Új internetes forrás a múzeumok és iskolák együttmőködése érdekében 1. (a Mindenki múzeuma projekt pedagógiai anyagairól) Vásárhelyi Tamás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új internetes forrás a múzeumok és iskolák együttmőködése érdekében 1. (a Mindenki múzeuma projekt pedagógiai anyagairól) Vásárhelyi Tamás"

Átírás

1 Új internetes forrás a múzeumok és iskolák együttmőködése érdekében 1 (a Mindenki múzeuma projekt pedagógiai anyagairól) Vásárhelyi Tamás Magyar Természettudományi Múzeum Bevezetés A Mindenki múzeuma magyar cím, amely a Natural Europe nevő, angol munkanyelvő projekt hazai megnevezésére szolgál 2. A projektben Európa 7 országából 14 partner vesz részt, 6 természettudományi múzeumon kívül egyetemek, kutatóintézetek és informatikai cégek (www.natural_europe.eu, ill. ). A projekt általános célja az, hogy a múzeumokban a látogatók elıl rejtett tárgyakat, képeket, dokumentumokat és tudást nyilvánossá és közhasznúvá tegyünk. Ehhez az informatika és az internet nyújtotta lehetıségeket használjuk. Mindez végsı soron a szélesen értelmezett környezeti nevelés szemléleti és gyakorlati fejlesztését, támogatását szolgálja. Az emberi környezet három területen is értelmezhetı, természeti, ember alkotta és társadalmi összetevıi vannak 3, így mint majd késıbb látni fogjuk nemcsak a természetismereti vagy természettudományos tantárgyak, hanem a történelem, magyar nyelv, vizuális nevelés területén is használható oktatási anyagok készülnek. A projektben a kiemelten kezelt pedagógusok (szélesebben a közoktatás) mellett minden látogatóra gondolunk, ezért egyéni, vagy családos látogatók számára is készítünk tanösvényszerő anyagokat. Természetesen utóbbiak könnyedebbek, az egyszeri és egyszerő múzeumlátogatás élvezetesebbé, tartalmasabbá tételét teszik lehetıvé. Magyarországot ebben a nemzetközi munkában a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) képviseli. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a módszer csak nálunk volna alkalmazható, aminthogy máris több hazai múzeum és nemcsak természettudományi múzeum érdeklıdik iránta, vagy be is kapcsolódott a munkába. A projektnek többféle eredménye szabadon hozzáférhetı lesz a neten, vagy már az. Összesen 1 Megjelent 2012-ben: Foghtőy K., Pirka V. és Kempf K. (szerk): Új múzeumpedagógiai törekvések. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2 A környezeti nevelés, a múzeumi tanulás és az informatikai lehetıségek összekapcsolását célozta meg az Európai Unió CIP-ICT PSP programja által támogatott Natural Europe projekt. 3 Errıl bıvebben szól a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (Vásárhelyi Victor 2003, illetve ennek ben megújított változata: letöltve november 26.)

2 5300 múzeumi tárgyat digitalizálunk (ebbıl az MTM 2000-et), és ezek majd az Europeana nevő közös európai digitális kulturális könyvtáron keresztül lesznek elérhetıek bárki számára (www.europeana.eu). A tárgyak képén és számos hozzájuk tartozó adatok rögzítésén kívül rövid leírások is készülnek. Ezen túl több száz tárgynak érdekesebb, részletesebb bemutatása is megjelenik, 3 dimenziós kép, video, animáció, vagy rövid prezentáció formájában. Mindezeket bárki használhatja, és pedagógusok is beépíthetik ıket a saját oktatási tevékenységükbe. Pedagógiai szempontból viszont talán legfontosabbak azok az oktatási tanösvények (educational pathways), amelyeket egy-egy múzeum külön-külön készít, vagy több múzeum közösen, nemzetközi kooperációban. Ezeknek az anyagoknak az iskolai oktatás számára való hasznosság az elsı számú szempontjuk, és a tanulásról való korszerő pedagógiai kutatási ismereteink szerint készülnek (pl. Molnár 2010, Nagy 2010, Vásárhelyi és Kárpáti 2011). Ebben az írásban ezeknek a tanösvényeknek az elméleti hátterét és használatát mutatjuk be, majd egy példával illusztráljuk a módszert. Tanuljunk úgy, mintha kutatnánk A Mindenki múzeuma projekt pedagógiai elvei szerint olyan tanösvényeket készítünk, amelyek a tudományos kutatás logikai vázát is követik 4. Így a tanulók nemcsak a tantárgyi ismereteiket bıvíthetik, hanem eközben számos készségük is fejlesztıdik. Persze nem kell közben kutatóvá válniuk, ık észre sem veszik ezt, ha egy jól elıkészített múzeumi óra résztvevıi és élvezıi. Mégis megtapasztalják, hogy hogyan mőködik a tudomány, hogyan dolgoznak a tudományos kutatók. A logikus, a világot megismerni és megérteni akaró gondolkodásmód alkalmazása a mindennapi életben is hasznos készség. A tudósok sokféle módon jutottak el nagy (és kicsi) felismerésekig az elmúlt évezredekben. Ahogy a kutatásmódszertan tudománya elkülönült és fejlıdött, egyre tudatosabbá váltak bizonyos lépések. Nem mindig, de nagyon gyakran azzal indul egy új kutatás, hogy valaki valamire kíváncsi lesz. A kíváncsiság, a szokatlan, érdekes, rejtélyes jelenségek illetve összefüggések felismerése az emberi elme kreativitásának egyik magas szintő megnyilvánulása. Nem várható, hogy iskolai tanítványaink agyában spontán buzogjanak a kérdések, de magunk elısegíthetjük ezt, rávezetéssel, figyelmük, tevékenységük irányításával, beszélgetéssel. 4 Az itt ismertetett módszer a magyar nyelven kutatásalapú tanulás néven bemutatott módszerrel rokon (Nagy 2010).

3 Sokan nyilvánítanak véleményt különbözı kérdésekrıl, sıt, állításokat hangoztatnak a világpolitikával, a focival, a közoktatással, a kortárs zenével, vagy bármely más kérdéssel kapcsolatban. Ezek az állítások gyakran nem igazolt tényeken alapulnak, hanem csak feltételezések, azaz hipotézisek, akkor is, ha meggyızıdés formájában, vagy akár sziklaszilárd igazságként hangoznak el. Ehhez hasonlóan, sok kutatás folytatódik oly módon, hogy a kutató is hipotézis állít fel. De itt nem elég a puszta szó. Ahhoz, hogy a feltételezése igazolást nyerjen, tényeket, bizonyítékokat kell keresnie és felsorakoztatnia. Igen gyakori eset, hogy a hipotézist nem támasztják alá a kísérletekkel vagy megfigyelésekkel nyert adatok és tények, így azok megdılnek. Ilyenkor a kutató vagy más módszerekkel keres újabb tényeket, amelyek igazolják, hogy elképzelése mégis igaz, vagy a korábban felmerült kérdés megoldására új hipotézist fogalmaz meg. Ekkor a bizonyítékok keresése már ennek az új feltételezésnek az igazolása érdekében folyik tovább. Ha a kutatók elég bizonyítékot találtak ahhoz, hogy egy kérdésre megalapozott választ fogalmazhatnak meg (azaz úgy tekintik, hogy felfedezésük vagy kutatásuk új eredményhez érkezett el), közzéteszik az eredményt, és ezzel kiteszik annak, hogy más kutatók is elvégezzék ugyanazokat a kísérleteket vagy megfigyeléseket, végiggondolják, újra értelmezzék a tényeket, és az új vizsgálatok megerısítsék, vagy megcáfolják a közzé tett eredményt. Ha ilyen ellenırzések sem cáfolják meg az eredeti kutatási eredményt, akkor azt igaznak (igazoltnak, avagy cáfolhatatlannak) fogadja el a tudományos közvélemény, mindaddig amíg esetleg újabb kutatók, újabb, és jobb hipotézis felállításával és igazolásával az elızı eredményt meg nem haladják, illetve meg nem cáfolják. Nincs tehát a tudományban megfellebezhetetlen, megtámadhatatlan tézis, éppen ez viszi elıre a kutatókat, ez vezet néha újabb és újabb kérdések megfogalmazásához, és azok igazolása így visz minket közelebb a világ mennél alaposabb megismeréséhez. Ha tanítványaink elég érettek ahhoz, hogy ilyen tapasztalathoz jutassuk ıket, akkor érdemes megpróbálkozni a Mindenki múzeuma tanösvényeivel, melyek a fent nagyon röviden, nagyon általánosan leírt folyamatot utánozzák le. Azt mondhatjuk, nem lehet elég korán kezdeni a fenti, logikus gondolkodásmódra nevelést, de nyilván egyszerőbb kérdésekkel kell kezdeni. Oktatási anyagaink részben a tananyagba illı témákban készülnek, melyek a Nat, kerettantervek, vagy egyes helyi tantervek szerint a tananyagba illeszthetık. Más témájú tanösvényeink nem kézenfekvıen illenek a tananyagba, de véleményünk szerint sok pedagógus és sok diák érdeklıdésére számot tarthatnak ezek a témák is. A jól tervezett és levezetett múzeumlátogatás a ma általánosan elfogadott elvek szerint három

4 fázisból áll: az elıkészületekbıl, a látogatásból és a látottak, az átéltek értelmezésébıl, rögzítésébıl (Tettamanti 2011). Tanösvényeinkben ezt a hármas tagolást vesszük alapul. Javaslatokat adunk arra, hogyan lehet a tanulók kíváncsiságát felkelteni, hogyan kell kérdéseket generálni. Megfogalmazunk mi is kérdéseket a múzeumban, nem ismerve a gyerekeket, de jól ismerve a bemutatni kívánt kiállítást vagy jelenséget. És megfogalmazhat a tananyag elsajátítását jobban lehetıvé tévı kérdéseket a pedagógus is elızetesen. De ha a tanulókban más kérdések ébrednek, amelyeket ugyanezzel a tanösvénnyel elıreláthatóan meg lehet válaszolni, azokat se vessük el. Ugyanilyen módon megfogalmazunk néhány hipotézist is, azzal, hogy ha más feltevések születnek, akkor hagyjuk, hogy a tanulók próbálkozzanak azoknak az igazolásával. A tanösvényben leírtak szerint a tanulók már úgy indulnak a múzeumba, hogy kíváncsiságukat felkeltette az elızetes gyakorlat, és hipotéziseik vannak, melyekre bizonyítékot keresnek a kiállításokban vagy a múzeumi rendezvényen. Ilyenkor élhetünk a kiscsoportos munka, a kooperatív tanulás lehetıségeivel, és többféle feladatot adhatunk a gyerekeknek. A gyerekekkel célszerő minél elıbb (akár egyenesen) abba a kiállításba vagy kiállításrészletbe menni, ahol a múzeumi foglalkozás lebonyolítható. Javasoljuk, hogy ennek a konkrét feladatnak (adatok, jelenségek, ismeretek felkutatását és rögzítését célzó munkának) a végeztével szabadabb, lazább múzeumi nézelıdést is iktassanak a programba, hogy a múzeumlátogatás élménye több legyen, mint egy kihelyezett tanóráé. Az elıkészítést és a látogatást a látottak értelmezése, magyarázata követi. Erre már megint az iskolában keríthetünk sort, hogy a nehezen megszervezett és elért múzeumi idıt inkább a múzeumi élmény elmélyítésére fordíthassuk. A látogatás utáni teendıket megint két fázisba oszthatjuk, mint azt az elıkészületekkel is tettük. Elıször beszéljük át, hogy mit láttak, mit tapasztaltak a gyerekek, és lehetıleg ık maguk értelmezzék, magyarázzák az új ismereteket, adatokat. Ez felel meg a tudományos kutatásban annak a lépésnek, amikor a kutató a bizonyítékokat összeveti a hipotézisével. A második fázis az eredmények (a felfedezések) közzététele. Ez történhet élıbeszéd formájában, akár úgy is, hogy a csoportok beszámolnak a többieknek. Szélesebb körhöz juthatnak el a felfedezések vagy legalábbis felismerések, ha a tanulók eleve olyan közzétételi formát választanak (vagy kapnak feladatul) ami kitehetı az iskola folyosójára, illetve manapság talán már az internetes közösségi oldalakban is kell gondolkodni (youtube, facebook stb.). De azzal is megbízhatjuk ıket, hogy beszéljenek az eredményrıl másoknak, barátaiknak, ismerıseiknek, családtagjaiknak (a bemutatandó tanösvényben ilyen közzétételt is javaslunk). Ennek nemcsak a kommunikációs készségek

5 fejlesztése a célja, hanem mennél többször mondják el, annál jobban megjegyzik maguk is a felismerést, és mennél többféle véleményt, reflexiót kapnak válaszul, annál jobban megerısödhet a felismerés hitele vagy éppen ellenkezıleg: annál inkább kiderül, ha mégsem voltak helyesek a következtetések. Egy tanösvény rövid bemutatása: Állatok a lakásban és a ház körül Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy tudatosítsa, milyen gazdag állatvilág lakik velünk a lakásban és a házunk körül. Ráadásul máshogy ítéljük meg ugyanazokat a fajokat, ha otthon, illetve a természetben tevékenyek. Célközönség: a 8-12 éves korosztály számára képzeltük el megfelelınek 5. A 3 alkalomra tervezett foglalkozás a családot (az otthont), az iskolát és a Magyar Természettudományi Múzeumot is érinti. Ha a pedagógus más hazai múzeumban megtalálja azokat a fajokat, amelyek az otthonunkban elıfordulnak, könnyőszerrel átalakíthatja a tanösvényt, és annak a múzeumnak a meglátogatását veheti tervbe. Eszközigény: nagyítólencsék, papír, toll, háztartásban elıforduló anyagok, tárgyak, amelyeket a rovarok (és ha kertvárosban, falun laknak a tanulók, az egerek is) megdézsmálnak, károsítanak. Kapcsolódás a tananyaghoz: A jelenleg érvényben lévı Nat szerint az Ember és Természet mőveltségi területbe tartozik a téma. Az Általános fejlesztési követelményeken belül többet is érint, pl. hogy a tanuló legyen képes a természet jelenségeit (tárgyakat, élılényeket) és folyamatait észrevenni, azokat elemi szinten megfigyelni. Tanári irányítással tudjon egyszerő megfigyeléseket és vizsgálatokat végezni. Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egyegy körének megadott szempontú csoportosításában. Tudatosuljon benne, hogy a természetrıl szerzett ismereteinket megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mérés útján szerezzük meg. A Részletes követelményeken belül is megtaláljuk a tanösvény helyét: a Kártevık testfelépítése, élete, illetve a Néhány ház körül élı állat testfelépítése, élete (a Nat az itt említett fajok közül a házi egeret említi). Tanulási célokként minden pedagógus megfogalmazhatja a maga számára fontosakat, mi a hasznos és káros fogalmának megértését, a kommunikációs készségek fejlesztését, a 5 Az MTM honlapján bıvebben, képekkel együtt letölthetı, Állatok a lakásban c. tanösvényt Zalatnai Éva és Elekes Éva múzeumpedagógusok, Varga Ildikó tanár, és szerzı készítették. Itt a logikai vázát mutatjuk be.

6 megfigyelést és a következtetések levonását tartjuk kézenfekvı célnak. Javasoljuk, hogy az osztály látogatása elıtt a pedagógus látogassa meg a múzeumot, tájékozódjon, hol van a pénztár, ruhatár, mosdó, hol van a Sokszínő élet c. kiállítás és benne a lakás élıvilágát, a mindennapi életünkben megjelenı biodiverzitást feldolgozó kiállításrészlet. Ez azért elınyös, mert magát az osztálylátogatást idıben és tartalmában is jobban meg lehet így tervezni, és a pedagógus magabiztosabban fog a múzeumban a gyerekekkel foglalkozni. A téma múzeumlátogatással egybekapcsolt feldolgozására, a tanuláskutatás eredményei alapján javasoljuk a következı szakaszokat. A látogatás elıtt 1. tanítási szakasz: Kérdéseket generáló tevékenységek Ébresszünk kíváncsiságot! Az egész munka kezdıdjék úgy, hogy a gyerekek otthon, szüleikkel is beszélgetve írják össze, milyen fajok fordulnak elı a lakásban 6, mit csinálnak azok ott. Ezekbıl a saját listákból készítsenek az osztályban közös jegyzéket a múzeumlátogatás elıtt. De ne csak a neveket győjtsék, hanem beszéljenek arról is, milyen jelei vannak az állatok tevékenységének 7 (az állatok gyakran zavaró jelenlétén kívül hangok, látható rágási nyomok, ürülék, szag, a mi allergiás reakciónk stb.). Képesek csoportosítani, rendszerezni az állatok életének nyomait? Például így: lyukak, járatok eszközökben (szúette fa), járatok anyagokban (kenyérbogár rágta keksz, zsizsik rágta bab vagy borsó), pókhálószerő fonalak (aszalványmoly a pirospaprikában, ruhamoly gyapjúsálban), levedlett lárvabır (múzeumbogár, vagy szőcsbogár szırös lárvabıre a szırmén), élı és halott állatok élelmiszerben, ruházatban, stb.). Legjobb, ha be is hoznak életnyomokat az iskolába megmutatni. Néhány ötlet fontos, feldolgozandó kérdésekre: Miért jönnek be a lakásba az állatok? Élnek-e máshol ezek az állatok? Ha igen, hol? Ismeritek rokonaikat? Van-e köztük olyan, aminek örültök, ha találkoztok vele otthon? Hát kiránduláskor? Hol van ezeknek a fajoknak a helye az 6 Van néhány igazán közönséges, lakásokban és a ház körül gyakrabban elıforduló állat, amelyekkel a gyermekek és szüleik találkozhattak, vagy amelyekrıl az emberek beszélnek, általában tudnak. Ilyenek például: az ezüstös ısrovar, konyhai csótány, német csótány, aszalványmoly, valamelyik zsizsik, lisztbogár, ruhamoly, házi légy, csillárlégy, hangyák, pókok, házipor-atka, nyest, denevér, házi egér, fejtető, cérnagiliszta, ágyi poloska. Ebben a tanösvényben nem foglalkozunk a lakásba alkalmilag betévedı állatokkal (szúnyog, fátyolka, bencepoloska, harlekinkatica), sem a lakásban tartott házikedvencekkel, kutyával, macskával, akváriumi halakkal, papagájokkal, aranyhörcsöggel és másokkal. 7 Az MTM-ben 2011-ben megnyílt Természetrajzi mőhelyben errıl a témáról, az állatok különféle nyomairól otthon és a természetben, gazdag tárgyi anyagot mutat be a múzeum.

7 élıvilágban (akár a fejlıdéstörténeti rendszerben nézzük, akár a folyamatokban, a táplálkozási piramisokban)? Az a kérdés, hogy Ezekrıl az állatokról csak rosszat lehet mondani? megjelenhet itt, az elején, majd a látogatás után is, összekapcsolva a témát a környezeti nevelési mondanivalóval. A látogatás elıtt 2. tanítási szakasz: Aktív kutatás Javasoljunk feltevéseket (hipotéziseket)! Néhány hipotézis vagy elılegezett magyarázat (amire majd a látogatás után visszatérhetnek): Mi teremtünk kedvezı élıhelyet az állatok számára a lakásban, szinte csalogatjuk ıket befelé azzal, hogy búvóhelyet és nagy mennyiségben rendelkezésre álló táplálékot biztosítunk számukra. A lakásban elıforduló állatok nem csak károsak lehetnek (ha ez a kérdés így felmerült már a gyerekekben). A lakásban terhes fajok a lakáson kívül egészen más szerepet játszanak a természetben. (Ha otthonról jó változatos neveket hoztak magukkal arra a néhány fajra, ami elı szokott fordulni a lakásokban, akkor egy olyan állítást is megfogalmazhatunk, hogy hibásan használunk bizonyos szavakat többféle állat jelölésére. Például a féreg névvel nemcsak a tudományosan féreg-nek nevezett állatokat (győrősférgek, laposférgek, fonalférgek stb.) illetik, hanem sok rovarlárvát is (a férges almában és dióban helyes névvel nevezve hernyók vannak). Sıt, Székelyföldön legalábbis, a házi egeret is említik fireg -ként. De ilyen szavunk a kukac (a kukacos almában, dióban is ugyanazok a hernyók vannak), vagy a bogár is (a lisztbogár bogár, de a svábbogár az csótány és a suszterbogár az poloska). A látogatás - 3. tanítási szakasz Kreativitás Győjtsünk adatokat, bizonyítékokat megfigyelés útján Az osztály meglátogatja a Magyar Természettudományi Múzeumban a Sokszínő élet c. kiállítást. Javasoljuk, hogy a kiállításon viszonylag gyorsan sétáljanak végig a Városi természet c. részig. A következı feladatokat itt javasoljuk majd elvégezni. A tanulók tevékenysége: megfigyelés, jegyzetek és rajzok készítése. Feladat ötletek: keressenek otthonról ismerıs állatokat 8 a konyhában és a ruhásszekrényben, próbálják 8 A kiállításban sok fajt találunk preparátum, kép vagy makett formájában. A löszpusztagyep felıl érkezve a konyha bal oldalán látható állatok: ezüstös ısrovar, konyhai csótány, német csótány, babzsizsik, aszalványmoly, fogasnyakú gabonabogár, szőcsbogár, gyapjúbogár, ruhamoly, nyest, rıt koraidenevér, házi egér. A konyha jobb oldalán: szemetes zugpoloska, légyölı pókszázlábú, fejtető, szırtüszıatka, rühatka, ruhatető, lapostető,

8 megbecsülni, hányszoros nagyításúak a makettek, figyeljék meg, hogy melyik állat milyen táplálék mellett van, rajzolják le az állatokat. Érdemes itt megbeszélni a látottakat, például a következı kérdéseket feltéve: Mit gondoltok: milyen állatok ezek, milyen nagyobb rendszertani csoportba tartoznak? Melyik mivel táplálkozik? Mennyire gyakoriak a lakásokban (ki találkozott már velük)? Mit csináltok, ha a lakásban (ruhában, ételben, a hajatokban) találjátok ıket? Megfigyeltétek valaha, hogy mit csinálnak, hogyan mozognak ezek az állatok? A kártevınek nevezhetık ellen hogyan védekeznek a szüleitek? A feladat elvégzése után a gyerekek széledjenek szét a kiállításban, és fedezzék fel maguknak a többi látnivalót. Erre szánjunk legalább 15 percet. A pedagógus erre az idıre is adhat újabb kisebb feladatot vagy támpontot, de ne hajszoljuk ıket teljesítményre, engedjük, hogy a pazar kiállítás hasson az érzékeikre, a szívükre is. Érdemes megnézni más kiállításokat is, ha már a múzeumba eljutottunk, de egyszerre ne akarjunk mindent, az túl sok mindenkinek, gyereknek is, felnıttnek is. A látogatás után 4. tanítási szakasz A látottak különbözı szempontok szerinti megbeszélése Mit láttunk,, hogyan értelmezzük? A múzeumlátogatás végén kiadjuk a feladatot és a következı órán beszéljük át. Keressék meg könyvekben (Schmidt 1987, Újhelyi 2005, Veress 1996, Vásárhelyi 1999, 2007, az Uránia Állatvilág sorozat kötetei stb.), vagy a neten (lásd a tanulmány végén), az otthon vagy a kiállításban megismert állatokat, és olvassanak az életmódjukról, készítsenek jegyzeteket. Már újra az iskolában: osszuk 3 csoportra a gyerekeket, és ık háromféle módon fogják a látottakat és tanultakat összefoglalni. A gyerekek egy csoportja a velünk együtt élı állatokat aszerint csoportosítja, hogy a lakás melyik helyiségében fordulnak elı. Vajon miért ott? A másik csoport végigbeszéli a tanulók 1 napját: milyen állatokkal szoktam találkozni reggelinél, délelıtt, délután, este, éjszaka? Miért? A gyerekek harmadik csoportja a kártevıket és nem kártevı, de velünk együtt élı állatokat aszerint csoportosítja, hogy mit fogyasztanak: állati eredető, (pl. bır, szalonna, gyapjú, szırme), növényi eredető táplálék (liszt, kenyér, kekszek, müzli-félék, gabonapelyhek, főszerek), illetve mi magunk (a paraziták vért, illetve a belünkben élık béltartalmat, a poratkák kihullott hajat, lehullott bırkorpát is fogyasztanak). cérnagiliszta, orsógiliszta, ágyi poloska, házipor-atka. Tehát nemcsak a lakásban velünk élı állatok, hanem néhány bennünk, illetve rajtunk élı parazita is bemutatásra kerül itt.

9 A három csoport röviden számoljon be az eredményrıl a többieknek. Az osztály együtt megbeszéli, hogyan csalogatjuk szinte a lakásba az állatokat azzal, hogy kiváló körülményeket biztosítunk nekik. Érdekes lehet annak végiggondolása, hogy milyen lehet egy a szemétbe kidobott, aszalványmollyal fertızött müzlisdobozban élı állatok további élete, ha a dobozt úgy ahogy van a szemétbe dobják (ezzel kivezettük a beszélgetést a szabadba). Ötleteket győjthetünk arra, mit lehet a velünk élı állatoktól eltanulni, milyen megfigyeléseket lehet végezni rajtuk. Megbeszélhetjük, hogy kinek van több joga valahol élni, aki elıbb volt itt, vagy aki beköltözött? Némelyik faj már ott élt, azelıtt, hogy házak épültek volna, a kész lakásba viszont velünk együtt, vagy utánunk költöztek ık be, és jönnek azóta is, amikor csak lehetıségük nyílik rá. Beszélhetünk arról is, hogyan lehet megelızni az állatok beköltözését, hogyan lehet eltávolítani vagy kiirtani ıket. A látogatás után 5. tanítási szakasz Bemutatás Ismertesd a felfedezéseket, magyarázatokat másokkal Már a kiscsoportok beszámolója is az eredmények másokkal való ismertetése, de tovább is mehetünk. Az iskolából több osztály is elvégezheti a látogatást, és összehasonlíthatják az eredményeiket pl. egy-egy poszter készítése után, azokat egymás mellé a folyosóra kirakva. A tanulók meséljék el, beszéljék meg otthon (szüleikkel, nagyszüleikkel), hogy mit tudtak meg arról, mi minden élhet még a lakásban, mit tesz a velünk élı állatvilág és miért. Egyben számoljanak be a múzeumlátogatásról is. A virtuális tanösvény nincs kıbe vésve! A fentiekben leírt tanösvény a nemzetközi szakértık által kidolgozott, korszerő elvek szerint készült, de egyáltalán nem biztos, hogy a lehetı legjobb. Elsı olvasásra esetleg bonyolult, részletes, sıt elaprózott lehet. Sok pedagógusnak olvasás közben más ötletei merülhettek fel, vagy egyes javaslatokat feleslegesnek tart. Nyugodtan változtasson, ha az új ötletek ugyanoda, azaz ugyanahhoz a tanulási tartalomhoz, ugyanannak a képességnek a fejlesztéséhez elvezetnek. Másvalaki a témát tarthatja erıltetettnek, vagy az nagyon nem illik bele oktatási gyakorlatába, a helyi tantervbe. Használja az itt bemutatott logikát, a

10 vezérfonalat, de alakítsa át nyugodtan a maga számára fontos téma 9 feldolgozásához szükséges módon. Már most megjegyezzük, hogy többféle tanösvény található a múzeum honlapján, és a jövıben sokféle lesz látható itt és a Natural Europe honlapon magyar nyelven is. Szándékosan helyeztünk el pl. történelmi tárgyú tanösvényt is a Természettudományi Múzeum honlapján, hogy bemutassuk, bármely tantárgy és bármely tananyag feldolgozására alkalmas a módszer. Amelynek egyik nagy elınye a rugalmasság, az, hogy mindenki a maga oktatási gyakorlatához illesztheti, formálhatja. Ennek elısegítésére adunk képeket, nevezünk meg internetes és nyomtatott forrásokat a tanösvényekben. A zárszó már nemcsak a Mindenki múzeuma projektrıl szól. Várjuk a pedagógusokat, csatlakozzanak ehhez és a hasonló múzeumi munkákhoz. Megéri nekik, hiszen ha valakivel közös munkába kezdünk, akkor ı maga mellé állítja, használja a múzeum elérhetı tárgyi és szellemi kapacitását. Nekünk, múzeumiaknak is hasznos ez. Egy adott iskola helyi tantervébe illı tanösvényrıl joggal feltételezhetı, hogy sok más iskola számára is hasznosulhat, mert például ugyanazt a tankönyvet használják. Így az a munka, amit mi fektetünk bele, ezáltal a múzeumban felhalmozott tárgyi anyag és tudás többszörösen hasznosulhat. És ez a múzeumok egyik legfontosabb célja. Felhasznált irodalom Molnár Éva (2010): A tanulás értelmezése a 21. században. Iskolakultúra, sz Nagy Lászlóné (2010): A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása. Iskolakultúra, sz Schmidt Egon (1987): Nemszeretem állatok. Natura Kiadó, Budapest. Tettamanti Zs. (2011): A múzeumlátogatás. In: Vásárhelyi T. Kárpáti A. (szerk.): Múzeumi tanulás. MTM-Typotex, Budapest Újhelyi Péter (2005, szerk.): Élıvilág enciklopédia: A Kárpát-medence állatai, Kossuth Kiadó, Budapest. Uránia Állatvilág Rovarok, Emlısök. Gondolat Könyvkiadó, 1970 Vásárhelyi Tamás (1999): Állatok a városi ember környezetében. In: Vásárhelyi T. (szerk.): A 9 Ilyen téma lehet például a vízpartok élıvilága, amihez egy másfajta felkészítést kell kidolgozni, de aminek a feldolgozásához ugyanúgy rengeteg illusztrációt, példányt, további ismeretet találhatni a Sokszínő élet címő kiállításban, vagy más múzeumokban, Esztergomban, Kaposvárott, Gyöngyösön, Zircen, Szegeden és másutt.

11 városban. Körlánc Könyvek 10. Körlánc, Budapest Vásárhelyi Tamás (2007): Múzeumi győjtemények és kiállítások állati kártevıi és az ellenük való védekezés. Állományvédelmi füzetek IV, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest. (http://www.ethno.hu/a-program/kiadvanyok/, letöltve november 26.) Vásárhelyi T. és Kárpáti A. (2011, szerk.): Múzeumi tanulás. MTM-Typotex, Budapest. Vásárhelyi T. és Victor A. (2003, szerk,): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Magyar Környezeti Nevelés Egyesület, Budapest. Veress István (1996, fıszerk.): Magyarország állatvilága. Pannon enciklopédia, Dunakanyar 2000, Budapest. További információkat, anyagokat győjthet a következı honlapokról: insects.tamu.edu (nem tudományos igényő) (ez ugyan a hullámos papagájról szól, de sok pedagógiai ötlettel ) stb.

Állatok a lakásban. Zalatnai Éva Vásárhelyi Tamás Varga Ildikó Elekes Éva

Állatok a lakásban. Zalatnai Éva Vásárhelyi Tamás Varga Ildikó Elekes Éva Állatok a lakásban Zalatnai Éva Vásárhelyi Tamás Varga Ildikó Elekes Éva Kedves Pedagógus Kolléga! Ez a tanösvény, azaz Power Point diasor, egy oktatási téma iskolai és múzeumi feldolgozásához ad javaslatokat.

Részletesebben

Nyomozás - életnyomok alapján, terepen. Vásárhelyi Tamás

Nyomozás - életnyomok alapján, terepen. Vásárhelyi Tamás Nyomozás - életnyomok alapján, terepen Vásárhelyi Tamás Kedves Pedagógus Kolléga! Ez a tanösvény, azaz Power Point diasor, egy oktatási téma iskolai és terepi (azaz tanulmányi séta, kirándulás, túra, erdei

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Kölcsön, hitel. Szint: középfok

Kölcsön, hitel. Szint: középfok Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a hitelfelvétellel kapcsolatos kritikai gondolkodást segíti elı és megismerteti a tanulókat a hazai diákhitel rendszer mőködésével. Szint: középfok Cél: a tanulók

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A számítógépes szakirodalmi forráskutatás 11. elıadás

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA TARTALOM RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA...2 1. óra...2 2. óra...4 3. óra...4 4. óra...7 1 1 RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Ebben a részben óravázlatok

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Sudoku az iskolában Játékos fejlesztıfeladatok 6 10 éveseknek

Sudoku az iskolában Játékos fejlesztıfeladatok 6 10 éveseknek 2008 Sudoku az iskolában Játékos fejlesztıfeladatok 6 10 éveseknek Szerző: Tariné Berkes Judit Katalin Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 Mi az a sudoku?... 4 A sudoku lényege...

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola. mottó. 21.692.400.- Ft. I. Kompetencia alapú oktatás. Intézményi feladataink

Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola. mottó. 21.692.400.- Ft. I. Kompetencia alapú oktatás. Intézményi feladataink Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola 21.692.400.- Ft Taneszközök, kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2.900.000.- Ft Irodai berendezések, felszerelések 2.169.240,- Ft Oktatás, továbbképzés,

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MELYIK AZ ENERGIAFALÓ?

MELYIK AZ ENERGIAFALÓ? MELYIK AZ ENERGIAFALÓ? Cél: Figyeljünk oda, hogy mennyi áramot fogyasztanak az elektromos készülékek. Mindenki ismerje meg, mit jelentenek a feliratok a fogyasztásról! Tanuljuk meg, hogy az elektromos

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Tisztelt Pedagógus! Kérjük áldozzon idejéből néhány percet arra, hogy megismerje szolgáltatásainkat és felmérje, hogy

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Beküldendı A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 14 Résztvevık száma: 1. órán 12, késıbb nem

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Megtakarítás - Befektetés

Megtakarítás - Befektetés Megtakarítás - Befektetés Rövid leírás: ez a lecke a tanulókban a pénzügyi tervezés jelentıségének és fı lépéseinek a megértését kívánja elısegíteni. Szint: Általános iskola Cél: a tanulók ismerjék meg

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Milyen weboldalt készítsünk?

Milyen weboldalt készítsünk? Milyen weboldalt készítsünk? Sokszor kapunk olyan kérdést, hogy HTML, vagy PHP-s weboldalt érdemes -e készíteni? Én mindig azt mondom, hogy mindkettınek van elınye, és van "hátránya" is. Az adott szituáció

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2010/2011. tanév Országos szóbeli döntı I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Mindennapi kenyerünk

Mindennapi kenyerünk szka104_08 Mindennapi kenyerünk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 4. évfolyam Programcsomag neve: Én és a világ A modul szerzője: Wagner Éva MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

Társasjáték, táblajáték

Társasjáték, táblajáték Társasjáték, táblajáték A mai világban ahol a telefonok és az internet rabjaivá lettünk, egyre kevesebb időt töltünk el barátainkkal, családtagjainkkal, szeretteinkkel. A célja, hogy erősítsük a személyes

Részletesebben

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time)

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time) PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling the time) 1 KÉRDEZÉS AZ IDİRE Megkérdezhetjük, hogy a) Mennyi az idı éppen (Mennyi az idı? Hány óra van?) What time is it? What is the time? (What s the time?) Erre a választ

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben