Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz. (Széchenyi István)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz. (Széchenyi István)"

Átírás

1 Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz. (Széchenyi István) Magyarország története 1825 és 1848 között A csapat neve: A csapat tagjai: Iskola pontos neve és címe: Felkészítő tanár: 2013/2014.

2 I. RAGADVÁNYNEVEK A táblázatban valamilyen területen kiemelkedő személyiségeinek a korszakban keletkezett ragadványneveit olvashatják. Töltsék ki a táblázatot! (elemenként 0,5 pont, összesen: 5 pont ) Ragadványnév Kit neveztek így? Ki nevezte el? 1. Magyarok Mózese 2. A Nemzet Mindenese 3. A Nemzet Szónoka 4. Az Erdélyi Ifjúság Fejedelme 5. Demokratikus Türtaiosz 6. Magyar Chartouche 7. A Legnagyobb Magyar 8. A Nemzet Nádora 9. Erdődi George Sand 10. Erdődi Magány Szende Fülemüléje 1. Villámkérdések (elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont) II. A REFORMKOR MŰVÉSZETE A Magyar Tudományos Akadémia jelmondata magyarul: és latinul:. Művészeti életről beszámoló lap az 1830-as években: Erkel Ferenc mely operáját mutatták be először 1840-ben? Valamint melyiket 1844-ben? Fáy István 1830 és 1835 között tartott zenés rendezvénysorozatának elnevezése: 2

3 Milyen intézmény felállításának javára tartott jótékonysági koncertet Liszt Ferenc 1840 januárjában? Kinek a verse Petúr bordala? 2. Képzőművészeti alkotás részletét láthatják a képeken. Adják meg az alkotót és az alkotás nevét, címét! (elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont)

4 5. 6. Kép száma Alkotó Alkotás III. IPAR 1.A reformkor a hazai ipar születésének hőskora. Egészítsék ki az alábbi hiányos szöveget a megfelelő fogalmakkal, nevekkel és évszámokkal! (elemenként 0,5 pont, összesen 9 pont) A 19. század első felének Magyarországán elkezdődött a keretek fellazulása, megjelentek az első és gyárak. Magyarországon céhes iparról -ig a 4

5 céhek eltörléséig beszélhetünk. A napóleoni háborúk idején megindult hazánkban egy szerény iparfejlődés, főként a és a területén. Az 1830-as évekre az ipar vált húzóágazattá, mivel a földbirtokosok a feldolgozásával keresték a kiutat a válságból. Az 1840-es években felgyorsult a magyar ipar fejlődése, köszönhetően az -ben született gyáralapítási törvénynek, valamint a -ben alapított ipartámogató egyesületnek a -nek, melynek első igazgatója volt. Az első magyar társasági törvény lehetővé tette alapítását és szabályozta működésüket. A társadalom széles rétegeinek anyagi gyarapodása új iparágaknak teremtett bővülő piacot. Így az élelmiszeriparon belül a korszakban sorra alapították a gyárakat, a sajtó robbanásszerű növekedése hívta életre Fiumében, Hermanecen és Nagyszlaboson a gyárat. A polgári életforma terjedésének hatására jött létre Herenden, Hollóházán és Városlődön gyártó üzem. Az által 1836-ban szabadalmaztatott robbanásmentes tömeges előállítására -ben alapítottak gyárat -n (város). b) Az alábbi képek a reformkor kibontakozó iparához kötődnek. Mit ábrázolnak az egyes képek? (elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 1. kép 2. kép 3. kép 4. kép 5

6 5. kép IV. A REFORMKOR NAGY ASSZONYAI A szókereső rejtvényben a reformkor hat ismert női alakját rejtettük el. Közülük 2-2 neve egy-egy képhez köthető. Kik ők (a), és mi az összefüggés a kép és a személyek között (b)? a) Kik a keresett személyek? Csak a rejtvényben is bejelölt neveket tudjuk elfogadni. ( elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont )

7 b) Kik köthetők közülük az alábbi képekhez? ( nevek elemenként 0,5 pont, indoklás 1 pont, összesen 6 pont ) Nevek: Indoklás: Nevek: Indoklás: 7

8 Nevek: Indoklás: V. FORRÁSOK Válaszoljon a forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 0,5 pont, összesen 9 pont ) 1. Arra, hogy egy nemzet alkotmánnyal bírjon, szükséges először, hogy egy független törvényhozása legyen; másodszor, hogy a végrehajtó hatalom e törvényhozásnak alávettessék, úgy, hogy sem cselekvőleg, sem elhanyagolás által a törvényhozó szándékait meg ne hiúsítsa. a) Melyik reformkori politikai irányzathoz tartozik a mű szerzője? b) Milyen szerepet szánnak a megyéknek a jövőben megvalósítandó államberendezkedésben? 2. Eljött az idő. s a kir. válasz az úrbérben megérkezett. Megyénk jónak látta az V. és VIII. cikkelyre nézve a válasz mellé állani; s ezt oly egyetemi kitétellel adá tudtunkra, mely által a tőlünk két évig követett elv egyszerre eltöröltetik; s melynél fogva a szatmári követeknek ezentúl az elsőbbitől egészen ellenkező utat kell kezdeni. Mit valánk teendők? Engedni? Az szívünk győződésével meg nem fért 8

9 a) Mit tartalmazott az V. cikkely? b) Hogyan válaszolt a mű szerzője a megye álláspontjának megváltozására? 3. A nemesség az ország nagy részében többnyire bárdolatlan, vastag tudatlanságban, galád korhelységben s lusta henyeségben öli el idejét, addig, míg a minden terheket hordó parasztság véres verítékével míveli a földet, mely neki szigorú élelmén kívül csak egy hideg sírt ád bizonyos enyhelyül, s míg vérével ótalmazza azon hazát, melyben ő nem is polgári tag, s melyben csak terhes kötelességekkel, de igen kevés szabadsággal bír. a) A jobbágykérdésnek milyen a magyar reformkor sajátságos - megoldását javasolja a mű szerzője? b) Hol jelent meg először a fenti mű? Miért? 4. hazánk védelme a nemesi felkelés alapjain nyugoszik, ha pedig a nemesi javak paraszt keze által mennének, concurrentionalis pénztárt nem lenne miből állítani,s az insurrectionalis fundus lassanként egészen elemésztetnék És hova jutna (az) arisztokrácia, földbirtok helyett pénzzel elégítetnék ki, s ebből pénzaristocratia kerekednék, melynek a Hon s thronus mellett nincs semmi érdeke. a) Melyik politikai csoport nevében szólalt fel a gróf? b) Mikor alkalmazták utoljára a nemesi insurrectiot? 5. Hozzuk elvégre tisztába, hogy mai, felette hátramaradt, s mindenben oly fejletlen körülményeinkhez képest ( ) sem a sokaságban, sem a népben nem lelendjük meg azt a vezetési képességet, mely ki bírná kalauzolni az ígéret földjére a magyart- ( ) Mindent a népért, de semmit általa! a) Melyik társadalmi rétegnek szánja a politikai vezető szerepet a mű szerzője? b) Kitől származik a részlet? 6. A magyar politikai égen az utolsó években feltámadt sötét felleg felé vonulnak pillantásaim, oly sötét felleg felé, melynek vihara hiszem, hogy alááshatja nemzetünket. ( ) elfogadván ( ) fizetésüket, ezáltal lekötelezettjei lettek a kormánynak, és lekötelezettjeinek kötelesek pártját nevelni, mit ha nem tesznek, akkor nem maradhatnak meg helyükön. 9

10 a) A kormány melyik intézkedését nevezi a szerző sötét felleg -nek? b) Mi volt ezzel a céljuk? 7. Én a népköltészet képviselőit akartam egyesíteni, ( ) hová mindazokat számítom, kik valódi szabadelvűek, nem szűkkeblűek, merészek, nagyot akarók, azon fiatal Magyarországot, mely nem akarja a haza kopott bocskorát örökké foltozni, hogy legyen folt hátán folt, hanem tetőtől talpig új ruhába akarja öltöztetni. a) Mit ért a szerző a talpig új ruhába akarja öltöztetni kifejezésen? b) Melyik politikai csoportosulás azonosult a fenti fogalommal? 8. Mi oly indítványokat, melyek az alkotmányos biztosítékok kifejtésére és a nemzet ellenőrködése öregbítésére céloznának, a kormánytól ( ) kevésbé várhatunk, ( ) Mind ezeknél fogva feladatunknak ismerve indítványozási jogunkkal élni, kötelességünknek tartjuk nyilván s világosan kijelölni azon tárgyak főbbjeit, miknek minél előbbi létrehozását ( ) a hon javára múlhatatlanul szükségesnek hisszük. ( a) Melyik hatalmi ágról van szó? b) Ki volt az elnöke annak a politikai pártnak, amelynek a programjából származik a részlet? 9. Van-e nagyobb szerencsétlenség statusemberre nézve, mint hajlam, szabad választás, vagy körülmények által nyújtott oly helyzet, melyben agitatio útján»alulról felfelé«vala kénytelen választási eszméinek sikerét eszközleni? Hogy ezeknek csekély részét is kivihesse, hogy a felsőbbrendűséget engedélyekre késztesse, kénytelen izgatáshoz nyúlni, a fennálló rend ellen kikelni, vágyakat ébreszteni, szenvedélyt, lelkesedést, jó és rosszindulatokat a maga érdekébe belehúzni a felhevülés, melyet az agitátor ébresztett, más irányt vehet, tovább terjedhet, mint kezdője akarta a) Ki ellen irányul a cikk? b) Hogy nevezik magukat a negyvenes években azok, akik óvatos reformok útján kívánják a változásokat megvalósítani? 10

11 VI. IGAZ-HAMIS Az alábbi megállapítások a reformkori Magyarország nemzetiségeire vonatkoznak. a) Döntsék el a megállapításokról, hogy igazak vagy hamisak! Húzzák alá a hamis megállapításokban a valótlan elemet! ( elemenként: 0,5 pont, összesen: 4 pont ) A kép betűjele Megállapítás Igaz Hamis A pánszlávizmus szerint Szlávia lányának fejét Oroszország, törzsét a lengyelek, karjait a csehek, lábait a szerbek, fegyverzetét a többi szlávok alkották volna ban a bécsi udvar betiltotta az illír elnevezést, mert megsokallta az addig a magyar nemességgel szemben ellensúlyként felhasznált szerb mozgalom erejét. Havasalföldön a Nicolae Bălcescu vezette fiatal bojárnemezedék már nemcsak a románok eredetére és nyelvére fordított figyelmet, hanem a nemzeti egység megteremtésére is. Thököly Szávát joggal nevezhetjük a magyarországi szerbek legnagyobb mecénásának. Ő alapította meg a Thökölyanumot. A Thökölyanum a pesti egyetemen tanuló szerb fiúhallgatók tudományos képzésére létrejött katonaiskola. A ruszinok a XIX. században gazdasági és társadalmi elmaradottságuk mellett elsősorban vallási és nemzeti küzdelmet folytattak. b) Azonosítsák a nemzetiségek képeit és a megállapításokat, majd a képek betűjelét írják ahhoz a nemzetiséghez, amelyre a megállapítás vonatkozik! ( elemenként: 1 pont, összesen: 5 pont ) A B C 11

12 D E VII. IRODALOM 1. A kérdésekre válaszolva fejtsék meg a rejtvényt, és adják meg a meghatározást! (elemenként 1 pont, összesen 10 pont ) a) Ki az a szerző, akiről Vörösmarty Mihály a következőt írta: Nyelv, verselés olyan, mintha irodalmunk vaskorát élnők.? b) Ki mondta a következőket: Fájt, hogy a magyarból olasz bábot csinál.? 12

13 c) Ennek a közigazgatási egységnek a kritikáját fogalmazta meg Eötvös József A falu jegyzője című művében. d) Kinek a művéről nyilatkozott Széchenyi esztelen, cenzúra után kiáltó alkotásként? e) Földben állsz mély gyökereddel, / Égbe nyúlsz magas fejeddel, / S rajtad csillagok teremnek. Melyik műből való az idézet? f) A Szép: igaz s az Igaz: szép! Kinek a fordítása? g) Ki az a byroni hős, akinek a magyar irodalomban Hűbele Balázs felel meg? h) Ki az az író, aki egyben tehetséges festő is volt? i) Melyik az a francia dráma, amely miatt 1830-ban Párizsban csata robbant ki? A fogalom Victor Hugo-i meghatározása: VIII. HARMADOK Keressék meg az összetartozó személyeket, műveket, neveket! A táblázat kitöltésével válaszoljanak! (oszloponként: 1 pont, összesen: 9 pont) a) Jan Kollár A) Magyar Kancellária 1) Alcsút b) Nemzeti Múzeum B) Pyrker János László 2) Széchényi Ferenc c) Lemberg C) Bolyai János 3) Ellenzéki Nyilatkozat/Lipcse d) Appendix D) Ellenőr 4) Bajza József e) Győr E) Hazánk 5) Fiatal Magyarország f) Pest F) Szlávia leánya 6) Lipcse g) Habsburg József G) nádor 7) Széchenyi István h) Apponyi György H) Kolozsvár 8) Bécs i) Wesselényi Miklós I) Stadium 9) Országgyűlési Napló 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 13

14 IX. FELSZÓLALÁS Képzeljék magukat az es országgyűlés egyik fiktív képviselőjének! Írjanak országgyűlési felszólalást a magyar színjátszás tárgyában! Beszédükben összegezzék a színjátszás ügyének eddigi eredményeit, és tegyenek javaslatokat a további fejlesztés érdekében! Írásuk egy oldal terjedelmű legyen, a műfaj tartalmi és formai elemeinek figyelembevételével! JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK! feladat elérhető pontszám 1.Ragadványnevek 5 2. A reformkor művészete Ipar A reformkor nagy asszonyai 9 5.Források 9 6.Igaz-hamis 9 7.Irodalom 10 8.Harmadok 9 9.Felszólalás 25 Összesen 100 elért pontszám 14

Mária Terézia és az 1740 41-es országgyűlésen elhangzott törvényeiből idézünk. A dokumentumok segítségével válaszoljon a kérdésekre!

Mária Terézia és az 1740 41-es országgyűlésen elhangzott törvényeiből idézünk. A dokumentumok segítségével válaszoljon a kérdésekre! Az alábbi feladatok a XVIII. századi Habsburg uralkodók rendeleteihez kapcsolódnak. A meghatározások mellé írja oda a dokumentumok nevét, majd a táblázat kitöltésével döntse el, hogy kinek a nevéhez kapcsolódnak

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

A magyar sorsot több húron játsszák

A magyar sorsot több húron játsszák SZÁZ ÉVE SZÜLETETT KOVÁCS IMRE E SZEREDI PÁL A magyar sorsot több húron játsszák Kovács Imre emlékére (1913. március 10. 1980. október 27.) gy ember, egy cselekedet attól válik a múlt értékévé, ha azt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Zsögöd Benõ Öröklött s szerzett vagyon Budapest, 2008. KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Politzer Zsigmond kiadásában 1897-ben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

RÁKOSI JENŐ IG. ÉS T. TAG E M L É KEZETE.

RÁKOSI JENŐ IG. ÉS T. TAG E M L É KEZETE. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK. SZERKESZTI A FŐTITKÁR. XXI. KÖTET. - 2. SZÁM. RÁKOSI JENŐ IG. ÉS T. TAG E M L É KEZETE. ÍRTA HEGEDŰS LÓRÁNT I. TAG. (FELOLVASTA

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

Amagyar politikai és kulturális

Amagyar politikai és kulturális A nyelv mint a nemzetiség szimbóluma Amagyar politikai és kulturális élet vezéregyéniségei a II. József halálát (1790) követõ hónapok hazafias-nemzeti lelkesedésétõl vezettetve a magyar anyanyelvet tekintették

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. Székelyudvarhely, Litera Könyvkiadó 2002 3 A kiadvány megjelenését támogatták Illyés Közalapítávny Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Részletesebben