Reményik Sándor: Pilátus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reményik Sándor: Pilátus"

Átírás

1 2013. Farsang - Böjt AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA XIX. évf., 1. szám A pörnek vége. Elvégeztetett... Véres a kereszt tövében a fû A helytartóban forr a néma düh S egy gondolat tépi a másikat. Rongy csôcselék, én unlak titeket, Unom a vágyatok, a hitetek, A papjaitok ragyogó ruháját, A mellükverô messiásokat, A nap hevét ez átkos ég alatt, A zagyva szókat, buja színeket, És magamat és uramat a császárt, Ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! - üvöltötték a fülembe, Amíg unottan odalöktem nékik. Szegény bolond! Pedig csak álmodott, Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már szürkül fenn a Koponyák hegye - Reményik Sándor: Pilátus Vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nékem az igazságról, Aztán némán vérzett, ragyogott. Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda? Felelé: én vagyok. Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?! A csôcselék morajlott mint a tenger, Én untam, untam amazokat, ezt is, Egy messiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb, És könnyebb tán ez istenverte föld, Untam a dolgot. Odalöktem. Vége. De jaj! vajon kire szállott a vére?! Az alkony megy, az est, az éj leszáll, De a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe És nekem nem volt elég fegyverem, Nem volt elég lándzsásom odakünn, folytatás a 2. oldalon Minden kedves Olvasónknak Áldott Feltámadási Ünnepet kívánunk! Gyertek a Virágvasárnapi Csendesnapunkra Dunavarsányba! (14. o.) Gyertek az év többi Ichthüsz programjára is. (14. o.) Küldjétek meg cserkésztársaitok címét, hogy minél többekhez közvetlenül jusson el lapunk.

2 folytatás az 1. oldalról Vagy - vagy üres volt talán a szívem? Eh mit bánom én, a bölcs szív üres, Bús madarak, el a szívembôl, hess! Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe, Mi közöm hozzá? feszítsétek hát, Te véreskezû szennyes csôcselék, Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást! Él-e, meghal-e, egy marad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát! Vigyétek! - Vitték. A kereszten holt. Ki tudja, talán mégis király volt! Csend most. De hallga! Most az éj kopog. Pilátus udvarában a papok. Uram, mi véled egyet így nem értünk, Ahogyan írtad, botránkozás nékünk. Rexnek, Uram, csak ô mondta magát. Nem készítetted jól a Golgothát! Ni, milyen furcsa rôt láng a szemén! Ím, kôvé vált a nádszál: oly kemény. (Odafenn csendbe hallgat a kereszt.) Pilátus nô, ahogy beszélni kezd: A Messiástok megmenteni késtem, De négy betût a keresztjébe véstem, E négy betû az én becsületem, Hajótöröttségem utolsó roncsa, Hitetlen hitem, büszke makacsságom, Egy akarat az akaratlanságon. E négy betû az én becsületem. Hadesre! ez a négy betû marad! Ha alá kéne temetnem e várost, Rómát, az Imperatort, magamat: E négy betû az én becsületem!! Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, Halljátok: amit megírtam, megírtam. Benn csönd, de künn az éj zsoltárba kezd S áll a zsoltáros éjben a kereszt. Munkácsy Mihály - Krisztus Pilátus elôtt 2

3 A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28) A krisztusi rabság az örök élet szabadsága Olvasandó: 1Kor 7,18-24) A böjtölés függetlenül attól, hogy kötjük bizonyos ételektôl való tartózkodáshoz vagy bármifajta önmegtartóztatáshoz hitünk önvizsgálatát is jelenti. A cserkész pedig ha ôszintén megvizsgálja hitét, rájön arra, hogy nem könnyû nemcsak cserkésznek, hanem általában keresztyénnek lenni sem. Nem könnyû az ösztöneink, az indulatunk, a hangulatunk, más szóval a totálisan bûnös természetünk ellenére, azzal folyamatos harcban állva élni. Márpedig ez volna a keresztyén élet lényege, és ennek minôsített formája a cserkészet. Ennek alapján arra kell gondolnunk, hogy az a sok-sok embertársunk, akit nem érdekel a saját megkeresztelt volta, a saját valamikori bérmálkozó, konfirmáló, templomba járó gyermek vagy ifjú kora, akit nem érdekel a mi mozgalmunk sem nem azért lett olyanná, amilyenné, mert nem veszi komolyan a keresztyén létet, hanem éppen azért, mert komolyan veszi azt és ennek súlyát fölvállalni nem tudja. Nem tud vagy/és nem akar olyan változáson átmenni, ami tiszta, makulátlan keresztyénné tenné. Olyan felemás keresz tyénné pedig, mint amilyeneknek azokat látják, akik még kötôdnek templomhoz, egyházi szokásokhoz, pedig nem akar lenni. A cserkészek is magasra teszik a lécet, aztán sokszor alatta bujkálnak és bukdácsolnak. Ezert nem vagyunk szimpatikusak sokaknak. Mi az a változás tehát, aminek végbe kell menni az életünkben? Nem lehetünk pont olyanok böjt után, mint böjt elôtt, gyónás, áldozás után, mint gyónás, áldozás elôtt, bûnbánat és úrvacsoravétel után, mint úrvacsora vétel elôtt. Ha nem történik semmi, akkor tényleg hiteltelennek és értelmetlennek tûnik mindaz, amit mi hitgyakorlatnak nevezünk. Ugyanakkor szentekké és angyalokká sem tudunk lenni. Bár tisztelettel nézünk azokra, akiket a Szentlélek úgy érint meg, hogy papok, szerzetesek, misszionáriusok, diakonisszák, távoli vidékek leprásainak, nincstelenjeinek jótevôi lesznek, de mindenki nem lehet azzá sem. Pál apostol a már Korinthusban, az I. században is felmerülô kérdésre azt a választ adja, hogy formálisan maradjunk abban a hivatásban, abban a családi állapotban, amiben vagyunk. Krisztus evangéliumára minden élethelyzetben szükség van. A lényeg az, hogy felszabaduljunk az emberinek és az ördöginek az igájából és belehajtsuk fejünket, szívünket Krisztus szeretetének igájába: Mert az Úrba elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja hasonlóan a szabadként elhívott Krisztus rabszolgája. (1Kor 7,22) Sok mindentôl nem tudunk szabadulni, amitôl meg kell és Krisztusban meg lehetne: bûnös gondolatoktól, bántó érzésektôl, sértésektôl és sértôdésektôl, haragtól és bosszúvágytól, bálványimádástól, amely a pénznek, a hatalomnak és a vágyaknak tesz rabszolgájává. Mindezektôl a bilincsektôl azonban csak úgy szabadulunk meg, ha Krisztushoz kötôdô kapcsolatunkat szorosra fûzzük. Más szóval az ördögi és emberi erôktôl való felszabadulás feltétele a krisztusi kegyelem rabságának elfogadása. A böjt erre a nagy élményre segíthet bennünket. A böjtben tehát az sem baj, ha néhány kilót elveszítünk, de az igazi áldás abban áll, ha elveszítjük azokat a láncainkat, amelyek a hiábavalósághoz, a gyarlósághoz és a kárhozathoz kötnek és megnyerjük azokat a láncokat, amelyek Krisztushoz kötözve a szabadságot és az örök életet adják a számunkra. Ha ezt tudjuk kiböjtölni, boldog és boldogító Húsvétunk lesz. Bóna Zoltán cst. 3

4 Egymás terhét hordozzátok..." (Gal 6,2) Szánkózás a Börzsönyben 842. sz Benedek Elek cserkészcsapat hétvégéje Még tavaly az évzáró csapatgyûlésünkön eldöntöttük, hogy február elején egy szánkókirándulást csinálunk a 2012-évi nagytábor helyszínén, a Börzsönyben. Nyáron is csodálatos helyen az erdô szívében egy kis patak partján sikerült tábort vernünk és sokat beszélgettünk arról, hogy milyen is lehet az erdô télen, több napon keresztül, villany, térerô nélkül, állandó fûtésrôl gondoskodva, hogy meg ne fagyjunk! Többszöri egyeztetés után a 2013-február i idôpontban állapodtunk meg. Az indulás napján verôfényes szép tavaszi idôben gyülekeztünk a református templom elôtt. Az arra járók értetlen tekintetétôl kísérve raktuk be a szánkóinkat az autókba. Több autóval indultunk összesen mintegy 20 fô. Gyorsan megérkeztünk Királymezôre, ahol mintegy 20 cm-es gyönyörû hótakaró fogadott. Innen egy erdészeti úton (le volt takarítva) autóztunk a szálláshely felé, itt már egy kissé viszontagságos útviszonyok vártak. Mint a mesében, kellemes meleg és a már jól ismert erdész barátunk várt bennünket. A szobabeosztás gyorsan ment. Siettünk tûzifával feltölteni a kályhákat, természetesen bôségesen tartalékolni is az éjszakára. Miután mindenki elhelyezkedett egy rövid ismerkedô túrán próbáltunk megbarátkozni az eddig még ismeretlen, 4

5 zord környékkel. Erôsen sötétedett mire visszaértünk és nekifogtunk a vacsora elkészítésének. Vacsora után esti áhítat során csendes beszélgetés alakult ki a gyertyák fényénél, ami különös meghitt hangulatot adott. Természetesen ének szó is hangzott és egy érdekes történetet is elmondtam Vlad Szepezd (Drakula) grófról, akit miután elfogtak egy rövid ideig a környéken raboskodott nem kevés rémtörténetet maga után hagyva. Ez egy kis ideig nyomasztóan hatott a csapatra, ezek után nem kellett attól tartani, hogy valaki is éjjel kisétál az erdôbe! Játszottunk egy nagyot egy használt tescós szatyorral és néhány képzeletbeli labdával, bizonyítva, hogy a jó hangulathoz nem kellenek nagy dolgok. Szombaton a szokásos ébresztô, reggeli torna a hóban, reggeli áhítat és reggeli után a csapat a ház környékén kezdett szánkózni, de ez nem bizonyult igazi kihívásnak így ebéd után nekiindultunk megfelelô szánkópályát keresni. A tábortól kb 2 km-re sikerült egy meredek havas hegyoldalt találtunk ami igazi veszélyekkel teli hely volt. Itt végre kiszánkóztuk magunkat, mindenféle különleges figurával színesítve a lesiklásokat. Néhány horzsolás, seb és húzódás árán megúsztuk a napot. Megérkezett Nagy Mártika, aki új színt vitt a gyertyafényes estébe. Az áhítat után újra énekszó verte fel a környék csendjét és lassan elkezdett esni a hó, ami egy különlegesen kiemelt hangulatot adott az estének. Szorgos munkánk eredményeként kellemes melegben hajtottuk álomra a fejünket. Vasárnap reggel a szokásos menetrend után 9-órakor Mártika volt a vasárnapi üzenet hirdetôje, amely az utakról szólt. Mindannyian választottunk egy képet, amely valamilyen utat ábrázolt és errôl mondtunk néhány szót, hogy mit is jelent az életünkben. Az interaktív istentisztelet után rohantunk a friss hóesésében szánkózni hógolyózni, játszani. A tartalmas ebéd után sajnos jött a csomagolás, rendrakás, takarítás. Minden igyekezetünk, imánk ellenére nem esett akkora hó ami elvágott volna a szürke, kegyetlen külvilágtól bennünket, kicsik és nagyok legnagyobb bánatára. Szakadó hóesésben búcsúztunk, ígérettel a szívünkben: ha tehetjük visszajövünk! Tanulságok: van élet villany, számítógép, telefon, internet, TV NÉLKÜL is!!!!!!! El lehet tartalmasan tölteni az idôt egymással szeretetben. A játékokhoz nem kellenek drága dolgok. A természet a mi természetes közegünk, csak már elfelejtettünk benne élni?! A hagyományos sparhelton készült étel jobb ízû és gyorsabban elkészül, mint a gázon, csak egy kicsit macerás, dolgozni kell. A cserépkályhák melege, sokkal melegebb, mint a központi fûtés. Az erdô a barátom nem az ellenségem. Sokkal közelebb tudok Istenhez kerülni, ha a modern dolgok nem állnak közénk, és nem nyomja el az Ő szavát a ránk erôltetett információáradat! Hálásak vagyunk Istenek, hogy megmutatta, hogy van élhetô, istenközpontú élet, és ez milyen egyszerû tud lenni. És ebben az egyszerûségben olyan sok a boldogság, béke és szeretet. Nagy László cspk. 5

6 Ahogy az minden évben lenni szokott... Farsang utolsó szombatján ismét cserkészektôl, majd a mulató vendégektôl volt hangos a Soli Deo Gloria Közösségi Ház. Amióta állnak a falak, csapatunk fontosnak tartja, hogy ezen a helyen rendezze évi rendes jótékonysági bálját. A város lakóit, a civil szervezeteket, az egyházak híveit idén is jó elôre, szerkesztett meghívókkal invitáltuk, jelezve, ne szervezzenek programot február 9-re, hanem jöjjenek hozzánk. Munkánk és a beszédes meghívó megtette hatását, megtöltöttük a Házat. És nem csak Dunavarsányból, a szomszédos településekrôl, de a fôvárosból is tiszteletüket tették a mulatságon. Reméljük, azóta sem bánták meg. Fontosnak tartjuk, hogy a bál alkalmával ahogyan többször az évben, például a fogadalomtételkor, vagy az egyházi és nemzeti ünnepélyeken szó szerint megmutassuk magunkat. Hogy mûködünk, hogy közösséget alkotunk, hogy munkákkal továbbra is Istent, a hazát és embertársainkat igyekszünk szolgálni erônk és tudásunk szerint. A 724-es Kossuth Lajos cserkészcsapat seregszemléjén külön öröm volt látni azt a négy újoncot, akik szeptembertôl rendszeresen járnak templomba, részt vesznek az ôrsi órákon és komolyan gondolják, hogy a mozgalom aktív résztvevôi legyenek. Ôk is szerepeltek a Bakaparádé címû elôadásban, amellyel a Lord Baden Powell által alapított szervezet katonás hagyományát próbáltuk feleleveníteni. Mi tudjuk ennek eredetét, nagyon sokszor találkozunk azonban kívülállókkal, akik értetlenkednek: honnan az alakizás, miért a keki színû ruházat és mi a szerepe a zászlónak, ami mindig velünk van. Katona Klári Ólomkatona címû slágerére a kisebbek tánccal készültek, amiben volt jobbraát, menetelés, tisztelgés. Így utólag örömömet is kifejezhetem, a próbák alatt ugyanis nagyon sok kiscserkészben rögzült az a mozdulat, amit eddig hiába gyakoroltunk. Vajon a ritmus, vagy a szereplés izgalmának nyomása? A farkaskölykök fellépése megalapozta a nagyok Poén-kavalkádját. Idén is megcsillogtattuk kicsit színészi ambícióinkat tehetségünk létérôl, vagy hiányáról nem tisztem megnyilvánulni. Mindenesetre Körmendi János televízióban már sokszor látott A pénzbehajtó címû darabját adta elô Csobolyó Eszter, Kun László, és Bóna Balázs. Persze a cserkésztestvérek prezentációjában új élményt nyújtott a jelenet, amit a közönség is értékelt. A fô attrakciót népszerû Kálmán Imre operett részletekkel körítettük, hogy a cserkészek után a táncoló vendégsereg vegye át a parkettet. Így is lett, a Hajmási Péterezés és a Csárdáskirálynô fináléja: Húzzad csak kivilágos virradatig után Máté Jancsi és zenekara valóban hajnalig húzta a talpalávalót. És amikor a lábak már elfáradtak, de a szív még mulatni vágyott, nótázásba kezdtek azok, akik a legtovább bírták. Persze egy jó vigadalomhoz hozzátartozik a lelki táplálék mellett a testi is. Évek óta disznótorost tettünk az asztalokra idén egy kicsit ebbôl a szempontból is eltért a bálunk a többitôl. Marhalábszárból fôztek a felnôttek finom pörköltöt, amibôl épp annyi maradt, hogy a másnapi takarítás után a csapat megebédeljen belôle. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki jegyvásárlással, részvétellel, tombola felajánlással, segítô kezével, vagy egyszerûen jó szóval támogatta a 724. Kossuth Lajos cserkészcsapatot, hogy idén is sikeres, jó hangulatú bált tudhasson maga mögött. Mi már tervezzük a következôt, kívánjatok hozzá Jó munkát! Bóna Judit 6

7 A kisgyermek pedig növe kedett, és erôsödött lélekben" (Lk 1,80) Sielés énekszóval Akik az elmúlt több mint 20 esztendôben elfogadták a meghívásainkat az Ichthüsz sítáborokba, a Kékesre, Mátraszentistvánra, Eplénybe vagy egyszer a Tátra déli lankáira is, azok nem csak síelni tanultak meg, hanem a sídalokat is egy életre megszerették. Azokat a dalokat, amelyeknek egy részét Dezsô bácsi alkototta vagy fordította, s nekünk tanította. Ezek eredetérôl így vall az, akinek egy életre sokan hálásak lehetünk azért, hogy fel merjük csatolni a lécet... (B. Z.) Kedves síelési örömökben osztozók! Síelni Sárospatakon tanított meg Szabó Károly cserkészparancsnokom az es téli másfélnapos síoktatástól a MSSZ vas, bronz ezüst jelvényszerzési fel ké szí - tésekig. A nótáskedvû ifjúsági emlékek között szerepelt a sokszor elénekelt sídal, feltehetôen H. Bató János kedves dallamával: Mily szép az élet havas erdôben, fehér a hó, a hó. Siklani gyorsan a napsütésben, siklani jaj be jó! Szép a síelô élete, gondjait otthon felejtette, Mindene most a hó, a hó, a hó, a hó, a hó. A diákéveket a budapesti mûegyetemi évek követték, és jó volt egyetemista diáktársakra találni a síelés összefogó kötelékében, az 1948/49 évet követôen, a Nagyhideghegy hóbiztos sípályáján. Anyagiak hiányában és határokkal való elzártság miatt is jó esetben csak Szlovákiába tudtunk és csak az 1958-as évet követôen kijutni. Késôbb megnyílt a lehetôség a Jugoszláv síterepek elôtt is. Külszolgálati mérnöki tevékenységet követôen Krischek osztrák barátom javaslatára már 1984 telén Obertauernbe is eljutottam. A síiskola hangulata és egy esti zárómulatság okán írtam a német dalszöveget, amit a 12 éven át megrendezett mátrai cserkész ICHTHÜSZ sítáborok estéin az angol szöveggel a résztvevô fiatalokkal együtt énekeltünk. Az angol szöveget Pamporovón Bulgáriában 1987 telén írtam, szintén síiskolai zárómulatságra, a résztvevôk ugyanis németûl nem tudtak. 7

8 1991 telén Erdélybe kellett utaznom cserkészeket táborba hívni. Ezzel összekötöttem a Pojana-i síelést. Az ottani 3 cserkészcsapat tiszteletére írtam egy új magyar szöveget azt elénekeltem és a dallammal lejegyezték. Vegyétek így nagy szeretettel a szövegeket és énekeljétek esténként, de a buszokon is elindíthatjátok a dalt! A német szöveget értelemszerûen az évek során kicsit módosítottuk, Obertauernt és a síiskolát behelyettesítve, ezt majd mint változtatást külön jelzem (zárójelesen). Schilied Wie schön das Leben (Schön ist das Leben) in Obertauern (hier in den Bergen) überall Schnee und Schnee. Fahren wir runter mit der Schischule (lustig wie immer) (Lustig Pfadfindern) es ist so schön, so schön. Und küsst uns wieder die Hochsonne. Lasse die Sorgen ja zu Hause. Erfüllt uns allen von ganzem Herzen die weisse Gegend und der Schnee. Sídal a Déli Kárpátokról Ôsi Kárpátok téli csodája, mennyi sok szépet tár elénk. Havasok ormán, fenyvesek láttán, síelni óh be, óh be szép! Fényárban a havas láthatár lelkünket betölti mily csodás! Újúlt erôvel siklani gyorsan, újúlt erôvel mily csodás! SKISONG 1. Life is a beauty on the high mountains how white the snow, the snow. trecking down swiftly under the sunshine skiing is oh how good. Looking down everywhere oh it s nice. The shadows and the lights shining bright. Fulfilling our heart going up and down skiing is wonder on the snow. 8

9 2. Life is a marvel among the pine trees all covered with white snow. Skiing down scurry under the deep sky, trecking is oh how good. Listening noiseless around it s nice, joining each other when mist is mild. Surrounded with joy going up and down, dancing colour spots on the snow. 3. Life was a beauty in our small mountains, all covered with new snow. Trecking and skiing daylight and evening, touring was oh how good. Looking up and around oh, was nice, the moonlight and the stars shining hard, Fulfilling the heart trecking up and down wintertime s wonder on the snow. Epilog: Use the languages to describe and to cry out Your finest feelings! Enjoy NA- TURE and the changing seasons of the Year! Deepen these feelings when You can assemble the Youth! Try to find the best time to give thanks to our Almighty God! Epilógus: Különbözõ nyelveken fejezzétek ki örömötöket! Örüljetek a természetnek és a változó évszakoknak! Mélyítsétek legszebb érzéseiteket azáltal, hogy fiatalként összegyûltök és még fiatalabbakat gyûjtötök össze! Találjátok meg a legszebb alkalmakat, hogy hálát adjatok a Mindenható Istennek! Somogyi Dezsõ András cst. Az Adventi Cserkésznap kézmûves foglalkozása Dunavarsány december 9

10 Örüljetek az Úrban mindenkor!" (Fil 4,4) Húsvét elôtt és után megmelegítheti szívünket az alábbi dicséret és népdalok (Ria) 10

11 11

12 Lábam elôtt mécses a te igéd..." (Zsolt 119,105) Jegyzôkönyv emlékeztetô amely felvétetett február napokon az Ichthüsz Közösség Balatonfüredi Éves Közgyûlésén Jelen vannak: - Benedek Elek Cserkészcsapat, Monor vezeti: Nagy László cst. parancsnok - Kossuth Lajos Cserkészcsapat, Dunavarsány vezeti: Dr. Csobolyó Eszter st. parancsnok - BKIE Cserkészcsapat Budapest vezeti: Dr. Bóna Zoltán cst. parancsnok - 16 cserkész alkotótag Kimentését kérte az útviszonyokra való tekintettel a Ráday Gedeon cscs. parancsnoka Dr. Teleki József cst. Az Ichthüsz Közösség vezetôsége: Dr. Bóna Zoltán cst. elnök, Nagy László cst. fôtitkár A Közgyûlést vezeti dr. Bóna Zoltán, a jegyzôkönyvet vezeti dr. Csobolyó Eszter st. Hitelesítik Dr. Bóna Judit és Kun László. 1. napirendi pont Az elnök emlékezteti a jelenlévôket, hogy a Magyar Cserkészszövetség 100 éves évfordulóját 2012-ben közösségünk az alábbi programokban ünnepelte meg. - Házigazdai szerepet töltött be több alkalommal a Szövetség megalakulásának helyszínére látogató kisebb-nagyobb cserkészközösségek fogadásaként a Kálvin téri református templomban. - Kegyeletes sikerrel rendezte meg az 1913-as tutajtúra, valamint a 2003-as emléktúra folytatását sajnos nem csak dunai ellenszélben Bajától Titelig kielboatos vízitúra keretében. - Az októberi Berekfürdôi Fórumának tematikáját teljes mértékben a Cente - náriumnak szentelte. - Dr. Papp Gyulának, az MCSSZ elsô elnökének visszaemlékezéseit az Ichthüsz folyóiratban rövidített szerkesztett formában közölte, mint Szövetség megalakulásának legautentikusabb forrását. - Ugyanezt a forrást a Theologiai Szemlében, az 1925-ben alapított és mind a mai napig egyetlen ökumenikus, teológiai, tudományos folyóiratban szinte teljes terjedelmében közölte, s ezzel az egyházi tudományosság köreiben olvasó közösség számára a még mindig sok hangsúlyt és tényt tévesztett beszámoló között hiteles forrást nyújtott. - A Vezeték címû lap ünnepi különszámában az Ichthüsz elnöke a Közösség által meghatározott két fontos szempontra a magyar cserkészet ökumenicitására és osztályokon/rétegeken átívelô társadalmi integritására hívta fel a figyelmet. 12

13 - Közösségünk meggyôzô, sôt anyagi áldozatot is vállaló módon igyekezett az általa elérhetô cserkészeket a parlamenti megemlékezésen való részvételre buzdítani, segíteni. A Közgyûlés köszönetet mond az elnökségnek, valamint az aktív csapatoknak a Centenárium által motivált programok felelôsségteljes és lelkes szervezéséért, az azokon való részvételért. 2. napirendi pont Az elnök emlékezteti a jelenlévôket, hogy a Berekfürdôi Fórumon az a terv körvonalazódott, hogy az Ichthüsz Közösség minden csapat számára azt javasolja, hogy az Ócsai Nemzeti Nagytáborban vegyen részt. Tegyük ezt akkor is, ha nem értjük, hogy miért a centenáriumot követô évben kerül megrendezésre és ha a helyszínt illetôen is talányos számunkra a választás. Ezzel kapcsolatban két reményünknek különösen is kifejezést adunk. Az egyik az, hogy a csapatok teljes létszámmal részt vehetnek, tehát a kiscserkészek számára is megfelelôek lesznek a körülmények és a programok. A másik pedig az, hogy a tábor spirituális és liturgiai megnyilvánulásai megfelelnek a cserkészettôl elvárható ökumenikus korrektségnek. Ezzel kapcsolatban sajnáljuk, hogy immáron az évente egyszeri meghívásunknak sem tud/kíván eleget tenni az MCSSZ felsô vezetése, amely meghívásnak az idôpontja egyébként tudott, kötött, fix: Nagyböjt második hétvégéje. A fentiek értelmében ezúton is buzdítjuk a csapatokat és a cserkészeket, hogy a augusztus között Ócsán megrendezésre kerülô Nemzeti Nagytáborban vegyenek részt. A jelenlévô csapatok elkötelezik magukat a részvétel mellett. Csapattábort ezen túlmenôen nem rendeznek 2013-ban. Azokból a csapatokból, akik csapatként nem tudnak jelentkezni a nagytáborba, az érdeklôdô cserkészeket szívesen várják. Kijelentik, hogy a Nemzeti Nagytábort jó alkalomnak tekintik arra is, hogy azokkal a csapatokkal, amelyek kollektíve vagy protestáns cserkészeik útján aktívabban is részt vehetnének az Ichthüsz Közösség munkájában, felvegyék vagy felelevenítsék a kapcsolatot. Ennek kapcsán a közösség elkötelezi magát arra, hogy a tábort megelôzôen lehetôségei szerint keresi a kapcsolatot a korábban Ichthüszben aktív és/vagy a mostanában alakuló csapatokkal pl. csepeli, jármi; rákoscsabai cscs-k. Figyeljük a Nemzeti Nagytábor honlapját cserkesz.hu/ Az Ichthüsz folyóirat Pünkösdi számának vezércikke a Nemzeti Nagytáborról és a megelôzô kapcsolatfelvételrôl szóljon. 3. napirendi pont Az elnök emlékeztet arra, hogy a Berekfürdôi Fórumon a következôi programok tervei körvonalazódtak. Kéri a Közgyûlést ezek véglegesítésére, megerôsítésére. - Március 09. Részvétel a Szentendre-Pomáz 1848-as túrán. - Virágvasárnapi Csendesnap március :30-18:30 Dunavarsány, Soli Deo Glori Közösségi Ház. A program az Ichthüsz és a Táborkereszt közös rendezése igehirdetéssel, 13

14 bibliai kvízzel, lelki beszélgetéssel, énektanulással, tojásfestéssel, húsvéti díszkészítéssel, szeretetvendégséggel. Meghívott igehirdetô Saller Tamás református lelkész. Kapjanak meghívást a segédtisztképzô összefüggésében lelkigyakorlaton részt vett református cserkészek. - Május 31-június 2. kiscserkész-tanyázás Balatonszemesen. - Augusztus részvétel a Nemzeti Nagytáborban. - Október 4-6! egy héttel korábban mint az elmúlt két évtizedben, Berekfürdôi Vezetôi Fórum - December 7. Adventi Cserkésznap lehetôség szerint Csepelen. Ha nem, Monoron vagy Gombán január 31-február 2. szánkó-/sítábor a Börzsönyben. A monoriak és a varsányiak programja, de nyitottan az érdeklôdôk felé március Balatonfüredi Ichthüsz Közgyûlés A Közgyûlés a fenti programokat véglegesíti. 4. napirendi pont Az elnök bemutatja a felekezeti közösségekre vonatkozó alapszabály-módosítási javaslatot, amelyet a Berekfürdôi Vezetôi Fórum tárgyalt és a Közgyûlés elé terjeszt jóváhagyás céljából. Állásfoglalás az MCSSZ ASZ 50. -hoz 1.) Elvi és történeti megfontolások. - A cserkészet, így az MCSSZ is eo ipso vallásos, ökumenikus, sôt felekezet-közi. Ebbôl az is következhetne, hogy mint Szövetség ennek a kihívásnak megfelel elvi és gyakorlati téren egyaránt. Ebben az esetben nincs, nem lenne szükség felekezeti/spirituális közösségekre az MCSSZ-en belül. - A történelmi és jelenbeli tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az MCSSZ felekezetileg plurális egységét éppen ezekkel a közösségekkel lehet megerôsíteni. Így jött létre az ICHTHÜSZ és a Táborkereszt mozgalom/közösség a 20-as és a 90-es években egyaránt. - A mozgalom fogalom erôsebben, de a közösség fogalom is megfelelôen utal arra, hogy itt nem megosztásról, pláne nem valamiféle szegregációról, vagy belsô feszültségrôl van szó, hanem speciális értékhordozásról és értékkifejezésrôl potenciálisan az egész közösség javára, ténylegesen, pedig azok javára, akik e munkában önként részt vesznek. - Tehát a felekezeti közösségek önkéntes alapon, önszervezôdve jönnek létre. Ez létük, értelmük és legitimitásuk alapja. - Legalitásukat, pedig egyrészt az biztosítja, hogy az MCSSZ Alapszabályát és minden szabályzatát magukra nézve kötelezônek fogadják el, másrészt pedig az MCSSZ Alapszabálya elismeri létüket és esetleg rendszeres beszámolót vár el munkájukról, aminek eleget tesznek. 14

15 - Munkájuk programok, rendezvények, kiadványok és személyes lelkigondozások formájában, komplementáris elemként jelenik meg a Szövetség életében úgy, hogy a felekezeti sajátságok fenntartás nélkül szolgálják az önkéntes résztvevôket. 2.) Konkrét szövegjavaslat a fentiek alapján. 50. (1) A lelki közösségek a Szövetségben mûködô, jogi személyiséggel nem rendelkezô teológiai/felekezeti szempontok alapján önkéntes szervezôdésben létrejövô társulások. A lelki közösségek célja az azonos, vagy hasonló felekezethez tartozó cserkészek és cserkészvezetôk hitgyakorlatának, hitbéli nevelésének, tudásának, életének és felkészültségének elômozdítása, segítése. (2) Az adott közösség létrejöttét és mûködését azok a cserkészek kezdeményezhetik, akik a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvényben meghatározott egyházakhoz tartoznak. Egy-egy egyház, vagy egyházak közössége támogató kapcsolatban állhat az MCSSZ egyik vagy mási lelki közösségével. (3) A lelki közösségek önszervezôdôek, amelyek létét az országos küldöttgyûlés hagyja jóvá. A lelki közösségek mûködési rendjüket, tevékenységi körüket maguk határozzák meg, de azt az országos tanács hagyja jóvá. (4) A lelki közösségeknek nem tagjai, hanem aktivistái vannak, akik az MCSSZ tagjai, s mint ilyenek élik meg cserkészetüket a lelki közösségek tevékenységében is. A közösségek felsorolását a melléklet tartalmazza. A Közgyûlés a fenti szöveget kezdeményezés és tárgyalási alapként, de akár végleges szövegként is elfogadja. Megállapítja, hogy a javaslat kifejezi a Szövetség iránti teljes lojalitást, hiszen a Küldöttgyûlés és a Tanács jóváhagyása alá rendeli létét és programját, ugyanakkor követi azt a hagyomány, hogy a Közösséget a hitüket rendszeresen és módszeresen felekezeti kötelékben gyakorló cserkészek kezdeményezik és éltetik. A Közgyûlés megbízza az elnököt, hogy a fentiek szerint kezdeményezze az Alapszabály 50. -sa módosításának procedúráját, megerôsítve, hogy további egyeztetésre közösségünk kész. Továbbá megbízza az elnököt, hogy a fentiekrôl a Táborkeresztet értesítse kifejezve, hogy az egyeztetésre mind a Szövetség Elnökségével illetve illetékes Bizottságával, mind pedig a Táborkereszt illetékes személyeivel kész. 5. napirendi pont Az elnök beszámol arról, hogy az újság elektronikus terjesztése beváltotta a hozzáfûzött reményeket még akkor is, ha sajnos az MCSSZ a címlistáját nem bocsátotta rendelkezésünkre. Ezzel szembe felteszi a lapunkat az MCSSZ honlapra, s talán a hírlevelében is felhívja rá a figyelmet. Ezen túlmenôen mi is feltesszük az Ichthys honlapra a lapot és informálisan begyûjtött címlistánkon terjesztjük. Köszönet illesse Csobolyó Katalin munkáját. 15

16 Elmondja továbbá, hogy a Szerkesztôbizottságban változások álltak be és miután köszönetet mond azoknak, akik eddig a szerkesztés munkájában részt vettek javaslatot tesz a tisztségek betöltésére. A Közgyûlés megköszöni mindazok fáradozását, akik eddig a szerkesztô vagy a terjesztô munkában részt vettek s különösen is köszönetet mond Csobolyó Katalinnak. A Közgyûlés felkéri fôszerkesztônek Csobolyó Katalin, az elsô rovat vezetésére Dr. Bóna Zoltánt, a második rovat vezetésére Dr. Csobolyó Esztert, a harmadik rovat vezetésére Nagy Mártát, a negyedik, ötödik és hatodik rovat vezetésében pedig megerôsíti azokat, akik eddig is végezték a munkát. Az elnök köszönetet mond a konstruktív részvételért mind a Közgyûlés alatt, mind pedig a kiegészítô programok alatt beleértve az eplényi síelést. kmf Nagy László cst. Dr. Csobolyó Eszter cst. Dr. Bóna Zoltán cst. fôtitkár jegyzôkönyvvezetô elnök Sze mé lyi jö ve de lem adó tok 1%-á nak ked vez mé nye zett je ként kér jük, hogy Kö zös sé gün ket tá mo ga tó Alapítvá nyun kat je - löl jé tek meg: Evan gé li u mi ICHTHYS Cser kész Ala pít vány, adó szám: Ezúton mondunk köszönetet a tavalyi, mintegy forintnyi rendelkezésért. A tör vény ál tal biz to sí tott, egy há zak nak fel ajánl ha tó to váb bi 1%-ról is ren del kez - ze nek az adó fi ze tõ cserké szek, il let ve pár to ló ik! Kö zös sé gün ket támoga tó, tech ni kai szám mal ren del ke zõ egy há zak a kö vet ke zõk: Magyar országi Re for má tus Egy ház 0066, Magyar országi Evan gé li kus Egy ház 0035, Magyar országi Bap tis ta Egy ház 0286, Magyar országi Me to dis ta Egy ház Meg ér té se te ket, rendelkezéseiteket re mél ve kí vá nunk jó mun kát! A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének folyóirata (ISSN ) Kiadja az Evangéliumi ICHTHYS Cserkész Alapítvány, Dunavarsány, Kolozsvári u. 7. KDB Felelôs kiadó: Nagy László. Szerkeszti: a szerkesztô bizottság A Bizottság elnö ke: Dr. Bóna Zoltán. Fôszerkesztô: Csobolyó Katalin A bizottság tagjai, a rovatvezetôk: 1. A Mester itt van és hív téged (Jn 11,28) Igemagyarázat Dr. Bóna Zoltán 2. Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21) Vis szaemlékezések Dr. Csobolyó Eszter 3. A kisgyermek pedig növe kedett, és erôsödött lélekben (Lk 1,80) Módszertan Nagy Márta 4. Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2) Csapatélet Somogyi Dezsô András 5. Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4) Ének-Játék-Humor Botos Mária 6. Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105) Hivata los rész Nagy László A lap megrendelhetô Közösségünk címén: 2336, Dunavarsány, Kolozsvári u. 7. T.:

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

A magyar cserkészet lapja 2010. július augusztus Szent Jakab hava Kisasszony hava 0,75. SZMCS vezetőképző táborok

A magyar cserkészet lapja 2010. július augusztus Szent Jakab hava Kisasszony hava 0,75. SZMCS vezetőképző táborok A magyar cserkészet lapja 2010. július augusztus Szent Jakab hava Kisasszony hava 0,75 SZMCS vezetőképző táborok MAJ NEM Fotóverseny Szeretsz fényképezni? Jobban érzed magad a fényképezőgép mögött, mint

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. időszaki kiadvány III. évfolyam 2. szám Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY A megrepedt nádszálat nem töri el... (Mt 12,20) Köszöntő Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, az idei év második börtönmissziós

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr.

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr. A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIV. évfolyam, 2013/1. szám válasszátok az életet! szövetségi hírek Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat Engesztelődjetek ki szívből egymással

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben