Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret"

Átírás

1 Ingyenes városi lap XXV. évfolyam, 7. szám április 9. Ülésezett a közgyűlés 2 3. oldal Örömzene határok nélkül 11. oldal Mesélő múzeum 12. oldal Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret Több mint két éve elkészült a Csabagyöngye, majd a Szent István tér, és jelenleg megint bontás, csövek, építkezések vannak a belváros több pontján is. A mostani kellemetlenségekért cserébe azonban olyan lesz a belvárosunk, amelyre mindnyájan büszkék lehetünk, amely igazán irigylésre méltó mondta Hanó Miklós alpolgármester a belváros-rehabilitáció második ütemének fejlesztéseirôl és a hozzá kapcsolódó programokról szóló tájékoztatón. A belváros-rehabilitáció második üteme tartalmazza az Andrássy út, a Korzó tér éskörnyéke fejlesztését, a Knézich utca burkolását, a Szabadság tér szám alattiirodaépület udvarának és a Nagy Imre térnek a rendbetételét, valamint a Csaba utcaigyalogos- és kerékpáros- felületek kialakítását. A megvalósításban az önkormányzati, Békéscsabai Városfejlesztési Kft. mellett három vállalkozás vesz részt konzorciumipartnerként, a Csaba Center Szerviz Kft., a Szökôkút Kft. és az Építészeti és Mérnöki Mûhely Kft. Az elôzô városvezetésrendkívül sikeres pályázatának eredményeként indult elez a 814 milliós beruházás. Jelenleg a belváros többpontján is dolgoznak, köszönet a békéscsabaiaknak, hogy türelemmel viselik a munkát, amelynek köszönhetôen kulturáltabb, komfortosabb, szebb lesz környezetünk mondta Szarvas Péter polgármester. Hanó Miklós emlékeztetettarra, hogy a 814 milliós beruházásból a városra esô 653 milliós rész 100 százalékos támogatással valósul meg (a konzorciumi partnereknél a támogatottság százalékos). Hozzátette azt is, hogyaz egész várost szeretnék fejleszteni, a 2020-ig tartó uniósköltségvetési idôszakban erretöbb területen is lesz mód. Kiss Tibor alpolgármesterelárulta, hogy a Korzó tériszökôkút környékére terveznek egy köztéri mûalkotástis. Szeretnék elérni továbbá, hogy a Mednyánszky és a Gyóni Géza utca kopófelületétis felújítsák, erre forrást keresnek. Bíró Csaba arról beszélt, hogy a fejlesztések nyománátlátható, szép közösségi te- rek jönnek létre. Aktuális munkák a belvárosban Tóthné Svecz Valéria, a városfejlesztési kft. ügyvezetôjebeszámolt arról, hol tart jelenleg a beruházás. Elmondta, hogy a Csaba Center elôttiszakaszon is megkezdôdtek a járdaburkolat rekonstrukciós munkái, április elsôhetében kezdik a szegélyépítést. A Gyóni Géza utcaés Mednyánszky utca közöttiszakaszon hátravan még az Az egyetlen éjszaka alatt írt darabokat be is mutatták a bábos hétvégén Szarvas Péter: Köszönet a békéscsabaiaknak, hogy türelemmel viselik a belvárosban folyó munkát informatikai kábelek aknáinak szintbe emelése. A munkák készültsége meghaladta a 25 százalékot, június közepérekell befejezni a felújítást. A Korzó téren megkezdôdtek a burkolatrekonstrukciósmunkák, a Mednyánszky utcafelôli járda és kapcsolódóparkolók kiselemes burkolata elkészült. A téren készül a burkolat alapréteg, és folyika szökôkút épületgépészetiés szerkezeti felújítása is. A növénykazetták új határolóvonala már mindenütt kirajzolódik, elkészültek azülôfalak betonszerkezetei. A húsvét utáni héten kezdikmeg a téren a burkolólapokelhelyezését, egyidejûleg a kávézó melletti területen elbontják a terasz helyén lévôburkolatokat is. Folytatják a Mednyánszky utca tér felôliparkolóinak kialakítását. Azivóvízminôség-javító programkeretében a Mednyánszkyutcán az Andrássy úti keresztezôdéstôl ivóvízvezeték-cserét is végeznek, a munkáraáprilis között kerül sor, ebben az idôszakban itt teljes útlezárásra lehet számítani. A zsûri elnöke Tarján Tamás József Attila-díjas irodalomtörténész, dramaturg volt, munkáját dr. Elek Tibor irodalomtörté- nész, a Bárka fôszerkesztôje, Zalán Tibor, a Jókai színházdramaturgja, Kiszely Ágnes, akecskeméti Ciróka Bábszínházigazgatója és Túriné Kovács Márta, a polgármesteri hivataloktatási, közmûvelôdési osztályának vezetôje segítette. Ahárom rendezô Csató Kata, Kovács Petra Eszter és Antal A Knézich Károly utcánfolyamatban vannak az útépítési és járdaépítési munkák. A járda építését az utcakeleti oldalán kezdték meg. A Szabadság tér számalatti hivatali épület ügyfélszolgálati udvarán már elkészült a csapadékvíz-vezetékés a közvilágítás, az ivóvízvezeték felújítási munkái, valamint a posta parkolójávalszembeni parkolóhelyek, útfelületek kisebb sávok kihagyásával. A helyszínen megkezdôdött a növénytelepítésis. A Békéscsabai Napsugár Bábszínház március 26. és 29. között rendezte meg a II. Bábos Drámaíró Versenyt. Március 26-án, csütörtökön este, a Békés Megyei Hírlap aznapi számának cikkei közül húzták ki azt az egyet Hagyomány lett már a cseppnyi önbizalomból, amelynek címébôl kiindulva, három író egyetlen éjszaka alatt írt egy-egy darabot, és ezeket vasárnap be is mutatták a közönségnek. Attila, a három szerzô Bertóti Johanna, Kolozsi Angéla és Szabó Attila volt. A versenyben a Napsugár mellett a debreceni Vojtina Bábszínház, valamint a szegedi Kövér Béla Bábszínházvett részt. Mindegyik csapatnak tagja volt a csabai Jókaiszínház egy-egy mûvésze is. A nyilvános próbák péntekendélelôtt kezdôdtek, a kész produkciókat a közönség vasárnap délután láthatta az Ibsen A Csaba utcában a csapadékvíz-vezeték felújításimunkáit végzik a bontásokkalpárhuzamosan. A Nagy Imretéren a bontásokat követôenelkészült a csapadékvíz-vezeték, valamint a közvilágításiés informatikai kábelek védôcsövezése. A növénykazettákalapozását végzik, illetve a burkolati alépítmény készül. A Csaba utcán az ivóvízminôség-javító program keretébenkerült sor a vezeték cseréjére. Folytatás az 5. oldalon négynapos bábünnep a ii. Bábos Drámaíró Versenyen Szabó Attila: Gyôzô és a Koffertigrisek címû darabja lett a gyôztes Stúdiószínházban, ahol azeredményeket is kihirdették. A zsûri döntése alapján Szabó Attila: Gyôzô és a Koffertigrisekcímû darabja lett a versenygyôztese. A legjobb rendezésért járó elismerést Antal Attila vehette át Kolozsi Angéla Lomtalanítás címû darabjánakrendezéséért. A legjobb férfiszínész elismerését Mészáros Mihály nyerte el, a legjobb nôiszínész Szôts Orsi, a legjobbíró Szabó Attila lett. A legjobbdramaturgiájú darab szerzôikülöndíját Kolozsi Angéla kapta, a legizgalmasabb karakterpedig Presits Tamás volt. A közönség által legjobbnak ítéltelôadás A Cseppnyi Önbizalom kútja lett. Vándor Andrea

2 2 Csabai Mérleg Visszatekintés a közgyûlésre A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl A képviselô-testület március 26-án tartotta soron következô ülését. A közgyûlést követôen Szarvas Péter polgármester és a pártok képviselôi mondták el véleményüket a legfontosabb döntésekrôl. Szarvas Péter: Nem elég kiérlelt a médiacentrum terve Szarvas Péter polgármester közgyûlés utáni tájékoztatóján egyebek mellett megindokolta, miért nem támogatta a médiacentrum jelenlegi tervezetét, illetve azt, hogy a téli hómentesítési munkákat 10 évre egy vállalkozónak adja a város. A 8 órán át tartó, 33 napirendi pontot érintô közgyûlés témái közül a polgármester kiemelte, hogy egy törvényi szabályozás okán a Csabagyöngye Kulturális Központ Szarvas Péter és a Békés Megyei Könyvtár esetében a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására létre kell hozni a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központot. Ugyancsak fontos, hogy a város 445 millió forintot igényel az önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására vonatkozó pályázaton, és 30 milliót a rendkívüli szociális támogatások pályázatán. Az egykori Patyolat kármentesítésérôl szóló tájékoztató kapcsán a polgármester kijelentette: az anyag szerint minden a pályázatban elôírtak szerint zajlik, a szakemberek mérései alapján már semmilyen szennyezés nincs a határérték felett. Szarvas Péter támogatja, hogy a város telket ajánljon fel egy esetleges börtönépítéshez, ez ugyanis 250 fônek jelenthet munkalehetôséget, a vállalkozás számára pedig beszállítói megbízásokat. Nem értett viszont egyet a polgármester azzal, hogy a városüzemeltetési feladatok között a téli hómentesítésre 10 éves szerzôdést kössön a város, mert ezzel indokolatlanul betonoznak be egy vállalkozót a munkára. Nem támogatta a városvezetô a békéscsabai médiacentrumról szóló elôterjesztést sem, mert a véleménye szerint szakmailag nem kellôen kiérlelt, nem mutatja be, mekkora és milyen beruházást igényel, mekkora lesz a mûködtetés költsége és milyen bevételekre számíthat majd az új, városi cég. A bejelentések között esett szó a jaminai ideiglenes mentôállomásról, errôl a polgármester elmondta: fontosnak tartja, sokat dolgoztak eddig is az ügyön, s közel állnak a szerzôdéskötéshez. Fidesz: Közösségi közszolgálati médium létrehozása a cél Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe lelôs szer kesz tõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyom dai elõké s z í té s: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe l e l õ s k i a d ó: B é ké s c s a b a Va g yo n ke ze l õ Z r t., Koz m a J á n o s c é g ve ze t õ. S z e r ke s z t õ s é g : 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1 3. I. em. Te lefon: 20/ Meg jel e n i k ké t h e t e n t e p é l d á ny b a n. A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/ A Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóján a médiacentrum, a börtön céljára felajánlott telek, a vállalkozók támogatása és a gyermekétkeztetés került szóba. Dr. Ferenczi Attila elmondta, hogy a Belügyminisztérium országszerte területfelajánlást kért börtön céljaira, mivel az Európai Unió elmarasztalta Magyarországot a rossz börtönviszonyok miatt. A város a Kétegyházi úti, 4,1 hektáros területet ajánlotta fel, ha a minisztérium úgy dönt, hogy itt építik meg a börtönt, az 250 új munkahelyet jelent Csabán. Szinte minden megyei jogú városban mûködik már médiacentrum. A lakosság egységes, korrekt, közszolgálatiságot biztosító tájékoztatása érdekében, száz százalékban önkormányzati tulajdonú médiacentrum kialakítása a cél Csabán is a Csabai Mérleggel, a hozzá kapcsolódó online felülettel, valamint egy újonnan létrehozandó, közszolgálati városi televízióval. A centrum létrejöttének elsô lépése, a kft. megalapítása történt meg most a közgyûlés hozzájárulásával mondta dr. Ferenczi Attila. A tanácsnok beszélt arról is, hogy április 13. és május 15. között ismét pályázhatnak a vállalkozók a munkahelyteremtést és az eszközbeszerzést segítô városi vállalkozói célelôirányzatra. Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. frissen megválasztott ügyvezetôje elmondta, hogy közösségi, közszolgálati médium létrehozása a cél. A médiacentrum számos pályázatot, forrást céloz meg. Az indulás költségekkel jár, de a kft. például már az eszközbeszerzésre is tud pályázni, a késôbbiekben pedig a cél az önfenntartás lesz. Kiss Tibor elmondta, nagyon fontos, hogy egységes arculattal jelenjen meg a város a lakosság elôtt, és legyen lehetôség a sport, a kultúra, az oktatás és az intézmények változásainak a lekövetésére. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a gyermekétkeztetésben nem emel díjat a város. A kormány az elôzô évinél 5,5 milliárd forinttal többet különített el a tanév közbeni étkezés finanszírozására, ez pedig lehetôvé teszi, hogy 2015-ben a gyerekek jó része tanév közben ingyenesen étkezhessen. Dr. Ferenczi Attila A tájékoztatón elhangzott az is, a frakció kezdeményezte egy életmûdíj létrehozását, hogy egy-egy, a pályáját befejezô, a saját területén kiemelkedô teljesítményt nyújtó embert díjazhasson a város, a többi kitüntetésnél pedig emelték a kitüntethetôk számát. MSZP: Városmarketinget is folytasson a médiacentrum! A jogszabály-értelmezések miatti szünetekkel tarkított ezért pontos, jól megfogalmazott, konszenzusos megoldásokat hozó közgyûlés több olyan határozatot is hozott, amely hosszú távon befolyásolhatja Békéscsaba jövôjét hangzott el az Fülöp Csaba és Miklós Attila MSZP tájékoztatóján. A Békéscsabai Médiacentrum Kft. megalapításával kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy olyan komplex médiavállalkozás álljon az önkormányzat rendelkezésére, amely városmarketing-feladatokat is el tud látni a hírszolgáltatás mellett. Arról nem hozott döntést a testület, hogy milyen eszközökkel, milyen személyi állománnyal, mikor és milyen koncepció alapján kezdi meg mûködését a vállalkozás. A benyújtott és elfogadott módosítási javaslatunk azonban választ adhat a feltett kérdésekre, mert szeptemberre üzleti tervet kell kidolgoznia a médiatársaságnak mondta el Miklós Attila. Fülöp Csaba vélekedése szerint komoly hatástanulmányokkal kell alátámasztani, hogy városunkban börtön épüljön, s az ne csökkentse a lakosok biztonságérzetét. A város gazdasága szempontjából azonban mindenképp hasznos lenne, hogy a beruházás következtében 250 új munkahely létesülne, amelylyel a helyi beszállítók, szolgáltatók is biztos piachoz jutnának. A szociális intézmények által biztosított ételek kiszállítási díjának bevezetését is tartalmazó rendelethez módosító javaslatot nyújt be az MSZP, hogy a közgyûlés áprilisi ülésén tárgyalják újra a rendeletet, a kiszállítási díjat töröljék el és az addig kivetett díjat ami összességben 20 százalékkal növeli az étel árát visszamenôlegesen engedjék el. Végezetül Miklós Attila reményét fejezte ki, hogy Békéscsaba nyer azon a pályázaton, amelynek keretében ötszázmilliós nagyságrendben pályáznak fôleg kommunális fejlesztésekre. Jobbik: A börtön nem rontja a város megítélését A Jobbik közgyûlés utáni tájékoztatóján Szabóné Kocziha Tünde a börtön, valamint a médiacentrum kérdését vette górcsô alá, és beszélt a térítési díjakról is. A képviselô kiemelte: mindnyájunk érdeke, hogy a társadalomra veszélyes Szabóné Kocziha Tünde elemeket legyen hová elzárni. Mint fogalmazott: nem lenne szerencsés, ha a bíróságok azért lennének megengedôbbek a bûnözôkkel szemben, mert nincs elegendô hely a börtönökben. A túlzsúfoltságot csak új börtönök építésével lehet megszüntetni, de ez alatt nem a wellness-börtönöket értem, hanem az emberhez méltó, átlagos körülményeket biztosító intézeteket. Ha Békéscsaba mellett döntenek, a Kétegyházi úton az intézmény nem rontja majd a városképet, a megítélésünket és a biztonságérzetünket sem. Egy szigorúan ôrzött objektum szerintünk sokkal biztonságosabb, mint egy menekülttábor, ezért a magam részérôl azt kértem, késôbb se legyen az intézetbôl menekülttábor. A rabok foglalkoztatására közmunkát javasolt a város, jó lenne, ha a fogvatartottak jövedelmét az intézmény fenntartására fordítanák mondta Szabóné Kocziha Tünde. A médiacentrum létrehozásával kapcsolatban a képviselô kiemelte, hogy a megvalósítást egy komoly hatástanulmánynak kellett volna megelôznie. Szerinte tendencia, hogy üzleti terv és elôzetes kalkuláció nélkül dönt a testület gazdasági társaság alapításáról, kiemelte, hogy ez igen rossz irány. Megkérdôjelezte, hogy ez a terv mennyire szolgálja a lakosság érdekeit, és hangsúlyozta, hogy a Jobbik nem szeretne közpénzbôl Békéscsabán egy Fidesz tévét és Fidesz újságot vagy Fidesz rádiót. Szabóné Kocziha Tünde beszélt arról is, hogy nem emelkednek a térítési díjak az Életfa nyugdíjasházban és a gyermekétkeztetési intézményekben sem. LMP: Még mindig nincs felelôse a talajszennyezésnek Takács Péter, az LMP önkormányzati képviselôje közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján egyebek mellett a városunkban esetleg létesítendô börtönrôl, a médiacentrumról és a Patyolat kármentesítésérôl mondta el véleményét. Takács Péter bízik abban, hogy városunk részesülhet abból a központi költségvetési támogatásból, melyhez pályázat útján juthat hozzá az önkormányzat. Takács Péter Az LMP képviselôje szerint fontos a munkahelyteremtés, ám erre nem egy Békéscsabán létesítendô börtön lehet a megoldás. Épp ezért nem támogatta ezt az elôterjesztést, vélekedése szerint ugyanis inkább a hagyományos iparágakat, így például az élelmiszeripart kellene térségünkben feltámasztani. Az egykori Patyolat területének kármentesítése kapcsán már 2011-ben megállapították, hogy mindössze egy kútból nem javasolt az ivás és öntözés, s akkor a munkák költségét 1,5 milliárd forintra becsülték. Ehhez képest most 3,1 milliárd forint pályázati pénzbôl kármentesítik a területet, a földcsere helyett a szennyezett talaj tisztításával, és a felelôsöket sem nevezte még meg senki indokolta Takács Péter, miért nem tudta elfogadni az errôl szóló tájékoztatót. A városi médiacentrum létrehozásáról szóló szavazásnál is tartózkodott az LMP-s politikus, mint mondta azért, mert véleménye szerint az elôterjesztés nem volt elég megalapozott, sokkal komplexebb elemzést várt volna a döntés-elôkészítés stádiumában. Ugyanakkor üdvözölte és meg is szavazta Takács Péter azt az elôterjesztést, melyben a kitüntetések körének bôvítésérôl döntött a közgyûlés. Végül pedig képviselôi kérdést intézett a polgármesterhez arról, mire költötte a Lencsési lakótelepen tevékenykedô LISZI iroda a pályázaton nyert közel 30 millió forintot. DK: Nem jó ötlet a börtönépítés Csabán Két témában mondta el véleményét a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselôje, Kaposi László a közgyûlést értékelô sajtótájékoztatóján. A közgyûlés azon döntését, miszerint a város telket ajánl fel a Belügyminisztériumnak börtönépítés céljából, a Demokratikus Koalíció aggályosnak tartja. Általában sem támogatjuk az újabb börtönök építését, így Békéscsabán sem Kaposi László tartjuk jó ötletnek. Kül- és belföldi szakértôk is így vélekednek, például a Helsinki Bizottság, illetve a Strasbourgi Bizottság, mely szerint a zsúfoltság enyhítése érdekében csökkenteni kéne a szabadságvesztéssel járó büntetéseket hallhattuk Kaposi Lászlótól, aki arra is emlékeztetett, hogy 2014 elején 18 ezer fogvatartottból 5 ezer volt elôzetes letartóztatásban, és erre nem mindig van szükség. A DK képviselôje szerint a börtön ügye van annyira fajsúlyos, hogy arról érdemes lett volna megkérdezni a békéscsabai lakosságot is. Vélekedése szerint politikai szólam, hogy a 250 új munkahely a helyiek életét könnyítheti, ezeket az állásokat ugyanis bizonyára nem tudnák kizárólag békéscsabaiakkal betölteni. Az építés hozhatna hasznot helyben is, de késôbb például a fogvatartottak munkával való ellátása inkább gondot okozna a városnak, mint elônyöket. A békéscsabai médiacentrummal kapcsolatban a DK hasonló véleményen van, mint Szarvas Péter polgármester. Az támogatható, hogy széles körben mutassák be a helyi eseményeket, ám kérdéses az objektív hírközlés, és az, hogy a pártok mekkora felületet kapnak majd. A tervezetbôl hiányoltuk azokat az adatokat, melyekbôl kiderülne, mennyibe kerül a médiacentrum létrehozása és mûködtetése hangsúlyozta Kaposi László. Gajdács Emese, Mikóczy Erika

3 Csabai Mérleg Visszatekintés a közgyûlésre Börtön Békéscsabán, a Kétegyházi úton? A Belügyminisztérium börtön építésére alkalmas területet keres az ország több területén, térítésmentes felajánlással. Az önkormányzat egy Kétegyházi úti telket bocsátana ingyenesen a rendelkezésükre. Szarvas Péter a közgyûlésen elmondta, hogy a Belügyminisztérium, a börtönök zsúfoltságának csökkentése miatt, büntetés-végrehajtási intézetek építését tervezi. A tervek szerint a kialakítandó börtönben minimum 500 fogvatartottat helyeznének el, és a mûködtetés mintegy 250 új munkahelyet jelentene. Szabóné Kocziha Tünde elmondta, valóban kellenek börtönök, az ô elvárása, hogy önfenntartó legyen, és hogy a késôbbiekben ne minôsítsék át menekülttáborrá. Takács Péter szerint inkább az innovatív iparágakat kellene fejleszteni, és például a hûtôház újraindításával lehetne új munkahelyeket teremteni. Kaposi László sem Jó hír, hogy a gyermekétkeztetésnél a nyersanyagköltség a 2014-es szinten maradt, ezért a térítési díj nem változik ben. Az önkormányzatnak 1430 Ft/nap intézményi gondozási díj megállapítására lenne lehetôsége a bölcsôdékben, ám a közgyûlés döntése szerint ezt továbbra is mellôzik a csabai intézményekben. Elôzetesen megvizsgálták a börtönprojektben gondolkodna a munkahelyteremtéssel kapcsolatban. Fülöp Csaba megemlítette, hogy helyi szolgáltatók, beszállítók tudnának üzleti kapcsolatba kerülni ezzel az objektummal. Hanó Miklós hozzátette, hogy itt nem a legkeményebb bûnözôk lennének. A közgyûlés többsége végül hozzájárult, hogy a Kétegyházi úton, egészen kint, a kutyamenhely mellett található, négyzetméteres területet ajánlják fel térítésmentesen az államnak börtönépítés céljára. A Belügyminisztérium a késôbbiekben dönt arról, hogy mely települések felajánlásait fogadják el, végül hol építenek börtönt. A közgyûlés többsége elfogadta, hogy telket ajánljon a város Egy januárban életbe lépett törvényi módosítás szerint a gazdasági szervezet feladatait, ha az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a száz fôt nem éri el, az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. Ennek megfelelôen a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár esetében a két intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására új költségvetési szerv alapításáról, a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ létrehozásáról döntött a testület. Az új intézményhez a két költségvetési szervbôl kerülnek át egyes gazdasági feladatok a foglalkoztatotti létszámmal együtt. Felmerült az is, hogy a kulturális ellátó központ gondozási díj bevezetésének következtében várható hatásokat, s ezeket mérlegelve döntött úgy a testület, hogy nem terheli egy ilyen kiadással a fiatal családokat. A Gyermekek Átmeneti Otthonának térítési díját a ben alkalmazott intézményi térítési díjnak megfelelô öszszegben (2000 Ft/nap, Ft/hó), a Családok Átmeneti Otthona térítési díját pedig a Médiacentrum Békéscsabán A mûködés modelljét szeptemberre kell kidolgozni A lakosság átfogó, sokrétû, egységes, közszolgálatiságot biztosító tájékoztatása érdekében, száz százalékban önkormányzati tulajdonú, több médiaegységet egymásra építô médiacentrum létrehozásáról, és annak elsô, hivatalos lépéseként, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. megalapításáról döntött a közgyûlés. A médiacentrum része lesz a Csabai Mérleg a hozzá kapcsolódó online felülettel (www.csabaimerleg. hu), valamint egy újonnan létrehozandó, közszolgálati városi televízió. A médiacentrum független, objektív médiaszereplô kíván lenni, kiemelten a békéscsabai eseményeket dolgozza majd fel, exkluzív, friss hírekkel, információkkal ellátva a nézôket, olvasókat. Emellett a megye településein élô polgárok tájékoztatását is elô kívánja segíteni, szoros együttmûködésben Békés Megye Önkormányzatával, a Békés Megyei Kormányhivatallal és a településével. Szarvas Péter a közgyûlésen elmondta, megfelelônek tartja a tájékoztatást a jelenlegi médiára alapozva, és kiemelte, hogy kidolgozottabb koncepcióra volna szükség, hisz az új tévé, a médiacentrum indulásához, az eszközök beszerzéséhez Kulturális ellátó központ A könyvtár és a CsaKK gazdasági feladatait egy központ látja el a múzeum ilyen jellegû feladatait is el tudná látni a késôbbiekben. A Százszorszép Mûvészeti Bázisóvodában mûködik egy ötfôs gazdasági szervezet, amely ellátja még további nyolc intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait. Mivel a gazdasági szervezet által pénzügyileg ellátott kilenc intézmény közül az Egészségügyi Alapellátási Intézmény létszáma haladja meg a száz fôt, a gazdasági szervezetet ezen intézményhez csatolják. Nem drágul a gyermekétkeztetés 2014-ben alkalmazott intézményi térítési díjhoz képest jelentôsen ( Ft/hó) alacsonyabb összegben határozták meg. A képviselôk közül többen, így dr. Kerekes Attila és Takács Péter is azon a véleményen volt, érdemes lenne megvizsgálni, hogy a város visszavegye a most kistérségi feladatkörben lévô szociális tevékenységeket. Az alapítást illetôen eltértek az álláspontok sok pénz kell. Miklós Attila úgy vélte, a médiacentrum városmarketing feladatokat is elláthat majd. Hanó Miklós kiemelte, hogy a as uniós költségvetési idôszakban sok fejlesztés várható, a beruházások kommunikációját a városi médiacentrum végezné, így ezek a források is itt maradnának. Hozzátette, fontos megalapítani a céget, hogy részt vehessen a pályázatokon. Kiemelte azt is, hogy a meglévô külsô médiát is támogatná a város a médiacentrum mellett. Fülöp Csaba és Szabóné Kocziha Tünde megfelelô szakmai és üzleti terv mellett támogathatónak tartotta a médiacentrum elképzelését. Szinte minden megyei jogú városban mûködik már médiacentrum. Takács Péter hiányolta a külsô példát: máshol hogyan és milyen költséggel mûködnek a hasonló centrumok. Dr. Ferenczi Attila beszélt arról, hogy egy olyan médiacentrumot szeretnének létrehozni, amely hosszú távon önfenntartó, és minél szélesebb lakossági körhöz minél szélesebb körû információt juttat el. A tanácsnok javaslata alapján a közgyûlés a kft. ügyvezetôjének Opauszki Zoltánt, a felügyelôbizottság tagjainak pedig díjazás nélkül Kutyej Pált, Herczeg Tamást és Miklós Attilát választotta meg. Döntöttek továbbá arról is, hogy a médiacentrum mûködésének részletesen kidolgozott modelljét szeptember végéig kell a testület elé terjeszteni, a centrum várhatóan jövô januárban kezdené meg mûködését. Volt Patyolat: tájékoztató a kármentesítésrôl Tájékoztatást kapott a közgyûlés a volt Patyolat vállalat területén folyamatban lévô kármentesítésrôl. A Békés Megyei Patyolat Vállalat 1973-ban kezdte meg tevékenységét a Vandháti út 1. szám alatti, mintegy nyolcezer négyzetméteres területen. A munka során keletkezett úgynevezett persárt amely még tartalmazott vegyszert 1985 óta a telephelyen helyezték el. A nem megfelelôen tárolt anyag a talajba jutott. A Patyolat 1991 végéig fogadott beszállított anyagokat, majd megkezdôdött a cég felszámolása, amely 1995-ig tartott ban elszállították onnan a persárt és valamennyi földet is. Mivel a cég jogutód nélkül megszûnt, a kármentesítés állami feladat lett, amelyet 2006-ban a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kapott meg. A szennyezés felszámolása érdekében az évek során több intézkedést hoztak, több beavatkozást végeztek. A vízügyi igazgatóság 2009-ben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a kármentesítés eredményes befejezéséhez. A hárommilliárd forintos összköltségvetésû uniós projekt keretében elbontották a terület feletti épületeket, teljes talajcserét végeznek, valamint elemi vasoldattal kezelik a talajt. A kármentesítésbôl még hátravan a munkagödörbôl fennmaradó szennyezett talaj kitermelése, elszállítása, a talaj nanovasreagens hozzákeveréssel történô mentesítése, a munkagödör megfelelô kezelése, oda a megtisztított föld visszatöltése és a gödör lefedése. 3 Belvárosi parkolóház A Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztô és Üzemeltetô Kft. mûködéséhez elsôsorban a felvett hitel kamatainak és a tôke törlesztéseinek kifizetéséhez további külsô források bevonása szükséges. Az önkormányzat a kft. részére, a évi költségvetésrôl szóló rendelet parkolóházzal kapcsolatos elszámolások elôirányzatában meghatározott mértékû, 24 milliós forrást biztosít. A közgyûlés felkérte Nagy Ferenc alpolgármestert, tárgyaljon a parkolóházzal arról, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak cserébe felajánlani. Pályázunk Békéscsaba önkormányzata pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó pályázati kiírásra. Az igényelt támogatás óvodai feladatok ellátására 10 millió; iskolamûködtetési feladatok ellátására 100 millió; gyermekétkeztetési feladatok ellátására 20 millió; településüzemeltetési feladatok ellátására 300 millió; egészségügyi alapellátásra 15 millió forint. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására vonatkozó pályázati kiírásra is, itt az igényelt támogatás összege 30 millió forint. Jaminai mentô Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes tanácsnok a közgyûlésen a polgármesterhez intézett kérdést: Mikor lesz végre ideiglenes mentôállomás Jaminában? A képviselô nehezményezte, hogy az ügyben érdemi változás még mindig nem történt. Szarvas Péter polgármester válaszában nyomatékosította: ô is fontosnak tartja ezt a kérdést, dolgozott is már kollégáival az ügyön, s éppen a napokban tárgyal majd a beruházó képviselôivel arról, vállalják-e a mentô költségeit. Támogatások A közgyûlés jóváhagyta, hogy együttmûködési megállapodás szülessen a város és a Vasutas, a Szlovák Kultúra Háza, a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület, a TIT Körösök Vidéke Egyesülete és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület között. A Szólótánc Fesztivál megrendezését forinttal, a Balassi Táncegyüttes mûködését, táncházak rendezését forinttal támogatja a város. Az oldalt írta: Mikóczy Erika és Gajdács Emese

4 4 Csabai Mérleg Programajánló április A Magyar Családterápiás Egyesület XXIX. Vándorgyûlése a Csabagyöngye Kulturális Központbanáprilis 16 án 18 órától Pokoli Történetek Angyali Történetek, avagy két óra alatta Föld körül Vujity Tvrtkoval a Csabagyöngye Kulturális Központban április 17 én 21 órától Magyar Rhapsody Project az Elefánt klubban április 18 án 10 órától Bohóciskola a Csabai Színistúdió zenés mûsora a CsaKK-ban április 18 án 10 órától Egészségnap a CsaKK-ban április 18. május 31. XXXVII. Városi Gyermekrajz Kiállítása Munkácsy Mihály Múzeumbanáprilis 18 án 9 órától Csigabiga Bababörze a Csabagyöngye Kulturális Központban április 18 án 19 órától Guzsalyas Táncház a Csabagyöngye Kulturális Központban április 20 án 14 és 18 órától Ádámok és Évák Ünnepe Arany balladák a Békéscsabai Jókai Színházbanáprilis 20 án 18 órától Kortárs magyar írók sorozat Vendég: Szabó T. Anna a Békéscsabai Jókai Színházban április 21 én 16 órától Képrôl képre 15. Munkácsy Mihály: Türr István tábornok arcképe elôadás a Munkácsy Emlékházban április 22 én 19 órakor Nyitott Akadémia: Buda László elôadása a Csabagyöngye Kulturális Központban április 23 án 19 órától Virsky Ukrán Állami Népi Együttes (Közép-európai turné) a Csabagyöngye Kulturális Központban Hirdessen a Csabai Mérlegben! kéthetente háztartásba juttatjuk el üzenetét. a Helyi téma nélkül jelenünk meg Mint láthatják, már másodikalkalommal a Helyi Téma melléklete nélkül jelent meg a Csabai Mérleg. Szerkesztôségünk a hírekbôl korábban értesült arról, hogy csôd közelihelyzetbe került a Helyi Téma, de egy ideig úgy tûnt, talánfolytatni tudják a munkát. Március végén azonban a Csabai Munkácsy Emlékház április 10., péntek 11: Kiállításmegnyitó és beszélgetés Kligl Sándor Munkácsydíjas szobrászmûvésszel április 21., kedd 16: Képrôl képre 15. Munkácsy Mihály: Türr István tábornokarcképe április 28., 29., 30., kedd, szerda, csütörtök: Rendhagyó történelemórakérhetô: Békéscsaba az I. világháborúban a román megszállás évfordulóján. Elôadó: Szalay Ágnes történész Jaminai Közösségi Ház április 9., csütörtök 15 18: Ízvadász Fôzôklub április 10., péntek 16: Kezdô varrótanfolyam április 11., szombat 15 18: Népi díszítômûvész hímzôkör foglalkozása április 12., vasárnap 8 12: Jaminai Gyerek és Babaruha Börze április 13., hétfô 16 18: Stark Adolf Kertbarátkör összejövetele április 14. (kedd) : Varázsmezô Kreatív Kézmûves Klub április 14., kedd 17 19: Kung Fu április 15., szerda : Jógakezdô tanfolyam április 17., kedd 15 18: Ízvadász Fôzôklub április 21., kedd 10 11: Varázsmezô Kreatív Kézmûves Klub április 21., kedd 17 19: Kung Fu április 22., szerda : Jóga kezdô tanfolyam április 23., csütörtök 15 18: Ízvadász Fôzôklub április 24., péntek 16: Kreatív ötletverseny április 25., szombat 9: Kreatív ötletverseny Mérleggel is közölte a Helyi Téma kiadója, hogy gazdaságilag ellehetetlenültek, így ajövôben nem tudják biztosítani a szolgáltatásokat. A Csabai Mérleg tehát a továbbiakban a Helyi Téma melléklete nélkül jelenik meg, de egyre több békéscsabaihírrel, információval. A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI Minden szerdán 13 17: Nyugdíjasklub Minden csütörtökön 16 17: Nefelejcs népdalkör Minden vasárnap 9 12: Újforrás Baptista Gyülekezet állandó közösségek, csoportok: Minden hétfôn 9 10: Gerinctorna Minden hétfôn és csütörtökön : Alakformáló torna Arany János Mûvelôdési Ház, Mezômegyer április 10., péntek 15: Kézimunkaklub Ledzényi Pálné vezetésével április 10., péntek 18: Körösvár csillagai, Born Gergely elôadása a Megyeri Teaházban. április 16., csütörtök 10: Baba-mamaklub Balogh Edit védônô vezetésével április 24., péntek 14: Diószegi Eszter grafikai kiállításának megnyitója április 25., szombat 10: Szent György-napi sárkányeregetés éssárkánykészítés 10: Sárkány készítése papírból ésterményekbôl, lángoskóstolás 14: dobolás a mezômegyeri ôsgyepen a Tûz-kör Dobkör dobosaival 14.30: Sárkánytojás keresés 15: Sárkányeregetés a mezômegyeriôsgyepen állandó programjaink, közösségeink, klubjaink foglalkozásainak idôpontjai: Hétfôn: biliárdklub 11 18, gerinctorna 18 19, karate Kedden: alakformáló torna Szerdán: népdalkör Bukvai Istvánné vezetésével 13 14; Mezômegyeri Nyugdíjasklub 14 16; biliárdklub 11 18; Zumba ; Körösök Völgye Vitézi Bandérium minden második héten szerdán és szombaton Csütörtökön: hagyományôrzô klub 13 16; karate Pénteken: alakformáló torna A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/ CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. Tel.: 66/ MESEHÁZ 5600 Békéscsaba, Békési út Tel.: 66/ , KÖLTéSZET NAPJA április 11., szombat 16 óra Születtem, elvegyültem és kiváltam címmelverses, zenés összeállítás József Attila életérôl a Jókai színház mûvészeinekközremûködésével a Lencsési Pódium Estek Sorozat keretében. Fellép: Tege Antal, Fehér Tímea, Liszi Melinda, kísér Lovas Gábor. Az elôadást József Attila Lencsési úti szobrának közös megkoszorúzása követi. A költô életútját, munkásságát méltatja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Közremûködnek a Kemény Gitárklub tagjai. KIáLLÍTáS április 17., péntek 17 óra Demény István szolnoki fotográfus A Galápagos szigetek élôvilága címû kiállításának megnyitója. Megnyitja Katona Péter, a Már- vány Fotómûhely vezetôje. Megtekinthetô május 6-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. ISMERETTERJESZTÔ ELÔADáSOK április 13., hétfô 16 óra Ôszibarack- és szôlômetszési bemutató dr. Sicz György kertészmérnök gyümölcsöskertjében (Csanádapácai út melletti kertek). április 20., hétfô óra Spanyol tájak Valencia. Dr. Kertész János nyugalmazott fôtanácsos vetítéssel egybekötött elôadása a Nyugdíjasklubban. ELSÔ BéKéSCSABAI FOTÓBÖRZE április 25., szombat 9 tôl 12 óráig Az érdeklôdôk és a résztvevôk a fotózáshoz kapcsolódó technikai eszközöket és kellékeket cserélhetnek és árusíthatnak. Asztalok díjmentesen foglalhatók 8.45-tôl. KIRáNDULáS április 26., vasárnap a Természetjáró kör gyalogtúrája a Szelekovszky- birtokra az Omaszta dûlôn. A gyümölcsöskert, fûszer- és gyógynövényültetvény, a fafaragómûhely megtekintése. Gyülekezô 9 órakor a Gyulai út Omaszta utcakeresztezôdésében. Várható hazaérkezés 13 óra után autóbusszal vagy tetszésszerinti idôben gyalog. OVIS NéPTáNC Minden csütörtökön 5 éves kortól tól ig. Vezeti Kurtucz Borbála néptáncoktató. TAEKWONDO OVISOKNAK Minden héten csütörtökön tól ig. Vezeti: Krajcsó István IV. danosmester. április 14., kedd 19.30: Barokk va- rázs A Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Együttesének hangversenye. A Filharmónia bérletes koncertje. április 16., csütörtök 14 19: LIKE (Lézengô Ifjúság Kulturális Eseménye) április 16., csütörtök 18: Pokoli Történetek Angyali Történetek. Két óraalatt a Föld körül Vujity Tvrtkóval. Ismerje meg a világ legmulatságosabbdiktatúráját, Csernobil valóságát, Fekete-Afrika misztikumát, Észak-Koreahétpecsétes titkait, a világ legerôsebbemberét, az ölelés hatalmát! Egy lebilincselôen kalandos este Tvrtkóval, amit soha nem fog elfelejteni, sôt, sokkal erôsebb lesz a végén. Jegyár: 1500 Ft. április , péntek szombat 10: Bohóciskola A Csabai Színistúdió zenés mûsora. A belépés díjtalan. április 18., szombat 9 14: Csigabiga Bababörze április 18., szombat 20: Guzsalyas Táncház. A belépés díjtalan. április 22., szerda 19: Nyitott Akadé- mia. Mit üzen a tested? Lelki okok, fizikai tünetek, dr. Buda László elôadása. Jegyár: 2300 Ft április 23., csütörtök 19: Virsky a világhírû Ukrán Állami Népi Együttes Békéscsabán. Jegyár: 3900 Ft, 4900 Ft, 5900 Ft, 6900 Ft április 25., szombat 14 17: Csabagyöngye Egészségklub. A belépés díjtalan. április 29., szerda 19: CSONTVÁ- RY A Szegedi Szimfonikus Zenekarhangversenye a Magyar Mûvészeti Akadémia rendezésében. Vezényel: Gyüdi Sándor. Kocsár Miklós: Capricorn concerto, közremûködik Ruszkai Judit Tamara fuvola Nógrádi: Partita Négy Csontváry- kép vonószenekarra (ôsbemutató) Kocsár Miklós: Concerto in memo- riam ZH, közremûködik: Kecskés György kürt Tóth Péter: Csontváry-szinfonietta Kovács Zoltán: Taorminai képek (ôsbemutató) Dubrovay: Csontváry három szim- fonikus kép (ôsbemutató) Jegyár: 2000 Ft április 30., csütörtök 19: Utcabál afôtéren a zalaegerszegi Lobo Latinozenekarral a VI. Békéscsabai Táncfesztivál programja. KIáLLÍTáSOK A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. KIáLLÍTáS A bor története az emberiség története Rédei Magda grafikus kiállítása április 10-éig díjmentesen látogatható. Bálvány és áldozat Holo Hóbel László kiállítása április 21-éig díjmen- tesen megtekinthetô. Világcseppek A szlovákiai Gútatörténete képekben címû kiállításdíjmentesen megtekinthetô április 24-éig. április 30 áig látogatható a Békéscsabai Szlovák klub egyházi vo- natkozású családi ereklyékbôl válogatott kiállítása a Nemzetiségi Klubházban. VáROSI MESEMONDÓ VERSENy április 15 én, szerdán 9 órakor kerül megrendezésre a Meseházban, a Csabai Kulturális Játékok keretében a város legügyesebbmesemondóinak részvételével. THURy GáBOR RETRO MOZIJA április 22 én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, Békési út 15.). Mûsoron: filmhíradó anno és a 70- es évek filmjei Máthé Ferenc ajánlásával. KASPAR HAUSER Werner Herzog filmje A belépés ingyenes. KéSZÜLÔDéS ANyáK NAPJáRA A MESEHáZBAN Iskolai és óvodai csoportok figyelmébe ajánljuk húsvéti ötleteinket: Ajtókoszorú sodrott újságpapírból Mobiltartó textilbôl, virágdísszel Textil virág, tulipán Szív virágdísz textilbôl Könyvjelzô gombdíszítéssel Fonott gyékényszív száraz virággal díszítve Edényalátét fonott rongycsíkból Batikolt kendô készítése. Kiállításaink megtekintése és a kézmûves foglalkozások díja: 300 Ft/fô. Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a 66/ vagy a 06-30/ telefonszámon, illetve a címen. 1% Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át. MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY % CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

2009 / Szeptember Békéscsabai programok

2009 / Szeptember Békéscsabai programok 2009 / Szeptember Békéscsabai programok Bábkészítı pályázat és kiállítás Kiállítás helye: Békési Úti Közösségi Házak 5600 Békéscsaba, Békési út 15-17. Tel.: 66/326-370 Fax: 66/326-370 E-mail: mesehaz@mesehaz.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai 3. melléklet 1. oldal kiadásai Kiemelt Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások 140 175 összesen: 140 175 Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE ************* ******* *** * Készült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint a Képviselő-testület bizottságai javaslatai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-14/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. lk/o sz.: I. 341-812008. E/oodó: Opauszki Zoltán Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület 5600 Békéscsaba, Békési út 15. KSH azonosító szám:18031814 9499 529 04 Közhasznúsági végzés nyilvántartási száma:2900 Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről 227 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki Tamás

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

A Váci Mihály Művelődési Ház szakkörei, klubjai, kiscsoportjai

A Váci Mihály Művelődési Ház szakkörei, klubjai, kiscsoportjai Hagyományőrző Népi Együttes Művészeti vezető: Széphalmi Zoltán Váci Mihály Művelődési Ház (október 30-ig az Innovációs Centrumban) szerda 19.00-21.00 Népdalkör Vezeti: Kovács László népzenész kedd 17.00-19.00

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntés Auto- hof létesítése tárgyú SZTM 2010-031 számú rendezési terv módosítási eljárás megindításához. Jelen előterjesztés

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Intézmény, szervezet megnevezése. Megállapított támogatás Ft. időpontja. Szabó Pál Téri Általános Iskola

Intézmény, szervezet megnevezése. Megállapított támogatás Ft. időpontja. Szabó Pál Téri Általános Iskola 2009. II. félévben megvalósított egészségfejlesztési programok a Békéscsaba Megyei Jogú Város egészség megőrzési önkormányzati keretének terhére Intézmény, szervezet Szabó Pál Téri Általános Iskola Erzsébethelyi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ Amiről szó lesz Fiatalok foglalkoztatási válsága Hazai körkép TÁMOP 2.3.6 pályázat Tartalma Folyamata Tapasztalatok

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 383/2015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell. : 2 db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/495/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András/dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Leader pályázatokhoz

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja 2015. január hónapra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet.

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. SZIGLIGET Bővebb információ: www.szigliget.hu Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Március 15-16. Tavaszváró Március

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

AZ APÁCZAI ÁMK PROGRAMJAI 2012. ÁPRILIS

AZ APÁCZAI ÁMK PROGRAMJAI 2012. ÁPRILIS Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ 8900 ZALAEGERSZEG, Apáczai Csere János tér : 92/511-210 Fax: 511-213, Pf.: 168 OM: 037524 E-mail: apaczaizeg@zalaszam.hu AZ APÁCZAI ÁMK PROGRAMJAI 20 ÁPRILIS,Nap

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben