Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem?"

Átírás

1 Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik ırizkedjetek! (1Thesz 5:21-22) V olt egy nagyon kedves barátom. Általános iskolában párhuzamos osztályba jártunk, s még a középiskoláink elvégzése közben is sokat találkoztunk. Egy szolid kamasz bandába tartoztunk, s együtt jártunk mindenfelé. Amikor dolgozni kezdtünk, még mindig tartottuk a kapcsolatot, de amikor egymás után behívtak bennünket katonának, egy kicsit eltávolodtunk egymástól, kapcsolatunk azonban akkor sem számolta fel a távolság. Leszerelés után néha-néha még találkoztunk. Megnısült ı is, megnısültem én is, s ritkán ugyan, de összejárt a két család. Amikor találkoztunk, nem gyıztük mesélni egymásnak, hogy kivel mi történt az elmúlt idıszakban. Barátom így tudta meg azt is, hogy feleségemmel, illetve akkor még menyasszonyommal megkeresztelkedtünk egy adventista gyülekezetben. Furcsa volt hitrıl beszélgetni, hiszen addig elsısorban a mai nap élvezeteirıl, abban is elsısorban a zenérıl és a nagy csavargásokról és a bulizásokról szólt az életünk. Barátom meglehetısen furcsán nézett rám, de toleráns volt, nem mondott semmi bántót, pusztán baráti kedvességgel megjegyezte: Sohasem voltál teljesen normális! Aztán jött egy nap, amikor ı mondott nekem furcsát. Hozzávetılegesen félévente találkoztunk, így mindig szolgálhattunk egymásnak friss hírekkel az életünkbıl. Elmesélte, hogy egy délután egyszer csak belecsöngettek fekete macskájával megosztott egyedüllétébe. Két elegánsan felöltözött fiatalember állt az ajtóban, és megkérdezték tıle, hogy gondolkozott-e már arról, mi lesz ezzel a világgal, s mi létezésének az értelme. Barátom meghökkent, és behívta ıket. Egyórányit beszélgettek, majd újabb idıpontban állapodtak meg. Barátom felesége, megtudván, hogy mi történt, elıször úgy nézett rá, ahogy én is nézhettem, de megismerve a két kedves öltönyöst, szép lassan feladta elıítéleteit, és egy idı után igyekezett munkájából hazaérni a találkozókra. Barátom ezt mesélte el nekem, és természetesen egybıl tengernyi megbeszélni valónk akadt a törvény érvényességérıl, Isten nevérıl, a Szentháromságról és még sok-sok jól ismert témáról. Természetesen dőlıre nem jutottunk egymással. Pár nappal késıbb felvittem nekik egy könyvet, amit adventista berkekben bizonyára jól ismer mindenki, Az İrtorony Isten igazságának csatornája-e? címmel. 1 Megkértem, hogy olvassák el, s majd utána beszélgethetünk jó néhány kérdésrıl. Amikor legközelebb felmentünk hozzájuk, s rákérdeztem, hogy volte idejük elolvasni a könyvet, megdöbbentı választ kaptam. 1 E. B. Price tanulságos írása, H. N. Adventista Egyház, 1988

2 Ki sem nyitottuk. Odaadtuk a gyülekezeti vénnek, hogy mondjon róla véleményt! Vajon mi hogyan állunk? A történetet olvasva, gondolom, minden adventista a fejét csóválja. Szinte hallom is a véleményeket: Micsoda szemellenzısség! Miért kell a helyi tanítóhivatal véleménye az igazság megítéléshez? Nincs kapcsolatuk a Szentlélekkel, hogy meg tudjanak vizsgálni adott tanításokat? Természetesen nekem is ez volt a véleményem, amikor fürkészın barátom arcába néztem, és az indokai után érdeklıdtem. Eltelt azóta néhány év. Barátommal teljesen elszakadtunk egymástól. İ megkeresztelkedett a két elegáns és kedves úriember gyülekezetében, feleségével együtt. Egyszer elmentünk egy istentiszteletükre is, és igen kedvesen fogadott minket mindenki. Fejcsóválásom azonban hosszú-hosszú ideig nem múlt el, amikor rájuk gondoltam. Az utóbbi néhány hónapban történt azonban a mi házunk táján is néhány dolog, amely fejcsóválásomat lelassította, míg a döbbenettıl mozdítani sem tudtam a fejem. Barátom szemléletével egy az egyben szembesülnöm kellett saját egyházunkban is, pedig azt hittem ez soha sem következhet be. Ha egy adventistát megkérdezünk, hogy miért hisz abban, amiben hisz, akkor egészen biztosan azt fogja mondani, hogy azért, mert a Biblia ezt mondja. Az állítás második fele minden bizonnyal igaz. Lowell Hargraves testvér nyitotta meg így evangélizációs sorozatát Sashalmon: Nem egy felekezet tanítását hirdetem nektek, hanem azt, és csak azt, amit a Biblia mond! Feltehetı azonban a kérdés, hogy mi soha nem bízunk-e túlságosan szervezetünkben, történelmünkben, adventista nevünkben, teológiai szaktekintélyeinkben, lelki vezetıinkben, s Isten helyett, nem vetjük-e beléjük soha a bizalmunkat? Egészen bizonyosan, soha, semmilyen esetben nincsen ez így? Vagy megfordítva a kérdést: egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy az Isten Lelke gyızött meg bennünket arról amiben hiszünk és nem pusztán emberi logika elıtt kapituláltunk? Nem követelmény ugyan, hogy mindenki válaszolni tudjon, de vajon mit mondanánk arra az érvre, hogy adventista hitünk egyik alappillére, a 2300 éves prófécia teljesen fals magyarázat, mert minden történelmi hivatkozás az i.e. 458-as évet adja meg Artaxerxes király hetedik esztendejéül, a Dániel próféta által megjelölt rendelet kiadásának, és (az adventisták szerint) a 2300 év kezdetének, dátumául? Ha ez teljes mértékben így van, akkor az adventisták csúsztatnak egy évet annak érdekében, hogy a bibliai történelmet hozzá tudják igazítani egyházuk történelméhez, hogy eljuthassanak az 1844-es dátumhoz, amely kulcsfontosságú szerintük az utolsó idık egyházának beazonosításában. Valóban igaz, hogy fehér holló az a történelmi forrás, amelyben az általunk szüntelenül emlegetett i.e. 457-es dátumot találhatjuk a rendelet kiadásának évéül. Megdöbbentı? Ha nem igaz tanításunk a 2300 évrıl, akkor létezésünknek nincsen igei alapja, s az egész adventmozgalom történelemhamisításra és nem az Igére épül! Ha nem igaz ez a prófécia, akkor nagyon rossz helyen vagyunk, menekülnünk kell innen! Ezen a háttéren mennyire megdöbbentı egy dátum valóságának a fontossága? Vagy feltehetı az a kérdés is, hogy valójában milyen alapon utasítjuk el a ma olyan népszerő karizmatikus megnyilvánulások tömegeit? Bib-

3 liai érveket tudunk felhozni ellenük, tisztában vagyunk azzal, hogy szerves kapcsolat van a Jel 13-ban megemlített második fenevad és a napjainkban megtalálható világmérető karizmatikus hódítás között, vagy csak azért utasítjuk el, mert gyakorlatuk idegen a mi gyakorlatunktól, s ezért roppant szokatlan a mi számunkra? Azontúl, hogy személyes mentalitásunknak nem felel meg például az, hogy a földön fetrengve, mindenki szeme láttára a Szentlélkben nevessünk, tudunk-e ezen gyakorlat ellen igével, de legalább bizonyságtétellel védekezni? Nem kis probléma ez sem, bár legtöbbünk számára ma nem is kérdéses, hogy ellenáll-e ezeknek a befolyásoknak, vagy sem. Vízválasztó azonban, hogy amikor kiteljesedik Sátán ezen világmérető csalása, amikor a spiritiszta kereszténység egyesül, a próféciák szerint, a római kereszténységgel, s együttes erıvel, politikai hatalommal lépnek fel mindazokkal szemben, akik hőségesek hitük szerzıjéhez, nos azokban az idıkben, vészhelyzetben, mi lesz a véleményünk például a nyelvekenszólásról? Annak látjuk-e majd, ami, vagy kozmetikázzuk egy kicsit, hogy hitvallásunkhoz igazíthassuk, s a már ma is egyre több helyen és egyre nagyobb aktivitással munkálkodó adventista karizmatikus gyülekezetekre mutogasssunk, ahol szintén elıfordul ez a jelenség? Történelem és jelen Az egyház indulásakor, az 1844-es csalódás után úttörıink meg merték vizsgálni, hogy mit mond bizonyos kérdésekben a Biblia. Mertek és kellett is önállóan gondolkodniuk, mert nem volt elıttük senki, aki a kérdéseikre több évtizede, vagy évszázada készen álló válaszokat tudott volna adni. A dolgok túlzott leegyszerősítése lenne ha azt mondanánk, hogy számukra történelmi szükségszerőség volt a kutatás, hiszen a helyes válaszok identitásukat, önazonosságukat határozták meg. A bibliai önazonosság megtalálása a mi részünkre éppen olyan nélkülözhetetlen, mint az ı számukra volt. Sıt, az idı múlásával még égetıbbé válik, hogy meggyızıdjünk arról, hogy azért vagyunk jó helyen, mert igei tanításban hiszünk. Sátán a végsı idıkben mindent bevet azért, hogy, ha lehet, még a választottakat is elhitesse. (vö. Mát 24:24) Nem azokat, akik már az övéi, hanem azokat, akik Isten választottai. A végsı idı hitetıjének eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel, csodáival (2Thesz 2:9), amit bizonyít az a tény is, hogy látszólag Isten jóváhagyását bírja tevékenysége. Gondoljunk csak arra, hogy az égbıl általa lehozott tőz (Jel 13:13), mennyire rímel azzal a tőzzel, amelyet Isten küldött az égbıl a szent sátor felszentelésekor, vagy Karmel hegyére, amikor Illés állt szemben a Baál-papokkal. A végidı egyik hitetı hatalma, a földbıl feljövı fenevad, vagyis a hamis próféta tehát Isten látszólagos jóváhagyásával bír. Kell-e ismernünk, hogy mit mond a Biblia ezekrıl a dolgokról, s mit mond Jézus Krisztus hatalmáról, aki megırizhet mindettıl bennünket? Mondhatjuk, hogy az adventmozgalom letisztította mindazokat a salakanyagokat a téves bibliai tanításokról, amiket rákentek a századok s ez az egyház egészét érintve valóban igaz is, egyénenként azonban az igei meggyızıdésen túl három önállóan is vallható út állhat még elıttünk:

4 ❶hisszük tantételeinket, de elfogadjuk, hogy úgysem érthetjük igazán mélyen ıket (tehát mások, számomra tekintélyek, biztos megvizsgálták már alaposan), ❷ az egyház egészének véleménye megnyugtató számunkra, hiszen világszélesen ugyanezt vallja, ugyanezt hirdeti, ugyanezt védi, ❸ biztos, hogy jó alapokon vagyunk, hiszen Ellen White is ezt hitte, ezt vallotta. Elsı olvasatra bizonyára senki nem vallja azt, hogy az ige tanulmányozását felcserélné bármelyik nézettel is, de jó teszt lehet a fent megemlített két kérdésre (2300 éves prófécia, karizmatikus mozgalom) való válaszadás abban, hogy mennyire helytálló önmagunk hitérıl vallott nézetünk. Csend vagy polémia? Az egyén számára ugyanúgy, mint a közösségnek, csak két út létezik teológiai kérdésekkel kapcsolatban. AZ ELSİ, hogy elfogadja maga körül és környezetében a csendet és nem kérdez semmit, nem kutat semmi után. Ezen az úton nyugodtan, zaklatottság nélkül ellébecolhat Jézus második adventjéig, s így minden bizonnyal elkerüli a konfliktusokat, a vitákat az összetőzéseket, s a kutatás fáradságait. Elfogad mindent, amin ott áll a címke: H. N. Adventista. 2 A címkével ellátott dolgok, tanítások, események jók, a címkenélküliek rosszak. Ez egyrészt azt feltételezi, hogy egyházunk minden terméke, származzon bárhonnan is, tartalmazzon bármit is, elfogadásra méltó, hiszen hitelesíti a címke, mint a Szépasszony-völgyében a borok minıségét egyes pincék száma. Másrészt azonban azt, hogy mindaz, ami kintrıl jön, egészében gonosz, amin nincsen címke, az teljességgel elvetendı, úgyszólván antiadventista. Cikkem mottóigéjének ( Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik ırizkedjetek! ) ezen a ponton nincsen semmi személyes jellege. A vizsgálatot elvégzi az egyén vagy csoport számára a címke. A Szentléleknek ebben a címke-bizalomban semmi szerep nem jut, s helyét, tulajdonképpen, át is vette maga a címke. Úgy gondolom, mindkét esetre szinte gondolkodás nélkül felhozhatók ellenérvek. Ellen White szerint a gyülekezetben ez a fajta csend a lelki halál biztos jele, mert együtt jár a hagyományképzıdés összes negatív vetületével. Elégedetten nyugszanak az Isten Igéjébıl már megkapott világosságban, és a Szentírás minden további vizsgálatát ellenzik. Konzervatívvá válnak és igyekeznek elkerülni a vitákat. Amikor az igetanulmányozás napján nem vetıdnek fel újabb kérdések, amikor nincsenek véleménykülönbségek, ami rávenné az embereket, hogy maguknak kutassák a Bibliát, hogy megbizonyosodjanak, náluk van az igazság, sokan lesznek ma is, mint a régi idıkben, akik a hagyományokhoz ragaszkodnak és azt imádják, amit nem ismernek. (5T ) A fentiek a hagyományképzıdés mechanikáját két fı lépcsıben segítik elı: ❶ a hagyományból elsı lépcsıben törvény lesz, 2 A címkehit, természetesen, nem korlátozódik csak egyházunk nevére és határaira, azonban számomra sorainkban való megjelenése a legijesztıbb.

5 ❷ a Törvény, második lépcsıként, hagyománnyá alacsonyul. Egy fiatal klasszikafilológus így fogalmazta meg ennek a folyamatnak a lényegét: Igen érdekes tanulmányozni, hogy egy sikeresen induló ébredés egy idı után miért üresedik ki? Hogyan veszi át az érdek és a szokás az Isten Igéjébe vetett hit helyét, s miért válik az Evangélium hatástalanná a késıbbi generációk életében. A szó ugyanaz marad, de a mögöttes tartalom megváltozik és gyakran már az elsı generációk után elvész a hit frissessége. A probléma gyökere, hogy minden eddigi ébredés létrehozta a maga kultúráját, kitermelte a maga zenéjét, irodalmát, mővészetét, s a következı generáció - akiben már nincs meg, vagy nem olyan erıs a személyes megtapasztalás Istenrıl -, kereszténység alatt ezt a kultúrát érti, sıt, foggal-körömmel védelmezi. Azt gondolják, elég ezeket az áltevékenységeket végezni ahhoz, hogy jó keresztények legyenek. Természetesen az emberiség nagyon sokat köszönhet a kultúrának, de ha nincs az egyes embernek személyes, természetfeletti megtapasztalása Istenrıl, félrecsúszhat az egész: a kultúra kultusszá válhat. 3 Bár nem adventista mondta a fentieket, de mindenesetre fején találta a szöget. A címkebizalom kizárja a dolgok, események megvizsgálásából az egyén felelısségét és Istennel való kapcsolatát. Morris Venden írja:...csak az állhat biztos alapokon, akinek személyes tapasztalata van Krisztussal. Ha nem vagyok élı kapcsolatban Vele, akkor emberekre fogok támaszkodni. Ha nem Istennek, akkor másnak hiszek. Ez pedig elıbb, vagy utóbb tévútra vezet. 4 A tévút elsısorban és mindenekelıtt abban mutatkozik, hogy az ige nélkül élı gyülekezetben felüti a fejét a vita, a civakodás, a szeretetlenség, s marad a kiürült forma, a liturgia és törvények. A MÁSODIK ÚT nehezebb, fáradságosabb, és sebeket is okozhat az embernek, ám Isten áldása van rajta. Amikor Isten népe növekszik a kegyelemben, az Igét mindig világosabban érti meg. (5T 707) Az Ige világosabb megértése következtében az írásokat, eseményeket valóban Isten szemével tudjuk megvizsgálni. Rászorulunk Isten vezetésére, s nem elégedhetünk meg sommás ítéletekkel, címkékkel. A második út feltételezi, hogy a mindent megvizsgáljatok parancsa nemcsak kívülre, az egyház határain túlra, hanem belülre is szól, és nemcsak a közösségünkben jelentkezı tanításokra, kiadványokra, jelenségekre vonatkozik, hanem magába foglalja hitünk alapjainak mély megismerését is. Amikor nem lesz gyülekezet Az elıbbiek szerint nem a tisztánlátás hiánya a fı probléma, hanem az, ha nincsen bennünk igény a tisztánlátásra, s megelégszünk azzal, hogy nálunk okosabbak tisztán látnak. Ez a gyakorlatban egyet jelent az adventista Tanítói Hivatal rejtett felállításával, pedig a személyes hitet sem lelki vezetınk, sem lelkészünk, sem a gyülekezet, sem a terület, sem az Unió, sem a Generál Konferencia nem pótolhatja számunkra! Korántsem azt jelenti az utóbbi mondat, hogy így szükségszerően szembe kell fordulnunk egyházunk szervezeti rendjével, de azt igen, hogy elsısorban és mindenekelıtt Jézus hangjára kell figyelnünk, mert a szervezet, ahogy azt egyházunk történelme 1888-ban már bizonyította is, nem automatikusan képviseli Istent. Jézus azt mondta: Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem ıket, és követnek engem (Ján 10:27). Bizonyára legtöbben tudjuk, hogy milyen különbség van aközött, 3 interjú Grüll Tiborral, Új Exodus, 1993/2. szám (kiemelés szerk.) 4 Morris Venden: Az Úr mondta, de szerintem..., 34. old., Preporod AK-Belgrád, 1996

6 hogy ha egy ember gyız meg bennünket az igazságról, vagy ha a Szentlélek mond áment a szívünk mélyén valamire. Isten természetesen felhasznál emberi eszközöket, sıt, elsısorban emberi eszközöket használ fel, de csak felhasználja ıket, a végsı lépésnek egy lélek megnyerése érdekében, bármirıl is legyen szó, az İvének kell lennie ben, az ıszi csalódás után csak egy maroknyi adventista maradt, akik hitték, hogy William Miller nem alapjaiban tévedett, hanem valahová a prófécia részértelmezésébe csúszott be hiba. Ellen White szerint a vég idején az adventisták döntı többsége hátat fordít ilyen-olyan megokolásból hitünknek. 5 Tudjuk, hogy bíróságok elıtt kell majd megállnunk (Luk 21:22), hogy saját testvéreink is ellenünk fordulnak (Ján 15:1), hogy hatalmas üldözésben lesz részünk hitünk miatt (Jel 13:15-17), ezért nem igényel túl nagy bölcsességet annak megállapítása sem, hogy más hite, más meggyızıdése, más ismerete nem lesz elég ebben az idıben. Érdemes megfigyelni azt is, hogy elsısorban azok fognak testvéreik ellen fordulni, ahogy ez a Nagy Küzdelem c. könyv Az utolsó figyelmeztetés címő fejezetébıl kiderül 6, akik ma a címkékben bíznak. Micsoda ellentmondás: az fordul a címke szívbéli képviselıi ellen, aki addig feltétel nélkül bízott magában a címkében! Ma kell mérlegelnünk, hogy mivel indokoljuk hitünket. Lesz idı, amikor egyedül kell megállnunk, amikor már nem lesz gyülekezet, nem lesz szervezett egyház, nem lesz, aki megmondja, hogy mit is kell hinnünk. Csak az a hit lesz a miénk, amiért megharcoltunk, amiért megszenvedtünk, de ez a hit végsı gyızelemre visz bennünket. Mohácsi Zoltán 5 Lásd Szövétnek, II. évfolyam 5.száma, Révbe jut-e a hajó? c. cikk 6 Jellemzıek például az alábbi sorok: Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak.

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar KREHT ETRRW61 Egyházszociológia Elıadó: Dr. Medgyessy László A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek (rövid ismertetés és elemzés) Készítette:

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Kain és Ábel a vég idején

Kain és Ábel a vég idején 13. fejezet Kain és Ábel a vég idején K ain és Ábel történetét tengernyi prédikációban fejtegették, számtalan regényben, színdarabban, versben feldolgozták már. Bizonyos vagyok abban, hogy elıtted is nagyon

Részletesebben

VÉTKESEK ÁDÁM BŰNE MIATT?

VÉTKESEK ÁDÁM BŰNE MIATT? VÉTKESEK ÁDÁM BŰNE MIATT? SZABADOS ÁDÁM Egy gondolatkísérletet szeretnék megosztani a teológiai kérdések egyik legnehezebbikérıl, arról, hogy miért von Isten felelısségre bennünket, ha egyszer Ádám miatt

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

A fenevad bélyegének félreértése

A fenevad bélyegének félreértése A békesség ígérete 19. fejezet A fenevad bélyegének félreértése L eültem most a számítógép elé cikket írni. A fenevad bélyegének félreértése a témám. Évekkel ezelıtt írógépen pötyögtem novellácskáimat,

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Szövétnek, 2001, 1. szám

Szövétnek, 2001, 1. szám 10 Szövétnek, 2001, 1. szám H ÉTRİL HÉTRE ott ülünk az istentiszteleten. Szombatról szombatra rengeteg energiát fektetünk a rend fenn- és megtartásába. Éber szemekkel ırködünk a tanítás tisztasága felett.

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban Logos-Hungary Keresztény Fıiskola LH-0234 THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet Sáfárság területei Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban xy 2007.01.02. 1 Könyvjegyzet: Sáfárság munkacsoport -

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás Tartalomjegyzék Bevezetés Lelkigondozás A) A LELKIGONDOZÁS KIINDULÓPONTJA: A LÉTBIZONYTALANSÁG LEGYŐZÉSE 1) Példák a lelkigondozásra 1.1) Lelkigondozói találkozások 1.1.1) Beszélgetés az utcán 1.1.2) Beszélgetés

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS --------------------------

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- Johannes Vermeer: Krisztus Mária és Márta házában 1 BETÁNIAI LÁNY Van a ház körül munka

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Szept. 19.-i reggeli áhítat Ján. 20,24-29

Szept. 19.-i reggeli áhítat Ján. 20,24-29 Ülj le egy kicsit, megcsodálni a világot! (szept. 26.) Ján. 6,3 A teremtés hetében minden nap az ötezer ember megvendégelése történetének egy-egy verse lesz az áhítatok alapigéje. Ma ez a vers: Jézus felment

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Kölcsön, hitel. Szint: középfok

Kölcsön, hitel. Szint: középfok Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a hitelfelvétellel kapcsolatos kritikai gondolkodást segíti elı és megismerteti a tanulókat a hazai diákhitel rendszer mőködésével. Szint: középfok Cél: a tanulók

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Az igaz és a hamis evangélium

Az igaz és a hamis evangélium Az igaz és a hamis evangélium Zac Poonen Általában a keresztyéneket két csoportra osztják a következő kritériumok alapján: (1) Római katolikusok és protestánsok születéstől függően; (2) Konformisták és

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Milyen ma egy tudatos vállalkozó?

Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Érdekes lesz ez a kis tanulmány, hiszen sokéves tapasztalataimat próbálom összefoglalni egyetlen cikkben, legalábbis azokat, melyeket a vállalkozók jellemzıivel kapcsolatban

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

"COOL KERESZTYÉNSÉG. Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom

COOL KERESZTYÉNSÉG. Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom "COOL KERESZTYÉNSÉG Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom A jól ismert evangéliumi igehirdetı John MacArthur 1993-ban kiadott egy könyvet,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 4. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Gyülekezetek 1.

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 4. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Gyülekezetek 1. ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 4. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Gyülekezetek 1. Jelenések 1:10-15 Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

É Ü ö Ü ú Ú ű Ó Ó ű ö Ó Ó ú ű Ü Ö Ó Ó ö Ó Ő ű Ó Ó ú Ü Ü Ó Ó Ó Ü Ó Í Í ö ö ö ö ö ú ú ö ű ú ö ö ö ú ö ú ű ö ö ű ö ö ö ű ö ö ö ú ö ö ú ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö Í ö Ö ö ú ö ö ö ö Ó Í

Részletesebben

ü ő ő ü ő ő ö ö ő ö í ü ő í ö ö í ő ö ő ű ú ő í ü ő ö ő Í ö ö ő ö ö ő ő ö ő í Í í ü ö ő í ü ü ú ü ö ö ő ü ő ö ő í ü ő í ö ö ő ő ő í í ő í ő ő Á Ó Í í í ő ű ú ő í í ő ő Í ő í ő í í Í í ő í ő í ő ő íí ő

Részletesebben

Í Ő É Ó É é Ö Á Á Á Ó é Ó é ö é Ö ű ö é ö ű ö é ö é é é é é é é é é é é é é é é é é é ü é é é Í é é é é ü é ö ü é ü é é ö ö é ú é é ü é é ü é é ü é ü é é é ú é Ó é é ú é ü é é ö é ö é Á Á Á Ó é Ó Í é ö

Részletesebben

ö í Ö Ó ü í ü ö Ö ö ü ü ö ö ö ö Ö ü ö ö Ö ü Ű Ö ö ü ú ű ö ö í ö ö í ü ö ö í í ö Á É ö Ö í ö Ö ü ö Ö ö ö ö ö ö ü í ü ö í ü ö ö ö Ö ü ö í ü í ö ö ö Ö ü ö Ö í í ö Ö ü ö Ö í ü ö Á É ö Ö í ü ö í ö ű ö ö ű ö

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Nyomot hagyunk világunkban!

Nyomot hagyunk világunkban! Nyomot hagyunk világunkban! A szeretet mint módszer, s eszköz a fejlesztésben Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mérhetetlenül sok energiát

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

22 Szövétnek, 1999., 6. szám

22 Szövétnek, 1999., 6. szám 22 Szövétnek, 1999., 6. szám A ki olvasta elızı számunkban A hitünk és az érzéseink címmel megjelent cikkemet, abban minden bizonnyal felmerült a kérdés: ha elfogadjuk, hogy az érzéseinket semmiképpen

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben