A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille"

Átírás

1 A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille ( ) Corneille a klasszikus tragédia megteremtője, a klasszicista dráma nagy alakja. Számos vígjáték és tragikomédia utáni első tragédiája, a Médea (1635) a kor divatjának, a regényes cselekmény fordulatos, szövevényes barokk világának a terméke. Új polgári tudatformát alakít ki, a corneille-i akarat-hőst, amelynek leghíresebb megformálása a Cidben (1637) lép elénk. Becsület és hírnév tragédiáinak kulcsszavai. A Horace (1640), Cinna (1640) tragédiái a klasszikus normákhoz igazodnak, melyek a központosított monarchiában az irodalmi közízlést szabályozták. Corneille életével és művészetével ismerkedve, olvassák el az alábbi, róla és drámáiról szóló idézeteket! 400 éve született Pierre Corneille június 6-án született Rouenban Pierre Corneille francia drámaíró. Jómódú, középosztálybeli családban jött a világra, nagyapja és apja is ügyvéd volt. A jezsuitáknál tanult, itt latin verseivel két díjat is nyert, majd jogot hallgatott. Ügyvédi foglalkozása mellett 1628-tól 1650-ig a helyi vízügyi hivatal tanácsosa volt, ehhez az álláshoz Richelieu bíboros támogatása segítette. A korabeli színház a középkorból maradt vallásos és pajzán világi színjátszás mellett az iskoladarabokra, valamint moralitásokra épült, emellett virágzott a vándortársulatok és vásári kikiáltó bódék komédiázása is. A kastélyokban és nevelőintézetekben antik drámákat játszottak, eleinte görögül vagy latinul, később franciául, de az olasz vándortársulatok hatása is jelentős volt. Corneille első darabját, a Mélite című gáláns komédiát 1628-ban mutatták be Rouenban, majd Párizsban is. Vígjátékai a nyers komikumot szelídebbel váltották fel, a kor műveltebb stílusát vitte színpadra. Sikerei hatására Richelieu meghívta abba a testületbe, amely a bíboros irodalmi ötleteit volt hivatva formába önteni. Corneille azonban nem volt képes közösen dolgozni, s az egyik darab rá osztott harmadik felvonásában el is tért a kapott vázlattól, kihívva Richelieu haragját. Ebben az időben, nem függetlenül az abszolutizmus erősödésétől, a dráma hármas az idő, a hely és a cselekmény egységének elvét tekintették mércének, a darabnak 24 óra alatt, egyetlen helyszínen és mellékszálak nélkül kellett lefolynia. Ezt a görögöktől származó és Nicolas Boileau által megfogalmazott szabályt Corneille nem követte: sem 1635-ben a Médeában, sem pedig főművében, az 1637-ben bemutatott Cidben. Ennek tárgyát Guillén de Castro darabjából merítette, főalakja a spanyol reconquista, a mórok kiverésének 11. századi hőse. A darab, amelynek aktualitását XIII. Lajos spanyol felesége s egy francia-spanyol háború adta, két évig le sem került a műsorról. Corneille vetélytársai, Mairet és Scudéry azonban vitát kezdtek róla, amely vad pamflet-háborúvá fajult. Richelieu, aki megérezte: a nemesi erények magasztalása támadást rejt centralizált hatalma ellen, végül véleményt kért a Francia Akadémiától. Az elemzést elkészítő Jean Chapelain, a szabályos tragédia híve tanulmányában elismerte a mű értékeit, de bírálta valószínűtlen dramaturgiáját és erkölcsi hiányait. A Cid valóban

2 nem tartja be a hármas egység elvét, mégis a klasszikus francia tragédia alapművének tekintik, amely a hős szenvedélyes szerelme és családhoz való hűsége, becsülete közti konfliktusra összpontosít. Ezzel Racine tragédiáit készítette elő, melyekben a legtökéletesebb formában jelent meg az érzelmek és a kötelesség közti tragikum. Corneille annyira szívére vette a kritikát, hogy három évig semmit sem alkotott ben jelent meg a Horatius, amelyben így ír: A király, a nagyok, a fennkölt szellemek / Látják kis tettben is a teljes érdemet azaz beállt az udvari költők sorába ben adta ki a Cinna című tragédiát, Livius nyomán ez is a római kort dolgozza fel. Ekkor nősült meg, s hét gyermeke született. Következő műve, a Polyeucte keresztény hőse a mártírhalált keresi, miközben felesége arról győzködi, hogy a családi kötelességek éppoly fontosak, mint a vallásiak. Több tragédia (Pompeius halála, Rodogune, Théodore, Héraclius) után 1643-ban bemutatta spanyol mintára készült sikeres vígjátékát, A hazugot, mely Moliére-re is hatott. Corneille 1647-ben Párizsba költözött, s az Akadémia tagja lett. Azonban Perharite című darabjának elutasítása ismét évekre kedvét szegte, drámák írása helyett Kempis Tamás Krisztus követése című művét fordította le versben. Tanulmányokat is írt saját műveihez, s egy értekezést a tragédia szabályairól ben jelentkezett az Oidipusszal, ezután évente írt egy-egy darabot, ám ezek már költői hanyatlását érzékeltetik. A 33 évvel ifjabb Racine Berenice című darabjával versengve írta a Titus és Berenice-t, de egyértelműen alulmaradt után csak köszönő verseket küldött XIV. Lajosnak, mikor az elrendelte darabjai felújítását. Helyzetét nehezítette, hogy megvonták tőle a Richelieu-től kapott állami kegydíját, ezért visszament Rouenbe, ügyvédnek október 1-jén halt meg Párizsban. A közönség és nagy kortársai, Racine és Molière csodálták. A 18. században Racine-t érzelmi telítettsége okán elébe helyezték, Corneille nyersnek és elavultnak hatott, de a romantika kora ismét értékelte művészetét. Drámai helyzetei az eszmék és érdekek ellentétein alapulnak, az egyéni vágyak és az erkölcsi parancsok konfliktusára épülnek. Corneille a tragédia és a vígjáték történetének jelentős mestere, antik példaképeihez képest hősei ésszel felérhető erőkkel küzdenek meg. Művei azonban igen távol állnak attól, amit ma drámának nevezünk, Kristó Nagy István irodalomtörténész szerint: Desztillált víz: önmagával azonos, tiszta, áttetsző épp csak fogyaszthatatlan. (www.interpressmagazin.hu/) Babits Mihály a következőképpen látta Corneille drámaírói jelentőségét. Corneille-nek azonban magasabb igényei voltak. Már a Plejád óta történtek kísérletek a francia dráma átklasszicizálására. Ez a reneszánsz szellem, mely az angol drámában fölszabadulást jelentett, a franciát az ellenkezőbe vitte. A finnyásabb irodalmárok szabályokhoz akarták kötni a drámát. Elsősorban a hármas egység szabályaihoz. Ez Arisztotelész poétikájának félreértésén és általánosításán alapul. A görög színielőadásoknál, melyek szabad helyen és egyvégtében játszódtak le, technikai kényszer volt bizonyos egység; noha forgószínpadok s más berendezések már itt is lehetővé tettek egy-egy színváltozást, s az egység a klasszikus görög tragédiákban sem mindenütt merev. Ahol fölvonások vannak, ott az egység követelése merő pedantéria. [ ] A Corneille-féle drámát csak három körülmény érteti meg. Az egyik a spanyol dráma rutinjának presztízse. Spanyolország ekkor állt hatalma tetőpontján, s a spanyol divat és elegancia egész Európában mérvadó. A másik a szabályokba bilincselt, klasszicizáló irodalom levegője. A harmadik pedig a presziőzök illedelmes, kifinomult világa, mely a színpadi ízlésre is döntő hatással van. A három közül csak az első felelt meg Corneille természetének. A szabályokat eleinte nem is egészen fogadta el, s az Akadémia tetszését is csak nehezen nyerte meg. Richelieu intézete kedvetlenül hódolt be a Cid nagy sikerének. A presziőzködés is meglehetősen távol esett Corneille jellemétől. A társas illem kérdései, a szerelmes intrikák alig érdekelték. Darabjaiban a szerelem nagyon alárendelt szerepet játszik, s mg a női karakterek is inkább hősnők, mint nők. Volt benne valami férfias, valami heroikus. (Babits Mihály: Az európai irodalom története. Szépirodalmi, Budapest, oldal) * * * * *

3 Feladatok A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille című tájékozató szövegműhöz 1. Készítsen életrajzi vázlatot Corneille-ről a közölt évfordulós szöveg alapján! 2. Jellemezze a francia színházi életet Corneille színrelépésének idején! 3. Hogyan és mennyiben érvényesülnek a klasszicista szerkesztési elvek Corneille drámáiban? 4. Corneille melyik drámáját tekintik főművének? 5. Honnan vette e drámája tárgyát Corneille? 6. Milyen aktualitása volt a Cidnek bemutatása idején? 7. A Cidről jelentős vita bontakozott ki bemutatása után. Kik és milyen indíttatással vettek részt e vitában? Sorolja fel, hogy a vita egyes résztvevői miként érveltek! 8. Milyen hatással volt Corneille-re a vita? 9. Kézikönyvek, könyvtári kutatómunka segítségével gyűjtsön adatokat a Plejád működéséről! 10. Határozza meg a presziőz szó jelentését! 11. Babits Mihály a Corneille-féle drámát meghatározó három körülményre utal. Melyek ezek? Néhány mondatban fejtse ki mibenlétüket, és hatásukat Corneille-re! 12. Hogyan hatott a reneszánsz szellem továbbélése az angol, és hogyan a francia drámában? 13. Melyik korstílus fedezte fel és értékelte újra Corneille művészetét? Néhány mondatban fejtse ki, hogy mi lehetett ennek az oka, illetve érveljen amellett, hogy az újrafelfedezés nem a véletlen műve volt! 14. Olvassa el Corneille Cidjét! Készítse el a dráma cselekményvázlatát! 15. Készítsen a Cid alapján esszészerű szövegművet, amelyben egyetért Kristó Nagy István irodalomtörténész sommás véleményével, vagy cáfolja azt! * * * * *

4 A modern polgári irodalom őse Molière ( ) Jean-Baptiste Poquelin, közismert írói nevén Molière (1622. január február 17.) francia drámaíró és színész, a komédia és szatíra mestere. Ismerkedjenek meg az életével a Wikipédia, a szabad lexikon segítségével! Élete Egy párizsi kárpitos fia, akinek édesanyja korán meghalt, így a gyermek Poquelin Clermont nagyhírű jezsuita kollégiumába került, hogy iskoláit befejezhesse. Poquelin közeli barátságot kötött La Mothe Le Vayer abbéval, aki apjának, François de La Mothe Le Vayer abbénak a hagyatékát gondozta; egyes források szerint ezek a művek nagy hatással voltak a későbbi szerzőre. Első munkái között tartják számon a Lucretius római filozófus által írt De Rerum Natura fordítását (mely mára elveszett). Amikor az ifjú Poquelin tizennyolc éves lett, apja ráhagyományozta a Tapissier du Roi (udvari kárpitos) címet és az ezzel járó hivatalt, mely így gyakori találkozásokat tett lehetővé számára a királlyal. Poquelin saját állítása szerint 1642-ben Orléansban jogi doktori címet szerzett, ezt azonban többen vitatják júniusában szerelmével, Madeleine Béjart-ral és annak két testvérével L'Illustre Théâtre néven megalapították első színtársulatukat, mely azonban 1645-ben csődbe ment. Poquelin ekkortól vette fel a Molière nevet, mely egy kis dél-franciaországi falu neve volt. A csődbe ment társulat tartozásai fejében néhány napot börtönben töltött, ahonnan apja segítségével szabadult. Ezt követően Madeleine-nel együtt vándorszínésznek álltak, és tizennégy éven keresztül a Párizs környéki falvakat járták. Utazásai során találkozott Conti hercegével, aki egy időre a társulat patrónusa és (ennek fejében) névadója volt. Lyonban Madame Duparc, ismertebb nevén La Marquise is csatlakozott a társulathoz. Ez idő tájt Pierre Corneille nagy igyekezettel és hiába, később Jean Racine viszont sikerrel ostromolta La Marquise-t szerelmével. Racine fel is ajánlotta egyik első darabját Molière társulatának előadásra. Molière azonban, bár biztatta az ifjú szerzőt, nem tűzte műsorra a Théagene et Chariclée című darabot. Racine ekkor felajánlotta a művet a Hôtel de Bourgogne társulatának. Amikor ez a lépés Molière fülébe jutott, minden kapcsolatot megszakított Racine-nal. Molière 1658-ban érkezett Párizsba, és a Louvre (ekkor színházként működő) épületében némi sikerrel játszotta Corneille tragédiáját, a Nicomede-et, illetve A szerelmes doktor című farce-ot. Társulata elnyerte a Troupe de Monsieur (a király testvérének társulata) címet, és patrónusa segítségével egyesült az egyik ismert párizsi olasz Commedia dell arte társulattal november 18-án színházukban, a Petit-Bourbon-ban mutatták be első átütő sikerének számító darabját, a Kényeskedőket (Les Précieuses ridicules).

5 1661-ben, patrónusa kedvét keresve megírta és műsorra tűzte A féltékeny herceg című darabot (Dom Garcie de Navarre, ou le Prince jaloux), melynek előadásán a király testvére (a Monsieur) játszotta Philippe, az Orléans-i Herceg szerepét. (A Monsieur-t annyira elbűvölte a színház világa, hogy hamarosan fel is adott minden állami hivatalt.) Ugyanebben az évben még két másik komédiája is sikerre jutott: a Férjek iskolája (L'École des maris) és a Les Fâcheux, melyet a király tiszteletére rendezett ünnepségen mutattak be ben Molière, társulatának olasz tagjaival együtt átköltözött a Théâtre du Palais- Royal épületébe. Ugyanebben az évben feleségül vette, Armande-ot, akit ő Madeleine Béjart húgának vélt (ám aki valójában Madeleine titkos kapcsolatból született lánya volt). Ekkor játszották a Nők iskolája című művét (L'École des femmes); mind a darab, mind Molière házassága nagy port kavart Párizsban. A művészetét ért kritika ellenében megírta a Nők iskolája kritikáját (La Critique de l'école des femmes ) és a Versailles-i rögtönzést (L'Impromptu de Versailles). Ellenfelei azonban a francia udvar felsőbb köreiben kerestek támogatást Molière kihívó realizmusa és engedetlensége ellen. Ehhez a mozgalomhoz csatlakozott Conti hercege és Racine is. Ugyancsak kevéssé szívelték Molière műveit a janzenisták és a hagyományos művek szerzői is. Molière ekkor azonban még erős támogatókra talált: a király melléállt, és rendszeres jövedelem biztosítása mellett elvállalta Molière elsőszülött fiának keresztapaságát is. A kor irodalmi orákuluma, Nicolas Boileau-Despreaux szintén támogatta őt ben Versailles-ban azonban bemutatták a Tartuffe-öt (Le Tartuffe, ou L'Imposteur), amely óriási felháborodást keltett. A hírre, hogy a király felfüggeszti a képmutató egyházfiról szóló darab előadásait, Molière megírta a Don Juant, melynek középpontjában egy ateista áll, aki vallásosnak mutatja magát, de Isten megbünteti őt. A király reakciója igen diplomatikus volt: mindkét előadást betiltotta, ugyanakkor biztosította a társulat és Molière közvetlen kincstári támogatását. Lully segítségével zenés darabbá dolgozta át A szerelmes doktort, melyet ekkor a par ordre du Roi (a király megrendelésére) alcímmel látott el, és amely így újra sikert hozott számára ban mutatták be a Mizantróp (Le Misanthrope) című, talán legkifinomultabb darabját, melyet azonban a korabeli közönség kevéssé értékelt. Több próbálkozás után, némileg átdolgozva (Panulphe ou L'imposteur címen) ben ismételten megpróbálta színre vinni a Tartuffe-öt, ám amint a király elhagyta Párizst, a főpapság betiltotta a művet, melyet így csak pár évvel később, a királyi hatalom újbóli megszilárdítása után tűzhettek ismét műsorra. Molière ekkor már beteg volt, és jóval kevesebbet írt, mint korábban ban Plautus nyomán megírta az Amphitryont, melyben ugyanakkor egyértelmű utalásokkal szolgál a király titkos szerelmi viszonyaira. A közönség nem fogadta tetszéssel Dandin György, vagy a becsapott férj (George Dandin, ou le Mari confondu) című művét, A fösvény (L'Avare) azonban hatalmas sikert aratott. Lully-vel társulva ismét zenés darabokat alkotott, melyek közül legismertebb Az úrhatnám polgár (Le Bourgeois Gentilhomme), mely egyesek szerint a volt patrónusa, Fouquet ellen forduló Colbert leleplezését célzó szatíra. Ugyancsak Lully-vel együtt alkották meg a Psyché című tragikus balettet, melynek szövegkönyvéhez Thomas Corneille (Pierre Corneille öccse) is hozzájárult ben meghalt Madeleine Béjart, és Molière-t mind a veszteség, mind saját betegsége egyre jobban legyengítette. Ennek ellenére megírta a Scapin furfangjait (Les Fourberies de Scapin), ám az ezt követően írt Escarbagnas hercegnője (La Comtesse d'escarbagnas) messze alatta maradt egyéb művei színvonalának. A Tudós nők (Les Femmes savantes) 1672-es megírásához hozzájárult, hogy Lully-vel eltávolodtak egymástól, így Molière-nek vissza kellett térnie a hagyományos

6 drámaformákhoz. A darab ugyanakkor nagy sikert aratott, és ez némi erőt adott a szerzőnek, hogy tovább dolgozzon. Molière életének talán legismertebb momentuma az utolsó pillanat, amikor is a Képzelt beteg (Le Malade imaginaire) előadása közben a színpadon összeesett, majd néhány órával később saját otthonában meghalt. Az utolsó kenetet nem vehette magához, mert két pap is visszautasította a hívását, a halál pedig már a harmadik megérkezése előtt elérte őt. Mivel a kor szokása szerint színészeket nem temethettek megszentelt földbe, csak Armande közbenjárására, XIV. Lajos külön engedélyével, éjszaka búcsúztathatták el. (Földi maradványait 1792-ben a Pantheonba, majd 1817-ben a Pere La Chaise temetőbe helyezték át.) Munkássága Molière Charles-Antoine Coypel festményén Annak ellenére, hogy a tragédiát tekintette magasabbrendűnek, Molière a vígjátékai, farce-ai révén vált közismertté. A farce műfajában íródott művei az improvizatív játékmódra épülő commedia dell arte olasz hagyományát követik. Az e műfajban is gyakran szereplő házassági bonyodalmak és meg nem értés témákat Molière a fennálló társadalmi rend álságos voltát gúnyoló szatirikus hanggal ötvözi. Vígjátékai nem egy esetben pesszimista végkicsengést kapnak. (http://www.hu.wikipedia.org/wiki/molière) Főbb művei A rászedett féltékeny (La jalousie du barbouillé,?) A repülő orvos (Le médecin volant, 1645) A szeleburdi vagy minden lében kanál (L'étourdi ou les contretemps, 1655) Szerelmi bosszúság (Le dépit amoureux, 1656) A szerelmes orvos (Le docteur amoureux (1658) Nevetséges kényeskedők (Les précieuses ridicules, 1659) Sganarelle (Sganarelle ou le cocu imaginaire, 1660) Navarrai Dom Garcie (Dom Garcie de Navarre, 1661) Férjek iskolája (L'École des maris, 1661) Tolakodók (Les fâcheux, 1661) Nők iskolája (L'école des femmes, 1662) A Nők iskolájának bírálata (La critique de L'école des femmes, 1663) Versailles-i rögtönzés (L'impromptu de Versailles, 1663)

7 Kénytelen házasság (Le mariage forcé, 1664) Az elisi hercegnő (La princesse d'élide, 1664) Tartuffe (1664) Don Juan (1665) A szerelem mint orvos (L'amour médecin, 1665) Mizantróp (Le misanthrope, 1666) Botcsinálta doktor (Le médecin malgré lui, 1666) Mélicerte (1666) A sziciliai (Le Sicilien, 1667) Amphitryon (1668) Dandin György (Georges Dandin, 1668) Fösvény (L'avare, 1668) Gömböc úr (Monsieur de Pourceaugnac, 1669) A pompázatos udvarlók (Les amants magnifiques, 1670) Az úrhatnám polgár (Le bourgeois gentilhomme, 1670) Psyché (1671) Scapin furfangjai (Les fourberies de Scapin, 1671) Escarbagnas grófné (La comtesse d'éscarbagnas, 1671) Tudós nők (Les femmes savantes, 1672) Képzelt beteg (Le malade imaginaire, 1673) Műveinek 1734-es francia kiadása

8 Molière Összes Művei évi kiadásának első kötete Babits Mihály így látta Molière világirodalmi jelentőségét. Az egyik minden idők legnagyobb vígjátékírója, a franciák nagy nemzeti büszkesége. Akiről Boileau azt mondja, hogy a nagy Terentius örökségét Tabarinnek, a vásári komédiásnak hagyományával párosította. Tényleg vásári komédiásoktól tanult s vidéki színészként hányódva végigélte egy Roman comique kalandsorozatát. Első darabjai amolyan commedia dell arte-félék voltak. Rögtönzött színészbohóságok, ami voltaképp régi olasz divat, talán még római maradvány, de átterjedt francia földre is. Lassankint nagyobb bohózatok jöttek, s mikor társulata némi sikerre vergődött, s Párizsba telepedett, Molière merészebb dologra vállalkozott: egy darabban kicsúfolta a presziőzöket. A presziőzködés már csakugyan komikus dolog volt a legtöbb ember előtt, és Molière a közönség szíve szerint beszélt. Ekkor még kényelmesebb céltáblát választott. Ez a céltábla: Tartuffe. A kornak éppoly jellemző alakja, mint a presziőz. A jezsuiták és janzenisták korában vagyunk. Pascal csak pár éve halt meg: mit szólt volna ő a Tartuffe-höz? Igaz, Molière csak a szenteskedést akarta kigúnyolni, s nem a valódi áhítatot. De hogyan definiálja ő ezt a valódi áhítatot! Az erkölcsre szorítja, a társadalmi erényekre: akár egy hitetlen filozóf! Ez a józanság szava; de mit tud a józanság az áhítathoz? Ez a józanság jellemzi Molière költészetét. Ami csak nagyon tág értelemben költészet, még ha versben szól is. Az ész hangja ez is, de már nem a heroikus észé. Inkább a polgári észé. Nemhiába tartjuk Molière-t a modern polgári irodalom ősének. Őszintén szólva, nem nagy dicsőség.

9 Akármifajta is, a molière-i ész absztrakt, mint minden ész. Az emberből csak a kicsúfolni való jellemvonást látja. Molière embereiről semmit sem tudunk, életükről, viszonyaikról sejtelmünk sincs. Csupán egy bizonyos gyarlóságuk az, amit felénk fordítanak. A szenteskedő, a fösvény, az úrhatnám polgár, a képzelt beteg Ez a tökéletes ellentéte Shakespeare módszerének. Egy dologban azonban Molière is hasonlít Shakespeare-hez: onnan veszi anyagát, ahol kapja. Plautus, Terentius, Boccaccio és a spanyolok, mind jó forrás neki. Néha saját élményeiből is merít. Néha valósággal tragikus hangot üt meg, amit siet vastagabb komikummal ellensúlyozni. Hősei megrázóan vergődnek, saját szűkre szabott jellemük csapdájában. Egyszer az is megesik, hogy a nézők, s titkon a költő is, a kinevetett alakkal rokonszenveznek. Rokonszenveznek, de mégis kinevetik, mert nem e világból való. Ez a Mizantróp: a legmélyebb molière-i komédia. (Babits Mihály: Az európai irodalom története. Szépirodalmi, Budapest, oldal) Képek egy mai Tartuffe-előadásból: Pesti Magyar Színház, 2006 tavasza. Rendezte: Csiszár Imre. Orgon: Mihályi Győző, Elmira: Benkő Nóra, Tartuffe: Őze Áron, Mariane: Szanter Dominika, Dorine: Csomor Csilla.

10 Orgon: Mihályi Győző, Tartuffe: Őze Áron Orgon: Mihályi Győző, Elmira: Benkő Nóra * * * * *

11 Feladatok A modern polgári irodalom őse Molière című tájékozató szövegműhöz 1. Készítsen életrajzi vázlatot Molière-ről a Wikipédia szócikke alapján! 2. Honnan ered a Molière név? 3. Mi a kapcsolat Molière és a következő személyek között? - Armande Béjart: - Mihail Bulgakov: - Plautus: - Jean-Baptiste Poquelin: - Terentius: - XIV. Lajos: 4. Milyen körülmények között halt meg Molière? 5. Milyen színjátékokkal kezdte pályáját a fiatal Molière? 6. Határozza meg a farce fogalmát! 7. Melyik komédiája hozta meg Molière-nek az első átütő sikert? 8. Gyűjtse ki a közölt szövegből, kik voltak Molière támogatói! 9. Milyen volt a fogadtatása a Tartuffe-nek? 10. Nézzen utána: kik voltak a jezsuiták és a janzenisták! 11. Olvassa el és ha lehetősége adódik, tekintse meg színházban is a Tartuffe-őt! Készítsen cselekményvázlatot a drámáról! 12. Készítsen párhuzamos jellemzést a Tartuffe két főszereplőjéről: a címszereplőről és Orgonról! Milyen polgári erényeket és emberi hitványságokat mutat be Molière? 13. Kiknek a világnézetét, erkölcsi felfogását szólaltatja meg a színpadon Molière? 14. Hasonlítsa össze a Romeo és Júlia é s a Tartuffe szerelmespárjnak sorsát! Miben rokon és miben tér el Júlia és Mariane helyzete, sorsa, jelleme. 15. Készítsen esszét, amelyben konkrét olvasmányélményei (esetleges színházi tapasztalatai), az idézett Babits-szöveg és további szakirodalmi kutatásainak eredményei alapján összeveti Shakespeare és Molière alkotói módszerét, poétikai eszközeit, a műveikből kiolvasható világképét és erkölcsi nézeteit! 16. Gyűjtse össze, milyen korábbi irodalmi témákat dolgozott újra fel Molière? 17. Gyűjtsön konkrét példákat Molière komédiáiból a helyzetkomikum és a jellemkomikum alkalmazására! 18. Készítsen rövid érvelő írásművet, melyben magyarázatát keresi annak, miért hihetetlenül népszerűek napjainkig Molière komédiái! 19. Nézzen utána a világhálón, jelenleg Molière mely komédiái láthatók magyar színpadon?

12 20. Nézzen utána, kik voltak Molière műveinek jelentősebb magyar fordítói! Keressen egy olyan komédiát, amelyet többen is lefordítottak, és vesse össze a fordítások szövegeit. Tapasztalatait rövid írásműben rögzítse (címadás, nyelvhasználat, stílus, azonos és eltérő megoldások stb.). 21. Az egyik legjelentősebb XX. századi orosz író, Mihail Bulgakov drámát (Képmutatók cselszövése) és regényes életrajzot is írt (Molière úr élete) a komédia nagymesteréről. Olvassa el e két művet, és írjon róluk könyvajánlást társainak! * * * * *

13 Az olasz komédia megreformálója Carlo Goldoni ( ) Goldoni február 25-én született Velencében, polgári család sarjaként. Apja orvos volt, és polgári foglalkozást szeretett volna fiának. Tanulmányait Riminiben, majd Perugiában végezte, de 1721-ben vándorszínésznek állva megszökött ben már joghallgató Paviában, de a város hölgyeiről szatírikus hangú verset írt, ezért kicsapták és még Paviát is el kellett hagynia. Jogi tanulmányait tovább folytatta Udine, Chioggia, Modena és Feltre városában. Végül Padovában végzett után ügyvédként dolgozott Velencében, Milanóban, Genovában és Pisában után végleg az irodalom mellett döntött, és Girolamo Medebac színtársulatához csatlakozott Velencében. Velence Goldoni korában (Canaletto festményein) között a Medebac vezette Sant Angelo Színház írójaként dolgozott. Ellenfele ekkoriban Pietro Chiari és Carlo Gozzi volt között a Francesco Vendramin féle San Luca Színház társulatának ír ben Párizsba utazott, hogy ellenfeleit kikerülje, és a Párizsi Olasz Színház művészi vezetője lett. A 70-es években XV. Lajos leánytestvérének olasztanára volt. A király 1780-tól évjáradékot adott az írónak ben a Forradalom Törvényhozó Gyűlése elvette évjáradékát, s halála után egy nappal adta azt vissza a Konvent február 8-án hunyt el Párizsban.

14 Jelenlegi ismereteink szerint 120 színművet szerzett, életműve maga is terjedelmes. Irodalomkutatók szerint Céltudatosan valósította meg vezéreszméjét, az olasz komédia megreformálását. Két műve és komédiái előszavai adják meg irodalmi programját: Emlékiratai (Mémoires) 1787, A komikus színház (Il teatro comico) 1750 és Előszavak ( ). A komédia megújítója, Vivaldi és Galuppi librettóival a zenés komédiát európai szintre emeli. Velencében kialakítja a vígjáték polgári, realisztikus szemléletmódját, színházi reformját, megalkotja a polgári vígjátékot mint műfajt. A színház nyelvének megújítása: ügyel a művészien kidolgozott szövegre, szakít az ún. fentebb stílussal, és hőseit nyelvhasználatukkal is jellemzi. Tisztán velencei dialektusban is írt néhány darabot. A szereplők jellemrajzának újjászületése: az állandó típusokat a tipikus figurák váltják fel. Gyakorlata: Színműveim alkotása közben mindössze arra törekedtem, hogy ne hamisítsam meg a természetet. Nevetségessé teszi az emberi gyarló tulajdonságokat: a kicsinyességet, a nőgyűlöletet, a pletykát, de hisz az ember nevelhetőségében. Tartalmi és dramaturgiai változtatásai: A színpadi látványosság, hagyományos figurák mellett, főhőseit egyénivé, valóságossá tette, műveit társadalmi tartalommal látta el. A színpadon eltűnik a színészek addig viselt álarca. (www.hu.wikipedia.org/wiki/carlo_goldoni) Legfontosabb komédiái Arlecchino, két úr szolgája (Arlecchino, servitore di due padroni) (1745) A hazug (Il bugiardo) (1750) A kávéház (La bottega del caffé) (1750) A fogadósnő vagy Mirandolina (La locandiera) (1753) Magyar fordítói: Magyarósi Gizella, Barna Imre. Hegedüs Géza így vázolta fel Goldoni portréját: Végig nevetett és végig nevettetett egy izgalmakkal teljes évszázadot, méghozzá két nyelven: olaszul és franciául. A kor nevezetes, nagy hatású írói Voltaire, Rousseau, a Bécsben élő olasz Metastasio, Goethe elismeréssel írnak, beszélnek róla. Van úgy, hogy vígjátékait egyszerre játsszák Párizsban, Velencében, Bécsben, Weimarban. A felvilágosodás fénykorában ő is harcos felvilágosodottnak számít. De öregkorában, megérve a nagy francia forradalmat, meghőköl. Ezt már nem érti, de a forradalmárok sem őt. Régóta járó ösztöndíját is megvonják. Igaz, később visszaadják, de akkor már 87 éves, hamarosan meg is hal. Halála óta is a legtöbbet játszott színpadi szerzők közé tartozik. A nagy ókori görög és latin komédiaszerzők, és az előbbi században élt Moliére után ő fedezi fel a színpad számára a humor új forrásait, amelyek azóta is elemei az újkori és még újabb kori vígjátékoknak. Több mint 150 színjátékot írt, ezeknek java része vígjáték. Olykor azonban, hogy megmutassa, nem kevesebb ő, mint a tragédiaköltők, komoly hangú történelmi drámákkal arat sikereket. A tragikus sorsú bizánci hadvezérről, Belizárról írt ifjúkori drámája ugyanolyan zajos siker, mint Két úr szolgája című komédiája. Szakadatlan író volta mellett volt rendező, színigazgató. És közben fiatal kora óta igen jó hírű jogász. Chioggiában évekig bíró, Velencében mindvégig az ügyvédi kamara tagja, tudós hírű, keresett perbeli képviselő. És nyelvészi buzgalommal kutatja az olasz, majd a francia tájszólásokat. Ezt az ismeretét fel is használja mint humorforrást. E mozgalmas életet nagyon is jellemzik a szerelmi kalandok, házassága előtt az olyan nagy szerelmi botrányok, hogy hasznosabb menekülnie előlük, nehogy büntetőügyekké váljanak. Természetesen a szerelmi bonyodalmak is alkotórészei humorának. Jellemkomikum és helyzetkomikum vagyis lélektani tartalmú vígjáték és váratlan fordulatokkal is nevettető bohózat egyaránt otthonos az ő színpadán. (Hegedüs Géza

15 Babits Mihály ekképpen értékelte Goldoni jelentőségét: Lent, a kontinensen, ugyanekkor még javában zengett a múlt zenéje. A német glóbuson Gottsched uralkodott, pedáns nevelője egy serdülő literatúrának, mely még nem sejtette a váratlan kivirágzás közelségét. Lessing szerint versfaragó s nem költő, szabályos és ízetlen klasszicizmusával. Olasz nyelven édesebb hangok hallatszottak, urbánus és elegáns hangok. Mondják, Metastasio a kor legjobb költőihez tartozott, s Goldoni minden idők egyik legnagyobb vígjátékírója. Mindketten kicsit nemzetköziek. Goldoni Párizsban lakott, Metastasio Bécsben. Goldoni az olasz Molière, aki véget vetett a rögtönzésnek, a commedia dell arte szabadságainak. Metastasiót olasz Szophoklésznek hívták! Így hívják cukrászdai Michelangelónak azt, aki cukorból szobrocskákat formál a torták tetejére. Metastasio melodrámákat írt, pasztorálokat és operaszövegeket. A kor egyik legjobb költője. De ha például Thomson mellé tesszük, akinek körülbelül kortársa, olyan, mintha a múltat tennők a jövő mellé. Goldoninak mindenesetre több köze van Molière-hez, mint Metastasiónak Szophoklészhez. S mondják, Goldoniban van valami valóságíz, ami (Babits Mihály: Az európai irodalom története. Szépirodalmi, Budapest, oldal) * * * * *

16 Feladatok Az olasz komédia megreformálója Carlo Goldoni című tájékoztató szövegműhöz 1. Foglalja össze Goldoni életútját a fentiekben közöltek alapján! 2. Kik voltak Goldoni velencei ellenlábasai? 3. Gyűjtsön irodalomtörténeti adatokat Carlo Gozziról! 4. Idézze fel a commedia dell arte-ról tanultakat! 5. Goldoni rendkívül termékeny szerző volt, több mint 200 drámát alkotott. Nézzen utána még műcímeknek Goldonitól! 6. Gyűjtsön adatokat Goldoni és az opera kapcsolatáról! 7. Milyen szerepet játszik Goldoni drámaírói és színházrendezői gyakorlatában a commedia dell arte? 8. Fogalmazza meg: mi lehet a különbség az állandó típusok (= tipi fissi) és a tipikus figurák között! 9. Milyen emberi tulajdonságokat vitt színpadra Goldoni? 10. Kihez hasonlítja Babits Goldonit? 11. Mit mond Babits Goldoni drámáiról? Értelmezze az olvasottakat! 12. Olvassa el és ha lehet, tekintse meg Goldoni egyik komédiáját, majd készítsen esszészerű írásművet olvasmányélménye (színházi élménye) alapján! * * * * *

17 Lessing dramaturgiája Lessing ( ) Lessing kézírása Lessing, Gotthold Ephraim (1729, Kamenz 1781, Braunschweig): német lutheránus író, kritikus, esztéta, szabadelvű gondolkodó, a felvilágosodás szellemi életének jelentős alakja. Lipcse egyetemén rövid ideig teológiát majd orvoslást tanult és ekkor mutatták be első színdarabjait is. Orvosi tanulmányait 1752-ben fejezte be, de a következő években független íróként próbált megélni és ekkor került barátságba a kor szellemi életének olyan jelentős alakjaival, mint Friedrich Nicolai vagy Moses Mendelssohn tól Breslauban Trauentzin tábornok titkára volt, 1767-től a hamburgi színház dramaturgjaként dolgozott, élete utolsó két évtizedét pedig a braunschweigi herceg wolfenbütteli könyvtárának könyvtárosaként töltötte. Szépíróként számos színpadi művet alkotott, amelyek közül a Minna von Barnhelm (1767) és az Emilia Galotti (1772) a legismertebbek, de írt mesét, verset, szépprózát is. A felvilágosodás szemléletének megfelelően a vallások értékének viszonylagosságáról és a vallási tolerancia fontosságáról fejtette ki a véleményét Nathan der Weise (1779) című drámai költeményében, esztétikai gondolatait pedig a Laokoon (1766) és a Hamburgische Dramaturgie (1768) című munkáiban foglalta össze. Szabadelvű vallásbölcselőként kezdeményezője volt a deizmus és a panteizmus létjogosultságáról kirobbanó, a német szellemi életet évtizedeken át izgalomban tartó Spinoza-vitának, publicisztikájában pedig a felvilágosodás ész-kultusza nevében a lutheránus ortodoxia teológiája ellen, a radikális racionális bibliakritika mellett foglalt állást. Nevéhez fűződik a modern bibliakritikai racionalizmus körüli vita kirobbantása is: 1774 és 1778 között ő adta közre Wolfenbütteli töredékek címen H. S. Reimarusnak a Biblia hitelességét és a szentírási szerzők jóhiszeműségét megkérdőjelező munkája néhány részletét. (http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/teol/lessing.htm) Lessing több művét magyarul is olvashatják: Laokoón Hamburgi dramaturgia. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1999, Minna von Barnhelm avagy A katonaszerencse. Nap Kiadó, Budapest, 2002.

18 A következőkben Babits értékelését olvashatja Lessing Hamburgi dramaturgiá -jának jelentőségéről. Ezt a leszámolást ejtette meg Lessing, alig egy év múlva, a Hamburgi dramaturgiá -ban. Azt mondják, ez a könyv tette szabaddá az utat az új dráma felé. Mindenesetre ez nyitott utat a költészet dinamikus felfogása felé. Csak természetes, hogy az új elmélet szerint a dráma látszott a legfontosabb műfajnak, minden műfajok királyának; s a cselekvés tűnt föl a dráma lényege gyanánt. Nem jelent-e már maga a dráma szó is cselekvést? Nem emlékszem, van-e szó erről a Hamburgi dramaturgiá -ban, amely különben nem rendszeres dramaturgia, hanem összefűzött színikritikák sorozata. De amiről folyton és főleg szó van benne: az a dráma megújhodásának szükségessége. Nemcsak a németeknek nincs drámájuk, mondja Lessing kereken és a köztudattal homlokegyenest ellenkezőleg, hanem a francia dráma sem igazi dráma. Nem a hármas egység a fontos az arisztotelészi szabályok közül, hanem a részvét és félelem, azaz a dráma dinamikus hatása. Ezt pedig az ész és szimmetria szabályai inkább akadályozzák, mint segítik. Az igazi mintakép eszerint nem a klasszicizáló ízlés szigorú törvényei alapján kimért Racine Corneille-féle tragédia. Hanem a szabálytalan, szertelen, minden törvény alól fölszabadult s minden klasszikus ízlésnek fittyet hányó, a shakespeare-i. Az új ízlés hajnala Shakespeare presztízsnek hajnalát jelentette. Akiben Voltaire még pallérozatlan félbarbárt látott. Shakespeare még modern és vitatott auktor volt (mintha nem is halt volna meg már másfél százada). De most egyszerre klasszikus lett. Legalább a német szellemek számára, akik az északi zsenihez vonzódtak. (Babits Mihály: Az európai irodalom története. Szépirodalmi, Budapest, oldal) * * * * *

19 Feladatok a Lessing dramaturgiája című tájékoztató szövegműhöz 1. Milyen tanulmányokat folytatott Lessing? 2. Milyen foglalkozásokat űzött Lessing élete során? 3. Sorolja fel Lessing legfontosabb drámáinak címét! 4. Vázolja röviden lexikonok, kézikönyvek segítségével a deizmus és a panteizmus fogalmát! 5. Milyen jellegű írásmű a Hamburgi dramaturgia? 6. Milyen műfaji (műnembeli) hierarchiaváltás következett be a Hamburgi dramaturgia szerint? 7. Miben jelöli meg Lessing a dráma lényegét? 8. Foglalja össze Lessing provokatív, kora közvéleményével szemben álló megállapításait! 9. Lessing szerint miben értette félre a francia klasszicizmus Arisztotelésznek a drámára vonatkozó poétikai alapelveit? 10. Ki az a nagy, reneszánsz szerző, akit újra felfedez Lessing? 11. Miben látja ennek a szerzőnek drámaírói erényeit? 12. Mi volt a felvilágosodás szerzőinek (pl. Voltaire) véleménye Shakespeare-ről? 13. Miért mondhatjuk, hogy Shakespeare a 18. század második felében kortárs szerzőként van jelen? 14. Gyűjtsön tényeket, adatokat a Babits-idézetből, amelyek igazolják Lessing dramaturgiájának a romantika irányába mutató vonásait! 15. Írjon rövid, esszészerű fogalmazást arról, miért állíthatta Szerb Antal, hogy a német preromantika már Lessinggel elkezdődött! * * * * *

20 A leglatinabb német költő Friedrich Schiller ( ) A címül emelt minősítés Szerb Antaltól való. Ő nevezte így a vérbeli és feltétlen színházi embert, a hétköznapokat nem ismerő, az élet tompaságát és kicsinyességét tudomásul nem vevő, szárnyas szavú német költőt, drámaírót és esztétát. Goethe olyan képet alkotott barátjáról, amely manapság is mértékül szolgál: Schiller minden művén a szabadság eszméje vonul keresztül, s ez az eszme más-más alakot vet fel, amint Schiller a maga kultúrájában továbbhaladt és maga is mássá vált. Ifjúságában a fizikai szabadság volt az, ami foglalkoztatta, és ami költészetében is lecsapódott, később az eszmei. Az irodalmi tudat együtt őrzi ma is Goethe és Schiller nevét. Barátok, megértő, segítő társak ők, a német és a világirodalom összetartozó, elválaszthatatlan alakjai. Goethe: maga a természetesség Schiller: a nehéz munka árán alkotó. Ez a fejezet elsősorban Schillerről szól, neki adózik, előtte tiszteleg. Ám kétségtelen, a szellemóriás, vagyis Goethe Schiller életében való jelenlétének felemlegetése nem kerülhető meg, hiszen számos irodalomtörténészt foglalkoztatta a rejtély megfejtése: párhuzamos vagy külön utakon járó e két német drámaköltő pályája? Johann Christoph Friedrich Schillernek a művészi fejlődéséről is hírt adó, itt fontosnak tartott életrajzi adatok közelebb hozzák a ma olvasójához azt a német költőt, aki a nagy latin szerzők hatására alkotta szabadságvágyó drámáit. A württembergi Marbachban 1759-ben született Schiller. Apja katona volt, Károly Jenő württembergi herceg szolgálatában állt felcserként. Az ifjú Schiller lelkésznek készült, ám a herceg parancsára az uralkodó stuttgarti akadémiáján jogot, majd orvostudományt tanult között. Az életrajzírói sosem hallgatták el, hogy a fiatalembert mennyire elkeserítették ezek az évek. Már katonaorvos volt, amikor 1782-ben előadták első darabját, a Haramiák (= Die Räuber ) címűt, amely a Sturm und Drang hívének mutatja a fiatal szerzőt. Szerb Antal ekképpen vélekedett a szerzőről és annak utolérhetetlen sikerű művéről. A fiatal Schiller még inkább a Sturm und Drang embere, mint Goethe; legkivált első darabjában, Die Räuber -ben ( Haramiák, 1781). Az egész Sturm und Drang a kamaszkori lelki alkat megrögzítése és elvvé tétele a Räuber pedig a kamaszság megdicsőülése. Minden serdülő fiúban, aki szenved az iskola és a szülői ház korlátjai miatt, benne él a Räuber, mint lehetőség; millió és millió fiú közül egynek, Schillernek sikerült is megírnia. Karl Moor, a nemeslelkű rablóvezér, minden Rózsa Sándor és Rinaldo Rinaldini őse, gonosztevő lesz, hogy megbüntesse a társadalmat, amelyben csalódnia kellett, és végül is önmagát pusztítja el ki nem akarta első ifjúságában megbüntetni a világot azzal, hogy tönkreteszi magát? A Räuber -ben annyi a groteszk, suta, elnagyolt, szertelen kamaszosság, hogy nem is érdemes rámutatni mégis zseniális. Ez az a mű, amelyet minden Sturm und Drang, majd később minden romantika és még

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 21. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dramatikus formák (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) alkalmazásával a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1. Színház- és drámatörténet DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1.1. Az ókori színház és dráma Az ókor színháza és néhány görög dráma Az ókor színháza, a görög dráma és a római komédia - a görög színházművészet

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 22. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Doktori témahirdetések 2012.

Doktori témahirdetések 2012. Doktori témahirdetések 2012. Név Almási Tamás 1. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. Téma 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében. Bagó Gizella Bárdos András 3. A dokumentumfilm

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Friedrich Schiller. A haramiák

Friedrich Schiller. A haramiák Friedrich Schiller Friedrich Schiller (1759 1805) tíz évvel volt fiatalabb Goethénél, s hoszszú ideig sok minden elválasztotta az istenek weimari kedvencétôl. Az ifjú költôben még a Sturm und Drang lángja

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Magyar irodalomtörténet németeknek németül

Magyar irodalomtörténet németeknek németül Magyar irodalomtörténet németeknek németül Egy efféle könyv kiadása már igen időszerű volt. A bécsi és a berlini (Humboldt) egyetem hungarológusokat is képez, nemcsak másod- és/vagy harmadgenerációs magyarok

Részletesebben

Balázs Béla 1884-ben született Szegeden. Legérettebb művéből, az Álmodó ifjúság-ból tudjuk gyermekkora történetét. Apja gimnáziumi tanár volt, akit a

Balázs Béla 1884-ben született Szegeden. Legérettebb művéből, az Álmodó ifjúság-ból tudjuk gyermekkora történetét. Apja gimnáziumi tanár volt, akit a Balázs Béla 1884-ben született Szegeden. Legérettebb művéből, az Álmodó ifjúság-ból tudjuk gyermekkora történetét. Apja gimnáziumi tanár volt, akit a felsőbbséggel való összeütközése miatt Lőcsére helyeznek,

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben 2008. Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Tanszék Szak Vista 2008.12.31. Tartalomelemzés 2 Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiállítás hasznosulásának értékelése

Szakmai beszámoló. A kiállítás hasznosulásának értékelése Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3506/01818 Egy főúri könyvtár Sárospatakon A Windischgraetz család könyvtárának bemutatása Kiállítás a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában 2012. július

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével filmhu Magazin Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével 2011. május 5. - Szalkai Réka Hules Endre több mint harminc éve él hazánkon kívül. Most mégis, A halálba

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Katona József Bánk bánja

Katona József Bánk bánja Katona József Bánk bánja ROMANTIKUS NEMZETI DRÁMÁNK 1. feladat a) Nézz utána a Bánk bán keletkezéstörténetének és utóéletének! Hogyan jutunk el az 1815-ös változattól az első bemutatóig és az Erkel-operáig?

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A dráma és színháztörténeti, művelődéstörténeti, filmtörténeti és műelemző dramaturgiai ismeretek bemutatása a kötelező és ajánlott szakirodalom, valamint a központilag összeállított

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév 1. FELADATLAP 7-8. osztályosoknak BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. október 26. ELÉRHETŐ PONTOK SZÁMA: 95 pont ELÉRT PONTOK: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR REFERENSZ KÉRDÉSEK 6-7. osztályosoknak KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR TÉMAKÖRBEN Tanulói példány 1 1. a) Melyik a helyes írásmód? Széchenyi vagy Széchényi Hogyan kell elválasztani ezt a személynevet?

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

MINDENTUDÁS EGYETEME

MINDENTUDÁS EGYETEME MINDENTUDÁS EGYETEME MÛVELÕDÉSEK Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténésszel a magyar irodalom külföldi befogadásáról, sajátosságairól és a számítógépes irodalomtörténetrõl Pap Vera-Ágnes beszélget A Mindentudás

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Klapka-musical Komáromban

Klapka-musical Komáromban Klapka-musical Komáromban Ezer csillag, rengeteg néző és néhány szúnyog fogadta a Koltay Gábor rendezte Klapka című rockmusicalt, a délkomáromi Magyarock Dalszínhciz idei nyári produkcióját a Szabadság

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)!

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)! A megrendelőlapot kérjük 2015. júniu 25 -ig az iskolába visszajuttatni! Az idei évben a KELLO küld díjbekérőt. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd tagozatkód: 10 - emelt szintű angol vagy

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik

Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik ám a somogyi dombok elrejtik Zala községet, ahogyan sokan nevezik, Zalafalut. Ebből a több, mint 700 éves, kicsiny, ám

Részletesebben

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE válogatott művei Sorozatcím-oldal és verzója Címlapverzó GOETHE Drámák EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1982 Egyéb adatok: Terjedelem: 691 oldal Kötéstábla magassága:

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ Ennél a feladatlapnál Tüskés Tibor Az exponált idő című művének alaposabb megismerésére lesz szükségetek. További

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos)

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) 7.évfolyam 7.a Görög regék és mondák ( Érdemes nyáron beszerezni.) Homérosz: Odüsszeia ( Nem kell a hexameteres szöveget olvasni elég

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben