9807 Jelentés a pártok beszámolási és beszámoló közzétételi kötelezettsége teljesítésének általános gyakorlatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9807 Jelentés a pártok beszámolási és beszámoló közzétételi kötelezettsége teljesítésének általános gyakorlatáról"

Átírás

1 9807 Jelentés a pártok beszámolási és beszámoló közzétételi kötelezettsége teljesítésének általános gyakorlatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, JAVASLATOK II. Részletes megállapítások 1. A vizsgálattal érintett pártok meghatározása 2. A pártok beszámolási és beszámoló közzétételi kötelezettségének értékelése 3. A beszámolók értékelése Mellékletek Az ellenőrzés célja, módszere, időszaka körülményei A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. törvény (továbbiakban: párttörvény) 9. (1) bekezdése kimondja, hogy a pártok kötelesek minden év április 30-ig az előző évi gazdálkodásukról szóló beszámolót (zárszámadást) a Magyar Közlönyben e törvény 1. sz. mellékletében meghatározott minta szerint közzétenni. A párttörvény 10. (1) bekezdése kimondja, hogy a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult. A 10. (3) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy az Állami Számvevőszék kétévenként ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek rendszeres állami költségvetési támogatásban részesültek. A rendszeres állami költségvetési támogatásban nem részesülő pártokra vonatkozóan a párttörvény kötelező ellenőrzési gyakoriságot nem ír elő. Ennek alapján az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) megalakulása óta csak az és 1990-ben egyszeri, illetve óta rendszeres állami költségvetési támogatásban részesült pártok gazdálkodását ellenőrizte. Az egyszeri támogatásban részesült pártok esetében azonban az ellenőrzés csak az évekre terjedt ki a vizsgálat időpontjától függően. A vizsgált szervezetek köre: A vizsgálat a párttörvény hatályba lépésétől február 1-jéig a bíróságokon vezetett nyilvántartásokban rögzített 202 pártra terjedt ki. Az ellenőrzés célja: annak elérése, hogy valamennyi nyilvántartásba vett működő párt tegyen eleget gazdálkodásáról szóló éves beszámolójának a Magyar Közlönyben történő közzétételi kötelezettségének. Az ellenőrzés módszere: a Magyar Közlönyben óta folyamatosan közzétett pártbeszámolók összevetése a bírósági nyilvántartás adataival. Annak megállapítása, hogy a pártok eleget tettek-e a párttörvény 9. (1) bekezdésében

2 előírt beszámolási és beszámoló közzétételi kötelezettségüknek. A beszámolási kötelezettségük teljesítését elmulasztó pártok egyedi felszólítása. Teljes körű felmérés valamennyi nyilvántartásba vett pártra. Az ellenőrzött időszak: 1989-től 1996-ig terjedő beszámolóval lezárt időszak. A jelentés megállapításainak alapjai: A jelentés megállapításai a pártok által a Magyar Közlönyben közzétett beszámolókon, a pártok bírósági nyilvántartásain, valamint a pártoknak az ÁSZ felszólító leveleire adott válaszain alapulnak. I. Összegző megállapítások, következtetések, JAVASLATOK Összegző megállapítások, következtetések A párttörvény 10. (1) bekezdése értelmében pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult. Az ellenőrzés gyakoriságára vonatkozó rendelkezést a törvény azonban csak a rendszeres állami költségvetési támogatásban részesülő pártok tekintetében tartalmaz. Ennek figyelembe vételével az ÁSZ óta csak a rendszeres állami költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodásának törvényességét vizsgálta. Fenti hiányosság megszüntetését is szolgálta ez az átfogó, elemző jellegű vizsgálat a pártok beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének áttekintésével. A vizsgálat főbb megállapításai a következők: ˇ Az egyesülési jogról szóló törvény kimondja, hogy a társadalmi szervezetnek megalakulását követően kérni kell nyilvántartásba vételét. A társadalmi szervezet a bírósági nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. Kimondja a törvény azt is, hogy ha a társadalmi szervezet neve, székhelye megváltozik, illetve a szervezet képviseletére új személy lesz jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályait és a nyilvántartás tartalmát a 6/1989. (VI.8.) IM rendelet határozza meg. Kimondja a rendelet azt is, hogy a Legfelsőbb Bíróság a társadalmi szervezetek nevéről országos névjegyzéket vezet. ˇ A fenti jogszabályi előírások ellenére jelenleg nincs Magyarországon olyan országos vagy megyénkénti közhitelesnek tekinthető nyilvántartás, amelyből az adott pillanatban jogszerűen bejegyzett, működő társadalmi szerveztek neve, székhelye, képviselőjének neve, címe teljes körűen megállapítható lenne. Ennek oka, hogy a törvény és a

3 miniszteri rendelet a bejelentési kötelezettséget ugyan előírja, de határidőt nem szab meg. Így előfordulhat, hogy a változásokat akár évekig sem jelentik a kötelezettek. A mulasztásnak pedig nincs szankciója. Ugyanez a helyzet a megyei bíróságoknak a Legfelsőbb Bíróság részére előírt jelentési kötelezettségével. Így az Állami Számvevőszéknek, hogy a pártokkal kapcsolatos ellenőrzési kötelezettségét teljesíteni tudja, előzetes kutató munkát kellett végeznie az ellenőrzendők körének meghatározására és azok megkeresése érdekében. A Legfelsőbb Bíróságon vezetett névjegyzékben február 1-jén ugyanis 26 olyan párt szerepelt működő pártként, amelyet korábban a megyei bíróságok már töröltek a névjegyzékből. A megyei bíróságokon nyilvántartott adatok alapján sem tudott az ÁSZ 20 pártot sem annak székhelyén, sem nyilvántartott képviselőjének címén megtalálni. ˇ Hosszadalmas kutatómunka eredményeként sikerült csak megállapítani, hogy február 1-jén 144 nyilvántartott működőnek tekintett párt volt Magyarországon. Ezek közül 136 pártot január 1-je előtt vettek nyilvántartásba. Így a beszámolókészítési és közzétételi kötelezettség teljesítését rajtuk lehetett számon kérni. Közülük 20 db teljesítette maradéktalanul beszámolási kötelezettségét. További 12 párt csak részben teljesítette, ugyanis nem minden évről tett közzé beszámolót, 104 párt egyáltalán nem tett közzé beszámolót. ˇ A beszámolót közzé nem tett pártokat az ÁSZ a Magyar Közlönyben megjelentetett általános formában, majd ezt követően két ízben levélben is felkérte törvényi kötelezettségük teljesítésére. A beszámolási kötelezettségüket részben teljesítő pártokat külön levélben szólítottuk fel. A felhívások hatására február 28-ig 40 párt maradéktalanul, 23 párt pedig részben teljesítette beszámolási kötelezettségét. További 20 párt beszámoló közzététel helyett olyan tartalmú levelet írt az ÁSZ-nak, melyből az valószínűsíthető, hogy az elmúlt években valójában nem működött. Ezeket a leveleket az ÁSZ megküldte a Legfőbb Ügyésznek javasolva, hogy a pártok megszűnésének megállapítását kezdeményezze a bíróságoknál. További 33 párt a felhívás ellenére sem tett közzé beszámolót. Ezek ellen bírósági kereset megindítását kezdeményeztük. A fennmaradó 20 pártot pedig nem tudtuk a bírósági nyilvántartásban szereplő címeken elérni, a nekik küldött levelek visszajöttek. ˇ A beszámolók alapján az elmúlt években 35 párt ért el 100 E Ft-ot meghaladó bevételt, közülük azonban az ÁSZ csak 10-11

4 párt gazdálkodását ellenőrizte rendszeresen. Esetenként több millió Ft összegű bevételek jogszerűségének ellenőrzése nem történt meg. A beszámolók alapján a bevételek és kiadások eltitkolása sem zárható ki. Az év országgyűlési választásokon történt jelöltállításért kapott E Ft állami támogatást 25 párt nem tüntette fel beszámolójában. ˇ A gyenge beszámolási hajlandóságnak két oka valószínűsíthető. Egyrészt a pártok nem ismerik megfelelően az azzal kapcsolatos kötelezettségüket. Másrészt a párttörvény a kötelezettségeket ugyan előírja, de elmulasztása esetére szankciót nem tartalmaz, így hiányzik a jogérvényesítéséhez az állami kényszer. J a v a s l a t o k Igazságügy miniszternek, hogy: 1. Kezdeményezze az egyesülési jogról szóló évi II. törvény olyan módosítását, hogy a társadalmi szervezeteknek a nyilvántartási adatait határidőhöz kötötten kelljen jelenteni a bejegyzésre illetékes bíróságnak, és nem teljesítés esetében szankció érvényesítésére legyen lehetőség; 2. Módosítsa a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI.8.) IM rendeletet oly módon, hogy az alapján alakuljon ki a társadalmi szervezetek közhiteles nyilvántartása; 3. Kezdeményezze a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény módosítását oly módon, hogy a pártok beszámoló közzétételi kötelezettségének teljesítése állami szankció alkalmazásával kikényszeríthető legyen. Legfőbb Ügyészségnek, hogy: 1. Folytassa az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 14. (2) bekezdése alapján a párt törvénysértése miatt a kereset benyújtását az Állami Számvevőszék által folyamatosan átadott pártok esetében is, amelyek nem tettek eleget a gazdálkodásukról szóló éves beszámoló közzétételére irányuló kötelezettségüknek. II. Részletes megállapítások 1. A vizsgálattal érintett pártok meghatározása A vizsgálat előkészítése során meg kellett határozni a

5 vizsgálattal érintett szervezetek körét. Az érintett szervezetek meghatározásához két jogszabály ad iránymutatást, az egyesülési jogról szóló törvény és a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályait meghatározó IM rendelet A társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételének jogi szabályozottsága Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 4. (1) bekezdése értelmében a társadalmi szervezetek megalakulását követően kérni kell annak bírósági nyilvántartásba vételét. A társadalmi szervezet a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. A törvény 15. (1) bekezdése kimondja, hogy a társadalmi szervezetet a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. Ugyanezen jogszabály (4) bekezdése szerint, ha a társadalmi szervezet neve, székhelye megváltozik, illetőleg a társadalmi szervezet képviseletére új személy lesz jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni. A 6/1989. (VI.8.) IM rendelet a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályait határozza meg. A rendelet 3. -a értelmében a Legfelsőbb Bíróság a társadalmi szervezetek nevéről országos névjegyzéket vezet. Az illetékes bíróság a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről, nevének megváltoztatásáról, továbbá a társadalmi szervezet megszűnéséről - a bejegyezést elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően - értesíti a Legfelsőbb Bíróságot A bírósági nyilvántartási rendszer és gyakorlat értékelése A társadalmi szervezetek nyilvántartásának tartalmát a 6/1989. (VI.8.) IM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. A rendelet értelmében a bejegyzésre kötelezett bíróságnak értesítenie kell a Legfelsőbb Bíróságot a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről, nevének megváltoztatásáról, továbbá a társadalmi szervezet megszüntetéséről. A rendelet hiányos fogalmazása következtében a Legfelsőbb Bíróság nem minden esetben szerez tudomást a társadalmi szervezet székhelyének címéről, képviselőjének nevéről és lakcíméről. Mindezek miatt a Legfelsőbb Bíróságon vezetett névjegyzék alapján a pártok hivatalos megkeresésének lehetősége nem biztosított. Ezért elrendelték a nyilvántartással azonos tartalmú adatközlést a bíróságok részére. A korábban készített szűkebb adattartalmú formanyomtatványt azonban a forgalomból nem vonták ki. Így az országos névjegyzék nem minden esetben tartalmazza a pártok képviselőjének nevét és címét, még olyan esetekben sem, amikor a párt címe és képviselőjének címe megegyezik. A Legfelsőbb Bíróság névjegyzéke február 1-jei állapot szerint 184 párt nevét tartalmazta,

6 amiből 91 esetben hiányzott a párt képviselőjének neve és címe. További 56 esetben pedig a képviselő címe. Azáltal, hogy sem az egyesülési jogról szóló évi II. tv, sem a párttörvény, sem pedig a 6/1989. (VI.8.) IM rendelet nem ír elő határidőt úgy a pártoknak az esetleges változások bejelentésére, mint a bíróságoknak a Legfelsőbb Bíróság számára történő tovább- jelentésre, a Legfelsőbb bírósági nyilvántartás és a megyei nyilvántartások nem alkalmasak arra, hogy azok alapján a pártok biztonsággal megkereshetők legyenek. A 184 központi névjegyzékben szereplő pártnál azok címe 14 esetben nem egyezett meg a bírósági nyilvántartásban szereplő címmel. További 38 esetben a pártoknak címzett levelet a bírósági nyilvántartásban szereplő székhely címre a posta nem tudta kézbesíteni, mert ott a párt nem volt megtalálható. Ugyancsak a Legfelsőbb Bíróságon vezetett névjegyzék naprakészségének hiányára utal, hogy míg a névjegyzékben csak 13 párt neve mellett szerepelt megszűnésre vonatkozó adat, addig az ellenőrzés során a Legfőbb Ügyészségtől és az illetékes bírságoktól szerzett adatok szerint a vizsgálat időpontjáig további 26 párt szűnt meg, zömében között. Előfordult olyan eset is, hogy a párt június. 24-én szűnt meg és a megszűnés ténye az országos névjegyzékben mégsem szerepelt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság által nyilvántartott társadalmi szervezetek közül 3 olyan szervezet is szerepel a jegyzékben, amely a bíróságtól kapott tájékoztatás szerint nem párt A vizsgálat megkezdésének időpontjában működő pártok meghatározása A vizsgálat megkezdésének időpontjában működő pártok meghatározása céljából megkértük a Legfelsőbb Bíróságon vezetett, névjegyzékben szereplő pártok adatait. A jegyzékből megállapítható, hogy az egyrészt nem tartalmazza teljes körűen a valaha bejegyzett pártok adatait, másrészt a bejegyzett adatok nem minden esetben pontosak. A Legfelsőbb Bíróságon vezetett névjegyzékben tapasztalt hibák az alábbi négy típusba sorolhatok: ˇ hiányzott több olyan pártnak a neve, amely korábban beszámolót is közzétett (pl. Voks Humana Mozgalom, Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége), ˇ több olyan pártot is működő szervezetként tüntetett fel, melyekről köztudott, hogy már több éve megszűnt (pl. Független Szociáldemokrata Párt, Magyarországi Cigányok Szociáldemokrata Pártja stb), ˇ olyan székhely címeket tartalmazott, amelyek azóta már

7 megváltoztak, ˇ több esetben olyan képviselő neveket tartalmazott, amely köztudottan megváltoztak (pl. a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja elnöke nem Zcwack Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke nem dr. Surján László, a Magyar Demokrata Fórum elnöke nem dr. Fűr Lajos stb). A felsorolt hiányosságok miatt adategyeztetés és pontosítás végett meg kellett keresni a társadalmi szervezetek nyilvántartását végző megyei és fővárosi bíróságokat. Az adategyeztetés az egyes bíróságokkal az általuk nyilvántartott pártok számától függően különböző időt vett igénybe. A Fővárosi Bírósággal az adategyeztetés június 19-én zárult le. Az adategyeztetés eredményeként megállapítható, hogy a párttörvény megalkotásától február 1-jéig összesen 202 db pártot jegyeztek be a bíróságokon. Ebből február 1-jéig különböző indokok alapján 58-at töröltek a nyilvántartásból, tehát 144 működő párt volt a vizsgálat megkezdésének időpontjában. Tekintettel arra, hogy 8 pártot január 1-je után alapítottak, ezért azoknak az ellenőrzés megkezdésekor még nem volt beszámolási kötelezettsége, így 136 párt beszámolási kötelezettségének teljesítését érintette a vizsgálat. 2. A pártok beszámolási és beszámoló közzétételi kötelezettségének értékelése 2.1. A kötelezettség teljesítés általános értékelése Az január 1-je előtt alapított 194 párt közül - a vizsgálat indításakor - a párttörvény 9. (1) bekezdésében előírt módon 54 párt tett eleget legalább egy évben beszámolási kötelezettségének (a kötelezettek 28%-a). Ezek közül azonban maradéktalanul csak 27 párt teljesítette beszámoló közzétételi kötelezettségét (a kötelezettek 14%-a). További 27 párt egy vagy több, de nem minden évről tett közzé

8 beszámolót. A fennmaradó 140 párt azonban a vizsgálat megkezdéséig egyáltalán nem tett közzé beszámolót (a kötelezettek 72%-a) A kötelezettség tejesítés értékelése a vizsgálat megindításakor működő pártok esetében A vizsgálat megindításakor is működő január 1-je előtt alapított párt közül mindössze 32 - a kötelezettek 28,5%-a - tett közzé legalább egyszer beszámolót. Maradéktalanul azonban 20 párt, az érintettek 14,7%-a teljesítette kötelezettségét. 104 párt egyáltalán nem tett közzé beszámolót A vizsgálat során tett intézkedések a kötelezettségüket nem teljesítő pártokkal szemben Az Állami Számvevőszék a Magyar Közlöny évi 42. (május 14-i) számában közzétételi kötelezettségük teljesítésére hívta fel azon pártokat, melyek egy vagy több évet illetően elmulasztották beszámolójuknak a törvény 1. számú mellékletében előírt formájú közlését. Az általános felhívás mellett a beszámolási kötelezettséget egyáltalán nem teljesítő 104 pártot az ÁSZ a bíróságon bejegyzett képviselőjének címzett levélben április 25-én -felhívta a törvényesség helyreállítására. A felhívásban az ÁSZ figyelmeztette a pártok képviselőjét, hogy amennyiben a levélben megjelölt határidőig nem tesz eleget kötelezettségének, úgy az ÁSZ a Legfőbb

9 ügyésznél bírósági kereset megindítását kezdeményezi a párt ellen. A kibocsátott 104 felhívás közül a posta 20-at sem a párt, sem a képviselőjének bíróságon nyilvántartott címén nem tudott kézbesíteni. Ezeknek a pártoknak a névsorát az ÁSZ a szükséges intézkedések megtétele céljából átadta a Legfőbb Ügyésznek A vizsgálat során tett intézkedések a kötelezettségüket csak részben teljesítő pártokkal szemben szeptemberében ismét felmérés készült azon pártok köréről, amelyek nem teljes mértékben tettek eleget beszámolási és beszámoló közzétételi kötelezettségüknek. Ez alkalommal - tekintettel arra, hogy az évre vonatkozó beszámolási határidő már eltelt - az 1996-os gazdasági évet is figyelembe kellett venni. Tekintettel kellett lenni továbbá azokra a pártokra is, amelyek az első felhívásra nem teljes körűen jelentették meg beszámolóikat. Így összesen 30 párt bíróságon bejegyzett képviselőjének küldött az ÁSZ felszólító levelet a hiányzó kötelezettség teljesítésére. A felszólító levél figyelmeztette az érintetteket, hogy amennyiben a megjelölt határidőig nem teljesítik kötelezettségüket, úgy az ÁSZ a párttörvény 10. (4) bekezdésében foglaltak alapján bírósági eljárás megindítását kezdeményezi a párt ellen A vizsgálat során tett intézkedések hatása a teljesítésre A beszámolási kötelezettséget egyáltalán nem teljesítő 104 pártnak küldött felhívás hatására további 31 párt jelentetett meg beszámolót egy vagy több évre vonatkozóan. A kötelezettséget részben teljesítő pártoknak küldött felhívás hatására 16 párt kiegészítette beszámolási kötelezettségét. A két felhívás együttes eredményeként február 28-ig 40 párt maradéktalanul, 23 párt pedig részben tett eleget beszámolási kötelezettségének. A hiányzó 73 párt pedig különböző okok miatt egyáltalán nem tett közzé gazdálkodásáról szóló éves beszámolót. Közülük 20 olyan tartalmú levelet írt az ÁSZ-nak, amelyből arra lehetett következtetni, hogy nem működnek. Ezért a leveleket megküldtük a Legfőbb Ügyésznek, javasoltuk, hogy kezdeményezze ezen pártok megszűntetését. További 20 pártot nem tudtunk a bírósági nyilvántartásban szereplő címeken elérni, a Posta a leveleket nem tudta kikézbesíteni. Ezen pártok névsorát intézkedés végett szintén átadtuk a Legfőbb Ügyészségnek, 33 párt ellen pedig bírósági kereset indítását kezdeményeztük a beszámolási kötelezettség nem teljesítése miatt. A vizsgálat során tett intézkedések hatására a jelentés elkészítésének időpontjáig 40 párt, azaz a pártok 38,4%-a

10 tett maradéktalanul eleget a párttörvényben előírt kötelezettségének. E rossz teljesítési aránynak alapvetően két oka van: ˇ Egyrészt a pártok egy része nem ismeri a párttörvényt, helytelenül úgy értelmezi, hogy csupán az állami költségvetési támogatásban részesülő pártok kötelesek beszámolót közzétenni. ˇ Másrészt, ami sokkal nagyobb jelentőségű, hogy a párttörvény ugyan a kötelezettséget előírja, de a nem teljesítés esetére sem személyi, sem szervezeti szankciót nem tartalmaz. Erre a problémára nem jelent megoldást az sem, hogy az Áht január 1- jétől előírja, hogy az államháztartás alrendszereiből támogatott szervezetek számára juttatott támogatás határidőre történő elszámolásának elmulasztása esetén kötelezettségeinek teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Az államháztartás felé való elszámolási kötelezettség teljesítése ugyanis nem az éves beszámoló közzétételével - hanem attól függetlenül - valósul meg. A kötelezettséget nem teljesítő pártok többsége pedig sem rendszeresen, sem eseti állami támogatásban nem részesül. A jelen körülmények mellett sem az ÁSZ, sem a bíróság nem tudja hatékonyan kikényszeríteni a teljesítést. 3. A beszámolók értékelése 3.1. A beszámolók értékelése A vizsgálattal érintett 136 párt közül megalakulásától február 28-ig 63 tett legalább egyszer közzé beszámolót. Ezek közül 40 minden évről teljesítette kötelezettségét. További 23 (1. sz. melléket) nem minden évről tett közzé beszámolót. A többszöri felszólítás ellenére egyetlen esetben sem tett közzé beszámolót 33 párt, sőt nem is reagált a felhívásra (2. sz. melléklet).

11 A beszámolót közzétett 63 párt gazdasági adatai jelentős szóródást mutatnak az alábbiak szerint: A beszámolók szerint 28 párt évi 100 E Ft-nál kevesebb összegből gazdálkodik, ami kérdésessé teszi, hogy ezek a pártok érdemi tevékenységet folytatnak-e. Felvetődik tehát a kérdés, hogy vagy a beszámolók nem valósak, vagy a pártok tevékenységükkel felhagytak. Mid a két esetben intézkedések megtétele szükséges ezen pártokkal szemben. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy E Ft-ot meghaladó éves bevételt az állami költségvetési támogatásban részesülő pártokon kívül csak egy-két párt volt képes elérni A beszámolók tartalmából levonható következtetések Az elmúlt években 35 párt ért el 100 E Ft-ot meghaladó bevételt. Az ÁSZ rendszeres kétévenkénti ellenőrzése a jelenlegi gyakorlat szerint eddig csupán az országgyűlési képviselőválasztások eredményétől függően db állami költségvetési támogatásban részesülő pártra terjedt ki. A fennmaradó jelentős bevételt elért pár esetében nem került sor ellenőrzésre. E pártoknál a bevételek között esetenként több millió Ft értékű adományok, illetve egyéb bevételek is szerepelnek pl.: ˇ a Magyarországi Zöld Párt 1994-ben jogi személyektől 349 E Ft vagyoni hozzájárulást és E Ft egyéb bevételt mutatott ki, ˇ a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1995-ben jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságoktól E Ft vagyoni hozzájárulást fogadott el, ˇ a Szociáldemokrata Párt 1996-ban E Ft adományt fogadott el, míg és években E Ft körüli

12 egyéb bevételt ért el, ˇ A Magyar Természetgyógyászok Uniója 1995-ben E Ft egyéb bevételre tett szert ben emellett egyetlen alapítványtól E Ft adományt fogadott el. A közzétett beszámolók alapján - helyszíni ellenőrzés hiányában - nem zárható ki esetenként a bevételek és kiadások eltitkolása sem. Az 1994-es választásokon való jelölt állítás után kapott állami költségvetési támogatás összege 5 párt közzétett beszámolójából hiányzik, illetve abban hiányosan szerepel, az összesen 651 E Ft állami támogatás ugyanis a bevételeik között nem szerepel. Egy párt pedig a támogatás felhasználásáról, mint kiadással nem számolt el. Pl.: ˇ a Kiegyezés Független Kisgazdapárt az évekről egyaránt "0 " Ft bevételi és kiadási tartalmú beszámolót tett közzé, miközben 1994-ben 24 képviselőjelölt állítása után 504 E Ft állami támogatást kapott a párt, amit a beszámolónak minimálisan tartalmaznia kellene, ˇ a Magyar Szocialista Munkáspárt 1994-ben 1 db képviselőjelölt állítása után 21 E Ft állami költségvetési támogatásban részesült. Ez az összeg a Párt évi beszámolójában bevételként nem szerepel. Választással kapcsolatos kiadásként pedig csupán 15 E Ft szerepel a beszámolóban, ˇ a Magyarságért Választási Szövetség 1994-ben képviselőjelölt állítás után 21 E Ft állami támogatást kapott. Ez a bevétel azonban az évi beszámolóban nem szerepel, ˇ a Nyugdíjasok Pártja 1994-ben a választáson történő jelölt állításért 21 E Ft állami költségvetési támogatást kapott. A Párt évi beszámolója azonban választásokkal kapcsolatos kiadást nem tartalmaz. A beszámolót közzé nem tett pártok közül 20 db összesen E Ft állami támogatást kapott 1994-ben képviselőjelölt állítása jogcímen, amiről nem tájékoztatta a közvéleményt. Mellékletek

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről JELENTÉS A 2004 2005. évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről 0562 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS december

JELENTÉS december JELENTÉS a 2009. novemberi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél 1032 2010. december 3. Önkormányzati

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

JELENTÉS május

JELENTÉS május JELENTÉS a 2010. évi októberi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél 1103 2011. május 3. Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS január

JELENTÉS január JELENTÉS a 2011. évi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezeteknél 13001 2013. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

JELENTÉS február

JELENTÉS február JELENTÉS a 2008. évi februári időközi országgyűlési képviselőválasztási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél 0903 2009. február 3. Önkormányzati

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A pártok mőködésének, gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak a szabályai a számvevıszéki ellenırzések tükrében

A pártok mőködésének, gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak a szabályai a számvevıszéki ellenırzések tükrében A pártok mőködésének, gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak a szabályai a számvevıszéki ellenırzések tükrében Hogyan javítható a pártok gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak az átláthatósága

Részletesebben

Az országgyűlési választás kampányfinanszírozása

Az országgyűlési választás kampányfinanszírozása Az országgyűlési választás kampányfinanszírozása A Transparency International Magyarország monitorozta a 2010-ben zajló magyarországi országgyűlési választás kampányfinanszírozását. A cél az volt, hogy

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

1989. évi XXXIII. törvény. a pártok működéséről és gazdálkodásáról. I. fejezet. A törvény hatálya. II. fejezet. A párt működése. III.

1989. évi XXXIII. törvény. a pártok működéséről és gazdálkodásáról. I. fejezet. A törvény hatálya. II. fejezet. A párt működése. III. 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

JELENTÉS október

JELENTÉS október JELENTÉS a 2006. októberi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél 0737 2007. október 3. Önkormányzati

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Adóvilág 2010. június XIV. Évfolyam 07. szám

Adóvilág 2010. június XIV. Évfolyam 07. szám Adóvilág 2010. június XIV. Évfolyam 07. szám Az adószám felfüggesztésének új okai a gyakorlatban Az állami adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

1989. évi II. törvény. az egyesülési jogról1

1989. évi II. törvény. az egyesülési jogról1 1. oldal 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról1 Az Országgyűlés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében - összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. A Barankovics István Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. A Barankovics István Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések A Barankovics István Alapítvány 2012 2013. évi gazdálkodása törvényességének utóellenőrzése 2017. 17111 www.asz.hu ^ asu^ta; ÁLLAMI SZÁMVEVÖSZÉK Jelentés Utóellenőrzések A Barankovics

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN A 2002. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK IDŐSZAKÁBAN Jelölő szervezet nyilvántartásba

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (III. 29.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről egységes szerkezetben a 25/2009. (X. 29.) rendelettel

Részletesebben

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél JELENTÉS a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél 1105 2011. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése A kábítószer-prekurzorokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése 5 A dokumentációs kötelezettségeknek a laboratóriumi felhasználások során is eleget kell tenni. Jogszabályoknak megfelelő, Az éves ellenőrzési

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK január

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK január ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Tompa Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 14030 2014. január Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0154-051/2014.

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról Ig. 97/2009. Legf. Ü. szám G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek 2008. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 1 / 2 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Domokos László úr Elnök Állami Számvevőszék Budapest Tisztelt Elnök Úr! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

1989. évi XXXIII. törvény. a pártok működéséről és gazdálkodásáról1

1989. évi XXXIII. törvény. a pártok működéséről és gazdálkodásáról1 1. oldal 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról1 A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

12. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

12. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány megszüntetésének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések:

A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: JELENTÉS a 2002. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelölteknél 0307 2003. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány végelszámolásának

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése Ügyszám: NAIH-1921-12/2013/V. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése Monorierdő Község Önkormányzatának közzétételi kötelezettsége elmulasztásának tárgyában A bejelentő közérdekű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 19.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. számú

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. február 11.)

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. február 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 10.) rendelete az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2011 Fordulónap:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2012

Pénzügyi beszámoló 2012 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2012 Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben