RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes"

Átírás

1 RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: /104/2011 Érvényes: A továbbképzés óraszáma: 30 Készítette: TINTA Tanácsadó Kft. Képzési vezető: Puskás Aurél TÁMOP / A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u

2 Az iskola előtt álló kihívásokról, válaszokról Hazai és nemzetközi mérések eredményei bizonyítják, hogy hazánkban rendkívül nagy az eltérés az egyes tanulócsoportok, illetve egyes diákok teljesítménye között az alapkészségek elsajátítása terén. Az oktatás eredményessége jelentősen különbözik minden tanuló esetében. Az oktatáspolitikai elemzések ma számos országban a tanítási folyamat egyéniesítésében vélik megtalálni az oktatás eredményességének kulcsát. A továbbiakban azokat a lehetőségeket vesszük számba, amelyeknek az a célja, hogy a tanulói teljesítmények közötti különbségeket csökkentsék, különös tekintettel az egyéniesítés lehetőségére. A MAG programban részt vevő fenntartók arra a kérdésre, vajon miért tartják fontosnak, hogy az iskola új pedagógiai eljárásokat keressen, azt válaszolták, hogy az intézmények bizonyos esetekben nem képesek megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek. Bár az iskolákban van korrepetálás, biztosított a napközi és egyéb, a tanulók felzárkóztatását segítő programok lehetősége, mégis sok a tanulási kudarc. Új megoldásokat kell keresni. A fenntartók súlyos gondokat érzékelnek elsősorban azokban az intézményekben, amelyekben nagy számban tanulnak szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett helyzetben lévő diákok. Az alábbi felsorolás csak néhányat mutat be az általuk érzékelt problémák közül. A diákok neveletlenek, agresszívak, műveletlenek. A tanulók túlterheltek. A diákok nem tanulnak meg tanulni. A gyerekek nem szeretnek tanulni, nem motiváltak. Az iskola nem készít fel az életre túl elméleti. Az iskola nem nevel munkára. Az intézmények nem minden gyermek igényeit elégítik ki. Túl sok a tananyag, nincs idő az alapok biztos elsajátítására. A gyermekeinknek nincs életcélja. A diákok egy része nem tud olvasni. Az iskolában a tanítási módszerek nem megfelelőek. A megfogalmazások némely esetben túl általánosak, mégis jól jelzik: az iskola nem minden tanulója számára ad megfelelő támogatást. A pedagógiai egyik válasza a differenciálás Vajon hogyan érheti el az intézmény, hogy ezen súlyos problémák megoldásához közel jusson? Hogyan nyújthat valamennyi tanulója számára megfelelő, az egyén fejlődését biztosító ellátást? A pedagógia egyik hagyományos válasza ezekre a kérdésekre a differenciálás, amelyet bizonyos megközelítésekből a jog is támogat, például a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás megszervezésének kötelezettségével vagy az egyéni foglalkozások szervezésének jogi szabályozásával. 3 A személyre szabott fejlesztés megvalósításának kétféle megközelítését hasonlítjuk össze a továbbiakban. A differenciálás leggyakrabban alkalmazott oktatásszervezési eljárásainak: a képesség szerinti csoportok (például nívócsoportok) kialakításának, a különböző képzési formákba 2

3 (például gimnáziumba, szakiskolába, emelt szintű képzésekre, speciális programokba stb.) történő besorolásnak, a tehetséggondozó és a felzárkóztató foglakozások szervezésének közös alapgondolata az, hogy a gyerekek teljesítményét egy normához hasonlítják. A különböző hátránykompenzáló programok célja pedig az, hogy segítsenek a gyerekeknek felzárkózni az előre meghatározott szinthez. Ezekben az oktatásszervezési eljárásokban az a közös, hogy a diákot akarják alkalmassá tenni az iskolai munkára. A megelőző jellegű, adaptív oktatás- és tanulásszervezés Az adaptivitásra épülő tanulásszervezés a gyerekek közötti különbségeket természetesnek tartja, és alkalmazkodik azokhoz. Itt nem annyira az a lényeges, hogy segítsünk a diákoknak felzárkózni, hanem sokkal inkább az, hogy lehetővé tegyük számukra a saját ütemüknek megfelelő fejlődést, tanulást. Így nem alakulnak ki problematikus tanítási helyzetek, mivel olyan ismeretelsajátítási módokat biztosítunk a gyerekeknek, amelyekben valóban önmaguk lehetnek. A következő táblázat összefoglalja, hogy néhány lényeges szempont alapján az adaptív tanulásszervezés miben különbözik a hagyományos differenciálásra irányuló módszerektől. 4 A hátránykompenzáló differenciálás eszközei Adaptív oktatásszervezés Ahogyan a különbségekhez viszonyul: Célok: Igyekszik azokat felderíteni és csökkenteni. A minimumkövetelmények teljesítése. Természetesnek veszi. Minden tanuló teljesítményének növelése. Célcsoport: Rosszul teljesítő gyermekek. Minden gyermek. Mire koncentrál: Lemaradó gyermekek igényei. Minden gyermek szükséglete. Attitűd a különbségekkel szemben: Negatív. Pozitív. Adaptivitás az iskolában Az adaptív tanulásszervezés a tanulók közötti különbségeket elfogadja, és a három alapvető szükségletre összpontosít. Arra, hogy minden gyerek: tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá (kapcsolat); legyen képes megtenni valamit, hihessen magában (kompetencia); legyen önálló, tudja szabályozni cselekedeteit (autonómia). Ez a három alapszükséglet: a kapcsolat, a kompetencia és az autonómia jelenti az adaptív oktatáshoz szükséges pedagógiai környezet alapvető alkotóelemeit. 5 Az adaptív tanulásszervezés kulcsfigurája a tanító vagy tanár, akinek mindennapi pedagógiai tevékeny- 3

4 sége során úgy kell megszerveznie az osztály munkáját, olyan utasításokat kell adnia és oly módon, hogy az figyelembe vegye a tanulók három alapszükségletét. 6 Az adaptív tanulásszervezés tehát a pedagógiai differenciálás olyan eszköze, amely a tanulói különbségek figyelembevételével az emberek legalapvetőbb pszichológiai szükségleteire épít. Kapcsolat Minden embernek felnőttnek és gyereknek egyaránt szüksége van arra, hogy kapcsolatba kerüljön másokkal. Az adaptív pedagógia szerint a tanulónak éreznie kell, hogy tartozik valahová. A külvilágtól, a gyermek környezetétől kapott elismerés igényének kifejezésére a megelőzés pedagógiája a kapcsolat szót használja. A kapcsolat fontossága tehát a következőképpen írható le: az a gyerek, aki biztonságos környezetben nő fel, ahol érzi, hogy a többiek (felnőttek és kortársak) szeretik, elfogadják és tisztelik őt, képes lesz minden figyelmét és energiáját a tanulásra fordítani. Az ilyen gyerek kérdez, kíváncsi, szívesen tanul, kezdeményez, szeretne minél többet megtudni a környező világról és uralni azt. 7 A kapcsolat alapvető szükséglete akkor teljesül, ha tanulóink szeretnek iskolába járni, mert megbecsülik őket, biztonságban érzik magukat, átélhetik a valahová tartozás és a fontosság érzését. Ehhez a pedagógus a következőket biztosítja: érezteti a tanulókkal, hogy értük dolgozik, kész figyelni rájuk; mindig időt szán arra, hogy beszélgessen a diákokkal; érdeklődést mutat a tanulók munkája, játékai és környezete iránt; ösztönözi a gyerekeket arra, hogy dolgozzanak, játsszanak együtt, segítsék egymást; megtartja és teljesíti a tanulókkal közösen vállalt megállapodásokat, kötelezettségeket; szavai és cselekedetei egyaránt azt sugallják, hogy elítéli az etnikai alapú megkülönböztetést és a diszkrimináció egyéb formáit; megfelelő diszkrécióval kezeli a tanulókkal és családi helyzetükkel kapcsolatos bizalmas információkat. Kompetencia Az ember folyamatosan képességei fejlesztésére törekszik, ez a gyerekekre még inkább igaz, mint a felnőttekre. A tanuló képes akar lenni arra, hogy elolvasson egy könyvet, levelet írjon a barátainak, a kapuba rúgja a labdát, egyedül felverje a sátrat, rajzoljon egy szép képet, önállóan megtalálja a térképen Portugáliát. Tudni akarja, mi a különbség az elnök és a király között, hogyan olvashatja le a bicikli kilométerórájáról, milyen meszszire tekert, vagy mennyi ideig tartott a túra. Ezek közül a képességek közül sokat azonban nem az iskolában sajátít el. A legtöbb gyerek szó szerint és képletesen is gazdag tanulási környezetben nő fel, mely bőségesen kínál számára kihívásokat és ismeretelsajátítási lehetőségeket. A jó tanítás művészete abban rejlik, hogy ezeket a lehetőségeket behozzuk az iskolába, és mind a diák, mind a pedagógus számára értelmes célokhoz kötjük őket. Más szóval az a tanár feladata, hogy fogékonyságán és a helyzetekre adott helyes válaszain keresztül az egyénhez igazítsa az oktatást. A kompetencia érzésének megélése azért különösen fontos, mert ha a gyerek nem bízik saját képességeiben, gyakran bele sem kezd a munkába vagy a játékba. Azok, akik megtapasztalhatták, hogy tudásuk egyre gyarapodik, egyrészt egyre többre lesznek képesek, másrészt önbizalomra tesznek szert, és ezt világosan ki is mutatják. Felfedezik, hogy 4

5 ezeket a sikereket ők maguk érték el vagy azért, mert keményen dolgoztak, vagy azzal, hogy ügyesek voltak. Ezek fontos és csodálatos tapasztalatok a gyerekek számára, s minél több ilyen élményben van részük, annál jobban megtanulnak bízni önmagukban, elhiszik, hogy legközelebb is sikerrel járnak majd, úgy érzik, hogy értenek valamihez. 8 Autonómia Mindenki igényli azt, hogy életét úgy szervezhesse meg, ahogyan akarja, döntéseit maga hozhassa meg, felelősséget vállalhasson önmagáért. Az adaptív pedagógia azt vallja, hogy a tanulónak meg kell tapasztalnia az autonómia élményét ahhoz, hogy a tanulásban proaktív és motivált legyen. A gyerekek belső késztetést éreznek a függetlenségre, maguk akarják a dolgokat csinálni, a felnőttek segítsége nélkül. A választás és a döntés lehetősége motiválja őket. Az olyan tevékenységek azonban nem ösztönzőek számukra, melyek során nincs lehetőségük valami egyénit is hozzátenni az eredményhez, mert valaki szükségtelenül fogja a kezüket ezeket a helyzeteket gyakran unalmasnak és értelmetlennek érzik. A tanítás szervezése, a gyerekek felügyeletének és folyamatos ellenőrzésének módja, a fegyelmezetlenségre adott reakciók, az órák közötti szünetek, a segítségnyújtás és az irányítás módja, a tanteremben alkalmazott szabályok, valamint az, hogy a gyerekek mekkora szabadságot kapnak, az autonómia szempontjából mind-mind fontos tényezők. A valódi önállóság azonban csak olyan gazdag tanulási környezetben valósulhat meg, melyben minden gyereknek magának kell saját fejlődésén dolgoznia. Más szóval az autonómia egy olyan iskolai közeget igényel, melyben a gyerekek sok mindent tehetnek önállóan, kezdeményezhetnek, együtt dolgozhatnak és tanulhatnak, közös felfedezéseket tehetnek, illetve közösen szerezhetnek tanulási tapasztalatokat is. Az ilyen iskolai, tanulási légkörnek két szempontból is pozitív hatása van: a gyerekek kiélhetik belső késztetéseiket az önállóságra és az önmegvalósításra; a pedagógus külön támogatásban, figyelemben részesítheti, illetve más feladatok kiosztásával fejlesztheti azokat, akik ezt igénylik. 9 A fenntartónak nem kell feltétlenül jártasnak lennie a különféle pedagógiai módszerekben, ám a projekt során fontosnak tartottuk, hogy minden résztvevő megismerje az adaptív tanulásszervezés eszköztárát, hiszen a MAG- program sikeréhez elengedhetetlen az is, hogy a fenntartók az iskolákban folyó pedagógiai fejlesztések célját, tartalmát megértsék. Ezek nélkül nehezen képzelhető el, hogy intézményeik számára megfelelő támogatást nyújtsanak. A projektben részt vevő fenntartók a következőképpen fogalmazták meg, hogy valamely iskolájukban tett látogatás során miről ismerik föl, hogy az intézményben adaptív tanulásszervezés folyik. A tantermet a gyerekek díszítik, láthatóan a magukénak érzik. Az osztályterem berendezése különböző funkciókra alkalmas. Nem hangzik el negatív visszajelzés az órán, nem dorongolja le a pedagógus a gyereket. A gyerekek csoportmunkát végeznek. Munkájukat bemutatják egymás számára. A pedagógus úgy fogalmaz, hogy a gyerekek értsék, amit mond. Ezzel kapcsolatban visszajelzést is kér. 5

6 Lábjegyzet: 1 Felvégi Emese (2005): Gyorsjelentés a PISA 2003 összehasonlító tanulói teljesítménymérés nemzetközi eredményeiről, Új Pedagógiai Szemle, sz. sz. [on- [on- line:]{http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod= vt-felvegi- Gyorsjelentes}; Halász Gábor Lannert Judit (2003): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Budapest. Az adaptív tanulásszervezés stratégiái, módszerei Az, hogy a gyerekek mit tanulnak meg, nemcsak attól függ, hogy mit tanítanak nekik, hanem attól is, hogyan tanítják őket, milyen fejlettségi szinten állnak, mi iránt érdeklődnek, milyenek a korábbi tapasztalataik. Mindebből az következik, hogy egy adaptív pedagógus a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet fordít az anyag feldolgozásához kiválasztott stratégiákra, módszerekre. Ez azért kulcskérdés, mert a stratégia kiválasztásával egyben meghatározza a céljai elérésére szolgáló eljárások, technikák, eszközök, szervezési módok és formák komplex és koherens rendszerét is, vagyis egymással szorosan összefüggő döntések együtteseit hozza meg, melyek megadják a tanítási-tanulási folyamat irányításának jellegét. A módszerek bár kitüntetett szereplői e hálózatnak, de annak csupán egyetlen elemét jelentik. Így egy-egy tanítási egység vagy tanóra megtervezése számos tanulásszervezéssel kapcsolatos döntést foglal magában. A pedagógusnak az alábbiakat szükséges figyelembe vennie a megfelelő módszerek kiválasztásakor: a feldolgozni kívánt ismereteket és a tanítási-tanulási folyamatot; a diákok erősségeit és gyengeségeit; a tanulók szükségleteit, igényeit és érdeklődési körét; a mindenki számára előírt fejlesztési követelményeket. Ezek a döntések kritikus fontosságúak, ezért meghozataluknak tudatosnak és átgondoltnak kell lennie. Nem az tekinthető eredményes tanításnak, amikor a pedagógus egy tanórán belül számtalan módszert alkalmaz, hanem sokkal inkább az, amikor a pedagógus képes az adott helyzetnek megfelelő módszer kiválasztására, akár előzetes elképzeléseinek módosításával is. Az adaptív tanár nem ugyanazokat a módszereket használja minden egyes órán, hanem folyamatosan figyeli saját munkáját, a diákok aktivitását, sikerességét, szükségleteik kielégítettségét és ezekhez igazítja gyakorlatát. A tanítással és tanulással kapcsolatos döntések meghozatalában segíti a pedagógust, ha ismer néhány tanulásszervezési stratégiát. Amelyiket végül kiválasztja, az határozza meg a megközelítést, amellyel a pedagógus a tanítás-tanulás folyamatának célkitűzéseit el kívánja érni, kijelölve ezzel az alkalmazható módszerek körét. A tanulásszervezési stratégiák között megkülönböztethetünk direkt tanulásszervezést, indirekt tanulásszervezést, interaktív tanulásszervezést, tapasztalati tanulást és önálló tanulást. 6

7 A direkt tanulásszervezési stratégia A direkt tanulásszervezés stratégiája erőteljesen a tanári irányításra épül, és a leggyakrabban használtak körébe tartozik. Olyan módszerek tartoznak ide, mint az előadás, a magyarázat, a szemléltetés, a kérdve kifejtés, az összehasonlítás és a gyakorlás. Jellemzői a következők: hatásos módja az információk átadásának, vagy a készségek lépésről lépésre megvalósuló fejlesztésének; jól használható más tanítási módszerek bevezetésekor; általában deduktív, azaz a pedagógus bemutatja a szabályt vagy az általánosítást, majd példákkal illusztrálja azt; ezt a stratégiát a legkönnyebb megtervezni és használni, ezért a tanárok széles körben alkalmazzák hozzá tartozó módszereket. A direkt tanítási módszereket túlsúlyban használó pedagógusoknak fel kellene ismerniük, hogy ezek korlátozottan alkalmasak a kritikus gondolkodáshoz szükséges készségek, attitűdök fejlesztésére, valamint az interperszonális vagy csoportos tanulás ösztönzésére. Az affektív, illetve magasabb szintű kognitív célkitűzések megértéséhez a tanulóknak szükséges lehet más stratégiákhoz társítható tanulásszervezési módszerekre is. Ha a pedagógus biztosítani akarja azt, hogy a tanulók elérjék a Nemzeti alaptantervben megjelölt nevelési és oktatási célokat, akkor többféle és különböző tanulásszervezési stratégiát is alkalmaznia kell. Az indirekt tanulásszervezési stratégia Az indirekt tanulásszervezés a direkt tanulásszervezéssel szemben jobbára tanulóközpontú, bár a két stratégia kiegészítheti egymást. Az indirekt tanulásszervezéshez tartozik a megbeszélés, az értő olvasás, a fogalomalkotás, a problémamegoldás, az esettanulmány és a kutatás. Jellemzői a következők: a diákok aktívak, a tanár bevonja őket a megfigyelésekbe, vizsgálódásokba, az adatokból levonható következtetések vagy a hipotézisek megalkotásába; a tanulók érdeklődésére és kíváncsiságára épít, gyakran ösztönzi őket alternatívák kidolgozására vagy problémák megoldására; rugalmas, mert hagyja, hogy a tanulók szabadon gondolkodhassanak és különféle feladat-megoldásokat találhassanak, jelezve ezzel, hogy nem csak egy helyes út létezik, így csökkentve félelmeiket attól, hogy az általuk adott válasz esetleg helytelen; fokozza a kreativitást és elősegíti az interperszonális készségek, képességek fejlődését; a tanulók ebben a formában gyakran jobban megértik az anyagot, a tanult fogalmakat, és megerősödik bennük, hogy az így megszerzett ismereteket fel is használják. Az indirekt tanulásszervezés során a tanár előadói, irányítói szerepe átalakul: a tanulást segítő, támogató személy és az információk forrása lesz. Ő alakítja ki a tanulási környezetet, biztosítja a tanulóknak a részvételi lehetőséget, és szükség szerint visszajelzést ad a diákoknak a vizsgálódás, kutatás folyamatában. Az indirekt tanulásszervezés több könyvre, folyóiratra, valamint nem nyomtatott formában elérhető forrásra és szóbeli in- 7

8 formációkra is támaszkodik. A tanulást nagyban elősegíti a pedagógusok közötti, illetve a pedagógusok és könyvtárosok közötti együttműködés. Az indirekt tanulásszervezés stratégiáját szinte minden tanórán lehet alkalmazni, de leginkább akkor eredményes, ha: gondolkodás útján elért eredményekre van szükség; az attitűdök, értékek kialakítása vagy interperszonális kapcsolatok elérése a cél; maga a tanulás folyamata éppolyan fontos, mint a tanulási folyamat terméke; a tanulóknak valamit meg kell vizsgálni vagy fel kell fedezni ahhoz, hogy önálló következtetéseket tudjanak megfogalmazni; egynél több helyes válasz lehetséges; a személyes megértés áll a középpontban, vagy az a cél, hogy a fogalmak, általánosítások hosszú távon is megmaradjanak; az egész személyiség részvételére, belső motivációra is szükség van; döntéseket kell hozni vagy problémákat kell megoldani; az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása a cél. A fogalomalkotásra épülő órák például nagyon ösztönző hatásúak, mivel ilyenkor a diákoknak arra nyílik lehetőségük, hogy aktívan részt vegyenek saját tanulásukban. Emellett a fogalomalkotással járó gondolkodás során új és kibővített jelentéseket kapcsolnak a környező világ elemeihez, mivel a más órákon és kontextusokban tanultakat újszerű módon kell elrendezniük és kezelniük. Az indirekt tanulásszervezés akkor lesz sikeres, ha a pedagógus előre megtanítja azokat a készségeket és tevékenységi formákat, melyek a kívánt tanulási eredmény eléréséhez szükségesek. Más stratégiákhoz hasonlóan az indirekt tanulásszervezésnek is megvannak a hátrányai. Több időt igényel, mint a direkt tanítás, a pedagógusnak bizonyos mértékben le kell mondania az ellenőrzésről, az eredmények pedig nem jósolhatók meg és kevésbé garantáltak. Az indirekt tanulásszervezés nem a legjobb módszer a részletes információk átadására vagy annak támogatására, hogy a tanulók a készségeket lépésről lépésre sajátítsák el. Nem alkalmazható jól olyan helyzetekben, amikor ismereteket kell szóról-szóra megtanulni, azonnal felidézni, kívülről felmondani. Az interaktív tanulásszervezési stratégia Az interaktív tanulásszervezés erőteljesen támaszkodik a résztvevők közötti megbeszélésre, közös munkára, mely lehetőséget nyújt a tanulóknak arra, hogy reagáljanak a tanár vagy társaik elképzeléseire, tapasztalataira, meglátásaira és tudására, egy másik szempont közös átgondolására késztetve őket. Módszerei közé tartozik például az ötletroham, a kooperatív technika, a vita, a szerepjáték és az interjú. Az interaktív tanulásszervezési stratégia lehetővé teszi a csoportmunka különböző válfajai és az interaktív módszerek alkalmazását. Ezek közé tartozhat például az egész osztály részvételével zajló megbeszélés, a kiscsoportos megbeszélés vagy projekt, illetve a párban vagy négyfős csoportokban történő közös feladatmegoldás. A csoportmunka jellege: fontos tisztában lenni azzal, hogy a megnevezés a tevékenység szervezeti formájára utal, és nem egy módszertípust jelent. Csoportmunkának tekinthető, ha a diákok egy csoportja kap meghatározott idő alatt megoldandó feladatot (például 8

9 egy feladatlap kitöltését, közös olvasást, szövegfeldolgozást, vázlatkészítést). Ebben az esetben nincs irányítva a feladatvégzés folyamata, nincs meghatározva a csoporton belüli munkamegosztás, a szerepvállalás sem. A csoportmunkából hiányzik azonban az egyéni felelősség, így gyakran előfordul, hogy a szereplést szívesebben vállalók, a jobb kommunikációjú, vagy szorgalmasabb diákok veszik át a kezdeményezést, ők aktív résztvevővé válnak, míg a többiek meghúzódnak a háttérben. Ezen a helyzeten segít a kooperatív módszer bevezetése a csoportmunka során. Ennek az a lényege, hogy a csoport eredménye akkor jöhet létre, ha minden csoporttag sikeresen elvégzi a rá osztott feladatot, ami egymás kisegítését is feltételezi. Az eredményeket pedig mindenkinek tudnia kell prezentálni külön-külön is. Az interaktív tanulásszervezés jellemzői: a tanár körvonalazza a témát, meghatározza a megbeszélésre rendelkezésre álló időt, a csoportok létszámát és összetételét, valamint a beszámolási és az eredmények megosztására szolgáló technikákat; az interaktív tanulásszervezés mind a pedagógustól, mind a tanulótól a megfigyelés, a koncentráció, az interperszonális és hozzászólási készségek és képességek finomítását igényli; miközben a diákok tanulnak a társaiktól és a pedagógustól, fejlődnek szociális készségeik és képességeik, megtanulják szervezni, rendszerezni gondolataikat, s sokkal inkább képessé válnak arra, hogy racionális érveket sorakoztassanak fel. Az interaktív tanulásszervezési stratégia és a hozzá tartozó módszertár sikere nagymértékben függ attól, hogy a pedagógus mennyire gyakorlott a csoportdinamika strukturálásában és alakításában. A tapasztalati tanulás A tapasztalati tanulás induktív, tanulóközpontú és tevékenységorientált. Eredményességét a tapasztalatok egyéni feldolgozásának, illetve a tanultak más kontextusban való alkalmazásának képessége határozza meg. Gyakran alkalmazott módszerei a kísérlet, a szimuláció, a játék, a kirándulás, a helyszíni megfigyelés, a mérés és a modellezés. Jellemzői a következők: a hangsúly a tanulás folyamatán van, nem a tanulás eredményén; a diákok valamilyen konkrét tevékenységben vesznek részt; motivációs szintjük általában magasabb, mert aktívan részt vehetnek valamiben, taníthatják egymást azáltal, hogy saját tevékenységükről beszélnek; a feladat végeztével kritikusan tekintenek vissza a tevékenységükre, tisztázzák a tanulás folyamatát, a tanultakat és az azzal kapcsolatos érzéseiket; a reflexiókból, az elemzésekből hasznos megállapításokra jutnak; a tanultakat új helyzetekben is képesek alkalmazni; a tapasztalati tanulás során különböző információforrásokat használhatnak fel (tanórai, iskolán kívüli helyzetek során is). A pedagógus mind a tanteremben, mind a tantermen kívül alkalmazhatja a tapasztalati tanulást tanulásszervezési stratégiaként. A tanteremben a tanulók készíthetnek például 9

10 akváriumot, majd gondozhatnak benne növényeket, állatokat, vagy szimulációs gyakorlatokban vehetnek részt. A tantermen kívül megfigyelhetnek például egy bírósági eljárást, amikor a jogrendszerről tanulnak, vagy végezhetnek közvélemény kutatást is. Nyilvánvaló, hogy a tanulók rendelkezésére álló, közvetlenül megszerezhető tapasztalatok köre korlátozott. A gyerekek biztonsága, az anyagi források és az idő szűkössége miatt ezt a stratégiát nem lehet minden helyzetben alkalmazni. A tapasztalati tanulás például akkor lehet célravezető, ha megelőzi a vizuális (például képek alapján történő), vagy auditív (például a tanári magyarázat meghallgatásával megvalósuló) tanulást tartalmazó tanítási módszerek alkalmazását, így azok közvetlen vagy első kézből származó tapasztalatokra épülhetnek. Összehasonlítva az olyan módszerekkel, melyek csak a tananyagtartalom meghallgatására, elolvasására vagy akár megtekintésére épülnek, a tapasztalati tanulás nagymértékben fokozza a mélyebb szintű megértést és a tanultak hosszabb távú fennmaradását. Az önálló tanulás Az önálló tanulás azokat a tanulásszervezési módszereket fogja össze, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy az egyes tanulók kezdeményezőképességét, önállóságát és önművelési képességét fejlesszék. A módszerek közül preferálja például a személyre szóló feladat, a beszámoló, az esszé, a házi feladat, a mestermunka elkészíttetését, továbbá a kutatást és a számítógéppel segített tanulást. Az önálló tanulás folyhat párban, egy másik tanulóval együtt vagy kis csoportokban is. Jellemzői a következők: a tanulást egyaránt kezdeményezheti a tanuló vagy a pedagógus, de a középpontban mindig a gyerek önálló, megtervezett, gyakran a tanteremben jelen levő tanár irányítása vagy felügyelete mellett folyó ismeretelsajátítása áll; arra ösztönzi a tanulót, hogy felelősséget vállaljon saját tanulása megtervezéséért és a tanulás ütemének meghatározásáért; fejleszti a felelős döntéshozás képességét, mivel az egyénnek elemeznie kell az adott problémát, elhatározásra kell jutnia és átgondolt módon kell cselekednie; felkészíti az egyént arra, hogy képes legyen kezelni a munka, a család és a társadalom által támasztott változó követelményeket. Az önálló tanuláshoz szükséges tudást, képességeket, attitűdöket és folyamatokat el lehet sajátítani, ezért ezeket meg kell tanítani a diákoknak, és elegendő időt kell szánni arra, hogy azokat gyakorolhassák. Az önálló ismeretelsajátítás más módszerekkel együtt is alkalmazható, de használható külön tanulásszervezési stratégiaként is egy teljes egység tanítása során. Az önálló tanulásnál kritikus fontossággal bír az, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő információforrások. Ha a pedagógus segíteni kíván diákjainak abban, hogy autonóm tanulókká váljanak, akkor támogatnia kell az információszerzés és információkezelés képességeinek fejlődését. Mivel ezek egy tanulócsoporton belül nagy változatosságot mutathatnak, az egyes tanulók egyéni képességeihez igazított feladatokba be kell építeni a diákokra jellemző képességek fejlesztését célzó elemeket. 10

11 A tanítás-tanulás adaptív értelmezése nagyon rugalmas tanulásszervezést feltételez, amelyben a bemutatott stratégiák variáltan jelennek meg. A stratégiákhoz hasonlóan a módszerek sem minden esetben sorolhatók be könnyen osztályokba, itt most az egyik lehetséges csoportosítás szerint jellemeztük őket. Báthory Zoltán: Differenciálás a tanulásszervezésben * A tanulói különbségekhez való alkalmazkodás iskolai-pedagógiai kérdéseit és lehetőségeit elsőként Glaser rendszerezte az adaptív pedagógiáról írt könyvében (1977). Glaser az adaptivitás öt fokozatát különbözteti meg. Az első fokozatra a hagyományos tanulásszervezés jellemző, itt differenciálás lényegében nincs. A második fokozaton a tanulócsoportok képesség és érdeklődés szerinti felbontásával próbálkozik a tanár. Gyakran végez diagnosztikus célú vizsgálatokat, és lemaradó tanítványait megpróbálja felzárkóztatni. A harmadik, de különösen a negyedik fokozaton további tanulásmetodikai, szervezeti (tanulócsoport bontás) és tartalmi (eltérő tananyagok) differenciálások történnek. Végül az ötödik Glaseri fokozaton a korábban mindenkire érvényesen megállapított tanulási követelmények differenciálására is sor kerül. A differenciálás különböző fokozatai természetesen csak akkor valósíthatók meg, ha egyrészt a tanár rendelkezik az ehhez szükséges autonómiával, másrészt rendelkezésére állnak a szükséges programok és taneszközök. Érdemes felfigyelni arra, hogy Glaser adaptív pedagógiája magában foglalja szinte valamennyi didaktikai kategória (célok, követelmények, tartalom, tantárgy, évfolyam, tanulócsoport, tanításmódszertan) újraértelmezésének a lehetőségét, és ezzel megnyitja a gondolkodást az európai örökség merev kategóriáinak (évfolyam-, tantárgy-, osztályrendszer) a fellazítása felé. A differenciálásnak a tanulásszervezésben két jelentést tulajdoníthatunk: egy pedagógiai szemléletet, amely a tanító, a tanár érzékenységét fejezi ki tanítványi egyéni különbségei iránt és egy pedagógiai gyakorlatot, mely a különbségekhez való illeszkedést (adaptáció) próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló eszközzel. A hagyományos iskolában többnyire készek, előregyártottak a tanulásszervezés formái. Külsődlegesen határozzák meg a tartalmat (a tantárgyakat), a tanításhoz rendelt időt (óraterv), és a tanulók előrehaladása az évfolyamok meghatározott rendjében történik. A tanulócsoportok és osztályok szervezésének a szempontjai is általában adottak. Így a differenciálás a hagyományos iskolában a tanításmódszertanra, a tanórára korlátozódik (belső differenciálás). A belső differenciálás szokásos megközelítési módja a három szervezeti forma a frontális munka, a csoportmunka és az egyéni tanulás (individualizálás) leírása és értékelése (Golnhofer M. Nádasi, 1979; M. Nádasi, 1987). 11

12 Ugyancsak a tanórai differenciálás módjának, módszerének tekinthetjük a feladatrendszerek segítségével végzett tanítást és tanulást (pl. Zsolnai, 1983), mely elvileg lehetővé teszi, hogy a tanítást a tanulók képességeihez és tanulási üteméhez lehessen illeszteni. (A tanítás-módszertani kérdésekre a hatodik fejezetben még visszatérünk.) Amikor az iskolai tanulásszervezés újabb lehetőségeit kutatjuk, a tanórai differenciálásnál lényegesen többre gondolunk. Elképzelésünk szerint az önálló iskolában a tanulásszervezésnek két fő területe határozható meg: 1. a tanulócsoportok és osztályok szervezése; 2. a tananyag kiválasztása (tantárgyi rendszer) és a tanuláshoz szükséges idő (óraterv) megszabása. Tanulócsoportok A pedagógia történetében kitüntetetten elemezték az általános értelmi képesség szerepét a tanulásszervezésben. A probléma úgy jelent meg, hogy mi az előnyösebb, ha az értelmi képesség szempontjából homogén (átlagos, átlag feletti, átlag alatti) vagy heterogén ( kevert ) csoportokat hozunk létre. A homogén versus heterogén vita a társadalmi és pedagógiai kérdések érintkezésének igazi forró talajává vált. Az iskolaszervezeti differenciálás klasszikus formái az angolszász pedagógiában alakultak ki. Ilyen a,streaming, amikor a tanulókat intelligenciájuk alapján sorolják osztályokba, és a setting, ahol az intelligencián kívül még a tanulók speciális képességeit és érdeklődéseit is figyelembe veszik. Így a setting esetében az osztályba sorolás tantárgycsoportonként is változó lehet. Mindkét szervezeti forma alkalmazásának eredményeként a tanulók képességét tekintve eltérő, viszonylag homogén tanulócsoportok alakulnak, ahol a pedagógiai munka lehetőségei is különbözőek. A jó képességűek csoportjaiban a fejlesztés gyorsabb és sikeresebb lehet, mint a gyenge képességűek csoportjaiban. Miközben a rendszer előnyeit főként a kiválasztottak élvezik (különösen, ha még a jó képességűek osztályaiba a rendelkezésre álló legjobb pedagógusokat is küldik), komoly károsodás érheti azokat a tanulókat, akiknek a besorolását kedvezőtlenül állapították meg. Angol vizsgálatok alapján kiderült, hogy a jó képességűek osztályaiba általában a középosztály gyerekei kerültek, míg a gyenge képességűek közé a munkások gyerekei. Kontraindikáló még az a körülmény is, hogy mind a kiválasztottak, mind a kontraszelektáltak stigmatizálódhatnak, ami mindkét csoportba tartozó tanulók személyiségfejlődését károsan befolyásolhatja. Valami hasonló történt Magyarországon is az általános iskolai tagozatokkal. A tagozatok elvileg, a pedagógiai elgondolás szerint különböző tehetségek, speciális képességű és érdeklődésű (zenei, sport, idegen nyelv, matematika stb.) gyerekek fejlődését hivatottak elősegíteni. Mindig is nehézségeket okozott azonban a kiválasztási szempontok meghatározása (a kiválasztás kritériuma), a speciális képzés megkezdésére alkalmas életkor meghatározása és a kiválasztás módszere (pszichológus segítségével, valamilyen megfigyelés vagy benyomás alapján). Gyakori volt, hogy az iskola legjobb pedagógusai a tagozatos osztályokban, a gyengébb és a kezdő pedagógusok pedig a maradék osztályokban vagy a kontraszelektált napközis tagozatokban tanítottak. Így nem csoda, hogy a szociológusok rövidesen azt tapasztalták, hogy a tagozatok az értelmiségi gyerekeket felül-, a fizikai dolgozók gyerekeit pedig alulreprezentálják (Ladányi Csanádi, 1983). 12

13 Az általános iskolai tagozatos tanítás hazai tapasztalatai nagyon tanulságosak. Nálunk is az történt, mint Angliában a streaminggel, hogy az erősebb társadalmi hatások áttörték a jóindulatú, de gyenge pedagógiai elképzelést. A differenciálás szelekcióra fordult. A pedagógiai kutatók empirikus vizsgálatok eredményeire támaszkodva a tanulási teljesítmények szempontjából általában a heterogén összetételű osztályokat tartják kedvezőbbnek mind a tehetséges, mind a gyenge tanulók részére. A szociális klíma, a tanulási kedv és az érzelmi viszonyulások szempontjából pedig kifejezetten a heterogén csoportképzés tűnik előnyösebbnek (Svensson, 1962; Dahllöf, 1971). Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a homogén-heterogén kérdést úgy vizsgálják, hogy a heterogén osztályokhoz a kétféle homogén csoport átlagát viszonyítják, tehát nem csupán a tehetséges homogén csoport eredményeit. A homogén versus heterogén vitában koncepcionálisan új és eredetinek nevezhető a svéd Malmquist és Marklund megközelítése. A svéd kilencosztályos, általános műveltséget nyújtó (komprehenzív) iskola bevezetését a hatvanas években számos, ellenőrző jellegű pedagógiai-didaktikai vizsgálat kísérte. Ennek a svéd vizsgálatnak fontos mozzanata, ami kiemeli a vele hasonló vizsgálatok sokaságából, az a körülmény, hogy nemcsak az osztályok képessége szerinti összetételét variálták, hanem a tanítás tartalmát is. A megoldást következésképpen nem a tanulók képesség szerinti csoportosításában látja (mint oly sokan!), hanem a program (tanterv) és más tanulásszervezési módszerek segítségével végzett individualizálás megfelelő mértékében. Marklundnak az iskolai differenciálással kapcsolatos nézetein alapulva, az iskolán belüli differenciálás két fejlődési fokozatát különíthetjük el: 1. amikor a differenciálás kimerül a különböző célú és összetételű tanulócsoportok szervezésében; 2. amikor ezen túlmenően a tanulók egyéni pedagógiai gondoskodását is tervezik és végzik (individualizálás). Az első fejlődési szakasz leginkább jellemző pedagógiai dilemmája a csoportképzés: a homogén vagy heterogén csoportok kérdése, az érdeklődés szerinti csoportképzés (a fakultáció, a nívócsoportok, a terápiás céllal szervezett csoportok kérdése, a lassan tanulók, a matematika és olvasás klinikák stb.) A második fejlődési szakasz az osztálytermi differenciálás hagyományos módszereitől a helyi (iskolai) tantervek és programok szerkesztéséig terjed. A szakirodalom elemzése alapján egyértelműnek tűnik, hogy az alapfokú iskolába * járó tanulók tanulási és szociális igényeinek a heterogén szervezetű, kevert csoportok felelnek meg a legjobban, különösen, ha a heterogén csoport nem jelenti azt, hogy az osztály tagjai minden tanulási alkalomra össze vannak zárva. Különösen fontos ebben az iskolaszakaszban, hogy a tanórai differenciálás különböző módjai mellett, ideiglenesen alkalmi csoportok alakuljanak a lassan tanulók, a korrekcióra szorulók segítésére, a tehetségesek fejlesztésére 13

14 A középfokú iskolákban megváltozik a csoportképzés elve és gyakorlata. Egyre fontosabb a hatékony tanulás, és egyre fontosabbá válik az egyéni, önálló tanulás. A középfokú iskolákban, és fokozatosan ahogy a magasabb évfolyamok felé haladunk, a tanulók érdeklődésük (tantárgyak) és teljesítményeik alapján (nívócsoportok) kerülnek különböző csoportokba. Előfordulhat, hogy középiskolai tanulmányaik vége felé már teljesen vagy nagyrészt egyéni tanulási terveik szerint tanulnak, illetve tanáraik így szervezik meg számukra a tanulást. A differenciális tanulásszervezés teljesen átalakítja egy hagyományos iskola rendjét. Osztályok helyett különböző funkciójú csoportokat, osztálytermek helyett kis, közepes és nagy helyiségeket találhatunk. Előfordulhat, hogy a tanulók évfolyamot ugranak, vagy egyik-másik évfolyamot meghosszabbítják (ismétlés). A tehetséges tanulók számára a haladás gyorsabb lehet, mint konvencionális viszonyok közt. Tantárgyak, óraterv Jelenlegi ismereteink szerint az egyéni különbségekhez illeszkedő, differenciált tanulásszervezés leghatékonyabb eszközének a tanítási tartalom (tantárgyak, programok) és a tanítási idő (óraterv) rugalmas kezelését tarthatjuk. A kiindulópont az iskola helyi tanterve. Ez tartalmazza a nevelőtestület elképzelését arról, hogy az adott iskolában milyen értékek szellemében kívánják megszervezni az iskola működését, hogyan értelmezik az oktatás iránti társadalmi érdekeket (melyet a kerettanterv tartalmaz) és a helyi tantervhez a tankönyvpiacról vagy saját fejlesztéseik alapján milyen tantárgyakat, programokat, segédanyagokat választanak. A lényeg a helyi sajátosságok megértése, azoknak a szociológiai, társadalomlélektani, pedagógiai tényezőknek a feltárása, amelyek indokolhatják az iskolai tanulásszervezésnek az átlagostól, szokásostól való megkülönböztetését. Nemcsak vagy kizárólag a marginális helyzetekre gondolunk (cigányok, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek), hanem azokra a többnyire átlag közeli általános iskolákra is, melyek bizonyos alapvető fontosságú ismeretekben és képességekben (kultúrtechnikák, minimális kompetencia) nem képesek elérni az elfogadható színvonalat. A következő lépésben sor kerül a helyi tanterv értékpreferenciái alapján a tantárgyi rendszer meghatározására és ezzel összefüggésben az egyes évfolyamok tantárgyi beosztásának és időtervének a megállapítására. Bizonyos, hogy kellenének teljesen kész, az egész iskolára érvényes programok, de a vállalkozó iskolákban inkább részprogramokra lenne szükség akár műveltségi területenként, akár tantárgyanként vagy még kisebb egységekre: témákra, melyek sajátos profiljukhoz jól illeszthetők. A tantárgyi rend és az óraterv néhány kiegészítő szempont figyelembevételét is megkívánja, mint a tanulók arányos terhelése, a hatékonyság (a vizsgákon való eredményes szereplés), a kellemes iskolai légkör stb. A differenciált tanulásszervezés feltételei. A tanulók megismerése A tanulók sajátosságairól diagnosztikus értékeléssel is lehet tájékozódni. A diagnosztikus értékelés tájékozódás, annak érdekében, hogy a pedagógiai folyamat lépései a valóság ismeretében reálisan megtervezhetők legyenek. A pedagógiai közgondolkodásban ez egyenértékű a tanuló előzetes ismereteinek feltárásával, ám a diagnosztikus értékelés 14

15 ennél többet jelent nem csak az előzetes tudásszint, hanem az egyéni sajátosságok ismeretét is. Tanulói sajátosságok tekintettel a változatos tanulástervezés feltételeire: a tanuló tudása, a tanuló aktivitása, fejlettség az egyéni munkavégzés terén, fejlettség az együttműködés tekintetében, a tanuló társas helyzetének jellemzői. A tanulók tudása Megalapozó tudás, mivel a tanítási órán való továbblépés sok esetben csak megfelelő szintű megalapozó tudás mellett képzelhető el. Egy osztályon belül nem mindenki rendelkezik ugyanolyan előzetes ismeretekkel a tudásszint az alábbi kategóriák alapján definiálható: elegendő a tanuló előzetes tudásanyaga a továbbhaladáshoz; a szükséges ismeretek terén hiányosságok figyelhetők meg; egyáltalán nincs előzetes tudás; a feldolgozásra szánt anyag már ismert. Az előzetes tudás megfelelő szintje az egyenes vonalú továbbhaladás feltétele a hiányok figyelmen kívül hagyása látszattanuláshoz, illetve a tanultak gyors elfelejtéséhez vezet. Az előzetes tudás teljes hiánya is gyakori jelenség egyéni, pótló feladatokkal a hiány megszüntethető. Az előzetes tudásanyag felmérése többféle módon kivitelezhető központi vagy speciális feladatlapok segítségével, szakszavak közös értelmezésével vagy szintfelmérő röpdolgozat formájában (esetleg számítógéppel támogatott diagnosztikai felméréssel). A megalapozó tudás terén meglévő hasonlóságok, különbségek ismerete szükséges a differenciált tanulási feltételek megteremtéséhez; a differenciált fejlődés szempontjából fontosak a tanuló saját, tananyaghoz nem feltétlenül kapcsolódó ismeretei is. A tanuló aktivitása A tanulók adaptivitása az oktatási folyamatban való részvételben mutatkozik meg. Az iskolai tanulás megtervezett, a gyerekek nevelési folyamatába szervesen illeszkedő szituációk összessége. A szituációk során a gyermek azt tanulja meg, amit kérnek tőle, s nem azt, ami valóban érdekli; nem akkor és nem annyi ideig tanul, mint ahogy ő szeretne az órák szabályozott időtartamúak, csengő jelzi a tanár- és tanóraváltást. Az oktatás folyamán a pedagógus és a tanulók céljai nem mindig esnek egybe. A tanulás véletlenül egy csoportba, osztályba sorolt diákok társaságában történik, rokonszenvtől, baráti kapcsolatoktól függetlenül. A tanulók tevékenységét a pedagógus sokszor általuk nem is értett szempontok alapján értékeli. Aktivitás a tervezett tanulás esetében a gyerekektől nem igazán várható el az órai aktivitást ezért pedagógiai eljárásokkal kell kiváltani. Az osztályok az aktivitás szempontjából heterogének. Az aktivizálhatóság szintjének ismeretében lehet olyan közös és/vagy egyéni sajátosságokat is fegyelembe vevő tevékenységrendszert alkalmazni, amely a tanulókat közös és eredményes munkára serkenti. Fejlettség az egyéni munkavégzés terén A tanuló az önálló, egyéni munkavégzés terén lehet: önálló munkára képes; 15

16 az önálló munkához alkalmanként segítséget igénylő; önálló munkában állandó segítségre szoruló. A tanulók önálló munkavégzési szintjéről csak akkor kapunk megbízható képet, ha megfelelő munkakörülmények között céltudatosan figyeljük meg őket. Megfigyeléssel regisztrálható a tanuló feladatmegoldó képességének szintje is, az, hogy mennyire törekszik a javasolt munkamenet betartására. Megfigyelhető, hogy a tanuló a munkaeszközöket az utasításnak megfelelően használja-e fel. Az önálló munkát meghatározó, befolyásoló egyéni sajátosságok: problémamegoldó képesség; terhelhetőség; koncentrációs képesség; munkatempó; a tanuláshoz adott tananyaghoz fűződő viszony; érdeklődési terület. Érdemes megfigyelni, hogy az egyéni munka mint tanulási alapszituáció, milyen aktivizáló hatással bír az egyes tanulók esetében. A egyéni munkában való jártasság vagy járatlanság nagyban függ attól, hogy a gyerekeknek volt-e lehetőségük korábban egyéni iskolai munkára. A tanulók munkavégzési képességeinek előzetes felmérése segít abban, hogy a pedagógus speciális, egyénre szabott oktatási körülményeket hozhasson létre; ugyanakkor az is megállapítható, hogy a tanulók közös munkavégzése, együttműködés során ki milyen munkapotenciállal rendelkezik. Fejlettség az együttműködés terén Az elsajátítás egyéni, az iskolai tanítás viszont társas helyzetben történik, és együttműködést igényel. A pedagógussal való együttműködés a tanítási óra teljes ideje alatt kiemelkedő szerepet kap a pedagógus az osztállyal való együttműködést az egyes tanulókkal való együttműködés láncolatában valósítja meg. A tanulók nagy száma nem mindig teszi lehetővé, hogy a tanár a tanulók mindegyikével intenzív kapcsolatba lépjen, ám bizonyos fokig ismeri őket. A tanár diák kapcsolatot a tanár véleménye alapvetően meghatározza. A diákok együttműködése az oktatási folyamatban páros vagy csoportos szituációban történik. Az együttműködésre való képesség nem köthető életkorhoz, bár éves kor után a gyerekek inkább hajlamosak együtt dolgozni. Az együttműködés szempontjából a tanulók lehetnek fejlettek (az együttműködés normái szerint viselkednek), az együttműködésre még nem alkalmasak; az együttműködés szempontjából változó korban lévők. Az együttműködési képességről biztos információkat szerezni csak társas tanulási szituációk létrehozásával lehet. A vizsgálat során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni: az egyes tanulóknak a közös feladathoz és a munkatársakhoz fűződő viszonyát; az együttműködés normáihoz való alkalmazkodás fokát; az egyes tanulóknak a konfliktusok kirobbanásában és kezelésében játszott szerepét. A tanuló társas helyzetének jellemzői A tanuló társas helyzetének oktatási szempontból fontos változatait a rokonszenvi, a presztízs- és szerepviszonyok határozzák meg. Az osztályon belüli kapcsolatrendszer átlátáshoz szociometriai vizsgálat is szükséges lehet. A tanulók társas kapcsolatrendszerének ismeretében eldönthető, hogy az egyes tanulók esetében milyen munkaforma a legcélravezetőbb. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők: A tanulást belső és külső feltételrendszer befolyásolja, melyek optimális esetben egymást erősítik. 16

17 Belső feltételek Az egyén pszichikus sajátosságai alkotják. Elemzésüket nehezíti, hogy ezeknek biológiai összefüggései is vannak. A belső feltételek kognitív és affektív tényezőkre oszthatjuk. A kognitív feltételek azt befolyásolják, hogy a tanuló milyen módon, mennyi idő alatt, mit képes megtanulni. Az affektív feltételek azt határozzák meg, hogy a tanulónak milyen a tanuláshoz való viszonya. Szükségét érzi-e a tanulásnak, rendelkezik-e a megfelelő képességekkel, készségekkel. A két feltételrendszer között a gyakorlatban kapcsolat alakul ki. A tanuló észleli a feladatot, megvizsgálja annak nehézségét, ezt összeveti saját képességeivel és teljesítőképességével, s ennek alapján dönt a stratégiákról. Külső feltételek A tanulási környezetet jelenti. A tanítási órán folyó tanulás és az otthoni tanulás az egységes tanítási-tanulási folyamat szorosan összefüggő két fázisa. Családi környezeti tényezők Az otthoni tanulási környezet legfontosabb tényezői a következők. Családi légkör A légkör meghatározó eleme, hogy a szülők mennyire támogatják, valamint az, hogy mennyire irányítják (segítik, kontrollálják) gyermeküket. A légkör összefüggésben van a család nevelési gyakorlatával, a nevelési stílusával. Ez a viszonyulás gyakran előrevetíti a gyermek teljesítményét, viszonyulását a tanuláshoz. Szülői bevontság Az eredményesség nagyon fontos tényezője, hogy az iskola és a szülők milyen mértékben képesek együttműködni, mennyire alakul ki partneri viszony. Ehhez elengedhetetlen a szülők bevonása, a közös felelősségvállalás, az állandó információcsere (szülői értekezlet, fogadónap stb.), továbbá az aktív részvétel a különböző tevékenységekben. Szülők társadalmi helyzete A szülők iskolai végzettsége, foglalkozása, jövedelmi viszonyai jelentősen befolyásolják a tanulás eredményességét. Az iskolai végzettségnek nagyobb a jelentősége, mint az anyagi helyzetnek. Ezek a tényezők általában meghatározzák a család életvitelét, értékrendjét, a nyelvi szocializációt. A kutatások szerint a nyelvhasználat szintje hat a tanulás eredményességére. A család szerkezete A hagyományos kétszülős családmodell felbomlóban van. Jelentős mértékben megnövekedett azoknak a családoknak a száma, ahol az egyik szülő egyedül vagy második házasságban, élettársi viszonyban neveli gyermekét. A szülő végleges, vagy a munkahelyi elfoglaltság miatti időszakos távolléte egy kényszer szülte gyermeki önállóságot feltételez, amely negatívan hathat a tanulási teljesítményre is. Tárgyi környezet Elsősorban a nyugodt helyet jelenti. Például külön szobát vagy tanulósarkot, saját íróasztalt, valamint a tanuláshoz szükséges eszközrendszer meglétét. A tanulás helyén fontosak a megfelelő hőmérsékleti és fényviszonyok. 17

18 Tanulási módszerek, stratégiák, szokások, stílusok Tanulási módszerek A tanuló által alkalmazott ismétlődő, célszerűen megválasztott vagy spontán módon szerveződő eljárások együttese. A tudáshoz vezető egyéni út, a különböző tanulási technikák alkalmazásából áll. Meghatározó jegye az automatizáltság, megválasztásában többnyire a tudatosság, tervszerűség dominál. A módszer része a stratégiának. Kiválasztásukat befolyásolja a tanuló értelmi fejlettsége, a tanulás célja, a megtanulandó anyag és a tanulási környezet feltételei. A tanulás eredményessége nagyban függ a helyes, megfelelő módszer kiválasztásától, mely pedig a tanuló nagyfokú önállóságát feltételezi akkor is, ha segítségre, instrukcióra, javaslatokra van szüksége. Az egyik értelmezés szerint a tanulás információfeldolgozást jelent. A legfontosabb az információ kódolása úgy, hogy az a későbbiekben felidézhető legyen. A felidézést is tanulási módszerekkel lehet elérni. Ismétlés Az egyik leggyakrabban használt módszer az ismétlés, mely egyben fontos tanulási törvény is. Két változata a bevéső, mely az információk újbóli feldolgozását jelenti, valamint a felidéző ismétlés, amely esetében nincs szükség az eredeti információkra. Memorizálás Bizonyos tananyagrészletek többszöri ismétléssel való megtanulása úgy, hogy a tanultak felidézhetőek legyenek. Segítségével fejleszthető az emlékezőképesség, ami az intelligencia egyik fontos tényezője. Rendszerezés Segít a tanulásban, ha az anyag belső kapcsolatrendszerében az összetartozó dolgokat csoportosítjuk, közöttük megállapítjuk a hierarchikus viszonyokat. Az ismétlő rendszerezésre akkor van szükség, ha a tanulás a tanultakat rendszerbe akarja illeszteni. Ez egyben rögzítést is jelent. Az értelmes tanulás egyik kritériuma, hogy a tanuló az új ismereteket mennyire tudja beilleszteni a meglévő tudás rendszerébe, tud-e kapcsolatokat teremteni az előző és az új tudás között. A tanulás akkor eredményes, ha a kapcsolatképzés nem a felületes hasonlóságokra épül, hanem a dolgok jelentésére. Tanulási technikák (Néhány a leggyakoribb elemi tanulási technikák közül) Szöveg hangos olvasása Néma olvasás Az olvasott szöveg elmondása emlékezet alapján Áttekintés Ismeretlen szavak meghatározása Kulcsfogalmak Többszörös intelligencia 1904-ben a párizsi oktatásügyi miniszter felkérte Alfred Binet francia pszichológust és munkatársait, hogy dolgozzanak ki egy módszert arra, hogy az első osztályt várhatóan 18

19 sikertelenül, bukással befejező tanulókat kiszűrhessék, hogy megkülönböztetett figyelemben részesíthessék. Így születtek meg az első intelligencia tesztek. Az intelligencia mérése hamarosan széles körben elterjedté vált. Az az elképzelés ugyanis, miszerint létezik valami, amit intelligenciának hívnak, és ami objektíven mérhető és számmal, egyszerű IQ értékkel kifejezhető. Majdnem 80 évvel később Howard Gardner, harvardi pszichológus megkérdőjelezte az intelligencia fogalmának hagyományos értelmezését. Megállapította, hogy kultúránk az intelligencia fogalmát túlságosan szűken értelmezi. Legalább 7 alapvető intelligencia típus létezését veti fel. Elméletének főbb pontjai: az emberi képességek és lehetőségek határai az IQ-értékek korlátain kívül vannak nem mérhető az intelligencia a természetes tanulási közegből kiemelve olyan egymástól független feladatok megoldásával, amelyeket a vizsgált személy soha nem csinált korábban és nem is fog, vagy nem csinálna önszántából. Gardner szerint az intelligencia összetett fogalom: 1. az életben felmerülő problémák megoldásának képessége 2. új megoldásra váró problémák felvetésének a képessége 3. az adott kultúra által értékesnek ítélt alkotó munka képessége. Gardner 7 átfogó kategóriába (intelligenciába) sorolta az emberi képességeket, ezzel kiszélesítette az intelligencia értelmezésének fogalmát. Gardner intelligenciatípusai: I. Nyelvi intelligencia fogékonyság a szavak és a nyelv hangzói, struktúrája, jelentései és funkciói iránt. II. Logikai-matematikai intelligencia- Fogékonyság, tehetség a logikai vagy numerikus sémák felismerésére, érvelések hosszú sorával való megbirkózás képessége III: Térbeli intelligencia- A vizuális-térbeli világ pontos észlelésének és a kezdeti észlelések transzformálásának képessége IV. Testi-mozgásos intelligencia- a mozdulatok irányításának és a tárgyakkal való ügyes manipulációnak a képessége V. Zenei intelligencia- A ritmus, hangmagasság és hangszín produkálásának és értésének a képessége, a zenei kifejezés formáinak megbecsülése VI: Interperszonális intelligencia- Más emberek hangulatainak, temperamentumának, motivációinak és vágyainak felismerése és az ezekre való megfelelő válaszadás képessége. VII. Intraperszonális intelligencia- Hozzáférhetőség az ember saját érzelmi életéhez, az érzelmek közötti különbségtétel képessége, a saját erősségek és gyengeségek ismerete. Összetett intelligencia ellenőrzőlap felnőtteknek Pipáld ki azokat az állításokat, amelyek igazak rád! Mindegyik rész végén üres helyet találsz, ahova beírhatod, ha van még valami, ami az adott területen belül fontos neked. Nyelvi intelligencia. A könyvek nagyon fontosak számomra.. Hallom a szavakat a fejemben, mielőtt kiolvasnám, kimondanám, vagy leírnám őket.. Nagyobb élmény számomra egy rádióadás vagy egy magnókazettáról szóló szöveg, mint egy film vagy tévéprogram.. Szeretem a nyelvi játékokat. 19

20 . Gyakran szórakoztatom magam vagy környezetemet nyelvtörőkkel, szójátékokkal és szóviccekkel.. Mások időnként visszakérdeznek, hogy mit jelentenek a szavak, amelyeket szóban vagy írásban használok.. Az iskolában jobban ment a magyar és a történelem, mint a matek vagy a természettudományos tárgyak.. Amikor városon kívül vezetek, jobban megnézem az óriásplakátokat, mint a tájat.. Gyakran beszélek olyan dolgokról, amelyeket hallomásból vagy olvasmányaimból ismerek.. A közelmúltban is született olyan írásbeli munkám, amelyre büszke voltam, vagy amivel elismerést arattam.. Egyéb: Logikai-matematikai intelligencia. Könnyűszerrel tudok fejben összeadni.. Az iskolában mindig szerettem a matekot és a természettudományos tárgyakat.. Szeretem az olyan rejtvényeket, amiket logikával kell megoldani.. Gyakran kísérletezem gondolatban: Mi lenne ha... (Mondjuk mától kétszer anynyi vizet adnék ennek a fikusznak, mint eddig?). Mindenben a logikát, a szabályosságot keresem.. Érdekelnek a tudomány újdonságai.. Amikor új dolgot tanulok, gyakorolnom kell, nem elég, ha elolvasom, vagy filmen látom, hogyan kell csinálni..sémákat, szabályosságokat, logikus rendet keresek a dolgokban.meggyőződésem, hogy szinte mindennek van ésszerű magyarázata. Jobban érzem magam, ha a dolgok valamilyen módon mérve, kategorizálva, analizálva vagy mennyiségileg meghatározva vannak.. Egyéb: Zenei intelligencia. Kellemes énekhangom van.. Meg tudom állapítani, amikor hamis hangot hallok.. Gyakran hallgatok zenét a rádióban, CD-n vagy kazettáról.. Játszom valamilyen hangszeren.. Szegényebb lenne az életem, ha nem lenne benne zene.. Gyakran kapom magam azon, hogy valami szignál vagy dallam jár a fejemben.. Egyszerűbb ütős hangszerrel nehézség nélkül tudok kísérni bármilyen zenét.. Sok dal vagy zeneszám dallamát ismerem.. Egyszeri-kétszeri hallás után viszonylag pontosan vissza tudok énekelni egy hangsort.. Munka vagy tanulás közben gyakran dobolok az ujjaimmal vagy dudorászom.. Egyéb: Interperszonális intelligencia. Munkatársaim, ismerőseim gyakran fordulnak hozzám tanácsért.. Jobban szeretem a csapatsportokat (tollaslabdát, kézilabdát, kosárlabdát, focit), mint az egyénieket (futást, úszást).. Amikor problémám van, inkább tanácsot kérek, nem próbálom mindenáron magam megoldani. 20

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29.

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. A tehetséggondozás mai hazai és európai helyzete sok szállal kötődik az elmúlt másfél évtizedhez.

Részletesebben