CREJ2. Kreatinin Jaffé 2. gen. (kompenzált) Rendelési információk. Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CREJ2. Kreatinin Jaffé 2. gen. (kompenzált) Rendelési információk. Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k)"

Átírás

1 Rendelési információk Creatinine Jaffé Gen.2 (compensated) (4 100 teszt) cobas c Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kód: Calibrator f.a.s. (12 3 ml, USA) Kód: Precinorm U plus (10 3 ml) Kód: Precinorm U plus (10 3 ml, USA) Kód: Precipath U plus (10 3 ml) Kód: Precipath U plus (10 3 ml, USA) Kód: Precinorm U (20 5 ml) Kód: Precinorm U (4 5 ml) Kód: Precipath U (20 5 ml) Kód: Precipath U (4 5 ml) Kód: PreciControl ClinChem Multi 1 (20 5 ml) Kód: PreciControl ClinChem Multi 1 (4 5 ml) Kód: PreciControl ClinChem Multi 1 (4 x 5 ml, USA) Kód: PreciControl ClinChem Multi 2 (20 5 ml) Kód: PreciControl ClinChem Multi 2 (4 5 ml) Kód: PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, USA) Kód: Precinorm PUC (4 3 ml) Kód: Precipath PUC (4 3 ml) Kód: 241 Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) Magyar Rendszerinformáció : ACN 690 CRJ2U: ACN 691 Alkalmazás In vitro teszt a kreatinin kvantitatív meghatározására humán szérumból, plazmából és vizeletből a cobas c 111 rendszeren. Összegzés 1,2,3,4,5 A krónikus vesebetegség olyan világprobléma, amely a kardiovaszkuláris morbiditás és elhalálozás jelentős kockázatát hordozza magában. Az érvényes irányelvek szerint krónikus vesebetegségnek tekintendő, ha bármely okból legalább 3 hónapig vesekárosodás vagy 1.73 m 2 -enként 60 ml/min alatti glomeruláris filtrációs ráta (GFR) áll fenn. A szérumból vagy plazmából végzett kreatinin meghatározás a veseműködés kiértékelésére leggyakrabban alkalmazott vizsgálat. A kreatinin az izomban lévő kreatinin-foszfát bomlásterméke, és a test általában meglehetősen állandó (az izomtömegtől függő) sebességgel állítja elő. A glomerulusok teljesen kiszűrik, és - normál körülmények között - a tubulusok semmilyen érzékelhető mértékben nem reabszorbeálják. Kicsi de jelentős mennyiségben aktívan is kiválasztódik. Mivel a vér kreatinin szintjének a növekedése csak a nefronok jelentős károsodása esetén figyelhető meg, ezért nem alkalmas a vesemegbetegedés korai stádiumának a kimutatására. A vizelet és a szérum vagy a plazma kreatinin koncenrációján, valamint az ürített vizeletmennyiségen alapuló kreatinin-kiválasztóképesség (clearance) vizsgálat ennél sokkal érzékenyebb, és a glomeruláris filtrációs rátáról (GFR) is jobb becslést ad. Ehhez a vizsgálathoz pontosan meghatározott ideig (általában 24 órán át) gyűjtött vizelet és egy vérminta szükséges. Mivel azonban ez a vizsgálat - a vizeletgyűjtés időtartamának kényelmetlen volta miatt - könnyen adhat hibás eredményt, ezért matematikai becslést dolgoztak ki arra, hogy csak a szérum vagy a plazma kreatinin koncentráció alapján becsüljék meg a GFR-t. A számos javasolt megközelítés közül kettő örvend széles körű elismerésnek: a Cockroft és Gault nevéhez fűződő valamint az MDRD eljárás eredményein alapuló. Az első egyenlet a hagyományos Jaffe eljárással kapott eredményekből van származtatva, a második egy újabb verziója pedig az IDMS eljárásra visszavezethető kreatinin eljárásokra alkalmazható. Mindkét eljárást felnőttekre lehet alkalmazni. Gyermekeknél a Schwartz-képletet kell alkalmazni. 6,7,8,9 A kreatinin méréseket a vesebetegségek diagnosztizálásán és kezelésén, valamint a vesedialízis monitorozásán kívül más vizelet-analitok (pl. albumin, α amiláz) frakcionális kiválasztásának a kiszámításánál is alkalmazzák. Számos kreatinin-meghatározási eljárást írtak már le. A laboratóriumi rutinban alkalmazott automatizált vizsgálati eljárások között szerepel a Jaffé alkalikus pikrát eljárás különféle változata valamint az enzimatikus vizsgálati eljárások is. Az eljárás alapelve 10,11,12 Ez a kinetikus kolorimetriás vizsgálati eljárás a Jaffé eljáráson alapul. Alkalikus oldatban a kreatinin a pikrinsavval sárga-narancs színű komplexet képez. A festékképződés mértéke arányos a minta kreatininkoncentrációjával. A vizsgálati eljárás 'vakkal mérést' alkalmaz annak érdekében, hogy a bilirubin által okozott interferenciát minél kisebbre csökkentse. Szérum- és plazmaminták esetén - a szérum/plazma pszeudokreatinin kromogének (pl. fehérjék és ketonok) által okozott nem specifikus reakció hatásának ellensúlyozására - a mért eredményeket -18 µmol/l (-0.2 mg/dl) értékkel korrigálni kell. Kreatinin + pikrinsav Reagensek - munkaoldatok Lúgos ph sárgás-vörös komplex R1 Kálium-hidroxid: 900 mmol/l; foszfát: 135 mmol/l; ph 13.5; tartósítószer; stabilizálószer SR Pikrinsav: 38.2 mmol/l; ph 6.5; nem reaktív puffer Óvintézkedések és figyelmeztetések In vitro diagnosztikai felhasználásra. A laboratóriumi reagensek kezelésénél szükséges normál óvintézkedéseket kell foganatosítani. A keletkező hulladékanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A biztonsági adatlapot a szakmai felhasználóknak kérésükre megküldjük. USA-felhasználás esetén: Felhasználás csak rendelvényre. A készlet olyan összetevőket tartalmaz, amelyek az 1272/2008 (EK) rendelet szerint az alábbi minősítésűek: 1 / 5

2 Veszély H314 H412 EUH001 Megelőzés: P264 P273 P280 Ellenintézkedés: P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P305 + P351 + P338 P310 P363 Tárolás: P405 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Száraz állapotban robbanásveszélyes. A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Elzárva tárolandó. Elhelyezés hulladékként: P501 Az edényt / tartalmát hulladékként egy tanúsított hulladékkezelő telepen kell elhelyezni. A termékbiztontonsági feliratozás főként az EU GHS irányelveket követi. Ügyfélszolgálati telefonszám: nemzetközi: , USA: A reagensek kezelése Felhasználásra kész Az 1 reagensfiola - a CO 2 felvétel hatásának csökkentése érdekében - a szükségesnél több reagenst tartalmaz. Ha az analizátoron eltarthatósági időszak (ld. alább) lejárta után még marad reagens a fiolában, akkor azt ki kell dobni. Tárolás és eltarthatóság Felnyitatlanul C-on: Az analizátoron használva és hűtve: A reagensen feltüntetett lejárati dátumig 4 hét Mintagyűjtés és -előkészítés 13 Mintagyűjtéshez és -előkészítéshez csak a megfelelő csöveket ill. gyűjtőedényeket szabad alkalmazni. Csak az alábbi mintatípusokat vizsgáltuk meg, és találtuk megfelelőnek. Szérum Plazma: Li heparinos és K 3 EDTA-s plazma A felsorolt mintatípusokat a vizsgálat idején kereskedelmi forgalomban elérhető mintavételi csövek egy kiválasztott csoportjával vizsgáltuk, vagyis nem az összes gyártó összes beszerezhető csövét teszteltük. Az egyes gyártók mintavételi rendszerei ezektől eltérő anyagokat tartalmazhatnak, amelyek esetenként hatással lehetnek a teszteredményekre is. A primer csövekből (mintavételi rendszerek) történő mintafeldolgozás során a cső gyártójának az előírásai szerint kell eljárni. A vizeletet adalékanyagok alkalmazása nélkül kell gyűjteni. Ha más analitok vizsgálatához a vizeletet tartósítószerrel kell gyűjteni, akkor csak sósavat (14 47 mmol/1 L vizelet, pl. 5 ml 10 -os HCl vagy 5 ml 30 -os HCl 1 liter vizeletenként) vagy bórsavat (81 mmol/l, pl. 5 g 1 liter vizeletenként) szabad használni. A vizeletmintákat a készülék automatikusan előhígítja vízzel, 1:25 (1 + 24) arányban. A kicsapódásokat tartalmazó mintákat a mérés elvégzése előtt le kell centrifugálni. Eltarthatóság szérumban/plazmában: 14 Eltarthatóság vizeletben (tartósítószer nélkül): 14 Eltarthatóság vizeletben (tartósítószerrel) C-on 7 nap 2 8 C-on 7 nap ( 15) ( 25) C-on 3 hónap C-on 2 nap 2 8 C-on 6 nap ( 15) ( 25) C-on 6 hónap C-on 3 nap 2 8 C-on 8 nap ( 15) ( 25) C-on 3 hét A gyártó által biztosított anyagok A reagenseket lásd a "Reagensek - munkaoldatok" c. részben. További szükséges (de a csomagban nem található) anyagok Lásd a "Rendelési információk" c. részt Általános laboratóriumi felszerelés A vizsgálat elvégzése Az optimális vizsgálati teljesítmény elérése érdekében a jelen dokumentumnak az érintett analizátorra vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. A vizsgálatra vonatkozó analizátor specifikus előírásokat a megfelelő felhasználói kézikönyv tartalmazza. Az általa nem validált alkalmazások teljesítményét a Roche nem garantálja, azt a felhasználónak kell megállapítania. Szérum, plazma és vizelet alkalmazás cobas c 111 teszt-definició Measuring mode Abs. calculation mode Reaction direction Wavelength A/B Absorbance Kinetic Increase Calc. first/last 21/26 Compensation Unit Reaction mode 512/583 nm -18 µmol/l (-0.2 mg/dl) µmol/l R1-S-SR 2 / 5

3 Unit Reaction mode Predilution 25 Pipetting parameters mmol/l R1-S-SR Diluent (H 2 O) R1 13 µl 71 µl Sample 10 µl 20 µl SR 17 µl 16 µl Total volume 147 µl Diluent (H 2 O) R1 13 µl 71 µl Sample 10 µl 20 µl SR 17 µl 16 µl Total volume 147 µl Kalibráció Kalibrátor Kalibráció módja Kalibráció ismétlése Kalibráció gyakorisága Calibrator f.a.s. Vak-kalibrátorként a készülék automatikusan ionmentes vizet használ. Ismétlés javasolt Mindegyik lot első használatakor, 7 naponta és ha a minőség-ellenőrzési eljárások után szükséges Visszavezethetőség: Ezt az eljárást az ID-MS a) eljárással szemben hitelesítették. USA alkalmazók számára az eljárást egy elsődleges referencia anyaggal (SRM b) 914 és SRM 967 (ID/MS)) szemben hitelesítették. a) izotóp hígítás - tömegspektrometria b) Standard Reference Material Minőség-ellenőrzés Minőség-ellenőrzésre a "Rendelési információk" c. részben felsorolt kontrollanyagokat lehet alkalmazni. Ezeken kívül más megfelelő kontrollanyagok is alkalmazhatók. A kontrollmérések gyakoriságát és a kontrollmérési határértékeket az adott laboratórium egyedi igényeinek megfelelően kell megállapítani. A mért értékeknek a megadott értékhatárokon belülre kell esniük. Minden laboratóriumnak javító intézkedéseket kell meghatároznia arra az esetre, ha a mért értékek kívül esnek a megadott tartományon. A vonatkozó központi és helyi minőség-ellenőrzési előírásokat és irányelveket kell alkalmazni. Számítás A cobas c 111 analizátor mindegyik mintában automatikusan kiszámolja az analit-koncentrációt. Átváltási tényezők: µmol/l = mg/dl mmol/l = mg/dl Korlátozások - interferencia Kritérium: Szérumban 80 µmol/l (0.90 mg/dl), vizeletben 2500 µmol/l (28.3 mg/dl) kreatinin koncentrációnál a reprodukálhatóság az eredeti érték ± 10 -on belül. Ikterusz: 16 A konjugált és a nem-konjugált bilirubinnal 5-ös I-indexig (konjugált és nem-konjugált bilirubin koncentráció kb.: 86 µmol/l ill. 5 mg/dl) nincs jelentősebb interferencia. Hemolízis: as H-indexig (hemoglobin-koncentráció kb.: 248 µmol/l ill. 400 mg/dl) nincs jelentősebb interferencia. Lipémia (Intralipid): es L-indexig nincs jelentősebb interferencia. Az L- index (amely a turbiditásnak felel meg) és a triglicerid-koncentráció között gyenge a korreláció. A gyógyszer-interferenciát a VDGH c) ajánlásainak megfelelően vizsgáltuk meg. d) Nem találtunk interferenciát. Kivétel: Terápiás gyógyszerszintnél a Cefoxitin téves magas kreatinin eredményeket okoz. 17 A kefalosporin tartalmú antibiotikumok jelentős mértékben téves-pozítiv eredményeket okoznak. 17,18 A cyanokit (hidroxi-kobalamin) interferenciát okozhat. < 3 éves gyermekeknél és idősebb betegeknél néha előforduló < 18 µmol/l (< 0.2 mg/dl), sőt negatív értékekről is beszámoltak már. Az ilyen esetekben a minta vizsgálatát a Creatinine plus eljárással kell elvégezni. Újszülöttek, csecsemők és felnőttek 30 mg/dl HbF szintű hemolizált mintájából a kreatinin meghatározást ne a Creatinine Jaffé eljárással végezzék el. 19 Ilyen esetekben a minta vizsgálatára ( 600 mg/dl HbF szint esetén) a Creatinine plus vizsgálati eljárást kell alkalmazni. Szérum- és plazmaminták esetén a ketontestek jelenléte téves magas eredményeket okozhat. A glomeruláris filtrációs rátának (GFR) a Schwartz képlet segítségével történő meghatározása túlbecséshez vezethet. 20 Rendkívül ritkán a gammopátia - különösen az IgM típusú (Waldenström makroglobulinémia) - megbízhatatlan eredményeket okozhat. 21 Ikterusz: 854 µmol/l ill. 50 mg/dl konjugált bilirubin-koncentrációig nincs jelentősebb interferencia. Hemolízis: 683 µmol/l ill mg/dl hemoglobin-koncentrációig nincs jelentősebb interferencia. Gyógyszerek: 12 elterjedten alkalmazott szert vizsgáltunk in vitro körülmények között, és egyikük sem interferált a vizsgálati eljárással. Egyéb: A < 117 mmol/l (< 2100 mg/dl) glükóz és a < 676 µmol/l (< 40 mg/dl) urobilinogén nem interferál. mintákban a magas homogentizinsav koncentráció téves eredményt okoz. A cyanokit (hidroxi-kobalamin) interferenciát okozhat az eredményekkel. ben a ketontestek jelenléte téves magas eredményeket okozhat. Diagnosztikai célokra az eredményeket mindig a beteg kórtörténetével, klinikai vizsgálataival és egyéb leleteivel együtt kell értelmezni. SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉG Speciális átmosás programozása: Ha egy cobas c 111 analizátoron bizonyos vizsgálatok követik egymást, akkor speciális átmosási lépéseket kell beiktatni közéjük. A CLEAN eljárásleírásban található az átszennyezés elkerülési lista (Carry over evasion list) legújabb verziója, amely tartalmazza azt, hogy milyen egymást követő vizsgálatok esetén van speciális átmosási lépésekre szükség. A teendőket a felhasználói kézikönyv ismerteti. Ahol szükséges, ott az érintett vizsgálatok leletezése előtt speciális átmosás/átszennyezés elkerülés programmozást kell alkalmazni. c) Verband der Diagnostica und Diagnostica Geräte Hersteller d) A vizsgált szereket és azok koncentrációját az Eljárás kézikönyv A része ismerteti. Határértékek és tartományok Mérési tartomány µmol/l ( mg/dl) A magasabb koncentrációjú mintákat az újramérési (rerun) szolgáltatás segítségével kell meghatározni. Az újramérési szolgáltatás az újramérés előtt a mintákat 1:10 arányban meghígítja. Az újramérési szolgáltatás segítségével meghígított mintákon mért eredményeket a készülék automatikusan megszorozza az alkalmazott hígítási tényezővel (ami itt 10) mmol/l ( mg/dl) A magasabb koncentrációjú mintákat az újramérési (rerun) szolgáltatás segítségével kell meghatározni. Az újramérési (rerun) szolgáltatás a mintákat 1:4 arányban hígítja meg. Az újramérési szolgáltatás segítségével meghígított mintákon mért eredményeket a készülék automatikusan megszorozza az alkalmazott hígítási tényezővel (ami itt 4). 3 / 5

4 A mérés alsó határértékei A vizsgálati eljárás alsó észlelési határa: 18 µmol/l (0.2 mg/dl) Az alsó észlelési határ az a legalacsonyabb mérhető analitszint, amely még megkülönböztethető a nullától. Ezt a legalacsonyabb kontroll fölött 3 szórásnyival fekvő értékként lehet meghatározni (1. kontroll + 3, ismételhetőség, n = 21). A vizsgálati eljárás alsó észlelési határa: mmol/l (0.31 mg/dl) Az alsó észlelési határ az a legalacsonyabb mérhető analitszint, amely még megkülönböztethető a nullától. Ezt a legalacsonyabb kontroll fölött 3 szórásnyival fekvő értékként lehet meghatározni (1. kontroll + 3, ismételhetőség, n = 21). Referencia-értéktartomány Felnőtt 22 Nő µmol/l ( mg/dl) Férfi µmol/l ( mg/dl) Gyermek 23 Újszülött (koraszülött) µmol/l ( mg/dl) Újszülött (érett) µmol/l ( mg/dl) 2-12 h µmol/l ( mg/dl) 1- < 3 é µmol/l ( mg/dl) 3- < 5 é µmol/l ( mg/dl) 5- < 7 é µmol/l ( mg/dl) 7- < 9 é µmol/l ( mg/dl) 9- < 11 é µmol/l ( mg/dl) 11- < 13 é µmol/l ( mg/dl) 13- < 15 é µmol/l ( mg/dl) 1. reggeli vizelet 22 Nő mmol/l ( mg/dl) Férfi mmol/l ( mg/dl) 24 órás vizelet 24 Nő 7-14 mmol/24 h ( mg/24 h) Férfi 9-21 mmol/24 h ( mg/24 h) Kreatinin clearance felnőtteknél 24, ml/min A gyermekek kreatinin clearance értékeit az Irodalomjegyzék 26. pontjában hivatkozott klinikai vizsgálatsorozat-leírás tartalmazza. 26 Gyermekkorú személyekre a Roche nem állapított meg referenciatartományokat. Minden laboratóriumnak meg kell vizsgálnia a megadott várható normál értékek adaptálhatóságát a saját betegcsoportjában, és ha szükséges, meg kell határoznia a laboratórium saját referencia értékeit. Jellemző teljesítményadatok A cobas c 111 rendszerre jellemző teljesítmény-adatok az alábbiakban találhatók. Az egyes laboratóriumokban kapott értékek ezektől eltérőek is lehetnek. Precizitás A precizitást egy belső protokoll (ismételhetőség - n = 21 - és köztes precizitás - mérési sorozatonként 3 adag, naponta 1 mérési sorozat, 10 napig) szerint, humán minták és kontrollok segítségével határozták meg. Az alábbi eredményeket kapták: Ismételhetőség Precinorm U 98.2 (1.11) 2.7 (0.03) 2.8 Precipath U 353 (3.99) 3 (0.04) 0.9 Humán szérum (0.751) 2.6 (0.030) 4.0 Humán szérum (6.19) 5 (0.05) 0.8 Köztes precizitás Precinorm U 94.8 (1.07) 3.5 (0.04) 3.7 Precipath U 335 (3.79) 7 (0.08) 2.1 Humán szérum (0.633) 3.1 (0.035) 5.5 Humán szérum (6.60) 8 (0.09) 1.4 Ismételhetőség Precinorm PUC 8.87 (101) 0.06 (1) 0.7 Precipath PUC 4.43 (50.2) 0.07 (0.8) 1.5 Humán vizelet (19.4) 0.06 (0.7) 3.4 Humán vizelet (152) 0.09 (1) 0.7 Köztes precizitás Precinorm PUC 8.86 (100) 0.16 (2) 1.8 Precipath PUC 4.48 (50.8) 0.12 (1.4) 2.7 Humán vizelet (20.6) 0.10 (1.1) 5.4 Humán vizelet (156) 0.4 (4) 2.7 Eljárások összehasonlítása A humán szérum-, plazma- és vizeletmintákra cobas c 111 analizátoron kapott kreatinin értékeket (y) összehasonlítottuk a megfelelő reagenssel COBAS INTEGRA 400 analizátoron kapottakkal (x). Mintaszám (n) = 80 Passing/Bablok 27 y = 0.996x µmol/l т = y = 0.996x µmol/l r = A mintakoncentrációk 44.9 és 1057 µmol/l (0.507 és 11.9 mg/dl) közé estek. Mintaszám (n) = 50 Passing/Bablok 27 y = 1.004x mmol/l т = y = 1.008x mmol/l r = A mintakoncentrációk 1.58 és 31.3 mmol/l (17.9 és 355 mg/dl) közé estek. Irodalomjegyzék 1 Thomas C, Thomas L. Labordiagnostik von Erkrankungen der Nieren und ableitenden Harnwege. In: Thomas L, ed. Labor und Diagnose, 6th ed. Frankfurt/Main: TH-Books 2005; Lamb E, Newman DJ, Price CP. Kidney function tests In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4th ed. St.Louis, MO: Elsevier Saunders 2006; / 5

5 4 5 Lamb EJ, Tomson CRV, Roderick PJ. Estimating kidney function in adults using formulae. Ann Clin Biochem 2005;42: Miller WG. Editorial on Estimating glomerular filtration rate. Clin Chem Lab Med 2009;47(9): Schwartz GJ, Muñoz A, Schneider MF, et al. New Equations to Estimate GFR in Children with CKD. J Am Soc Nephrol 2009;20: Schwartz GJ, Work DF. Measurement and Estimation of GFR in Children and Adolescents. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4: Staples A, LeBlond R, Watkins S, et al. Validation of the revised Schwartz estimating equation in a predominantly non-ckd population. Pediatr Nephrol 2010 Jul 22;25: Jaffé M. Ueber den Niederschlag, welchen Pikrinsäure in normalem Harn erzeugt und über eine neue Reaktion des Kreatinins. Z Physiol Chem 1886;10: Fabiny DL, Ertinghausen G. Automated reaction-rate method for determination of serum creatinine with the CentrifiChem Clin Chem. 1971;17: Bartels H, Böhmer M. Micro-determination of creatinine. Clin Chim Acta 1971;32: Guder WG, Narayanan S, Wisser H, et al. List of Analytes; Preanalytical Variables. Brochure in: Samples: From the Patient to the Laboratory. Darmstadt: GIT-Verlag Guder WG, da Fonseca-Wollheim F, Heil W, et al. Die Qualität Diagnostischer Proben, 6. Aufl. Heidelberg: BD Diagnostics, Data on file at Roche Diagnostics. 16 Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32: Kroll MH. Some observations on the reaction mechanism of Cefoxitin and Cephalothin with picrate. Michrochem J 1990;42: Ducharme MP, Smythe M, Strohs G. Drug-induced alterations in serum creatinine concentrations. Annal Pharmacotherapy 1993;27: Mazzachi BC, Phillips JW, Peake MJ. Is the Jaffe creatinine assay suitable for neonates? Clin Biochem Revs 1998;19: Filler G, Priem F, Lepage N, et al. β-trace Protein, Cystatin C, β2-microglobulin, and Creatinine Compared for Detecting Impaired Glomerular Filtration Rates in Children. Clin Chem 2002;48: Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. Clin Chem Lab Med 2007;45(9): Mazzachi BC, Peake MJ, Ehrhardt V. Reference Range and Method Comparison Studies for Enzymatic and Jaffé Creatinine Assays in Plasma and Serum and Early Morning Urine. Clin Lab 2000; Schlebusch H, Liappis N, Klein G Creatinine and ultrasensitive CRP: Reference Intervals from Infancy to Childhood. Clin Chem Lab Med 2001;39 Special Supplement PO-T042; Junge W, Wilke B, Halabi A, et al. Determination of reference intervals for serum creatinine, creatinine excretion and creatinine clearance with an enzymatic and a modified Jaffé method. Clin Chim Acta 2004;344: Zawta B, Delanghe J, Taes Y, et al. Arithmetic Compensation for Pseudo-Creatinine Interferences of the Creatinine Jaffé Method and its Effect on Creatinine Clearance Results. Clin Chem Part 2, Suppl S June 2001;46(6): Wuyts B, Bernard D, van den Noortgate N, et al Reevaluation of Formulas for Predicting Creatinine Clearance in Adults and Children Using Compensated Creatinine Methods. Clin Chem 2003;49: Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11): Ebben az eljárásleírásban a decimális számértékek egész- és törtrésze közötti határ jelölésére decimális szeparátorként mindig tizedespontot (és nem tizedesvesszőt) használunk. A számjegyeket nem választjuk el hármasával. Szimbólumok Az ISO szabványban említetteken kívül a Roche Diagnostics az alábbi szimbólumokat és jelöléseket alkalmazza. GTIN A csomag tartalma Reagens A jelentősebb változásokat a lap szélén függőleges vonalak jelölik. 2014, Roche Diagnostics Elkészítés ill. keverés utáni térfogat Globális kereskedelmi áruazonosító szám Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim Forgalmazó az USÁ-ban: Roche Diagnostics, Indianapolis, IN USA műszaki ügyfélszolgálat: / 5

10171743 122 Precinorm U (20 x 5 ml) Kód: 300 10171735 122 Precinorm U (4 x 5 ml) Kód: 300 12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, USA) Kód: 300

10171743 122 Precinorm U (20 x 5 ml) Kód: 300 10171735 122 Precinorm U (4 x 5 ml) Kód: 300 12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, USA) Kód: 300 Rendelési információk Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) 11551353 216 Magnesium ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 Magnesium ([1] 6 x 112 ml)

Részletesebben

Kinetikus UV teszt karbamid/karbamid nitrogén meghatározására Olyan Roche/Hitachi analizátor, amelyen a készlet(ek) alkalmazható(k)

Kinetikus UV teszt karbamid/karbamid nitrogén meghatározására Olyan Roche/Hitachi analizátor, amelyen a készlet(ek) alkalmazható(k) 1198486001V16 Olyan Roche/Hitachi analizátor, amelyen a készlet(ek) alkalmazható(k) Kat. Sz. Flakon Tartalom 90 MODULAR 1179691 16 1 1199470 16 1199488 16 1199496 16 1199500 16 1 1 11489364 16 1 Magyar

Részletesebben

CA2. Calcium Gen.2 Rendelési információk. Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k)

CA2. Calcium Gen.2 Rendelési információk. Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) Rendelési információk 05061334 190 ([1] 12 50 ml, [2] 6 14 ml) Roche/Hitachi 902 05061431 190 05061458 190 05061466 190 05061474 190 [1] 6 250 ml [2] 6 45 ml [1] 4 653 ml [2] 4 86 ml 10759350 190 Calibrator

Részletesebben

Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) Magnesium ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P

Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) Magnesium ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P Rendelési információk REF CONTENT Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) 11551353 216 Magnesium ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 Magnesium ([1]

Részletesebben

UA2. Húgysav ver.2 Rendelési információk. Szubsztrátok

UA2. Húgysav ver.2 Rendelési információk. Szubsztrátok Rendelési információk REF CONTENT 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 teszt) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, USA)

Részletesebben

UA2. Húgysav ver.2 Rendelési információk. Szubsztrátok

UA2. Húgysav ver.2 Rendelési információk. Szubsztrátok Rendelési információk 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 teszt) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, USA) System-ID 07

Részletesebben

P-AMYL. 10171735 122 Precinorm U (4 x 5 ml) Kód: 300. 12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, USA) Kód: 300

P-AMYL. 10171735 122 Precinorm U (4 x 5 ml) Kód: 300. 12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, USA) Kód: 300 Rendelési információk Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) 11876562 316 Pancreatic α amylase liquid ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11555812 316 Pancreatic

Részletesebben

Kreatin kináz-mb folyékony Rendelési információk Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k)

Kreatin kináz-mb folyékony Rendelési információk Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) Rendelési információk Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) 12132893 216 Creatine Kinase MB liquid ([1] 6 x 20 ml, [2] 6 x 5 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 03012468 122 Creatine

Részletesebben

Calcium ([2] 4 x 273 ml) Roche/Hitachi MODULAR P, MODULAR D

Calcium ([2] 4 x 273 ml) Roche/Hitachi MODULAR P, MODULAR D Rendelési információk Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) 11730240 216 lcium ([1] 6 x 63 ml, [2] 6 x 29 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 04580664 190 04580699 190 11929801 216 11929828

Részletesebben

Húgysav plusz Rendelési információk Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k)

Húgysav plusz Rendelési információk Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) Rendelési információk Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) 11875426 216 Uric Acid plus ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929429 216 Uric Acid plus ([1]

Részletesebben

LDLC3. LDL-koleszterin 3. gen. Rendelési információk. Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k)

LDLC3. LDL-koleszterin 3. gen. Rendelési információk. Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) Rendelési információk 07005806 190 LDL Cholesterol Gen.3 (2 50 teszt) cobas c 111 12172623 122 Calibrator f.a.s. Lipids (3 1 ml) Kód: 424 10781827 122 Precinorm L (4 3 ml) Kód: 304 11778552 122 Precipath

Részletesebben

Készítette: a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Diabetes Társaság GFR

Készítette: a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Diabetes Társaság GFR 3398 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A számított GFR (egfr) bevezetésével kapcsolatos ismeretekrõl útmutató laboratóriumi szakemberek számára Készítette: a

Részletesebben

HDLC3. HDL-koleszterin plusz 3. gen. Rendelési információk. Szubsztrátok

HDLC3. HDL-koleszterin plusz 3. gen. Rendelési információk. Szubsztrátok Rendelési információk 04399803 190 HDL-Cholesterol plus 3rd generation (200 teszt) System-ID 07 6833 2 12172623 122 C.f.a.s. Lipids (3 1 ml) System-ID 07 6570 8 12172623 160 C.f.a.s. Lipids (3 1 ml, USA)

Részletesebben

GLOMERULÁRIS FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁS SZÉRUM CYSTATIN C ALAPJÁN. Klinikai Diagnosztikai Laboratórium A FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

GLOMERULÁRIS FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁS SZÉRUM CYSTATIN C ALAPJÁN. Klinikai Diagnosztikai Laboratórium A FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA GLOMERULÁRIS FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁS SZÉRUM CYSTATIN C ALAPJÁN 1 Fodor Bertalan, 2 Kovács Bettina, 3 Bartókné Kovács Anett, 1 Lukács Andrea, 1,4 Rácz Olivér, 1,3 Barkai László 1 Miskolci Egyetem, Egészségügyi

Részletesebben

egfr körvizsgálat Griecs Andrásné, Dr. Sárkány Erika

egfr körvizsgálat Griecs Andrásné, Dr. Sárkány Erika Bevezetés egfr körvizsgálat Griecs Andrásné, Dr. Sárkány Erika A krónikus vesebetegség korai felismerése és az időben történő gondozásba vétel nagy jelentőséggel bír. A korai gondozás csökkenti a veseelégtelenség

Részletesebben

Új marker a Cystatin C bevezetése GFR meghatározására Nephrológiai Beteganyagon

Új marker a Cystatin C bevezetése GFR meghatározására Nephrológiai Beteganyagon Új marker a Cystatin C bevezetése GFR meghatározására Nephrológiai Beteganyagon Gellérné Jakatics Judit, Horváth Lászlóné, Dr. Hetyésy Katalin Petz Aladár Megyei Kórház Központi Laboratórium Krónikus veseelégtelenség

Részletesebben

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait. Klinikusok, a laborvizsgálatokat megrendelő és értelmező munkatársak Budapest, 2015 június 3 KK/KL/126/2015 tárgy: Hírlevél indítása klinikusok számára Kedves Munkatársak! A Semmelweis Egyetemen a diagnosztikai

Részletesebben

Használati útmutató IVD Matrix HCCA-portioned

Használati útmutató IVD Matrix HCCA-portioned Használati útmutató IVD Matrix HCCA-portioned Tisztított mátrixanyag mátrixtámogatott lézer deszorpciós és ionizációs repülési idő tömegspektrometriához (MALDI-TOF-MS). A CARE termékek ügyfeleink kiváló

Részletesebben

Tina-quant IgG Gen.2 Olyan Roche/Hitachi analizátor, amelyen a készlet(ek) alkalmazható(k) Kat. Sz. Fiola Tartalom 902 MODULAR

Tina-quant IgG Gen.2 Olyan Roche/Hitachi analizátor, amelyen a készlet(ek) alkalmazható(k) Kat. Sz. Fiola Tartalom 902 MODULAR Olyan Roche/Hitachi analizátor, amelyen a készlet(ek) alkalmazható(k) Kat. Sz. Fiola Tartalom 902 MODULAR P 03507378 190 03507408 190 Magyar 1 2 1 2 6 x 20 ml 6 x 8 ml 6 x 53 ml 6 x 20 ml A feltüntetett

Részletesebben

Preanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban

Preanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban Preanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban Dr. Siska Andrea vegyész Laboratóriumi Medicina Intézet Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 25% Diagnosztikai folyamatok 3.

Részletesebben

Felelősségünk. Diagnosztikai folyamatok 2009.11.05. Az alma minőségét (érettségi állapot, szüretidei ásványi összetétel) befolyásoló tényezők

Felelősségünk. Diagnosztikai folyamatok 2009.11.05. Az alma minőségét (érettségi állapot, szüretidei ásványi összetétel) befolyásoló tényezők A laboratóriumi eredményeket befolyásoló tényezők Dr. Seres Erika SZTE ÁOK Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet Az alma minőségét (érettségi állapot, szüretidei ásványi összetétel) befolyásoló

Részletesebben

Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában

Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában Minőségi indikátorok az analitikai szakaszban Dr. Kocsis Ibolya Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratórium

Részletesebben

MAGYAR LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKAI TÁRSASÁG

MAGYAR LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKAI TÁRSASÁG MAGYAR LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKAI TÁRSASÁG A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság és a Magyar Nephrológiai Társaság tájékoztatója laboratóriumi szakemberek számára a számított GFR (egfr) bevezetésével

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT ALAPELVEK ÖSSZETÉTEL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT ALAPELVEK ÖSSZETÉTEL HASZNÁLATI UTASÍTÁS n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT A Microbiologics Parasite Suspensions minőségbiztosítási programokat támogatnak, mivel olyan minőség-ellenőrzési provokációs

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

ALP. foszfát + p-nitrofenol. Mg 2+ Dietanol-amin puffer ph 9,8 1,0 mol/l. detergens és stabilizátor 0,1% 2. Reagens 2

ALP. foszfát + p-nitrofenol. Mg 2+ Dietanol-amin puffer ph 9,8 1,0 mol/l. detergens és stabilizátor 0,1% 2. Reagens 2 ALKALIKUS FOSZFATÁZ (ALP) Ortofoszforsav monoészter foszfohidroláz EC 3.1.3.1 in vitro DIAGNOSZTIKAI REAGENS KÉSZLET Optimalizált DGKC módszer Liquid 2 reagens (5+1) Cikkszám: 36084-2-99-80 Kiszerelés:

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

2. Fotometriás mérések II.

2. Fotometriás mérések II. 2. Fotometriás mérések II. 2008 október 31. 1. Ammónia-nitrogén mérése alacsony mérési tartományban és szabad ammónia becslése 1.1. Háttér A módszer alkalmas kis ammónia-nitrogén koncentrációk meghatározására;

Részletesebben

A1C-2. Rendelési információk. Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k)

A1C-2. Rendelési információk. Olyan analizátor(ok), amely(ek)en a készlet(ek) alkalmazható(k) Rendelési információk REF CONTENT 05401640 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (2 100 teszt) cobas c 111 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) Kód 674 20764833 322 HbA1c Control N (4 0.5 ml) Kód 357 20764841

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete szerint AKTÍVSZENES PALLÁDIUM KATALIZÁTOR

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete szerint AKTÍVSZENES PALLÁDIUM KATALIZÁTOR 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Anyag vagy készítmény azonosítása: (Palládium tartalom: 5 % és 10 % ) Kereskedelmi megnevezések: Selcat-Q-6 (10 % Pd), Selcat-A-6 (10% Pd),

Részletesebben

Aktualizálva: 2010.10.18. 1.1. Felhasználás: Előhívószer folyékony penetráló anyagokhoz. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: MR 70 ELŐHÍVÓ, FEHÉR

Aktualizálva: 2010.10.18. 1.1. Felhasználás: Előhívószer folyékony penetráló anyagokhoz. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: MR 70 ELŐHÍVÓ, FEHÉR BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: Csomagolási forma: Kannás. 1.1. Felhasználás: Előhívószer folyékony penetráló anyagokhoz. 1.2. Gyártó cég neve: MR-Chemie GmbH Nordstr. 61-63 Tel./Fax +49 (0)2303/95151-0/+49(0)2303-95151-10

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2013. 05. 28. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 12. 14. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2013. 05. 28. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 12. 14. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Növény- és talajkondicionáló

Részletesebben

Ajánlás a számított GFR és az albuminuria, proteinuria vizsgálatára laboratóriumi szakemberek számára

Ajánlás a számított GFR és az albuminuria, proteinuria vizsgálatára laboratóriumi szakemberek számára Ajánlás a számított GFR és az albuminuria, proteinuria vizsgálatára laboratóriumi szakemberek számára dr. V. Oláh Anna 1, dr. Kappelmayer János 1, dr. Nagy Judit 2, dr. Mátyus János 3 Debreceni Egyetem

Részletesebben

Preanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban

Preanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban Preanalitikai folyamatok 14 4 20 Preanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban Dr. Siska Andrea vegyész Laboratóriumi Medicina Intézet Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

cobas u 601. REF , cobas u 601 vizelet-analizátor REF , cobas u calibration strip (kalibrációs csík)

cobas u 601. REF , cobas u 601 vizelet-analizátor REF , cobas u calibration strip (kalibrációs csík) REF CONTENT SYSTEM 06334601 001 400 cobas u 601 Magyar Figyelmeztetés A belső csomagolást csak közvetlenül a felhasználás előtt szabad felnyitni. A kazettát azonnal be kell helyezni az analizátorba! Alkalmazás

Részletesebben

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MINTA VÉTELE VIZELET VIZSGÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2. MELLÉKLETE Készítette: A dokumentum kódja: Lamár Ibolya 2012. április 10. Kiadás száma: Változat száma: 2 2 Ellenőrizte:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.02.13. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LEFOLYÓTISZTÍTÓ 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Mátrix effektus a 25(OH)D-vitamint és a parathormont mérő módszerekben valamint. a 2013-as QuliCont eredményekből levonható tanulságok

Mátrix effektus a 25(OH)D-vitamint és a parathormont mérő módszerekben valamint. a 2013-as QuliCont eredményekből levonható tanulságok Mátrix effektus a 25(OH)D-vitamint és a parathormont mérő módszerekben valamint a 2013-as QuliCont eredményekből levonható tanulságok Toldy Erzsébet, Kányási Mária, Walentin Szilvia QuliCont Fórum 2015.

Részletesebben

A megbízható pontosság

A megbízható pontosság A megbízható pontosság Tájékoztató a vércukormérő rendszerek pontosságáról Ismerje meg, mire képesek az Accu-Chek termékek! Vércukor-önellenőrzés A vércukor-önellenőrzés szerves része mind az 1-es, mind

Részletesebben

CMV IgG Avidity. Cytomegalovírus elleni IgG antitestek. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

CMV IgG Avidity. Cytomegalovírus elleni IgG antitestek. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 05909708 190 100 teszt; 50 CMV IgG aviditás-meghatározásnak felel meg SYSTEM Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Magyar Alkalmazás Immunkémiai vizsgálat a cytomegalovírus

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

H - mondatok (Figyelmeztető mondat)

H - mondatok (Figyelmeztető mondat) H - mondatok (Figyelmeztető mondat) H200 Instabil robbanóanyagok. H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. H202 Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye. H203 Robbanóanyag; tűz, robbanás

Részletesebben

Syphilis. Treponema pallidum (T. pallidum, TP) elleni összes antitest. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Syphilis. Treponema pallidum (T. pallidum, TP) elleni összes antitest. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 06923348 190 100 Magyar Alkalmazás Immunkémiai vizsgálati eljárás a Treponema pallidum baktérium elleni összes antitest in vitro kvalitatív meghatározására humán szérumból és plazmából. A vizsgálat

Részletesebben

Az 1272/2008/EK rendelet Figyelmeztető mondatok felsorolása, kiegészítő veszélyességi információ és kiegészítő címkeelemek

Az 1272/2008/EK rendelet Figyelmeztető mondatok felsorolása, kiegészítő veszélyességi információ és kiegészítő címkeelemek Az 1272/2008/EK rendelet Figyelmeztető mondatok felsorolása, kiegészítő veszélyességi információ és kiegészítő címkeelemek H mondatok Fizikai veszélyt jelző figyelmeztető mondatok H200 Instabil robbanóanyagok.

Részletesebben

Quality Control a napi gyakorlatban

Quality Control a napi gyakorlatban Quality Control a napi gyakorlatban Fizil Attila Bio-Rad Magyarország Kft. A laboratóriumi vizsgálatok kontrollrendszerei Belsı kontroll (IQC) kalibrátorok valódiság kontrollok gyártói kontrollok független

Részletesebben

CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai szabályozás.

CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai szabályozás. GHS / CLP CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai szabályozás. A jogszabály a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének új rendszerét vezeti

Részletesebben

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Verzió 5.1 Felülvizsgálat dátuma 12.02.2015 Nyomtatás Dátuma 24.09.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

2011. 01. 27. A laboratórium feladata. Interferáló tényezők

2011. 01. 27. A laboratórium feladata. Interferáló tényezők Interferáló tényezők hatása a laboratóriumi eredmények értelmezésére Valczer Erzsébet Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet 2011. január 27. A laboratórium

Részletesebben

Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP OQ_PV Test Sample for ector, Part Number 5064-8220 1. SZAKASZ Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. H2O2 Reagent_1023636

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. H2O2 Reagent_1023636 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: Indexszám: EK-szám: 7664-93-9 016-020-00-8 231-639-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Eredmények (technikai) jóváhagyása Eredmények klinikai validálása Eredmények interpretálása Konzultáció További vizsgálatok Leletek küldése

Eredmények (technikai) jóváhagyása Eredmények klinikai validálása Eredmények interpretálása Konzultáció További vizsgálatok Leletek küldése Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége Dr. Araczki Ágnes Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet Pre- és posztanalitika

Részletesebben

Diabetes Diagnosztika Újdonságok a Diagnosticum Zrt Somogyi kínálatában Gálóczi Imre

Diabetes Diagnosztika Újdonságok a Diagnosticum Zrt Somogyi kínálatában Gálóczi Imre Diabetes Diagnosztika Újdonságok a Diagnosticum Zrt Somogyi kínálatában Gergő Gálóczi Imre Budapest 2013. március 7. 2012. október 3. SIEMENS újdonságok Author Siemens Healthcare Diagnostics / Region /

Részletesebben

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS A koleszterin, a koleszterin észterek, triacilglicerolok vízben oldhatatlan vegyületek. E lipidek a májból történő szintézist, és/vagy táplálék abszorpciót

Részletesebben

kiállítás kelte: 2006.08.24. módosítás dátuma: 2015.05.05. 8. verzió

kiállítás kelte: 2006.08.24. módosítás dátuma: 2015.05.05. 8. verzió A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/673/2006 OÉTI szakv.: 1203/2011 OTH eng.: JÜ-2725-4/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Minőségbiztosítás, validálás

Minőségbiztosítás, validálás Minőségbiztosítás, validálás Előzetes tanulmányok (BSc): Műszeres analitika gyakorlatok inorg.unideb.hu/oktatas Kapcsolódó tanulmányok (MSc): Minőségbiztosítás című előadás Tételek: 1. Minőségbiztosítási

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új kollégája a mai napon átveszi Öntől a fehérje ELFO vizsgálatokat. Magyarázza el kollégájának a vizsgálathoz szükséges tudnivalókat! Magyarázatában térjen ki a következőkre: - a szérum fehérje

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

RHODAFAC RA/600-E. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP

RHODAFAC RA/600-E. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító - Márkanév - CAS szám 68130-47-2 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKSZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT Rágcsálóirtó mini brikett

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT Rágcsálóirtó mini brikett BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT Rágcsálóirtó 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: PROTECT

Részletesebben

2010 október. GHS/CLP veszélypiktogrammok, H és P mondatok. ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8.

2010 október. GHS/CLP veszélypiktogrammok, H és P mondatok. ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. GHS/CLP veszélypiktogrammok, H és P mondatok 2010 október ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. GHS/CLP veszélypiktogrammok: A veszélyt jelző piktogram egy konkrét veszély képi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: 646/2002 OÉTI: 1079-2/2002, 1204/2011 OTH: JÜ-3296-5/2012 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 06. 01. Verziószám: 3

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 06. 01. Verziószám: 3 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító,

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján Oldal: 1 / 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása - 1.1. Termékazonosító - Kereskedelmi megnevezés: Action Fluid Bio - Moped 91 kódszám: 570030 - CAS-szám: 64742-49-0-1.2.

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék

BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék Antiszilikon adalék Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antiszilikon adalék 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 08.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

PPX. Magyar Rendszerinformáció cobas c 311/501 analizátor esetén:

PPX. Magyar Rendszerinformáció cobas c 311/501 analizátor esetén: Rendelési információk Analizátor(ok), amely(ek)en a cobas c csomag(ok) használható(k) 04490959 190 ONLINE DAT Propoxyphene Plus 200 teszt System ID 07 6920 7 Roche/Hitachi cobas c 311, cobas c 501/502

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 21.05.2010 1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Információ a termékről Az anyag/keverék Bevonóanyag PVD (fizikai gőzrácsapás) folyamatokhoz

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2007. 06. 26. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 29. Verziószám: 4

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2007. 06. 26. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 29. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: A elsősorban

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Verzió 5.4 Felülvizsgálat dátuma 10.06.2015 Nyomtatás Dátuma 24.09.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER

ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP 1/3 A kiállítás kelte: 2001. április 20. 1. A készítmény neve: ARMOR ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER Termékleírás: műanyag, gumi, vinil, kikészített bőr és réteges fa egyszerű és biztonságos

Részletesebben

Beeline BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. MSDS: 08/01 Verziószám: 1.0 HUN Készült: Oldal: 1/6

Beeline BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. MSDS: 08/01 Verziószám: 1.0 HUN Készült: Oldal: 1/6 Oldal: 1/6 1. A termék és cég azonosítása Termék neve: Felhasználás: Beporzó szervezet Gyártó: Bioline AgroSciences Ltd Telstar Nursery, Holland Road Little Clacton Essex, England CO16 9QG Telefonszám:

Részletesebben

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása:

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.31 Oldal: 1/9 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1 Termékazonosító: 1.1.1 Az anyag/keverék megnevezése: Szinonim megnevezések: 1.1.2 CAS szám: Nincs.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ph Up Oldalszám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP ph Up Oldalszám: 1 Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 12/11/2014 Felülvizsgálat: 28/11/2014 Verziószám: 1HU 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: PH UP CAS

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Standacillin 200 mg/ml por oldatos injekcióhoz. ampicillin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Standacillin 200 mg/ml por oldatos injekcióhoz. ampicillin 39 261/55/07 BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Standacillin 200 mg/ml por oldatos injekcióhoz ampicillin Mielott elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban

Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban Előadó: Dr. Hudák Aranka vezető főorvos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Klinikai Laboratóriuma

Részletesebben

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1. MELLÉKLETE Készítette: A dokumentum kódja: FK-1 Lamár Ibolya 2012. április 2. Kiadás száma: Változat száma: 2 2 Ellenőrizte: Dr. Rékási Zsuzsanna 2012. április

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2010. december 30. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév BRAVO 500

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2010. december 30. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév BRAVO 500 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Gombaölő szer Syngenta Crop Protection AG P.O. Box

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP LIQUID OXYGEN Oldalszám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP LIQUID OXYGEN Oldalszám: 1 Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 12/11/2014 Felülvizsgálat: 28/11/2014 Verziószám: 1HU 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: CAS szám:

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Kontrolladatok kiértékelése

Kontrolladatok kiértékelése Itt a nyilam, mibe lıjem? Kontrolladatok kiértékelése Fizil Attila (Bio-Rad Magyarország Kft.) Bio-Rad QC Szimpozium 2007. 05. 08. Budapest, Hotel Platánus Kontrolladatok győjtése MIÉRT? Megfelelı-e a

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban GLP Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban 31/1999. (VIII.6.) EÜM-FVM együttes rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekre és a növényvédő szerekre vonatkozó

Részletesebben

1/4. ZUM mosogatószer lemon, lime-grapefruit, orange. A 1907/2006/ EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP

1/4. ZUM mosogatószer lemon, lime-grapefruit, orange. A 1907/2006/ EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Dymol Kft 1/4 Módosítva: 20150504 1 AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 11Termékazonosító: 12 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A veszélyességet meghatározó összetevők: Kvaterner ammónium-vegyületek, Benzil-C12-16- alkil-dimetil-ammónium-kloridok;

BIZTONSÁGI ADATLAP. A veszélyességet meghatározó összetevők: Kvaterner ammónium-vegyületek, Benzil-C12-16- alkil-dimetil-ammónium-kloridok; Elkészítés időpontja: 2014.04.17. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. 1.1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító: METASEPT FOLYÉKONY tisztító hatású felületfertőtlenítő koncentrátum

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása:

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Calc Forte 100 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2011.05.02. 1.) *Szakasz:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.27. Verzió: 6 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: Porpisztoly tisztító aeroszol (PB

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben