Reményik Sándor: Pilátus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reményik Sándor: Pilátus"

Átírás

1 2013. Farsang - Böjt AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA XIX. évf., 1. szám A pörnek vége. Elvégeztetett... Véres a kereszt tövében a fû A helytartóban forr a néma düh S egy gondolat tépi a másikat. Rongy csôcselék, én unlak titeket, Unom a vágyatok, a hitetek, A papjaitok ragyogó ruháját, A mellükverô messiásokat, A nap hevét ez átkos ég alatt, A zagyva szókat, buja színeket, És magamat és uramat a császárt, Ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! - üvöltötték a fülembe, Amíg unottan odalöktem nékik. Szegény bolond! Pedig csak álmodott, Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már szürkül fenn a Koponyák hegye - Reményik Sándor: Pilátus Vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nékem az igazságról, Aztán némán vérzett, ragyogott. Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda? Felelé: én vagyok. Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?! A csôcselék morajlott mint a tenger, Én untam, untam amazokat, ezt is, Egy messiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb, És könnyebb tán ez istenverte föld, Untam a dolgot. Odalöktem. Vége. De jaj! vajon kire szállott a vére?! Az alkony megy, az est, az éj leszáll, De a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe És nekem nem volt elég fegyverem, Nem volt elég lándzsásom odakünn, folytatás a 2. oldalon Minden kedves Olvasónknak Áldott Feltámadási Ünnepet kívánunk! Gyertek a Virágvasárnapi Csendesnapunkra Dunavarsányba! (14. o.) Gyertek az év többi Ichthüsz programjára is. (14. o.) Küldjétek meg cserkésztársaitok címét, hogy minél többekhez közvetlenül jusson el lapunk.

2 folytatás az 1. oldalról Vagy - vagy üres volt talán a szívem? Eh mit bánom én, a bölcs szív üres, Bús madarak, el a szívembôl, hess! Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe, Mi közöm hozzá? feszítsétek hát, Te véreskezû szennyes csôcselék, Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást! Él-e, meghal-e, egy marad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát! Vigyétek! - Vitték. A kereszten holt. Ki tudja, talán mégis király volt! Csend most. De hallga! Most az éj kopog. Pilátus udvarában a papok. Uram, mi véled egyet így nem értünk, Ahogyan írtad, botránkozás nékünk. Rexnek, Uram, csak ô mondta magát. Nem készítetted jól a Golgothát! Ni, milyen furcsa rôt láng a szemén! Ím, kôvé vált a nádszál: oly kemény. (Odafenn csendbe hallgat a kereszt.) Pilátus nô, ahogy beszélni kezd: A Messiástok megmenteni késtem, De négy betût a keresztjébe véstem, E négy betû az én becsületem, Hajótöröttségem utolsó roncsa, Hitetlen hitem, büszke makacsságom, Egy akarat az akaratlanságon. E négy betû az én becsületem. Hadesre! ez a négy betû marad! Ha alá kéne temetnem e várost, Rómát, az Imperatort, magamat: E négy betû az én becsületem!! Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, Halljátok: amit megírtam, megírtam. Benn csönd, de künn az éj zsoltárba kezd S áll a zsoltáros éjben a kereszt. Munkácsy Mihály - Krisztus Pilátus elôtt 2

3 A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28) A krisztusi rabság az örök élet szabadsága Olvasandó: 1Kor 7,18-24) A böjtölés függetlenül attól, hogy kötjük bizonyos ételektôl való tartózkodáshoz vagy bármifajta önmegtartóztatáshoz hitünk önvizsgálatát is jelenti. A cserkész pedig ha ôszintén megvizsgálja hitét, rájön arra, hogy nem könnyû nemcsak cserkésznek, hanem általában keresztyénnek lenni sem. Nem könnyû az ösztöneink, az indulatunk, a hangulatunk, más szóval a totálisan bûnös természetünk ellenére, azzal folyamatos harcban állva élni. Márpedig ez volna a keresztyén élet lényege, és ennek minôsített formája a cserkészet. Ennek alapján arra kell gondolnunk, hogy az a sok-sok embertársunk, akit nem érdekel a saját megkeresztelt volta, a saját valamikori bérmálkozó, konfirmáló, templomba járó gyermek vagy ifjú kora, akit nem érdekel a mi mozgalmunk sem nem azért lett olyanná, amilyenné, mert nem veszi komolyan a keresztyén létet, hanem éppen azért, mert komolyan veszi azt és ennek súlyát fölvállalni nem tudja. Nem tud vagy/és nem akar olyan változáson átmenni, ami tiszta, makulátlan keresztyénné tenné. Olyan felemás keresz tyénné pedig, mint amilyeneknek azokat látják, akik még kötôdnek templomhoz, egyházi szokásokhoz, pedig nem akar lenni. A cserkészek is magasra teszik a lécet, aztán sokszor alatta bujkálnak és bukdácsolnak. Ezert nem vagyunk szimpatikusak sokaknak. Mi az a változás tehát, aminek végbe kell menni az életünkben? Nem lehetünk pont olyanok böjt után, mint böjt elôtt, gyónás, áldozás után, mint gyónás, áldozás elôtt, bûnbánat és úrvacsoravétel után, mint úrvacsora vétel elôtt. Ha nem történik semmi, akkor tényleg hiteltelennek és értelmetlennek tûnik mindaz, amit mi hitgyakorlatnak nevezünk. Ugyanakkor szentekké és angyalokká sem tudunk lenni. Bár tisztelettel nézünk azokra, akiket a Szentlélek úgy érint meg, hogy papok, szerzetesek, misszionáriusok, diakonisszák, távoli vidékek leprásainak, nincstelenjeinek jótevôi lesznek, de mindenki nem lehet azzá sem. Pál apostol a már Korinthusban, az I. században is felmerülô kérdésre azt a választ adja, hogy formálisan maradjunk abban a hivatásban, abban a családi állapotban, amiben vagyunk. Krisztus evangéliumára minden élethelyzetben szükség van. A lényeg az, hogy felszabaduljunk az emberinek és az ördöginek az igájából és belehajtsuk fejünket, szívünket Krisztus szeretetének igájába: Mert az Úrba elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja hasonlóan a szabadként elhívott Krisztus rabszolgája. (1Kor 7,22) Sok mindentôl nem tudunk szabadulni, amitôl meg kell és Krisztusban meg lehetne: bûnös gondolatoktól, bántó érzésektôl, sértésektôl és sértôdésektôl, haragtól és bosszúvágytól, bálványimádástól, amely a pénznek, a hatalomnak és a vágyaknak tesz rabszolgájává. Mindezektôl a bilincsektôl azonban csak úgy szabadulunk meg, ha Krisztushoz kötôdô kapcsolatunkat szorosra fûzzük. Más szóval az ördögi és emberi erôktôl való felszabadulás feltétele a krisztusi kegyelem rabságának elfogadása. A böjt erre a nagy élményre segíthet bennünket. A böjtben tehát az sem baj, ha néhány kilót elveszítünk, de az igazi áldás abban áll, ha elveszítjük azokat a láncainkat, amelyek a hiábavalósághoz, a gyarlósághoz és a kárhozathoz kötnek és megnyerjük azokat a láncokat, amelyek Krisztushoz kötözve a szabadságot és az örök életet adják a számunkra. Ha ezt tudjuk kiböjtölni, boldog és boldogító Húsvétunk lesz. Bóna Zoltán cst. 3

4 Egymás terhét hordozzátok..." (Gal 6,2) Szánkózás a Börzsönyben 842. sz Benedek Elek cserkészcsapat hétvégéje Még tavaly az évzáró csapatgyûlésünkön eldöntöttük, hogy február elején egy szánkókirándulást csinálunk a 2012-évi nagytábor helyszínén, a Börzsönyben. Nyáron is csodálatos helyen az erdô szívében egy kis patak partján sikerült tábort vernünk és sokat beszélgettünk arról, hogy milyen is lehet az erdô télen, több napon keresztül, villany, térerô nélkül, állandó fûtésrôl gondoskodva, hogy meg ne fagyjunk! Többszöri egyeztetés után a 2013-február i idôpontban állapodtunk meg. Az indulás napján verôfényes szép tavaszi idôben gyülekeztünk a református templom elôtt. Az arra járók értetlen tekintetétôl kísérve raktuk be a szánkóinkat az autókba. Több autóval indultunk összesen mintegy 20 fô. Gyorsan megérkeztünk Királymezôre, ahol mintegy 20 cm-es gyönyörû hótakaró fogadott. Innen egy erdészeti úton (le volt takarítva) autóztunk a szálláshely felé, itt már egy kissé viszontagságos útviszonyok vártak. Mint a mesében, kellemes meleg és a már jól ismert erdész barátunk várt bennünket. A szobabeosztás gyorsan ment. Siettünk tûzifával feltölteni a kályhákat, természetesen bôségesen tartalékolni is az éjszakára. Miután mindenki elhelyezkedett egy rövid ismerkedô túrán próbáltunk megbarátkozni az eddig még ismeretlen, 4

5 zord környékkel. Erôsen sötétedett mire visszaértünk és nekifogtunk a vacsora elkészítésének. Vacsora után esti áhítat során csendes beszélgetés alakult ki a gyertyák fényénél, ami különös meghitt hangulatot adott. Természetesen ének szó is hangzott és egy érdekes történetet is elmondtam Vlad Szepezd (Drakula) grófról, akit miután elfogtak egy rövid ideig a környéken raboskodott nem kevés rémtörténetet maga után hagyva. Ez egy kis ideig nyomasztóan hatott a csapatra, ezek után nem kellett attól tartani, hogy valaki is éjjel kisétál az erdôbe! Játszottunk egy nagyot egy használt tescós szatyorral és néhány képzeletbeli labdával, bizonyítva, hogy a jó hangulathoz nem kellenek nagy dolgok. Szombaton a szokásos ébresztô, reggeli torna a hóban, reggeli áhítat és reggeli után a csapat a ház környékén kezdett szánkózni, de ez nem bizonyult igazi kihívásnak így ebéd után nekiindultunk megfelelô szánkópályát keresni. A tábortól kb 2 km-re sikerült egy meredek havas hegyoldalt találtunk ami igazi veszélyekkel teli hely volt. Itt végre kiszánkóztuk magunkat, mindenféle különleges figurával színesítve a lesiklásokat. Néhány horzsolás, seb és húzódás árán megúsztuk a napot. Megérkezett Nagy Mártika, aki új színt vitt a gyertyafényes estébe. Az áhítat után újra énekszó verte fel a környék csendjét és lassan elkezdett esni a hó, ami egy különlegesen kiemelt hangulatot adott az estének. Szorgos munkánk eredményeként kellemes melegben hajtottuk álomra a fejünket. Vasárnap reggel a szokásos menetrend után 9-órakor Mártika volt a vasárnapi üzenet hirdetôje, amely az utakról szólt. Mindannyian választottunk egy képet, amely valamilyen utat ábrázolt és errôl mondtunk néhány szót, hogy mit is jelent az életünkben. Az interaktív istentisztelet után rohantunk a friss hóesésében szánkózni hógolyózni, játszani. A tartalmas ebéd után sajnos jött a csomagolás, rendrakás, takarítás. Minden igyekezetünk, imánk ellenére nem esett akkora hó ami elvágott volna a szürke, kegyetlen külvilágtól bennünket, kicsik és nagyok legnagyobb bánatára. Szakadó hóesésben búcsúztunk, ígérettel a szívünkben: ha tehetjük visszajövünk! Tanulságok: van élet villany, számítógép, telefon, internet, TV NÉLKÜL is!!!!!!! El lehet tartalmasan tölteni az idôt egymással szeretetben. A játékokhoz nem kellenek drága dolgok. A természet a mi természetes közegünk, csak már elfelejtettünk benne élni?! A hagyományos sparhelton készült étel jobb ízû és gyorsabban elkészül, mint a gázon, csak egy kicsit macerás, dolgozni kell. A cserépkályhák melege, sokkal melegebb, mint a központi fûtés. Az erdô a barátom nem az ellenségem. Sokkal közelebb tudok Istenhez kerülni, ha a modern dolgok nem állnak közénk, és nem nyomja el az Ő szavát a ránk erôltetett információáradat! Hálásak vagyunk Istenek, hogy megmutatta, hogy van élhetô, istenközpontú élet, és ez milyen egyszerû tud lenni. És ebben az egyszerûségben olyan sok a boldogság, béke és szeretet. Nagy László cspk. 5

6 Ahogy az minden évben lenni szokott... Farsang utolsó szombatján ismét cserkészektôl, majd a mulató vendégektôl volt hangos a Soli Deo Gloria Közösségi Ház. Amióta állnak a falak, csapatunk fontosnak tartja, hogy ezen a helyen rendezze évi rendes jótékonysági bálját. A város lakóit, a civil szervezeteket, az egyházak híveit idén is jó elôre, szerkesztett meghívókkal invitáltuk, jelezve, ne szervezzenek programot február 9-re, hanem jöjjenek hozzánk. Munkánk és a beszédes meghívó megtette hatását, megtöltöttük a Házat. És nem csak Dunavarsányból, a szomszédos településekrôl, de a fôvárosból is tiszteletüket tették a mulatságon. Reméljük, azóta sem bánták meg. Fontosnak tartjuk, hogy a bál alkalmával ahogyan többször az évben, például a fogadalomtételkor, vagy az egyházi és nemzeti ünnepélyeken szó szerint megmutassuk magunkat. Hogy mûködünk, hogy közösséget alkotunk, hogy munkákkal továbbra is Istent, a hazát és embertársainkat igyekszünk szolgálni erônk és tudásunk szerint. A 724-es Kossuth Lajos cserkészcsapat seregszemléjén külön öröm volt látni azt a négy újoncot, akik szeptembertôl rendszeresen járnak templomba, részt vesznek az ôrsi órákon és komolyan gondolják, hogy a mozgalom aktív résztvevôi legyenek. Ôk is szerepeltek a Bakaparádé címû elôadásban, amellyel a Lord Baden Powell által alapított szervezet katonás hagyományát próbáltuk feleleveníteni. Mi tudjuk ennek eredetét, nagyon sokszor találkozunk azonban kívülállókkal, akik értetlenkednek: honnan az alakizás, miért a keki színû ruházat és mi a szerepe a zászlónak, ami mindig velünk van. Katona Klári Ólomkatona címû slágerére a kisebbek tánccal készültek, amiben volt jobbraát, menetelés, tisztelgés. Így utólag örömömet is kifejezhetem, a próbák alatt ugyanis nagyon sok kiscserkészben rögzült az a mozdulat, amit eddig hiába gyakoroltunk. Vajon a ritmus, vagy a szereplés izgalmának nyomása? A farkaskölykök fellépése megalapozta a nagyok Poén-kavalkádját. Idén is megcsillogtattuk kicsit színészi ambícióinkat tehetségünk létérôl, vagy hiányáról nem tisztem megnyilvánulni. Mindenesetre Körmendi János televízióban már sokszor látott A pénzbehajtó címû darabját adta elô Csobolyó Eszter, Kun László, és Bóna Balázs. Persze a cserkésztestvérek prezentációjában új élményt nyújtott a jelenet, amit a közönség is értékelt. A fô attrakciót népszerû Kálmán Imre operett részletekkel körítettük, hogy a cserkészek után a táncoló vendégsereg vegye át a parkettet. Így is lett, a Hajmási Péterezés és a Csárdáskirálynô fináléja: Húzzad csak kivilágos virradatig után Máté Jancsi és zenekara valóban hajnalig húzta a talpalávalót. És amikor a lábak már elfáradtak, de a szív még mulatni vágyott, nótázásba kezdtek azok, akik a legtovább bírták. Persze egy jó vigadalomhoz hozzátartozik a lelki táplálék mellett a testi is. Évek óta disznótorost tettünk az asztalokra idén egy kicsit ebbôl a szempontból is eltért a bálunk a többitôl. Marhalábszárból fôztek a felnôttek finom pörköltöt, amibôl épp annyi maradt, hogy a másnapi takarítás után a csapat megebédeljen belôle. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki jegyvásárlással, részvétellel, tombola felajánlással, segítô kezével, vagy egyszerûen jó szóval támogatta a 724. Kossuth Lajos cserkészcsapatot, hogy idén is sikeres, jó hangulatú bált tudhasson maga mögött. Mi már tervezzük a következôt, kívánjatok hozzá Jó munkát! Bóna Judit 6

7 A kisgyermek pedig növe kedett, és erôsödött lélekben" (Lk 1,80) Sielés énekszóval Akik az elmúlt több mint 20 esztendôben elfogadták a meghívásainkat az Ichthüsz sítáborokba, a Kékesre, Mátraszentistvánra, Eplénybe vagy egyszer a Tátra déli lankáira is, azok nem csak síelni tanultak meg, hanem a sídalokat is egy életre megszerették. Azokat a dalokat, amelyeknek egy részét Dezsô bácsi alkototta vagy fordította, s nekünk tanította. Ezek eredetérôl így vall az, akinek egy életre sokan hálásak lehetünk azért, hogy fel merjük csatolni a lécet... (B. Z.) Kedves síelési örömökben osztozók! Síelni Sárospatakon tanított meg Szabó Károly cserkészparancsnokom az es téli másfélnapos síoktatástól a MSSZ vas, bronz ezüst jelvényszerzési fel ké szí - tésekig. A nótáskedvû ifjúsági emlékek között szerepelt a sokszor elénekelt sídal, feltehetôen H. Bató János kedves dallamával: Mily szép az élet havas erdôben, fehér a hó, a hó. Siklani gyorsan a napsütésben, siklani jaj be jó! Szép a síelô élete, gondjait otthon felejtette, Mindene most a hó, a hó, a hó, a hó, a hó. A diákéveket a budapesti mûegyetemi évek követték, és jó volt egyetemista diáktársakra találni a síelés összefogó kötelékében, az 1948/49 évet követôen, a Nagyhideghegy hóbiztos sípályáján. Anyagiak hiányában és határokkal való elzártság miatt is jó esetben csak Szlovákiába tudtunk és csak az 1958-as évet követôen kijutni. Késôbb megnyílt a lehetôség a Jugoszláv síterepek elôtt is. Külszolgálati mérnöki tevékenységet követôen Krischek osztrák barátom javaslatára már 1984 telén Obertauernbe is eljutottam. A síiskola hangulata és egy esti zárómulatság okán írtam a német dalszöveget, amit a 12 éven át megrendezett mátrai cserkész ICHTHÜSZ sítáborok estéin az angol szöveggel a résztvevô fiatalokkal együtt énekeltünk. Az angol szöveget Pamporovón Bulgáriában 1987 telén írtam, szintén síiskolai zárómulatságra, a résztvevôk ugyanis németûl nem tudtak. 7

8 1991 telén Erdélybe kellett utaznom cserkészeket táborba hívni. Ezzel összekötöttem a Pojana-i síelést. Az ottani 3 cserkészcsapat tiszteletére írtam egy új magyar szöveget azt elénekeltem és a dallammal lejegyezték. Vegyétek így nagy szeretettel a szövegeket és énekeljétek esténként, de a buszokon is elindíthatjátok a dalt! A német szöveget értelemszerûen az évek során kicsit módosítottuk, Obertauernt és a síiskolát behelyettesítve, ezt majd mint változtatást külön jelzem (zárójelesen). Schilied Wie schön das Leben (Schön ist das Leben) in Obertauern (hier in den Bergen) überall Schnee und Schnee. Fahren wir runter mit der Schischule (lustig wie immer) (Lustig Pfadfindern) es ist so schön, so schön. Und küsst uns wieder die Hochsonne. Lasse die Sorgen ja zu Hause. Erfüllt uns allen von ganzem Herzen die weisse Gegend und der Schnee. Sídal a Déli Kárpátokról Ôsi Kárpátok téli csodája, mennyi sok szépet tár elénk. Havasok ormán, fenyvesek láttán, síelni óh be, óh be szép! Fényárban a havas láthatár lelkünket betölti mily csodás! Újúlt erôvel siklani gyorsan, újúlt erôvel mily csodás! SKISONG 1. Life is a beauty on the high mountains how white the snow, the snow. trecking down swiftly under the sunshine skiing is oh how good. Looking down everywhere oh it s nice. The shadows and the lights shining bright. Fulfilling our heart going up and down skiing is wonder on the snow. 8

9 2. Life is a marvel among the pine trees all covered with white snow. Skiing down scurry under the deep sky, trecking is oh how good. Listening noiseless around it s nice, joining each other when mist is mild. Surrounded with joy going up and down, dancing colour spots on the snow. 3. Life was a beauty in our small mountains, all covered with new snow. Trecking and skiing daylight and evening, touring was oh how good. Looking up and around oh, was nice, the moonlight and the stars shining hard, Fulfilling the heart trecking up and down wintertime s wonder on the snow. Epilog: Use the languages to describe and to cry out Your finest feelings! Enjoy NA- TURE and the changing seasons of the Year! Deepen these feelings when You can assemble the Youth! Try to find the best time to give thanks to our Almighty God! Epilógus: Különbözõ nyelveken fejezzétek ki örömötöket! Örüljetek a természetnek és a változó évszakoknak! Mélyítsétek legszebb érzéseiteket azáltal, hogy fiatalként összegyûltök és még fiatalabbakat gyûjtötök össze! Találjátok meg a legszebb alkalmakat, hogy hálát adjatok a Mindenható Istennek! Somogyi Dezsõ András cst. Az Adventi Cserkésznap kézmûves foglalkozása Dunavarsány december 9

10 Örüljetek az Úrban mindenkor!" (Fil 4,4) Húsvét elôtt és után megmelegítheti szívünket az alábbi dicséret és népdalok (Ria) 10

11 11

12 Lábam elôtt mécses a te igéd..." (Zsolt 119,105) Jegyzôkönyv emlékeztetô amely felvétetett február napokon az Ichthüsz Közösség Balatonfüredi Éves Közgyûlésén Jelen vannak: - Benedek Elek Cserkészcsapat, Monor vezeti: Nagy László cst. parancsnok - Kossuth Lajos Cserkészcsapat, Dunavarsány vezeti: Dr. Csobolyó Eszter st. parancsnok - BKIE Cserkészcsapat Budapest vezeti: Dr. Bóna Zoltán cst. parancsnok - 16 cserkész alkotótag Kimentését kérte az útviszonyokra való tekintettel a Ráday Gedeon cscs. parancsnoka Dr. Teleki József cst. Az Ichthüsz Közösség vezetôsége: Dr. Bóna Zoltán cst. elnök, Nagy László cst. fôtitkár A Közgyûlést vezeti dr. Bóna Zoltán, a jegyzôkönyvet vezeti dr. Csobolyó Eszter st. Hitelesítik Dr. Bóna Judit és Kun László. 1. napirendi pont Az elnök emlékezteti a jelenlévôket, hogy a Magyar Cserkészszövetség 100 éves évfordulóját 2012-ben közösségünk az alábbi programokban ünnepelte meg. - Házigazdai szerepet töltött be több alkalommal a Szövetség megalakulásának helyszínére látogató kisebb-nagyobb cserkészközösségek fogadásaként a Kálvin téri református templomban. - Kegyeletes sikerrel rendezte meg az 1913-as tutajtúra, valamint a 2003-as emléktúra folytatását sajnos nem csak dunai ellenszélben Bajától Titelig kielboatos vízitúra keretében. - Az októberi Berekfürdôi Fórumának tematikáját teljes mértékben a Cente - náriumnak szentelte. - Dr. Papp Gyulának, az MCSSZ elsô elnökének visszaemlékezéseit az Ichthüsz folyóiratban rövidített szerkesztett formában közölte, mint Szövetség megalakulásának legautentikusabb forrását. - Ugyanezt a forrást a Theologiai Szemlében, az 1925-ben alapított és mind a mai napig egyetlen ökumenikus, teológiai, tudományos folyóiratban szinte teljes terjedelmében közölte, s ezzel az egyházi tudományosság köreiben olvasó közösség számára a még mindig sok hangsúlyt és tényt tévesztett beszámoló között hiteles forrást nyújtott. - A Vezeték címû lap ünnepi különszámában az Ichthüsz elnöke a Közösség által meghatározott két fontos szempontra a magyar cserkészet ökumenicitására és osztályokon/rétegeken átívelô társadalmi integritására hívta fel a figyelmet. 12

13 - Közösségünk meggyôzô, sôt anyagi áldozatot is vállaló módon igyekezett az általa elérhetô cserkészeket a parlamenti megemlékezésen való részvételre buzdítani, segíteni. A Közgyûlés köszönetet mond az elnökségnek, valamint az aktív csapatoknak a Centenárium által motivált programok felelôsségteljes és lelkes szervezéséért, az azokon való részvételért. 2. napirendi pont Az elnök emlékezteti a jelenlévôket, hogy a Berekfürdôi Fórumon az a terv körvonalazódott, hogy az Ichthüsz Közösség minden csapat számára azt javasolja, hogy az Ócsai Nemzeti Nagytáborban vegyen részt. Tegyük ezt akkor is, ha nem értjük, hogy miért a centenáriumot követô évben kerül megrendezésre és ha a helyszínt illetôen is talányos számunkra a választás. Ezzel kapcsolatban két reményünknek különösen is kifejezést adunk. Az egyik az, hogy a csapatok teljes létszámmal részt vehetnek, tehát a kiscserkészek számára is megfelelôek lesznek a körülmények és a programok. A másik pedig az, hogy a tábor spirituális és liturgiai megnyilvánulásai megfelelnek a cserkészettôl elvárható ökumenikus korrektségnek. Ezzel kapcsolatban sajnáljuk, hogy immáron az évente egyszeri meghívásunknak sem tud/kíván eleget tenni az MCSSZ felsô vezetése, amely meghívásnak az idôpontja egyébként tudott, kötött, fix: Nagyböjt második hétvégéje. A fentiek értelmében ezúton is buzdítjuk a csapatokat és a cserkészeket, hogy a augusztus között Ócsán megrendezésre kerülô Nemzeti Nagytáborban vegyenek részt. A jelenlévô csapatok elkötelezik magukat a részvétel mellett. Csapattábort ezen túlmenôen nem rendeznek 2013-ban. Azokból a csapatokból, akik csapatként nem tudnak jelentkezni a nagytáborba, az érdeklôdô cserkészeket szívesen várják. Kijelentik, hogy a Nemzeti Nagytábort jó alkalomnak tekintik arra is, hogy azokkal a csapatokkal, amelyek kollektíve vagy protestáns cserkészeik útján aktívabban is részt vehetnének az Ichthüsz Közösség munkájában, felvegyék vagy felelevenítsék a kapcsolatot. Ennek kapcsán a közösség elkötelezi magát arra, hogy a tábort megelôzôen lehetôségei szerint keresi a kapcsolatot a korábban Ichthüszben aktív és/vagy a mostanában alakuló csapatokkal pl. csepeli, jármi; rákoscsabai cscs-k. Figyeljük a Nemzeti Nagytábor honlapját cserkesz.hu/ Az Ichthüsz folyóirat Pünkösdi számának vezércikke a Nemzeti Nagytáborról és a megelôzô kapcsolatfelvételrôl szóljon. 3. napirendi pont Az elnök emlékeztet arra, hogy a Berekfürdôi Fórumon a következôi programok tervei körvonalazódtak. Kéri a Közgyûlést ezek véglegesítésére, megerôsítésére. - Március 09. Részvétel a Szentendre-Pomáz 1848-as túrán. - Virágvasárnapi Csendesnap március :30-18:30 Dunavarsány, Soli Deo Glori Közösségi Ház. A program az Ichthüsz és a Táborkereszt közös rendezése igehirdetéssel, 13

14 bibliai kvízzel, lelki beszélgetéssel, énektanulással, tojásfestéssel, húsvéti díszkészítéssel, szeretetvendégséggel. Meghívott igehirdetô Saller Tamás református lelkész. Kapjanak meghívást a segédtisztképzô összefüggésében lelkigyakorlaton részt vett református cserkészek. - Május 31-június 2. kiscserkész-tanyázás Balatonszemesen. - Augusztus részvétel a Nemzeti Nagytáborban. - Október 4-6! egy héttel korábban mint az elmúlt két évtizedben, Berekfürdôi Vezetôi Fórum - December 7. Adventi Cserkésznap lehetôség szerint Csepelen. Ha nem, Monoron vagy Gombán január 31-február 2. szánkó-/sítábor a Börzsönyben. A monoriak és a varsányiak programja, de nyitottan az érdeklôdôk felé március Balatonfüredi Ichthüsz Közgyûlés A Közgyûlés a fenti programokat véglegesíti. 4. napirendi pont Az elnök bemutatja a felekezeti közösségekre vonatkozó alapszabály-módosítási javaslatot, amelyet a Berekfürdôi Vezetôi Fórum tárgyalt és a Közgyûlés elé terjeszt jóváhagyás céljából. Állásfoglalás az MCSSZ ASZ 50. -hoz 1.) Elvi és történeti megfontolások. - A cserkészet, így az MCSSZ is eo ipso vallásos, ökumenikus, sôt felekezet-közi. Ebbôl az is következhetne, hogy mint Szövetség ennek a kihívásnak megfelel elvi és gyakorlati téren egyaránt. Ebben az esetben nincs, nem lenne szükség felekezeti/spirituális közösségekre az MCSSZ-en belül. - A történelmi és jelenbeli tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az MCSSZ felekezetileg plurális egységét éppen ezekkel a közösségekkel lehet megerôsíteni. Így jött létre az ICHTHÜSZ és a Táborkereszt mozgalom/közösség a 20-as és a 90-es években egyaránt. - A mozgalom fogalom erôsebben, de a közösség fogalom is megfelelôen utal arra, hogy itt nem megosztásról, pláne nem valamiféle szegregációról, vagy belsô feszültségrôl van szó, hanem speciális értékhordozásról és értékkifejezésrôl potenciálisan az egész közösség javára, ténylegesen, pedig azok javára, akik e munkában önként részt vesznek. - Tehát a felekezeti közösségek önkéntes alapon, önszervezôdve jönnek létre. Ez létük, értelmük és legitimitásuk alapja. - Legalitásukat, pedig egyrészt az biztosítja, hogy az MCSSZ Alapszabályát és minden szabályzatát magukra nézve kötelezônek fogadják el, másrészt pedig az MCSSZ Alapszabálya elismeri létüket és esetleg rendszeres beszámolót vár el munkájukról, aminek eleget tesznek. 14

15 - Munkájuk programok, rendezvények, kiadványok és személyes lelkigondozások formájában, komplementáris elemként jelenik meg a Szövetség életében úgy, hogy a felekezeti sajátságok fenntartás nélkül szolgálják az önkéntes résztvevôket. 2.) Konkrét szövegjavaslat a fentiek alapján. 50. (1) A lelki közösségek a Szövetségben mûködô, jogi személyiséggel nem rendelkezô teológiai/felekezeti szempontok alapján önkéntes szervezôdésben létrejövô társulások. A lelki közösségek célja az azonos, vagy hasonló felekezethez tartozó cserkészek és cserkészvezetôk hitgyakorlatának, hitbéli nevelésének, tudásának, életének és felkészültségének elômozdítása, segítése. (2) Az adott közösség létrejöttét és mûködését azok a cserkészek kezdeményezhetik, akik a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvényben meghatározott egyházakhoz tartoznak. Egy-egy egyház, vagy egyházak közössége támogató kapcsolatban állhat az MCSSZ egyik vagy mási lelki közösségével. (3) A lelki közösségek önszervezôdôek, amelyek létét az országos küldöttgyûlés hagyja jóvá. A lelki közösségek mûködési rendjüket, tevékenységi körüket maguk határozzák meg, de azt az országos tanács hagyja jóvá. (4) A lelki közösségeknek nem tagjai, hanem aktivistái vannak, akik az MCSSZ tagjai, s mint ilyenek élik meg cserkészetüket a lelki közösségek tevékenységében is. A közösségek felsorolását a melléklet tartalmazza. A Közgyûlés a fenti szöveget kezdeményezés és tárgyalási alapként, de akár végleges szövegként is elfogadja. Megállapítja, hogy a javaslat kifejezi a Szövetség iránti teljes lojalitást, hiszen a Küldöttgyûlés és a Tanács jóváhagyása alá rendeli létét és programját, ugyanakkor követi azt a hagyomány, hogy a Közösséget a hitüket rendszeresen és módszeresen felekezeti kötelékben gyakorló cserkészek kezdeményezik és éltetik. A Közgyûlés megbízza az elnököt, hogy a fentiek szerint kezdeményezze az Alapszabály 50. -sa módosításának procedúráját, megerôsítve, hogy további egyeztetésre közösségünk kész. Továbbá megbízza az elnököt, hogy a fentiekrôl a Táborkeresztet értesítse kifejezve, hogy az egyeztetésre mind a Szövetség Elnökségével illetve illetékes Bizottságával, mind pedig a Táborkereszt illetékes személyeivel kész. 5. napirendi pont Az elnök beszámol arról, hogy az újság elektronikus terjesztése beváltotta a hozzáfûzött reményeket még akkor is, ha sajnos az MCSSZ a címlistáját nem bocsátotta rendelkezésünkre. Ezzel szembe felteszi a lapunkat az MCSSZ honlapra, s talán a hírlevelében is felhívja rá a figyelmet. Ezen túlmenôen mi is feltesszük az Ichthys honlapra a lapot és informálisan begyûjtött címlistánkon terjesztjük. Köszönet illesse Csobolyó Katalin munkáját. 15

16 Elmondja továbbá, hogy a Szerkesztôbizottságban változások álltak be és miután köszönetet mond azoknak, akik eddig a szerkesztés munkájában részt vettek javaslatot tesz a tisztségek betöltésére. A Közgyûlés megköszöni mindazok fáradozását, akik eddig a szerkesztô vagy a terjesztô munkában részt vettek s különösen is köszönetet mond Csobolyó Katalinnak. A Közgyûlés felkéri fôszerkesztônek Csobolyó Katalin, az elsô rovat vezetésére Dr. Bóna Zoltánt, a második rovat vezetésére Dr. Csobolyó Esztert, a harmadik rovat vezetésére Nagy Mártát, a negyedik, ötödik és hatodik rovat vezetésében pedig megerôsíti azokat, akik eddig is végezték a munkát. Az elnök köszönetet mond a konstruktív részvételért mind a Közgyûlés alatt, mind pedig a kiegészítô programok alatt beleértve az eplényi síelést. kmf Nagy László cst. Dr. Csobolyó Eszter cst. Dr. Bóna Zoltán cst. fôtitkár jegyzôkönyvvezetô elnök Sze mé lyi jö ve de lem adó tok 1%-á nak ked vez mé nye zett je ként kér jük, hogy Kö zös sé gün ket tá mo ga tó Alapítvá nyun kat je - löl jé tek meg: Evan gé li u mi ICHTHYS Cser kész Ala pít vány, adó szám: Ezúton mondunk köszönetet a tavalyi, mintegy forintnyi rendelkezésért. A tör vény ál tal biz to sí tott, egy há zak nak fel ajánl ha tó to váb bi 1%-ról is ren del kez - ze nek az adó fi ze tõ cserké szek, il let ve pár to ló ik! Kö zös sé gün ket támoga tó, tech ni kai szám mal ren del ke zõ egy há zak a kö vet ke zõk: Magyar országi Re for má tus Egy ház 0066, Magyar országi Evan gé li kus Egy ház 0035, Magyar országi Bap tis ta Egy ház 0286, Magyar országi Me to dis ta Egy ház Meg ér té se te ket, rendelkezéseiteket re mél ve kí vá nunk jó mun kát! A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének folyóirata (ISSN ) Kiadja az Evangéliumi ICHTHYS Cserkész Alapítvány, Dunavarsány, Kolozsvári u. 7. KDB Felelôs kiadó: Nagy László. Szerkeszti: a szerkesztô bizottság A Bizottság elnö ke: Dr. Bóna Zoltán. Fôszerkesztô: Csobolyó Katalin A bizottság tagjai, a rovatvezetôk: 1. A Mester itt van és hív téged (Jn 11,28) Igemagyarázat Dr. Bóna Zoltán 2. Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21) Vis szaemlékezések Dr. Csobolyó Eszter 3. A kisgyermek pedig növe kedett, és erôsödött lélekben (Lk 1,80) Módszertan Nagy Márta 4. Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2) Csapatélet Somogyi Dezsô András 5. Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4) Ének-Játék-Humor Botos Mária 6. Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105) Hivata los rész Nagy László A lap megrendelhetô Közösségünk címén: 2336, Dunavarsány, Kolozsvári u. 7. T.:

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja Teljes számadás Szerzõ Administrator 2012. január 13. Utolsó frissítés 2012. február 03. Schlagwortos tartalomjegyzék a honlaptalan korszakból:- Budapestért díj - Kudlik Júlia: A rák ellen az emberért,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

SEGÍTŐ VÁSÁRLÁS A CÍVIS VÁROSBAN ...MERT A JÓTÉKONYSÁG AZ ÖRÖMSZERZÉS EGYIK FORRÁSA. A tartalomból KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 2015.

SEGÍTŐ VÁSÁRLÁS A CÍVIS VÁROSBAN ...MERT A JÓTÉKONYSÁG AZ ÖRÖMSZERZÉS EGYIK FORRÁSA. A tartalomból KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 2015. 2015. DECEMBER IV. évfolyam 12. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 A jövőformáló pályaválasztást támogató rendszer kialakításának lehetőségei ÜNNEPVÁRÓ 3 Juhász Gyula: Karácsony felé R. Gyöngyösi Katalin Edit:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Karácsonyi miserend. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER

Karácsonyi miserend. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER Dicsôség a magasságban Istennek! (Lk 2,14) Írók, költôk, filozófusok számtalan alkalommal leírták, illetve állították, hogy az embert

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2011

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2011 Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2011. évi I. számhoz Programfüzet 2011 2011. év április-december A Biblia Szövetség központi szervezésû

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben