UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÉGKORONGOZÓK SPORTMOTIVÁCIÓI ÉS AZ ÁLTALUK ÉSZLELT MOTIVÁCIÓS KÖRNYEZET HATÁSA A MENEDZSERI KÖRNYEZETRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÉGKORONGOZÓK SPORTMOTIVÁCIÓI ÉS AZ ÁLTALUK ÉSZLELT MOTIVÁCIÓS KÖRNYEZET HATÁSA A MENEDZSERI KÖRNYEZETRE"

Átírás

1 UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÉGKORONGOZÓK SPORTMOTIVÁCIÓI ÉS AZ ÁLTALUK ÉSZLELT MOTIVÁCIÓS KÖRNYEZET HATÁSA A MENEDZSERI KÖRNYEZETRE The sportmotivation of the youth ice hockey players and the effect of their perceived motivational climate on the manager milieu Géczi Gábor 1 Bognár József 2 Révész László 2 Benczenleitner Ottó 3 Velenczei Attila 4 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 1 Sportmenedzsment és Rekráció Tanszék 2 Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék 3 Atlétika Tanszék 4 Nemzeti Sport Intézet Összefoglaló A hazai jégkorongozás fejlõdése az utóbbi években felgyorsult, ebben a változó, átalakuló környezetben kell az utánpótláskorú jégkorongozóknak felnõni és megfelelõen teljesíteni. A klubéletben kialakult struktúrák, a menedzseri környezet átalakítását a fiatalok által tapasztaltak nagyban befolyásolják, a változások sebességénél, az érintett területénél érdemes a sportágban benne élõ fiatalok észleléseit is számításba venni a tervezéskor. A klubok edzõi kara szintén átalakulóban van, még dolgoznak idõsebb edzõk, akik a régi metodika szerint dolgoznak, és már nagy számban vannak fiatalabb edzõk, akik a megújított edzõképzésben vettek részt. A szülõk hozzáállása is igen heterogén, nagymértékben függ a klubokban lévõ általános jégkorongkultúrától. Az említett faktorok meghatározóak a fiatal sportolók motivációjában, melyek megismerését célozták meg a szerzõk. Kulcsszavak: jégkorong, válogatott, motiváció, ego, környezet.

2 GÉCZI GÁBOR és mtsai: UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÉGKORONGOZÓK Abstract The Hungarian ice hockey is developing faster in the past few years; the youth players should grow up in this climate and also perform well. The athletes observations in the Hungarian clubs may change the plan of the transition of the structures, the circumstances of the management. The members of the club coaches are changing as well, there are working old style coaches, but more coaches were learned in the new system, which follows the best practices from the ice hockey world. The attitude of the parents has wide diversity; it depends on the ice hockey culture of their club. These factors are determinative in the players motivation, knowing more about these factors our aim with this investigation. Key-words: ice hockey, national team, motivation, ego, climate. Bevezetés A jégkorongban, mint minden egyéb sportágban a sportolók motivációja fontos tényezõ a tehetségük kibontakoztatásában. A kutatók számára szintén fontos terület, sok hasznos információval tudnak szolgálni a gyakorlatban dolgozó szakemberek részére. A tehetség-összetevõkbõl az intraperszonális (személyen belüli) tényezõket Renzulli (1978) tárta fel, és eredményeivel megállapítást nyert, hogy nem elegendõ csak ezt a területet elemezni, hiszen a kontextuális környezetnek (Mönks, Knoers, 1997) jelentõs szerepe van a képességek kibontakozásában. Az edzõ személye, az edzéskörülmények, a felszerelés és az egyesületen belüli morál eredményesen hat a teljesítmény fejlõdésére, azonban, ha ezek nem megfelelõen és nem összhangban mûködnek, akkor teljesítményromlást eredményezhetnek. Gagné (1991) modelljében két terület hatását emeli ki az életkornak megfelelõ teljesítményben, a genetikailag meghatározott adottságokat, illetve a fejlesztés folyamatát. A folyamatra a szerzõ szerint további két tényezõ hat, maga az egyén az intraperszonális tényezõkön keresztül, valamint a környezet. A genetikai adottságokra helyezi elsõsorban a tehetséggondozás folyamatát, azonban nem kizárólagos szerepet tulajdonít ennek, hanem Mönks és Knoershöz hasonlóan az edzés jelentõségét kihangsúlyozva, az edzõ által irányított folyamat hatását értelmezi. Kutatásunkban két sportpszichológiai kérdõívet használtunk fel, amelyek a motiváció iránti kérdéseinkre voltak hivatottak választ adni. Az Észlelt motivációs környezetet taglaló kérdõív (Perceived Motivational Climate in Sport Questionnnaire-2, PMCSQ-2) kitöltésével a sportolókat körülvevõ motivációs környezetrõl szerzünk információkat, melyet

3 150 KALOKAGATHIA, szám Newton, Duda és Yin (2000) fejlesztettek ki a feladatközpontúság és az egomotivációs összetevõk meghatározására Ames és Archer (1988), valamint Nicholls (1989) munkáinak alapján. Ebben a tesztben numerikus skálán 1-tõl 5-ig kell megjelölni a sportolónak a válaszát, a legkisebb szám esetén a teljes egyet nem értés, míg az 5-ös esetében a teljes egyetértés a válasz. A magyar verziót Révész és munkatársai (2008) írták le és a teszt belsõ konzisztenciaszintjét 0,65-0,92 határozták meg. A Sport Motivation Survey (SMS) kifejezetten a sport és a testnevelés területére lett kifejlesztve. A 28 kérdéses kérdõív (skála 1-tõl 7-ig) által juthatunk hozzá a sportolók intrinsic, extrinsic és amotivációs értékeihez (Pelletier és mtsai, 1995). A kérdõív belsõ konzisztenciája 0,69 és 0,85 között van, a magyar verziót (0,63-0,80) Tsang és munkatársai igazolták 2005-ben. Már végeztünk méréseket a két kérdõívvel korábban is, azonban csak egy korcsoport esetében használtuk fel õket (Géczi, 2009). A kutatások eredményeit figyelembe vettük, mind a sportágfejlesztési stratégia megírásakor, mind pedig a szövetségi központi programok kialakításakor (Géczi, 2011). A szövetségi programok esetében a menedzseri környezet elemei már megközelítik a nagy hokikultúrák jellemzõit, amely fontos a motivációs bázis szempontjából. Kérdések Jelen tanulmányban két fõ területre fókuszáltunk. Arra kerestünk választ, hogy az egyes korosztályok különböznek-e a feladatközpontúság, az ego, illetve a motiváció tekintetében, valamint igyekeztünk választ találni arra a kérdésre: vajon az egyes korosztályok az egyes mért változók tekintetben elkülöníthetõek-e és ha igen, mely változók mentén? Hipotézisek Összhangban a releváns szakirodalmi háttérrel, a megfogalmazott kutatási kérdésekkel a következõ hipotéziseket fogalmaztuk meg: H1: A fiatalabb korosztályos válogatott jégkorongozók feladatközpontúság tekintetében alacsonyabb értéket érnek el, mint az idõsebbek. H2: A fiatalabb sportolók körében alacsonyabb egoszintet mérünk, mint az idõsebbek között. H3: A felmért fiatal jégkorongozók az életkori csoportok vetületében a mért változók mentén elkülönülnek.

4 GÉCZI GÁBOR és mtsai: UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÉGKORONGOZÓK Módszerek A kutatás populációja éves válogatott jégkorongozók (N = 66, ebbõl N 14 évesek = 23, N 15 évesek = 25, N évesek = 18) voltak. Mintaválasztás nem történt, a populáció minden tagját bevontuk a vizsgálatba. Alkalmazott tesztek: Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (PMCSQ-2) és Sport Motivation Scale (SMS). A PMCSQ-2 teszt esetében vizsgáltuk a Kooperatív tanulás, a Csapaton belüli szerep és a Fejlõdésre való törekvés értékeket ezek az alskálák a feladatközpontúság eredményeit adják, valamint az egoorientációt (alskálák ebben az esetben: Hibázástól, büntetéstõl való félelem, Egyenlõtlen elismerés, Csapaton belüli rivalizálás). Az SMS-kérdõív alskálái a motivációhiány, valamint a külsõ és a belsõ motiváció. A sportolók a teszteket egy központi összetartáson töltötték ki, kutatói felügyelet mellett. A tesztek kitöltésére összesen 30 percet kaptak, amennyiben kérdésük volt, azt a kutatás vezetõjének tehették fel. A hipotéziseink igazolására az adatokon SPSS 17.0 statisztikai szoftver segítségével varianciaanalízist, illetve diszkriminanciaanalízist futattunk le, a szignifikanciaszintet 0,05-nél állapítottuk meg. Eredmények A sportolók elõször a PMCSQ-2 tesztet töltötték ki. A teszt két fõ részbõl állt, az egyik a feladatközpontúságot, a másik az egoszintet mérte. A feladatközpontúság alskálái a következõk voltak: Kooperatív tanulás. Csapaton belüli szerep. Fejlõdésre való törekvés. A leíró statisztikai eredmények (1-3. táblázat) azt mutatják, hogy az egyes képzett változók normális eloszlást mutatnak (a szórásértékek nem túl magasak, az eloszlásferdeség és -csúcsosság értékei minden esetben a -1 és +1 értékek közé esnek), így a további elemzések elvégezhetõek. Mindezt megerõsíti a Kolmogorov-Smirnov- és a Shapiro-Wilk-féle normalitásvizsgálatok eredménye is.

5 152 KALOKAGATHIA, szám 1. táblázat: A kooperatív tanulás, a Csapaton belüli szerep és a Fejlõdésre való törekvés leíró statisztikai eredményei Kooperatív Csapaton belüli Fejlõdésre való tanulás szerep törekvés Elemszám Hiányzó adat Számtani középérték 16,47 20,89 36,08 SD 2,68 2,41 3,24 Ferdeség -0,43-0,20-0,78 Csúcsosság 0,00-0,53 0,67 Az ego alskálái az alábbiak: Hibázástól, büntetéstõl való félelem. Egyenlõtlen elismerés. Csapaton belüli rivalizálás. 2. táblázat: Hibázástól, büntetéstõl való félelem, az Egyenlõtlen elismerés és a Csapaton belüli rivalizálás leíró statisztikai eredményei Hibázástól, Egyenlõtlen Csapaton belüli büntetéstõl való elismerés rivalizálás félelem Elemszám Hiányzó adat Számtani középérték 15,15 18,12 8,94 SD 5,59 7,27 2,44 Ferdeség 0,67 0,54 0,29 Csúcsosság 0,57-0,24-0,56 A tanulók a PMCSQ-2 teszt után a Sport Motivációs Kérdõívet (SMS) töltötték ki. Ennek a modulnak az alegységei a következõk: Motiváció hiánya skála. Külsõ motiváció. Belsõ motiváció.

6 GÉCZI GÁBOR és mtsai: UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÉGKORONGOZÓK táblázat: Az SMS-teszt alskáláinak leíró statisztikai eredményei Motiváció Külsõ Belsõ hiánya motiváció motiváció Elemszám Hiányzó adat Számtani középérték 6,30 57,56 70,57 SD 2,07 11,15 10,08 Ferdeség 0,87-0,85-0,80 Csúcsosság 0,77 0,76-0,14 A csoportok közötti különbséget varianciaanalízissel igyekeztünk feltárni. A 4. táblázat a feladatközpontúság és az ego tekintetében mutatja az ANOVA-eredményeket. Látható, hogy a három csoport egyetlen mért változó esetében mutat szignifikáns eltérést a csoportok átlageredményei között, ez pedig a Hibázástól, büntetéstõl való félelem (F = 4,242; p<0,05). A 15 évesek azok, akik a legjobban félnek attól, hogy valamilyen hibát követnek el, a Tukey-próba azt mutatta ki, hogy a középsõ korcsoport elkülönül a legidõsebbektõl, akiknél a legalacsonyabb értéket mértük ezen változó esetében. Az életkort, mint független változót figyelembe véve, az SMS-teszt esetében szintén egyetlen változó, a Külsõ motiváció mutat statisztikai különbséget. Minél idõsebb a jégkorongozó, a motiváció e fajtája annál kisebb értéket vesz fel, a Tukey-próba különbséget mutatott a legfiatalabb és a legidõsebbek között (5. táblázat). Az ANOVA-analízis mellett olyan többváltozós módszert is alkalmaztunk, amely segítségével be tudtuk azonosítani azokat a tényezõket (változókat), amelyek szignifikánsan megkülönböztetik a vizsgált csoportokat. Ez a többváltozós eljárás a diszkriminanciaanalízis. Az analízis eredménye azt mutatja, hogy a mért változók közül a Hibázástól, büntetéstõl való félelem és a Külsõ motiváció az, amelyek hozzájárulnak a diszkriminanciafüggvényhez, azonban a mért Wilks - lambda értékek kifejezetten magasak. Az Box s M elemzés eredménye szignifikáns, ezek szerint nem teljesül varianciahomogenítás feltétele sem (6. táblázat).

7 154 KALOKAGATHIA, szám 4. táblázat: A PMCSQ-2 teszt alskáláinak ANOVA statisztikai eredményei az életkor vetületében Mért változók Csoportok N Mean F p 14 évesek 23 17,00 Kooperatív 15 évesek 25 16,16 tanulás évesek 18 16,22 0,688 NS TASK, Csapaton 14 évesek 23 20,87 feladatközpontúság belüli 15 évesek 25 20,84 0,024 NS szerep évesek 18 21,00 Fejlõdésre 14 évesek 23 36,39 való 15 évesek 25 35,52 0,586 NS törekvés évesek 18 36,44 Hibázástól, 14 évesek 23 14,39 büntetéstõl 15 évesek 25 17,48 4,242 p<0,05 való félelem évesek 18 12,89 Ego 14 évesek 23 17,65 Egyenlõtlen elismerés 15 évesek 25 20,52 2,833 NS évesek 18 15,39 Csapaton 14 évesek 23 8,96 belüli 15 évesek 25 9,40 1,115 NS rivalizálás évesek 18 8,28 5. táblázat: A SMS-teszt alskáláinak ANOVA statisztikai eredményei az életkor vetületében Mért változók Csoportok N Mean F p 14 évesek 23 7,22 Motiváció 15 évesek 25 6,08 1,838 NS hiánya évesek 18 5,44 14 évesek 23 62,09 Külsõ Motiváció motiváció 15 évesek 25 56,16 3,394 p<0, évesek 18 53,72 14 évesek 23 72,43 Belsõ motiváció 15 évesek 25 69,64 0,875 NS évesek 18 68,67

8 GÉCZI GÁBOR és mtsai: UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÉGKORONGOZÓK táblázat: A diszkriminanciaanalízis eredményei Változók Wilks F df1 df2 Sig. lambda Kooperatív tanulás 0,979 0, ,506 Csapaton belüli szerep 0,999 0, ,976 Fejlõdésre való törekvés 0,982 0, ,560 Hibázástól, büntetéstõl való félelem 0,881 4, ,019 Egyenlõtlen elismerés 0,917 2, ,066 Csapaton belüli rivalizálás 0,966 1, ,334 Motiváció hiánya 0,945 1, ,168 Külsõ motiváció 0,903 3, ,040 Belsõ motiváció 0,974 0, ,430 Az eredmények alapján tehát kijelenthetjük, hogy az életkori csoportok tekintetében a kilenc változó mentén nem különíthetõek el a fiatal válogatott jégkorongozók. Következtetések, ajánlások Munkánk során két fõ területen feltett kérdésre tudtunk válaszolni, elõször arra, hogy az egyes korosztályok különböznek-e a feladatközpontúság, az ego, illetve a motiváció tekintetében? A kérdésre a vizsgált minta alapján a PMCSQ-2 esetében a három csoport egyetlen mért változó esetében mutat szignifikáns eltérést a csoportok átlageredményei között, ez pedig a Hibázástól, büntetéstõl való félelem (F = 4,242; p<0,05), melyet a 15 évesek produkáltak. Az SMS-kérdõív válaszai alapján szintén egyetlen változó, a Külsõ motiváció (F=3,394, p<0,05) mutat statisztikai különbséget. Másodszor arra a kérdésre kerestük a választ, vajon az egyes korosztályok az egyes mért változók tekintetben elkülöníthetõek-e és ha igen, mely változók mentén? A PMCSQ-2 alapján a Hibázástól, büntetéstõl való félelem esetében a 15 évesek azok, akik a legjobban félnek attól, hogy valamilyen hibát követnek el. A Tukey-próba kimutatta, hogy a középsõ korcsoport szignifikánsan elkülönül a legidõsebbektõl, akiknél a legalacsonyabb értéket mértük e változó esetében. Az SMS-kérdõív esetében a vizsgált minta alapján kijelenthetjük, hogy minél idõsebb a jégkorongozó, a motiváció e fajtája annál kisebb

9 156 KALOKAGATHIA, szám értéket vesz fel, amit különbségként mutatott ki a legfiatalabb és a legidõsebbek között. Válaszok a hipotézisekre H1: A fiatalabb korosztályos válogatott jégkorongozók feladatközpontúság tekintetében nem alacsonyabb értéket értek el, mint az idõsebbek. A vizsgált mintán feltevésünk nem igazolódott be. H2: A fiatalabb sportolók körében nem mértünk alacsonyabb egoszintet, mint az idõsebbek között. A feltevésünk nem igazolódott be. H3: Az a feltételezésünk, hogy a felmért fiatal jégkorongozók az életkori csoportok vetületében a mért változók mentén elkülönülnek, a Hibázástól, büntetéstõl való félelem esetében kimutatható volt, tehát feltevésünk részben igazoltnak tekinthetõ. Ajánlásként az fogalmazható meg, hogy a motivációs összetevõk jobb megismerésével a jégkorongozók teljesítményére ható tényezõket jobban meg lehet érteni, ezáltal a tudás birtokában változásokat is lehet alkalmazni. Az észlelt motivációs környezetre vonatkozó adatokat a megfelelõ fejlesztési folyamatok kialakításakor, a menedzseri környezet változtatásánál érdemes lenne minden klubban figyelembe venni, nemcsak a Magyar Jégkorong Szövetség központi programjainál. Fontos lenne az egész magyar sport fejlõdésének szempontjából, hogy a sportszakemberek pontosan értsék a sportolóikban mûködõ folyamatokat, ezek hiányában a tehetség nem tud genetikai optimum szintjére érni, hiszen a kiégés, a drop-out jelenség is összefüggésbe hozható a nem megfelelõ fejlesztéssel. Irodalom Ames, C., Archer, J. (1988): Achievement goals in the classroom: Students learning strategies and motivation. Journal of Educational Psychology, Vol p. Gagné, F. (1991): Toward a differentiated model of giftedness and talent. In Colangelo, D., Davis (Ed.): Handbook of gifted education. Allyn and Bacon, Boston p. Géczi Gábor (2009): Success and talent development as indicated by motor tests and psychometric variables of u18 ice hockey players. PhD-disszertáció. Semmelweis Egyetem, Budapest. Géczi Gábor (2011): A jég hátán. Sportágak versenye. MSTT, Budapest. Mönks, F. J., Knoers, A. M. P. (1997): Ontwikkelingpsychologie. Van Gorcum, Assen.

10 GÉCZI GÁBOR és mtsai: UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÉGKORONGOZÓK Newton, M., Duda, J. L., Yin, Z. (2000): Examination of the psychometric properties of the Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 in a sample of female athletes. Journal of Sports Sciences, Nicholls, J. G. (1989): The Competitive Ethos and Democratic Education. Harvard University Press, Cambridge, MA. Pelletier, L. G., Fortier, M., Vallerand, R. J., Briere, N. M., Tuson, K. M., Blais M. R. (1995): The Sport Motivation Scale (SMS-28). Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol Renzulli, J. (1978): The Enrichment Triad Modell: A guide for developing defensible program for gifted and talented. Creative Learning Press. Révész László, Bognár József, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Kovács T. László (2008): A Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (PMCSQ-2) kérdõív hazai alkalmazásának lehetõsége. Kalokagathia, Tsang, E. C. K., Szabó, A., Soós, I., Bute, P. (2005): A Study of Cultural Differences in Motivational Orientations towards Sport Participation of Junior Secondary School Children in Four Cultures. Journal of Physical Education and Recreation,

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

SIKER ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS PROBLÉMAKÖRE U18 JÉGKORONG JÁTÉKOSOK MOTOROS ÉS PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA ALAPJÁN. PhD Disszertáció.

SIKER ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS PROBLÉMAKÖRE U18 JÉGKORONG JÁTÉKOSOK MOTOROS ÉS PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA ALAPJÁN. PhD Disszertáció. SIKER ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS PROBLÉMAKÖRE U18 JÉGKORONG JÁTÉKOSOK MOTOROS ÉS PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA ALAPJÁN PhD Disszertáció Géczi Gábor Semmelweis Egyetem Budapest 2009 BEVEZETÉS A különböző képességek

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás:

Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: 5 Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád (2011). Utánpótlás-nevelési rendszerek összehasonlító elemzése. Előadás: VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr. (Társszerzők: Szabó Attila (Dr.),

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80.

Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80. Önéletrajz CV Személyes információk: Név: Születési idő, hely: Tanszék: E-mail: Csáki István 1987.06.07. Mátészalka Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80. csaki@tf.hu Végzettség:

Részletesebben

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016 Gyakorlat 8 1xANOVA Dr. Nyéki Lajos 2016 A probléma leírása Azt vizsgáljuk, hogy milyen hatása van a család jövedelmének a tanulók szövegértés teszten elért tanulmányi eredményeire. A minta 59 iskola adatait

Részletesebben

Azt csinálni, amit a Szelf akar

Azt csinálni, amit a Szelf akar Azt csinálni, amit a Szelf akar Motiváció az autonómia-szükséglet perspektívájából Takács Hilda 15 16 17 Jegyzetek 1. Niemiec, Cristopher P. Ryan, Richard M.: Autonomy, competence and relatedness in the

Részletesebben

Magyar és a szerb utánpótláskorú férfi kézilabdázók edzőhöz és az edzésekhez való attitüdjének összehasonlítása

Magyar és a szerb utánpótláskorú férfi kézilabdázók edzőhöz és az edzésekhez való attitüdjének összehasonlítása Mandulavirágzási Tudományos Napok 2013 Magyar és a szerb utánpótláskorú férfi kézilabdázók edzőhöz és az edzésekhez való attitüdjének összehasonlítása Paic Róbert egyetemi tanársegéd, PhD hallgató PTE

Részletesebben

EMELJÜK A SZINTET 1. Képzési Nap. Tehetséggondozás a labdarúgásban. Csáki István

EMELJÜK A SZINTET 1. Képzési Nap. Tehetséggondozás a labdarúgásban. Csáki István EMELJÜK A SZINTET 1. Képzési Nap Tehetséggondozás a labdarúgásban Csáki István Tehetségmodellek Labdarúgó tehetségmodell Hazai és nemzetközi tudományos kutatási eredmények Saját kutatási eredmények A

Részletesebben

Diszkriminancia-analízis

Diszkriminancia-analízis Diszkriminancia-analízis az SPSS-ben Petrovics Petra Doktorandusz Diszkriminancia-analízis folyamata Feladat Megnyitás: Employee_data.sav Milyen tényezőktől függ a dolgozók beosztása? Nem metrikus Független

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Velenczei Attila

ÖNÉLETRAJZ. Velenczei Attila 1 ÖNÉLETRAJZ Dr. Velenczei Attila SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési hely: E-mail: Velenczei Attila Esztergom velenczei.attila@gmail.com ISKOLAI VÉGZETTSÉG 2006 2012 Sporttudományok doktora (PhD) Semmelweis

Részletesebben

A Honvéd Testalkati Programban résztvevők motivációjának vizsgálata. Rázsó Zsófia Novák Attila szds.

A Honvéd Testalkati Programban résztvevők motivációjának vizsgálata. Rázsó Zsófia Novák Attila szds. A Honvéd Testalkati Programban résztvevők motivációjának vizsgálata Rázsó Zsófia Novák Attila szds. MH EK VEI KJSZ Egészségfejlesztési Osztály A Magyar Katonai Katasztrófaorvostani Társaság XVIII. Tudományos

Részletesebben

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell Példa STATISZTIKA Egy gazdálkodó k kukorica hibrid termesztése között választhat. Jelöljük a fajtákat A, B, C, D-vel. Döntsük el, hogy a hibridek termesztése esetén azonos terméseredményre számíthatunk-e.

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben

Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben Velenczei Attila Kutatóhely: Nemzeti Sport Intézt és SE-TSK, Társadalomtudományi Tanszék Témavezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Fügedi Balázs

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Fügedi Balázs PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Fügedi Balázs Könyvrészlet: 1. Fügedi Balázs, Kiss Júlia, Bognár József, Munkácsi István, Kovács T. László (2009): Tehetségfaktorok a tornában: egy lehetséges sportági tehetségmodell

Részletesebben

DR. TRZASKOMA-BICSÉRDY GABRIELLA

DR. TRZASKOMA-BICSÉRDY GABRIELLA DR. TRZASKOMA-BICSÉRDY GABRIELLA Személyes adatok Születési hely: Kecskemét Születési idő: 1978. február 4. Állampolgárság: magyar Családi állapot: férjezett Végzettség: testnevelő tanár, atlétika szakedző

Részletesebben

Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre

Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Doktori tézisek Bíró Melinda Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Nyíregyházi Főiskola okleveles pedagógiatanár, MA 2014 Semmelweis Egyetem PhD abszolutórium 2016 UEFA MLSZ UEFA A diploma

Szakmai önéletrajz Nyíregyházi Főiskola okleveles pedagógiatanár, MA 2014 Semmelweis Egyetem PhD abszolutórium 2016 UEFA MLSZ UEFA A diploma Szakmai önéletrajz CV Személyes információk: Név: Csáki István Végzettségek: 2005 Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza érettségi 2009 Nyíregyházi Főiskola testnevelés-matematika szak 2009 School of B. Üzleti

Részletesebben

Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella

Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella beosztása: tudományos munkatárs e-mail.: trzaskoma-bicsérdy.gabriella@tf.hu Személyes adatok Születési adatok: Kecskemét, 1978.02.04 Állampolgárság: magyar Anyanyelv: magyar

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs Szakmai Önéletrajz Személyi adatok: Név Dr. Fügedi Balázs Beosztás egyetemi docens Telefon munkahely (94) 504-418 Telefon otthon (70) 313-1722 E-mail fugedi@mnsk.nyme.hu Tanulmányok és Képzettség: 2000

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

STATISZTIKA ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Mi a modell? Matematikai statisztika. 300 dobás. sűrűségfüggvénye. Egyenletes eloszlás

STATISZTIKA ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Mi a modell? Matematikai statisztika. 300 dobás. sűrűségfüggvénye. Egyenletes eloszlás ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE STATISZTIKA 7. Előadás Egyenletes eloszlás Binomiális eloszlás Normális eloszlás Standard normális eloszlás Normális eloszlás mint modell /56 Matematikai statisztika Reprezentatív mintavétel

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY OF A GROUP OF SECONDARY-SCHOOL LEARNERS OF ENGLISH A MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ

Részletesebben

Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban

Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban Gömöry Kornélia Témavezető: Dr. Balogh László DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS HARMADIK NYELV A nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus - vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók leggyengébb csoportjában Fűköh Borbála

Részletesebben

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint Doktori értekezés Raskovicsné Csernus Mariann Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA. Baranyai Tünde

FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA. Baranyai Tünde Volume 3, Number 1, 2013 3. kötet, 1. szám, 2013 A SZATMÁRNÉMETI TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐS HALLGATÓK FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA THE EXAMINATION OF TEACHER TRAINING COLLEGE STUDENTS PROBLEM-SOLVING

Részletesebben

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek TEHETSÉGPEDAGÓGIA I. Alapfogalmak, definíciók, modellek A TEHETSÉG DEFINÍCIÓI 1. Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire Doktori tézisek Dorogi László Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Bognár

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS Dr. Jarosievitz Beáta Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, SEK Budapest Ált. Isk. és Gimnázium

Részletesebben

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR (TF), 5. SZ. DOKTORI ISKOLA SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL ANTONIS ALEXOPOULOS PhD értekezés - Tézisek Témavezető: Földesiné Dr. Szabó

Részletesebben

Kanadai Magyar Hokiklub Ice Hockey Team Internet: Facebook: Kanadai Magyar Hokiklub Bemutatkozó anyag

Kanadai Magyar Hokiklub Ice Hockey Team Internet:  Facebook: Kanadai Magyar Hokiklub Bemutatkozó anyag Kanadai Magyar Hokiklub Ice Hockey Team Internet: www.kmh.sport.hu Facebook: Kanadai Magyar Hokiklub Bemutatkozó anyag Amiért létrejött az Egyesület Egyesületünk 2007 januárjában alakult meg azzal a céllal,

Részletesebben

A sportágválasztást meghatározó tényezôk elemzése versenyszerû úszóknál

A sportágválasztást meghatározó tényezôk elemzése versenyszerû úszóknál 26 Tanulmány Révész László és tsai: A sportágválasztást meghatározó tényezôk... A sportágválasztást meghatározó tényezôk elemzése versenyszerû úszóknál Analysis of factors influencing competitive swimmers

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI TANULMÁNYOK A SPORTTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI TANULMÁNYOK A SPORTTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI ÚJ SOROZAT XLII. KÖTET TANULMÁNYOK A SPORTTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL SZERKESZTI BÍRÓ MELINDA EGER, 2016 ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM.

Részletesebben

Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről

Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről KEREKES Noémi Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen kerekes.noemi@arts.unideb.hu Magyarország nemzetközi

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ -

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Születési hely, idő: Salgótarján, 1978. 06. 13. Anyja neve: Prezenszki Erzsébet Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős Tanulmányok: 2002-2006: Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Utánpótláskorú válogatott jégkorongozó és birkózó fiúk pszichológiai vizsgálata

Utánpótláskorú válogatott jégkorongozó és birkózó fiúk pszichológiai vizsgálata Utánpótláskorú válogatott jégkorongozó és birkózó fiúk pszichológiai vizsgálata 31 Psychological examination of youth talent wrestlers and ice-hockey players Sági Andrea 1, Velenczei Attila 2, Géczi Gábor

Részletesebben

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció Tartalomjegzék Előszó... 6 I. Valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapok... 8 1. A szükséges valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapismeretek összefoglalása... 8 1.1. Alapfogalmak...

Részletesebben

1991 1993 Szervező titkár, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

1991 1993 Szervező titkár, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége DR. BOGNÁR JÓZSEF Tanulmányok és képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanár Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedző Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1998 Master of Education

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Megjegyzések: Hét. Pármunka

Megjegyzések: Hét. Pármunka Megjegyzések: 1) A Challenges 1 tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret deskriptorai és kompetenciái alapján fejlesztették ki, ezért az Oktatási koncepció és programtanterv a 12-19 éves tanulók idegen

Részletesebben

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Doktori tézisek Vécseyné Kovách Magdolna Testnevelési Egyetem

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata

A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata Orosz Róbert Témavezetők: Dr. Balogh László Dr. Máth János DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS

2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS A 2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE Mecsekaljai 6. és 8. évfolyam eredményeinek összefoglalása TARTALOM TARTALOM 2 Tudnivalók 3 KÉPESSÉGSZINTEK 3 A TELEPHELY NAGYSÁG SZERINTI BESOROLÁSA

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

A TEHETSÉGGONDOZÁS, A KIVÁLASZTÁS ÉS A BEVÁLÁS NÉHÁNY KÉRDÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN. Révész László

A TEHETSÉGGONDOZÁS, A KIVÁLASZTÁS ÉS A BEVÁLÁS NÉHÁNY KÉRDÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN. Révész László A TEHETSÉGGONDOZÁS, A KIVÁLASZTÁS ÉS A BEVÁLÁS NÉHÁNY KÉRDÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN Doktori tézisek Révész László Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Sport, Nevelés-

Részletesebben

A sportmotivációs tényezők vizsgálata a Magyar Honvédség állományának körében

A sportmotivációs tényezők vizsgálata a Magyar Honvédség állományának körében A sportmotivációs tényezők vizsgálata a Magyar Honvédség állományának körében Rázsó Zsófia hadnagy, Dr. Juhász Zsolt alezredes MH EK VEI KJSZ Egészségfejlesztési Osztály Fiatal Sporttudósok IV. Országos

Részletesebben

A TEHETSÉGGONDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRNYEZETI ÉS INTRAPSZICHÉS TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA

A TEHETSÉGGONDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRNYEZETI ÉS INTRAPSZICHÉS TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA GÉNIUSZ MŰHELY 17. A TEHETSÉGGONDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRNYEZETI ÉS INTRAPSZICHÉS TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA Páskuné Kiss Judit Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológiai

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Gabriella Trzaskoma-Bicsérdy

Gabriella Trzaskoma-Bicsérdy ANALYSES OF PRINCIPAL FACTORS OF SUCCESS IN WRESTLING Doctoral thesis Gabriella Trzaskoma-Bicsérdy Semmelweis University University School of Ph.D Studies Sport and Educational Sciences Sport and Social

Részletesebben

Szerzõ: Vizi István 1

Szerzõ: Vizi István 1 A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az aktív turisztikai tevékenységek intenzitása Szerzõ: Vizi István 1 Jelen kutatás közvetlen elõzménye a Magyar Turizmus Rt. megbízásából

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK TESTALKATI MUTATÓINAK ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A NETFIT RENDSZERBEN

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK TESTALKATI MUTATÓINAK ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A NETFIT RENDSZERBEN SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK TESTALKATI MUTATÓINAK ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A NETFIT RENDSZERBEN Szerzők: Erdei Norbert Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Sztochasztikus kapcsolatok

Sztochasztikus kapcsolatok Sztochasztikus kapcsolatok Petrovics Petra PhD Hallgató Ismérvek közötti kapcsolat (1) Függvényszerű az egyik ismérv szerinti hovatartozás egyértelműen meghatározza a másik ismérv szerinti hovatartozást.

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Populációbecslés és monitoring. Eloszlások és alapstatisztikák

Populációbecslés és monitoring. Eloszlások és alapstatisztikák Populációbecslés és monitoring Eloszlások és alapstatisztikák Eloszlások Az eloszlás megadja, hogy milyen valószínűséggel kapunk egy adott intervallumba tartozó értéket, ha egy olyan populációból veszünk

Részletesebben

A NYELVI ATTITŰDÖK ÉS AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSAI 1993 ÉS 2004 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON

A NYELVI ATTITŰDÖK ÉS AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSAI 1993 ÉS 2004 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON MAGYAR PEDAGÓGIA 104. évf. 4. szám 393 408. (2004) A NYELVI ATTITŰDÖK ÉS AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSAI 1993 ÉS 2004 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON Csizér Kata*, Dörnyei Zoltán** és Németh Nóra* *Eötvös

Részletesebben

Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella

Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella A SPORTÁGI EREDMÉNYESSÉG NÉHÁNY MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA BIRKÓZÁSBAN Doktori tézisek Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Sport, Nevelés-

Részletesebben

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella Volume 3, Number 2, 2013 3. kötet, 2. szám, 2013 PEDAGÓGIAI GYAKORLAT A BBTE SZATMÁRNÉMETI TAGOZATÁN THE EXAMINATION OF PEDAGOGICAL PRACTICE AT THE SATU MARE EXTENSION Baranyai Tünde, Stark Gabriella Abstract:

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján 4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Abstract In recent years, the network of alumni students has become increasingly

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

Perzisztens növényvédı szerek hatástartam és lebomlásvizsgálatai

Perzisztens növényvédı szerek hatástartam és lebomlásvizsgálatai Prof. Bakonyi Gábor DSc egyetemi tanár Szent István Egyetem Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattani és Állatökológiai Tanszék Gödöllı Páter Károly u. 1 2103 Hivatkozással professzor Úr 2015.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján Analysis of Higher Education as a Competitive Market on the Basis of Porter-Model Nowadays it is essential to carry out marketing

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben