Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem?"

Átírás

1 Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik ırizkedjetek! (1Thesz 5:21-22) V olt egy nagyon kedves barátom. Általános iskolában párhuzamos osztályba jártunk, s még a középiskoláink elvégzése közben is sokat találkoztunk. Egy szolid kamasz bandába tartoztunk, s együtt jártunk mindenfelé. Amikor dolgozni kezdtünk, még mindig tartottuk a kapcsolatot, de amikor egymás után behívtak bennünket katonának, egy kicsit eltávolodtunk egymástól, kapcsolatunk azonban akkor sem számolta fel a távolság. Leszerelés után néha-néha még találkoztunk. Megnısült ı is, megnısültem én is, s ritkán ugyan, de összejárt a két család. Amikor találkoztunk, nem gyıztük mesélni egymásnak, hogy kivel mi történt az elmúlt idıszakban. Barátom így tudta meg azt is, hogy feleségemmel, illetve akkor még menyasszonyommal megkeresztelkedtünk egy adventista gyülekezetben. Furcsa volt hitrıl beszélgetni, hiszen addig elsısorban a mai nap élvezeteirıl, abban is elsısorban a zenérıl és a nagy csavargásokról és a bulizásokról szólt az életünk. Barátom meglehetısen furcsán nézett rám, de toleráns volt, nem mondott semmi bántót, pusztán baráti kedvességgel megjegyezte: Sohasem voltál teljesen normális! Aztán jött egy nap, amikor ı mondott nekem furcsát. Hozzávetılegesen félévente találkoztunk, így mindig szolgálhattunk egymásnak friss hírekkel az életünkbıl. Elmesélte, hogy egy délután egyszer csak belecsöngettek fekete macskájával megosztott egyedüllétébe. Két elegánsan felöltözött fiatalember állt az ajtóban, és megkérdezték tıle, hogy gondolkozott-e már arról, mi lesz ezzel a világgal, s mi létezésének az értelme. Barátom meghökkent, és behívta ıket. Egyórányit beszélgettek, majd újabb idıpontban állapodtak meg. Barátom felesége, megtudván, hogy mi történt, elıször úgy nézett rá, ahogy én is nézhettem, de megismerve a két kedves öltönyöst, szép lassan feladta elıítéleteit, és egy idı után igyekezett munkájából hazaérni a találkozókra. Barátom ezt mesélte el nekem, és természetesen egybıl tengernyi megbeszélni valónk akadt a törvény érvényességérıl, Isten nevérıl, a Szentháromságról és még sok-sok jól ismert témáról. Természetesen dőlıre nem jutottunk egymással. Pár nappal késıbb felvittem nekik egy könyvet, amit adventista berkekben bizonyára jól ismer mindenki, Az İrtorony Isten igazságának csatornája-e? címmel. 1 Megkértem, hogy olvassák el, s majd utána beszélgethetünk jó néhány kérdésrıl. Amikor legközelebb felmentünk hozzájuk, s rákérdeztem, hogy volte idejük elolvasni a könyvet, megdöbbentı választ kaptam. 1 E. B. Price tanulságos írása, H. N. Adventista Egyház, 1988

2 Ki sem nyitottuk. Odaadtuk a gyülekezeti vénnek, hogy mondjon róla véleményt! Vajon mi hogyan állunk? A történetet olvasva, gondolom, minden adventista a fejét csóválja. Szinte hallom is a véleményeket: Micsoda szemellenzısség! Miért kell a helyi tanítóhivatal véleménye az igazság megítéléshez? Nincs kapcsolatuk a Szentlélekkel, hogy meg tudjanak vizsgálni adott tanításokat? Természetesen nekem is ez volt a véleményem, amikor fürkészın barátom arcába néztem, és az indokai után érdeklıdtem. Eltelt azóta néhány év. Barátommal teljesen elszakadtunk egymástól. İ megkeresztelkedett a két elegáns és kedves úriember gyülekezetében, feleségével együtt. Egyszer elmentünk egy istentiszteletükre is, és igen kedvesen fogadott minket mindenki. Fejcsóválásom azonban hosszú-hosszú ideig nem múlt el, amikor rájuk gondoltam. Az utóbbi néhány hónapban történt azonban a mi házunk táján is néhány dolog, amely fejcsóválásomat lelassította, míg a döbbenettıl mozdítani sem tudtam a fejem. Barátom szemléletével egy az egyben szembesülnöm kellett saját egyházunkban is, pedig azt hittem ez soha sem következhet be. Ha egy adventistát megkérdezünk, hogy miért hisz abban, amiben hisz, akkor egészen biztosan azt fogja mondani, hogy azért, mert a Biblia ezt mondja. Az állítás második fele minden bizonnyal igaz. Lowell Hargraves testvér nyitotta meg így evangélizációs sorozatát Sashalmon: Nem egy felekezet tanítását hirdetem nektek, hanem azt, és csak azt, amit a Biblia mond! Feltehetı azonban a kérdés, hogy mi soha nem bízunk-e túlságosan szervezetünkben, történelmünkben, adventista nevünkben, teológiai szaktekintélyeinkben, lelki vezetıinkben, s Isten helyett, nem vetjük-e beléjük soha a bizalmunkat? Egészen bizonyosan, soha, semmilyen esetben nincsen ez így? Vagy megfordítva a kérdést: egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy az Isten Lelke gyızött meg bennünket arról amiben hiszünk és nem pusztán emberi logika elıtt kapituláltunk? Nem követelmény ugyan, hogy mindenki válaszolni tudjon, de vajon mit mondanánk arra az érvre, hogy adventista hitünk egyik alappillére, a 2300 éves prófécia teljesen fals magyarázat, mert minden történelmi hivatkozás az i.e. 458-as évet adja meg Artaxerxes király hetedik esztendejéül, a Dániel próféta által megjelölt rendelet kiadásának, és (az adventisták szerint) a 2300 év kezdetének, dátumául? Ha ez teljes mértékben így van, akkor az adventisták csúsztatnak egy évet annak érdekében, hogy a bibliai történelmet hozzá tudják igazítani egyházuk történelméhez, hogy eljuthassanak az 1844-es dátumhoz, amely kulcsfontosságú szerintük az utolsó idık egyházának beazonosításában. Valóban igaz, hogy fehér holló az a történelmi forrás, amelyben az általunk szüntelenül emlegetett i.e. 457-es dátumot találhatjuk a rendelet kiadásának évéül. Megdöbbentı? Ha nem igaz tanításunk a 2300 évrıl, akkor létezésünknek nincsen igei alapja, s az egész adventmozgalom történelemhamisításra és nem az Igére épül! Ha nem igaz ez a prófécia, akkor nagyon rossz helyen vagyunk, menekülnünk kell innen! Ezen a háttéren mennyire megdöbbentı egy dátum valóságának a fontossága? Vagy feltehetı az a kérdés is, hogy valójában milyen alapon utasítjuk el a ma olyan népszerő karizmatikus megnyilvánulások tömegeit? Bib-

3 liai érveket tudunk felhozni ellenük, tisztában vagyunk azzal, hogy szerves kapcsolat van a Jel 13-ban megemlített második fenevad és a napjainkban megtalálható világmérető karizmatikus hódítás között, vagy csak azért utasítjuk el, mert gyakorlatuk idegen a mi gyakorlatunktól, s ezért roppant szokatlan a mi számunkra? Azontúl, hogy személyes mentalitásunknak nem felel meg például az, hogy a földön fetrengve, mindenki szeme láttára a Szentlélkben nevessünk, tudunk-e ezen gyakorlat ellen igével, de legalább bizonyságtétellel védekezni? Nem kis probléma ez sem, bár legtöbbünk számára ma nem is kérdéses, hogy ellenáll-e ezeknek a befolyásoknak, vagy sem. Vízválasztó azonban, hogy amikor kiteljesedik Sátán ezen világmérető csalása, amikor a spiritiszta kereszténység egyesül, a próféciák szerint, a római kereszténységgel, s együttes erıvel, politikai hatalommal lépnek fel mindazokkal szemben, akik hőségesek hitük szerzıjéhez, nos azokban az idıkben, vészhelyzetben, mi lesz a véleményünk például a nyelvekenszólásról? Annak látjuk-e majd, ami, vagy kozmetikázzuk egy kicsit, hogy hitvallásunkhoz igazíthassuk, s a már ma is egyre több helyen és egyre nagyobb aktivitással munkálkodó adventista karizmatikus gyülekezetekre mutogasssunk, ahol szintén elıfordul ez a jelenség? Történelem és jelen Az egyház indulásakor, az 1844-es csalódás után úttörıink meg merték vizsgálni, hogy mit mond bizonyos kérdésekben a Biblia. Mertek és kellett is önállóan gondolkodniuk, mert nem volt elıttük senki, aki a kérdéseikre több évtizede, vagy évszázada készen álló válaszokat tudott volna adni. A dolgok túlzott leegyszerősítése lenne ha azt mondanánk, hogy számukra történelmi szükségszerőség volt a kutatás, hiszen a helyes válaszok identitásukat, önazonosságukat határozták meg. A bibliai önazonosság megtalálása a mi részünkre éppen olyan nélkülözhetetlen, mint az ı számukra volt. Sıt, az idı múlásával még égetıbbé válik, hogy meggyızıdjünk arról, hogy azért vagyunk jó helyen, mert igei tanításban hiszünk. Sátán a végsı idıkben mindent bevet azért, hogy, ha lehet, még a választottakat is elhitesse. (vö. Mát 24:24) Nem azokat, akik már az övéi, hanem azokat, akik Isten választottai. A végsı idı hitetıjének eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel, csodáival (2Thesz 2:9), amit bizonyít az a tény is, hogy látszólag Isten jóváhagyását bírja tevékenysége. Gondoljunk csak arra, hogy az égbıl általa lehozott tőz (Jel 13:13), mennyire rímel azzal a tőzzel, amelyet Isten küldött az égbıl a szent sátor felszentelésekor, vagy Karmel hegyére, amikor Illés állt szemben a Baál-papokkal. A végidı egyik hitetı hatalma, a földbıl feljövı fenevad, vagyis a hamis próféta tehát Isten látszólagos jóváhagyásával bír. Kell-e ismernünk, hogy mit mond a Biblia ezekrıl a dolgokról, s mit mond Jézus Krisztus hatalmáról, aki megırizhet mindettıl bennünket? Mondhatjuk, hogy az adventmozgalom letisztította mindazokat a salakanyagokat a téves bibliai tanításokról, amiket rákentek a századok s ez az egyház egészét érintve valóban igaz is, egyénenként azonban az igei meggyızıdésen túl három önállóan is vallható út állhat még elıttünk:

4 ❶hisszük tantételeinket, de elfogadjuk, hogy úgysem érthetjük igazán mélyen ıket (tehát mások, számomra tekintélyek, biztos megvizsgálták már alaposan), ❷ az egyház egészének véleménye megnyugtató számunkra, hiszen világszélesen ugyanezt vallja, ugyanezt hirdeti, ugyanezt védi, ❸ biztos, hogy jó alapokon vagyunk, hiszen Ellen White is ezt hitte, ezt vallotta. Elsı olvasatra bizonyára senki nem vallja azt, hogy az ige tanulmányozását felcserélné bármelyik nézettel is, de jó teszt lehet a fent megemlített két kérdésre (2300 éves prófécia, karizmatikus mozgalom) való válaszadás abban, hogy mennyire helytálló önmagunk hitérıl vallott nézetünk. Csend vagy polémia? Az egyén számára ugyanúgy, mint a közösségnek, csak két út létezik teológiai kérdésekkel kapcsolatban. AZ ELSİ, hogy elfogadja maga körül és környezetében a csendet és nem kérdez semmit, nem kutat semmi után. Ezen az úton nyugodtan, zaklatottság nélkül ellébecolhat Jézus második adventjéig, s így minden bizonnyal elkerüli a konfliktusokat, a vitákat az összetőzéseket, s a kutatás fáradságait. Elfogad mindent, amin ott áll a címke: H. N. Adventista. 2 A címkével ellátott dolgok, tanítások, események jók, a címkenélküliek rosszak. Ez egyrészt azt feltételezi, hogy egyházunk minden terméke, származzon bárhonnan is, tartalmazzon bármit is, elfogadásra méltó, hiszen hitelesíti a címke, mint a Szépasszony-völgyében a borok minıségét egyes pincék száma. Másrészt azonban azt, hogy mindaz, ami kintrıl jön, egészében gonosz, amin nincsen címke, az teljességgel elvetendı, úgyszólván antiadventista. Cikkem mottóigéjének ( Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik ırizkedjetek! ) ezen a ponton nincsen semmi személyes jellege. A vizsgálatot elvégzi az egyén vagy csoport számára a címke. A Szentléleknek ebben a címke-bizalomban semmi szerep nem jut, s helyét, tulajdonképpen, át is vette maga a címke. Úgy gondolom, mindkét esetre szinte gondolkodás nélkül felhozhatók ellenérvek. Ellen White szerint a gyülekezetben ez a fajta csend a lelki halál biztos jele, mert együtt jár a hagyományképzıdés összes negatív vetületével. Elégedetten nyugszanak az Isten Igéjébıl már megkapott világosságban, és a Szentírás minden további vizsgálatát ellenzik. Konzervatívvá válnak és igyekeznek elkerülni a vitákat. Amikor az igetanulmányozás napján nem vetıdnek fel újabb kérdések, amikor nincsenek véleménykülönbségek, ami rávenné az embereket, hogy maguknak kutassák a Bibliát, hogy megbizonyosodjanak, náluk van az igazság, sokan lesznek ma is, mint a régi idıkben, akik a hagyományokhoz ragaszkodnak és azt imádják, amit nem ismernek. (5T ) A fentiek a hagyományképzıdés mechanikáját két fı lépcsıben segítik elı: ❶ a hagyományból elsı lépcsıben törvény lesz, 2 A címkehit, természetesen, nem korlátozódik csak egyházunk nevére és határaira, azonban számomra sorainkban való megjelenése a legijesztıbb.

5 ❷ a Törvény, második lépcsıként, hagyománnyá alacsonyul. Egy fiatal klasszikafilológus így fogalmazta meg ennek a folyamatnak a lényegét: Igen érdekes tanulmányozni, hogy egy sikeresen induló ébredés egy idı után miért üresedik ki? Hogyan veszi át az érdek és a szokás az Isten Igéjébe vetett hit helyét, s miért válik az Evangélium hatástalanná a késıbbi generációk életében. A szó ugyanaz marad, de a mögöttes tartalom megváltozik és gyakran már az elsı generációk után elvész a hit frissessége. A probléma gyökere, hogy minden eddigi ébredés létrehozta a maga kultúráját, kitermelte a maga zenéjét, irodalmát, mővészetét, s a következı generáció - akiben már nincs meg, vagy nem olyan erıs a személyes megtapasztalás Istenrıl -, kereszténység alatt ezt a kultúrát érti, sıt, foggal-körömmel védelmezi. Azt gondolják, elég ezeket az áltevékenységeket végezni ahhoz, hogy jó keresztények legyenek. Természetesen az emberiség nagyon sokat köszönhet a kultúrának, de ha nincs az egyes embernek személyes, természetfeletti megtapasztalása Istenrıl, félrecsúszhat az egész: a kultúra kultusszá válhat. 3 Bár nem adventista mondta a fentieket, de mindenesetre fején találta a szöget. A címkebizalom kizárja a dolgok, események megvizsgálásából az egyén felelısségét és Istennel való kapcsolatát. Morris Venden írja:...csak az állhat biztos alapokon, akinek személyes tapasztalata van Krisztussal. Ha nem vagyok élı kapcsolatban Vele, akkor emberekre fogok támaszkodni. Ha nem Istennek, akkor másnak hiszek. Ez pedig elıbb, vagy utóbb tévútra vezet. 4 A tévút elsısorban és mindenekelıtt abban mutatkozik, hogy az ige nélkül élı gyülekezetben felüti a fejét a vita, a civakodás, a szeretetlenség, s marad a kiürült forma, a liturgia és törvények. A MÁSODIK ÚT nehezebb, fáradságosabb, és sebeket is okozhat az embernek, ám Isten áldása van rajta. Amikor Isten népe növekszik a kegyelemben, az Igét mindig világosabban érti meg. (5T 707) Az Ige világosabb megértése következtében az írásokat, eseményeket valóban Isten szemével tudjuk megvizsgálni. Rászorulunk Isten vezetésére, s nem elégedhetünk meg sommás ítéletekkel, címkékkel. A második út feltételezi, hogy a mindent megvizsgáljatok parancsa nemcsak kívülre, az egyház határain túlra, hanem belülre is szól, és nemcsak a közösségünkben jelentkezı tanításokra, kiadványokra, jelenségekre vonatkozik, hanem magába foglalja hitünk alapjainak mély megismerését is. Amikor nem lesz gyülekezet Az elıbbiek szerint nem a tisztánlátás hiánya a fı probléma, hanem az, ha nincsen bennünk igény a tisztánlátásra, s megelégszünk azzal, hogy nálunk okosabbak tisztán látnak. Ez a gyakorlatban egyet jelent az adventista Tanítói Hivatal rejtett felállításával, pedig a személyes hitet sem lelki vezetınk, sem lelkészünk, sem a gyülekezet, sem a terület, sem az Unió, sem a Generál Konferencia nem pótolhatja számunkra! Korántsem azt jelenti az utóbbi mondat, hogy így szükségszerően szembe kell fordulnunk egyházunk szervezeti rendjével, de azt igen, hogy elsısorban és mindenekelıtt Jézus hangjára kell figyelnünk, mert a szervezet, ahogy azt egyházunk történelme 1888-ban már bizonyította is, nem automatikusan képviseli Istent. Jézus azt mondta: Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem ıket, és követnek engem (Ján 10:27). Bizonyára legtöbben tudjuk, hogy milyen különbség van aközött, 3 interjú Grüll Tiborral, Új Exodus, 1993/2. szám (kiemelés szerk.) 4 Morris Venden: Az Úr mondta, de szerintem..., 34. old., Preporod AK-Belgrád, 1996

6 hogy ha egy ember gyız meg bennünket az igazságról, vagy ha a Szentlélek mond áment a szívünk mélyén valamire. Isten természetesen felhasznál emberi eszközöket, sıt, elsısorban emberi eszközöket használ fel, de csak felhasználja ıket, a végsı lépésnek egy lélek megnyerése érdekében, bármirıl is legyen szó, az İvének kell lennie ben, az ıszi csalódás után csak egy maroknyi adventista maradt, akik hitték, hogy William Miller nem alapjaiban tévedett, hanem valahová a prófécia részértelmezésébe csúszott be hiba. Ellen White szerint a vég idején az adventisták döntı többsége hátat fordít ilyen-olyan megokolásból hitünknek. 5 Tudjuk, hogy bíróságok elıtt kell majd megállnunk (Luk 21:22), hogy saját testvéreink is ellenünk fordulnak (Ján 15:1), hogy hatalmas üldözésben lesz részünk hitünk miatt (Jel 13:15-17), ezért nem igényel túl nagy bölcsességet annak megállapítása sem, hogy más hite, más meggyızıdése, más ismerete nem lesz elég ebben az idıben. Érdemes megfigyelni azt is, hogy elsısorban azok fognak testvéreik ellen fordulni, ahogy ez a Nagy Küzdelem c. könyv Az utolsó figyelmeztetés címő fejezetébıl kiderül 6, akik ma a címkékben bíznak. Micsoda ellentmondás: az fordul a címke szívbéli képviselıi ellen, aki addig feltétel nélkül bízott magában a címkében! Ma kell mérlegelnünk, hogy mivel indokoljuk hitünket. Lesz idı, amikor egyedül kell megállnunk, amikor már nem lesz gyülekezet, nem lesz szervezett egyház, nem lesz, aki megmondja, hogy mit is kell hinnünk. Csak az a hit lesz a miénk, amiért megharcoltunk, amiért megszenvedtünk, de ez a hit végsı gyızelemre visz bennünket. Mohácsi Zoltán 5 Lásd Szövétnek, II. évfolyam 5.száma, Révbe jut-e a hajó? c. cikk 6 Jellemzıek például az alábbi sorok: Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak.

Kain és Ábel a vég idején

Kain és Ábel a vég idején 13. fejezet Kain és Ábel a vég idején K ain és Ábel történetét tengernyi prédikációban fejtegették, számtalan regényben, színdarabban, versben feldolgozták már. Bizonyos vagyok abban, hogy elıtted is nagyon

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt?

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt? Dr. Berán Ferenc, újlaki plébános és teológia tanár Bodor Virág - Én úgy érzem, és ezzel nem mondok rendkívüli dolgot, hogy az európai identitáshoz nagyon szorosan hozzá kötıdik a keresztény kultúra. A

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

A nagy küzdelem alapvetés

A nagy küzdelem alapvetés 1. tanulmány szeptember 29 október 5. A nagy küzdelem alapvetés SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:15; Ézsaiás 14:4-21; 53:6; Ezékiel 28:12-19; János 16:2; Róma 1:20-28; Jelenések 12:1-18 És

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP?

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól Írta: Dr. Fekete Péter református lelkész Pécel, 2004 Tariska Zoltán, Tariska Zoltánné 2004 Minden jog fenntartva. "All rights

Részletesebben