Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 9-12. évfolyam"

Átírás

1 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan évfolyam

2 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, Szent István Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által kiadott kerettanterv irányelvei alapján igyekeztünk felépíteni (és életre váltani), amely követendő célként jelöli meg a következőket: A tanításnak kerek egésznek kell lennie. Minden komolyságával és éltető erejével (CT 30) Az anyag épsége iránti igény nem zárja ki a különböző részek egyensúlyban tartását, megfelelő elrendezését és rangsorolását. De más nyelvet igényel a tanítás továbbadása az egyik embercsoport esetében, mint a másiknál. (CT 31) Alapul szolgált továbbá a tanterv elkészítésénél a Magyar Katolikus Püspöki Kar által jóváhagyott Győri Prohászka Ottokár Katolikus Iskola hittan tanterve (Győr, Márton Áron Kiadó). A tantárgyblokk cél-és követelményrendszerét természetesen a katolikus iskolatípus is meghatározza, amelyben a hitoktatás a tantárgyi rendszer szerves része, kötelező óraszámmal. Jelen tantervünk 36 tanítási hétre, heti 2 órával, évi 72 órára készült. Az első évfolyam kivételével az elért eredményeket érdemjeggyel minősítjük, amelyet a tanulók bizonyítványában is feltüntetünk. Iskolánk a Mária Iskolatestvérek (francia szerzetesrend) vezetése alatt indult, s bár a testvérek 2009-ben egy új missziót indítottak a keleti országrészben a marista szellemiség értékeit igyekszünk folyamatosan őrizni a mindennapi munkában. A hitoktatás során alapvetően a Testvérek által szerkesztett és kiadott (12 évfolyamos) hittankönyv-sorozatot használjuk. Az iskola kápolnájában tartott mindennapi reggeli szentmisék (osztálymisék), a havonkénti közös misék, a nagyobb ünnepek előtti szentgyónási lehetőség, az évenkénti lelkigyakorlatok, a keresztény szellemiségű táboroztatás. mind részei a lelki-nevelői munkának. A karitatív segítség gyakorlására, lehetőséget nyújtanak: az évenkénti gyűjtések (rászorulóknak), a szomszédos öregek otthona, valamint az iskola lelkigyakorlatos-és üdülőháza a nagy kerttel. A Mária-tisztelet elmélyítésére október hónapban 8 órás folyamatos rózsafüzérezést végzünk az iskola kápolnájában, alkalmanként pedig a székesegyházi vérrel könnyező Mária kegyképnél imádságos énekes Mária-köszöntőt. Az egész nevelő-és dolgozóközösség, valamint a szülők keresztény szellemiségű lelki támogatására imádságos-elmélkedő lelki esteket tartunk adventben és nagyböjtben. Ugyancsak e célt szolgálja helyi plébános által szorgalmazott CURSILLO-s iskola elvégzése, mely a felnőtteknek ad egy átfogó, életszerű képet kereszténységünkről, fölélesztve a résztvevők apostoli, missziós küldetéstudatát az élet azon területén, ahol élnek és dolgoznak. Mindezt kiegészítik az alkalmanként szervezett tematikus előadássorozatok. Igyekszünk jó kapcsolatot tartani a helyi Papnevelő Intézettel: szívesen látjuk a papnövendékeket úgy hospitálásra, mint tanítási és lelkigyakorlaton való segítő munkára. Jelenlétük erősíti a diákokban a teljesebb egyházképben való gondolkodást, és emberközelbe hozza a papi-szerzetesi hivatást. Intézményünkben 2002-től óvoda is működik, így már egészen kis korban kapcsolatba kerülünk a leendő diákok egy jelentős csoportjával ill. családjaikkal, ami - reményeink szerint - erősíti a folyamatos keresztény nevelői munka eredményességét. Elsősorban az óvodások családjainak részvételével havonta tartunk egy vasárnap délutáni ún. családi szentmisét. Iskolánk lehetőséget biztosít igény szerint a történelmi egyházak számára, hogy a diákoknak saját felekezetük szerinti oktatást is tartsanak, az intézmény választásával együtt vállalt katolikus hit-és erkölcstan tanulása mellett. Ugyanakkor évente helyet adunk az itt oktatást folytató más felekezetű lelkészeknek ún. ökumenikus istentisztelet tartására, mely nyitott felnőttek és diákok számára egyaránt.

3 3 2. Cél-és feladatrendszer A tantárgyblokk átfogó célkitűzéseit ~ az Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD - Budapest, SZIT), ~ a Katekézis Általános Direktóriuma (KÁD Budapest, SZIT), ~ valamint a Magyar Kateketikai Direktórium (MKD Budapest, SZIT) útmutatásai alapján határoztuk meg A katekézis és az iskolai vallásoktatás kiegészítik egymást. Ez utóbbi arra törekszik, hogy a növendékek lelkébe oltsa az Evangéliumot oly módon, hogy az a hit világosságával egész ismeretanyagukat át tudja ragyogni és kapcsolódni tudjon egész emberi kultúrájukhoz. Éppen ezért az iskolai vallásoktatásnak iskolai tantárgyként kell megjelennie, ugyanazzal a rendszerességgel és szigorral, mint a többi tantárgynak. A keresztény üzenetet és eseményt ugyanazzal a komolysággal és mélységgel kell bemutatnia, mellyel a többi tantárgy közli a maga tudását. Helye nem mellettük, valahol a peremen van, hanem egy szükséges, tantárgyak közötti dialógusban. E dialógusnak azon a szinten kell folynia, melyen a többi tantárgy alakítja a növendékek személyiségét. Így a keresztény üzenet bemutatásának hatása van arra, hogyan fogják föl a világ eredetét, a történelem értelmét, az erkölcsi értékek alapját, a vallás feladatát a kultúrában, az ember célját és kapcsolatát a természettel. Az iskolai vallásoktatás e tantárgyak közötti dialógus által megalapozza, fölerősíti, kibontakoztatja és teljessé teszi az iskola nevelő tevékenységét. (KÁD 73.) 2.2. A katekézis célja: nemcsak az, hogy valaki elérkezik Krisztushoz, hanem közösségre is lép Vele, sőt, egészen bensőséges kapcsolatba kerül az Úrral. (KÁD 80.) A katekézis az Ige szolgálatának az a különleges formája, mely a kezdeti megtérést olyan érettségre vezeti, hogy eleven, világos és tevékeny hitvallássá váljék: a katekézis a hit megvallásából fakad és a hit megvallására vezet... Nagyon fontos, hogy a katekézis jól tudja egyesíteni a Krisztusba vetett hitet, Jézus az Úr, a Szentháromságba vetett hittel, Hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, mert e kettő ugyanannak a keresztény hitnek más-más megfogalmazása. (KÁD 82.) A katekézis feladatai megfelelnek a hitre nevelés különböző szempontjainak, hiszen a katekézis teljes keresztény képzés, mely nyitott a keresztény élet minden összetevője felé. A hit természete szerint igényli, hogy megismerjék, ünnepeljék és imádkozzák. A katekézis mindezeket a dimenziókat szolgálja. A hit azonban a keresztény közösségben él és a misszióban hirdetik: megosztott és hirdetett hit. A katekézisnek ezeket a dimenziókat is támogatnia kell. (KÁD 84.) Ennek megfelelően a katekézis feladatai: elősegíteni Krisztus misztériumának megismerését, ünneplését (liturgikus nevelés), átélését (erkölcsi nevelés) és szemlélését (imádságra nevelés). S ehhez csatlakozik szervesen a közösségi életre nevelés és a misszióba való beavatás, ami nem más, mint hitvalló életre nevelés a társadalomi, kulturális és szakmai életben; felkészülés a más vallásúakkal való szembesülésre. (KÁD ) 2.3. Rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori sajátosságokhoz igazodva egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően kisebb ciklusokban építkeztünk: a./ A kisiskolás (ill. óvodás) kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási ismereteket csupán alapozzuk és megindítjuk a gyermeket a keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a gyermekek közvetlen környezetében szerzett tapasztalataira építünk (család, rokonok, emberek, osztály és templomi közösség) b./ A személyiségfejlődés következő szakaszában figyelembe véve a közösségi élet felé fordulás, a szociális érzés, és a tettrekészség tényezőinek megjelenését a keresztény életgyakorlattal kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és mélyítjük. Figyelembe vesszük, hogy ezek a gyerekek már képesek akarati életükben a jó és a rossz differenciáltabb szemléletére és ennek alapján viselkedésük formálására. Nevelésükben az önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk. c./ A serdülők és serdültek korcsoportjának adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi ismereteit hatékonyan bővítjük, kiemelve az ifjú korban tudatosan vállalt katolikus keresztény életszemlélet és gyakorlat fontosságát.

4 A tanterv megvalósításához módszertani szempontból is a Direktóriumok iránymutatásait tartjuk szem előtt: - A hit továbbadásában az Egyháznak nincs saját módszere, sem egyetlen módszere, hanem Isten pedagógiájának fényénél vizsgálja az idők jeleit, és a lélek szabadságával használja mindazt, ami igaz, nemes, igazságos, tiszta és szeretetreméltó, tisztességes és dicséretes (tehát mindazokat az elemeket, melyek nem ellenkeznek az evangéliummal), és annak szolgálatába állítja őket. (KÁD 148.) - A hitoktató személyes munkáját fontosabbnak kell tartani, mint a szövegek vagy a segédeszközök megválasztását. A jó emberi és keresztény tulajdonságok sokkal termékenyebbé teszik a hitoktatást, mint bármilyen módszer. (ÁKD 71.) Ezzel összhangban van az alapító testvérek azon nevelési elve, mely szintén hangsúlyozza a példát és az állandó jelenlétet a gyermekek között. A személyességhez kapcsolódik továbbá: a pontosság, a rend, a jó értelemben vett fegyelem, a felelősség megosztása a csoporton belül és a kölcsönös segítségnyújtás elve. - Mivel nem csak elméleti hitismereteket akarunk adni a diákoknak és nem csak a keresztény műveltség elemeit akarjuk átadni, hanem keresztény életre nevelünk a hittanórák keretein belül alkalmat adunk a fiataloknak arra, hogy hitükkel, mindennapi életükkel kapcsolatos kérdéseiket feltehessék (s igyekszünk azokat megválaszolni), akkor is, ha azok nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül az éppen tárgyalt tananyaghoz. - A katekézis történhet rávezető (induktív) és levezető (deduktív) módon. Vagyis kiindulhatunk az emberi világból (bibliai események, liturgikus, egyházi, mindennapi történések) és haladhatunk az isteni, kinyilatkoztatott dolgok felé, vagy fordítva. Hasonló párost jelent a kérügmatikus ill. az egzisztenciális út. Melynél vagy a hit dokumentumaiból haladhatunk (Szentírás, liturgia, tanítás) az mindennapi élet felé, vagy az emberi problémákból és helyzetekből indulunk ki, s azokat Isten Igéjének fényével világítjuk meg. (vö.: KÁD ) - A memorizálásról: A katekézis része az Egyház azon emlékezetének, mely megörökíti közöttünk az Úr jelenlétét. Az emlékezőképesség gyakoroltatása ezért a kereszténység kezdetétől fogva fontos alkotóeleme a hit pedagógiájának. A mechanikus memorizálás veszélyének elkerülésére, az emlékeztető technika mellett harmonikusan jelen kell lennie a megismerés különböző tevékenységeinek, mint például a spontán válasz és a reflexió, a dialógus és a csönd, a szóbeli beszámoló és az írás. Emlékezetbe vésendők a hit fő formulái, hogy biztosítsák a pontos megfogalmazást és a közös tanításbeli és nyelvi örökséget. A hit nyelvének biztos ismerete a hit szerinti élet elengedhetetlen feltétele. E formulákat azonban megfelelő magyarázat után, összefoglalásként kell adni, és azoknak hűségesnek kell lenniük a keresztény üzenethez. Közéjük tartoznak bizonyos bibliai, dogmatikus, liturgikus szövegek és a keresztény hagyomány jól ismert imádságai.. Arra azonban nagy gondot kell fordítani, hogy ezeket a szövegeket, miközben memorizálják őket lépésről-lépésre egyre jobban meg is értsék, hogy mind közösségileg, mind egyénileg a keresztény élet forrásaivá válhassanak. (KÁD 154.) - A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget nyújtanak a hitoktatásban is az ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb megszilárdításához, alkalmazásához. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális eszközöknek széles skálája, a rajz, a bábozás, a dramatizálás, vagy a kép-meditáció is. Mindezeket korcsoportonként más-más hangsúllyal és céllal kell alkalmaznunk a foglalkozásokon Az ellenőrzés-értékelés-osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, amelynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és önértékelőképességet, önnevelésre késztet. A tantárgyak ellenőrzési-értékelési rendszerében így a hittanban is elengedhetetlen követelmény a folyamatosság és a változatosság. Érékelésünknél figyelemmel kell lennünk arra, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és értékelhető! A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése is, és Isten ítéletére tartozik.

5 5 3. Évfolyamonkénti témák Óvoda : Elindítás a keresztény életbe, vallási környezetismeret megalapozása 1. évfolyam: JÉZUSSAL AZ ÚTON A MENNYEI ATYA FELÉ Keresztény alapismeretek 2. évfolyam: JÉZUS KÖVETSÉGÉBEN JÁRUNK - Jézus élete, tanítása - alapfokon 3. évfolyam: TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL - Elsőáldozási készület 4. évfolyam: SZENTSÉGI ÉLET AZ EGYHÁZBAN - Liturgikus alapismeretek 5. évfolyam: AZ ÜDVÖSSÉGRE VÁRÓ NÉP - Ismerkedés az Ószövetséggel 6. évfolyam: JÉZUS KEZDETTŐL FOGVA JELEN VAN AZ EGYHÁZBAN - Üdvtörténet Krisztussal 7. évfolyam: A KERESZTÉNY HIT ALAPJAI - Isten, Jézus, Egyház, szentségek (Bérmálási készület I.) 8. évfolyam: KERESZTÉNY ÉLET - A krisztusi erkölcs a Szentlélek vezetése alatt (Bérmálási készület II.) 9. évfolyam: A BIBLIA ÜZENETE - Szentírás-ismeret 10. évfolyam: A KERESZTÉNY TÖKÉLETESSÉG ÚTJA - Erkölcstan 11. évfolyam: ISMEREM ENYÉIMET. Katolikus egyháztörténelem 12. évfolyam: HISZEM, ÉRTEM, VALLOM Vallásosság, kereszténység a mindennapok mérlegén

6 6 Helyi tanterv Katolikus hittan 9. évfolyam

7 7 9. évfolyam - A BIBLIA ÜZENETE Elöljáróban A Bibliát sok ember tiszteli ma a világon, de ez a tisztelet más-és mást jelent ill. eredményezhet adott esetben. Nekünk, keresztényeknek Isten üzenete, mely elengedhetetlenül fontos életünk alakításában. Hisszük, hogy a Szentírás üdvösségünkre szolgáló igazságtartalommal bír. Hisszük, hogy a benne foglaltak isteni szándékkal és jóváhagyással íródtak, noha emberi kézzel és fejjel is. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre. Minden Írás, amit Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen. olvassuk a 2Tim 3,15-17-ben. Mégis az Írás megértése nem könnyű feladat. Nem egy - jó szándékú, de fanatikusan kutató és érteni akaró - ember bicskája tört már bele, aki a csak betű szerinti értelmezéssel beleveszett az ellentmondásokba. A kereszténység mellett számos más vallás képviselői is magukénak tartják a Szentírást ill. annak ilyen-olyan változatát, magyarázatát. A szubjektív spirituális megvilágosításokra való hivatkozással történő magyarázatok is számos buktatót hordoznak. Ezzel pedig elérkeztünk egy régi kérdéshez: Ki értelmezi jogosultként és helyesen a Bibliát? A II. Vatikáni zsinat kinyilatkoztatásról szóló tanításában a következőképpen fogalmaz: A Szentírást ugyanannak a Léleknek a világosságánál kell olvasni és értelmezni, aki azt sugalmazta. (DV 12) Mi, katolikus keresztények abban a hitben olvassuk és magyarázzuk a Szentírást, hogy Jézus Krisztus személye által rendelkezésre áll számunkra annak megértési kulcsa is; Emellett az Ő ígérete és ajándékaképpen a Szentlélek köztünk való jelenlétét is bizonyossággal állíthatjuk. Az Egyház 2000 éves tapasztalatával, a Jézus Krisztusig visszanyúló apostoli hagyomány töretlen láncolatával és a Szentlélek ajándékaival fölvértezve joggal magyarázza azt. (Tudva természetesen, hogy az ember Isten-ismerete mindig töredékes marad itt a földön.) Az Egyház számára azonban nemcsak jogról, hanem Krisztusi parancsra épülő kötelességről is beszélhetünk a Szentírás magyarázatával, hirdetésével kapcsolatban: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.. (Mk 16,15) Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. (Mt 28,19-20) Bár a tankönyv az egész Szentírás bemutatását célozza, a gyakorlat amennyiben komolyabban bele megyünk az egyes témakörökbe azt mutatja, hogy az ószövetségi rész is elegendő feladatot ad egy évre. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: A fiatalok tegyenek szert egy átfogó (lényegre törő) tematikus és tartalmi ismeretre a Szentírással kapcsolatban; valamint ismerjék meg az egyes részek katolikus keresztény értelmezését. (Őstörténet, Pátriárkák, szövetség, próféciák Jézusra vonatkozóan ) Nevelési cél: Munkánk továbbá azt is célozza, hogy a fiatalok az Írás értő olvasása által valóban személyes találkozásra tegyenek szert a Biblia lapjain keresztül mindnyájunkat megszólító Istennel. A lexikális alapismereteken túl gyakorolják is mindennapi életükben az imádságos Szentírás-olvasást, egyénileg és közösségileg egyaránt. Élő hittel tudjanak továbblépni az ilyenkor talán tipikus ezt már százszor hallottam kísértésen. Jó volna továbbá az is, ha a tanulókban megerősítést nyerne az a meggyőződés, hogy - bár a látszat sokszor mást mutat - Isten a történelem Ura, a dolgok soha sem csúsznak ki a kezei közül. Az Ő hűsége, szeretete: örök garancia! A saját életüket is az isteni üdvtörténet részeként kellene felfogniuk. Módszertani alapelvek, javaslatok: Célszerű az egyes könyvek és történetek tárgyalásával kapcsolatban - a szakmai eligazításon túl - a fiatalok figyelmét felhívni a jelennel kapcsolatos hasonlóságokra, esetleg összefüggésekre. Sokszor okoz ugyanis nehézséget a régi és nem könnyen érthető történetekkel kapcsolatban, hogy kissé feleslegesnek érzik a velük való foglalkozást más fontos tantárgyakhoz

8 8 képest, melyekből talán hamarabb vélnek hasznot húzni maguknak. Lényeges továbbá, hogy egészséges összhangot találjunk a közös és egyéni (otthoni) szentírás-olvasás között. Témakörök 1. témakör - A Szentírásról Javasolt óraszám: 8 Általános bevezető a Bibliáról Keletkezése, fordítások, felosztása, használata A Szentírás értelmezése A Biblia világa A Szentírás a mai ember számára 2. témakör - Mózes öt könyve Javasolt óraszám: 18 Bevezetés az Ószövetség könyveihez Az Ósz. Istenképe és a mítoszok Az őstörténet Teremtés-elbeszélések a Bibliában A bűnbeesés és következményei A bűn elterjedése /Noé, Bábel/ A pátriárkák (Ábrahám) Jákob és József A Kivonulás könyve A Leviták könyve A Számok könyve A Második Törvénykönyv 3. témakör - A történeti könyvek Javasolt óraszám: 10 Józsue könyve A Bírák könyve Rut könyve Sámuel I-II. könyve A Királyok I-II. könyve Ezdrás és Nehemiás könyve Tóbiás könyve Judit és Eszter könyve A Makkabeusok I-II. könyve 4. témakör - A lírai és bölcsességi könyvek Javasolt óraszám: 8 Jób könyve A zsoltárok könyve A zsolozsmáról A Példabeszédek könyve A Prédikátor könyve Az Énekek Éneke A Bölcsesség könyve Sirák fia könyve 5. témakör - A próféták Javasolt óraszám: 8 Izajás könyve Jeremiás és a Siralmak könyve Báruk és Ezekiel könyve

9 9 Dániel könyve Ozeás és Joel könyve Ámosz és Abdiás könyve Jónás és Mikeás könyve Náhum és Habakuk könyve Szofoniás és Aggeus könyve Zakariás és Malakiás könyve 6. témakör - Betekintés az Újszövetség könyveibe Javasolt óraszám: 6 Az Újszövetség Az evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei Szent Pál levelei A katolikus levelek A jelenések könyve Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 10 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 2 Szabadon felhasználható óraszám: 2 Követelmények A tanuló ismerje az Egyház tanításának alapvető tételeit a Szentírásra vonatkozóan (katekizmus kérdések); Tudja, hogy mely könyvek tartoznak a Bibliába. Ismerje a jelentősebb ószövetségi eseményeket, szentírási helyeket és azok helyes értelmezését. Legyen tájékozott azokkal a főbb témákkal, kérdésekkel, melyekkel az újszövetségi könyvek foglalkoznak. Ellenőrzés, értékelés Szóbeli számonkérések mellett, rövidebb-hosszabb egységenként, előzőleg megbeszélt kérdések alapján ill. szabadon választott téma kidolgozásával írásban. Célunk nem az, hogy olyasmit találjunk kérdezni, amit esetleg nem tud a tanuló, hanem a számonkéréssel is hangsúlyozni szeretnénk adott tanítás fontosságát. Ajánlott irodalom - A Biblia üzenete Mária Iskolatestvérek, Biblia /pl. Sz. Jeromos Bibliatársulat, 1997./ - Stuttgarti Bibliai Kislexikon Ökumenkius kiadás Így értsd az Ószövetséget OMC, Bécs, Rózsa Huba: Mi a Biblia? JEL Kiadó M. Riebl A. Stiglmair: Bevezetés az Ószövetségbe OMC, Bécs, Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése SZIT, (2. kiad.) - Gyökössy Endre: Az őstörténet Szt. Gellért Kiadó, /Bp. Szabadság téri Református Egyház/ - Herbert Haag: Bibliai lexikon SZIT, Biblikus Teológiai Szótár - SZIT, A Biblia Kézikönyve - AGAPE, Jeromos Bibliakommentár I-III. Szt.Jeromos Kat. Bibliatársulat Budapest, 2002.

10 10 Helyi tanterv Katolikus hittan 10. évfolyam

11 évfolyam - A KERESZTÉNY TÖKÉLETESSÉG ÚTJÁN Elöljáróban Ma már minden hittanár megtapasztalja, hogy nem keresztény világban élünk, az emberek nagy részének értékrendje nem keresztény értékrend, s gyakran még a keresztények magatartása sem felel meg az evangéliumi követelményeknek. Az a liberális világ, amely ma körülvesz bennünket, amelynek hatását nemcsak a gyermekeinken, de magunkon is észrevehetjük a maga önzésével és erkölcsi szabadosságával -, bizonyos szempontból talán még a múlt század liberalizmusánál is rosszabb. Abban még viszonylag fontos szerepet kapott az emberi tisztesség és becsület, az egyén és a közösség egymásrautaltsága. Mára viszont szinte már mindent megkérdőjeleznek egyfajta hamis szabadság-fogalom nevében! Az ember szabadsága a gyakorlatban azt jelenti, hogy felelősen tud dönteni élete kérdéseiben. Mindez azonban feltételezi, hogy van egy objektív erkölcsi norma, amelyhez minden embernek mérnie kell magát. A szabadság nem lehet azonos a mindenféle korlátot nélkülöző öntörvényű-séggel. Az egyes emberek szabadsága, a többiek hasonló létjogosultsága mellett érvényesülhet méltó módon. A keresztény ember számára a szabadság Isten ajándéka, amely lehetővé teszi, hogy felismerje és önként megtegye az ő akaratát (mint legigazibb jót), s így eljusson az örök életre. Számolnunk kell azonban azzal az alapigazsággal, hogy a jónak ismerete senkit sem tesz automatikusan jóvá és itt nemcsak a külvilág hatásaira, lehúzó erejére gondolunk, hanem szt. Pállal együtt önmagunkra: Magam sem értem, mit teszek, mert nem azt teszem, amit szeretnék (a jót), hanem, amit gyűlölök (a rosszat). A belső ember szerint örömömet találom Isten törvényében, de más törvényt tapasztalok tagjaimban: ez küzd értelmem törvénye ellen és a bűn törvényének rabjává tesz, amely tagjaimban van. (Róm 7,15; 22-23) A megismert jó megvalósítására rá is kell nevelnünk magunkat ill. a ránk bízottakat. Itt kap kiemelt szerepet az önismeret és az aszkézis, vagyis tudatos begyakorlása és erény szintre emelése alapvető jó tulajdonságoknak. Bár az életkorban való előrehaladásnál egyre több szerep jut az értelmi megfontolások számára, mégis folyamatosan törekednünk kell, hogy személyes példánkkal is valóban nevelői lehessünk a diákoknak. Keresztény életünk alapvetően közösségi. Isten maga is közösség; s Jézus ebbe a közösségbe hív minden embert, miközben a legigazibb egymás közötti szolidáris közösségbe akar vezetni bennünket. Fontos, hogy a fiatalok megismerjék és el tudják fogadni a krisztusi közösség kínálta értékeket, s fel tudják vállalni a közösségi elvárásokat is. A hívő emberek nagy része minden fenntartás nélkül elfogadja az Egyház tanítóhivatalának iránymutatásait, amikor a hit kérdéseiről van szó. Nem ilyen egyértelmű azonban, ha az erkölcsi kérdések vannak napirenden. Fontos éreznünk és másokkal is megéreztetnünk, hogy a kettő összefügg. Ha a jézusi hitigazságokat elfogadjuk, el kell fogadnunk erkölcsi útmutatásait (utasításait!) is, melyeket nem lehet az idők szavára hivatkozva önkényesen modernizálni. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: A keresztény élet erkölcsi alapelveinek és azok gyakorlati alkalmazásának ismerete a felnőtt keresztény életben. Meg kell ismerniük a tanulóknak a keresztény társadalmi tanítás alapelemeit és az abból fakadó tennivalókat: a közösségi élet követelményeit és törvényeit; mind a keresztény családban, mind a társadalomban, a közéletben, a kultúrában, az egészségügyben, a közgazdaságban és az élet más területein. Nevelési cél: Életük legyen tudatos, személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. Szeretetből engedelmeskedjenek hívásának és járjanak azon az úton, amelyen atyai tanácsival, törvényeivel vezet, melyre Jézus tanít minket. Jézus követése, a gyakorlati kereszténység több, mint parancsok, betűk halmaza ill. azok mechanikus teljesítése! Mivel életkorukból kifolyólag ekkorra már sok mindent kipróbálnak a fiatalok, szembesülve azok negatív, ill. kifejezetten rossz voltával, nem egyszer úgy érzik, végleg elrontották az életüket, s depresszióba

12 12 esnek. Kell, hogy a Jézussal való kapcsolatuk eljusson arra a szintre, hogy egész valójukkal átérezzék, Istennek akkor is fontosak és soha nem reménytelenek! (Míg élünk, soha sincs későn Jézussal újrakezdeni!) A személytelen követelmény-etikák és az önmegváltást sugalló, pszichologizáló erénytanok szemléletmódját elkerülve az erkölcsi életet Isten személyes hívására személyesen válaszoló önmegvalósítási folyamatnak tekintsék. Próbálják felfogni és megélni azt szt. Páli elvet, hogy mindent szabad, de nem minden használ. Cselekedjenek úgy, hogy tudjanak különbséget tenni erkölcsi jó és rossz között. Legyenek tudatában, hogy viselkedésüknek, tetteiknek közösségi vonatkozásai is vannak. Törekedjenek biztos lelkiismeret kialakítására. Használjanak életkoruknak megfelelő lelkitükröt, mely a pusztán bűnöket felsoroló negatív szemlélet mellett, pozitívan a szeretet lehetőségeit és követelményeit is figyelmükbe állítja. Témakörök 1. Témakör A boldogság útja: Krisztus követése Javasolt óraszám: 30 A keresztény erkölcs alapjai Krisztus követése Léleképítés önnevelés: emberi erények Léleképítés önnevelés, együtt a kegyelemmel: isteni erények Törvények mentén: a szívünkbe írott törvény Az Ószövetség törvénye Az Újszövetség törvénye A krisztusi boldogságok lelkisége Lelki életünk buktatói és a kiút lehetősége: megtérés, bűn, bánat, bocsánat 2. Témakör Szeresd Uradat, Istenedet! Javasolt óraszám: 6 Az ember-isten kapcsolatra vonatkozó törvények Adjuk meg Istennek, ami Istené! Szív bőségéből szól a száj beszédünk Istenről, Istennel Megszentelt napok 3. Témakör Szeresd önmagadat! Javasolt óraszám: 8 Az élet tisztelete A világ értékítéletei A szeretet mértéke az áldozat Ki vagyok én? önismeret Testi életünk Szellemi lelki életünk Önnevelés 4. Témakör Szeresd felebarátodat! Javasolt óraszám: 12 Felelősségünk egymásért A másik ember élete A munka keresztény értéke A tulajdon védelme A lelki értékek védelme becsület A család értéke A házasságra való előzetes készület Kapcsolatteremtés és problémái Keresztények közösségében kisközösségi élet Szemben az árral világban, de nem a világból

13 13 Összefoglalások, ismétlések: Javasolt óraszám: 8 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 2 Szabadon felhasználható óraszám: 6 Követelmények A tanuló ismerje az alapvető általános és a sajátosan keresztény erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet törvényeit. Jézus tanításán keresztül ismerje fel, hogy e törvények az ember javát szolgálják. Számonkérés tárgyát is képezik a következő erkölcstani alapfogalmak: szabadság, tudatosság, szándékosság, nagykorúság, jóság; Erények: általános megfogalmazás, emberi (természetes) erények, isteni (természetfeletti) erények; A törvény szükségszerűsége, értelme és főbb csoportjai: Természetes, Ósz.i, Úsz.i; A nyolc boldogság lelkisége. A bűn lényege, jelentése, fajtái (többféle csoportosítás szerint!), a lelkiismeret, a bűnbocsánat szükségessége, a megtérés jelentése, szükségessége. A tízparancs korának megfelelő értelmezése, valamint néhány sajátosan krisztusi norma pl. ellenségszeretet. Ellenőrzés, értékelés Mivel a lelkiekben, erkölcsben való előrehaladás mindenkinél más ütemben történik és nagyon sok egyéb körülménytől is függ (neveltetés, család, kegyelem.) ez nem osztályzással minősíthető. Éppen ezért a legalapvetőbb fogalmak írásbeli ill. szóbeli számonkérésre szorítkozunk. A gondolkodásmód, lelki beállítottság és a mindennapi viselkedés ellenőrzése, (szükség esetén korrigálása) egyébként folyamatosan történik az órákon való beszélgetések során. Alapvető jelszó : hittan órán mindent szabad megkérdezni! ami kérdés számukra, esetleg problémát okoz. Ajánlott irodalom - A keresztény tökéletesség útja - Mária Iskolatestvérek A Katolikus Egyház Katekizmusa SZIT Beran Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai - SZIT Teresio Bosco: A keresztény törvény 20 leckében Don Bosco Kiadó, Bp Boda László: Erkölcsteológia I-IV. Budapest Joseph Ratzinger: Krisztusra tekintve Vigília Kiadó, Bp Hans Rotter: Krisztusi cselekvés Prugg Verlag, Eisenstadt Pierre-André Liégé: Tanúim lesztek Bécs Gyökössy Endre: A növekedés boldogsága Kálvin Kiadó, Bp Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk Korda Kiadó, Kecskemét Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni Korda Kiadó, Kecskemét 1992.

14 14 Helyi tanterv Katolikus hittan 11. évfolyam

15 évfolyam - ISMEREM ENYÉIMET. (Katolikus egyháztörténelem) Elöljáróban A helyét kereső mai serdülő fiatalság számára a kereszténységgel kapcsolatos problémákkal kapcsolatban az elsők között szerepel az Egyház (tipikusan világias) egyoldalúan emberi szemlélete. A sok negatív tapasztalat papoktól, saját szüleiktől, kortársaiktól ill. önmaguktól meglehetősen kétségessé teszik az egész keresztény ügy igazi súlyát. Ehhez járul még a nem keresztény ( modern ) világ szemlélete, mely az Egyháznak egyoldalúan csak hibáit hangoztatja, erkölcsi kiállását, követelményeit pedig maradi, vagy önkényes hatalmi igénynek állítja be. A dolgok hátterében természetesen ott húzódik a Krisztusba vetett hit krízise, amely az előbb említettektől talán nem is teljesen független. E hit persze önmagában sem egyértelmű valami, még a vallásos családba születő ember számára sem. Az Egyházról alkotott képük perspektívájának kiszélesítését szolgálja az őszi ill. tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozón való részvétel lehetőségének felkínálása mint lelkigyakorlat. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: Világossá tenni a diákok számára, hogy a ma Egyháza ugyanaz a közösség, melyet 2000 évvel ezelőtt a Názáreti Jézus alapított. Igaz képet igyekszünk felmutatni történelmi tevékenységéről: pozitív és negatív események összhangjával. Áttekintjük, hogy ez a Jézus Krisztus által alapított, és Vele együttműködő közösség hogyan őrizte meg, adta tovább ill. védelmezte meg a Mesterétől és Urától kapott természetfeletti örökséget: a tanítást, a kegyelemközlő eszközöket és szervezetét; Hogyan töltötte be missziós küldetését a világban Jézus evangéliumának meghirdetésével, az adott időszak társadalmának megszentelésével. Nevelési cél: Ahhoz segíteni a fiatalokat, hogy ne csak kényszerből vállalják a keresztény nevet, hanem ahogy önmagukat is meg kell tanulniuk alázatos önismerettel elfogadni (korlátaikkal, gyengeségeikkel együtt!), úgy az Egyházzal is képesek legyenek saját nagy lelki családjukként azonosulni. Mindkettő forrásaként a Jézussal való személyes kapcsolat elmélyítésében igyekszünk segíteni őket. (Ima értük és velük!) Témakörök: 1. Témakör - Az egyházszemlélet tisztázása Javasolt óraszám: 6 Az Egyház fogalmának megközelítése Az Egyház fogalma Akart-e Jézus egyházat? Milyennek akarta Jézus az egyházat? 2. Témakör - Az Egyház születése az apostoli kor Egyháza Javasolt óraszám: 4 Az első pünkösd A kor dokumentumai Az Apostolok Cselekedetei Az Egyház elválása a zsidóságtól 3. Témakör - Az Egyház ókorának történelme Javasolt óraszám: 9 Az Egyház helyzete a Római Birodalomban A kereszténység összeütközése a római államhatalommal Az egyházatyák apostoli atyák Az üldözések megszűnése A pogányság szellemi támadása Az Egyház hitének rögzítése - zsinatok Liturgikus élet az első századokban

16 16 A szerzetesi élet kezdetei Az egyházatyák aranykora 4. Témakör - Az Egyház a kora középkorban Javasolt óraszám: 7 Az Egyház missziós tevékenysége a népvándorlás korában A frankok megtérése, s annak jelentősége A nyugati szerzetesség kezdete A görög egyház és a képrombolási harcok A kora-középkor vallási élete Sötét századok és a Cluny-i megújulás A görög és latin egyház szétválása 5. Témakör - Az Egyház a virágzó középkorban Javasolt óraszám: 10 Gregorián reform és az invesztitura harc A keresztes mozgalom A magyarok és a kereszténység találkozása Eretnekségek és az inkvizíció a virágzó középkorban A keresztény műveltség kivirágzása skolasztika Az Egyház megszentelő tevékenysége a középkorban Nagy kolduló rendek A pápai hatalom fénykora és bukása A pápák avignoni fogsága és a nyugati egyházszakadás Magyar királyok és a kereszténység 6. Témakör - Az Egyház az újkorban Javasolt óraszám: 13 A humanizmus és a reneszánsz A reformáció előzményei A reformáció Németországban A reformáció elterjedése Európában A katolikus megújulás Trienti zsinat Szerzetesrendek a megújulás szolgálatában Az Egyház missziós tevékenysége a nagy felfedezések korában A természettudományok és az Egyház viszonya A felvilágosodás és az Egyház A francia forradalom és az Egyház A magyar egyház a XVIII. sz.-ban A XIX. sz. katolikus megújulása A liberalizmus és az Egyház 7. Témakör - A legújabb kor egyháza Javasolt óraszám: 7 Az Egyház a XX. sz. első felében A II. világháború és az Egyház A magyar egyház helyzete a kommunista diktatúra idején A II. Vatikáni zsinat és jelentősége A XX. sz. második felének pápái Az ökumenikus mozgalomról Az Egyház és a 89-es rendszerváltás Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 12 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 2 Szabadon felhasználható óraszám: 2

17 17 Követelmények: Tudják megkülönböztetni a katolikus egyházra vonatkozó fogalmakat a többi vallás fogalmaitól. Ismerjék az Egyház alapításának körülményeit, az Egyház lényegét, célját, szervezeti felépítését. Legyenek tisztában az Egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerjék, hogyan valósította és valósítja meg ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. Ellenőrzés, értékelés: Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul függetlenül a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységenként témazáró dolgozatot iratunk. Ajánlott irodalom: August Franzen: Kis egyháztörténet AGAPÉ, Szeged Pierre Pierrard: A katolikus egyház története AGAPÉ, Novi Sad Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve SZIT, Bp Somorjai Ádám és Zombori István szerk.: A katolikus egyház Magyarországon MKPK Egyháztörténeti Bizottsága, Bp Szentek élete I-II. (SZIT Bp ill ) Szentírás (teljes!)

18 18 Helyi tanterv Katolikus hittan 12. évfolyam

19 évfolyam - HISZEM, ÉRTEM, VALLOM (Az üdvtörténet alapjai az ész fényében) Elöljáróban Ebben az évfolyamban jutnak el a fiatalok a felnőttkor küszöbére, amikor sorra kell életre szóló döntéseket hozniuk, fontos kérdésekben: pályaválasztás, hivatás, párválasztás. Nem mindegy, hogy milyen értékrend alapján és hogyan döntenek. El kell jutniuk a megalapozott hívő világnézetre, képesnek kell lenniük a tudatos önnevelésre és Krisztus-követésre. Fel kell ismerniük hivatásukat, feladataikat és helyüket a társadalomban, az Egyházban és a családban. A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy a végzősök lelki térképe meglehetősen változatos formákat mutat: Vannak, akikben valóban folyamatosan érlelődik a hit, és ebben várnak koruknak megfelelő megerősítést s remélhetőleg kapnak is; Többen vannak olyanok, akik viszont folyamatos távolodásban vannak a hittel, vallásossággal kapcsolatban. Mintha csak arra várnának, hogy végre békén hagyják őket ezekkel az idejét múlt, dedós, demagóg marhaságokkal. S végül olyanok is vannak, akik eddig nem igazán gondolkodtak el a hittel kapcsolatban, most azonban mintha megérintené őket valamiféle komolyodás szele. A küszöbön álló érettségi és a várható felvételik okozta igénybevételek miatt természetesen minimális energia marad (ha egyáltalán marad) a hittanra, ami egyeseknek csak akkor érdekes valamennyire is, ha éppenséggel pontszerzés miatt potya-tárgyként valami hasznot akarnak húzni belőle. Mások meg ekkorra érik meg a mindennel kötözködő, magabiztos kritikus szellem. Néha úgy tűnik, még ma is elterjedt az a nézet, mely összeegyeztethetetlennek véli a vallásosságot és logikus gondolkodást. Kérdések tömkelegét zúdítják adott esetben a hitoktatóra, de az értelmes választ meghallgatni, végiggondolni, esetleg elfogadni már nincs készségük. (Legalábbis szemlátomást.) Így aztán igazi embert próbáló kihívás ennek a korosztálynak lelki emelkedettséggel hittant tanítani. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: A hit előfeltételeit és hitünk alapigazságait az ész természetes fényében vizsgáljuk át, és rámutatunk arra, hogy ezek az igazságok a logikus, racionális gondolkodás mérlegén is megállják a helyüket. Megpróbáljuk beláttatni a tanulókkal, hogy a keresztény tanítás hiteles és hitre érdemes. Tudatosítjuk ugyanakkor bennük, hogy az értelmi belátás nem eredményez feltétlenül személyes hitet. A hit mindenkor megmarad Isten kegyelmi ajándéka titkának is! Nevelési cél: Merjenek a fiatalok szembenézni az akár bennük felmerülő, akár a környezetükből eredő kérdésekkel, melyek a természetes és helyénvaló igazság-keresés megnyilvánulásai lehetnek. Megpróbáljuk rávezetni őket, hogy a mondásnak megfelelően kellő alázattal folytassák e keresést. ( ahhoz, hogy Istent megismerjük, nem annyira a fejünket kell törnünk, sokkal inkább a szívünket ) Bátorítjuk őket, hogy nyíljanak meg az önmagát kinyilatkoztatni akaró Isten kegyelme előtt; emlékeztetve őket ugyanakkor Jézus mondására: Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem.. Szeretni fogom őt én is és kinyilatkoztatom magamat neki. (Jn 14,21) Ezen az évfolyamon a tanulmányi idő: 31 hét - 62 tanórával Témakörök: 1. Témakör - Ember és vallásosság Javasolt óraszám: 8 Vallási érzék az emberben A vallásosság jellemzői, fajtái Az értelem útja Isten felé Az élmények és a vallásosság A vallásosság megnyilvánulási formái A vallás kialakulása (történelmileg, személyesen)

20 20 Téves elméletek a vallás kialakulásával kapcsolatban Az ókor nagy vallásai 2. Témakör - Mai nagy nem keresztény világvallások Javasolt óraszám: 8 Hinduizmus Krisna-tudat Buddhizmus Iszlám Zsidó vallás A kereszténység kapcsolata e vallásokkal A new age jelenség 3. Témakör - A keresztény hit Javasolt óraszám: 6 A hit lényege A keresztény ember hite A keresztény hit válasza az emberiség nagy kérdéseire 4. Témakör - Velünk az Isten Javasolt óraszám: 8 A názáreti Jézus történetisége A keresztény dokumentumok megbízhatósága Jézus életének kronológiája Isten országának üzenete Jézus messiási öntudata Jézus és a kereszt misztériuma Jézus halála és feltámadása A keresztények hite Jézusban (nevei, címei) 5. Témakör - Isten vándorló népe Javasolt óraszám: 5 Az Egyház és Jézus (ism.) Az Egyház helye a mai világban A hitét megjelenítő Egyház A liturgiában megnyilvánuló Egyház 6. Témakör - Az Egyház és a szekták kihívásai Javasolt óraszám: 8 Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 10 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 2 Szabadon felhasználható óraszám: 5 Követelmények: A középiskola elvégzésével rendelkezzenek a diákok olyan szintű hitismerettel, hogy tudják azt önmagukban és mások előtt is megvallani, s ha kell, megvédeni. Lássák a nyilvánvaló különbségeket a különféle vallások és a kereszténység között, felfogva, hogy nem mindegy, ki miben hisz. Legyenek képesek egy-egy megadott témában, önálló előadást tartani. Igyekezzenek a mindennapi életükben is tudatosan a krisztusi elvek szerint, az Egyházhoz való hűségben élni, dolgozni, szórakozni. A hittanból érettségiző tanulóknak tudni kell válaszolniuk a Magyar Katolikus Katekizmus valamennyi kérdésére. (Emelt szintű érettségire készülőknél követelmény a szószerinti tudás. )

21 21 Ellenőrzés, értékelés: Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul függetlenül a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Ajánlott irodalom: Hitünk és életünk - OHB, SZIT Találkozás a kereszténységgel Tomka Ferenc De Rosa G.: Vallások, szekták és a kereszténység (Bp SZIT) Dei Verbum, Lumen Gentium, Ad Gentes, Nostra Aetate (zsinati dok.) Előd István: Vallás és egyház (Budapest, SZIT) Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, SZIT) Tarnai Brunó: Katolicizmus és kultuszok (Pannonhalma, Bencés ) Tarnai Bruno: Vallástörténet keresztény szemmel (P.halma, Bencés) Luigi Giussiani: A vallásos érzék (Budapest, VIGILIA) Boros L.: Megváltott lét (Budapest, VIGILIA) Tuba I.: A keresztény hit megalapozása és védelme (Bp Piarista gimn. jegyzet) André Frossard: Van Isten, találkoztam Vele (Bp SZIT) Tatjana Goricseva: Istenről beszélni veszélyes (Luzern, Egyh.fórum) Szekták Logosz Munkacsoport sorozata Szentírás

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez Etika a négy, öt és hat évfolyamos osztályok számára Készítette: P. Andrásfalvy János SDB tanár Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. Négy évfolyamos 1 1 1 1 Öt évfolyamos

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 7-12. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógiai program módosítása: 2013. március 31. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere 6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere A katekézis alapdokumentumai Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD 1971) Evangelii Nuntiandi (EN 1975) Cathechesi Tradendae (CT

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Értékelési szempontok a katolikus hit-és erkölcstan c. tantárgyhoz

Értékelési szempontok a katolikus hit-és erkölcstan c. tantárgyhoz Értékelési szempontok a katolikus hit-és erkölcstan c. tantárgyhoz Az általános iskolákban, ill. a hatosztályos középiskolák első évfolyamában szeptembertől bevezetésre kerülő erkölcstan és a helyette

Részletesebben

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 Oktatási cél: HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Az Isten útján című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára A dogmatika tantárgy keretében a tanulók megtanulják pontosan megfogalmazni

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály : 1 óra/hét 33 óra/év (2 óra/hét 66 óra/év) Felhasznált tankönyv: Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben, Pécsi Püspökség, Pécs, 1997. A tartalmi egységek

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 5-8. évfolyam

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 5-8. évfolyam KATOLIKUS KERETTANTERV (római szertartású tanulók számára) H I T T A N tantárgy 5-8. évfolyam 2 HITTAN Bevezetés TANTÁRGY A katolikus iskola - fenntartója szerint - új iskolaszervezetként jelent meg napjainkban,

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY A sziklára épült Egyház című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 A leckék az elsajátítandó tudásanyagot tartalmazzák, az olvasmányok kiegészítő anyagként szolgálnak

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Értékelési szempontok a katolikus hit- és erkölcstan c. tantárgyhoz

Értékelési szempontok a katolikus hit- és erkölcstan c. tantárgyhoz Értékelési szempontok a katolikus hit- és erkölcstan c. tantárgyhoz Az általános iskolákban, ill. a hatosztályos középiskolák első évfolyamában szeptembertől bevezetésre kerülő erkölcstan és a helyette

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (nevelési program és helyi tanterv) KÉSZÍTETTE: DR. MOLNÁR ISTVÁN IGAZGATÓ A 2012-ES PEDAGÓGIAI PROGRAMOT ÁTDOLGOZVA NAGYKÁTA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

KATEKETIKA. Thorday Attila óravázlata a PPKE HTK hallgatói számára

KATEKETIKA. Thorday Attila óravázlata a PPKE HTK hallgatói számára ALAPVETŐ KATEKETIKA Thorday Attila óravázlata a PPKE HTK hallgatói számára Kulcsfogalmak...3 Egyháztani alapvetés: az Egyház küldetésének tagolódása...3 1. szint: Az E. küldetésének alapvető és végső célja...3

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben