdálkodási 1044,09 44, mezőgazdasági 522,75 22, vízgazdálkodási 458,67 19, Szigetszentmiklós városias települési 2526,53 55,27 19

20 311. erdőgazdálkodási 130,88 2, mezőgazdasági 1526,15 33, építmények által igénybe vett 36,31 0, vízgazdálkodási 351,61 7, Sződ városias települési 474,00 30, magas zöldfelületi arányú települési 26,66 1, erdőgazdálkodási 608,22 38, mezőgazdasági 466,88 29, Sződliget városias települési 252,09 34, magas zöldfelületi arányú települési 16,97 2, erdőgazdálkodási 250,06 34, mezőgazdasági 156,17 21, építmények által igénybe vett 2,25 0, vízgazdálkodási 54,00 7, Tahitótfalu városias települési 320,88 8, hagyományosan vidéki települési 157,99 4, magas zöldfelületi arányú települési 51,65 1, erdőgazdálkodási 1523,88 38, mezőgazdasági 1480,66 37, vízgazdálkodási 385,26 9, Taksony városias települési 619,96 29, erdőgazdálkodási 378,59 18, mezőgazdasági 760,02 36, különleges rendeltetésű 226,36 10, vízgazdálkodási 96,30 4, Tárnok városias települési 778,03 32, magas zöldfelületi arányú települési 11,61 0, erdőgazdálkodási 92,33 3, mezőgazdasági 1464,10 62, építmények által igénybe vett 14,37 0, Telki hagyományosan vidéki települési 254,96 24, magas zöldfelületi arányú települési 49,83 4, erdőgazdálkodási 493,99 47, mezőgazdasági 248,08 23, Tinnye hagyományosan vidéki települési 413,19 25, erdőgazdálkodási 166,48 10, mezőgazdasági 819,79 50, különleges rendeltetésű 206,36 12, vízgazdálkodási 4,41 0, Tök városias települési 369,74 14, erdőgazdálkodási 242,32 9, mezőgazdasági 1859,06 75, építmények által igénybe vett 1,83 0, Tököl városias települési 837,54 21, erdőgazdálkodási 452,06 11, mezőgazdasági 1982,69 51,53 20

21 357. építmények által igénybe vett 241,04 6, vízgazdálkodási 334,56 8, Törökbálint városias települési 1458,20 49, erdőgazdálkodási 379,09 12, mezőgazdasági 993,53 33, építmények által igénybe vett 74,26 2, vízgazdálkodási 35,08 1, Üllő városias települési 1457,31 30, magas zöldfelületi arányú települési 117,78 2, erdőgazdálkodási 1274,86 26, mezőgazdasági 1772,66 36, különleges rendeltetésű 190,12 3, Üröm városias települési 302,67 45, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 9,24 1, erdőgazdálkodási 78,79 11, mezőgazdasági 274,47 41, Vác városias települési 1713,54 27, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 36,90 0, magas zöldfelületi arányú települési 127,85 2, erdőgazdálkodási 2004,89 32, mezőgazdasági 1967,49 31, építmények által igénybe vett 14,75 0, vízgazdálkodási 292,53 4, Vácrátót városias települési 279,73 15, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 27,71 1, erdőgazdálkodási 977,02 54, mezőgazdasági 514,98 28, Vecsés városias települési 1712,98 47, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 7,76 0, magas zöldfelületi arányú települési 61,82 1, erdőgazdálkodási 583,68 16, mezőgazdasági 736,34 20, építmények által igénybe vett 514,63 14, Veresegyház városias települési 1275,05 44, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 10,18 0, magas zöldfelületi arányú települési 41,26 1, erdőgazdálkodási 1168,19 40, mezőgazdasági 301,17 10, építmények által igénybe vett 3,97 0, vízgazdálkodási 58,81 2, Visegrád városias települési 153,23 4, nagy kiterjedésű zöldterületi települési 72,52 2,18 21

22 399. erdőgazdálkodási 2778,63 83, mezőgazdasági 56,89 1, vízgazdálkodási 264,48 7, Zsámbék városias települési 735,25 21, magas zöldfelületi arányú települési 601,94 17, erdőgazdálkodási 265,54 7, mezőgazdasági 1764,03 52,40 2. számú melléklet a évi LXIV. törvényhez 3. számú melléklet a évi LXIV. törvényhez 22

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LXXXVIII. törvény A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvény módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvény módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról Budapest, 2011. január 2 Melléklet a BM-590/2011. számú előterjesztéshez 2011.

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire,

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TSZT VISZONYA A TERÜLETRENDEZÉS TERVEIVEL A

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Dr. Tompai Géza főosztályvezető BM Területrendezési és Településügyi Főosztály Balatonföldvár, 2011. május 11-13. Mérföldkövek a terület-

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 15.

Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990 2009 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal GYERMEKVÁLLALÁS A BUDAPESTI BAN 1990 2009 Budapest,

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ március

A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ március G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2016. március PEST MEGYEI TERÜLET,

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

DUNAHARASZTI. II. kötet TSZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. II. kötet TSZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása II. kötet TSZT módosítás Alátámasztó és jóváhagyandó

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/13673 számú törvényjavaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről Előadó : dr. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 01. (hétfő) 06.45-08.45 Budaörs, Árok utca 18.00-20.00

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye e terhek 1 2 TÖK kül 81 12 46642 6036 5 15 igen 0 4 0 1 1 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1 6084 47014 1 2 TÖK kül 63 47711 32430 5 11 0 6 2 1 0 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Részletesebben

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz 2013.09.21., 09:00 Budakeszi Kiemelt A-csoport torna PMLSZ 2013.09.21., 09:00 Bugyi U13-as alközponti torna Szőgyi Tamás 2013.09.21., 09:00 Dunakeszi Vasutas U13-as

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök)

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök) Bács-Kiskun Baja 40 Bács-Kiskun Izsák 40 Bács-Kiskun Kalocsa 40 Bács-Kiskun Kecskemét 50 Bács-Kiskun Kiskırös 40 Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 40 Bács-Kiskun Kiskunmajsa 40 Bács-Kiskun Kunszentmiklós 40

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

Studia Mundi - Economica Vol. 3. No. 2.(2016)

Studia Mundi - Economica Vol. 3. No. 2.(2016) A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉGI VIZSGÁLATA ANALYSIS OF BUDAPEST AGGLOMERATION TRANSPORT ACCESSIBILITY Összefoglalás Jekli Roland 1, Péli László 2 (1) MA hallgató, (2) adjunktus Gazdaság-

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

2008. évi törvény Érkezett: 2008 APR 2 2. az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi törvény Érkezett: 2008 APR 2 2. az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény módosításáról Hv9 a!n 2008. évi törvény Érkezett: 2008 APR 2 2. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról i. Az Országos Területrendezési Tervr ől szóló 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet. a területrendezési hatósági eljárásokról. Területrendezési hatósági eljárások

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet. a területrendezési hatósági eljárásokról. Területrendezési hatósági eljárások A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés d) és p) pontjában, 27. (1) bekezdésének a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 : 8:00-14:00

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR 2012 ősz IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2012.09.19, 13.00 Budaörs Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai megyékben U14 Németh Antal 2012.09.21., 13.00 Nagymaros U-7-9-11-ES GYERMEKTORNÁK

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. január hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (csütörtök) 09.00-13.00 Budaörs,Szabadság út 15.00-19.00

Részletesebben