Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem?"

Átírás

1 Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik ırizkedjetek! (1Thesz 5:21-22) V olt egy nagyon kedves barátom. Általános iskolában párhuzamos osztályba jártunk, s még a középiskoláink elvégzése közben is sokat találkoztunk. Egy szolid kamasz bandába tartoztunk, s együtt jártunk mindenfelé. Amikor dolgozni kezdtünk, még mindig tartottuk a kapcsolatot, de amikor egymás után behívtak bennünket katonának, egy kicsit eltávolodtunk egymástól, kapcsolatunk azonban akkor sem számolta fel a távolság. Leszerelés után néha-néha még találkoztunk. Megnısült ı is, megnısültem én is, s ritkán ugyan, de összejárt a két család. Amikor találkoztunk, nem gyıztük mesélni egymásnak, hogy kivel mi történt az elmúlt idıszakban. Barátom így tudta meg azt is, hogy feleségemmel, illetve akkor még menyasszonyommal megkeresztelkedtünk egy adventista gyülekezetben. Furcsa volt hitrıl beszélgetni, hiszen addig elsısorban a mai nap élvezeteirıl, abban is elsısorban a zenérıl és a nagy csavargásokról és a bulizásokról szólt az életünk. Barátom meglehetısen furcsán nézett rám, de toleráns volt, nem mondott semmi bántót, pusztán baráti kedvességgel megjegyezte: Sohasem voltál teljesen normális! Aztán jött egy nap, amikor ı mondott nekem furcsát. Hozzávetılegesen félévente találkoztunk, így mindig szolgálhattunk egymásnak friss hírekkel az életünkbıl. Elmesélte, hogy egy délután egyszer csak belecsöngettek fekete macskájával megosztott egyedüllétébe. Két elegánsan felöltözött fiatalember állt az ajtóban, és megkérdezték tıle, hogy gondolkozott-e már arról, mi lesz ezzel a világgal, s mi létezésének az értelme. Barátom meghökkent, és behívta ıket. Egyórányit beszélgettek, majd újabb idıpontban állapodtak meg. Barátom felesége, megtudván, hogy mi történt, elıször úgy nézett rá, ahogy én is nézhettem, de megismerve a két kedves öltönyöst, szép lassan feladta elıítéleteit, és egy idı után igyekezett munkájából hazaérni a találkozókra. Barátom ezt mesélte el nekem, és természetesen egybıl tengernyi megbeszélni valónk akadt a törvény érvényességérıl, Isten nevérıl, a Szentháromságról és még sok-sok jól ismert témáról. Természetesen dőlıre nem jutottunk egymással. Pár nappal késıbb felvittem nekik egy könyvet, amit adventista berkekben bizonyára jól ismer mindenki, Az İrtorony Isten igazságának csatornája-e? címmel. 1 Megkértem, hogy olvassák el, s majd utána beszélgethetünk jó néhány kérdésrıl. Amikor legközelebb felmentünk hozzájuk, s rákérdeztem, hogy volte idejük elolvasni a könyvet, megdöbbentı választ kaptam. 1 E. B. Price tanulságos írása, H. N. Adventista Egyház, 1988

2 Ki sem nyitottuk. Odaadtuk a gyülekezeti vénnek, hogy mondjon róla véleményt! Vajon mi hogyan állunk? A történetet olvasva, gondolom, minden adventista a fejét csóválja. Szinte hallom is a véleményeket: Micsoda szemellenzısség! Miért kell a helyi tanítóhivatal véleménye az igazság megítéléshez? Nincs kapcsolatuk a Szentlélekkel, hogy meg tudjanak vizsgálni adott tanításokat? Természetesen nekem is ez volt a véleményem, amikor fürkészın barátom arcába néztem, és az indokai után érdeklıdtem. Eltelt azóta néhány év. Barátommal teljesen elszakadtunk egymástól. İ megkeresztelkedett a két elegáns és kedves úriember gyülekezetében, feleségével együtt. Egyszer elmentünk egy istentiszteletükre is, és igen kedvesen fogadott minket mindenki. Fejcsóválásom azonban hosszú-hosszú ideig nem múlt el, amikor rájuk gondoltam. Az utóbbi néhány hónapban történt azonban a mi házunk táján is néhány dolog, amely fejcsóválásomat lelassította, míg a döbbenettıl mozdítani sem tudtam a fejem. Barátom szemléletével egy az egyben szembesülnöm kellett saját egyházunkban is, pedig azt hittem ez soha sem következhet be. Ha egy adventistát megkérdezünk, hogy miért hisz abban, amiben hisz, akkor egészen biztosan azt fogja mondani, hogy azért, mert a Biblia ezt mondja. Az állítás második fele minden bizonnyal igaz. Lowell Hargraves testvér nyitotta meg így evangélizációs sorozatát Sashalmon: Nem egy felekezet tanítását hirdetem nektek, hanem azt, és csak azt, amit a Biblia mond! Feltehetı azonban a kérdés, hogy mi soha nem bízunk-e túlságosan szervezetünkben, történelmünkben, adventista nevünkben, teológiai szaktekintélyeinkben, lelki vezetıinkben, s Isten helyett, nem vetjük-e beléjük soha a bizalmunkat? Egészen bizonyosan, soha, semmilyen esetben nincsen ez így? Vagy megfordítva a kérdést: egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy az Isten Lelke gyızött meg bennünket arról amiben hiszünk és nem pusztán emberi logika elıtt kapituláltunk? Nem követelmény ugyan, hogy mindenki válaszolni tudjon, de vajon mit mondanánk arra az érvre, hogy adventista hitünk egyik alappillére, a 2300 éves prófécia teljesen fals magyarázat, mert minden történelmi hivatkozás az i.e. 458-as évet adja meg Artaxerxes király hetedik esztendejéül, a Dániel próféta által megjelölt rendelet kiadásának, és (az adventisták szerint) a 2300 év kezdetének, dátumául? Ha ez teljes mértékben így van, akkor az adventisták csúsztatnak egy évet annak érdekében, hogy a bibliai történelmet hozzá tudják igazítani egyházuk történelméhez, hogy eljuthassanak az 1844-es dátumhoz, amely kulcsfontosságú szerintük az utolsó idık egyházának beazonosításában. Valóban igaz, hogy fehér holló az a történelmi forrás, amelyben az általunk szüntelenül emlegetett i.e. 457-es dátumot találhatjuk a rendelet kiadásának évéül. Megdöbbentı? Ha nem igaz tanításunk a 2300 évrıl, akkor létezésünknek nincsen igei alapja, s az egész adventmozgalom történelemhamisításra és nem az Igére épül! Ha nem igaz ez a prófécia, akkor nagyon rossz helyen vagyunk, menekülnünk kell innen! Ezen a háttéren mennyire megdöbbentı egy dátum valóságának a fontossága? Vagy feltehetı az a kérdés is, hogy valójában milyen alapon utasítjuk el a ma olyan népszerő karizmatikus megnyilvánulások tömegeit? Bib-

3 liai érveket tudunk felhozni ellenük, tisztában vagyunk azzal, hogy szerves kapcsolat van a Jel 13-ban megemlített második fenevad és a napjainkban megtalálható világmérető karizmatikus hódítás között, vagy csak azért utasítjuk el, mert gyakorlatuk idegen a mi gyakorlatunktól, s ezért roppant szokatlan a mi számunkra? Azontúl, hogy személyes mentalitásunknak nem felel meg például az, hogy a földön fetrengve, mindenki szeme láttára a Szentlélkben nevessünk, tudunk-e ezen gyakorlat ellen igével, de legalább bizonyságtétellel védekezni? Nem kis probléma ez sem, bár legtöbbünk számára ma nem is kérdéses, hogy ellenáll-e ezeknek a befolyásoknak, vagy sem. Vízválasztó azonban, hogy amikor kiteljesedik Sátán ezen világmérető csalása, amikor a spiritiszta kereszténység egyesül, a próféciák szerint, a római kereszténységgel, s együttes erıvel, politikai hatalommal lépnek fel mindazokkal szemben, akik hőségesek hitük szerzıjéhez, nos azokban az idıkben, vészhelyzetben, mi lesz a véleményünk például a nyelvekenszólásról? Annak látjuk-e majd, ami, vagy kozmetikázzuk egy kicsit, hogy hitvallásunkhoz igazíthassuk, s a már ma is egyre több helyen és egyre nagyobb aktivitással munkálkodó adventista karizmatikus gyülekezetekre mutogasssunk, ahol szintén elıfordul ez a jelenség? Történelem és jelen Az egyház indulásakor, az 1844-es csalódás után úttörıink meg merték vizsgálni, hogy mit mond bizonyos kérdésekben a Biblia. Mertek és kellett is önállóan gondolkodniuk, mert nem volt elıttük senki, aki a kérdéseikre több évtizede, vagy évszázada készen álló válaszokat tudott volna adni. A dolgok túlzott leegyszerősítése lenne ha azt mondanánk, hogy számukra történelmi szükségszerőség volt a kutatás, hiszen a helyes válaszok identitásukat, önazonosságukat határozták meg. A bibliai önazonosság megtalálása a mi részünkre éppen olyan nélkülözhetetlen, mint az ı számukra volt. Sıt, az idı múlásával még égetıbbé válik, hogy meggyızıdjünk arról, hogy azért vagyunk jó helyen, mert igei tanításban hiszünk. Sátán a végsı idıkben mindent bevet azért, hogy, ha lehet, még a választottakat is elhitesse. (vö. Mát 24:24) Nem azokat, akik már az övéi, hanem azokat, akik Isten választottai. A végsı idı hitetıjének eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel, csodáival (2Thesz 2:9), amit bizonyít az a tény is, hogy látszólag Isten jóváhagyását bírja tevékenysége. Gondoljunk csak arra, hogy az égbıl általa lehozott tőz (Jel 13:13), mennyire rímel azzal a tőzzel, amelyet Isten küldött az égbıl a szent sátor felszentelésekor, vagy Karmel hegyére, amikor Illés állt szemben a Baál-papokkal. A végidı egyik hitetı hatalma, a földbıl feljövı fenevad, vagyis a hamis próféta tehát Isten látszólagos jóváhagyásával bír. Kell-e ismernünk, hogy mit mond a Biblia ezekrıl a dolgokról, s mit mond Jézus Krisztus hatalmáról, aki megırizhet mindettıl bennünket? Mondhatjuk, hogy az adventmozgalom letisztította mindazokat a salakanyagokat a téves bibliai tanításokról, amiket rákentek a századok s ez az egyház egészét érintve valóban igaz is, egyénenként azonban az igei meggyızıdésen túl három önállóan is vallható út állhat még elıttünk:

4 ❶hisszük tantételeinket, de elfogadjuk, hogy úgysem érthetjük igazán mélyen ıket (tehát mások, számomra tekintélyek, biztos megvizsgálták már alaposan), ❷ az egyház egészének véleménye megnyugtató számunkra, hiszen világszélesen ugyanezt vallja, ugyanezt hirdeti, ugyanezt védi, ❸ biztos, hogy jó alapokon vagyunk, hiszen Ellen White is ezt hitte, ezt vallotta. Elsı olvasatra bizonyára senki nem vallja azt, hogy az ige tanulmányozását felcserélné bármelyik nézettel is, de jó teszt lehet a fent megemlített két kérdésre (2300 éves prófécia, karizmatikus mozgalom) való válaszadás abban, hogy mennyire helytálló önmagunk hitérıl vallott nézetünk. Csend vagy polémia? Az egyén számára ugyanúgy, mint a közösségnek, csak két út létezik teológiai kérdésekkel kapcsolatban. AZ ELSİ, hogy elfogadja maga körül és környezetében a csendet és nem kérdez semmit, nem kutat semmi után. Ezen az úton nyugodtan, zaklatottság nélkül ellébecolhat Jézus második adventjéig, s így minden bizonnyal elkerüli a konfliktusokat, a vitákat az összetőzéseket, s a kutatás fáradságait. Elfogad mindent, amin ott áll a címke: H. N. Adventista. 2 A címkével ellátott dolgok, tanítások, események jók, a címkenélküliek rosszak. Ez egyrészt azt feltételezi, hogy egyházunk minden terméke, származzon bárhonnan is, tartalmazzon bármit is, elfogadásra méltó, hiszen hitelesíti a címke, mint a Szépasszony-völgyében a borok minıségét egyes pincék száma. Másrészt azonban azt, hogy mindaz, ami kintrıl jön, egészében gonosz, amin nincsen címke, az teljességgel elvetendı, úgyszólván antiadventista. Cikkem mottóigéjének ( Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik ırizkedjetek! ) ezen a ponton nincsen semmi személyes jellege. A vizsgálatot elvégzi az egyén vagy csoport számára a címke. A Szentléleknek ebben a címke-bizalomban semmi szerep nem jut, s helyét, tulajdonképpen, át is vette maga a címke. Úgy gondolom, mindkét esetre szinte gondolkodás nélkül felhozhatók ellenérvek. Ellen White szerint a gyülekezetben ez a fajta csend a lelki halál biztos jele, mert együtt jár a hagyományképzıdés összes negatív vetületével. Elégedetten nyugszanak az Isten Igéjébıl már megkapott világosságban, és a Szentírás minden további vizsgálatát ellenzik. Konzervatívvá válnak és igyekeznek elkerülni a vitákat. Amikor az igetanulmányozás napján nem vetıdnek fel újabb kérdések, amikor nincsenek véleménykülönbségek, ami rávenné az embereket, hogy maguknak kutassák a Bibliát, hogy megbizonyosodjanak, náluk van az igazság, sokan lesznek ma is, mint a régi idıkben, akik a hagyományokhoz ragaszkodnak és azt imádják, amit nem ismernek. (5T ) A fentiek a hagyományképzıdés mechanikáját két fı lépcsıben segítik elı: ❶ a hagyományból elsı lépcsıben törvény lesz, 2 A címkehit, természetesen, nem korlátozódik csak egyházunk nevére és határaira, azonban számomra sorainkban való megjelenése a legijesztıbb.

5 ❷ a Törvény, második lépcsıként, hagyománnyá alacsonyul. Egy fiatal klasszikafilológus így fogalmazta meg ennek a folyamatnak a lényegét: Igen érdekes tanulmányozni, hogy egy sikeresen induló ébredés egy idı után miért üresedik ki? Hogyan veszi át az érdek és a szokás az Isten Igéjébe vetett hit helyét, s miért válik az Evangélium hatástalanná a késıbbi generációk életében. A szó ugyanaz marad, de a mögöttes tartalom megváltozik és gyakran már az elsı generációk után elvész a hit frissessége. A probléma gyökere, hogy minden eddigi ébredés létrehozta a maga kultúráját, kitermelte a maga zenéjét, irodalmát, mővészetét, s a következı generáció - akiben már nincs meg, vagy nem olyan erıs a személyes megtapasztalás Istenrıl -, kereszténység alatt ezt a kultúrát érti, sıt, foggal-körömmel védelmezi. Azt gondolják, elég ezeket az áltevékenységeket végezni ahhoz, hogy jó keresztények legyenek. Természetesen az emberiség nagyon sokat köszönhet a kultúrának, de ha nincs az egyes embernek személyes, természetfeletti megtapasztalása Istenrıl, félrecsúszhat az egész: a kultúra kultusszá válhat. 3 Bár nem adventista mondta a fentieket, de mindenesetre fején találta a szöget. A címkebizalom kizárja a dolgok, események megvizsgálásából az egyén felelısségét és Istennel való kapcsolatát. Morris Venden írja:...csak az állhat biztos alapokon, akinek személyes tapasztalata van Krisztussal. Ha nem vagyok élı kapcsolatban Vele, akkor emberekre fogok támaszkodni. Ha nem Istennek, akkor másnak hiszek. Ez pedig elıbb, vagy utóbb tévútra vezet. 4 A tévút elsısorban és mindenekelıtt abban mutatkozik, hogy az ige nélkül élı gyülekezetben felüti a fejét a vita, a civakodás, a szeretetlenség, s marad a kiürült forma, a liturgia és törvények. A MÁSODIK ÚT nehezebb, fáradságosabb, és sebeket is okozhat az embernek, ám Isten áldása van rajta. Amikor Isten népe növekszik a kegyelemben, az Igét mindig világosabban érti meg. (5T 707) Az Ige világosabb megértése következtében az írásokat, eseményeket valóban Isten szemével tudjuk megvizsgálni. Rászorulunk Isten vezetésére, s nem elégedhetünk meg sommás ítéletekkel, címkékkel. A második út feltételezi, hogy a mindent megvizsgáljatok parancsa nemcsak kívülre, az egyház határain túlra, hanem belülre is szól, és nemcsak a közösségünkben jelentkezı tanításokra, kiadványokra, jelenségekre vonatkozik, hanem magába foglalja hitünk alapjainak mély megismerését is. Amikor nem lesz gyülekezet Az elıbbiek szerint nem a tisztánlátás hiánya a fı probléma, hanem az, ha nincsen bennünk igény a tisztánlátásra, s megelégszünk azzal, hogy nálunk okosabbak tisztán látnak. Ez a gyakorlatban egyet jelent az adventista Tanítói Hivatal rejtett felállításával, pedig a személyes hitet sem lelki vezetınk, sem lelkészünk, sem a gyülekezet, sem a terület, sem az Unió, sem a Generál Konferencia nem pótolhatja számunkra! Korántsem azt jelenti az utóbbi mondat, hogy így szükségszerően szembe kell fordulnunk egyházunk szervezeti rendjével, de azt igen, hogy elsısorban és mindenekelıtt Jézus hangjára kell figyelnünk, mert a szervezet, ahogy azt egyházunk történelme 1888-ban már bizonyította is, nem automatikusan képviseli Istent. Jézus azt mondta: Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem ıket, és követnek engem (Ján 10:27). Bizonyára legtöbben tudjuk, hogy milyen különbség van aközött, 3 interjú Grüll Tiborral, Új Exodus, 1993/2. szám (kiemelés szerk.) 4 Morris Venden: Az Úr mondta, de szerintem..., 34. old., Preporod AK-Belgrád, 1996

6 hogy ha egy ember gyız meg bennünket az igazságról, vagy ha a Szentlélek mond áment a szívünk mélyén valamire. Isten természetesen felhasznál emberi eszközöket, sıt, elsısorban emberi eszközöket használ fel, de csak felhasználja ıket, a végsı lépésnek egy lélek megnyerése érdekében, bármirıl is legyen szó, az İvének kell lennie ben, az ıszi csalódás után csak egy maroknyi adventista maradt, akik hitték, hogy William Miller nem alapjaiban tévedett, hanem valahová a prófécia részértelmezésébe csúszott be hiba. Ellen White szerint a vég idején az adventisták döntı többsége hátat fordít ilyen-olyan megokolásból hitünknek. 5 Tudjuk, hogy bíróságok elıtt kell majd megállnunk (Luk 21:22), hogy saját testvéreink is ellenünk fordulnak (Ján 15:1), hogy hatalmas üldözésben lesz részünk hitünk miatt (Jel 13:15-17), ezért nem igényel túl nagy bölcsességet annak megállapítása sem, hogy más hite, más meggyızıdése, más ismerete nem lesz elég ebben az idıben. Érdemes megfigyelni azt is, hogy elsısorban azok fognak testvéreik ellen fordulni, ahogy ez a Nagy Küzdelem c. könyv Az utolsó figyelmeztetés címő fejezetébıl kiderül 6, akik ma a címkékben bíznak. Micsoda ellentmondás: az fordul a címke szívbéli képviselıi ellen, aki addig feltétel nélkül bízott magában a címkében! Ma kell mérlegelnünk, hogy mivel indokoljuk hitünket. Lesz idı, amikor egyedül kell megállnunk, amikor már nem lesz gyülekezet, nem lesz szervezett egyház, nem lesz, aki megmondja, hogy mit is kell hinnünk. Csak az a hit lesz a miénk, amiért megharcoltunk, amiért megszenvedtünk, de ez a hit végsı gyızelemre visz bennünket. Mohácsi Zoltán 5 Lásd Szövétnek, II. évfolyam 5.száma, Révbe jut-e a hajó? c. cikk 6 Jellemzıek például az alábbi sorok: Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak.

Amikor nem lesz gyülekezet

Amikor nem lesz gyülekezet 9. fejezet Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? V Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik, ırizkedjetek! (1Thesz 5:21-22) olt egy nagyon kedves

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete 20. fejezet Mennyei matematika C süggesztı a helyzet! Szép lassan nyolcmilliárd ember él a Földön, mi, adventisták pedig körülbelül tízmillióan vagyunk ezen a bolygón. Az emberek száma évente mintegy harminc

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

8. fejezet. avagy kihez mehetnénk máshoz?

8. fejezet. avagy kihez mehetnénk máshoz? 8. fejezet Révbe jut-e a hajó? avagy kihez mehetnénk máshoz? A Hetednapi Adventista Egyház 1 (a továbbiakban: HNAE), mint láttad az ötödik és hetedik fejezetben, a próféciák egyháza. Próféciákban fektettetett

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 15. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Ezékiel 38-39. fejezete

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 15. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Ezékiel 38-39. fejezete ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 15. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Ezékiel 38-39. fejezete Ezékiel 38-39. fejezeteire térünk. Egy nagy háborúról van szó itt. Ezékiel 38:1-2 És lın az Úr beszéde

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 3. A héber kéziratok és a korai

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben