Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko"

Átírás

1 Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig Rev. C. Hanko

2 Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 1

3 El szó Ez a könyv az els egy három kötetb l álló sorozatban, amely a Bibliát mutatja be 6-8 éves gyermekeknek. Az els kötet a teremtést l kezdve a bírákig fedi le a Biblia tartalmát. Minden lecke egy történetet tartalmaz, és csak néhány hangsúlyos részt mutat be az eseményekb l. A tanítónak el kell döntenie, mennyire ismerteeti meg a gyermekeket az anyag többi részével, de szem el tt kell tartanunk, hogy a gyermekek akkor értik meg a legjobban a történetet, ha egy vagy két kiemelt pontra összpontosul gyelmük. A mennyei Atyánk áldja meg gyermekeinket a szövetségben ezeken a könyveken keresztül is, hogy az Ž Igéjének igazságát meg rizzék szívükben, és majd továbbadják a következ nemzedékeknek, az Ž Nevének dics ségére! 2

4 1. lecke Teremtés I Mózes 1 1. Ki a Teremt d? Isten. 2. Hány Isten van? Egyetlenegy Isten van. 3. Vajon Isten teremtett mindent? Igen, Isten kezdetben teremtette az eget és a földet. 4. Mit teremtett Isten az els napon? A mennyet és a földet, a világossággal együtt. 5. Mit teremtett Isten a második napon? Az égboltozatot. 6. Mit teremtett Isten a harmadik napon? A szárazföldet, a füvet, a fákat és a virágokat. 7. Mit teremtett Isten a negyedik napon? A Napot, a Holdat és a csillagokat. 8. Mit teremtett Isten az ötödik és a hatodik napon? A halakat és a madarakat; az állatokat és az embert. 9. Mit tett Isten a hetedik napon? Megpihent, és a nyugalom napjává tette azt. 10. Honnan tudunk a Teremtésr l? Isten maga mondja el nekünk Igéjében, a Bibliában. Aranymondás: És látta Isten, hogy minden amit teremtett, ímé igen jó. (I Mózes 1:31) 3

5 2. lecke Ádám a Paradicsomban I Mózes Kik voltak els szüleink? Ádám és Éva. 2. Honnan vétetett Ádám? A föld porából. 3. Miben különbözött Ádám az állatoktól? Isten saját képmására teremtette t. 4. Hol élt Ádám és Éva? A Paradicsomban, egy csodálatos kertben. 5. Milyen különleges fa állt a kertben? Az élet fája. 6. Melyik fáról nem ehetett Ádám és Éva? A jó és a gonosz tudásának fájáról. 7. Mit tett Ádám a Paradicsomban? Királyként uralkodott a kert fölött. 8. Honnan tudjuk, hogy király volt? Nevet adott az állatoknak. 9. Vajon boldog volt-e Ádám és Éva a Paradicsomban? Igen, mert Istent szolgálták szeretetben. 10. Minek a képe a Paradicsom? A mennyé, ami sokkalta csodálatosabb. Aranymondás: Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 4

6 3. lecke A b neset I Mózes 3 1. Ádám és Éva a Paradicsomban maradt? Nem, Isten elkergette ket a Paradicsomból. 2. Miért kergette el ket? Engedetlenek voltak Istennel szemben. 3. Hogyan engedetlenkedtek Istennel szemben? Ettek a jó és a gonosz tudásának fájáról. 4. Miért volt rossz, hogy ettek err l a fáról? Mert Isten mondta nekik, hogy ne egyenek. 5. Ki kísértette meg Évát, hogy egyen a fáról? A Sátán, egy gonosz, bukott angyal. 6. Hogyan ment a Sátán Évához? A kígyó képében beszélt hozzá. 7. Éva hallgatott a Sátánra? Igen; evett a fa gyümölcséb l, és Ádámnak is adott bel le. 8. Mi is meghaltunk Ádámmal? Igen; mindannyian halottak vagyunk a b nben. 9. Mit ígért Isten? Egy Megváltót, aki megszabadít minket b neinkb l. Aranymondás: És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te ma- Isten között és az magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. (I Mózes 3:15) 5

7 4. lecke Kain megöli Ábelt I Mózes 4 1. Mi volt Ádám és Éva els két ának neve? Kain és Ábel. 2. Mit mond a Biblia Ábelr l? Ábel félte az Urat. 3. Miképpen mutatta meg Ábel, hogy féli az Urat? Bárányt ajánlott áldozatként Istennek. 4. Miért tetszett ez Istennek? Mert Ábel hitt Isten Bárányában. 5. Mit mond a Biblia Kainról? Kain gonosz volt. 6. Miképpen mutatta meg Kain gonoszságát? A föld gyümölcsét ajánlotta Istennek. 7. Miért volt ez gonoszság? Mert azt mutatta meg vele, hogy nem bánkódik b nei miatt. 8. Hogyan mutatta még meg Kain gonoszságát? Féltékeny lett Ábelre, és megölte. 9. Hogyan büntette meg ezért Isten Kaint? El zte házából és családjától. 10. Adott-e másik út Isten Ábel helyett? Igen, Séthet, aki szintén félte az Urat. Aranymondás: Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. (Zsidók 11:4) 6

8 5. lecke Az Özönvíz el tti napok I Mózes Mit tudunk Kainról, miután megölte Ábelt? Még többet vétkezett, s t, gyermekeit is a b nre tanította. 2. Mit épített Kain? Egy várost, Hánókhot. 3. Mit készítettek Lámekh istentelen ai? Mindenféle réz- és vasszerszámot. 4. Ezeket is arra használták, hogy vétkezzenek? Igen; egyre istentelenebbek lettek. 5. Mit monda Biblia Séth airól? Összegy ltek Istent dics íteni. 6. Milyen istenfél ember élt ebben az id ben? Énókh, aki Istennel járt. 7. Mit mondott Isten Énókhnak, mit cselekedjen? Isten azt mondta neki, hogy prédikáljon a gonosz emberek ellen. [Vesd össze Zsidók 11:5.] 8. Mit mondott e gonosz embereknek? Isten meg fogja ket büntetni. 9. Hallgattak Énókhra? Nem; meg akarták ölni. 10. Megölték Énókhot? Nem; Isten magához vette t a mennybe. Aranymondás: És mivel Énókh Istennel járt, elt nt, mert Isten magához vette. (I Mózes 5:24) 7

9 6. lecke Az Özönvíz I Mózes Mit mond a Biblia Noéról? Noé azon kevesek egyike volt, akik félték az Urat. 2. Mit mondott Isten Noénak, mit cselekedjen? Építsen egy bárkát. 3. Miért kellett Noénak bárkát építenie? Mert Isten özönvizet akart bocsátani a földre. 4. Mennyi ideig építette Noé aival a bárkát? 120 évig. 5. Mit tett Noé, miközben építette a bárkát? Figyelmeztette a gonosz embereket, hogy Isten büntetése hamarosan utoléri ket. 6. Kik menekültek meg a bárkában? Csak Noé és családja. 7. Mi más menekült még meg a bárkában? Állatok, amelyeket Isten küldött Noéhoz. 8. Mi történt a gonosz világgal? Mindannyian elpusztultak az özönvízben. 9. Minek a jelképe az Özönvíz? A világ végének. 10. Mit jelképez a szivárvány? Isten mindig emlékszik népére, és megmenti ket. Aranymondás: De Noé kegyelmet talált az Úr el tt. I Mózes 6:8 8

10 7. lecke Az Özönvíz utáni napok I Mózes Mi volt a neve Noé ainak? Sém, Khám, Jáfet. 2. Mit mond a Biblia Khámról? Csúfolta apját. 3. Mit mondott Noé Khám b nér l? Azt mondta, hogy Khám ai átkozottak lesznek. 4. Mit mondott Noé Sémr l? Azt, hogy Isten lesz Sém Istene. 5. Mit mondott Noé Jáfetr l? Osztozni fog Sém áldásaiban. 6. Nevezd meg Khám egyik át! Nimród, aki egy nagy vadász volt. 7. Milyen gonoszságot tettek ebben az id ben az emberek? Elkezdtek építeni egy tornyot. 8. Miért építettek a gonosz emberek egy tornyot? Együtt akartak maradni. 9. Befejezték a tornyot? Nem, mert Isten összezavrata a nyelvüket. 10. Mi történt ezután a gonosz emberekkel? Mindenfelé elszéledtek a föld színén. Aranymondás: Meg rzi az Úr mindazokat, akik Žt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti. Zsoltárok 145:20 9

11 8. lecke Jób Jób 1, 2, Mit mond a Biblia Jóbról? Azt, hogy Jób istenfél volt. 2. Megáldotta-e Isten Jóbot? Igen, 10 gyermeket adott neki és sok jószágot. 3. Mit akart Jóbbal tenni az ördög? Azt akarta, hogy Jób megátkozza Istent. 4. Hogyan akarta ezt az ördög véghezvinni? Úgy, hogy elveszi Jóbtól mindenét, amije van. 5. Adott-e hatalmat Isten az ördögnek Jób ellen? Igen, Jób elvesztette minden gazdagságát és gyermekét egy napon. 6. Szenvedett-e még többet Jób? Igen, mert nagyon beteg lett. 7. Három barátja segített-e neki a szenvedésben? Nem, csak növelték bajait. 8. Mit felelt nekik Jób? Azt mondta: Tudom, hogy az én Megváltóm él! (Jób 19:5 ) 9. Hogyan viselkedett Jób a szenvedések között? Nagyon állhatatos volt. 10. Megáldotta-e Isten Jóbot állhatatosságáért? Igen, megkétszerezte gazdagságát, és tíz gyermeket adott neki. Aranymondás: Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve! Jób 1:21 10

12 9. lecke Ábrahám Kánaánba költözik I Mózes Mit mondott Isten Ábrahámnak, mit tegyen? Menjen arra a földre, amit Isten mutat neki. 2. Hová vezette Isten Ábrahámot és Sárát? Kánaán földjére. 3. Mit ígért Isten Ábrahámnak? Azt, hogy gyermekeinek adja ezt az egész földet. 4. Minek az el képe volt Kánaán földje? A mennyé. 5. Mit ígért még Isten Ábrahámnak? At, hogy annyi gyermeke lesz, ahány csillag van az égen. 6. Volt-e ekkor Ábrahámnak és Sárának gyermeke? Nem; és már nagyon id sek voltak. 7. Miért ment Ábrahám Egyiptomba? Mert Kánaán földjén nagy éhínség volt. 8. Isten akarta, hogy Ábrahám Egyiptomba menjen? Nem; Isten visszaküldte Kánaánba, hogy ott viseljen róla gondot. 9. Honnan tudta Ábrahám, hogy Isten meg fogja áldani? Isten azt mondta neki: Ne félj, Ábrahám; én pajzsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen b séges. (I Mózes 15:1 ) 10. Biztos volt-e Ábrahám abban, hogy Isten meg fogja áldani? Igen, hitt Istenben. Aranymondás: Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek épít je és alkotója az Isten. Zsidók 11:10 11

13 10. lecke Lót menekvése Sodomából I Mózes 13, Ki ment Ábrahámmal Kánaánba? Unokaöccse, Lót, feleségével együtt. 2. Miért vált el Ábrahám és Lót? Mert nem volt elég legel állataiknak. 3. Hol telepedett le Lót? Sodoma és Gomora istentelen városainak környékén. 4. Boldog volt-e Lót Sodomában? Nem, de családja otthon érezte magát. 5. Mit mondott Isten Ábrahámnak Sodomáról? Azt, hogy el fogja pusztítani ezt az istentelen várost. 6. Könyörgött-e Ábrahám Sodomáért? Nem, csak az istenfél Lótért könyörgött. 7. Megmentette-e az Úr Lótot? Igen, két angyal vezette ki t családjával együtt a városból. 8. Mi történt Lót feleségével? Sóbálvánnyá változott. 9. Mi történt az istentelen városokkal? Isten kénköves és tüzes es t bocsátott rájuk. 10. Minek a jele Sodoma és Gomora pusztulása? A világ végének. Aranymondás: És ímé, hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megzessek mindenkinek, amint az cselekedete lesz. Jelenések 22:12 12

14 11. lecke Izsák I Mózes 18, 21, Miért látogatta meg az Úr Ábrahámot? Hogy megmondja, Sárának a lesz, Izsák. 2. Miért nevetett Sára, amikor Isten út ígért neki? Mert már nagyon öreg volt. 3. Mit felelt Isten Sárának? Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? (I Mózes 18:14 ) 4. Ki csúfolta Izsákot? Ismáel, Hágár a. 5. Haragudott-e Isten Ismáelre? Igen, Ábrahámnak azt mondta, küldje el Hágárral együtt. 6. Hogyan mentette meg Isten Ismáel életét? Kutat fakasztott neki a pusztában. 7. Mit parancsolt Isten Ábrahámnak, mit tegyen Izsákkal? Áldozza fel Istennek egy oltáron. 8. Hol kellett Ábrahámnak Izsákot feláldoznia? Egy távoli hegyen. 9. Miért volt kész Ábrahám a feláldozására? Tudta, hogy Isten fel tudja támasztani Izsákot a halálból. 10. Mit adott Isten Izsák helyett? Egy kost, ami fennakadt a bozótban. Aranymondás: Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ b neit! 1:29 János 13

15 12. lecke Jákób I Mózes Miért küldte Ábrahám szolgáját Háránba? Hogy feleséget hozzon Izsáknak. 2. Miért ment oda Hárán feleségért? Hogy Izsáknak ne a föld népéb l legyen felesége. 3. Hogyan talált a szolga feleséget Izsáknak? Istenhez imádkozott, hogy Ž segítsen rátalálnia. 4. Ki lett Izsák felesége? Rebeka. 5. Hány gyermeke volt Izsáknak és Rebekának? Isten ikreket adott nekik, Jákóbot és Ézsaút. 6. Mit mondott Isten Rebekának a gyermekek születése el tt? Azt, hogy Jákóbot szerette, de Ézsaút gy lölte. 7. Hogyan mutatta meg Ézsaú istentelenségét? Eladta els szülöttségi jogát egy tál lencséért. 8. Jákób szintén kereste az áldást? Nem, mert hazudott apjának. 9. Hogyan hazudott apjának? Úgy tett, mintha Ézsaú lenne. 10. Mi történt, amikor Ézsaú meg akarta ölni Jákóbot? Jákób nagybátyjához, Lábánhoz menekült. Aranymondás: Hit által áldá meg a jövend kre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut. Zsidók 11:20 14

16 13. lecke Jákób Háránban I Mózes Mi történt Jákóbbal, miközben Hárán felé tartott? Isten megjelent neki álomban. 2. Mit ígért Isten Jákóbnak az álomban? Azt, hogy vele lesz és megáldja t. 3. Mennyi ideig volt Jákób Lábánnál Háránban? Húsz esztendeig, feleségeiért és állataiért szolgált. 4. Hány felesége volt Jákóbnak? Kett, Lea és Rákhel. 5. Hány gyermeket adott Isten Jákóbnak? Tizenkét út és egy leányt. 6. Jól cselekedett Lábán Jákóbbal? Nem, mert mindig megváltoztatta a szavát. 7. Miért gazdagodhatott meg Jákób? Mert az Úr volt vele. 8. Miért hagyta ott Jákób Lábánt? Mert az Úr azt mondta neki, menjen vissza Kánaánba. 9. Mi történt Jákóbbal, miközben Kánaánba ment? Tusakodott Istennel. 10. Megölte Ézsaú Jákóbot, amikor újra látta? Nem, mert Isten visszatartotta t attól, hogy bármi kárt okozzon Jákóbnak. Aranymondás: Láttam az Istent színr l színre, és megszabadult az én lelkem I Mózes 32:30 15

17 14. lecke József I Mózes 37,39 1. Melyik át szerette Jákób a legjobban? Józsefet, Rákhel át. 2. Miképpen mutatta ki szeretét József felé? Adott neki egy cifra ruhát. 3. Miért volt Jákób ilyen részrehajló József felé? Neki akarta adni az els szülöttségi áldást. 4. Mit éreztek emiatt bátyjai? Féltékenyek voltak Józsefre és gy lölték t. 5. Mi fokozta József iránti gy löletüket? Az, hogy azt álmodta, hogy bátyjai meghajolnak el tte. 6. Mit tettek bátyjai Józseel? Eladták rabszolgának Egyiptomba. 7. Mit hazudtak a testvérek Jákóbnak, amikor hazaértek? Úgy tettek, mintha fenevad ette volna meg Józsefet, 8. Mi történt Józseel Egyiptomban? Ž lett Potifár els szolgája. 9. Mit tett Potifár Józseel? Tömlöcbe vetette. 10. Milyen rosszat cselekedett József? Semmit, Potifár felesége hazudott róla. Aranymondás: De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezét l, onnan, Izráel pásztorától, k sziklájától. I Mózes 49:24 16

18 15. lecke József, Egyiptom uralkodója I Mózes Miképpen mutatta meg Isten a tömlöcben, hogy Józseel volt? A tömlöctartó kedvelte Józsefet. 2. Kik kerültek a tömlöcbe József mellé? A király f pohárnoka és f süt mestere. 3. Miért szomorkodott a pohárnok és a süt mester egy napon? Isten mindkett jüknek adott egy álmot. 4. Mi történt, amikor az álom miatt bánkódtak? Isten megmutatta Józsefnek, mit jelentenek az álmok. 5. Kinek adott még Isten álmot? A Fáraónak, Egyiptom királyának. 6. Ki magyarázta meg a király álmát? József, akit ezért engedtek ki a tömlöcb l. 7. Miképpen jutalmazta meg a Fáraó Józsefet? Az ország uralkodójává tette. 8. Kik jöttek Józsefhez? Bátyjai, hogy ételt vegyenek. 9. Megismerték Józsefet? Nem, amíg József meg nem mondta, kicsoda. 10. Örült-e Jákób, amikor meghallotta, hogy a életben van? Igen, és aival együtt Egyiptomba költözött. Aranymondás: Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani I Mózes 50:20 17

19 16. lecke Mózes II Mózes Boldog volt-e Izráel népe Egyiptomban? Nem, mert egy kegyetlen király keményen dolgoztatta ket. 2. Mit parancsolt a király az izraelitáknak? Azt, hogy minden úcsecsem t dobjanak a folyóba. 3. Ki született ebben az id ben? Egy szép ú, akit Mózesnek hívtak. 4. Belevetette-e t apja és anyja a folyóba? Nem, egy kosárban letették a folyó mellé. 5. Miért tették a kosarat a folyó mellé? Azért, hogy a király leánya megtalálhassa. 6. Gondoskodott-e a király leánya Mózesr l? Igen, amíg Mózes fel nem n tt. 7. Mózes az a lett? Nem, mert Mózes Isten népének akart segíteni. 8. Hogyan próbált Mózes segíteni Isten népének? Megölt egy egyiptomit, ezért Midiánba kellett menekülnie. 9. Ki jelent meg Mózesnek Midián földjén? Isten, egy ég csipkebokorban. 10. Miért küldte vissza Mózest Isten Egyiptomba? Azért, hogy kivezesse Izráelt az országból. Aranymondás: Hit által tiltakozott Mózes, mid n felnövekedett, hogy a Faraó leánya ának mondják. Zsidók 11:24 18

20 17. lecke Izráel kivonul Egyiptomból II Mózes Mit mondott Mózes a Fáraónak? Izráel Istene mondja, hogy bocsásd el népemet. 2. Isten parancsát hallva mit tett a Fáraó? Még keményebben hajszolta a népet. 3. Mit küldött Isten Egyiptomra? Tíz nagy csapást. 4. A csapások Izráelt is elérték? Nem, Isten megmutatta, hogy gondot visel az Ž népére. 5. Mit cselekedtek az izraeliták az utolsó csapás idején? Megették a páskabárányt. 6. Mi volt az utolsó csapás? Minden els szülött ú meghalt Egyiptomban. 7. Örültek-e az egyiptomiak, amikor Izráel elment? Igen, még ajándékokat is adtak nekik. 8. Hagyta-e a Fáraó Izráelt békességben elmenni? Nem, hadseregével utánuk ment. 9. Megmentette-e Isten Izráelt a gonosz királytól? Igen: átvezette ket a kettéválasztott Vörös-tenger száraz medrében. 10. Mi történt a Fáraóval? Seregével együtt beleveszett a tengerbe. Aranymondás: Meglátom a vért és elmegyek mellettetek. II Mózes 12:13 19

21 18. lecke Izráel a pusztában 1. II Mózes Miképpen vezette Isten Izráelt a pusztában? Nappal felh oszlopban, éjjel t zoszlopban. 2. Mivel etette Isten Izráelt? Mannát hullatott az égb l és vizet fakasztott a sziklából. 3. Mivel ruházta ket Isten a pusztában? A nép ruhái és sarujai nem koptak el. 4. Mit adott Isten Izráelnek a Sínai-hegyen? A törvényt. 5. Mit mondott Isten Mózesnek, mit építsen? Egy szentélyt az Ž dics ségére. 6. Hogyan vétkezett Izráel a Sínai-hegynél? Egy aranyborjút szolgáltak. 7. Milyen más b nt követtek még el a sivatagban? Húsért zúgolódtak, és azt gondolták, Isten nem tud nekik vizet adni. 8. Mit tett Mózes, amikor Izráel közeledett Kánaán földjéhez? Kiküldött tizenkét embert, hogy kikémleljék a földet. 9. Jó hírt hoztak-e a kémek? Ketten igen, de a többiek megfélemlítették a népet. 10. Mit tett Izráel a gonosz jelentés hallatán? Vissza akartak térni Egyiptomba. Aranymondás: Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az Ž kegyelme! Zsoltárok 136:26 20

22 19. lecke Izráel a pusztában 2. II Mózes Miképpen büntette meg Isten Izráelt, mert vissza akartak térni Egyiptomba? Negyven esztendeig kellett vándorolniuk. 2. Hogyan büntette meg Isten Kórét, Dáthánt és Abirámot? Megnyílt a föld és elnyelte ket. 3. Mi történt, amikor Izráel megunta a mannát? Isten tüzes kígyókat bocsátott rájuk, amelyek sok embert megöltek. 4. Miképpen menekült meg Izráel a tüzes kígyóktól? Feltekintettek az érckígyóra, amit Mózes felt zött egy póznára. 5. Ki tört Izráel pusztulására? Bálák, Moáb királya. 6. Miként akarta Bálák Izráelt elpusztítani? Megkérte Bálámot, a gonosz prófétát, hogy átkozza meg Izráelt. 7. Megátkozta-e Bálám Izráelt? Nem, Isten megáldatta vele a népet. 8. Milyen királyokat gy zött le Izráel? Ógot, Básán királyát és Sihont, az Emoreus királyát. 9. Bevitte-e Mózes Izráelt Kánaán földjére? Nem mert meghalt Nébó hegyén. 10. Miért nem mehetett be Mózes Kánaánba? Mert mérgében rávágott a sziklára. Aranymondás: És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. János 3:14 21

23 20. lecke Izráel belép Kánaánba Józsué Ki vezette Izráelt Mózes halála után? Józsué, Mózes szolgája. 2. Mit tett Józsué Jerikhó közelébe érve? Két kémet küldött, hogy kikémleljék a várost. 3. Miként kelt át Izráel a Jordánon? Isten szárazzá tette el ttük a folyó medrét. 4. Hogyan kellett bevegyék a várost? Isten azt parancsolta nekik, hogy vonuljanak a falak alatt hét napon keresztül. 5. Hogyan jutottak Jerikhóba? Isten ledöntötte el ttük a falakat. 6. Megölte-e Izráel Jerikhó egész népét? Igen, kivéve Ráhábot és családját, mert rejtette el a kémeket. 7. Miért nem tudta Izráel els re elfoglalni Ai városát? Mert Ákán ellopott néhány kincset a jerikhói zsákmányból. 8. Hogyan büntették meg Ákánt? Családjával együtt halálra kövezték és megégették. 9. Miképpen segítette még Isten népét küzdelmeiben? Megállította a napot és a holdat az égen. 10. Miért adta Isten Kánaán földjét Izráelnek? Azért, hogy a mennyei Kánaán el képe legyen. Aranymondás: Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Józsué 24:15 22

24 21. lecke Ehud és Debora Bírák Józsué halála után Izráel az Urat szolgálta? Nem: elfeledkeztek Istenr l, és bálványokat szolgáltak. 2. Miképpen büntette meg ket Isten? Ellenségeik kezébe adta ket. 3. Segített-e ugyanakkor nekik Isten? Igen, b nbánatra indította ket, és bírákat adott, hogy segítsenek a népnek. 4. Nevezz meg egy királyt, aki Kánaánba ment, hogy uralkodjon Izráelen! Eglon, Moáb királya. 5. Hogyan szabadította meg Ehud Izráelt a Moábitáktól? Leszúrta Eglont egy karddal. 6. Ki volt bíró, amikor a Kánaániták uralkodtak Izráelen? Debora, aki prófétan is volt. 7. Kinek parancsolta, hogy küzdjön a Kánaánitákkal? Báráknak, aki félt elmenni, ha Debora nem megy el. 8. Vajon er s hadserege volt-e a Kánaánitáknak? Igen, lovaik és harciszekereik is voltak. 9. Miként adta Isten Báráknak a gy zelmet? Isten megrettentette az ellenséget, akik gyalog menekültek. 10. Mi történt a f vezérrel, Siserával? Egy asszony, Jáhel megölte, miközben elrejt zött sátrában. Aranymondás: De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban; sanyarúságukból kiszabadította ket. Zsoltárok 107:19 23

25 22. lecke Gedeon Bírák Mennyi ideig uralkodtak a Midiániták Izráel felett? Hét évig. 2. Hogyan sanyargatták Izráelt? Elvették a termésüket. 3. Mit mondott Isten Gedeonnak, mit tegyen? Le kellett rombolnia Baál oltárát, és áldozatot kellett bemutatnia Istennek. 4. Hogyan kezdte meg Gedeon Izráel megszabadítását? Nagy hadat gy jtött, hogy megütközzön a Midiánitákkal. 5. Akarta-e Isten, hogy Gedeonnak nagy hadserege legyen? Nem, mert Isten meg akarta tanítani Izráelt arra, hogy Ž adja nekik a gy zelmet. 6. Hány embere maradt végül Gedeonnak? Csupán Hogyan készült fel Gedeon az ellenséggel való küzdelemre? Mindenki kapott egy kürtöt, egy korsót és egy fákláyt. 8. Mit tettek Gedeon emberei a kürtökkel és korsókkal? Megfújták a kürtöket és összetörték a korsókat. 9. Mit kiáltottak Gedeon emberei a csatába menet? Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért! (Bírák 7:20 ) 10. Mi történt a Midiánitákkal? Ki zték ket az országból. Aranymondás: Felkél az Isten, elszélednek ellenségei. Zsoltárok 68:2 24

26 23. lecke Sámson Bírák Kit hívott el az Úr a Filiszteusok elleni küzdelemre? Sámsont. 2. Mit mondott az angyal Sámson szüleinek Sámsonról? Azt, hogy nazireus lesz. 3. Miért tudott Sámson egyedül harcolni? Az Úr Lelke nagyon er ssé tette. 4. Miért fogott Sámson 300 rókát? Hogy felgyújtsa a Filiszteusok gabonáját. 5. Mit tett egy szamár állcsontjával? Agyonvert vele ezer Filiszteust. 6. Mit tett Sámson egy város kapuival? Felvitte azokat egy hegyre. 7. Milyen b nt követett el Sámson? Pogány n ket vett feleségül. 8. Mi történt, amikor levágták haját? Elvesztette erejét. 9. Mit cselekedtek a Filiszteusok Sámsonnal? Kiszúrták a szemét, és fogházba vetették. 10. Meghallgatta-e Isten Sámson imádságát a templomban? Igen, és sok Filiszteus meghalt, amikor a templom összed lt. Aranymondás: Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kit l féljek? Zsoltárok 27:1 25

27 24. lecke Ruth Ruth könyve 1. Miért ment Naómi Moáb földjére? Mert nagy éhínség volt Izráelben. 2. Mit tett két a Moáb földjén? Moábita asszonyokat vettek feleségül. 3. Megáldotta-e az Úr Naómi családját Moábban? Nem; férje és két a meghalt. 4. Mit tanult Naómi ezekb l a halálesetekb l? Azt, hogy vissza kell mennie saját hazájába. 5. Elment-e Naómival Ruth és Orpa is? Nem, csupán Ruth. 6. Miért ment el Ruth Naómival? Mert szerette Istent. 7. Mit mondott Ruth? Néped az én népem, és Istened az én Istenem. (Ruth 1:16 ) 8. Hogyan találkozott Ruth Boázzal? Kalászt szedegetett Boáz mezein. 9. Hozzáment-e Boázhoz feleségül? Igen, és Dávid dédanyja lett. Aranymondás: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak t led. Ruth 1:16 26

28 25. lecke Sámuel I Sámuel Mit kért Anna az Úrtól? Fiút, aki az Úrnak fog szolgálni. 2. Meghallgatta-e az Úr Anna imádságát? Igen, Isten Sámuelt adta neki. 3. Hová vitte Sámuelt édesanyja? Élihez, a f paphoz, hogy szolgáljon az Úr hajlékában. 4. Mi történt Sámuellel, amikor még atal volt? Az Úr elhívta és szólt hozzá. 5. Mit mondott az Úr Sámuelnek? Azt, hogy Éli és megátalkodott ai egy napon meg fognak halni. 6. Hogyan haltak meg Éli ai? A Filiszteusok ellen vívott ütközetben. 7. Mi történt még ebben a csatában? Az Úr ládáját elvitték. 8. Mi történt Élivel, amikor meghallotta, hogy elvitték az Úr ládáját. 9. Miért küldték vissza a Filiszteusok az Úr ládáját Izráelnek? Mert Isten csapásokat küldött a Filiszteusokra. 10. Mit kért a nép Sámuelt l? Királyt kértek t le. Aranymondás: És mondta Sámuel: Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád. I Sámuel 3:10 27

29 Tartalomjegyzék 1. Teremtés 3 2. Ádám a Paradicsomban 4 3. A b neset 5 4. Kain megöli Ábelt 6 5. Az Özönvíz el tti napok 7 6. Az Özönvíz 8 7. Az Özönvíz utáni napok 9 8. Jób Ábrahám Kánaánba költözik Lót menekvése Sodomából Izsák Jákób Jákób Háránban József József, Egyiptom uralkodója Mózes Izráel kivonul Egyiptomból Izráel a pusztában Izráel a pusztában Izráel belép Kánaánba Ehud és Debora 23 28

30 22.Gedeon Sámson Ruth Sámuel 27 29

Mózes öt könyve. Dr. Bernstein Béla fordításában. www.zsido.com

Mózes öt könyve. Dr. Bernstein Béla fordításában. www.zsido.com Mózes öt könyve Dr. Bernstein Béla fordításában www.zsido.com Mózes első könyve Dr. Bernstein Béla fordítása Brésit (1Mózes 1:1 6:8.) 1. fejezet A világegyetem keletkezése és az emberi nem eredete A világ

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

Új kiadás Sámuel első könyve

Új kiadás Sámuel első könyve 1 Új kiadás Sámuel első könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET Ez volt az Úr Igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemrıl (1. vers). Mikeás nagyjából

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Tisztelt olvasó! Sloszár József 2006 augusztusa

Tisztelt olvasó! Sloszár József 2006 augusztusa Tisztelt olvasó! A Biblia ami a kulisszák mögött van címû kétkötetes mûvet 1999 augusztusában fejeztem be. Az azóta eltelt hét esztendõ során a nyomtatott változat, illetve az utánnyomás példányai is elfogytak.

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Úgy szerette Isten a világot

Úgy szerette Isten a világot Úgy szerette Isten a világot Karácsonyi misztériumjáték Szereplők Mihály, a fővezér (angyal) Gábriel, a hős (angyal) Fidél, a hűséges (angyal) Evangélika, az örömhírhozó (angyal) Zita, a fatal tanonc (angyal)

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva Lessz-e világ vége? Mint van megírva 2 Mint van megírva Milyen kérdést tettek fel a tanítványok Jézusnak az Ő eljövetelével és a világ végével kapcsolatban?...hozzá menének a tanítványok magukban mondván:

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

NNCL1263-4CDv2.0 LENGYEL DÉNES. Régi magyar mondák MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

NNCL1263-4CDv2.0 LENGYEL DÉNES. Régi magyar mondák MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ NNCL1263-4CDv2.0 LENGYEL DÉNES Régi magyar mondák MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A védőborítót és a kötéstervet a Képes Krónika színes illusztrációjának felhasználásával Urai Erika tervezte Az utószót és a jegyzeteket

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben