Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret"

Átírás

1 Ingyenes városi lap XXV. évfolyam, 7. szám április 9. Ülésezett a közgyűlés 2 3. oldal Örömzene határok nélkül 11. oldal Mesélő múzeum 12. oldal Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret Több mint két éve elkészült a Csabagyöngye, majd a Szent István tér, és jelenleg megint bontás, csövek, építkezések vannak a belváros több pontján is. A mostani kellemetlenségekért cserébe azonban olyan lesz a belvárosunk, amelyre mindnyájan büszkék lehetünk, amely igazán irigylésre méltó mondta Hanó Miklós alpolgármester a belváros-rehabilitáció második ütemének fejlesztéseirôl és a hozzá kapcsolódó programokról szóló tájékoztatón. A belváros-rehabilitáció második üteme tartalmazza az Andrássy út, a Korzó tér éskörnyéke fejlesztését, a Knézich utca burkolását, a Szabadság tér szám alattiirodaépület udvarának és a Nagy Imre térnek a rendbetételét, valamint a Csaba utcaigyalogos- és kerékpáros- felületek kialakítását. A megvalósításban az önkormányzati, Békéscsabai Városfejlesztési Kft. mellett három vállalkozás vesz részt konzorciumipartnerként, a Csaba Center Szerviz Kft., a Szökôkút Kft. és az Építészeti és Mérnöki Mûhely Kft. Az elôzô városvezetésrendkívül sikeres pályázatának eredményeként indult elez a 814 milliós beruházás. Jelenleg a belváros többpontján is dolgoznak, köszönet a békéscsabaiaknak, hogy türelemmel viselik a munkát, amelynek köszönhetôen kulturáltabb, komfortosabb, szebb lesz környezetünk mondta Szarvas Péter polgármester. Hanó Miklós emlékeztetettarra, hogy a 814 milliós beruházásból a városra esô 653 milliós rész 100 százalékos támogatással valósul meg (a konzorciumi partnereknél a támogatottság százalékos). Hozzátette azt is, hogyaz egész várost szeretnék fejleszteni, a 2020-ig tartó uniósköltségvetési idôszakban erretöbb területen is lesz mód. Kiss Tibor alpolgármesterelárulta, hogy a Korzó tériszökôkút környékére terveznek egy köztéri mûalkotástis. Szeretnék elérni továbbá, hogy a Mednyánszky és a Gyóni Géza utca kopófelületétis felújítsák, erre forrást keresnek. Bíró Csaba arról beszélt, hogy a fejlesztések nyománátlátható, szép közösségi te- rek jönnek létre. Aktuális munkák a belvárosban Tóthné Svecz Valéria, a városfejlesztési kft. ügyvezetôjebeszámolt arról, hol tart jelenleg a beruházás. Elmondta, hogy a Csaba Center elôttiszakaszon is megkezdôdtek a járdaburkolat rekonstrukciós munkái, április elsôhetében kezdik a szegélyépítést. A Gyóni Géza utcaés Mednyánszky utca közöttiszakaszon hátravan még az Az egyetlen éjszaka alatt írt darabokat be is mutatták a bábos hétvégén Szarvas Péter: Köszönet a békéscsabaiaknak, hogy türelemmel viselik a belvárosban folyó munkát informatikai kábelek aknáinak szintbe emelése. A munkák készültsége meghaladta a 25 százalékot, június közepérekell befejezni a felújítást. A Korzó téren megkezdôdtek a burkolatrekonstrukciósmunkák, a Mednyánszky utcafelôli járda és kapcsolódóparkolók kiselemes burkolata elkészült. A téren készül a burkolat alapréteg, és folyika szökôkút épületgépészetiés szerkezeti felújítása is. A növénykazetták új határolóvonala már mindenütt kirajzolódik, elkészültek azülôfalak betonszerkezetei. A húsvét utáni héten kezdikmeg a téren a burkolólapokelhelyezését, egyidejûleg a kávézó melletti területen elbontják a terasz helyén lévôburkolatokat is. Folytatják a Mednyánszky utca tér felôliparkolóinak kialakítását. Azivóvízminôség-javító programkeretében a Mednyánszkyutcán az Andrássy úti keresztezôdéstôl ivóvízvezeték-cserét is végeznek, a munkáraáprilis között kerül sor, ebben az idôszakban itt teljes útlezárásra lehet számítani. A zsûri elnöke Tarján Tamás József Attila-díjas irodalomtörténész, dramaturg volt, munkáját dr. Elek Tibor irodalomtörté- nész, a Bárka fôszerkesztôje, Zalán Tibor, a Jókai színházdramaturgja, Kiszely Ágnes, akecskeméti Ciróka Bábszínházigazgatója és Túriné Kovács Márta, a polgármesteri hivataloktatási, közmûvelôdési osztályának vezetôje segítette. Ahárom rendezô Csató Kata, Kovács Petra Eszter és Antal A Knézich Károly utcánfolyamatban vannak az útépítési és járdaépítési munkák. A járda építését az utcakeleti oldalán kezdték meg. A Szabadság tér számalatti hivatali épület ügyfélszolgálati udvarán már elkészült a csapadékvíz-vezetékés a közvilágítás, az ivóvízvezeték felújítási munkái, valamint a posta parkolójávalszembeni parkolóhelyek, útfelületek kisebb sávok kihagyásával. A helyszínen megkezdôdött a növénytelepítésis. A Békéscsabai Napsugár Bábszínház március 26. és 29. között rendezte meg a II. Bábos Drámaíró Versenyt. Március 26-án, csütörtökön este, a Békés Megyei Hírlap aznapi számának cikkei közül húzták ki azt az egyet Hagyomány lett már a cseppnyi önbizalomból, amelynek címébôl kiindulva, három író egyetlen éjszaka alatt írt egy-egy darabot, és ezeket vasárnap be is mutatták a közönségnek. Attila, a három szerzô Bertóti Johanna, Kolozsi Angéla és Szabó Attila volt. A versenyben a Napsugár mellett a debreceni Vojtina Bábszínház, valamint a szegedi Kövér Béla Bábszínházvett részt. Mindegyik csapatnak tagja volt a csabai Jókaiszínház egy-egy mûvésze is. A nyilvános próbák péntekendélelôtt kezdôdtek, a kész produkciókat a közönség vasárnap délután láthatta az Ibsen A Csaba utcában a csapadékvíz-vezeték felújításimunkáit végzik a bontásokkalpárhuzamosan. A Nagy Imretéren a bontásokat követôenelkészült a csapadékvíz-vezeték, valamint a közvilágításiés informatikai kábelek védôcsövezése. A növénykazettákalapozását végzik, illetve a burkolati alépítmény készül. A Csaba utcán az ivóvízminôség-javító program keretébenkerült sor a vezeték cseréjére. Folytatás az 5. oldalon négynapos bábünnep a ii. Bábos Drámaíró Versenyen Szabó Attila: Gyôzô és a Koffertigrisek címû darabja lett a gyôztes Stúdiószínházban, ahol azeredményeket is kihirdették. A zsûri döntése alapján Szabó Attila: Gyôzô és a Koffertigrisekcímû darabja lett a versenygyôztese. A legjobb rendezésért járó elismerést Antal Attila vehette át Kolozsi Angéla Lomtalanítás címû darabjánakrendezéséért. A legjobb férfiszínész elismerését Mészáros Mihály nyerte el, a legjobb nôiszínész Szôts Orsi, a legjobbíró Szabó Attila lett. A legjobbdramaturgiájú darab szerzôikülöndíját Kolozsi Angéla kapta, a legizgalmasabb karakterpedig Presits Tamás volt. A közönség által legjobbnak ítéltelôadás A Cseppnyi Önbizalom kútja lett. Vándor Andrea

2 2 Csabai Mérleg Visszatekintés a közgyûlésre A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl A képviselô-testület március 26-án tartotta soron következô ülését. A közgyûlést követôen Szarvas Péter polgármester és a pártok képviselôi mondták el véleményüket a legfontosabb döntésekrôl. Szarvas Péter: Nem elég kiérlelt a médiacentrum terve Szarvas Péter polgármester közgyûlés utáni tájékoztatóján egyebek mellett megindokolta, miért nem támogatta a médiacentrum jelenlegi tervezetét, illetve azt, hogy a téli hómentesítési munkákat 10 évre egy vállalkozónak adja a város. A 8 órán át tartó, 33 napirendi pontot érintô közgyûlés témái közül a polgármester kiemelte, hogy egy törvényi szabályozás okán a Csabagyöngye Kulturális Központ Szarvas Péter és a Békés Megyei Könyvtár esetében a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására létre kell hozni a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központot. Ugyancsak fontos, hogy a város 445 millió forintot igényel az önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására vonatkozó pályázaton, és 30 milliót a rendkívüli szociális támogatások pályázatán. Az egykori Patyolat kármentesítésérôl szóló tájékoztató kapcsán a polgármester kijelentette: az anyag szerint minden a pályázatban elôírtak szerint zajlik, a szakemberek mérései alapján már semmilyen szennyezés nincs a határérték felett. Szarvas Péter támogatja, hogy a város telket ajánljon fel egy esetleges börtönépítéshez, ez ugyanis 250 fônek jelenthet munkalehetôséget, a vállalkozás számára pedig beszállítói megbízásokat. Nem értett viszont egyet a polgármester azzal, hogy a városüzemeltetési feladatok között a téli hómentesítésre 10 éves szerzôdést kössön a város, mert ezzel indokolatlanul betonoznak be egy vállalkozót a munkára. Nem támogatta a városvezetô a békéscsabai médiacentrumról szóló elôterjesztést sem, mert a véleménye szerint szakmailag nem kellôen kiérlelt, nem mutatja be, mekkora és milyen beruházást igényel, mekkora lesz a mûködtetés költsége és milyen bevételekre számíthat majd az új, városi cég. A bejelentések között esett szó a jaminai ideiglenes mentôállomásról, errôl a polgármester elmondta: fontosnak tartja, sokat dolgoztak eddig is az ügyön, s közel állnak a szerzôdéskötéshez. Fidesz: Közösségi közszolgálati médium létrehozása a cél Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe lelôs szer kesz tõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyom dai elõké s z í té s: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe l e l õ s k i a d ó: B é ké s c s a b a Va g yo n ke ze l õ Z r t., Koz m a J á n o s c é g ve ze t õ. S z e r ke s z t õ s é g : 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1 3. I. em. Te lefon: 20/ Meg jel e n i k ké t h e t e n t e p é l d á ny b a n. A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/ A Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóján a médiacentrum, a börtön céljára felajánlott telek, a vállalkozók támogatása és a gyermekétkeztetés került szóba. Dr. Ferenczi Attila elmondta, hogy a Belügyminisztérium országszerte területfelajánlást kért börtön céljaira, mivel az Európai Unió elmarasztalta Magyarországot a rossz börtönviszonyok miatt. A város a Kétegyházi úti, 4,1 hektáros területet ajánlotta fel, ha a minisztérium úgy dönt, hogy itt építik meg a börtönt, az 250 új munkahelyet jelent Csabán. Szinte minden megyei jogú városban mûködik már médiacentrum. A lakosság egységes, korrekt, közszolgálatiságot biztosító tájékoztatása érdekében, száz százalékban önkormányzati tulajdonú médiacentrum kialakítása a cél Csabán is a Csabai Mérleggel, a hozzá kapcsolódó online felülettel, valamint egy újonnan létrehozandó, közszolgálati városi televízióval. A centrum létrejöttének elsô lépése, a kft. megalapítása történt meg most a közgyûlés hozzájárulásával mondta dr. Ferenczi Attila. A tanácsnok beszélt arról is, hogy április 13. és május 15. között ismét pályázhatnak a vállalkozók a munkahelyteremtést és az eszközbeszerzést segítô városi vállalkozói célelôirányzatra. Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. frissen megválasztott ügyvezetôje elmondta, hogy közösségi, közszolgálati médium létrehozása a cél. A médiacentrum számos pályázatot, forrást céloz meg. Az indulás költségekkel jár, de a kft. például már az eszközbeszerzésre is tud pályázni, a késôbbiekben pedig a cél az önfenntartás lesz. Kiss Tibor elmondta, nagyon fontos, hogy egységes arculattal jelenjen meg a város a lakosság elôtt, és legyen lehetôség a sport, a kultúra, az oktatás és az intézmények változásainak a lekövetésére. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a gyermekétkeztetésben nem emel díjat a város. A kormány az elôzô évinél 5,5 milliárd forinttal többet különített el a tanév közbeni étkezés finanszírozására, ez pedig lehetôvé teszi, hogy 2015-ben a gyerekek jó része tanév közben ingyenesen étkezhessen. Dr. Ferenczi Attila A tájékoztatón elhangzott az is, a frakció kezdeményezte egy életmûdíj létrehozását, hogy egy-egy, a pályáját befejezô, a saját területén kiemelkedô teljesítményt nyújtó embert díjazhasson a város, a többi kitüntetésnél pedig emelték a kitüntethetôk számát. MSZP: Városmarketinget is folytasson a médiacentrum! A jogszabály-értelmezések miatti szünetekkel tarkított ezért pontos, jól megfogalmazott, konszenzusos megoldásokat hozó közgyûlés több olyan határozatot is hozott, amely hosszú távon befolyásolhatja Békéscsaba jövôjét hangzott el az Fülöp Csaba és Miklós Attila MSZP tájékoztatóján. A Békéscsabai Médiacentrum Kft. megalapításával kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy olyan komplex médiavállalkozás álljon az önkormányzat rendelkezésére, amely városmarketing-feladatokat is el tud látni a hírszolgáltatás mellett. Arról nem hozott döntést a testület, hogy milyen eszközökkel, milyen személyi állománnyal, mikor és milyen koncepció alapján kezdi meg mûködését a vállalkozás. A benyújtott és elfogadott módosítási javaslatunk azonban választ adhat a feltett kérdésekre, mert szeptemberre üzleti tervet kell kidolgoznia a médiatársaságnak mondta el Miklós Attila. Fülöp Csaba vélekedése szerint komoly hatástanulmányokkal kell alátámasztani, hogy városunkban börtön épüljön, s az ne csökkentse a lakosok biztonságérzetét. A város gazdasága szempontjából azonban mindenképp hasznos lenne, hogy a beruházás következtében 250 új munkahely létesülne, amelylyel a helyi beszállítók, szolgáltatók is biztos piachoz jutnának. A szociális intézmények által biztosított ételek kiszállítási díjának bevezetését is tartalmazó rendelethez módosító javaslatot nyújt be az MSZP, hogy a közgyûlés áprilisi ülésén tárgyalják újra a rendeletet, a kiszállítási díjat töröljék el és az addig kivetett díjat ami összességben 20 százalékkal növeli az étel árát visszamenôlegesen engedjék el. Végezetül Miklós Attila reményét fejezte ki, hogy Békéscsaba nyer azon a pályázaton, amelynek keretében ötszázmilliós nagyságrendben pályáznak fôleg kommunális fejlesztésekre. Jobbik: A börtön nem rontja a város megítélését A Jobbik közgyûlés utáni tájékoztatóján Szabóné Kocziha Tünde a börtön, valamint a médiacentrum kérdését vette górcsô alá, és beszélt a térítési díjakról is. A képviselô kiemelte: mindnyájunk érdeke, hogy a társadalomra veszélyes Szabóné Kocziha Tünde elemeket legyen hová elzárni. Mint fogalmazott: nem lenne szerencsés, ha a bíróságok azért lennének megengedôbbek a bûnözôkkel szemben, mert nincs elegendô hely a börtönökben. A túlzsúfoltságot csak új börtönök építésével lehet megszüntetni, de ez alatt nem a wellness-börtönöket értem, hanem az emberhez méltó, átlagos körülményeket biztosító intézeteket. Ha Békéscsaba mellett döntenek, a Kétegyházi úton az intézmény nem rontja majd a városképet, a megítélésünket és a biztonságérzetünket sem. Egy szigorúan ôrzött objektum szerintünk sokkal biztonságosabb, mint egy menekülttábor, ezért a magam részérôl azt kértem, késôbb se legyen az intézetbôl menekülttábor. A rabok foglalkoztatására közmunkát javasolt a város, jó lenne, ha a fogvatartottak jövedelmét az intézmény fenntartására fordítanák mondta Szabóné Kocziha Tünde. A médiacentrum létrehozásával kapcsolatban a képviselô kiemelte, hogy a megvalósítást egy komoly hatástanulmánynak kellett volna megelôznie. Szerinte tendencia, hogy üzleti terv és elôzetes kalkuláció nélkül dönt a testület gazdasági társaság alapításáról, kiemelte, hogy ez igen rossz irány. Megkérdôjelezte, hogy ez a terv mennyire szolgálja a lakosság érdekeit, és hangsúlyozta, hogy a Jobbik nem szeretne közpénzbôl Békéscsabán egy Fidesz tévét és Fidesz újságot vagy Fidesz rádiót. Szabóné Kocziha Tünde beszélt arról is, hogy nem emelkednek a térítési díjak az Életfa nyugdíjasházban és a gyermekétkeztetési intézményekben sem. LMP: Még mindig nincs felelôse a talajszennyezésnek Takács Péter, az LMP önkormányzati képviselôje közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján egyebek mellett a városunkban esetleg létesítendô börtönrôl, a médiacentrumról és a Patyolat kármentesítésérôl mondta el véleményét. Takács Péter bízik abban, hogy városunk részesülhet abból a központi költségvetési támogatásból, melyhez pályázat útján juthat hozzá az önkormányzat. Takács Péter Az LMP képviselôje szerint fontos a munkahelyteremtés, ám erre nem egy Békéscsabán létesítendô börtön lehet a megoldás. Épp ezért nem támogatta ezt az elôterjesztést, vélekedése szerint ugyanis inkább a hagyományos iparágakat, így például az élelmiszeripart kellene térségünkben feltámasztani. Az egykori Patyolat területének kármentesítése kapcsán már 2011-ben megállapították, hogy mindössze egy kútból nem javasolt az ivás és öntözés, s akkor a munkák költségét 1,5 milliárd forintra becsülték. Ehhez képest most 3,1 milliárd forint pályázati pénzbôl kármentesítik a területet, a földcsere helyett a szennyezett talaj tisztításával, és a felelôsöket sem nevezte még meg senki indokolta Takács Péter, miért nem tudta elfogadni az errôl szóló tájékoztatót. A városi médiacentrum létrehozásáról szóló szavazásnál is tartózkodott az LMP-s politikus, mint mondta azért, mert véleménye szerint az elôterjesztés nem volt elég megalapozott, sokkal komplexebb elemzést várt volna a döntés-elôkészítés stádiumában. Ugyanakkor üdvözölte és meg is szavazta Takács Péter azt az elôterjesztést, melyben a kitüntetések körének bôvítésérôl döntött a közgyûlés. Végül pedig képviselôi kérdést intézett a polgármesterhez arról, mire költötte a Lencsési lakótelepen tevékenykedô LISZI iroda a pályázaton nyert közel 30 millió forintot. DK: Nem jó ötlet a börtönépítés Csabán Két témában mondta el véleményét a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselôje, Kaposi László a közgyûlést értékelô sajtótájékoztatóján. A közgyûlés azon döntését, miszerint a város telket ajánl fel a Belügyminisztériumnak börtönépítés céljából, a Demokratikus Koalíció aggályosnak tartja. Általában sem támogatjuk az újabb börtönök építését, így Békéscsabán sem Kaposi László tartjuk jó ötletnek. Kül- és belföldi szakértôk is így vélekednek, például a Helsinki Bizottság, illetve a Strasbourgi Bizottság, mely szerint a zsúfoltság enyhítése érdekében csökkenteni kéne a szabadságvesztéssel járó büntetéseket hallhattuk Kaposi Lászlótól, aki arra is emlékeztetett, hogy 2014 elején 18 ezer fogvatartottból 5 ezer volt elôzetes letartóztatásban, és erre nem mindig van szükség. A DK képviselôje szerint a börtön ügye van annyira fajsúlyos, hogy arról érdemes lett volna megkérdezni a békéscsabai lakosságot is. Vélekedése szerint politikai szólam, hogy a 250 új munkahely a helyiek életét könnyítheti, ezeket az állásokat ugyanis bizonyára nem tudnák kizárólag békéscsabaiakkal betölteni. Az építés hozhatna hasznot helyben is, de késôbb például a fogvatartottak munkával való ellátása inkább gondot okozna a városnak, mint elônyöket. A békéscsabai médiacentrummal kapcsolatban a DK hasonló véleményen van, mint Szarvas Péter polgármester. Az támogatható, hogy széles körben mutassák be a helyi eseményeket, ám kérdéses az objektív hírközlés, és az, hogy a pártok mekkora felületet kapnak majd. A tervezetbôl hiányoltuk azokat az adatokat, melyekbôl kiderülne, mennyibe kerül a médiacentrum létrehozása és mûködtetése hangsúlyozta Kaposi László. Gajdács Emese, Mikóczy Erika

3 Csabai Mérleg Visszatekintés a közgyûlésre Börtön Békéscsabán, a Kétegyházi úton? A Belügyminisztérium börtön építésére alkalmas területet keres az ország több területén, térítésmentes felajánlással. Az önkormányzat egy Kétegyházi úti telket bocsátana ingyenesen a rendelkezésükre. Szarvas Péter a közgyûlésen elmondta, hogy a Belügyminisztérium, a börtönök zsúfoltságának csökkentése miatt, büntetés-végrehajtási intézetek építését tervezi. A tervek szerint a kialakítandó börtönben minimum 500 fogvatartottat helyeznének el, és a mûködtetés mintegy 250 új munkahelyet jelentene. Szabóné Kocziha Tünde elmondta, valóban kellenek börtönök, az ô elvárása, hogy önfenntartó legyen, és hogy a késôbbiekben ne minôsítsék át menekülttáborrá. Takács Péter szerint inkább az innovatív iparágakat kellene fejleszteni, és például a hûtôház újraindításával lehetne új munkahelyeket teremteni. Kaposi László sem Jó hír, hogy a gyermekétkeztetésnél a nyersanyagköltség a 2014-es szinten maradt, ezért a térítési díj nem változik ben. Az önkormányzatnak 1430 Ft/nap intézményi gondozási díj megállapítására lenne lehetôsége a bölcsôdékben, ám a közgyûlés döntése szerint ezt továbbra is mellôzik a csabai intézményekben. Elôzetesen megvizsgálták a börtönprojektben gondolkodna a munkahelyteremtéssel kapcsolatban. Fülöp Csaba megemlítette, hogy helyi szolgáltatók, beszállítók tudnának üzleti kapcsolatba kerülni ezzel az objektummal. Hanó Miklós hozzátette, hogy itt nem a legkeményebb bûnözôk lennének. A közgyûlés többsége végül hozzájárult, hogy a Kétegyházi úton, egészen kint, a kutyamenhely mellett található, négyzetméteres területet ajánlják fel térítésmentesen az államnak börtönépítés céljára. A Belügyminisztérium a késôbbiekben dönt arról, hogy mely települések felajánlásait fogadják el, végül hol építenek börtönt. A közgyûlés többsége elfogadta, hogy telket ajánljon a város Egy januárban életbe lépett törvényi módosítás szerint a gazdasági szervezet feladatait, ha az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a száz fôt nem éri el, az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. Ennek megfelelôen a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár esetében a két intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására új költségvetési szerv alapításáról, a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ létrehozásáról döntött a testület. Az új intézményhez a két költségvetési szervbôl kerülnek át egyes gazdasági feladatok a foglalkoztatotti létszámmal együtt. Felmerült az is, hogy a kulturális ellátó központ gondozási díj bevezetésének következtében várható hatásokat, s ezeket mérlegelve döntött úgy a testület, hogy nem terheli egy ilyen kiadással a fiatal családokat. A Gyermekek Átmeneti Otthonának térítési díját a ben alkalmazott intézményi térítési díjnak megfelelô öszszegben (2000 Ft/nap, Ft/hó), a Családok Átmeneti Otthona térítési díját pedig a Médiacentrum Békéscsabán A mûködés modelljét szeptemberre kell kidolgozni A lakosság átfogó, sokrétû, egységes, közszolgálatiságot biztosító tájékoztatása érdekében, száz százalékban önkormányzati tulajdonú, több médiaegységet egymásra építô médiacentrum létrehozásáról, és annak elsô, hivatalos lépéseként, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. megalapításáról döntött a közgyûlés. A médiacentrum része lesz a Csabai Mérleg a hozzá kapcsolódó online felülettel (www.csabaimerleg. hu), valamint egy újonnan létrehozandó, közszolgálati városi televízió. A médiacentrum független, objektív médiaszereplô kíván lenni, kiemelten a békéscsabai eseményeket dolgozza majd fel, exkluzív, friss hírekkel, információkkal ellátva a nézôket, olvasókat. Emellett a megye településein élô polgárok tájékoztatását is elô kívánja segíteni, szoros együttmûködésben Békés Megye Önkormányzatával, a Békés Megyei Kormányhivatallal és a településével. Szarvas Péter a közgyûlésen elmondta, megfelelônek tartja a tájékoztatást a jelenlegi médiára alapozva, és kiemelte, hogy kidolgozottabb koncepcióra volna szükség, hisz az új tévé, a médiacentrum indulásához, az eszközök beszerzéséhez Kulturális ellátó központ A könyvtár és a CsaKK gazdasági feladatait egy központ látja el a múzeum ilyen jellegû feladatait is el tudná látni a késôbbiekben. A Százszorszép Mûvészeti Bázisóvodában mûködik egy ötfôs gazdasági szervezet, amely ellátja még további nyolc intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait. Mivel a gazdasági szervezet által pénzügyileg ellátott kilenc intézmény közül az Egészségügyi Alapellátási Intézmény létszáma haladja meg a száz fôt, a gazdasági szervezetet ezen intézményhez csatolják. Nem drágul a gyermekétkeztetés 2014-ben alkalmazott intézményi térítési díjhoz képest jelentôsen ( Ft/hó) alacsonyabb összegben határozták meg. A képviselôk közül többen, így dr. Kerekes Attila és Takács Péter is azon a véleményen volt, érdemes lenne megvizsgálni, hogy a város visszavegye a most kistérségi feladatkörben lévô szociális tevékenységeket. Az alapítást illetôen eltértek az álláspontok sok pénz kell. Miklós Attila úgy vélte, a médiacentrum városmarketing feladatokat is elláthat majd. Hanó Miklós kiemelte, hogy a as uniós költségvetési idôszakban sok fejlesztés várható, a beruházások kommunikációját a városi médiacentrum végezné, így ezek a források is itt maradnának. Hozzátette, fontos megalapítani a céget, hogy részt vehessen a pályázatokon. Kiemelte azt is, hogy a meglévô külsô médiát is támogatná a város a médiacentrum mellett. Fülöp Csaba és Szabóné Kocziha Tünde megfelelô szakmai és üzleti terv mellett támogathatónak tartotta a médiacentrum elképzelését. Szinte minden megyei jogú városban mûködik már médiacentrum. Takács Péter hiányolta a külsô példát: máshol hogyan és milyen költséggel mûködnek a hasonló centrumok. Dr. Ferenczi Attila beszélt arról, hogy egy olyan médiacentrumot szeretnének létrehozni, amely hosszú távon önfenntartó, és minél szélesebb lakossági körhöz minél szélesebb körû információt juttat el. A tanácsnok javaslata alapján a közgyûlés a kft. ügyvezetôjének Opauszki Zoltánt, a felügyelôbizottság tagjainak pedig díjazás nélkül Kutyej Pált, Herczeg Tamást és Miklós Attilát választotta meg. Döntöttek továbbá arról is, hogy a médiacentrum mûködésének részletesen kidolgozott modelljét szeptember végéig kell a testület elé terjeszteni, a centrum várhatóan jövô januárban kezdené meg mûködését. Volt Patyolat: tájékoztató a kármentesítésrôl Tájékoztatást kapott a közgyûlés a volt Patyolat vállalat területén folyamatban lévô kármentesítésrôl. A Békés Megyei Patyolat Vállalat 1973-ban kezdte meg tevékenységét a Vandháti út 1. szám alatti, mintegy nyolcezer négyzetméteres területen. A munka során keletkezett úgynevezett persárt amely még tartalmazott vegyszert 1985 óta a telephelyen helyezték el. A nem megfelelôen tárolt anyag a talajba jutott. A Patyolat 1991 végéig fogadott beszállított anyagokat, majd megkezdôdött a cég felszámolása, amely 1995-ig tartott ban elszállították onnan a persárt és valamennyi földet is. Mivel a cég jogutód nélkül megszûnt, a kármentesítés állami feladat lett, amelyet 2006-ban a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kapott meg. A szennyezés felszámolása érdekében az évek során több intézkedést hoztak, több beavatkozást végeztek. A vízügyi igazgatóság 2009-ben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a kármentesítés eredményes befejezéséhez. A hárommilliárd forintos összköltségvetésû uniós projekt keretében elbontották a terület feletti épületeket, teljes talajcserét végeznek, valamint elemi vasoldattal kezelik a talajt. A kármentesítésbôl még hátravan a munkagödörbôl fennmaradó szennyezett talaj kitermelése, elszállítása, a talaj nanovasreagens hozzákeveréssel történô mentesítése, a munkagödör megfelelô kezelése, oda a megtisztított föld visszatöltése és a gödör lefedése. 3 Belvárosi parkolóház A Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztô és Üzemeltetô Kft. mûködéséhez elsôsorban a felvett hitel kamatainak és a tôke törlesztéseinek kifizetéséhez további külsô források bevonása szükséges. Az önkormányzat a kft. részére, a évi költségvetésrôl szóló rendelet parkolóházzal kapcsolatos elszámolások elôirányzatában meghatározott mértékû, 24 milliós forrást biztosít. A közgyûlés felkérte Nagy Ferenc alpolgármestert, tárgyaljon a parkolóházzal arról, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak cserébe felajánlani. Pályázunk Békéscsaba önkormányzata pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó pályázati kiírásra. Az igényelt támogatás óvodai feladatok ellátására 10 millió; iskolamûködtetési feladatok ellátására 100 millió; gyermekétkeztetési feladatok ellátására 20 millió; településüzemeltetési feladatok ellátására 300 millió; egészségügyi alapellátásra 15 millió forint. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására vonatkozó pályázati kiírásra is, itt az igényelt támogatás összege 30 millió forint. Jaminai mentô Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes tanácsnok a közgyûlésen a polgármesterhez intézett kérdést: Mikor lesz végre ideiglenes mentôállomás Jaminában? A képviselô nehezményezte, hogy az ügyben érdemi változás még mindig nem történt. Szarvas Péter polgármester válaszában nyomatékosította: ô is fontosnak tartja ezt a kérdést, dolgozott is már kollégáival az ügyön, s éppen a napokban tárgyal majd a beruházó képviselôivel arról, vállalják-e a mentô költségeit. Támogatások A közgyûlés jóváhagyta, hogy együttmûködési megállapodás szülessen a város és a Vasutas, a Szlovák Kultúra Háza, a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület, a TIT Körösök Vidéke Egyesülete és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület között. A Szólótánc Fesztivál megrendezését forinttal, a Balassi Táncegyüttes mûködését, táncházak rendezését forinttal támogatja a város. Az oldalt írta: Mikóczy Erika és Gajdács Emese

4 4 Csabai Mérleg Programajánló április A Magyar Családterápiás Egyesület XXIX. Vándorgyûlése a Csabagyöngye Kulturális Központbanáprilis 16 án 18 órától Pokoli Történetek Angyali Történetek, avagy két óra alatta Föld körül Vujity Tvrtkoval a Csabagyöngye Kulturális Központban április 17 én 21 órától Magyar Rhapsody Project az Elefánt klubban április 18 án 10 órától Bohóciskola a Csabai Színistúdió zenés mûsora a CsaKK-ban április 18 án 10 órától Egészségnap a CsaKK-ban április 18. május 31. XXXVII. Városi Gyermekrajz Kiállítása Munkácsy Mihály Múzeumbanáprilis 18 án 9 órától Csigabiga Bababörze a Csabagyöngye Kulturális Központban április 18 án 19 órától Guzsalyas Táncház a Csabagyöngye Kulturális Központban április 20 án 14 és 18 órától Ádámok és Évák Ünnepe Arany balladák a Békéscsabai Jókai Színházbanáprilis 20 án 18 órától Kortárs magyar írók sorozat Vendég: Szabó T. Anna a Békéscsabai Jókai Színházban április 21 én 16 órától Képrôl képre 15. Munkácsy Mihály: Türr István tábornok arcképe elôadás a Munkácsy Emlékházban április 22 én 19 órakor Nyitott Akadémia: Buda László elôadása a Csabagyöngye Kulturális Központban április 23 án 19 órától Virsky Ukrán Állami Népi Együttes (Közép-európai turné) a Csabagyöngye Kulturális Központban Hirdessen a Csabai Mérlegben! kéthetente háztartásba juttatjuk el üzenetét. a Helyi téma nélkül jelenünk meg Mint láthatják, már másodikalkalommal a Helyi Téma melléklete nélkül jelent meg a Csabai Mérleg. Szerkesztôségünk a hírekbôl korábban értesült arról, hogy csôd közelihelyzetbe került a Helyi Téma, de egy ideig úgy tûnt, talánfolytatni tudják a munkát. Március végén azonban a Csabai Munkácsy Emlékház április 10., péntek 11: Kiállításmegnyitó és beszélgetés Kligl Sándor Munkácsydíjas szobrászmûvésszel április 21., kedd 16: Képrôl képre 15. Munkácsy Mihály: Türr István tábornokarcképe április 28., 29., 30., kedd, szerda, csütörtök: Rendhagyó történelemórakérhetô: Békéscsaba az I. világháborúban a román megszállás évfordulóján. Elôadó: Szalay Ágnes történész Jaminai Közösségi Ház április 9., csütörtök 15 18: Ízvadász Fôzôklub április 10., péntek 16: Kezdô varrótanfolyam április 11., szombat 15 18: Népi díszítômûvész hímzôkör foglalkozása április 12., vasárnap 8 12: Jaminai Gyerek és Babaruha Börze április 13., hétfô 16 18: Stark Adolf Kertbarátkör összejövetele április 14. (kedd) : Varázsmezô Kreatív Kézmûves Klub április 14., kedd 17 19: Kung Fu április 15., szerda : Jógakezdô tanfolyam április 17., kedd 15 18: Ízvadász Fôzôklub április 21., kedd 10 11: Varázsmezô Kreatív Kézmûves Klub április 21., kedd 17 19: Kung Fu április 22., szerda : Jóga kezdô tanfolyam április 23., csütörtök 15 18: Ízvadász Fôzôklub április 24., péntek 16: Kreatív ötletverseny április 25., szombat 9: Kreatív ötletverseny Mérleggel is közölte a Helyi Téma kiadója, hogy gazdaságilag ellehetetlenültek, így ajövôben nem tudják biztosítani a szolgáltatásokat. A Csabai Mérleg tehát a továbbiakban a Helyi Téma melléklete nélkül jelenik meg, de egyre több békéscsabaihírrel, információval. A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI Minden szerdán 13 17: Nyugdíjasklub Minden csütörtökön 16 17: Nefelejcs népdalkör Minden vasárnap 9 12: Újforrás Baptista Gyülekezet állandó közösségek, csoportok: Minden hétfôn 9 10: Gerinctorna Minden hétfôn és csütörtökön : Alakformáló torna Arany János Mûvelôdési Ház, Mezômegyer április 10., péntek 15: Kézimunkaklub Ledzényi Pálné vezetésével április 10., péntek 18: Körösvár csillagai, Born Gergely elôadása a Megyeri Teaházban. április 16., csütörtök 10: Baba-mamaklub Balogh Edit védônô vezetésével április 24., péntek 14: Diószegi Eszter grafikai kiállításának megnyitója április 25., szombat 10: Szent György-napi sárkányeregetés éssárkánykészítés 10: Sárkány készítése papírból ésterményekbôl, lángoskóstolás 14: dobolás a mezômegyeri ôsgyepen a Tûz-kör Dobkör dobosaival 14.30: Sárkánytojás keresés 15: Sárkányeregetés a mezômegyeriôsgyepen állandó programjaink, közösségeink, klubjaink foglalkozásainak idôpontjai: Hétfôn: biliárdklub 11 18, gerinctorna 18 19, karate Kedden: alakformáló torna Szerdán: népdalkör Bukvai Istvánné vezetésével 13 14; Mezômegyeri Nyugdíjasklub 14 16; biliárdklub 11 18; Zumba ; Körösök Völgye Vitézi Bandérium minden második héten szerdán és szombaton Csütörtökön: hagyományôrzô klub 13 16; karate Pénteken: alakformáló torna A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/ CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. Tel.: 66/ MESEHÁZ 5600 Békéscsaba, Békési út Tel.: 66/ , KÖLTéSZET NAPJA április 11., szombat 16 óra Születtem, elvegyültem és kiváltam címmelverses, zenés összeállítás József Attila életérôl a Jókai színház mûvészeinekközremûködésével a Lencsési Pódium Estek Sorozat keretében. Fellép: Tege Antal, Fehér Tímea, Liszi Melinda, kísér Lovas Gábor. Az elôadást József Attila Lencsési úti szobrának közös megkoszorúzása követi. A költô életútját, munkásságát méltatja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Közremûködnek a Kemény Gitárklub tagjai. KIáLLÍTáS április 17., péntek 17 óra Demény István szolnoki fotográfus A Galápagos szigetek élôvilága címû kiállításának megnyitója. Megnyitja Katona Péter, a Már- vány Fotómûhely vezetôje. Megtekinthetô május 6-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. ISMERETTERJESZTÔ ELÔADáSOK április 13., hétfô 16 óra Ôszibarack- és szôlômetszési bemutató dr. Sicz György kertészmérnök gyümölcsöskertjében (Csanádapácai út melletti kertek). április 20., hétfô óra Spanyol tájak Valencia. Dr. Kertész János nyugalmazott fôtanácsos vetítéssel egybekötött elôadása a Nyugdíjasklubban. ELSÔ BéKéSCSABAI FOTÓBÖRZE április 25., szombat 9 tôl 12 óráig Az érdeklôdôk és a résztvevôk a fotózáshoz kapcsolódó technikai eszközöket és kellékeket cserélhetnek és árusíthatnak. Asztalok díjmentesen foglalhatók 8.45-tôl. KIRáNDULáS április 26., vasárnap a Természetjáró kör gyalogtúrája a Szelekovszky- birtokra az Omaszta dûlôn. A gyümölcsöskert, fûszer- és gyógynövényültetvény, a fafaragómûhely megtekintése. Gyülekezô 9 órakor a Gyulai út Omaszta utcakeresztezôdésében. Várható hazaérkezés 13 óra után autóbusszal vagy tetszésszerinti idôben gyalog. OVIS NéPTáNC Minden csütörtökön 5 éves kortól tól ig. Vezeti Kurtucz Borbála néptáncoktató. TAEKWONDO OVISOKNAK Minden héten csütörtökön tól ig. Vezeti: Krajcsó István IV. danosmester. április 14., kedd 19.30: Barokk va- rázs A Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Együttesének hangversenye. A Filharmónia bérletes koncertje. április 16., csütörtök 14 19: LIKE (Lézengô Ifjúság Kulturális Eseménye) április 16., csütörtök 18: Pokoli Történetek Angyali Történetek. Két óraalatt a Föld körül Vujity Tvrtkóval. Ismerje meg a világ legmulatságosabbdiktatúráját, Csernobil valóságát, Fekete-Afrika misztikumát, Észak-Koreahétpecsétes titkait, a világ legerôsebbemberét, az ölelés hatalmát! Egy lebilincselôen kalandos este Tvrtkóval, amit soha nem fog elfelejteni, sôt, sokkal erôsebb lesz a végén. Jegyár: 1500 Ft. április , péntek szombat 10: Bohóciskola A Csabai Színistúdió zenés mûsora. A belépés díjtalan. április 18., szombat 9 14: Csigabiga Bababörze április 18., szombat 20: Guzsalyas Táncház. A belépés díjtalan. április 22., szerda 19: Nyitott Akadé- mia. Mit üzen a tested? Lelki okok, fizikai tünetek, dr. Buda László elôadása. Jegyár: 2300 Ft április 23., csütörtök 19: Virsky a világhírû Ukrán Állami Népi Együttes Békéscsabán. Jegyár: 3900 Ft, 4900 Ft, 5900 Ft, 6900 Ft április 25., szombat 14 17: Csabagyöngye Egészségklub. A belépés díjtalan. április 29., szerda 19: CSONTVÁ- RY A Szegedi Szimfonikus Zenekarhangversenye a Magyar Mûvészeti Akadémia rendezésében. Vezényel: Gyüdi Sándor. Kocsár Miklós: Capricorn concerto, közremûködik Ruszkai Judit Tamara fuvola Nógrádi: Partita Négy Csontváry- kép vonószenekarra (ôsbemutató) Kocsár Miklós: Concerto in memo- riam ZH, közremûködik: Kecskés György kürt Tóth Péter: Csontváry-szinfonietta Kovács Zoltán: Taorminai képek (ôsbemutató) Dubrovay: Csontváry három szim- fonikus kép (ôsbemutató) Jegyár: 2000 Ft április 30., csütörtök 19: Utcabál afôtéren a zalaegerszegi Lobo Latinozenekarral a VI. Békéscsabai Táncfesztivál programja. KIáLLÍTáSOK A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. KIáLLÍTáS A bor története az emberiség története Rédei Magda grafikus kiállítása április 10-éig díjmentesen látogatható. Bálvány és áldozat Holo Hóbel László kiállítása április 21-éig díjmen- tesen megtekinthetô. Világcseppek A szlovákiai Gútatörténete képekben címû kiállításdíjmentesen megtekinthetô április 24-éig. április 30 áig látogatható a Békéscsabai Szlovák klub egyházi vo- natkozású családi ereklyékbôl válogatott kiállítása a Nemzetiségi Klubházban. VáROSI MESEMONDÓ VERSENy április 15 én, szerdán 9 órakor kerül megrendezésre a Meseházban, a Csabai Kulturális Játékok keretében a város legügyesebbmesemondóinak részvételével. THURy GáBOR RETRO MOZIJA április 22 én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, Békési út 15.). Mûsoron: filmhíradó anno és a 70- es évek filmjei Máthé Ferenc ajánlásával. KASPAR HAUSER Werner Herzog filmje A belépés ingyenes. KéSZÜLÔDéS ANyáK NAPJáRA A MESEHáZBAN Iskolai és óvodai csoportok figyelmébe ajánljuk húsvéti ötleteinket: Ajtókoszorú sodrott újságpapírból Mobiltartó textilbôl, virágdísszel Textil virág, tulipán Szív virágdísz textilbôl Könyvjelzô gombdíszítéssel Fonott gyékényszív száraz virággal díszítve Edényalátét fonott rongycsíkból Batikolt kendô készítése. Kiállításaink megtekintése és a kézmûves foglalkozások díja: 300 Ft/fô. Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a 66/ vagy a 06-30/ telefonszámon, illetve a címen. 1% Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át. MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY % CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

sok a tennivaló 2015-ben Szarvas Péter: Várjuk a csabaiak ötleteit!

sok a tennivaló 2015-ben Szarvas Péter: Várjuk a csabaiak ötleteit! XXV. évfolyam, 1. szám 2015. január 15. Visszatekintés a közgyűlésre 2 3. oldal Lakossági fórum a vasútfejlesztésről 5. oldal Elmúltak az ünnepek 7. oldal Csabai arcképek Békéscsaba képzômûvészeti és iparmûvészeti

Részletesebben

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban Ingyenes városi lap XVII. évfolyam 20. szám 2007. november 22. La petite Jeanne Összegyûlt a Munkácsykép (La petite Jeanne) megvételéhez szükséges 27 millió forint Békés megyében, Békéscsabán. A szervezôk

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Ingyenes jégpálya a Fõ téren

Ingyenes jégpálya a Fõ téren XVI. évfolyam 23. szám Megjelenik kéthetente 2010. december 2. Közmeghallgatás a környezetvédelemrõl Az önkormányzat képviselõ-testülete december 21-én tartja az idei közmeghallgatást a Békásmegyeri Közösségi

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató g vi. évfolyam 5. szám FrIss HÍreK, KUltUrÁlIs ProgramaJÁnlÓK és a gödöllői mozi HavI műsora FIlmIsmertetőKKel: www.vkisterseg.hu TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

XXII. évfolyam 16. szám 2014. április 23. Megjelenik: hetente. Újabb felújított bölcsõde. Megújult környezetben játszhatnak a gyerekek

XXII. évfolyam 16. szám 2014. április 23. Megjelenik: hetente. Újabb felújított bölcsõde. Megújult környezetben játszhatnak a gyerekek XXII. évfolyam 16. szám 2014. április 23. Megjelenik: hetente Újabb felújított bölcsõde Megújult környezetben játszhatnak a gyerekek BERUHÁZÁS Dübörög a Magdolna Negyed Program III. Munkahelyeket teremt

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

10000Ft-ot. A hõsökre emlékeztek. Érdi Mûvésztelep. Érmesek. A jövõ világsztárjai

10000Ft-ot. A hõsökre emlékeztek. Érdi Mûvésztelep. Érmesek. A jövõ világsztárjai XXIII. évfolyam, 29. szám 2013. augusztus 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 Csatorna-helyzetkép Az ötszáz kilométeres csatornahálózat mintegy 95 százaléka már a földben van.

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben