A FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA VIZSGASZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA VIZSGASZABÁLYZATA"

Átírás

1 A FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA VIZSGASZABÁLYZATA Az érettségi vizsga és az OKJ szakmai vizsga állami vizsga, melyet országosan a jogszabályban meghatározott módon egységes központi vizsgakövetelmények szerint kell megtartani. Ezen vizsgaszabályzat rendelkezik a középiskolai felvételi vizsgákról, a különbözeti vizsgákról, a sajátosan helyi, legitimált és kötelező ún. szintvizsgákról és a pótló, javító- és osztályozó vizsgákról évi CXC.törvény 45-46, 48, 58, és a20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről felhatalmazása alapján a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium vizsgaszabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. A felvételi vizsga 1. Az intézménybe való felvételhez a tanulóknak a választott iskolatípustól függően a.) írásban és szóban (ld. gimnázium) b.) írásban és gyakorlatban (ld. szakközépiskola) c.) gyakorlatban (ld. érettségi utáni szakképzés) felvételi vizsgát kell tenni annak felmérése céljából, hogy megfelelnek-e az intézményi és szakmai követelményeknek. A felvételi kérelmekről a következő szempontok mérlegelésével dönt a felvételi vizsgabizottság: a.) a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli meghallgatás alapján. (A szóbeli meghallgatás nem része a pontszámításnak, ld. gimnázium) b.) a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetencialapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga, továbbá művészeti szakmai alkalmassági /képesség-, készségvizsgálat/ vizsga eredménye alapján (ld. szakközépiskola) c.) művészeti-szakmai alkalmassági /képesség-, készségvizsgálat/ alapján (ld. érettségi utáni szakképzés) /1/Az általános iskolai eredmények elsősorban a nyilvánvaló alkalmatlanság megállapítását szolgálják, a kötelező érettségi tárgyak 7. év végi és 8. osztály félévi eredményéből számítjuk a hozott pontokat. A szóbeli felvételi ismerkedő, információszerző beszélgetést jelent, nem számít bele a felvételi eredményébe, célja a tájékozódás, a nyelvi ismeretekben való jártasság mértékének megismerése. A beszélgetést az iskola vezetői és a tagozat nyelvének megfelelő nyelvtanár együtt végzik.( 1. a). Az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó szakközépiskolai és gimnáziumi 9. évfolyamra jelentkezők magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központi feladatlapokat töltenek ki az írásbeli felvételi során. /2/Az intézmény vezetője minden év október hó 31. napjáig általános tájékoztatót ad ki: - az iskola pedagógiai programjáról, - a jelentkezés feltételeiről, határidejéről, azaz a felvételi eljárásrendről, - az iskola sajátosságairól, megtekintési lehetőségeiről, - a felvett tanulók értesítésének módjáról, - az indítandó osztályok számáról, - a felvételi pontszámítás módjáról. /3/A beiratkozás időpontját június hó 20. és 30. napja között kell meghatározni, a tanév rendje által meghatározott időintervallumon belül. 1

2 A felvételi vizsga 2. /1/A felvételi vizsgán résztvevő pedagógusok körét a póttagokkal együtt évente a vezetőtársak javaslatának figyelembevételével az igazgató határozza meg. A felvételi vizsgabizottság egy egy tagjának a felvételi tárgyhoz igazodóan szaktanárnak kell lenni. /2/A felvételi vizsga alkalmával úgy az írásbeli, mint a szóbeli, ill. gyakorlati vizsga esetén a tanulónak a felvételi vizsgán nyújtott teljesítményét lehet csak értékelni. /3/Ha a jelentkező tanuló a felvételi, pótfelvételi vizsga írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati részén alapos indokkal nem tud részt venni, a szülő kérelmére az igazgató központi írásbeli eredmény hiányában már csak a pótfelvételi vizsga időszakában adhat engedélyt. A szóbeli vagy a gyakorlati vizsgarészről való indokolt távolmaradás esetén egyedi elbírálással az igazgató döntése alapján a felvételi időszakban lehetőség van a felvételi vizsgarész teljesítésére. A központi írásbeli időpontját és a pótlási lehetőséget minden évben rendelet szabályozza A jelzett tanulók ügyében egyedileg kell intézkedni. A felvétel szempontjait a pedagógiai program ide vonatkozó fejezete tartalmazza. A tanulmányok alatti vizsgák (különbözeti, szintfelmérő, javító, pótló, osztályozó vizsga) Tanulmányok alatti vizsgák szabályai 20/2012.r Tanulmányok alatti vizsgák: az osztályozó, különbözeti, pótló, javítóvizsgák, és iskolánkban a helyi tantervünkben szereplő és minden tanuló számára előírt szintvizsga, és az ún. beszámoltató vizsga a szakképző iskolában is idetartozik, mely lényegében osztályozó vizsga. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatának megállapításához, ha a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, ld. a magántanulók b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, c) az EMMI- r.51. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát a kormányhivatal szervezésében, melyet írásban kérelmezni kell az igazgatónál. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a) a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. Különbözeti vizsgát átvétel esetén az iskolaváltás során eltérő óraszám miatt írhat elő az intézményvezető, külön nem szabályozzuk. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. 2

3 Szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető! A tanuló legfeljebb javítóvizsgát tehet. A vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell /úgy, hogy a kézbesítés megtörténte és az átvétel időpontja megállapítható legyen/. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. A vizsgák 8-17 óráig, művészeti szakközépiskolában 20 óráig tarthatnak. Az osztályozó vizsga követelményei évfolyamonként és tantárgyanként Tanulmányok alatti vizsgák: az osztályozó, javítóvizsgák/, különbözeti, pótló, és iskolánkban a helyi tantervünkben szereplő szintvizsga és az ún. beszámoltató vizsga a szakképző iskolában is idetartozik, mely lényegében osztályozó vizsga/. Az osztályozó és javítóvizsga lényegében az éves tananyag elsajátítását hivatott számon kérni, és megállapítani az osztályzatot és hogy a tanuló teljesítette-e a továbbhaladás feltételeit. A vizsgákat ún.vizsgarészek szerint szervezzük: írásbeli, szóbeli és gyakorlati részek alkotják a vizsgát. Tantárgyankénti felsorolását lásd a fejezet végén található táblázatban. Írásbeli vizsgákon minden tantárgyból a tanév kerettantervben meghatározott tematikai egységeiből összeállított 60 perces dolgozatot old meg a tanuló. Az ismereteket és képességeket, készségeket felmérő mérőeszközt %-osan kell értékelni és jegyre váltani. Szóbeli vizsgákon a tanuló a tanév kerettantervben meghatározott tematikai egységeiből összeállított tételsorból tételt húz. 30 perc felkészülési idő illeti meg a tétel kifejtéséhez szükséges - tanár által biztosított- segédeszköz felhasználásával. Teljes tájékozatlanság esetén egy alkalommal az elnök póttételt húzat. A szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. Az értékelés %-osan történik, melynek alapján az osztályzatot számítjuk, tehát elégtelen elégséges közepes jó jeles 3

4 A tanuló továbbhaladásának feltétele: Az írásbeli és szóbeli vizsgarészek összesített eredményének 30%-osnak kell lennie. A csak egy vizsgarészből álló tantárgyak esetében, így pl. matematikából is, mely csak írásbeli vizsgarészből áll, 30% a továbbhaladás feltétele. A szintvizsga tartalmi-pedagógiai céljai jelentősen eltérnek a többi vizsgától: az érettségi vizsga mintájára szervezett helyi vizsga célja az érettségi tárgyak tananyagának félidőben történő számonkérése és a vizsgakörülmények gyakoroltatása. Ennek megfelelően a vizsgarészek tartalmi-formai követelményeit az érettségi vizsgaszabályzat általános és részletes követelményeihez igazítjuk. A mérőeszközök és a szóbeli tételek összeállítása is az érettségi vizsgarészek előírásai szerint történik. A vizsgarészek körülményei abban térnek csak el a fentiektől, hogy matematikából az egyetlen vizsgarészre tekintettel a dolgozat megírásának ideje 120 perc. A tanulók az adott tanév decemberében a téli szünet előtt megismerik a vizsga témaköreit, írásbeli vizsgát az adott év májusában tesznek /az órarendhez igazodva/, szóbeli vizsgát pedig júniusban, előre meghirdetett napokon. A tanulók 5 tárgyból jelentkeznek osztályfőnöküknél a szintvizsgára a szakközépiskola 10., gimnázium 11.. évfolyamán minden év februárjának végéig. Az értékelés %-osan történik, melynek alapján az osztályzatot számítjuk, tehát elégtelen elégséges közepes jó jeles A szakközépiskola 10. gimnázium 11. évfolyamának végén az éves osztályzat és a szintvizsga eredménye előírt szabályok szerint együttesen határozzák meg a tanuló végső, és a bizonyítványba bekerülő jegyét./ Ld. az iskola Vizsgaszabályzatát./ Ezeken az évfolyamokon a továbbhaladás feltétele a szintvizsga teljesítése. A különbözeti vizsgák 3. /1/ Az iskola az iskolaváltást, a tanuló átvételét különbözeti vizsgával vagy évfolyamismétléssel biztosítja. Tanulói jogviszony átvétellel való létesítését tanulmányi követelmények teljesítéséhez köti. Az átvételről különbözeti vizsgák alapján kell dönteni, ahol azt kell vizsgálni, hogy a jelentkező tanuló rendelkezik-e szakközépiskolai tanulmányok folytatásához szükséges alapvető tudásszinttel, a művészeti szakághoz szükséges alapképességekkel, valamint hogy pótolhatja-e az elmaradt anyagrészeket. /2/Az egyedi kérelem alapján az átvételt, a különbözeti vizsgatantárgyakat és a vizsgák letételének időpontjait, módját az igazgató határozza meg. 4

5 Az igazgató a vizsga eredményétől függetlenül további mérlegelési jogkörben járhat el, melyben figyelembe veszi a férőhelyek számát, hogy fóti lakos-e a tanuló, és hogy milyen okok vezettek az iskolaváltásra. /3/A tanulók átvételi kérelmét a szülők /törvényes képviselők/ aláírásával és indoklással ellátva az intézmény igazgatójához kell benyújtani. Átvétel elvei: - a tanuló átvételére csak tanév végén, ill. elején kerülhet sor /kivételes esetekben a felvételi bizottság javaslata alapján az igazgató ettől eltérhet/, - az átvételnél ki kell kérni az érintett szakmai oktató véleményét, - a felvételi bizottság előírja különbözeti vizsga letételét egyes tantárgyakból, az érettségivel rendelkezőknek csak folklórismeretből és a szakmai tárgyakból kell a hiányokat pótolni. Általános elvek: 4. /1/A vizsgákat az igazgató vagy az általa megbízott felelős ( igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető) által kijelölt termekben és rendeletben szabályozott központi időpontokban kell megszervezni. A vizsgázók ünnepi ruhában kötelesek pontosan megjelenni a meghatározott helyen és időpontban. /2/A szóbeli vizsgák nyilvánosak az iskola tanárai és diákjai számára. A tanulók a vizsgateremben csak a meghatározott segédeszközöket vehetik igénybe, egymással nem beszélhetnek, és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg. /3/Nem megengedett eszközök használata esetén a vizsgáztató tanár jegyzőkönyv felvétele mellett az érintett feladatot figyelmen kívül hagyva értékeli a feladatokat, ill. az igazgató dönthet a vizsga felfüggesztéséről. 5. /1/Az írásbeli vizsgán az ülésrendet a felügyelő tanár állapítja meg. A tanulók csak a központi feladatlapon dolgozhatnak, melyek mindegyikének első sorában feltüntetik a nevüket, iskolájuk címét. /2/A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. Az íróeszközökről a vizsgázók maguk gondoskodnak. (A szükséges felszerelésről előzetes tájékoztatást kapnak.)az egységes felvételi feladatlapok megíratása a központi felvételi lebonyolításának eljárásrendje, a központi utasítások alapján történik. A szintvizsga 6. /1/Minden tanuló a 10. évfolyam végén szintvizsgát tesz, melynek során írásban és/vagy szóban vizsgázik a kötelező érettségi - magyar, történelem, matematika, idegen nyelv és szakközépiskolában az iskola arculatát képviselő, érettségire kötelezően választandó folklórismeret - tárgyból. A nyelvi előkészítős gimnáziumi tanulók a 11. évfolyam végén teljesítik a szintvizsgát. Ők az 5. vizsgatárgyat szabadon választhatják meg. Ha a tanuló valamilyen nem kötelező érettségi tantárgyból előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik a 11. évfolyamon, a szintvizsgán mentesül az adott tantárgyi vizsga alól. (pl. informatika, földrajz) Azonban az előrehozott érettségivel együtt az 5 tantárgyi vizsgának meg kell lennie. 5

6 A vizsga követelménye az érettségi vizsga anyagából az adott évfolyamig elvégzett tananyag. A vizsga tematikáját a szaktanárok /munkaközösségek/ határozzák meg és teszik közzé az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően. A kihirdetés határideje: a téli szünet előtti hét. A vizsga időpontját a tanév munkatervének esemény- és rendezvényterve tartalmazza. /2/A szóbeli vizsgán a tanulók 5-6 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A vizsgázók tételt húznak. Ha a tanuló a szóbeli vizsgán teljes tájékozatlanságot mutat, szóbeli részeredménye elégtelen, póttétel húzására nincs lehetőség. A csak írásbeli vizsgával rendelkező tantárgy (matematika) elégtelen írásbeli esetén a tantárgy vizsgaeredménye elégtelen. /3/A vizsgázó felelete előtt legalább 20 perces gondolkodási időt kap, mely idő alatt felelettervet készíthet. A szóbeli feleletet összefüggő mondatokban, a jegyzetek felhasználásával, szabadon adja elő. Idegen nyelv szóbeli vizsga előtt nincs felkészülési idő. /4/A feleletek közben a vizsgáztató tanár rövid, könnyen érthető kérdésekkel segíthet, amennyiben a tanuló elakad a téma kifejtésében. Ha megállapítható, hogy a tétel anyagával tisztában van, a tanár a feleletet félbeszakíthatja, és kiegészítő kérdéseket tehet fel. A szóbeli vizsga időtartama tantárgyanként 10, legfeljebb 15 perc. /5/A szintvizsga érdemjegy súlyozottan számít az év végi osztályzat meghatározásában. Ha a tanuló jegye és ha a szintvizsga akkor végső év végi az év végén jegye jegye elégtelen elégséges elégséges elégséges elégtelen elégtelen jó jeles jeles Minden más esetben két érdemjegynyi különbség módosít egy osztályzatot, pl.: Ha a tanuló jegye és ha a szintvizsga akkor végső év végi az év végén jegye jegye közepes (lenne) jeles jó (lesz) 6/A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése a vizsganapon, a teljes vizsga befejezése után történik. 6

7 //7/Az oktatási tv. 30. /9/ bekezdése alapján felmentéssel rendelkező tanuló vizsgáztatása és értékelése az érettségi szabályokban rögzítettek alapján történik. Az 5 vizsgatárgy választása rájuk is érvényes. Javító, pótló, és osztályozó vizsga 7. Javító vizsgára kötelezett az a tanuló, aki nem tett eleget a magasabb osztályba lépés feltételeinek és a tantestület ezt határozatával engedélyezte, (legfeljebb 3 tárgy esetén). Pótló vizsga lehetséges, ha a tanuló igazolt ok miatt marad távol a vizsgáról. Pl. szintvizsgáról. Az osztályozó vizsgára bocsátás feltételeit a köznevelési törvény szabályozza. Mindkét vizsga megtartásának időpontja, a bizottság tagjainak megbízása az igazgató hatáskörébe tartozik. Ha a tanuló igazolt hiányzása az első félévben meghaladta a 250 órát, számára a félév lezárása előtt osztályozó vizsgát kell szervezni. Eredményhirdetésre az összes vizsgát követően kerülhet sor. A pótló-, javító és osztályozó vizsga egyes tantárgyainak kötelező vizsgarészeit e szabályzat tartalmazza. A részletes tartalmi követelményeket az iskolatípus kerettanterve tartalmazza, és a továbbhaladás feltétele a kerettantervi minimum. Az osztályozó vizsga követelményei évfolyamonként és tantárgyanként Tanulmányok alatti vizsgák: az osztályozó, javítóvizsgák/, különbözeti, pótló, és iskolánkban a helyi tantervünkben szereplő szintvizsga és az ún. beszámoltató vizsga a szakképző iskolában is idetartozik, mely lényegében osztályozó vizsga/. Az osztályozó és javítóvizsga lényegében az éves tananyag elsajátítását hivatott számon kérni, és megállapítani az osztályzatot és hogy a tanuló teljesítette-e a továbbhaladás feltételeit. A vizsgákat ún.vizsgarészek szerint szervezzük: írásbeli, szóbeli és gyakorlati részek alkotják a vizsgát. Tantárgyankénti felsorolását lásd a fejezet végén található táblázatban. Írásbeli vizsgákon minden tantárgyból a tanév kerettantervben meghatározott tematikai egységeiből összeállított 60 perces dolgozatot old meg a tanuló. Az ismereteket és képességeket, készségeket felmérő mérőeszközt %-osan kell értékelni és jegyre váltani. Szóbeli vizsgákon a tanuló a tanév kerettantervben meghatározott tematikai egységeiből összeállított tételsorból tételt húz. 30 perc felkészülési idő illeti meg a tétel kifejtéséhez szükséges -tanár által biztosított- segédeszköz felhasználásával. Teljes tájékozatlanság esetén egy alkalommal az elnök póttételt húzat. A szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. Az értékelés %-osan történik, melynek alapján az osztályzatot számítjuk, tehát elégtelen elégséges közepes jó jeles 7

8 A tanuló továbbhaladásának feltétele: Az írásbeli és szóbeli vizsgarészek összesített eredményének 30%-osnak kell lennie. A csak egy vizsgarészből álló tantárgyak esetében, így pl. matematikából is, mely csak írásbeli vizsgarészből áll, 30% a továbbhaladás feltétele. A szintvizsga tartalmi-pedagógiai céljai jelentősen eltérnek a többi vizsgától: az érettségi vizsga mintájára szervezett helyi vizsga célja az érettségi tárgyak tananyagának félidőben történő számonkérése és a vizsgakörülmények gyakoroltatása. Ennek megfelelően a vizsgarészek tartalmi-formai követelményeit az érettségi vizsgaszabályzat általános és részletes követelményeihez igazítjuk. A mérőeszközök és a szóbeli tételek összeállítása is az érettségi vizsgarészek előírásai szerint történik. A vizsgarészek körülményei abban térnek csak el a fentiektől, hogy matematikából az egyetlen vizsgarészre tekintettel a dolgozat megírásának ideje 120 perc. A tanulók az adott tanév decemberében a téli szünet előtt megismerik a vizsga témaköreit, írásbeli vizsgát az adott év májusában tesznek /az órarendhez igazodva/, szóbeli vizsgát pedig júniusban, előre meghirdetett napokon. A tanulók 5 tárgyból jelentkeznek osztályfőnöküknél a szintvizsgára a szakközépiskola 10.,,gimnázium 11. évfolyamán minden év februárjának végéig. Az értékelés %-osan történik, melynek alapján az osztályzatot számítjuk, tehát elégtelen elégséges közepes jó jeles A szakközépiskola 10. gimnázium 11. évfolyamának végén az éves osztályzat és a szintvizsga eredménye előírt szabályok szerint együttesen határozzák meg a tanuló végső, és a bizonyítványba bekerülő jegyét./ Ld. az iskola Vizsgaszabályzatát./ Ezeken az évfolyamokon a továbbhaladás feltétele a szintvizsga teljesítése. Vegyes rendelkezések 8. /1/Az itt nem szabályozott kérdésekben a köznevelésről szóló évi CXC. törvény, 20/2012/ 64,65,66, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.(VI. 13.) Korm. rend., a 16/1994. (VII. 8.) MKM sz. rendelet és a 2/1996. sz. (II. 19. MKM) rendeletben megfogalmazott módosítás, valamint a 65, 72, 73. sz. melléklet alapján, a 16/1994.(VII.8.)MKM sz. rendelet melléklete 57. sorszáma alatt kiadott táncos Szakképesítés szakmai /vizsgáztatási/ követelményei, valamint az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 24/1997.(VI.5.)MKM - rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az alább felsorolt vizsgák közül az állami vizsga bizottság tagjait, az azokban résztvevő pedagógusokat díjazzuk a törvényben meghatározott módon. A helyi vizsgák közül a szintvizsga résztvevői részesülnek díjazásban az érettségi díjazásának 50 %-os mértékéig. /2/A szabályzat tartalmát az osztályfőnökök kötelesek ismertetni a tanulókkal. 8

9 Pótló-, javító és osztályozó vizsga tantárgyankénti vizsgarészei Sorszám/ tantárgy írásbeli gyakorlati szóbeli 1 magyar nyelv és irodalom x X 2 matematika x 3 történelem és társadalomismeret x X 4 angol nyelv x x 5 német nyelv x x 6 francia nyelv x x 7 fizika x x 8 kémia x x 9 biológia x x 10 földrajz x x 11 folklórismeret x 12 etika x 13 filozófia x 14 informatika x x 15 testnevelés x x 16 ének-zene x X 17 népzene x X 18 rajz X 19 betűrajz X 20 ábrázoló geometria X 21 művészettörténet x X 22 rajz és vizuális kultúra X x 23 médiaismeret x X 24 szakmai elmélet x X 25 szakmai gyakorlat (kerámia, textilműves) x 26 anyagismeret textilrajzoló x x 27 technológia x x 28 modellszerkesztés x 29 viselettörténet x 30 tervezés x 31 szabás varrás gyakorlat x x 32 néptánc gyakorlat X 33 balett X x 34 társastánc X 35 néptánc elméleti tárgyak X 36 kinetográfia x 37 tánctörténet x 38 tánc és dráma x 39 művészetek x 40 kreatív tervezés x x 41 kommunikáció x 9

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 vizsgaszabályzata A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző

Részletesebben

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából)

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. (3) bek. szerint 8.1. A tanulmányok alatti vizsga A tanulmányok alatti vizsga

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata I. Fogalom meghatározás és a vizsgafajták szabályai A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben

Részletesebben

Belső vizsgaszabályzat a 7. (nyelvi előkészítő osztály), a 8., 9. (nyelvi előkészítő osztály illetve a 9.C osztály), a 10. és 11.

Belső vizsgaszabályzat a 7. (nyelvi előkészítő osztály), a 8., 9. (nyelvi előkészítő osztály illetve a 9.C osztály), a 10. és 11. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. Belső vizsgaszabályzat a 7. (nyelvi előkészítő osztály), a 8., 9. (nyelvi előkészítő osztály illetve a 9.C osztály), a 10. és 11. évfolyam

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT

XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT 2.6.2.6 XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT Az Intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák rendje

Tanulmányok alatti vizsgák rendje Tanulmányok alatti vizsgák rendje A vizsgarend jogi keretét a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND Melléklet. A BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁINAK SZABÁLYZATA 9 13.

BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND Melléklet. A BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁINAK SZABÁLYZATA 9 13. BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND Melléklet A BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁINAK SZABÁLYZATA 9 13. évfolyam Ez a helyi vizsgaszabályzat nem tartalmazza az állami (érettségi)

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

-1- Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

-1- Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje -1- Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje -2- -3- Tanulmányok alatti vizsgák szabályai A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: Budapest, Erdélyi u. 6-8.

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: Budapest, Erdélyi u. 6-8. A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ vizsgaszabályzata az 1993.évi LXXIX.törvény és 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet valamint a 24/1997. (VI.5.) MKM rendelet alapján készült. A 1993.

Részletesebben

BUDAPEST I. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135. TEL./FAX:

BUDAPEST I. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135. TEL./FAX: BUDAPEST I. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135. TEL./FAX: 375-2282 OM azonosító: 035344 Tagozatkód: 08 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu Honlap: www.kosztolanyigimnazium.hu

Részletesebben

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat jogi kerete: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok Budapest, 2012. szeptember 24. Sándorné Csikós Mária igazgató A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

Kandó Kálmán Szakképző Iskola. Vizsgaszabályzat. Készítette: dr. Tóth István igazgató. Tatabánya, szeptember 03.

Kandó Kálmán Szakképző Iskola. Vizsgaszabályzat. Készítette: dr. Tóth István igazgató. Tatabánya, szeptember 03. Kandó Kálmán Szakképző Iskola Vizsgaszabályzat Tatabánya, 2012. szeptember 03. Készítette: dr. Tóth István igazgató Készült a 20/2012. EMMI rendelet alapján A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye

Részletesebben

A KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA V I Z S G A S Z A B Á L Y Z A T A a 8. évfolyam záróvizsgáira Jóváhagyta: orony Attiláné igazgató 1 Az intézményben az elfogadott Pedagógiai Programban foglaltak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások A 2016. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások Vonatkozó jogszabályok az érettségi vizsgára való felkészüléshez 100/1997. Kormányrendelet (Vizsgaszabályzat)

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2015/2016. tanév

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2015/2016. tanév Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2015/2016. tanév Általános tudnivalók Megjelenés: - Kezdés előtt legalább fél órával - Egyenruhában Terembeosztás: - Bejáratnál - Tanterem ajtaján Általános tudnivalók

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

(jogszabálytervezet, amelynek a Magyar Közlönyben való megjelenése hamarosan várható)

(jogszabálytervezet, amelynek a Magyar Közlönyben való megjelenése hamarosan várható) A 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása (jogszabálytervezet, amelynek a Magyar

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től Vizsgaszabályzat Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Érvényes: 2011. január 1-től Az Intézmény vizsgaszabályzata a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vizsgáinak

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

A független vizsgabizottságok működésével kapcsolatos tudnivalók

A független vizsgabizottságok működésével kapcsolatos tudnivalók A független vizsgabizottságok működésével kapcsolatos tudnivalók Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 46. (6) bekezdés m)

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

2014. 03. 12. A 2014. 03. 17-18. A

2014. 03. 12. A 2014. 03. 17-18. A Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: A kérdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2016. május-júniusi vizsgaidőszakról 2016. március 23. Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2016 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2016/2017.

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2013/2014. tanév

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2013/2014. tanév Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2013/2014. tanév Általános tudnivalók Megjelenés: - Kezdés előtt legalább fél órával - Egyenruhában Terembeosztás: - Bejáratnál - Tanterem ajtaján Általános tudnivalók

Részletesebben

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A JAVÍTÓVIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. A javítóvizsgán számon

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740 ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK Tálas Valéria igazgatóhelyettes vali@begart.hu 20/3393740 JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALOM: A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 2. Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei 2.1. Ki bocsátható érettségi vizsgára 2.2. Mire

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2014/2015 tanév

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2014/2015 tanév Dunaferr Szakközép- és Szakiskola, 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2; OM azonosító: 030213, Telefon: 06 (25) 413-842, web: www.dunaferriskola.hu Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2014/2015 tanév Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Jelentkezem! Szülői tájékoztató január 12.

Jelentkezem! Szülői tájékoztató január 12. Jelentkezem! Szülői tájékoztató 2017. január 12. Amit körbejárunk Fakultációk Osztályozóvizsgák Érettségi vizsga Felvételi Fakultáljunk 11-12. évfolyam A, B, C sáv 10.évfolyam: informatika Jelentkezés

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben