Reményik Sándor: Pilátus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reményik Sándor: Pilátus"

Átírás

1 2013. Farsang - Böjt AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA XIX. évf., 1. szám A pörnek vége. Elvégeztetett... Véres a kereszt tövében a fû A helytartóban forr a néma düh S egy gondolat tépi a másikat. Rongy csôcselék, én unlak titeket, Unom a vágyatok, a hitetek, A papjaitok ragyogó ruháját, A mellükverô messiásokat, A nap hevét ez átkos ég alatt, A zagyva szókat, buja színeket, És magamat és uramat a császárt, Ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! - üvöltötték a fülembe, Amíg unottan odalöktem nékik. Szegény bolond! Pedig csak álmodott, Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már szürkül fenn a Koponyák hegye - Reményik Sándor: Pilátus Vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nékem az igazságról, Aztán némán vérzett, ragyogott. Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda? Felelé: én vagyok. Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?! A csôcselék morajlott mint a tenger, Én untam, untam amazokat, ezt is, Egy messiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb, És könnyebb tán ez istenverte föld, Untam a dolgot. Odalöktem. Vége. De jaj! vajon kire szállott a vére?! Az alkony megy, az est, az éj leszáll, De a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe És nekem nem volt elég fegyverem, Nem volt elég lándzsásom odakünn, folytatás a 2. oldalon Minden kedves Olvasónknak Áldott Feltámadási Ünnepet kívánunk! Gyertek a Virágvasárnapi Csendesnapunkra Dunavarsányba! (14. o.) Gyertek az év többi Ichthüsz programjára is. (14. o.) Küldjétek meg cserkésztársaitok címét, hogy minél többekhez közvetlenül jusson el lapunk.

2 folytatás az 1. oldalról Vagy - vagy üres volt talán a szívem? Eh mit bánom én, a bölcs szív üres, Bús madarak, el a szívembôl, hess! Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe, Mi közöm hozzá? feszítsétek hát, Te véreskezû szennyes csôcselék, Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást! Él-e, meghal-e, egy marad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát! Vigyétek! - Vitték. A kereszten holt. Ki tudja, talán mégis király volt! Csend most. De hallga! Most az éj kopog. Pilátus udvarában a papok. Uram, mi véled egyet így nem értünk, Ahogyan írtad, botránkozás nékünk. Rexnek, Uram, csak ô mondta magát. Nem készítetted jól a Golgothát! Ni, milyen furcsa rôt láng a szemén! Ím, kôvé vált a nádszál: oly kemény. (Odafenn csendbe hallgat a kereszt.) Pilátus nô, ahogy beszélni kezd: A Messiástok megmenteni késtem, De négy betût a keresztjébe véstem, E négy betû az én becsületem, Hajótöröttségem utolsó roncsa, Hitetlen hitem, büszke makacsságom, Egy akarat az akaratlanságon. E négy betû az én becsületem. Hadesre! ez a négy betû marad! Ha alá kéne temetnem e várost, Rómát, az Imperatort, magamat: E négy betû az én becsületem!! Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, Halljátok: amit megírtam, megírtam. Benn csönd, de künn az éj zsoltárba kezd S áll a zsoltáros éjben a kereszt. Munkácsy Mihály - Krisztus Pilátus elôtt 2

3 A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28) A krisztusi rabság az örök élet szabadsága Olvasandó: 1Kor 7,18-24) A böjtölés függetlenül attól, hogy kötjük bizonyos ételektôl való tartózkodáshoz vagy bármifajta önmegtartóztatáshoz hitünk önvizsgálatát is jelenti. A cserkész pedig ha ôszintén megvizsgálja hitét, rájön arra, hogy nem könnyû nemcsak cserkésznek, hanem általában keresztyénnek lenni sem. Nem könnyû az ösztöneink, az indulatunk, a hangulatunk, más szóval a totálisan bûnös természetünk ellenére, azzal folyamatos harcban állva élni. Márpedig ez volna a keresztyén élet lényege, és ennek minôsített formája a cserkészet. Ennek alapján arra kell gondolnunk, hogy az a sok-sok embertársunk, akit nem érdekel a saját megkeresztelt volta, a saját valamikori bérmálkozó, konfirmáló, templomba járó gyermek vagy ifjú kora, akit nem érdekel a mi mozgalmunk sem nem azért lett olyanná, amilyenné, mert nem veszi komolyan a keresztyén létet, hanem éppen azért, mert komolyan veszi azt és ennek súlyát fölvállalni nem tudja. Nem tud vagy/és nem akar olyan változáson átmenni, ami tiszta, makulátlan keresztyénné tenné. Olyan felemás keresz tyénné pedig, mint amilyeneknek azokat látják, akik még kötôdnek templomhoz, egyházi szokásokhoz, pedig nem akar lenni. A cserkészek is magasra teszik a lécet, aztán sokszor alatta bujkálnak és bukdácsolnak. Ezert nem vagyunk szimpatikusak sokaknak. Mi az a változás tehát, aminek végbe kell menni az életünkben? Nem lehetünk pont olyanok böjt után, mint böjt elôtt, gyónás, áldozás után, mint gyónás, áldozás elôtt, bûnbánat és úrvacsoravétel után, mint úrvacsora vétel elôtt. Ha nem történik semmi, akkor tényleg hiteltelennek és értelmetlennek tûnik mindaz, amit mi hitgyakorlatnak nevezünk. Ugyanakkor szentekké és angyalokká sem tudunk lenni. Bár tisztelettel nézünk azokra, akiket a Szentlélek úgy érint meg, hogy papok, szerzetesek, misszionáriusok, diakonisszák, távoli vidékek leprásainak, nincstelenjeinek jótevôi lesznek, de mindenki nem lehet azzá sem. Pál apostol a már Korinthusban, az I. században is felmerülô kérdésre azt a választ adja, hogy formálisan maradjunk abban a hivatásban, abban a családi állapotban, amiben vagyunk. Krisztus evangéliumára minden élethelyzetben szükség van. A lényeg az, hogy felszabaduljunk az emberinek és az ördöginek az igájából és belehajtsuk fejünket, szívünket Krisztus szeretetének igájába: Mert az Úrba elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja hasonlóan a szabadként elhívott Krisztus rabszolgája. (1Kor 7,22) Sok mindentôl nem tudunk szabadulni, amitôl meg kell és Krisztusban meg lehetne: bûnös gondolatoktól, bántó érzésektôl, sértésektôl és sértôdésektôl, haragtól és bosszúvágytól, bálványimádástól, amely a pénznek, a hatalomnak és a vágyaknak tesz rabszolgájává. Mindezektôl a bilincsektôl azonban csak úgy szabadulunk meg, ha Krisztushoz kötôdô kapcsolatunkat szorosra fûzzük. Más szóval az ördögi és emberi erôktôl való felszabadulás feltétele a krisztusi kegyelem rabságának elfogadása. A böjt erre a nagy élményre segíthet bennünket. A böjtben tehát az sem baj, ha néhány kilót elveszítünk, de az igazi áldás abban áll, ha elveszítjük azokat a láncainkat, amelyek a hiábavalósághoz, a gyarlósághoz és a kárhozathoz kötnek és megnyerjük azokat a láncokat, amelyek Krisztushoz kötözve a szabadságot és az örök életet adják a számunkra. Ha ezt tudjuk kiböjtölni, boldog és boldogító Húsvétunk lesz. Bóna Zoltán cst. 3

4 Egymás terhét hordozzátok..." (Gal 6,2) Szánkózás a Börzsönyben 842. sz Benedek Elek cserkészcsapat hétvégéje Még tavaly az évzáró csapatgyûlésünkön eldöntöttük, hogy február elején egy szánkókirándulást csinálunk a 2012-évi nagytábor helyszínén, a Börzsönyben. Nyáron is csodálatos helyen az erdô szívében egy kis patak partján sikerült tábort vernünk és sokat beszélgettünk arról, hogy milyen is lehet az erdô télen, több napon keresztül, villany, térerô nélkül, állandó fûtésrôl gondoskodva, hogy meg ne fagyjunk! Többszöri egyeztetés után a 2013-február i idôpontban állapodtunk meg. Az indulás napján verôfényes szép tavaszi idôben gyülekeztünk a református templom elôtt. Az arra járók értetlen tekintetétôl kísérve raktuk be a szánkóinkat az autókba. Több autóval indultunk összesen mintegy 20 fô. Gyorsan megérkeztünk Királymezôre, ahol mintegy 20 cm-es gyönyörû hótakaró fogadott. Innen egy erdészeti úton (le volt takarítva) autóztunk a szálláshely felé, itt már egy kissé viszontagságos útviszonyok vártak. Mint a mesében, kellemes meleg és a már jól ismert erdész barátunk várt bennünket. A szobabeosztás gyorsan ment. Siettünk tûzifával feltölteni a kályhákat, természetesen bôségesen tartalékolni is az éjszakára. Miután mindenki elhelyezkedett egy rövid ismerkedô túrán próbáltunk megbarátkozni az eddig még ismeretlen, 4

5 zord környékkel. Erôsen sötétedett mire visszaértünk és nekifogtunk a vacsora elkészítésének. Vacsora után esti áhítat során csendes beszélgetés alakult ki a gyertyák fényénél, ami különös meghitt hangulatot adott. Természetesen ének szó is hangzott és egy érdekes történetet is elmondtam Vlad Szepezd (Drakula) grófról, akit miután elfogtak egy rövid ideig a környéken raboskodott nem kevés rémtörténetet maga után hagyva. Ez egy kis ideig nyomasztóan hatott a csapatra, ezek után nem kellett attól tartani, hogy valaki is éjjel kisétál az erdôbe! Játszottunk egy nagyot egy használt tescós szatyorral és néhány képzeletbeli labdával, bizonyítva, hogy a jó hangulathoz nem kellenek nagy dolgok. Szombaton a szokásos ébresztô, reggeli torna a hóban, reggeli áhítat és reggeli után a csapat a ház környékén kezdett szánkózni, de ez nem bizonyult igazi kihívásnak így ebéd után nekiindultunk megfelelô szánkópályát keresni. A tábortól kb 2 km-re sikerült egy meredek havas hegyoldalt találtunk ami igazi veszélyekkel teli hely volt. Itt végre kiszánkóztuk magunkat, mindenféle különleges figurával színesítve a lesiklásokat. Néhány horzsolás, seb és húzódás árán megúsztuk a napot. Megérkezett Nagy Mártika, aki új színt vitt a gyertyafényes estébe. Az áhítat után újra énekszó verte fel a környék csendjét és lassan elkezdett esni a hó, ami egy különlegesen kiemelt hangulatot adott az estének. Szorgos munkánk eredményeként kellemes melegben hajtottuk álomra a fejünket. Vasárnap reggel a szokásos menetrend után 9-órakor Mártika volt a vasárnapi üzenet hirdetôje, amely az utakról szólt. Mindannyian választottunk egy képet, amely valamilyen utat ábrázolt és errôl mondtunk néhány szót, hogy mit is jelent az életünkben. Az interaktív istentisztelet után rohantunk a friss hóesésében szánkózni hógolyózni, játszani. A tartalmas ebéd után sajnos jött a csomagolás, rendrakás, takarítás. Minden igyekezetünk, imánk ellenére nem esett akkora hó ami elvágott volna a szürke, kegyetlen külvilágtól bennünket, kicsik és nagyok legnagyobb bánatára. Szakadó hóesésben búcsúztunk, ígérettel a szívünkben: ha tehetjük visszajövünk! Tanulságok: van élet villany, számítógép, telefon, internet, TV NÉLKÜL is!!!!!!! El lehet tartalmasan tölteni az idôt egymással szeretetben. A játékokhoz nem kellenek drága dolgok. A természet a mi természetes közegünk, csak már elfelejtettünk benne élni?! A hagyományos sparhelton készült étel jobb ízû és gyorsabban elkészül, mint a gázon, csak egy kicsit macerás, dolgozni kell. A cserépkályhák melege, sokkal melegebb, mint a központi fûtés. Az erdô a barátom nem az ellenségem. Sokkal közelebb tudok Istenhez kerülni, ha a modern dolgok nem állnak közénk, és nem nyomja el az Ő szavát a ránk erôltetett információáradat! Hálásak vagyunk Istenek, hogy megmutatta, hogy van élhetô, istenközpontú élet, és ez milyen egyszerû tud lenni. És ebben az egyszerûségben olyan sok a boldogság, béke és szeretet. Nagy László cspk. 5

6 Ahogy az minden évben lenni szokott... Farsang utolsó szombatján ismét cserkészektôl, majd a mulató vendégektôl volt hangos a Soli Deo Gloria Közösségi Ház. Amióta állnak a falak, csapatunk fontosnak tartja, hogy ezen a helyen rendezze évi rendes jótékonysági bálját. A város lakóit, a civil szervezeteket, az egyházak híveit idén is jó elôre, szerkesztett meghívókkal invitáltuk, jelezve, ne szervezzenek programot február 9-re, hanem jöjjenek hozzánk. Munkánk és a beszédes meghívó megtette hatását, megtöltöttük a Házat. És nem csak Dunavarsányból, a szomszédos településekrôl, de a fôvárosból is tiszteletüket tették a mulatságon. Reméljük, azóta sem bánták meg. Fontosnak tartjuk, hogy a bál alkalmával ahogyan többször az évben, például a fogadalomtételkor, vagy az egyházi és nemzeti ünnepélyeken szó szerint megmutassuk magunkat. Hogy mûködünk, hogy közösséget alkotunk, hogy munkákkal továbbra is Istent, a hazát és embertársainkat igyekszünk szolgálni erônk és tudásunk szerint. A 724-es Kossuth Lajos cserkészcsapat seregszemléjén külön öröm volt látni azt a négy újoncot, akik szeptembertôl rendszeresen járnak templomba, részt vesznek az ôrsi órákon és komolyan gondolják, hogy a mozgalom aktív résztvevôi legyenek. Ôk is szerepeltek a Bakaparádé címû elôadásban, amellyel a Lord Baden Powell által alapított szervezet katonás hagyományát próbáltuk feleleveníteni. Mi tudjuk ennek eredetét, nagyon sokszor találkozunk azonban kívülállókkal, akik értetlenkednek: honnan az alakizás, miért a keki színû ruházat és mi a szerepe a zászlónak, ami mindig velünk van. Katona Klári Ólomkatona címû slágerére a kisebbek tánccal készültek, amiben volt jobbraát, menetelés, tisztelgés. Így utólag örömömet is kifejezhetem, a próbák alatt ugyanis nagyon sok kiscserkészben rögzült az a mozdulat, amit eddig hiába gyakoroltunk. Vajon a ritmus, vagy a szereplés izgalmának nyomása? A farkaskölykök fellépése megalapozta a nagyok Poén-kavalkádját. Idén is megcsillogtattuk kicsit színészi ambícióinkat tehetségünk létérôl, vagy hiányáról nem tisztem megnyilvánulni. Mindenesetre Körmendi János televízióban már sokszor látott A pénzbehajtó címû darabját adta elô Csobolyó Eszter, Kun László, és Bóna Balázs. Persze a cserkésztestvérek prezentációjában új élményt nyújtott a jelenet, amit a közönség is értékelt. A fô attrakciót népszerû Kálmán Imre operett részletekkel körítettük, hogy a cserkészek után a táncoló vendégsereg vegye át a parkettet. Így is lett, a Hajmási Péterezés és a Csárdáskirálynô fináléja: Húzzad csak kivilágos virradatig után Máté Jancsi és zenekara valóban hajnalig húzta a talpalávalót. És amikor a lábak már elfáradtak, de a szív még mulatni vágyott, nótázásba kezdtek azok, akik a legtovább bírták. Persze egy jó vigadalomhoz hozzátartozik a lelki táplálék mellett a testi is. Évek óta disznótorost tettünk az asztalokra idén egy kicsit ebbôl a szempontból is eltért a bálunk a többitôl. Marhalábszárból fôztek a felnôttek finom pörköltöt, amibôl épp annyi maradt, hogy a másnapi takarítás után a csapat megebédeljen belôle. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki jegyvásárlással, részvétellel, tombola felajánlással, segítô kezével, vagy egyszerûen jó szóval támogatta a 724. Kossuth Lajos cserkészcsapatot, hogy idén is sikeres, jó hangulatú bált tudhasson maga mögött. Mi már tervezzük a következôt, kívánjatok hozzá Jó munkát! Bóna Judit 6

7 A kisgyermek pedig növe kedett, és erôsödött lélekben" (Lk 1,80) Sielés énekszóval Akik az elmúlt több mint 20 esztendôben elfogadták a meghívásainkat az Ichthüsz sítáborokba, a Kékesre, Mátraszentistvánra, Eplénybe vagy egyszer a Tátra déli lankáira is, azok nem csak síelni tanultak meg, hanem a sídalokat is egy életre megszerették. Azokat a dalokat, amelyeknek egy részét Dezsô bácsi alkototta vagy fordította, s nekünk tanította. Ezek eredetérôl így vall az, akinek egy életre sokan hálásak lehetünk azért, hogy fel merjük csatolni a lécet... (B. Z.) Kedves síelési örömökben osztozók! Síelni Sárospatakon tanított meg Szabó Károly cserkészparancsnokom az es téli másfélnapos síoktatástól a MSSZ vas, bronz ezüst jelvényszerzési fel ké szí - tésekig. A nótáskedvû ifjúsági emlékek között szerepelt a sokszor elénekelt sídal, feltehetôen H. Bató János kedves dallamával: Mily szép az élet havas erdôben, fehér a hó, a hó. Siklani gyorsan a napsütésben, siklani jaj be jó! Szép a síelô élete, gondjait otthon felejtette, Mindene most a hó, a hó, a hó, a hó, a hó. A diákéveket a budapesti mûegyetemi évek követték, és jó volt egyetemista diáktársakra találni a síelés összefogó kötelékében, az 1948/49 évet követôen, a Nagyhideghegy hóbiztos sípályáján. Anyagiak hiányában és határokkal való elzártság miatt is jó esetben csak Szlovákiába tudtunk és csak az 1958-as évet követôen kijutni. Késôbb megnyílt a lehetôség a Jugoszláv síterepek elôtt is. Külszolgálati mérnöki tevékenységet követôen Krischek osztrák barátom javaslatára már 1984 telén Obertauernbe is eljutottam. A síiskola hangulata és egy esti zárómulatság okán írtam a német dalszöveget, amit a 12 éven át megrendezett mátrai cserkész ICHTHÜSZ sítáborok estéin az angol szöveggel a résztvevô fiatalokkal együtt énekeltünk. Az angol szöveget Pamporovón Bulgáriában 1987 telén írtam, szintén síiskolai zárómulatságra, a résztvevôk ugyanis németûl nem tudtak. 7

8 1991 telén Erdélybe kellett utaznom cserkészeket táborba hívni. Ezzel összekötöttem a Pojana-i síelést. Az ottani 3 cserkészcsapat tiszteletére írtam egy új magyar szöveget azt elénekeltem és a dallammal lejegyezték. Vegyétek így nagy szeretettel a szövegeket és énekeljétek esténként, de a buszokon is elindíthatjátok a dalt! A német szöveget értelemszerûen az évek során kicsit módosítottuk, Obertauernt és a síiskolát behelyettesítve, ezt majd mint változtatást külön jelzem (zárójelesen). Schilied Wie schön das Leben (Schön ist das Leben) in Obertauern (hier in den Bergen) überall Schnee und Schnee. Fahren wir runter mit der Schischule (lustig wie immer) (Lustig Pfadfindern) es ist so schön, so schön. Und küsst uns wieder die Hochsonne. Lasse die Sorgen ja zu Hause. Erfüllt uns allen von ganzem Herzen die weisse Gegend und der Schnee. Sídal a Déli Kárpátokról Ôsi Kárpátok téli csodája, mennyi sok szépet tár elénk. Havasok ormán, fenyvesek láttán, síelni óh be, óh be szép! Fényárban a havas láthatár lelkünket betölti mily csodás! Újúlt erôvel siklani gyorsan, újúlt erôvel mily csodás! SKISONG 1. Life is a beauty on the high mountains how white the snow, the snow. trecking down swiftly under the sunshine skiing is oh how good. Looking down everywhere oh it s nice. The shadows and the lights shining bright. Fulfilling our heart going up and down skiing is wonder on the snow. 8

9 2. Life is a marvel among the pine trees all covered with white snow. Skiing down scurry under the deep sky, trecking is oh how good. Listening noiseless around it s nice, joining each other when mist is mild. Surrounded with joy going up and down, dancing colour spots on the snow. 3. Life was a beauty in our small mountains, all covered with new snow. Trecking and skiing daylight and evening, touring was oh how good. Looking up and around oh, was nice, the moonlight and the stars shining hard, Fulfilling the heart trecking up and down wintertime s wonder on the snow. Epilog: Use the languages to describe and to cry out Your finest feelings! Enjoy NA- TURE and the changing seasons of the Year! Deepen these feelings when You can assemble the Youth! Try to find the best time to give thanks to our Almighty God! Epilógus: Különbözõ nyelveken fejezzétek ki örömötöket! Örüljetek a természetnek és a változó évszakoknak! Mélyítsétek legszebb érzéseiteket azáltal, hogy fiatalként összegyûltök és még fiatalabbakat gyûjtötök össze! Találjátok meg a legszebb alkalmakat, hogy hálát adjatok a Mindenható Istennek! Somogyi Dezsõ András cst. Az Adventi Cserkésznap kézmûves foglalkozása Dunavarsány december 9

10 Örüljetek az Úrban mindenkor!" (Fil 4,4) Húsvét elôtt és után megmelegítheti szívünket az alábbi dicséret és népdalok (Ria) 10

11 11

12 Lábam elôtt mécses a te igéd..." (Zsolt 119,105) Jegyzôkönyv emlékeztetô amely felvétetett február napokon az Ichthüsz Közösség Balatonfüredi Éves Közgyûlésén Jelen vannak: - Benedek Elek Cserkészcsapat, Monor vezeti: Nagy László cst. parancsnok - Kossuth Lajos Cserkészcsapat, Dunavarsány vezeti: Dr. Csobolyó Eszter st. parancsnok - BKIE Cserkészcsapat Budapest vezeti: Dr. Bóna Zoltán cst. parancsnok - 16 cserkész alkotótag Kimentését kérte az útviszonyokra való tekintettel a Ráday Gedeon cscs. parancsnoka Dr. Teleki József cst. Az Ichthüsz Közösség vezetôsége: Dr. Bóna Zoltán cst. elnök, Nagy László cst. fôtitkár A Közgyûlést vezeti dr. Bóna Zoltán, a jegyzôkönyvet vezeti dr. Csobolyó Eszter st. Hitelesítik Dr. Bóna Judit és Kun László. 1. napirendi pont Az elnök emlékezteti a jelenlévôket, hogy a Magyar Cserkészszövetség 100 éves évfordulóját 2012-ben közösségünk az alábbi programokban ünnepelte meg. - Házigazdai szerepet töltött be több alkalommal a Szövetség megalakulásának helyszínére látogató kisebb-nagyobb cserkészközösségek fogadásaként a Kálvin téri református templomban. - Kegyeletes sikerrel rendezte meg az 1913-as tutajtúra, valamint a 2003-as emléktúra folytatását sajnos nem csak dunai ellenszélben Bajától Titelig kielboatos vízitúra keretében. - Az októberi Berekfürdôi Fórumának tematikáját teljes mértékben a Cente - náriumnak szentelte. - Dr. Papp Gyulának, az MCSSZ elsô elnökének visszaemlékezéseit az Ichthüsz folyóiratban rövidített szerkesztett formában közölte, mint Szövetség megalakulásának legautentikusabb forrását. - Ugyanezt a forrást a Theologiai Szemlében, az 1925-ben alapított és mind a mai napig egyetlen ökumenikus, teológiai, tudományos folyóiratban szinte teljes terjedelmében közölte, s ezzel az egyházi tudományosság köreiben olvasó közösség számára a még mindig sok hangsúlyt és tényt tévesztett beszámoló között hiteles forrást nyújtott. - A Vezeték címû lap ünnepi különszámában az Ichthüsz elnöke a Közösség által meghatározott két fontos szempontra a magyar cserkészet ökumenicitására és osztályokon/rétegeken átívelô társadalmi integritására hívta fel a figyelmet. 12

13 - Közösségünk meggyôzô, sôt anyagi áldozatot is vállaló módon igyekezett az általa elérhetô cserkészeket a parlamenti megemlékezésen való részvételre buzdítani, segíteni. A Közgyûlés köszönetet mond az elnökségnek, valamint az aktív csapatoknak a Centenárium által motivált programok felelôsségteljes és lelkes szervezéséért, az azokon való részvételért. 2. napirendi pont Az elnök emlékezteti a jelenlévôket, hogy a Berekfürdôi Fórumon az a terv körvonalazódott, hogy az Ichthüsz Közösség minden csapat számára azt javasolja, hogy az Ócsai Nemzeti Nagytáborban vegyen részt. Tegyük ezt akkor is, ha nem értjük, hogy miért a centenáriumot követô évben kerül megrendezésre és ha a helyszínt illetôen is talányos számunkra a választás. Ezzel kapcsolatban két reményünknek különösen is kifejezést adunk. Az egyik az, hogy a csapatok teljes létszámmal részt vehetnek, tehát a kiscserkészek számára is megfelelôek lesznek a körülmények és a programok. A másik pedig az, hogy a tábor spirituális és liturgiai megnyilvánulásai megfelelnek a cserkészettôl elvárható ökumenikus korrektségnek. Ezzel kapcsolatban sajnáljuk, hogy immáron az évente egyszeri meghívásunknak sem tud/kíván eleget tenni az MCSSZ felsô vezetése, amely meghívásnak az idôpontja egyébként tudott, kötött, fix: Nagyböjt második hétvégéje. A fentiek értelmében ezúton is buzdítjuk a csapatokat és a cserkészeket, hogy a augusztus között Ócsán megrendezésre kerülô Nemzeti Nagytáborban vegyenek részt. A jelenlévô csapatok elkötelezik magukat a részvétel mellett. Csapattábort ezen túlmenôen nem rendeznek 2013-ban. Azokból a csapatokból, akik csapatként nem tudnak jelentkezni a nagytáborba, az érdeklôdô cserkészeket szívesen várják. Kijelentik, hogy a Nemzeti Nagytábort jó alkalomnak tekintik arra is, hogy azokkal a csapatokkal, amelyek kollektíve vagy protestáns cserkészeik útján aktívabban is részt vehetnének az Ichthüsz Közösség munkájában, felvegyék vagy felelevenítsék a kapcsolatot. Ennek kapcsán a közösség elkötelezi magát arra, hogy a tábort megelôzôen lehetôségei szerint keresi a kapcsolatot a korábban Ichthüszben aktív és/vagy a mostanában alakuló csapatokkal pl. csepeli, jármi; rákoscsabai cscs-k. Figyeljük a Nemzeti Nagytábor honlapját cserkesz.hu/ Az Ichthüsz folyóirat Pünkösdi számának vezércikke a Nemzeti Nagytáborról és a megelôzô kapcsolatfelvételrôl szóljon. 3. napirendi pont Az elnök emlékeztet arra, hogy a Berekfürdôi Fórumon a következôi programok tervei körvonalazódtak. Kéri a Közgyûlést ezek véglegesítésére, megerôsítésére. - Március 09. Részvétel a Szentendre-Pomáz 1848-as túrán. - Virágvasárnapi Csendesnap március :30-18:30 Dunavarsány, Soli Deo Glori Közösségi Ház. A program az Ichthüsz és a Táborkereszt közös rendezése igehirdetéssel, 13

14 bibliai kvízzel, lelki beszélgetéssel, énektanulással, tojásfestéssel, húsvéti díszkészítéssel, szeretetvendégséggel. Meghívott igehirdetô Saller Tamás református lelkész. Kapjanak meghívást a segédtisztképzô összefüggésében lelkigyakorlaton részt vett református cserkészek. - Május 31-június 2. kiscserkész-tanyázás Balatonszemesen. - Augusztus részvétel a Nemzeti Nagytáborban. - Október 4-6! egy héttel korábban mint az elmúlt két évtizedben, Berekfürdôi Vezetôi Fórum - December 7. Adventi Cserkésznap lehetôség szerint Csepelen. Ha nem, Monoron vagy Gombán január 31-február 2. szánkó-/sítábor a Börzsönyben. A monoriak és a varsányiak programja, de nyitottan az érdeklôdôk felé március Balatonfüredi Ichthüsz Közgyûlés A Közgyûlés a fenti programokat véglegesíti. 4. napirendi pont Az elnök bemutatja a felekezeti közösségekre vonatkozó alapszabály-módosítási javaslatot, amelyet a Berekfürdôi Vezetôi Fórum tárgyalt és a Közgyûlés elé terjeszt jóváhagyás céljából. Állásfoglalás az MCSSZ ASZ 50. -hoz 1.) Elvi és történeti megfontolások. - A cserkészet, így az MCSSZ is eo ipso vallásos, ökumenikus, sôt felekezet-közi. Ebbôl az is következhetne, hogy mint Szövetség ennek a kihívásnak megfelel elvi és gyakorlati téren egyaránt. Ebben az esetben nincs, nem lenne szükség felekezeti/spirituális közösségekre az MCSSZ-en belül. - A történelmi és jelenbeli tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az MCSSZ felekezetileg plurális egységét éppen ezekkel a közösségekkel lehet megerôsíteni. Így jött létre az ICHTHÜSZ és a Táborkereszt mozgalom/közösség a 20-as és a 90-es években egyaránt. - A mozgalom fogalom erôsebben, de a közösség fogalom is megfelelôen utal arra, hogy itt nem megosztásról, pláne nem valamiféle szegregációról, vagy belsô feszültségrôl van szó, hanem speciális értékhordozásról és értékkifejezésrôl potenciálisan az egész közösség javára, ténylegesen, pedig azok javára, akik e munkában önként részt vesznek. - Tehát a felekezeti közösségek önkéntes alapon, önszervezôdve jönnek létre. Ez létük, értelmük és legitimitásuk alapja. - Legalitásukat, pedig egyrészt az biztosítja, hogy az MCSSZ Alapszabályát és minden szabályzatát magukra nézve kötelezônek fogadják el, másrészt pedig az MCSSZ Alapszabálya elismeri létüket és esetleg rendszeres beszámolót vár el munkájukról, aminek eleget tesznek. 14

15 - Munkájuk programok, rendezvények, kiadványok és személyes lelkigondozások formájában, komplementáris elemként jelenik meg a Szövetség életében úgy, hogy a felekezeti sajátságok fenntartás nélkül szolgálják az önkéntes résztvevôket. 2.) Konkrét szövegjavaslat a fentiek alapján. 50. (1) A lelki közösségek a Szövetségben mûködô, jogi személyiséggel nem rendelkezô teológiai/felekezeti szempontok alapján önkéntes szervezôdésben létrejövô társulások. A lelki közösségek célja az azonos, vagy hasonló felekezethez tartozó cserkészek és cserkészvezetôk hitgyakorlatának, hitbéli nevelésének, tudásának, életének és felkészültségének elômozdítása, segítése. (2) Az adott közösség létrejöttét és mûködését azok a cserkészek kezdeményezhetik, akik a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvényben meghatározott egyházakhoz tartoznak. Egy-egy egyház, vagy egyházak közössége támogató kapcsolatban állhat az MCSSZ egyik vagy mási lelki közösségével. (3) A lelki közösségek önszervezôdôek, amelyek létét az országos küldöttgyûlés hagyja jóvá. A lelki közösségek mûködési rendjüket, tevékenységi körüket maguk határozzák meg, de azt az országos tanács hagyja jóvá. (4) A lelki közösségeknek nem tagjai, hanem aktivistái vannak, akik az MCSSZ tagjai, s mint ilyenek élik meg cserkészetüket a lelki közösségek tevékenységében is. A közösségek felsorolását a melléklet tartalmazza. A Közgyûlés a fenti szöveget kezdeményezés és tárgyalási alapként, de akár végleges szövegként is elfogadja. Megállapítja, hogy a javaslat kifejezi a Szövetség iránti teljes lojalitást, hiszen a Küldöttgyûlés és a Tanács jóváhagyása alá rendeli létét és programját, ugyanakkor követi azt a hagyomány, hogy a Közösséget a hitüket rendszeresen és módszeresen felekezeti kötelékben gyakorló cserkészek kezdeményezik és éltetik. A Közgyûlés megbízza az elnököt, hogy a fentiek szerint kezdeményezze az Alapszabály 50. -sa módosításának procedúráját, megerôsítve, hogy további egyeztetésre közösségünk kész. Továbbá megbízza az elnököt, hogy a fentiekrôl a Táborkeresztet értesítse kifejezve, hogy az egyeztetésre mind a Szövetség Elnökségével illetve illetékes Bizottságával, mind pedig a Táborkereszt illetékes személyeivel kész. 5. napirendi pont Az elnök beszámol arról, hogy az újság elektronikus terjesztése beváltotta a hozzáfûzött reményeket még akkor is, ha sajnos az MCSSZ a címlistáját nem bocsátotta rendelkezésünkre. Ezzel szembe felteszi a lapunkat az MCSSZ honlapra, s talán a hírlevelében is felhívja rá a figyelmet. Ezen túlmenôen mi is feltesszük az Ichthys honlapra a lapot és informálisan begyûjtött címlistánkon terjesztjük. Köszönet illesse Csobolyó Katalin munkáját. 15

16 Elmondja továbbá, hogy a Szerkesztôbizottságban változások álltak be és miután köszönetet mond azoknak, akik eddig a szerkesztés munkájában részt vettek javaslatot tesz a tisztségek betöltésére. A Közgyûlés megköszöni mindazok fáradozását, akik eddig a szerkesztô vagy a terjesztô munkában részt vettek s különösen is köszönetet mond Csobolyó Katalinnak. A Közgyûlés felkéri fôszerkesztônek Csobolyó Katalin, az elsô rovat vezetésére Dr. Bóna Zoltánt, a második rovat vezetésére Dr. Csobolyó Esztert, a harmadik rovat vezetésére Nagy Mártát, a negyedik, ötödik és hatodik rovat vezetésében pedig megerôsíti azokat, akik eddig is végezték a munkát. Az elnök köszönetet mond a konstruktív részvételért mind a Közgyûlés alatt, mind pedig a kiegészítô programok alatt beleértve az eplényi síelést. kmf Nagy László cst. Dr. Csobolyó Eszter cst. Dr. Bóna Zoltán cst. fôtitkár jegyzôkönyvvezetô elnök Sze mé lyi jö ve de lem adó tok 1%-á nak ked vez mé nye zett je ként kér jük, hogy Kö zös sé gün ket tá mo ga tó Alapítvá nyun kat je - löl jé tek meg: Evan gé li u mi ICHTHYS Cser kész Ala pít vány, adó szám: Ezúton mondunk köszönetet a tavalyi, mintegy forintnyi rendelkezésért. A tör vény ál tal biz to sí tott, egy há zak nak fel ajánl ha tó to váb bi 1%-ról is ren del kez - ze nek az adó fi ze tõ cserké szek, il let ve pár to ló ik! Kö zös sé gün ket támoga tó, tech ni kai szám mal ren del ke zõ egy há zak a kö vet ke zõk: Magyar országi Re for má tus Egy ház 0066, Magyar országi Evan gé li kus Egy ház 0035, Magyar országi Bap tis ta Egy ház 0286, Magyar országi Me to dis ta Egy ház Meg ér té se te ket, rendelkezéseiteket re mél ve kí vá nunk jó mun kát! A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének folyóirata (ISSN ) Kiadja az Evangéliumi ICHTHYS Cserkész Alapítvány, Dunavarsány, Kolozsvári u. 7. KDB Felelôs kiadó: Nagy László. Szerkeszti: a szerkesztô bizottság A Bizottság elnö ke: Dr. Bóna Zoltán. Fôszerkesztô: Csobolyó Katalin A bizottság tagjai, a rovatvezetôk: 1. A Mester itt van és hív téged (Jn 11,28) Igemagyarázat Dr. Bóna Zoltán 2. Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21) Vis szaemlékezések Dr. Csobolyó Eszter 3. A kisgyermek pedig növe kedett, és erôsödött lélekben (Lk 1,80) Módszertan Nagy Márta 4. Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2) Csapatélet Somogyi Dezsô András 5. Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4) Ének-Játék-Humor Botos Mária 6. Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105) Hivata los rész Nagy László A lap megrendelhetô Közösségünk címén: 2336, Dunavarsány, Kolozsvári u. 7. T.:

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Johan-Ludvig Runeberg: Paavo gazda

Johan-Ludvig Runeberg: Paavo gazda 2014. Pünkösd - Újkenyér XX. évf., 2. szám AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA Johan-Ludvig Runeberg: Paavo gazda Fent a saarijärvi ősvadonban élt fagyos tanyáján Paavo gazda. Küszködött, égett kezén

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/59/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. január 18-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. január 18-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve ./1/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 18-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkjormányzat képviselő-testületének 1/2011. (I.18.) Képviselő-testületi

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben