Új internetes forrás a múzeumok és iskolák együttmőködése érdekében 1. (a Mindenki múzeuma projekt pedagógiai anyagairól) Vásárhelyi Tamás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új internetes forrás a múzeumok és iskolák együttmőködése érdekében 1. (a Mindenki múzeuma projekt pedagógiai anyagairól) Vásárhelyi Tamás"

Átírás

1 Új internetes forrás a múzeumok és iskolák együttmőködése érdekében 1 (a Mindenki múzeuma projekt pedagógiai anyagairól) Vásárhelyi Tamás Magyar Természettudományi Múzeum Bevezetés A Mindenki múzeuma magyar cím, amely a Natural Europe nevő, angol munkanyelvő projekt hazai megnevezésére szolgál 2. A projektben Európa 7 országából 14 partner vesz részt, 6 természettudományi múzeumon kívül egyetemek, kutatóintézetek és informatikai cégek (www.natural_europe.eu, ill. ). A projekt általános célja az, hogy a múzeumokban a látogatók elıl rejtett tárgyakat, képeket, dokumentumokat és tudást nyilvánossá és közhasznúvá tegyünk. Ehhez az informatika és az internet nyújtotta lehetıségeket használjuk. Mindez végsı soron a szélesen értelmezett környezeti nevelés szemléleti és gyakorlati fejlesztését, támogatását szolgálja. Az emberi környezet három területen is értelmezhetı, természeti, ember alkotta és társadalmi összetevıi vannak 3, így mint majd késıbb látni fogjuk nemcsak a természetismereti vagy természettudományos tantárgyak, hanem a történelem, magyar nyelv, vizuális nevelés területén is használható oktatási anyagok készülnek. A projektben a kiemelten kezelt pedagógusok (szélesebben a közoktatás) mellett minden látogatóra gondolunk, ezért egyéni, vagy családos látogatók számára is készítünk tanösvényszerő anyagokat. Természetesen utóbbiak könnyedebbek, az egyszeri és egyszerő múzeumlátogatás élvezetesebbé, tartalmasabbá tételét teszik lehetıvé. Magyarországot ebben a nemzetközi munkában a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) képviseli. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a módszer csak nálunk volna alkalmazható, aminthogy máris több hazai múzeum és nemcsak természettudományi múzeum érdeklıdik iránta, vagy be is kapcsolódott a munkába. A projektnek többféle eredménye szabadon hozzáférhetı lesz a neten, vagy már az. Összesen 1 Megjelent 2012-ben: Foghtőy K., Pirka V. és Kempf K. (szerk): Új múzeumpedagógiai törekvések. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2 A környezeti nevelés, a múzeumi tanulás és az informatikai lehetıségek összekapcsolását célozta meg az Európai Unió CIP-ICT PSP programja által támogatott Natural Europe projekt. 3 Errıl bıvebben szól a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (Vásárhelyi Victor 2003, illetve ennek ben megújított változata: letöltve november 26.)

2 5300 múzeumi tárgyat digitalizálunk (ebbıl az MTM 2000-et), és ezek majd az Europeana nevő közös európai digitális kulturális könyvtáron keresztül lesznek elérhetıek bárki számára (www.europeana.eu). A tárgyak képén és számos hozzájuk tartozó adatok rögzítésén kívül rövid leírások is készülnek. Ezen túl több száz tárgynak érdekesebb, részletesebb bemutatása is megjelenik, 3 dimenziós kép, video, animáció, vagy rövid prezentáció formájában. Mindezeket bárki használhatja, és pedagógusok is beépíthetik ıket a saját oktatási tevékenységükbe. Pedagógiai szempontból viszont talán legfontosabbak azok az oktatási tanösvények (educational pathways), amelyeket egy-egy múzeum külön-külön készít, vagy több múzeum közösen, nemzetközi kooperációban. Ezeknek az anyagoknak az iskolai oktatás számára való hasznosság az elsı számú szempontjuk, és a tanulásról való korszerő pedagógiai kutatási ismereteink szerint készülnek (pl. Molnár 2010, Nagy 2010, Vásárhelyi és Kárpáti 2011). Ebben az írásban ezeknek a tanösvényeknek az elméleti hátterét és használatát mutatjuk be, majd egy példával illusztráljuk a módszert. Tanuljunk úgy, mintha kutatnánk A Mindenki múzeuma projekt pedagógiai elvei szerint olyan tanösvényeket készítünk, amelyek a tudományos kutatás logikai vázát is követik 4. Így a tanulók nemcsak a tantárgyi ismereteiket bıvíthetik, hanem eközben számos készségük is fejlesztıdik. Persze nem kell közben kutatóvá válniuk, ık észre sem veszik ezt, ha egy jól elıkészített múzeumi óra résztvevıi és élvezıi. Mégis megtapasztalják, hogy hogyan mőködik a tudomány, hogyan dolgoznak a tudományos kutatók. A logikus, a világot megismerni és megérteni akaró gondolkodásmód alkalmazása a mindennapi életben is hasznos készség. A tudósok sokféle módon jutottak el nagy (és kicsi) felismerésekig az elmúlt évezredekben. Ahogy a kutatásmódszertan tudománya elkülönült és fejlıdött, egyre tudatosabbá váltak bizonyos lépések. Nem mindig, de nagyon gyakran azzal indul egy új kutatás, hogy valaki valamire kíváncsi lesz. A kíváncsiság, a szokatlan, érdekes, rejtélyes jelenségek illetve összefüggések felismerése az emberi elme kreativitásának egyik magas szintő megnyilvánulása. Nem várható, hogy iskolai tanítványaink agyában spontán buzogjanak a kérdések, de magunk elısegíthetjük ezt, rávezetéssel, figyelmük, tevékenységük irányításával, beszélgetéssel. 4 Az itt ismertetett módszer a magyar nyelven kutatásalapú tanulás néven bemutatott módszerrel rokon (Nagy 2010).

3 Sokan nyilvánítanak véleményt különbözı kérdésekrıl, sıt, állításokat hangoztatnak a világpolitikával, a focival, a közoktatással, a kortárs zenével, vagy bármely más kérdéssel kapcsolatban. Ezek az állítások gyakran nem igazolt tényeken alapulnak, hanem csak feltételezések, azaz hipotézisek, akkor is, ha meggyızıdés formájában, vagy akár sziklaszilárd igazságként hangoznak el. Ehhez hasonlóan, sok kutatás folytatódik oly módon, hogy a kutató is hipotézis állít fel. De itt nem elég a puszta szó. Ahhoz, hogy a feltételezése igazolást nyerjen, tényeket, bizonyítékokat kell keresnie és felsorakoztatnia. Igen gyakori eset, hogy a hipotézist nem támasztják alá a kísérletekkel vagy megfigyelésekkel nyert adatok és tények, így azok megdılnek. Ilyenkor a kutató vagy más módszerekkel keres újabb tényeket, amelyek igazolják, hogy elképzelése mégis igaz, vagy a korábban felmerült kérdés megoldására új hipotézist fogalmaz meg. Ekkor a bizonyítékok keresése már ennek az új feltételezésnek az igazolása érdekében folyik tovább. Ha a kutatók elég bizonyítékot találtak ahhoz, hogy egy kérdésre megalapozott választ fogalmazhatnak meg (azaz úgy tekintik, hogy felfedezésük vagy kutatásuk új eredményhez érkezett el), közzéteszik az eredményt, és ezzel kiteszik annak, hogy más kutatók is elvégezzék ugyanazokat a kísérleteket vagy megfigyeléseket, végiggondolják, újra értelmezzék a tényeket, és az új vizsgálatok megerısítsék, vagy megcáfolják a közzé tett eredményt. Ha ilyen ellenırzések sem cáfolják meg az eredeti kutatási eredményt, akkor azt igaznak (igazoltnak, avagy cáfolhatatlannak) fogadja el a tudományos közvélemény, mindaddig amíg esetleg újabb kutatók, újabb, és jobb hipotézis felállításával és igazolásával az elızı eredményt meg nem haladják, illetve meg nem cáfolják. Nincs tehát a tudományban megfellebezhetetlen, megtámadhatatlan tézis, éppen ez viszi elıre a kutatókat, ez vezet néha újabb és újabb kérdések megfogalmazásához, és azok igazolása így visz minket közelebb a világ mennél alaposabb megismeréséhez. Ha tanítványaink elég érettek ahhoz, hogy ilyen tapasztalathoz jutassuk ıket, akkor érdemes megpróbálkozni a Mindenki múzeuma tanösvényeivel, melyek a fent nagyon röviden, nagyon általánosan leírt folyamatot utánozzák le. Azt mondhatjuk, nem lehet elég korán kezdeni a fenti, logikus gondolkodásmódra nevelést, de nyilván egyszerőbb kérdésekkel kell kezdeni. Oktatási anyagaink részben a tananyagba illı témákban készülnek, melyek a Nat, kerettantervek, vagy egyes helyi tantervek szerint a tananyagba illeszthetık. Más témájú tanösvényeink nem kézenfekvıen illenek a tananyagba, de véleményünk szerint sok pedagógus és sok diák érdeklıdésére számot tarthatnak ezek a témák is. A jól tervezett és levezetett múzeumlátogatás a ma általánosan elfogadott elvek szerint három

4 fázisból áll: az elıkészületekbıl, a látogatásból és a látottak, az átéltek értelmezésébıl, rögzítésébıl (Tettamanti 2011). Tanösvényeinkben ezt a hármas tagolást vesszük alapul. Javaslatokat adunk arra, hogyan lehet a tanulók kíváncsiságát felkelteni, hogyan kell kérdéseket generálni. Megfogalmazunk mi is kérdéseket a múzeumban, nem ismerve a gyerekeket, de jól ismerve a bemutatni kívánt kiállítást vagy jelenséget. És megfogalmazhat a tananyag elsajátítását jobban lehetıvé tévı kérdéseket a pedagógus is elızetesen. De ha a tanulókban más kérdések ébrednek, amelyeket ugyanezzel a tanösvénnyel elıreláthatóan meg lehet válaszolni, azokat se vessük el. Ugyanilyen módon megfogalmazunk néhány hipotézist is, azzal, hogy ha más feltevések születnek, akkor hagyjuk, hogy a tanulók próbálkozzanak azoknak az igazolásával. A tanösvényben leírtak szerint a tanulók már úgy indulnak a múzeumba, hogy kíváncsiságukat felkeltette az elızetes gyakorlat, és hipotéziseik vannak, melyekre bizonyítékot keresnek a kiállításokban vagy a múzeumi rendezvényen. Ilyenkor élhetünk a kiscsoportos munka, a kooperatív tanulás lehetıségeivel, és többféle feladatot adhatunk a gyerekeknek. A gyerekekkel célszerő minél elıbb (akár egyenesen) abba a kiállításba vagy kiállításrészletbe menni, ahol a múzeumi foglalkozás lebonyolítható. Javasoljuk, hogy ennek a konkrét feladatnak (adatok, jelenségek, ismeretek felkutatását és rögzítését célzó munkának) a végeztével szabadabb, lazább múzeumi nézelıdést is iktassanak a programba, hogy a múzeumlátogatás élménye több legyen, mint egy kihelyezett tanóráé. Az elıkészítést és a látogatást a látottak értelmezése, magyarázata követi. Erre már megint az iskolában keríthetünk sort, hogy a nehezen megszervezett és elért múzeumi idıt inkább a múzeumi élmény elmélyítésére fordíthassuk. A látogatás utáni teendıket megint két fázisba oszthatjuk, mint azt az elıkészületekkel is tettük. Elıször beszéljük át, hogy mit láttak, mit tapasztaltak a gyerekek, és lehetıleg ık maguk értelmezzék, magyarázzák az új ismereteket, adatokat. Ez felel meg a tudományos kutatásban annak a lépésnek, amikor a kutató a bizonyítékokat összeveti a hipotézisével. A második fázis az eredmények (a felfedezések) közzététele. Ez történhet élıbeszéd formájában, akár úgy is, hogy a csoportok beszámolnak a többieknek. Szélesebb körhöz juthatnak el a felfedezések vagy legalábbis felismerések, ha a tanulók eleve olyan közzétételi formát választanak (vagy kapnak feladatul) ami kitehetı az iskola folyosójára, illetve manapság talán már az internetes közösségi oldalakban is kell gondolkodni (youtube, facebook stb.). De azzal is megbízhatjuk ıket, hogy beszéljenek az eredményrıl másoknak, barátaiknak, ismerıseiknek, családtagjaiknak (a bemutatandó tanösvényben ilyen közzétételt is javaslunk). Ennek nemcsak a kommunikációs készségek

5 fejlesztése a célja, hanem mennél többször mondják el, annál jobban megjegyzik maguk is a felismerést, és mennél többféle véleményt, reflexiót kapnak válaszul, annál jobban megerısödhet a felismerés hitele vagy éppen ellenkezıleg: annál inkább kiderül, ha mégsem voltak helyesek a következtetések. Egy tanösvény rövid bemutatása: Állatok a lakásban és a ház körül Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy tudatosítsa, milyen gazdag állatvilág lakik velünk a lakásban és a házunk körül. Ráadásul máshogy ítéljük meg ugyanazokat a fajokat, ha otthon, illetve a természetben tevékenyek. Célközönség: a 8-12 éves korosztály számára képzeltük el megfelelınek 5. A 3 alkalomra tervezett foglalkozás a családot (az otthont), az iskolát és a Magyar Természettudományi Múzeumot is érinti. Ha a pedagógus más hazai múzeumban megtalálja azokat a fajokat, amelyek az otthonunkban elıfordulnak, könnyőszerrel átalakíthatja a tanösvényt, és annak a múzeumnak a meglátogatását veheti tervbe. Eszközigény: nagyítólencsék, papír, toll, háztartásban elıforduló anyagok, tárgyak, amelyeket a rovarok (és ha kertvárosban, falun laknak a tanulók, az egerek is) megdézsmálnak, károsítanak. Kapcsolódás a tananyaghoz: A jelenleg érvényben lévı Nat szerint az Ember és Természet mőveltségi területbe tartozik a téma. Az Általános fejlesztési követelményeken belül többet is érint, pl. hogy a tanuló legyen képes a természet jelenségeit (tárgyakat, élılényeket) és folyamatait észrevenni, azokat elemi szinten megfigyelni. Tanári irányítással tudjon egyszerő megfigyeléseket és vizsgálatokat végezni. Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egyegy körének megadott szempontú csoportosításában. Tudatosuljon benne, hogy a természetrıl szerzett ismereteinket megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mérés útján szerezzük meg. A Részletes követelményeken belül is megtaláljuk a tanösvény helyét: a Kártevık testfelépítése, élete, illetve a Néhány ház körül élı állat testfelépítése, élete (a Nat az itt említett fajok közül a házi egeret említi). Tanulási célokként minden pedagógus megfogalmazhatja a maga számára fontosakat, mi a hasznos és káros fogalmának megértését, a kommunikációs készségek fejlesztését, a 5 Az MTM honlapján bıvebben, képekkel együtt letölthetı, Állatok a lakásban c. tanösvényt Zalatnai Éva és Elekes Éva múzeumpedagógusok, Varga Ildikó tanár, és szerzı készítették. Itt a logikai vázát mutatjuk be.

6 megfigyelést és a következtetések levonását tartjuk kézenfekvı célnak. Javasoljuk, hogy az osztály látogatása elıtt a pedagógus látogassa meg a múzeumot, tájékozódjon, hol van a pénztár, ruhatár, mosdó, hol van a Sokszínő élet c. kiállítás és benne a lakás élıvilágát, a mindennapi életünkben megjelenı biodiverzitást feldolgozó kiállításrészlet. Ez azért elınyös, mert magát az osztálylátogatást idıben és tartalmában is jobban meg lehet így tervezni, és a pedagógus magabiztosabban fog a múzeumban a gyerekekkel foglalkozni. A téma múzeumlátogatással egybekapcsolt feldolgozására, a tanuláskutatás eredményei alapján javasoljuk a következı szakaszokat. A látogatás elıtt 1. tanítási szakasz: Kérdéseket generáló tevékenységek Ébresszünk kíváncsiságot! Az egész munka kezdıdjék úgy, hogy a gyerekek otthon, szüleikkel is beszélgetve írják össze, milyen fajok fordulnak elı a lakásban 6, mit csinálnak azok ott. Ezekbıl a saját listákból készítsenek az osztályban közös jegyzéket a múzeumlátogatás elıtt. De ne csak a neveket győjtsék, hanem beszéljenek arról is, milyen jelei vannak az állatok tevékenységének 7 (az állatok gyakran zavaró jelenlétén kívül hangok, látható rágási nyomok, ürülék, szag, a mi allergiás reakciónk stb.). Képesek csoportosítani, rendszerezni az állatok életének nyomait? Például így: lyukak, járatok eszközökben (szúette fa), járatok anyagokban (kenyérbogár rágta keksz, zsizsik rágta bab vagy borsó), pókhálószerő fonalak (aszalványmoly a pirospaprikában, ruhamoly gyapjúsálban), levedlett lárvabır (múzeumbogár, vagy szőcsbogár szırös lárvabıre a szırmén), élı és halott állatok élelmiszerben, ruházatban, stb.). Legjobb, ha be is hoznak életnyomokat az iskolába megmutatni. Néhány ötlet fontos, feldolgozandó kérdésekre: Miért jönnek be a lakásba az állatok? Élnek-e máshol ezek az állatok? Ha igen, hol? Ismeritek rokonaikat? Van-e köztük olyan, aminek örültök, ha találkoztok vele otthon? Hát kiránduláskor? Hol van ezeknek a fajoknak a helye az 6 Van néhány igazán közönséges, lakásokban és a ház körül gyakrabban elıforduló állat, amelyekkel a gyermekek és szüleik találkozhattak, vagy amelyekrıl az emberek beszélnek, általában tudnak. Ilyenek például: az ezüstös ısrovar, konyhai csótány, német csótány, aszalványmoly, valamelyik zsizsik, lisztbogár, ruhamoly, házi légy, csillárlégy, hangyák, pókok, házipor-atka, nyest, denevér, házi egér, fejtető, cérnagiliszta, ágyi poloska. Ebben a tanösvényben nem foglalkozunk a lakásba alkalmilag betévedı állatokkal (szúnyog, fátyolka, bencepoloska, harlekinkatica), sem a lakásban tartott házikedvencekkel, kutyával, macskával, akváriumi halakkal, papagájokkal, aranyhörcsöggel és másokkal. 7 Az MTM-ben 2011-ben megnyílt Természetrajzi mőhelyben errıl a témáról, az állatok különféle nyomairól otthon és a természetben, gazdag tárgyi anyagot mutat be a múzeum.

7 élıvilágban (akár a fejlıdéstörténeti rendszerben nézzük, akár a folyamatokban, a táplálkozási piramisokban)? Az a kérdés, hogy Ezekrıl az állatokról csak rosszat lehet mondani? megjelenhet itt, az elején, majd a látogatás után is, összekapcsolva a témát a környezeti nevelési mondanivalóval. A látogatás elıtt 2. tanítási szakasz: Aktív kutatás Javasoljunk feltevéseket (hipotéziseket)! Néhány hipotézis vagy elılegezett magyarázat (amire majd a látogatás után visszatérhetnek): Mi teremtünk kedvezı élıhelyet az állatok számára a lakásban, szinte csalogatjuk ıket befelé azzal, hogy búvóhelyet és nagy mennyiségben rendelkezésre álló táplálékot biztosítunk számukra. A lakásban elıforduló állatok nem csak károsak lehetnek (ha ez a kérdés így felmerült már a gyerekekben). A lakásban terhes fajok a lakáson kívül egészen más szerepet játszanak a természetben. (Ha otthonról jó változatos neveket hoztak magukkal arra a néhány fajra, ami elı szokott fordulni a lakásokban, akkor egy olyan állítást is megfogalmazhatunk, hogy hibásan használunk bizonyos szavakat többféle állat jelölésére. Például a féreg névvel nemcsak a tudományosan féreg-nek nevezett állatokat (győrősférgek, laposférgek, fonalférgek stb.) illetik, hanem sok rovarlárvát is (a férges almában és dióban helyes névvel nevezve hernyók vannak). Sıt, Székelyföldön legalábbis, a házi egeret is említik fireg -ként. De ilyen szavunk a kukac (a kukacos almában, dióban is ugyanazok a hernyók vannak), vagy a bogár is (a lisztbogár bogár, de a svábbogár az csótány és a suszterbogár az poloska). A látogatás - 3. tanítási szakasz Kreativitás Győjtsünk adatokat, bizonyítékokat megfigyelés útján Az osztály meglátogatja a Magyar Természettudományi Múzeumban a Sokszínő élet c. kiállítást. Javasoljuk, hogy a kiállításon viszonylag gyorsan sétáljanak végig a Városi természet c. részig. A következı feladatokat itt javasoljuk majd elvégezni. A tanulók tevékenysége: megfigyelés, jegyzetek és rajzok készítése. Feladat ötletek: keressenek otthonról ismerıs állatokat 8 a konyhában és a ruhásszekrényben, próbálják 8 A kiállításban sok fajt találunk preparátum, kép vagy makett formájában. A löszpusztagyep felıl érkezve a konyha bal oldalán látható állatok: ezüstös ısrovar, konyhai csótány, német csótány, babzsizsik, aszalványmoly, fogasnyakú gabonabogár, szőcsbogár, gyapjúbogár, ruhamoly, nyest, rıt koraidenevér, házi egér. A konyha jobb oldalán: szemetes zugpoloska, légyölı pókszázlábú, fejtető, szırtüszıatka, rühatka, ruhatető, lapostető,

8 megbecsülni, hányszoros nagyításúak a makettek, figyeljék meg, hogy melyik állat milyen táplálék mellett van, rajzolják le az állatokat. Érdemes itt megbeszélni a látottakat, például a következı kérdéseket feltéve: Mit gondoltok: milyen állatok ezek, milyen nagyobb rendszertani csoportba tartoznak? Melyik mivel táplálkozik? Mennyire gyakoriak a lakásokban (ki találkozott már velük)? Mit csináltok, ha a lakásban (ruhában, ételben, a hajatokban) találjátok ıket? Megfigyeltétek valaha, hogy mit csinálnak, hogyan mozognak ezek az állatok? A kártevınek nevezhetık ellen hogyan védekeznek a szüleitek? A feladat elvégzése után a gyerekek széledjenek szét a kiállításban, és fedezzék fel maguknak a többi látnivalót. Erre szánjunk legalább 15 percet. A pedagógus erre az idıre is adhat újabb kisebb feladatot vagy támpontot, de ne hajszoljuk ıket teljesítményre, engedjük, hogy a pazar kiállítás hasson az érzékeikre, a szívükre is. Érdemes megnézni más kiállításokat is, ha már a múzeumba eljutottunk, de egyszerre ne akarjunk mindent, az túl sok mindenkinek, gyereknek is, felnıttnek is. A látogatás után 4. tanítási szakasz A látottak különbözı szempontok szerinti megbeszélése Mit láttunk,, hogyan értelmezzük? A múzeumlátogatás végén kiadjuk a feladatot és a következı órán beszéljük át. Keressék meg könyvekben (Schmidt 1987, Újhelyi 2005, Veress 1996, Vásárhelyi 1999, 2007, az Uránia Állatvilág sorozat kötetei stb.), vagy a neten (lásd a tanulmány végén), az otthon vagy a kiállításban megismert állatokat, és olvassanak az életmódjukról, készítsenek jegyzeteket. Már újra az iskolában: osszuk 3 csoportra a gyerekeket, és ık háromféle módon fogják a látottakat és tanultakat összefoglalni. A gyerekek egy csoportja a velünk együtt élı állatokat aszerint csoportosítja, hogy a lakás melyik helyiségében fordulnak elı. Vajon miért ott? A másik csoport végigbeszéli a tanulók 1 napját: milyen állatokkal szoktam találkozni reggelinél, délelıtt, délután, este, éjszaka? Miért? A gyerekek harmadik csoportja a kártevıket és nem kártevı, de velünk együtt élı állatokat aszerint csoportosítja, hogy mit fogyasztanak: állati eredető, (pl. bır, szalonna, gyapjú, szırme), növényi eredető táplálék (liszt, kenyér, kekszek, müzli-félék, gabonapelyhek, főszerek), illetve mi magunk (a paraziták vért, illetve a belünkben élık béltartalmat, a poratkák kihullott hajat, lehullott bırkorpát is fogyasztanak). cérnagiliszta, orsógiliszta, ágyi poloska, házipor-atka. Tehát nemcsak a lakásban velünk élı állatok, hanem néhány bennünk, illetve rajtunk élı parazita is bemutatásra kerül itt.

9 A három csoport röviden számoljon be az eredményrıl a többieknek. Az osztály együtt megbeszéli, hogyan csalogatjuk szinte a lakásba az állatokat azzal, hogy kiváló körülményeket biztosítunk nekik. Érdekes lehet annak végiggondolása, hogy milyen lehet egy a szemétbe kidobott, aszalványmollyal fertızött müzlisdobozban élı állatok további élete, ha a dobozt úgy ahogy van a szemétbe dobják (ezzel kivezettük a beszélgetést a szabadba). Ötleteket győjthetünk arra, mit lehet a velünk élı állatoktól eltanulni, milyen megfigyeléseket lehet végezni rajtuk. Megbeszélhetjük, hogy kinek van több joga valahol élni, aki elıbb volt itt, vagy aki beköltözött? Némelyik faj már ott élt, azelıtt, hogy házak épültek volna, a kész lakásba viszont velünk együtt, vagy utánunk költöztek ık be, és jönnek azóta is, amikor csak lehetıségük nyílik rá. Beszélhetünk arról is, hogyan lehet megelızni az állatok beköltözését, hogyan lehet eltávolítani vagy kiirtani ıket. A látogatás után 5. tanítási szakasz Bemutatás Ismertesd a felfedezéseket, magyarázatokat másokkal Már a kiscsoportok beszámolója is az eredmények másokkal való ismertetése, de tovább is mehetünk. Az iskolából több osztály is elvégezheti a látogatást, és összehasonlíthatják az eredményeiket pl. egy-egy poszter készítése után, azokat egymás mellé a folyosóra kirakva. A tanulók meséljék el, beszéljék meg otthon (szüleikkel, nagyszüleikkel), hogy mit tudtak meg arról, mi minden élhet még a lakásban, mit tesz a velünk élı állatvilág és miért. Egyben számoljanak be a múzeumlátogatásról is. A virtuális tanösvény nincs kıbe vésve! A fentiekben leírt tanösvény a nemzetközi szakértık által kidolgozott, korszerő elvek szerint készült, de egyáltalán nem biztos, hogy a lehetı legjobb. Elsı olvasásra esetleg bonyolult, részletes, sıt elaprózott lehet. Sok pedagógusnak olvasás közben más ötletei merülhettek fel, vagy egyes javaslatokat feleslegesnek tart. Nyugodtan változtasson, ha az új ötletek ugyanoda, azaz ugyanahhoz a tanulási tartalomhoz, ugyanannak a képességnek a fejlesztéséhez elvezetnek. Másvalaki a témát tarthatja erıltetettnek, vagy az nagyon nem illik bele oktatási gyakorlatába, a helyi tantervbe. Használja az itt bemutatott logikát, a

10 vezérfonalat, de alakítsa át nyugodtan a maga számára fontos téma 9 feldolgozásához szükséges módon. Már most megjegyezzük, hogy többféle tanösvény található a múzeum honlapján, és a jövıben sokféle lesz látható itt és a Natural Europe honlapon magyar nyelven is. Szándékosan helyeztünk el pl. történelmi tárgyú tanösvényt is a Természettudományi Múzeum honlapján, hogy bemutassuk, bármely tantárgy és bármely tananyag feldolgozására alkalmas a módszer. Amelynek egyik nagy elınye a rugalmasság, az, hogy mindenki a maga oktatási gyakorlatához illesztheti, formálhatja. Ennek elısegítésére adunk képeket, nevezünk meg internetes és nyomtatott forrásokat a tanösvényekben. A zárszó már nemcsak a Mindenki múzeuma projektrıl szól. Várjuk a pedagógusokat, csatlakozzanak ehhez és a hasonló múzeumi munkákhoz. Megéri nekik, hiszen ha valakivel közös munkába kezdünk, akkor ı maga mellé állítja, használja a múzeum elérhetı tárgyi és szellemi kapacitását. Nekünk, múzeumiaknak is hasznos ez. Egy adott iskola helyi tantervébe illı tanösvényrıl joggal feltételezhetı, hogy sok más iskola számára is hasznosulhat, mert például ugyanazt a tankönyvet használják. Így az a munka, amit mi fektetünk bele, ezáltal a múzeumban felhalmozott tárgyi anyag és tudás többszörösen hasznosulhat. És ez a múzeumok egyik legfontosabb célja. Felhasznált irodalom Molnár Éva (2010): A tanulás értelmezése a 21. században. Iskolakultúra, sz Nagy Lászlóné (2010): A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása. Iskolakultúra, sz Schmidt Egon (1987): Nemszeretem állatok. Natura Kiadó, Budapest. Tettamanti Zs. (2011): A múzeumlátogatás. In: Vásárhelyi T. Kárpáti A. (szerk.): Múzeumi tanulás. MTM-Typotex, Budapest Újhelyi Péter (2005, szerk.): Élıvilág enciklopédia: A Kárpát-medence állatai, Kossuth Kiadó, Budapest. Uránia Állatvilág Rovarok, Emlısök. Gondolat Könyvkiadó, 1970 Vásárhelyi Tamás (1999): Állatok a városi ember környezetében. In: Vásárhelyi T. (szerk.): A 9 Ilyen téma lehet például a vízpartok élıvilága, amihez egy másfajta felkészítést kell kidolgozni, de aminek a feldolgozásához ugyanúgy rengeteg illusztrációt, példányt, további ismeretet találhatni a Sokszínő élet címő kiállításban, vagy más múzeumokban, Esztergomban, Kaposvárott, Gyöngyösön, Zircen, Szegeden és másutt.

11 városban. Körlánc Könyvek 10. Körlánc, Budapest Vásárhelyi Tamás (2007): Múzeumi győjtemények és kiállítások állati kártevıi és az ellenük való védekezés. Állományvédelmi füzetek IV, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest. (http://www.ethno.hu/a-program/kiadvanyok/, letöltve november 26.) Vásárhelyi T. és Kárpáti A. (2011, szerk.): Múzeumi tanulás. MTM-Typotex, Budapest. Vásárhelyi T. és Victor A. (2003, szerk,): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Magyar Környezeti Nevelés Egyesület, Budapest. Veress István (1996, fıszerk.): Magyarország állatvilága. Pannon enciklopédia, Dunakanyar 2000, Budapest. További információkat, anyagokat győjthet a következı honlapokról: insects.tamu.edu (nem tudományos igényő) (ez ugyan a hullámos papagájról szól, de sok pedagógiai ötlettel ) stb.

Állatok a lakásban. Zalatnai Éva Vásárhelyi Tamás Varga Ildikó Elekes Éva

Állatok a lakásban. Zalatnai Éva Vásárhelyi Tamás Varga Ildikó Elekes Éva Állatok a lakásban Zalatnai Éva Vásárhelyi Tamás Varga Ildikó Elekes Éva Kedves Pedagógus Kolléga! Ez a tanösvény, azaz Power Point diasor, egy oktatási téma iskolai és múzeumi feldolgozásához ad javaslatokat.

Részletesebben

Rovarok - biztos, hogy kártékonyak? Vásárhelyi Tamás Zalatnai Éva

Rovarok - biztos, hogy kártékonyak? Vásárhelyi Tamás Zalatnai Éva Rovarok - biztos, hogy kártékonyak? Vásárhelyi Tamás Zalatnai Éva Kedves Pedagógus Kolléga! Ez a tanösvény, azaz Power Point diasor, egy oktatási téma iskolai és múzeumi feldolgozásához ad javaslatokat.

Részletesebben

Nyomozás - életnyomok alapján, terepen. Vásárhelyi Tamás

Nyomozás - életnyomok alapján, terepen. Vásárhelyi Tamás Nyomozás - életnyomok alapján, terepen Vásárhelyi Tamás Kedves Pedagógus Kolléga! Ez a tanösvény, azaz Power Point diasor, egy oktatási téma iskolai és terepi (azaz tanulmányi séta, kirándulás, túra, erdei

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

Kedves Kollégák! Alapelvek

Kedves Kollégák! Alapelvek Kedves Kollégák! A természetismeret kerettantervi követelmények alapján egy olyan szakmai anyag elkészítése volt a célunk, mellyel konkrét segítséget adhatunk Önöknek, amivel színesebbé, élvezhetőbbé tehetik

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai * Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai Napok, 2016 Miben más a könyvtári óra? Élményszerű tanulás:

Részletesebben

A kőzetlemezek mozgásai és következményei

A kőzetlemezek mozgásai és következményei A kőzetlemezek mozgásai és következményei A pedagógus neve: Oláhné Nádasdi Zsuzsanna Intézmény: Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium 1096 Bp. Vendel u.3. Műveltségi terület: Földünk-környezetünk

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 1998-2010 KUTATÁS -madármegfigyelések -élıhelytérképezés -fajösszetétel -régiós összehasonlítások 2006: beépítéssel való veszélyeztetettség: 4 HELYI VÉDETT 1998-2010

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat Beszámoló Márciusban a felsı tagozatos diákokkal két órát töltöttünk el az iskolakertben, felmértük a kert

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Címe: 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Résztvevő diákok száma: körülbelül 500 diák Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 4 tanár Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI SZTE BTK Neveléstudományi Intézet ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA A PEDAGÓGIA GYAKORLAT CÉLJA, hogy a hallgatók számára betekintést nyújtson az iskolai élet és a pedagógusszakma

Részletesebben

Kölcsön, hitel. Szint: középfok

Kölcsön, hitel. Szint: középfok Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a hitelfelvétellel kapcsolatos kritikai gondolkodást segíti elı és megismerteti a tanulókat a hazai diákhitel rendszer mőködésével. Szint: középfok Cél: a tanulók

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben