Miről lesz szó a félév során? Előadások, információk, konzultáció. Kötelező és ajánlott irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miről lesz szó a félév során? Előadások, információk, konzultáció. Kötelező és ajánlott irodalom"

Átírás

1 A számítógépes támogatás öröm vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? IR-fejlesztés -1. GI BSc szak és OO-fejlesztés-1. GI egyetemi szak Raffai Mária dr. Miről lesz szó a félév során? fogalmak tisztázása: adat, információ, tudás, rendszer, szervezet, IR az IR/IT fejlődése, korszakok, informatikai rendszer kategóriák az IR/IT megváltozott szerepe, információs társadalom az információmenedzsment feladatai a rendszerfejlesztés szükségessége és módszertana a fejlesztési projekt szerepe, felépítése, működése Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező: Raffai Mária: Az információ hatás, szerep, információmenedzsment Palatia Kiadó, IRT5 Problémafeltárás és helyzetelemzés Alexander - Novadat, 2007 Ajánlott: Booch-Rumbaugh-Jacobson: The Unified Software Development Process User Guide * Addison Wesley, Kleppe, A. Warmer, J. Bast, W.: MDA Explaned The MDA: Practice and Promise Addison-Wesley OMG dokumentumok (www.omg.org) és minden egyéb, amit az előadásokon javasolunk. Előadások, információk, konzultáció konzultációs időpont: hétfőnként óra között a B606-ban egyéb konzultáció külön -ben kérhető: tárggyal kapcsolatos információk a hálózaton: illetve közvetlenül címeken aktuális információk a hálózaton: https://ivi.sze.hu/ előadás-slide-ok Gyakorlat kéthetente két óra gyakorlatvezető: Orbán Gabriella A601 Előadás, Gyakorlat látogatása Az előadások és a gyakorlatok látogatása KÖTELEZŐ! Két igazolatlan hiányzás bármelyikről aláírás-megtagadást von maga után Tematika A tantárgyi információknál a hálózatról letölthető Vizsga A félév szóbeli vizsgával zárul, amelyre a hallgató csak sikeres írásbeli vizsga után jöhet. A tárgy kritikussága a végzési idő szempontjából tárgyak egymásraépülése 1.félév 2.félév 3.félév 4.félév in001_1 Programozás 1. in061_1 Szgépek felép. ma001_1 Analízis in062_1 IR-fejlesztés 1. in043_1 Inform.történet in002_1 SW-technológia 1. in001_2 Programozás 2. ma001_2 Líneáris algebra ma003_1 Valószín.számítás in062_2 IR-fejlesztés 2. Comm & Present in002_2 SW-technológia 2. in001_3 Programozás 3. in005_1 Operációs rendsz. ma007_1 Diszkrét matem. ma006_1 Optimumszámítás. in062_3 IR-fejlesztés 3. in003_1 SW-minős.bizt in042_1 Irodaaut. rendsz. in006_1 Szgép-hálózatok Döntés,döntéstám. in010_1 Vállalati IR 1. in074_1 Változásmgmnt in27_1 CASE-technológia 5.félév in011_1 Szgépes adatbizt. in073_1 On-line üzletvitel in008_1 Adatbázis-kezelés in010_2 Vállalati IR 2. in075_1 Ágazati IR 1. in078_2 Inform.beruh. 6.félév in076_2 IT-biztonság terv. in079_1 in009_1 Szakértői rendsz. in075_2 Ágazati IR 2. 7.félév sárga színű tárgyak: nincs előtanulmányi feltétel, Informatikatörténet: bármelyik páros félévben, Communication & Presentation: bármelyik páratlan félévben felvehető szürke színű tárgyak: szakmaspecifikus tárgyak in079_2 in013_1 Vezetői IR

2 A tárgy kritikussága a végzési idő szempontjából tárgyak egymásraépülése 1.félév 2.félév 3.félév 4.félév 5.félév 6.félév 7.félév in001_1 Programozás 1. in061_1 Szgépek felép. ma001_1 Analízis in062_1 IR-fejlesztés 1. in002_1 SW-technológia 1. in001_2 Programozás 2. ma001_2 Líneáris algebra ma003_1 Valószín.számítás in062_2 IR-fejlesztés 2. in002_2 SW-technológia 2. in001_3 Programozás 3. in005_1 Operációs rendsz. ma007_1 Diszkrét matem. ma006_1 Optimumszámítás. in062_3 IR-fejlesztés 3. in003_1 SW-minős.bizt in042_1 Irodaaut. rendsz. in006_1 Szgép-hálózatok Döntés,döntéstám. in010_1 Vállalati IR 1. sárga színű tárgyak: nincs előtanulmányi feltétel, Informatikatörténet: bármelyik páros félévben, Communication & Presentation: bármelyik páratlan félévben felvehető szürke színű tárgyak: szakmaspecifikus tárgyak in011_1 in076_2 Szgépes adatbizt. IT-biztonság terv. in073_1 On-line üzletvitel in079_1 in079_2 in008_1 in009_1 Adatbázis-kezelés Szakértői rendsz. in010_2 in013_1 Vállalati IR 2. Vezetői IR 1. blokk Információ, rendszer, információrendszer általános áttekintés in043_1 Inform.történet Comm & Present in074_1 Változásmgmnt in27_1 CASE-technológia in075_1 Ágazati IR 1. in078_2 Inform.beruh. in075_2 Ágazati IR 2. Elsőként tekintsük az információ, az adat és a tudás fogalmakat! Az információ fogalma többféle megközelítésben kapcsolat a szimbólum és azon hatás között, amely az információt fogadó embert éri tudásanyag, intelligencia, hír bizonyos dolgok adat formájában történő megjelenése tájékoztatás, adat. közlés, ismeret, hír, amely a címzett által értelmezhető, és amelynek célja a bizonytalanság megszűntetése Az információ - definícióként olyan tájékoztatás, közlés, hír, adat, ismeret, amely a címzett által értelmezhető, és amelynek célja a bizonytalanság csökkentése, a lehetséges alternatívák közötti választás elősegítése az információ lehet: formális informális Az információ Shannon-féle értelmezése Ha n lehetséges üzenet (x1, x2,..., xn) valamelyikét kell továbbítani, és annak valószínűsége, hogy az i. üzenet, vagyis x(i) kerül továbbításra p(i), akkor az egy üzenetben rejlő átlagos információmennyiség: Ha az üzeneteket 0-ból és 1-ből álló számsorozatok formájában továbbítjuk, azaz mindegyik x(i) üzenetnek egy 0, 1 jegyekből álló sorozat felel meg (bináris kód), akkor az egy üzenet továbbításához szükséges sorozat hosszának a várható értéke legalább H. Ha üzenetek elég hosszú sorozatát kell továbbítanunk, akkor elérhető, hogy az egy üzenetre eső átlaghossz csak tetszőlegesen kevéssel lesz több, mint H értéke. n H = p i= 1 i log 2 1 p i

3 Ha az információt a transzformálhatóság mentén vizsgáljuk, akkor meg kell határozni az információban rejlő ismeret előfordulási gyakoriságát, egyfajta darabszámot, ami megmutatja, hogy az ismeret a világon hány példányban van jelen, a hozzáférési mutatókat, amelyek kifejezik, hogy az információ milyen hordozókon van, hol, kik számára és milyen feltételekkel férhető hozzá, az átalakíthatóság szintjét és módját (transzformálhatóság), ami az információt felhasználó kognitív megnyilvánulásnak és az információt fogadó tudatához való viszonynak a függvénye, és egyéb tényezőket, amelyek az adott információ szempontjából fontosak. Az adat olyan szimbólum vagy jelsorozat, amely esetleges későbbi felhasználás céljából a működő környezetben végbemenő változások, meglévő állapotok egyes jellemzőit továbbításra és megőrzésre alkalmas formában rögzíti. A tudás a valós világnak, az abban létező dolgoknak, tényeknek, az elemek között fennálló kapcsolatoknak, ok-okozati összefüggéseknek az emberi tudatban történő visszatükröződése. körülhatárolt tapasztalatok, ismeretek és kontextuális információk heterogén és állandóan változó elegye, olyan szakértelem, amely a tudással rendelkezők elméjében keletkezik és hasznosul, keretet adva új tapasztalatok, információk minősítéséhez és elsajátításához megszerzésének módja: tapasztalatszerzés utánzás, feltételes utánzás magyarázat, sulykolás tanítás A tudás információelméleti megközelítése a tudás megszerzésének folyamata egyrészt tevékenység az információ, a tudás megszerzésére, másrészt annak a megfigyelő tudatában való rögzítésére. Fajtái explicit-implicit tudás felületes-alapos tudás tudás-metatudás deklaratív-procedurális tudás A továbbiakban részletesen az információról Az információ természete, sajátosságai tartalom megjelenési forma relevancia korrektség teljesség pontosság precizitás korszerűség élettartam hozzáférhetőség hitelesség költségtényező szerepe: előállítás, továbbítás, tárolás, felhasználás

4 Az információ osztályozásának szempontjai a feldolgozhatóság jellege: kvantitatív, kvalitatív és/vagy egzakt, fuzzy a keletkezés módja: primér, szekunder az információforrás típusa: intern, extern az információtartalom teljessége: teljes, részleges a felhasználói igények: releváns Az információ szerepe az üzleti életben erőforrás stratégiai tényező versenyfaktor az üzleti/szervezeti folyamatok katalizátora A rendszer és sajátosságai Rendszerfogalom 1. egymással véletlenül, vagy törvényszerűen kapcsolatba került elemek sajátos együttese, amelyre elsősorban az jellemző, hogy az elemei közötti kapcsolat erősebb az elemek adott aspektusából vizsgált környezeti, külső kapcsolatoknál. A rendszerek hierarchiát alkotnak, és alrendszerekre bonthatók 2. egymással szemantikailag összefüggő, egymásra kölcsönösen ható elemek meghatározott struktúra alapján szerveződő, alrendszerekből, mint kisebb egységekből álló komplexuma. Rendszersajátosságok Rendszerkategóriák 1. A rendszer viszonylagos fogalom, amelynek definiálásánál meghatározó a rendszerhatárok kijelölése. rendszersajátosságok, kategóriák A holisztikus szemlélet nem definiál rendszerhatárokat, és a világegyetemet tekinti teljes környezethez rendszernek. való viszony struktúra időbeliség nyílt zárt dimenzió komplexitás hierarchia stacioner lineáris térbeli egyszerű bonyolult passzív aktív síkbeli instacioner részrendszer centralizált adaptív visszaható kvázistacioner rendszerelemek decentralizált a rendszerelemek jellege: biológiai, társadalmi-gazdasági, kutatási, információ-, programrendszer stb. a rendszerelemek természete: természetes (például biológiai rendszer) és ember által alkotott (például üzemek, gép rendszerek) rendszerek, a környezeti kapcsolat léte: nyílt (például információ ) és zárt (elszigetelt) rendszerek, a környezeti hatásokra való reagálás: aktív, illetve passzív rendszerek, a környezethez való alkalmazkodás: adaptív (például szervezetek) és nem adaptív (visszaható) rendszerek, funkcionalitás: működő és nem működő rendszerek, a működő rendszerek lehetnek aktívan, illetve passzívan működők, az aktív rendszerek pedig célratörően, illetve nem célratörően működők,

5 Rendszerkategóriák - 2. a rendszerelemek és egyéb rendszerjellemzők (inputok, outputok) meghatározottsága: determinisztikus (például számítógéprendszer) és sztochasztikus rendszerek (például minőségellenőrző rendszer, tőzsdei rendszer), a megjelenés, kifejeződés formalizmusa: formális és informális rendszerek, a rendszerelemek egymáshoz kapcsolódása: az egy-, két- vagy háromdimenziós rendszerek lineárisak, síkbeliek vagy térbeliek, ezek szerkezetét a hierarchia jellemzi, a rendszer struktúrája és működése: egyszerű és bonyolult, merev vagy rugalmas (flexibilis) rendszerek, a bonyolult rendszerek centralizált vagy decentralizált rendszerek lehetnek, a rendszer szerkezetének időbeli változása: fejlődő rend-szerek, amelyek elemszáma, illetve viszonyrendszere változó Rendszerkategóriák - 3. a rendszer irányított állapotváltoztatása: vezérlési, illetve szabályozási rendszerek, az elvonatkoztatás szintje: konkrét és absztrakt (például számrendszerek, programnyelvek) rendszerek, a konkrét rendszerek lehetnek fizikai (például gyártósor) és társadalmi rendszerek (például mezőgazdasági szövetkezet), a rendszert alkotó elemek: humán, gépi és ember-gép rendszerek, definiálhatunk procedurális rendszereket (például jogrendszer). a rendszerfolyamatok időbelisége: időben állandó (stacioner), időben változó (instacioner), és az átlagos időjellemzőket tekintve állandó (kvázi-stacioner) rendszerek, Rendszerszemlélet A rendszerszemléletű megközelítés olyan gondolkodásmód, amelyben a részek vizsgálata helyett az egészet helyezzük előtérbe annak érdekében, hogy megismerjük a rendszer egészének a természetét, ezen belül a részeit és azoknak a rendszercélok megvalósításában betöltött szerepét. Egy rendszer megismerését célszerű rendszer-szemléletből kiindulva kezdeni, ami azt jelenti, hogy a vizsgált rendszert fokozatosan és szisztematikusan, absztrakciós lépéseken keresztül egyre kisebb és kisebb, de még önállóan működőképes egységekre, részrendszerekre, alrendszerekre bontjuk. Rendszer, alrendszer, környezet környezet környezeti hatások (inputok) rendszer1 rendszer3 R3.3 R3.1 R3.2 R1.1 R1.3 R1.2 rendszer2 R2.1 R2.3 R2.4 R2.2 a rendszer hatása a környezetre (outputok) környezet A rendszer statikus és dinamikus nézete statikus nézet - struktúra: a rendszer az alkotóelemeinek és a köztük fennálló relációknak a fogalmi kategóriája. dinamikus nézet - folyamatok: transzformációs tevékenységek azon sorozata, amely a meghatározott bemeneti erőforrásokat, információkat a rendszer céljának megfelelően átalakítja, és ez elvárt kibocsátást eredményezi. A rendszer dinamikus nézete: Főfolyamat alfolyamatokra bontása kiinduló esemény (input1) folyamat / főfolyamat alfolyamatok output1/input2 output2/input3 output3/input4 output4 (végtermék) kiindulópont végtermék

6 IR: Információrendszer Az információrendszer alapvető erőforrásként adatokat gyűjt, tárol, továbbít és használ fel annak érdekében, hogy az alaptevékenység végzéséhez újabb, hasznos információkat szolgáltasson. Alapvető célja tehát: olyan célorientált üzenetek létrehozása, amelyek a felhasználó számára újdonságot jelentenek, bizonytalanságot szűntetnek meg, és növelik a végzett tevékenység hatékonyságát. Az információrendszer legfontosabb sajátosságai 1. Az információrendszer a valós világ absztrakciója: absztrakt jelleg. Az információrendszer állapotterét egyértelműen azonosítható állapotok képezik: diszkrét jelleg. A bemeneti adatok csak meghatározott szabályok szerint átalakítva szolgáltatják az elvárt eredményeket/ állapotokat: konzisztencia (ellentmondás-mentesség). A tranzakciós műveleteket vagy teljes egészében, vagy sehogy sem kell végrehajtani: felbonthatatlanság.. Az információrendszer legfontosabb sajátosságai 2. Az információrendszer elemeivel végzett műveletek végrehajtása után az eredményeket meg kell őrizni: tartósság Az információrendszer elemeit a működő rendszerkomponensek közötti együttműködésre, üzenetek továbbítására, vezérlésre kell felhasználni: kommunikatívitás. Biztosítani kell az információrendszer kapcsolatait a rendszerhatáron kívüli elemekkel: nyitottság. IR-csoportosítási szempontok a rendszer célja szerinti IR nézetek végrehajtás-orientált és vezetési információrendszert, az adatok állapotváltozásai szerint tranzakció-orientált és adatintenzív rendszereket információfeldolgozás Az információfeldolgozás ciklikus folyamatának modellje Forrás Input adatbevitel, vezérlési információk beadása feldolgozás: adatmanipulációs és algoritmikus (információelőállító) műveletek eredmények megjelenítése Információszolgáltatás, -felhasználás, visszacsatolás Output Tárolás Feldolgozás Eredmények, szolgáltatások

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia:

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia: Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Az új technológiák bevezetésére jellemzõ terjedési (diffúziós) mintát írja le: lassú indulás után meredek emelkedés, majd ismét lassú elõrehaladás következik. Az új

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE MISTER TEACHER OKTATÁSI KFT Dr. FEJES MIKLÓS SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE 0(oktatási segédanyag) Budapest 2012. A SZERVEZETELEMZÉS ALAPDIMENZIÓI A szervezet egy komplex szociális rendszer és sok összefüggő

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓ TÁMADÁSA ANNAK TULAJDONSÁGAIN KERESZTÜL

AZ INFORMÁCIÓ TÁMADÁSA ANNAK TULAJDONSÁGAIN KERESZTÜL VI. Évfolyam 4. szám - 2011. december Papp Zoltán pappz.szeged@gmail.hu AZ INFORMÁCIÓ TÁMADÁSA ANNAK TULAJDONSÁGAIN KERESZTÜL Absztrakt Fejlett korunkban a társadalmi, a gazdasági, illetve a rendvédelmi

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16.1. Adat és információ Mindenek előtt különbséget kell tenni a köztudatba beépült hasonló fogalmak között. Az adat olyan nyers tény vagy számszerű érték, mely nem feltétlenül

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia DR. RAFFAI MÁRIA Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar professzor raffai@sze.hu ABSTRACT With regards

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága?

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága? Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor Projektek működésfolytonossága? A szervezetek egyre nagyobb részénél válik a működésfolytonosság kérdésnek figyelembe vétele általános gyakorlattá. Ez azonban többnyire

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben