Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko"

Átírás

1 Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig Rev. C. Hanko

2 Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 1

3 El szó Ez a könyv az els egy három kötetb l álló sorozatban, amely a Bibliát mutatja be 6-8 éves gyermekeknek. Az els kötet a teremtést l kezdve a bírákig fedi le a Biblia tartalmát. Minden lecke egy történetet tartalmaz, és csak néhány hangsúlyos részt mutat be az eseményekb l. A tanítónak el kell döntenie, mennyire ismerteeti meg a gyermekeket az anyag többi részével, de szem el tt kell tartanunk, hogy a gyermekek akkor értik meg a legjobban a történetet, ha egy vagy két kiemelt pontra összpontosul gyelmük. A mennyei Atyánk áldja meg gyermekeinket a szövetségben ezeken a könyveken keresztül is, hogy az Ž Igéjének igazságát meg rizzék szívükben, és majd továbbadják a következ nemzedékeknek, az Ž Nevének dics ségére! 2

4 1. lecke Teremtés I Mózes 1 1. Ki a Teremt d? Isten. 2. Hány Isten van? Egyetlenegy Isten van. 3. Vajon Isten teremtett mindent? Igen, Isten kezdetben teremtette az eget és a földet. 4. Mit teremtett Isten az els napon? A mennyet és a földet, a világossággal együtt. 5. Mit teremtett Isten a második napon? Az égboltozatot. 6. Mit teremtett Isten a harmadik napon? A szárazföldet, a füvet, a fákat és a virágokat. 7. Mit teremtett Isten a negyedik napon? A Napot, a Holdat és a csillagokat. 8. Mit teremtett Isten az ötödik és a hatodik napon? A halakat és a madarakat; az állatokat és az embert. 9. Mit tett Isten a hetedik napon? Megpihent, és a nyugalom napjává tette azt. 10. Honnan tudunk a Teremtésr l? Isten maga mondja el nekünk Igéjében, a Bibliában. Aranymondás: És látta Isten, hogy minden amit teremtett, ímé igen jó. (I Mózes 1:31) 3

5 2. lecke Ádám a Paradicsomban I Mózes Kik voltak els szüleink? Ádám és Éva. 2. Honnan vétetett Ádám? A föld porából. 3. Miben különbözött Ádám az állatoktól? Isten saját képmására teremtette t. 4. Hol élt Ádám és Éva? A Paradicsomban, egy csodálatos kertben. 5. Milyen különleges fa állt a kertben? Az élet fája. 6. Melyik fáról nem ehetett Ádám és Éva? A jó és a gonosz tudásának fájáról. 7. Mit tett Ádám a Paradicsomban? Királyként uralkodott a kert fölött. 8. Honnan tudjuk, hogy király volt? Nevet adott az állatoknak. 9. Vajon boldog volt-e Ádám és Éva a Paradicsomban? Igen, mert Istent szolgálták szeretetben. 10. Minek a képe a Paradicsom? A mennyé, ami sokkalta csodálatosabb. Aranymondás: Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 4

6 3. lecke A b neset I Mózes 3 1. Ádám és Éva a Paradicsomban maradt? Nem, Isten elkergette ket a Paradicsomból. 2. Miért kergette el ket? Engedetlenek voltak Istennel szemben. 3. Hogyan engedetlenkedtek Istennel szemben? Ettek a jó és a gonosz tudásának fájáról. 4. Miért volt rossz, hogy ettek err l a fáról? Mert Isten mondta nekik, hogy ne egyenek. 5. Ki kísértette meg Évát, hogy egyen a fáról? A Sátán, egy gonosz, bukott angyal. 6. Hogyan ment a Sátán Évához? A kígyó képében beszélt hozzá. 7. Éva hallgatott a Sátánra? Igen; evett a fa gyümölcséb l, és Ádámnak is adott bel le. 8. Mi is meghaltunk Ádámmal? Igen; mindannyian halottak vagyunk a b nben. 9. Mit ígért Isten? Egy Megváltót, aki megszabadít minket b neinkb l. Aranymondás: És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te ma- Isten között és az magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. (I Mózes 3:15) 5

7 4. lecke Kain megöli Ábelt I Mózes 4 1. Mi volt Ádám és Éva els két ának neve? Kain és Ábel. 2. Mit mond a Biblia Ábelr l? Ábel félte az Urat. 3. Miképpen mutatta meg Ábel, hogy féli az Urat? Bárányt ajánlott áldozatként Istennek. 4. Miért tetszett ez Istennek? Mert Ábel hitt Isten Bárányában. 5. Mit mond a Biblia Kainról? Kain gonosz volt. 6. Miképpen mutatta meg Kain gonoszságát? A föld gyümölcsét ajánlotta Istennek. 7. Miért volt ez gonoszság? Mert azt mutatta meg vele, hogy nem bánkódik b nei miatt. 8. Hogyan mutatta még meg Kain gonoszságát? Féltékeny lett Ábelre, és megölte. 9. Hogyan büntette meg ezért Isten Kaint? El zte házából és családjától. 10. Adott-e másik út Isten Ábel helyett? Igen, Séthet, aki szintén félte az Urat. Aranymondás: Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. (Zsidók 11:4) 6

8 5. lecke Az Özönvíz el tti napok I Mózes Mit tudunk Kainról, miután megölte Ábelt? Még többet vétkezett, s t, gyermekeit is a b nre tanította. 2. Mit épített Kain? Egy várost, Hánókhot. 3. Mit készítettek Lámekh istentelen ai? Mindenféle réz- és vasszerszámot. 4. Ezeket is arra használták, hogy vétkezzenek? Igen; egyre istentelenebbek lettek. 5. Mit monda Biblia Séth airól? Összegy ltek Istent dics íteni. 6. Milyen istenfél ember élt ebben az id ben? Énókh, aki Istennel járt. 7. Mit mondott Isten Énókhnak, mit cselekedjen? Isten azt mondta neki, hogy prédikáljon a gonosz emberek ellen. [Vesd össze Zsidók 11:5.] 8. Mit mondott e gonosz embereknek? Isten meg fogja ket büntetni. 9. Hallgattak Énókhra? Nem; meg akarták ölni. 10. Megölték Énókhot? Nem; Isten magához vette t a mennybe. Aranymondás: És mivel Énókh Istennel járt, elt nt, mert Isten magához vette. (I Mózes 5:24) 7

9 6. lecke Az Özönvíz I Mózes Mit mond a Biblia Noéról? Noé azon kevesek egyike volt, akik félték az Urat. 2. Mit mondott Isten Noénak, mit cselekedjen? Építsen egy bárkát. 3. Miért kellett Noénak bárkát építenie? Mert Isten özönvizet akart bocsátani a földre. 4. Mennyi ideig építette Noé aival a bárkát? 120 évig. 5. Mit tett Noé, miközben építette a bárkát? Figyelmeztette a gonosz embereket, hogy Isten büntetése hamarosan utoléri ket. 6. Kik menekültek meg a bárkában? Csak Noé és családja. 7. Mi más menekült még meg a bárkában? Állatok, amelyeket Isten küldött Noéhoz. 8. Mi történt a gonosz világgal? Mindannyian elpusztultak az özönvízben. 9. Minek a jelképe az Özönvíz? A világ végének. 10. Mit jelképez a szivárvány? Isten mindig emlékszik népére, és megmenti ket. Aranymondás: De Noé kegyelmet talált az Úr el tt. I Mózes 6:8 8

10 7. lecke Az Özönvíz utáni napok I Mózes Mi volt a neve Noé ainak? Sém, Khám, Jáfet. 2. Mit mond a Biblia Khámról? Csúfolta apját. 3. Mit mondott Noé Khám b nér l? Azt mondta, hogy Khám ai átkozottak lesznek. 4. Mit mondott Noé Sémr l? Azt, hogy Isten lesz Sém Istene. 5. Mit mondott Noé Jáfetr l? Osztozni fog Sém áldásaiban. 6. Nevezd meg Khám egyik át! Nimród, aki egy nagy vadász volt. 7. Milyen gonoszságot tettek ebben az id ben az emberek? Elkezdtek építeni egy tornyot. 8. Miért építettek a gonosz emberek egy tornyot? Együtt akartak maradni. 9. Befejezték a tornyot? Nem, mert Isten összezavrata a nyelvüket. 10. Mi történt ezután a gonosz emberekkel? Mindenfelé elszéledtek a föld színén. Aranymondás: Meg rzi az Úr mindazokat, akik Žt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti. Zsoltárok 145:20 9

11 8. lecke Jób Jób 1, 2, Mit mond a Biblia Jóbról? Azt, hogy Jób istenfél volt. 2. Megáldotta-e Isten Jóbot? Igen, 10 gyermeket adott neki és sok jószágot. 3. Mit akart Jóbbal tenni az ördög? Azt akarta, hogy Jób megátkozza Istent. 4. Hogyan akarta ezt az ördög véghezvinni? Úgy, hogy elveszi Jóbtól mindenét, amije van. 5. Adott-e hatalmat Isten az ördögnek Jób ellen? Igen, Jób elvesztette minden gazdagságát és gyermekét egy napon. 6. Szenvedett-e még többet Jób? Igen, mert nagyon beteg lett. 7. Három barátja segített-e neki a szenvedésben? Nem, csak növelték bajait. 8. Mit felelt nekik Jób? Azt mondta: Tudom, hogy az én Megváltóm él! (Jób 19:5 ) 9. Hogyan viselkedett Jób a szenvedések között? Nagyon állhatatos volt. 10. Megáldotta-e Isten Jóbot állhatatosságáért? Igen, megkétszerezte gazdagságát, és tíz gyermeket adott neki. Aranymondás: Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve! Jób 1:21 10

12 9. lecke Ábrahám Kánaánba költözik I Mózes Mit mondott Isten Ábrahámnak, mit tegyen? Menjen arra a földre, amit Isten mutat neki. 2. Hová vezette Isten Ábrahámot és Sárát? Kánaán földjére. 3. Mit ígért Isten Ábrahámnak? Azt, hogy gyermekeinek adja ezt az egész földet. 4. Minek az el képe volt Kánaán földje? A mennyé. 5. Mit ígért még Isten Ábrahámnak? At, hogy annyi gyermeke lesz, ahány csillag van az égen. 6. Volt-e ekkor Ábrahámnak és Sárának gyermeke? Nem; és már nagyon id sek voltak. 7. Miért ment Ábrahám Egyiptomba? Mert Kánaán földjén nagy éhínség volt. 8. Isten akarta, hogy Ábrahám Egyiptomba menjen? Nem; Isten visszaküldte Kánaánba, hogy ott viseljen róla gondot. 9. Honnan tudta Ábrahám, hogy Isten meg fogja áldani? Isten azt mondta neki: Ne félj, Ábrahám; én pajzsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen b séges. (I Mózes 15:1 ) 10. Biztos volt-e Ábrahám abban, hogy Isten meg fogja áldani? Igen, hitt Istenben. Aranymondás: Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek épít je és alkotója az Isten. Zsidók 11:10 11

13 10. lecke Lót menekvése Sodomából I Mózes 13, Ki ment Ábrahámmal Kánaánba? Unokaöccse, Lót, feleségével együtt. 2. Miért vált el Ábrahám és Lót? Mert nem volt elég legel állataiknak. 3. Hol telepedett le Lót? Sodoma és Gomora istentelen városainak környékén. 4. Boldog volt-e Lót Sodomában? Nem, de családja otthon érezte magát. 5. Mit mondott Isten Ábrahámnak Sodomáról? Azt, hogy el fogja pusztítani ezt az istentelen várost. 6. Könyörgött-e Ábrahám Sodomáért? Nem, csak az istenfél Lótért könyörgött. 7. Megmentette-e az Úr Lótot? Igen, két angyal vezette ki t családjával együtt a városból. 8. Mi történt Lót feleségével? Sóbálvánnyá változott. 9. Mi történt az istentelen városokkal? Isten kénköves és tüzes es t bocsátott rájuk. 10. Minek a jele Sodoma és Gomora pusztulása? A világ végének. Aranymondás: És ímé, hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megzessek mindenkinek, amint az cselekedete lesz. Jelenések 22:12 12

14 11. lecke Izsák I Mózes 18, 21, Miért látogatta meg az Úr Ábrahámot? Hogy megmondja, Sárának a lesz, Izsák. 2. Miért nevetett Sára, amikor Isten út ígért neki? Mert már nagyon öreg volt. 3. Mit felelt Isten Sárának? Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? (I Mózes 18:14 ) 4. Ki csúfolta Izsákot? Ismáel, Hágár a. 5. Haragudott-e Isten Ismáelre? Igen, Ábrahámnak azt mondta, küldje el Hágárral együtt. 6. Hogyan mentette meg Isten Ismáel életét? Kutat fakasztott neki a pusztában. 7. Mit parancsolt Isten Ábrahámnak, mit tegyen Izsákkal? Áldozza fel Istennek egy oltáron. 8. Hol kellett Ábrahámnak Izsákot feláldoznia? Egy távoli hegyen. 9. Miért volt kész Ábrahám a feláldozására? Tudta, hogy Isten fel tudja támasztani Izsákot a halálból. 10. Mit adott Isten Izsák helyett? Egy kost, ami fennakadt a bozótban. Aranymondás: Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ b neit! 1:29 János 13

15 12. lecke Jákób I Mózes Miért küldte Ábrahám szolgáját Háránba? Hogy feleséget hozzon Izsáknak. 2. Miért ment oda Hárán feleségért? Hogy Izsáknak ne a föld népéb l legyen felesége. 3. Hogyan talált a szolga feleséget Izsáknak? Istenhez imádkozott, hogy Ž segítsen rátalálnia. 4. Ki lett Izsák felesége? Rebeka. 5. Hány gyermeke volt Izsáknak és Rebekának? Isten ikreket adott nekik, Jákóbot és Ézsaút. 6. Mit mondott Isten Rebekának a gyermekek születése el tt? Azt, hogy Jákóbot szerette, de Ézsaút gy lölte. 7. Hogyan mutatta meg Ézsaú istentelenségét? Eladta els szülöttségi jogát egy tál lencséért. 8. Jákób szintén kereste az áldást? Nem, mert hazudott apjának. 9. Hogyan hazudott apjának? Úgy tett, mintha Ézsaú lenne. 10. Mi történt, amikor Ézsaú meg akarta ölni Jákóbot? Jákób nagybátyjához, Lábánhoz menekült. Aranymondás: Hit által áldá meg a jövend kre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut. Zsidók 11:20 14

16 13. lecke Jákób Háránban I Mózes Mi történt Jákóbbal, miközben Hárán felé tartott? Isten megjelent neki álomban. 2. Mit ígért Isten Jákóbnak az álomban? Azt, hogy vele lesz és megáldja t. 3. Mennyi ideig volt Jákób Lábánnál Háránban? Húsz esztendeig, feleségeiért és állataiért szolgált. 4. Hány felesége volt Jákóbnak? Kett, Lea és Rákhel. 5. Hány gyermeket adott Isten Jákóbnak? Tizenkét út és egy leányt. 6. Jól cselekedett Lábán Jákóbbal? Nem, mert mindig megváltoztatta a szavát. 7. Miért gazdagodhatott meg Jákób? Mert az Úr volt vele. 8. Miért hagyta ott Jákób Lábánt? Mert az Úr azt mondta neki, menjen vissza Kánaánba. 9. Mi történt Jákóbbal, miközben Kánaánba ment? Tusakodott Istennel. 10. Megölte Ézsaú Jákóbot, amikor újra látta? Nem, mert Isten visszatartotta t attól, hogy bármi kárt okozzon Jákóbnak. Aranymondás: Láttam az Istent színr l színre, és megszabadult az én lelkem I Mózes 32:30 15

17 14. lecke József I Mózes 37,39 1. Melyik át szerette Jákób a legjobban? Józsefet, Rákhel át. 2. Miképpen mutatta ki szeretét József felé? Adott neki egy cifra ruhát. 3. Miért volt Jákób ilyen részrehajló József felé? Neki akarta adni az els szülöttségi áldást. 4. Mit éreztek emiatt bátyjai? Féltékenyek voltak Józsefre és gy lölték t. 5. Mi fokozta József iránti gy löletüket? Az, hogy azt álmodta, hogy bátyjai meghajolnak el tte. 6. Mit tettek bátyjai Józseel? Eladták rabszolgának Egyiptomba. 7. Mit hazudtak a testvérek Jákóbnak, amikor hazaértek? Úgy tettek, mintha fenevad ette volna meg Józsefet, 8. Mi történt Józseel Egyiptomban? Ž lett Potifár els szolgája. 9. Mit tett Potifár Józseel? Tömlöcbe vetette. 10. Milyen rosszat cselekedett József? Semmit, Potifár felesége hazudott róla. Aranymondás: De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezét l, onnan, Izráel pásztorától, k sziklájától. I Mózes 49:24 16

18 15. lecke József, Egyiptom uralkodója I Mózes Miképpen mutatta meg Isten a tömlöcben, hogy Józseel volt? A tömlöctartó kedvelte Józsefet. 2. Kik kerültek a tömlöcbe József mellé? A király f pohárnoka és f süt mestere. 3. Miért szomorkodott a pohárnok és a süt mester egy napon? Isten mindkett jüknek adott egy álmot. 4. Mi történt, amikor az álom miatt bánkódtak? Isten megmutatta Józsefnek, mit jelentenek az álmok. 5. Kinek adott még Isten álmot? A Fáraónak, Egyiptom királyának. 6. Ki magyarázta meg a király álmát? József, akit ezért engedtek ki a tömlöcb l. 7. Miképpen jutalmazta meg a Fáraó Józsefet? Az ország uralkodójává tette. 8. Kik jöttek Józsefhez? Bátyjai, hogy ételt vegyenek. 9. Megismerték Józsefet? Nem, amíg József meg nem mondta, kicsoda. 10. Örült-e Jákób, amikor meghallotta, hogy a életben van? Igen, és aival együtt Egyiptomba költözött. Aranymondás: Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani I Mózes 50:20 17

19 16. lecke Mózes II Mózes Boldog volt-e Izráel népe Egyiptomban? Nem, mert egy kegyetlen király keményen dolgoztatta ket. 2. Mit parancsolt a király az izraelitáknak? Azt, hogy minden úcsecsem t dobjanak a folyóba. 3. Ki született ebben az id ben? Egy szép ú, akit Mózesnek hívtak. 4. Belevetette-e t apja és anyja a folyóba? Nem, egy kosárban letették a folyó mellé. 5. Miért tették a kosarat a folyó mellé? Azért, hogy a király leánya megtalálhassa. 6. Gondoskodott-e a király leánya Mózesr l? Igen, amíg Mózes fel nem n tt. 7. Mózes az a lett? Nem, mert Mózes Isten népének akart segíteni. 8. Hogyan próbált Mózes segíteni Isten népének? Megölt egy egyiptomit, ezért Midiánba kellett menekülnie. 9. Ki jelent meg Mózesnek Midián földjén? Isten, egy ég csipkebokorban. 10. Miért küldte vissza Mózest Isten Egyiptomba? Azért, hogy kivezesse Izráelt az országból. Aranymondás: Hit által tiltakozott Mózes, mid n felnövekedett, hogy a Faraó leánya ának mondják. Zsidók 11:24 18

20 17. lecke Izráel kivonul Egyiptomból II Mózes Mit mondott Mózes a Fáraónak? Izráel Istene mondja, hogy bocsásd el népemet. 2. Isten parancsát hallva mit tett a Fáraó? Még keményebben hajszolta a népet. 3. Mit küldött Isten Egyiptomra? Tíz nagy csapást. 4. A csapások Izráelt is elérték? Nem, Isten megmutatta, hogy gondot visel az Ž népére. 5. Mit cselekedtek az izraeliták az utolsó csapás idején? Megették a páskabárányt. 6. Mi volt az utolsó csapás? Minden els szülött ú meghalt Egyiptomban. 7. Örültek-e az egyiptomiak, amikor Izráel elment? Igen, még ajándékokat is adtak nekik. 8. Hagyta-e a Fáraó Izráelt békességben elmenni? Nem, hadseregével utánuk ment. 9. Megmentette-e Isten Izráelt a gonosz királytól? Igen: átvezette ket a kettéválasztott Vörös-tenger száraz medrében. 10. Mi történt a Fáraóval? Seregével együtt beleveszett a tengerbe. Aranymondás: Meglátom a vért és elmegyek mellettetek. II Mózes 12:13 19

21 18. lecke Izráel a pusztában 1. II Mózes Miképpen vezette Isten Izráelt a pusztában? Nappal felh oszlopban, éjjel t zoszlopban. 2. Mivel etette Isten Izráelt? Mannát hullatott az égb l és vizet fakasztott a sziklából. 3. Mivel ruházta ket Isten a pusztában? A nép ruhái és sarujai nem koptak el. 4. Mit adott Isten Izráelnek a Sínai-hegyen? A törvényt. 5. Mit mondott Isten Mózesnek, mit építsen? Egy szentélyt az Ž dics ségére. 6. Hogyan vétkezett Izráel a Sínai-hegynél? Egy aranyborjút szolgáltak. 7. Milyen más b nt követtek még el a sivatagban? Húsért zúgolódtak, és azt gondolták, Isten nem tud nekik vizet adni. 8. Mit tett Mózes, amikor Izráel közeledett Kánaán földjéhez? Kiküldött tizenkét embert, hogy kikémleljék a földet. 9. Jó hírt hoztak-e a kémek? Ketten igen, de a többiek megfélemlítették a népet. 10. Mit tett Izráel a gonosz jelentés hallatán? Vissza akartak térni Egyiptomba. Aranymondás: Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az Ž kegyelme! Zsoltárok 136:26 20

22 19. lecke Izráel a pusztában 2. II Mózes Miképpen büntette meg Isten Izráelt, mert vissza akartak térni Egyiptomba? Negyven esztendeig kellett vándorolniuk. 2. Hogyan büntette meg Isten Kórét, Dáthánt és Abirámot? Megnyílt a föld és elnyelte ket. 3. Mi történt, amikor Izráel megunta a mannát? Isten tüzes kígyókat bocsátott rájuk, amelyek sok embert megöltek. 4. Miképpen menekült meg Izráel a tüzes kígyóktól? Feltekintettek az érckígyóra, amit Mózes felt zött egy póznára. 5. Ki tört Izráel pusztulására? Bálák, Moáb királya. 6. Miként akarta Bálák Izráelt elpusztítani? Megkérte Bálámot, a gonosz prófétát, hogy átkozza meg Izráelt. 7. Megátkozta-e Bálám Izráelt? Nem, Isten megáldatta vele a népet. 8. Milyen királyokat gy zött le Izráel? Ógot, Básán királyát és Sihont, az Emoreus királyát. 9. Bevitte-e Mózes Izráelt Kánaán földjére? Nem mert meghalt Nébó hegyén. 10. Miért nem mehetett be Mózes Kánaánba? Mert mérgében rávágott a sziklára. Aranymondás: És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. János 3:14 21

23 20. lecke Izráel belép Kánaánba Józsué Ki vezette Izráelt Mózes halála után? Józsué, Mózes szolgája. 2. Mit tett Józsué Jerikhó közelébe érve? Két kémet küldött, hogy kikémleljék a várost. 3. Miként kelt át Izráel a Jordánon? Isten szárazzá tette el ttük a folyó medrét. 4. Hogyan kellett bevegyék a várost? Isten azt parancsolta nekik, hogy vonuljanak a falak alatt hét napon keresztül. 5. Hogyan jutottak Jerikhóba? Isten ledöntötte el ttük a falakat. 6. Megölte-e Izráel Jerikhó egész népét? Igen, kivéve Ráhábot és családját, mert rejtette el a kémeket. 7. Miért nem tudta Izráel els re elfoglalni Ai városát? Mert Ákán ellopott néhány kincset a jerikhói zsákmányból. 8. Hogyan büntették meg Ákánt? Családjával együtt halálra kövezték és megégették. 9. Miképpen segítette még Isten népét küzdelmeiben? Megállította a napot és a holdat az égen. 10. Miért adta Isten Kánaán földjét Izráelnek? Azért, hogy a mennyei Kánaán el képe legyen. Aranymondás: Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Józsué 24:15 22

24 21. lecke Ehud és Debora Bírák Józsué halála után Izráel az Urat szolgálta? Nem: elfeledkeztek Istenr l, és bálványokat szolgáltak. 2. Miképpen büntette meg ket Isten? Ellenségeik kezébe adta ket. 3. Segített-e ugyanakkor nekik Isten? Igen, b nbánatra indította ket, és bírákat adott, hogy segítsenek a népnek. 4. Nevezz meg egy királyt, aki Kánaánba ment, hogy uralkodjon Izráelen! Eglon, Moáb királya. 5. Hogyan szabadította meg Ehud Izráelt a Moábitáktól? Leszúrta Eglont egy karddal. 6. Ki volt bíró, amikor a Kánaániták uralkodtak Izráelen? Debora, aki prófétan is volt. 7. Kinek parancsolta, hogy küzdjön a Kánaánitákkal? Báráknak, aki félt elmenni, ha Debora nem megy el. 8. Vajon er s hadserege volt-e a Kánaánitáknak? Igen, lovaik és harciszekereik is voltak. 9. Miként adta Isten Báráknak a gy zelmet? Isten megrettentette az ellenséget, akik gyalog menekültek. 10. Mi történt a f vezérrel, Siserával? Egy asszony, Jáhel megölte, miközben elrejt zött sátrában. Aranymondás: De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban; sanyarúságukból kiszabadította ket. Zsoltárok 107:19 23

25 22. lecke Gedeon Bírák Mennyi ideig uralkodtak a Midiániták Izráel felett? Hét évig. 2. Hogyan sanyargatták Izráelt? Elvették a termésüket. 3. Mit mondott Isten Gedeonnak, mit tegyen? Le kellett rombolnia Baál oltárát, és áldozatot kellett bemutatnia Istennek. 4. Hogyan kezdte meg Gedeon Izráel megszabadítását? Nagy hadat gy jtött, hogy megütközzön a Midiánitákkal. 5. Akarta-e Isten, hogy Gedeonnak nagy hadserege legyen? Nem, mert Isten meg akarta tanítani Izráelt arra, hogy Ž adja nekik a gy zelmet. 6. Hány embere maradt végül Gedeonnak? Csupán Hogyan készült fel Gedeon az ellenséggel való küzdelemre? Mindenki kapott egy kürtöt, egy korsót és egy fákláyt. 8. Mit tettek Gedeon emberei a kürtökkel és korsókkal? Megfújták a kürtöket és összetörték a korsókat. 9. Mit kiáltottak Gedeon emberei a csatába menet? Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért! (Bírák 7:20 ) 10. Mi történt a Midiánitákkal? Ki zték ket az országból. Aranymondás: Felkél az Isten, elszélednek ellenségei. Zsoltárok 68:2 24

26 23. lecke Sámson Bírák Kit hívott el az Úr a Filiszteusok elleni küzdelemre? Sámsont. 2. Mit mondott az angyal Sámson szüleinek Sámsonról? Azt, hogy nazireus lesz. 3. Miért tudott Sámson egyedül harcolni? Az Úr Lelke nagyon er ssé tette. 4. Miért fogott Sámson 300 rókát? Hogy felgyújtsa a Filiszteusok gabonáját. 5. Mit tett egy szamár állcsontjával? Agyonvert vele ezer Filiszteust. 6. Mit tett Sámson egy város kapuival? Felvitte azokat egy hegyre. 7. Milyen b nt követett el Sámson? Pogány n ket vett feleségül. 8. Mi történt, amikor levágták haját? Elvesztette erejét. 9. Mit cselekedtek a Filiszteusok Sámsonnal? Kiszúrták a szemét, és fogházba vetették. 10. Meghallgatta-e Isten Sámson imádságát a templomban? Igen, és sok Filiszteus meghalt, amikor a templom összed lt. Aranymondás: Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kit l féljek? Zsoltárok 27:1 25

27 24. lecke Ruth Ruth könyve 1. Miért ment Naómi Moáb földjére? Mert nagy éhínség volt Izráelben. 2. Mit tett két a Moáb földjén? Moábita asszonyokat vettek feleségül. 3. Megáldotta-e az Úr Naómi családját Moábban? Nem; férje és két a meghalt. 4. Mit tanult Naómi ezekb l a halálesetekb l? Azt, hogy vissza kell mennie saját hazájába. 5. Elment-e Naómival Ruth és Orpa is? Nem, csupán Ruth. 6. Miért ment el Ruth Naómival? Mert szerette Istent. 7. Mit mondott Ruth? Néped az én népem, és Istened az én Istenem. (Ruth 1:16 ) 8. Hogyan találkozott Ruth Boázzal? Kalászt szedegetett Boáz mezein. 9. Hozzáment-e Boázhoz feleségül? Igen, és Dávid dédanyja lett. Aranymondás: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak t led. Ruth 1:16 26

28 25. lecke Sámuel I Sámuel Mit kért Anna az Úrtól? Fiút, aki az Úrnak fog szolgálni. 2. Meghallgatta-e az Úr Anna imádságát? Igen, Isten Sámuelt adta neki. 3. Hová vitte Sámuelt édesanyja? Élihez, a f paphoz, hogy szolgáljon az Úr hajlékában. 4. Mi történt Sámuellel, amikor még atal volt? Az Úr elhívta és szólt hozzá. 5. Mit mondott az Úr Sámuelnek? Azt, hogy Éli és megátalkodott ai egy napon meg fognak halni. 6. Hogyan haltak meg Éli ai? A Filiszteusok ellen vívott ütközetben. 7. Mi történt még ebben a csatában? Az Úr ládáját elvitték. 8. Mi történt Élivel, amikor meghallotta, hogy elvitték az Úr ládáját. 9. Miért küldték vissza a Filiszteusok az Úr ládáját Izráelnek? Mert Isten csapásokat küldött a Filiszteusokra. 10. Mit kért a nép Sámuelt l? Királyt kértek t le. Aranymondás: És mondta Sámuel: Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád. I Sámuel 3:10 27

29 Tartalomjegyzék 1. Teremtés 3 2. Ádám a Paradicsomban 4 3. A b neset 5 4. Kain megöli Ábelt 6 5. Az Özönvíz el tti napok 7 6. Az Özönvíz 8 7. Az Özönvíz utáni napok 9 8. Jób Ábrahám Kánaánba költözik Lót menekvése Sodomából Izsák Jákób Jákób Háránban József József, Egyiptom uralkodója Mózes Izráel kivonul Egyiptomból Izráel a pusztában Izráel a pusztában Izráel belép Kánaánba Ehud és Debora 23 28

30 22.Gedeon Sámson Ruth Sámuel 27 29

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Munkafüzet. Név: Prof. Homer C. Hoeksema

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Munkafüzet. Név: Prof. Homer C. Hoeksema Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Munkafüzet Név: Prof. Homer C. Hoeksema El szó Ez a munkafüzet az Ószövetségi bibliai történetek Haladóknak szóló könyvéhez való segédanyag. Helyes használatához

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Ajánlott

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

4176 Mózes első könyve (Genezis)

4176 Mózes első könyve (Genezis) 4176 Mózes első könyve (Genezis) Szerzőség: Mózes öt könyvének a pentateukosznak a szerzője a zsidó és a keresztény hagyomány egybehangzó véleménye szerint maga Mózes. Jézus is Mózes írásairól beszél (Jn

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok Helyi tanterv Bibliaismeret 9 1. évfolyam BIBLIAISMERET Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot év folyamán dolgozza fel. A négyéves képzés az anyag mennyisége

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

TANTERV HIT ÉS ERKÖLCSTAN HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-8. ÉVFOLYAM

TANTERV HIT ÉS ERKÖLCSTAN HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-8. ÉVFOLYAM TANTERV HIT ÉS ERKÖLCSTAN HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA -8. ÉVFOLYAM Általános koncepció A Hit Gyülekezete általános iskolai hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül az egyház tagjainak gyermekeihez

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: József élete A fiatal álmodozó Bibliatanulmányozó Feladatlap Ez itt József igazolványa.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: József élete A fiatal álmodozó Bibliatanulmányozó Feladatlap Ez itt József igazolványa. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: József élete A fiatal álmodozó Olvasd

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 20. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 20. 14:00 I. Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL 2. www.ujteremtes.hu Káin és Ábel Azután ismerte Ádám az õ feleségét, Évát, aki fogant méhében, és szülte Káint, és mondta: Nyertem férfit az Úrtól. Majd szülte

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

ÉZSAU ÉS JÁKÓB TÖRTÉNETE: JÁKÓB BUJDOSÁSA (1MÓZ 28) (olvasmány) Gyülekezeti óraszám: 0. Iskolai óraszám: 2.

ÉZSAU ÉS JÁKÓB TÖRTÉNETE: JÁKÓB BUJDOSÁSA (1MÓZ 28) (olvasmány) Gyülekezeti óraszám: 0. Iskolai óraszám: 2. ÉZSAU ÉS JÁKÓB TÖRTÉNETE: JÁKÓB BUJDOSÁSA (1MÓZ 28) (olvasmány) Gyülekezeti óraszám: 0. Iskolai óraszám: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS: (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai lexikon; Kálvin J. Kiadó; Bp.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Veled szövetségre lépek

Veled szövetségre lépek SÓLYOM ANIKÓ Veled szövetségre lépek Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 Lektorálta SZABÓNÉ MÁTRAI MARIANNA Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván:

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: A ház poklosságának megtisztítása Mózes Ill. könyve 14. 15. 33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: 34. mikor bementek majd a Kánaán földjére, amel yet én ado k né ktek birtokul és a ti birtokotokban

Részletesebben

Új kiadás Ruth könyve

Új kiadás Ruth könyve 1 Új kiadás Ruth könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Olvasd el: Lukács 19:1-10 Kulcsvers:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26. 17:17 Page 277. Baba-mama kör

09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26. 17:17 Page 277. Baba-mama kör 09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26. 17:17 Page 277 Baba-mama kör 09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26. 17:17 Page 278 09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26.

Részletesebben

I. Kezdetben. I.1. Teremtés. I.2. Bûnbeesés. I.3. Kain és Ábel. I.4. Noé

I. Kezdetben. I.1. Teremtés. I.2. Bûnbeesés. I.3. Kain és Ábel. I.4. Noé I. Kezdetben I.1. Teremtés I.1.a. Ötlet, illusztráció I.1.b. Keresztrejtvény I.1.c. Ötletek I.1.d. Feladatok I. Bûnbeesés I.a. Keresztrejtvény - bûnbeesés I.b. Keresztrejtvény - kereszt I.c. Keresztrejtvény

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ 2. www.ujteremtes.hu A világ teremtése 2. rész És mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl, és madarak repdessenek a föld felett, az ég

Részletesebben

Isten törvénye JÓ. Mivel Ő alkotott minket, csak akkor lehetünk boldog emberek, ha olyanok vagyunk, amilyennek Ő akar látni minket.

Isten törvénye JÓ. Mivel Ő alkotott minket, csak akkor lehetünk boldog emberek, ha olyanok vagyunk, amilyennek Ő akar látni minket. Boldog vagy mikor rosszat teszel? V. évfolyam, 13. szám, 2013. november Isten törvénye JÓ Dehogy! Az engedetlenség soha nem tesz boldoggá. Ahhoz, hogy boldogok legyünk, engedelmeskednünk kell Isten törvényének.

Részletesebben

22. hét Az igazságszeretet öve

22. hét Az igazságszeretet öve 22. hét Az igazságszeretet öve vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel,

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 22. 14:00 I. Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 4. MI A NEVED? Ő így felelt: Jákób Mindenki Temploma Mi a neved? Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 20. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben