Be kell meszelni őket, mind fehér lesz! Cigányemlítések intra muros. Cigányság-tematika a Horthy-korszak parlamentjében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Be kell meszelni őket, mind fehér lesz! Cigányemlítések intra muros. Cigányság-tematika a Horthy-korszak parlamentjében."

Átírás

1 Eőry Áron Be kell meszelni őket, mind fehér lesz! Cigányemlítések intra muros. Cigányság-tematika a Horthy-korszak parlamentjében. A cigány keze nem nyúlik, de ragadós, amit egyszer elért, nehéz belőle kihámozni formuláz alig aforisztikusan az egy nyelésben is gond nélkül emészthető tucatnovella, a Nagy Háború utolsó évében. 1 Egy, a cselekményben indifferens közbeiktatott közhelyként, amely öntudatlanul előre keresi a helyét a két világháború közti Magyarország politikai közlésmezőjében. Ahol a törvényhozás agórája továbbra is a politikai nyilvánosság meghatározó színtere, amelynek visszhangos politikai nyilatkozatait vagy éppen kötetlenül rögtönzött képviselői purparléit egyaránt szétvitték az országban a másnapi lapok. (A megrögzötten ellenzéki orgánumok legfeljebb késedelemmel, netán az egyéni hangú tudósítások fehér ablakos szegényítésével.) A politikai rutin részeként termelődő szöveguniverzumból ennélfogva mind volumen, mind beszédcselekvési relevancia tekintetében jelentékeny részt tudhat magáénak a képviselői szájakat elhagyó felszólaláshalmaz. Nem érdektelen tehát egy történelmi visszapillantásban röviden áttekinteni, hogy a napjaink közíróinál annyi máig érő párhuzamával megidézett Horthy-korszak népképviseleti kamaráiban miként került szóba érdemi előterjesztés vagy pusztán napirendfüggetlen allúzió formájában a cigányság. A vonatkozó parlamenti almanachokra támaszkodó tartalomelemzésünk (rövid műfajunkhoz szabott) kivonatos eredményeit egy kapcsolódó esettanulmányvázlattal spékelhetjük meg. Ebben egy később magyarázandó önkényességgel választott konkrét honatya, Drozdy Győző témánkba vágó nézeteit ismerhetjük meg, elsősorban egy emlékezetes interpellációján keresztül. Mi a cigány? Fontosnak tarjuk előrevenni a cigányság valamilyen attribútumával operáló tágabb kontextusokat, amelyekből mindjárt felrajzolhatóvá válik egyfajta parlamenten belül uralkodó, javarészben elnagyoló ecsetvonásokkal dolgozó cigányságkép. Ehhez a 1 Megjelent az Érdekes Ujság népszerű hasábjain, olyik korabeli dzsentri írónk, Szemere György tollából.

2 képviselők banális beszédfordulatai, az elvárt köztudatból merítő ténymegállapítások, az összekacsintó kiszólások és a különféle bekiabálások szövegkörnyezetét vettük alapul. Ezekből leszűrhetően azt találhatjuk, hogy a korszakban a cigány-címke mögé egymással ellentmondásos általánosságokat gyömöszöltek be. Ennek ellenkezője a politika értelemadásokban és értelemfejtésekben (Szabó Márton) dúskáló diszkurzív tereiben soha nem is lehetett objektív elvárás. Nézzük, milyen imágók bontakoznak ki a textusokból a megismerési szándékában elővigyázatos tanulmányozó számára. Egyik fő forrásunkul adódik tehát, amikor a honatya szellemeskedési szándéka gyakorta nyúl cigányok feltételezett sajátosságaira építő viccek, szólások, adomák után. Ezek és beszédei vonatkozó kitérőinek egy része a megidézett csoport életmódjára, társadalmi presztízsére, a gazdasági munkamegosztásban betöltött szerepére stb. épít. Innen megtudható, hogy a nyomorult földönfutó cigány egy antiszociális, antikulturális népcsoportot jelent. Igénytelen, mégis nagyfokú szaporodási hajlamú bagázsaik az utcán élnek, drekkben és miazmákban bővelkedő lakókörülményeikkel fertőzésfészkeket hozva létre az élőhelyük körül. Az erre még az utolsó cigány sem vetemedne típusú nyelvi panelekben egy erkölcsileg beszámíthatatlan, ergo kiérdemelten legmegvetettebb népség képe tárul elénk. Olyan outcast embercsoport, amellyel kapcsolatban bármilyen hajmeresztő abnormitás elképzelhető. Ide kapcsolható, hogy szó kerül vélt jellembéli tulajdonságaikról és gondolkodásmódjukról is. Az Indiából leszármaztatásuk stílszerűségével élve pária-helyzetben leledző, nincstelen és kitaszított cigányságot amolyan már előre jajgatós fajtának ismerik. Minthogy úgy általában rájuk jár a rúd, nem csoda, ha azzal a gondolattal ébrednek reggelente, hogy Csak túl volnék már a verésen!. 2 Továbbá, a hazug ember iskolapéldájának tekintik őket: nevük a parlamenti mondatokban egybeforr a szavahihetetlenséggel, a törvényen kívüli létmóddal, a csalárdsággal. Egy szociáldemokrata képviselő 1936-ban például egyenesen így ötletel: Meg kell tanítani őket igazat mondani, akkor nem lesznek cigányok!. 3 (Mellesleg ezen illető a címünkben szereplő felvetés gazdája is.) A dolgozatunk felütésében szereplő enyveskezűség motívuma a többihez képest csak elvétve kerül elő, bár implikációként ennél gyakrabban jelen van. Nos, bár a képviselők nemritkán úgy 2 Képviselői felszólalás adótörvények vitáiban szept. 5-én. In: Az évi junius hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés naplója. IV. kötet. (ezután NN IV. k.): Közbekiáltás a febr. 18-i ülésnapon. In: Az évi április hó 27-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. V. kötet. (ezután OKN V. k.): 432.

3 általában szólnak cigány(ok)ról már taglalt szociológiai sajátosságaik emlegetésekor, a következőkből mégis kiderül, hogy egyszerűen elmulasztanak szóbelileg disztingválni. Ha ugyanis a félreérthetetlenül kiérződő foglalkoztatási sztereotípiákat vesszük sorra, akkor az en passant alkalmazott utalásaikban elsöprő többségben a mulató magyarsággal junktimba hozott, őket kiszolgáló zenész-cigányság található. A cigány ezekben a parányi történetekben maga a hús-vér wurlitzer, a cugehőr sujtás a magyar mentén, tehát mint állandó díszítő elem jelentkezik a vigadalmas magyarság (! nemesi osztályexkluzivitás nélkül) csendéletes zsánerképén. A cigány muzsikusok tehát megbecsült polgárok, akik számára még egy 1942-es felsőházi felszólalásban is mint magyar cigányoknak és a magyar nóta közvetítőinek 4 intézményes védelmet kérnek a néger jazz terjeszkedő-tolakodó kannibál zenéje ellenében. A korábbiakban cigány életvitelt megörökítő ismertetőjegyek tehát kiváltképpen az átmeneti kunyhós, útonútfélen táborozó cigánysághoz köthetők, akik másik tipikus cigányszakmákként a rendes vándoripari és házalási tevékenységeket 5 végzik. Első vizsgált halmazunk kapcsán leginkább képviselői vérmérsékletek, egyéni ízlések alapján rögtönzött szövegekről beszélhetünk, ennél fogva ezek feltehetően szorosabban függnek össze előadóik személyiségével, mint politikai pártállásával. Ettől függetlenül feltűnő számszerű érdekesség, hogy a szociáldemokrata képviselők erősen felülreprezentáltak a cigányokkal való gúnyolódás terén, igaz ugyan, hogy a kisszámú védelmükre kelő, emberszámba vételükért lándzsát törő bekiáltás is főként az ő soraikból hangzik el. Másik lényeges, sőt talán legfőbb kútfőnk a jó néhány, közvetlenül a cigánysággal kapcsolatos intézkedésre felhívó felszólalás és beszédrészlet. Ezek nagyobb része az igen szigorúra metszett választójog alapján felálló, látszólag mégiscsak közvetlen lakossági legitimációval bíró Nemzetgyűlésben, később Képviselőházban hangzott el. Méghozzá legtöbbször a különféle járulékos kérdések kitárgyalását klasszikusan lehetővé tevő költségvetési vitákban. 4 Főispáni hozzászólás a költségvetés vitájához dec. 15-én. In: Az évi június hó 10-ére hirdetett Országgyűlés Felsőházának naplója. III. kötet. (ezután OFN III. k.): L. a vonatkozó 1931-es kereskedelmi miniszteri rendeletben. In: A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban Szerk.: Mezey Barna Kossuth Könyvkiadó:

4 Az 1920-as évtizedben alig féltucatnyi felszólalást találni a tárgyban, azokat is csak 1924-től kezdődően. Ezekben a megnevezett problémagóc az oláh eredettel felruházott kóbor cigányok ügye. Ez alatt a megszólalók kiemelten a lókupeci életvitel gazdasági, népegészségügyi, közbiztonsági szövődményeit és visszásságait értik. Jelesül, hogy az e tevékenységet űző cigány családok életstandardjuk fenntartására kéregetésből és lopásokból élnek, adásvételi alkalmakkor macherkednek, döghúst hasznosítanak (elhullott állattetemmel táplálkoznak), és nyomukban ( emberi és állati ) járványok ütik fel a fejüket. A képviselői referádák terhükre róják az abraklopást is, noha közben az egyik körükben láthatóan igen kedvelt anekdota szerint a cigány a lovát addig szoktatja a koplalásra, amíg a jószág ki nem múlik. Nehezményezik még, hogy a sanyarú sorsú állampolgárok elleni hatósági végrehajtási eljárások során a biztos fülest kapott cigányok azok, akik mindig lelkiismeretes rekvirálásba kezdenek. 6 Emellett jogszabály-alkotási ügyetlenségek szemléltetésére a jogalkalmazás tehetetlenségét előszeretettel mutatják be egy adminisztratíve nehezen kezelhető csoporton, leginkább a cigányságon. Fenti panaszaik orvoslására célzott házhely-adományozásokat, vagy a nomádozó cigányság egyhelyben tartását előíró egyéb intézkedést óhajtanának. (Ez meghallgatásra is talál, amennyiben a legendás 1916-os rendelkezés ezzel egyező célját újabb miniszteriális rendelet kívánná effektuálni 1931-ben, hogy a közrend szempontjából aggályos kóborlást lehetetlenné tegyék. 7 ) Az 1930-as években hosszabb szünet után csak 1937-től kezdik újra pertraktálni a cigánykérdést, amelyet azonban ezután folytatólagosan tematizálnak és napirenden tartanak. (NB: Korábban a cigányügyi kormánybiztossági beosztás nem véletlenül minősül a skartba tétel, a parkolópályára állítás szinonimájának. 8 ) Legalábbis érintőlegesen, tíznél is több felszólalás foglalkozik vele, mint rendezendő problémakörrel. A felszólalásokból hamar megtudható, miért bizonyult tökéletlennek és elégtelennek a legutóbbi szabályozás. Mivel a községeket kötelezte, hogy gondoskodjanak a letelepítésekről, és miután az ezért való anyagi jótállást is nekik adresszálták, ezért azok inkább szabadulván a tehertől, a gyakorlatban egyszerűen a 6 L. pl. Képviselői hozzászólás és bekiabálások okt. 15-én. In: NN XXVI. k.: L. A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban In: I.m.: Képviselői felszólalás márc. 16-án. In: NN XL. k.: 239.

5 közigazgatási határaikon túlra hajtották az épp náluk állomásozó cigánykaravánokat. 9 Márpedig a zsörtölődő régi-új képviselői látleletek közegészségügyi veszélyességről szólnak, ráadásul egyöntetűen a bolyongó cigányoknak tulajdonítják a kistelepüléseken elharapózó gyújtogatásos tűzeseteket is. Annál több javaslat érkezik, amely civilizálásuk terén ígérne előrelépést. Palliatívumként jön számításba összetelepíttetésük egy megfelelő kiterjedésű területre, a munkatábor ötlete, de az is, hogy megtiltsák nekik a lótartást. (Utóbbi helyett alternatívaként amolyan félkomolyan merül fel, hogy kehes lovaink átvevőinek mégiscsak megteszik, inkább tehát tiltassanak el a hazugságtól bár a hozzászólás lekevertetik, amint a házelnök nihil ad remet vezényel. 10 ) Belügyéri torokból hallható még, hogy tapasztalatok szerint a kényszerfürdetés és nyíratás mindig jó időre megfutamítja őket, márpedig ha országosan végeznék ezt, akkor idehaza aligha tudnának tovább hol meghúzódni. 11 Ezen kívül az első zsidótörvény vitájában a törvényjavaslat több elutasítója (!) is reklamálja, hogy ha már jogcsorbító legiszlációt választanak, akkor abban a zsidóság miképp kerülhet úgy szóba, hogy a hasznossági aspektusból alatta maradó, mi több, a magyarság valódi ártalmára levő cigányság nem. 12 Az Új Háború beköszöntével a változatlanul egymást váltó hozzászólók elsősorban az állam szempontjából emelik ki, hogy a vándorcigányság mennyire improduktív, mert kezelhetetlenül öntörvényű és dibdáb népség, amely még a csendőrség kapacitásait is lefoglalja. Ennek okán velük szembeni intézkedéseket sürgetnek, amelyek végrehajtásában kérlelhetetlenséget, drasztikus -, akár statáriális fellépést szorgalmaznak. Elemi célként jelölik meg, hogy e cigányok a háborús hátország közérdekű és obligát munkaszolgálatairól ne hiányozzanak, és az állam előtti restanciáikért a közélelmezési tervezésnél ne vegyék őket egyenrangúként figyelembe. (A már szerepelt másik kifejezéssel együtt ennél is értsük jól: ezekben az években még a tengerentúlon is felkapott munkatábor és munkaszolgálat követelése leginkább a munkanélküliség levezetését szolgáló közfoglalkozást takart, afféle államilag koordinált közmunkaprogramot.) A képviselők ez idő tájt retorikájukba 9 Képviselői felszólalás egy tűzrendészeti törvényjavaslat vitájában febr. 18-án. In: OKN V. k.: Képviselői válasz ugyanaznap. In: I. m.: Miniszteri zárszó a vitában ugyanaznap. In: I. m.: Képviselői felszólalás az máj. 11-i ülésnapon. In: OKN XVIII. k.: 498.

6 hangsúlyosabban emelnek be jogtörténeti érveléseket, vagy éppen a cigányságot érintő hajdani előremutató rendeletek felidézésének technikáit. A szót és a hangnemet ekkorra főleg az átalakuló kormánypárt mindinkább jobbra tolódó és letöredező frakciói, illetve a parlamenti újonc nyilaskeresztesek és módosulataik diktálják. Egy felszólaló még a Felsőházban is amellett kardoskodik, hogy a harmadik zsidótörvény hatályát a magyaron kívüli másik önálló fajra, a cigányságra is terjesszék ki. A fogadó fajjal való keveredése ugyanis még ennek a különben is inferioris, de endogámia esetén tolerálható társadalmi magaviseletű cigányságnak is az elkorcsosulását, elsilányodását jelentené (vö. indiai csandala). 13 Mások, ismét a képviselőházban, csak az eszközben mondanak ellen, amikor sterilizációért kiáltanak. Rara avis itt is, ott is előfordul, amennyiben még a második zsidótörvény vitájában a Felsőházból érkező protestálások egyike a differenciálatlanságot opponálja az egész kollektívára, és hasonlata szerint a cigányprímás és a kóborcigány sem hozható egy lapra. 14 Egy cigányzenét felértékelő szólam keretében rendhagyó kiállásra az alsóházban még ban is futotta: a cigány jóban-rosszban együtt volt a nemzettel, [ ] sohasem hagyta el. 15 Bár már szerepelt néhányszor, a teljes vizsgált korszakban összevontan is érdekes párba állításnak adódik a cigánynak a zsidóval való összemérése. Az egyik képviselőnél például csak egy röpke bonmot-ba kívánkozik, hogy ostoba zsidó és becsületes cigány lehetetlen dolgok. 16 Az érdemi összehasonlítás terén egyébiránt többen úgy találják, hogy éppen ellentétesek, hiszen a cigányság mindig lefelé tendáló elem, amely mindig a társadalom legalsó részébe vonul vissza, míg a zsidóság pont fordítva. 17 Ebből eredhet majd a képviselők számára az a paralel jelenség a korszak végére, hogy miként az egyik bekiabálás sommásan megállapítja falun cigánykérdés van, Budapesten zsidókérdés!. 18 Témánk szempontjából itt megint csak elsőrendűen a sátoroscigányság köthette le a képviselők figyelmét, mivel néha megszólaltatják a 13 Orvosi Kamara delegáltjának felszólalása a júl. 18-i ülésnapon. In: OFN II. k.: Református egyházi vezető felszólalása ápr. 18-án. In: Az évi április hó 27-ére hirdetett Országgyűlés Felsőházának naplója. IV. kötet. (ezután OFN IV. k.): Képviselői felszólalás a költségvetési vitában nov. 19-én. In: Az évi június hó 10-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. XVII. kötet. (ezután OKN XVII. k.): Képviselői felszólalás az indemnitás vitájában jan. 9-én. In: NN XIX. k.: Képviselői hozzászólás a harmadik zsidótörvény vitájához júl. 1-jén. In: OKN X. k.: Képviselői bekiabálás az első zsidótörvény vitájában máj. 9-i ülésnapon. In: OKN XVIII. k.: [397].

7 kivételt is. Egy, már szinte egészen összetett vélekedés szerint a jó Isten a magyar nemzetről különös szeretettel gondoskodott, mert két külön fajtát, két külön népet adott mellé, amely [sic] szórakozásáról gondoskodjék. Az egyik a cigány, amely muzsikál neki, a másik pedig a zsidó, amely a muzsikához a kölcsönpénzt adja. 19 Nem érdektelen feljegyeznünk, hogy egy numerikus összesítés szerint a cigánysághoz megértően-együttérzően csak egy-egy kósza kormánypárti képviselő (és a már ekkor nő a talpán Kéthly Anna) viszonyult, míg bírálóik, haragosaik, megfeddőik kórusa szinte a teljes pártpolitikai palettát lefedte. A drózdy (sajtótoposz 20 ) Drozdy Győző ha már egyszer hozzászólt a szóban forgó témához, mese nincs saját jogán megérdemli, hogy véleményéről megemlékezzünk. Drozdy nem volt akárki. 21 Természetesen az autonóm emberi kivolt mindenkinél tiszteletben tartandó, de ezúttal a politikatörténet különbejáratú mércéit kell hatni engedjük, ha egyszer a es szemléleti szabadulás után eleddig a politika és az állam múltjára fókuszáló nemzeti historiográfia feltétlen elsőbbségét valló hazai történetírás főáramának mai élvonala (Gyáni Gábor) is elfelejtette őt recipiálni a korszak tablójára. Amikor a parlamenti működést és a személykötött hatáskifejtési potenciált vizsgáló, avatott korbúvár számára trivialitásnak hat, hogy a hivatásos politikai osztályban a gyéren termő valódi kapacitások és protagonisták mellett a nélkülözhetetlen, de legfeljebb középszerű névtelenek staffázsa jelenti a sokaságot, akkor Drozdy szinte mindenünneni hiányára nincs mentség. Miután képviselői praxisa és szerkesztő-publicistai tevékenysége nyomában az esetleges közéleti közöny fala jóformán magától omlott le, nem is kérdés, hogy a visszhangos kulcsfigurák táborát erősítette. Hogy milyen képessége adta a forszát, azt találgassa majd az életrajza. Mi azt emelnénk ki, hogy választott szakpolitikai területeihez kapcsolt előadásaiban széles készültség, sok friss meglátás és megnyerő retorikai véna talált egymásra. Mi ezekbe kapaszkodva voltunk kíváncsiak, mit jelentett 19 Képviselői felszólalás a numerus clausus módosításáról szóló törvény vitájában febr. 15-én. In: Az évi január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. IX. kötet. (ezután OKN IX. k.): L. pl. Véget ért az «A drózdy»-pör. In: Az Est, ápr. 9.: Politikai pályaképéhez l. pl. Eőry Áron (2011): Fluctuat nec mergitur. Egy politikai argonauta, Drozdy Győző odisszeájának emlékére. In: Kommentár, 1.:

8 számára a cigánykérdés. A politikusi válasza nagyban és egészben benne foglaltatik január 25-i, a belügyminiszterhez intézett interpellációjában. Az ekkor javakorabeli Drozdynál azonban már fiatalsága tárcaírói és költői szerepeiben is előkerül a cigányság. A kép itt is kettős: egyrészt megjelenik a száraz birkabelével a szíveket vigasztaló hamisítatlan magyar cigány, míg másik oldalról az országúti koldulók a Fáraó unokái, Egyiptom idegen gyermekei. Az utóbbiak iránti józan romanticizmusáról tanúskodik a Rafael című, 1907-ben álnéven írt története, amelyben a címadó füstös cigánylány egyben az elbeszélő első kamaszkori szerelme is. Ebben a kerékpárral a lejtőn suhanó fiú a közelben átmeneti tanyát vert kavargó cigánykaravánból éppen egy leányzóval ütközik össze. Napjaink már-már mémmé refrénezett egyik hívószava, az Olaszliszka egyik távoli elődjét ismerhetné föl az eseményekben, ugyanis a komolyabban sérült lány sajátjai csakhamar erélyesen reagálnak: De mint a méhraj, ott termett vegyes nemű és korú cigány. És egy zuzmorásképű, vén némber, mint egy rekedt héja, elrikoltja magát: Jaj, Devla, meghalt a Rafael! A cigány, ha vért lát: olyan, mint a bengáliai anyatigris. Ott hagyták vérében fetrengeni segítség nélkül a leányt és nekem ugrasztotta őket a nyers, vad bosszú. Egyszerre vagy tizenöt markot éreztem a nyakam körül. Véres, vad, polip-szemek meredtek rám. Durva torkok ordították: Megdegűsz, gyilkus! Elleneim száma folyton nőtt. A harci lárma, sivitás odahitta még a cuclis gyereket és a trottli aggastyánt is.. A végül megmenekülő kamasz fiú az ellátott lány betegágyánál virraszthat, és rövid beszélgetésük után megigézi az alvó beteg Vénusz. 22 Foglalkozzunk hát az ilyesféle gyermekkori élményeket hordozó, azóta Zala megyei járásokban ekkor már negyedszer mandátumot szerző Drozdy már beharangozott parlamenti beszédével. Ezen, olykor szónoki műfajjal kapcsolatban Drozdy megközelítéseire mindig az alaposság, az egysíkúság kerülése, az igényes felkészülés volt jellemző. Lássuk tehát, politikai percepciója hogyan kezelte a témát. Hatásosnak szánt indító-metaforájában a tájkép fáira telepedett élősdi fagyöngyökről beszél: a magyar falvak nyakára nőtt foglalkozásnélküli cigányságról van szó. A bűntetteik nyomán a kriminalisztika állatorvosi lovával azonosított csoportnak ezután kitér történelmére, és a jelenig vezetett tudományos és kulturális ismeretterjesztését 22 Hesperus [Drozdy Győző]: Rafael. Esztergom és Vidéke dec o.

9 témánkénti országkomparatisztikával is telíti. Egyszeriben örvendeni kezd azon, hogy interpellációja idején épp félezredéves jubileumát üli a magyarországi cigányság, és emlékeztet arra, hogy ez a nép a szimbiotikus beilleszkedés milyen példáját is tudja adni. Mint a búzaföldek pacsirtája, a szántóvető embernek ez a dalos pajtása, a cigány, megértette a magyar lelket és mint a tőkét a folyondár, átfonta a magyar ember testétlelkét s attól az időtől kezdve szebbnél-szebb nótákat húzott a fülébe. Elérkezik itt is a megkülönböztetés pillanata, a derék és respektábilis muzsikus cigányt elhatárolja a többi cigányoktól. Vélhetőleg az egybemosó szóhasználat ellenére inkább utóbbiakra vonatkoztatja a Romani Kris egynéhány elősorolt érdekességét, és a bennük ragadt vándor természetüket. Majd további néprajzi és kulturális antropológiai jellegzetességeikről prelegál, változatlan elemként problematizálva bennük, hogy a cigány roppant konzervatív, ellenáll a kultúra minden hatásának. Mivel ebben az időben Magyarországon még korántsem minősül bevett kisebbségnek a cigányság, nemhogy képviselőt delegálhatna Drozdy a szentistváni gondolat méltóságára tekintettel meg is nyugodna ebben az állapotban. Majd még az önbevalláson alapuló statisztika róluk szóló alacsony adatait magyarázza ( a cigány tagadja cigány voltát, mindenütt magyarnak vallja magát ), és cigánynépszámlálást rendeztetne a számban látni valóan gyarapodó csoport nagyságát felmérendő. A falusi népen eső kártételek ismételt kihangsúlyozása mellett a következőképp konkludál: nemzetvédelmi szempontból is gondolkozzunk arról, hogy a cigányságot megfelelő módon arra az útra tereljük, amely az emberi fejlődésnek, az alacsony sorsból való feltörekvésnek megfelel. [ ] Ők a nemzetnek tagjai, de [ ] olyan csökevények, amelyek asszimilálódni sem nem tudnak, sem nem akarnak. Ezen a bajon pedig segíteni kell.. 23 Az igen változatos és hazárdhelyzetekben bővelkedő politikai pályájú Drozdy Győző, a problémák elmélyítésére és tagolt átgondolására hajlamos politikai gondolkodó szavaiból kivehetően valahogy így vélekedett a cigányságról. Következtetések Az előzőekből jól kivehető, hogy a két világháború között a problémaérzékeny politika milyen mechanizmusok révén gondolkozik a cigányságról. Érzelmi 23 Az interpelláció teljes szövegét, egyben az idézetek forrását ld. OKN XXI. k o.

10 tapasztalatainak horizontján a talp alá valót húzó cigány-személyzet dereng, de a pohár melletti készségesség apropóján legfeljebb derék bajtársként tekinthet rájuk. Nem úgy a dologtalan mihaszna fajtára, amelyiket mozgó háztartás jellege tesz számára vizibilissé, a politikai teendők aznapi térképén lokalizálhatóvá. Ugyanis a békés, polgári társadalom személy- és vagyonbiztonságát 24 érzik tőlük fenyegetettnek. Fontos nyomatékosítanunk, hogy a felszólalók többsége rendre saját választókerülete tapasztalataival hozakodott elő, azt ugyanakkor nemegyszer országos hatókörű problémává extrapolálták. Miközben tehát hivatalos cigánypolitika gyakorlatilag nem létezik (a kötelező tömeglakás- tetvetlenítések és a katalógusba vétel címzettjeként jön szóba a kóborcigányság, majd idővel legfeljebb a szolgabírói karban éreznek késztetést fellépésre, vö. cigányrazziák ), és a cigánykérdés a tágabb politikai életben is lényegtelen, perifériális jelentőségű mellékkérdés csupán 25, láthattuk, hogy a képviselőket egyes időszakokban mégsem hagyta teljesen hidegen, ha lángoló szenvedélyeket nem is korbácsolt. Hevenyészett összképünk értékeléséhez elmaradhatatlan szólnunk a korszakbeli Magyarország közéletének domináns politikai szótáráról, a bevett közéleti beszédmódokról. A kérdésben Trencsényi Balázs kiváló munkái igazítanak el megbízhatóan. 26 Ezekből témánk szempontjából talán az a legfontosabb körülmény adódik, hogy a dualista időszakban elterjedt közjogias, historizáló, eredetkutató érvelésmódok politikai romantikára hangoltan bizonyos mértékben továbbéltek 1919 után. Ráadásul a megelőzőleg legbőszebb és leghatásosabb kihívóik nyelvi képleteit (polgári radikális kánon, szociáldemokrata reformizmus marxoid eszmemenetei) a fennálló politikai struktúra kompromittáltnak tekintette és tabuizálta. Szerte a politika egykorú dialektusaiban pedig az etnonacionalista politikai nyelv uralgott el, ami egészen 24 L. pl. a vonatkozó jogforrások megfogalmazásait: A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban In: I.m.: Ehhez l. Karsai László (1992): A cigánykérdés Magyarországon Út a cigány Holocausthoz. Cserépfalvi Könyvkiadó: Különösen Trencsényi Balázs (2001): Bibó István és az alkat-diskurzus. és Uő. (2002): A harmadik út és az antiszemitizmus. In: Uő. (2007): A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi Műhely: és , valamint Trencsényi Balázs (2011): A nép lelke. Nemzetkarakterológiai viták Kelet-Európában. Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi Műhely:

11 árnyalatgazdag fogalmi hálóval dolgozhatott. (Ennek potenciális, utókor általi adekvát és szofisztikált beazonosítása még részint várat is magára.) Ezen adottság idiomatikus talaján érezhették otthon magukat majd például a 30-as évek nemzetkarakterdiskurzusai is. Ennél prózaibb következmény, hogy melegágyául szolgált az úgynevezett faji megnevezéseket fesztelenül alkalmazó beszédnek. A mai fogalmaink szerinti cigányozás jelensége (azaz az adott személy vagy csoport cigányként aposztrofálása) akkor mindennapos eo ipso úzus volt. Ahogy az idők és a politikai feltételek engedték, eljöhetett a fajbiológiai irányzatok és a műkedvelő őstörténetkutatás (Szekfű Gyula) konjunktúrája is. De visszatérve elejtett vezérfonalunkhoz, a cigánysággal kapcsolatban is tetten érhetők a korszak második felének vér-grammozó közbeszédjének trendjei. A hitlerista ködbe burkolózó földrész Magyarországán bizony még több ízben védelmükül és mentségükül is szolgál árjaeredetük ismétlődően megjelenő számos mítosza. (Karsai Lászlótól és másoktól is tudható, hogy egyezményesen vallott vagy bevizsgált vértisztaságuk révén nemegyszer nagyobb esélyük nyílt koncentrációs táborokat is elkerülni.) Az etnonacionalista beszédmód térhódítása arra mindenesetre joggal figyelmeztet minket, a régi szavak friss olvasóit, hogy önmagában az a tény, hogy egy megszólaló a faj szót és esetleges asszociatív vonzatait alkalmazta egy embercsoportra, még semmi végérvényeset és kategorikusat nem mond el az illető irántuk való érzelmeiről. Egy szélsőségig vihető averziós folyamat Gregory H. Stanton-féle lépcsőfokai 27 ugyanakkor a részletes megnyilvánulásokban oldott tartalmak feltárásával többé-kevésbé jól megismerhetők. Egyet azonban ne feledjünk, mi, a szóban forgó nemzedékekhez képest hűvös későbbjöttek, kínjaiktól és reményeiktől távolszülöttek : bánjunk csínján a gombnyomásosan aktiválható ítéleteinkkel, a régmúltba kalandozás erejéig a szükséges mértékig próbáljunk elvonatkoztatni jelenbéli mindennapjainktól, tegyünk gondolatkísérletet kontextuskötött értelmezésekre, figyelmezzünk a tanulmányozási időnktől és -nézőpontunktól függő eltérő perspektivikus relevanciákra (Szabó Márton), kezeljük történelmi helyükön ezeket a megalvadt értelmeket. A szerző politológus, politikatörténeti kutató 27 Idézi pl. Purcsi Barna Gyula: A cigánykérdés gyökeres és végleges megoldása. Tanulmányok a XX. századi cigánykérdés történetéből. Debrecen Csokonai Kiadó o.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Doktori (PhD) értekezés Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Jankó Krisztina Julianna Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola 2011 AZ ISKOLAKÖRZETESÍTÉS TÁRSADALMI HATÁSAI Értekezés a doktori

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

Dr. Szél Bernadett LMP

Dr. Szél Bernadett LMP otn ;»z 14 1ZgU Az Országgy űlés Ér!-;ez.«'.: 20 1.4 NOV 2 C..../2014 (...) OGY határozata a családbarát parlamenti m űködéshez szükséges intézkedésekr ől 1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét

Részletesebben

Nemek harca. avagy a függôcinegék viharos élete KÖZELKÉP

Nemek harca. avagy a függôcinegék viharos élete KÖZELKÉP ng_040_053_cinege 2007.11.08 10:42 Page 40 Nemek harca avagy a függôcinegék viharos élete ÍRTA SZENTIRMAI ISTVÁN FÉNYKÉPEZTE DARÓCZI CSABA VÍZPARTOK KÖZELÉBEN JÁRVA bizonyára sokan láttak már a füzek vagy

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása A büntetés-végrehajtási jog kialakulása Buchinger Ágnes Doktoranda, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Email: buchingeragi@gmail.com Bevezetés Ha a büntetőjog területére gondolunk,

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

A fejlesztési tervekben való illeszkedés vizsgálata a hagyományőrzést illetően a Tokaji Borvidék területén. Összegző tanulmány

A fejlesztési tervekben való illeszkedés vizsgálata a hagyományőrzést illetően a Tokaji Borvidék területén. Összegző tanulmány A fejlesztési tervekben való illeszkedés vizsgálata a hagyományőrzést illetően a Tokaji Borvidék területén Összegző tanulmány Készítette: Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Tokaj-Budapest, 2015. október

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSE: FOLYAMATOSSÁG VAGY MEGTORPANÁS?

AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSE: FOLYAMATOSSÁG VAGY MEGTORPANÁS? NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ INTEGRÁCIÓ IVO SAMSON AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSE: FOLYAMATOSSÁG VAGY MEGTORPANÁS? Az Európai Unió vonzereje A viszonylag mély válság ellenére az Európai Unió nem változtatott a nyitott

Részletesebben

Czike László könyvajánló kritikája Dr. Szabadi Béla: Kényszerpályák, tévutak (Dr. Szabadi BT, Budapest, 2010.) című könyvéről Teljesen újszerű, hiánypótló könyv ez! Dr. Szabadi Béla - aki 1998-2002. között

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

PRAEAMBULUM. Alapvető rendelkezések

PRAEAMBULUM. Alapvető rendelkezések 1 a. Az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés, mint a nemzet képviseletére hivatott testület. Az alkotmány Magyarország legfontosabb jogforrása, a jogrend alapja ugyanakkor nem csak jogszabály, hanem olyan

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

Uef UAF. 2-1. ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy.

Uef UAF. 2-1. ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy. Az alábbiakban néhány példát mutatunk a CMR számítására. A példák egyrészt tanulságosak, mert a zavarelhárítással kapcsolatban fontos, általános következtetések vonhatók le belőlük, másrészt útmutatásul

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Miklós Tamás A tudományos könyvkiadás lehetõségei 1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Bár a magyar tudományos könyvkiadás ma elevennek, gazdagnak látszik, jó

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013.

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós, 2013 TERC Kft., 2013 A könyv részeit vagy egészét közölni a szerzőre és a kiadóra vonatkozó adatok feltüntetése

Részletesebben

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943)

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) A második Forrás-nemzedék tagjai közül Király László költészetében fonódik össze leginkább a romániai magyar irodalom hagyománykincse, a székely népballadák világa az avantgárd költészet

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei Mik lehetnek az okai annak, hogy míg a XVIII. század elején a kontinentális Latin-Amerika

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek -

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Kolozsvár, 2010. július 29. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mit nevezünk válságnak? Definíció: rendkívüli helyzet,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

KÖLCSEY FÜZETEK. Győri-Nagy Sándor: JÖVŐKÉP(ESSÉG)EK. Iskolavizsgálat Kállón (Nógrád megye) 2002. Kölcsey Intézet

KÖLCSEY FÜZETEK. Győri-Nagy Sándor: JÖVŐKÉP(ESSÉG)EK. Iskolavizsgálat Kállón (Nógrád megye) 2002. Kölcsey Intézet KÖLCSEY FÜZETEK Győri-Nagy Sándor: JÖVŐKÉP(ESSÉG)EK Iskolavizsgálat Kállón (Nógrád megye) 2002 Kölcsey Intézet 1 A kiadvány a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Kultúrökológiai

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége", népközössége", sorsközös-

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége, népközössége, sorsközös- Hozzászólás (Második közlemény) Ha a Jugoszláviában megjelenő magyarnyelvű újságokat, folyóiratokat és egyéb kiadványokat olvassuk: ezt a szót egység majd minden cikkben ott találjuk. Az idegenből jött

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál,

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál, 66 Interjú NEM HAGYHATNAK MAGUNKRA BENNÜNKET Beszélgetés Kalász Mártonnal, a Magyar Írószövetség új elnökével Kérem, mondjon néhány szót az olvasóknak magáról, eddigi pályájáról. Baranya megyei német családból

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2014. február 6-án, csütörtökön,

Részletesebben

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Kedves Felvételizőnk! Örömmel fogadtuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola osztatlan tanári szakára beadott jelentkezését.

Részletesebben

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés Kutatásunkban a magyarországi városi terek átmenet korszakára jellemző átalakulásának

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

F.J. KEREKASZTAL A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is ott van?

F.J. KEREKASZTAL A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is ott van? F.J. KEREKASZTAL A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is ott van? Az ETDK Politológia szekciójában, 9 diák előadása előtt, a Magyar Kisebbség című folyóirat új számának

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

ISMERTETÔ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ISMERTETÔ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Virág Tiborné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége*

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS OKTATÁS A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* Bereczki Ibolya Magyar múzeumok a XX. század végén a múzeumpedagógia szempontjából Amikor visszatekintünk az elmúlt néhány évtized

Részletesebben

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Mindenki számára világos, hogy új világrend van kialakulóban. Az óra ketyeg, az átállás közeledik attól függetlenül, hogy mennyi skandallumot, komplikációt

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

AUTHERIED 100 KONFERENCIA

AUTHERIED 100 KONFERENCIA AUTHERIED 100 KONFERENCIA SOPRON, SZÉCHENYI GIMNÁZIUM 2014. FEBRUÁR 3-4 1 A közpénzekkel és a közvagyonnal való elszámolás/elszámoltatás helyzete Magyarországon (Nyikos László előadása) Az előadásban használt

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Tanulmányom a pedagógusdinasztiák vizsgálatára koncentrál. 1 A tanulmányom elején olyan kérdésekre keresem a választ,

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI FELÜLETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A HAZAI TERÜLETI KUTATÁSOKBAN. Jakobi Ákos 1

A DIGITÁLIS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI FELÜLETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A HAZAI TERÜLETI KUTATÁSOKBAN. Jakobi Ákos 1 A DIGITÁLIS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI FELÜLETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A HAZAI TERÜLETI KUTATÁSOKBAN Bevezetés Jakobi Ákos 1 A számítógépes alkalmazások felértékelődésével és egyre szélesebb körű elterjedésével

Részletesebben

Vadászat, vadgazdálkodás II.

Vadászat, vadgazdálkodás II. Vadászat, vadgazdálkodás II. Természetvédelmi mérnök szak levelező tagozat, III. évfolyam 2007/08 tanév 2. félév Apróvadfajok: emlősök Vadászható (szept. 1 dec. 31). Mezei nyúl Hazánkban a nagy, összefüggő

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Openness The Phenomenon of World-openness and God-openness PhD értekezés tézisfüzet Hoppál Bulcsú Kál Témavezető: Dr. Boros János

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban 2009. szeptember 10-én 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 195-198 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a közbeszerzési szakértő

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Háger Tamás* A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban

Háger Tamás* A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban In poenalibus causis benignius interpretandum est (Büntetőügyben a jóindulatú értelmezés a követendő. Paulus D.50,17,155,2.) 1 Bevezetés A harmadfokú büntetőeljárás a legújabb kori magyar büntetőper viszonylag

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

GRÉTSY László. Nemzetközpontú nyelvművelés

GRÉTSY László. Nemzetközpontú nyelvművelés GRÉTSY László Nemzetközpontú nyelvművelés Hogy miért ez a cím, azt olvasóim bizonyára hosszas fejtegetés nélkül is tudják: Lőrincze Lajos emberközpontú nyelvművelés kifejezésére, illetve ilyen című cikkére,

Részletesebben